of 265 /265
1 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК за период од јун 2010. до јуна 2014. 3/4 Београд јун 2010

SKOLSKI PROGRAM 2010-2014-BANKARSKI SLUZBENIK PROGRAM 2010-2014-BANKARSK… · 5. • Хуманизам и ренесанса • читанка , • медији ( позоришне

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SKOLSKI PROGRAM 2010-2014-BANKARSKI SLUZBENIK PROGRAM 2010-2014-BANKARSK… · 5. •...

 • 1

  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК

  за период од јун 2010. до јуна 2014.

  3/4

  Београд јун 2010

 • 2

  САДРЖАЈ

  2. САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНОГ РАДА 2.3. Банкарски службеник 2.3.1. Први разред Српски језик и књижевност Енглески језик Немачки језик Физичко васпитање Математика Рачунарство и информатика Економија Канцеларијско пословање и рачунарска техника Књиговодство Банкарско пословање Екологија Историја Грађанско васпитање Верска настава 2.3.2. Други разред Српски језик и књижевност Енглески језик Немачки језик Физичко и здравствено васпитање Математика Канцеларијско пословање и рачунарска техника Право Банкарско пословање Банкарска обука Социологија Географија Грађанско васпитање Верска настава 2.3.3. Трећи разред Српски језик и књижевност Енглески језик Немачки језик Физичко и здравствено васпитање Математика Банкарско пословање Банкарска обука

 • 3

  Финансије и рачуноводство Основи економије Општа математика Грађанско васпитање Верска настава 2.3.4. Четврти разред Српски језик и књижевност Енглески језик Немачки језик Физичко васпитање Математика Банкарско пословање Банкарска обука Маркетинг у банкарству Општа математика Пословна економија Предузетништво Грађанско васпитање Верска настава

 • 4

  БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК - ОГЛЕД Први разред

  Српски језик и књижевност Образовни профил Економски техничар, финансијски техничар и банкарски службеник Предмет Српски језик и књижевност Разред први Годишњи фонд часова 108 Недељни фонд часова 3 Литература М.Николић:Методика наставе српског језика и књижевности

  Ч.Ђорђевић и П.Лучић:Књижевност и српски језик за први разред Д.Живковић:Теорија књижевности са теоријом писмености Ј.Деретић:Историја српске књижевности Ж.Станојчић и Љ.Поповић:Граматика српског језика Лектира за први разред,речници лексикони,енциклопедије,интернет

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Уочавање структуре

  књижевног текста и повезаности са књижевности са другим уметностима

  • Упознавање књижевне уметности

  • Упућивање на истраживачки и критички однос према књижевности

  13 1 12

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације • Разумети појам и функцију књижевности • Знати основне књижевне стилове и епохе • Разумети појам књижевног рода и врсте • Развити свест о потреби неговања

  књижевне културе • Уочавати структуру текста и начине

  успостављања његове семант. целовитости

  • фронтални • групни • индивидуални • тандем

  • монолошко – дијалошка • текст – метода • метода демонстрације • компаративна

  • септембар - новембар

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  1. • Увод у проучавање књижевног дела

  • читанка • шеме • видео – бим • звучна читанка

  • корелација са историјом • естетиком • вајарством • сликарством • позоришном уметношћу • ликовном и музичком

  културом • теоријом и историјом

  књижевности

  • усмено излагање • активност на часу • домаћи задаци • тест • есеј

 • 5

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Схватање значаја

  књижевности старог века за развој европске културе

  • Унапређивање знања о класичним културама

  11 3 8

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Стећи основне појмове и знања о класичној култури

  • Имати развијену свест о потреби неговања књижевне културе

  • Имати свест о значају читања • Уочавати структуру текста и начине

  успостављања његове семантичке целовитости

  • фронтални • групни • индивидуални • тандем

  • монолошко – дијалошка • текст – метода • метода демонстрације • компаративна

  • октобар - децембар

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  2. • Књижевност старог века

  • читанка • медији (позоришне

  представе, филм, публицистика, интернет)

  • звучна читанка • видео - бим

  • корелација са историјом • социологијом • психологијом • филозофијом • ликовном • музичком културом

  • усмено излагање • активност на часу • домаћи задаци • писмени задаци • тест • есеј

 • 6

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Усвајање знања о словенској

  писмености и најстаријим писаним споменицима

  • Структурално одређивање законитости епохе

  • Развијање свести о вредности и значају књижевности у људском животу

  12 5 7

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Стећи основне појмове и знања о средњовековној култури и традицији

  • Уочавати структуру текста и начине успостављања његове семантичке целовитости

  • Опажати сличности и разлике између

  књижевне и културне историје различитих народа

  • фронтални • групни • индивидуални

  • монолошко – дијалошка • текст – метода • метода демонстрације • компаративна

  • децембар - фебруар

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  3. • Средњовековна књижевност

  • читанка • медији (позоришне

  представе, филм, публицистика, интернет)

  • шеме, фотографије • звучна читанка

  • корелација са историјом • социологијом • ликовном • музичком културом • калиграфијом и сликарством • црквеном књижевношћу

  • усмено излагање • активност на часу • домаћи задаци • тест • есеј

 • 7

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Указивање на епску и лирску

  поезију • Развијање естетских

  критеријума у анализи дела наше народне књижевности

  11 3 5 3

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Имати развијену свест о значају читања наше народне поезије и неговања књижевне културе

  • Разумети основне елементе текста и заузимати став о тексту

  • Уочавати структуру текста и начине успостављања његове семантичке целовитости

  • фронтални • групни • индивидуални • тандем

  • монолошко – дијалошка • текст – метода • метода демонстрације • компаративна

  • фебруар - мај

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  4. • Народна књижевност

  • читанка • медији (позоришне представе, филм, публицистика, интернет)

  • шеме • звучна читанка

  • корелација са историјом • социологијом • психологијом • ликовном културом • дијалектологијом • културологијом

  • усмено излагање • активност на часу • домаћи задаци • писмени задаци • тест • есеј

 • 8

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Упознавање са поетиком

  хуманизма и ренесансе у Европи и код нас

  • Оспособљавање ученика за креативно и критичко размишљање

  • Унапређивање знања о књижевности хуманизма и ренесансе

  10 1 9

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Стећи знања на којима се заснива тумачење књижевности препорода култура

  • Развити свест о потреби неговања књижевне културе

  • Уочавати структуру текста и начине успостављања његове семантичке целовитости

  • Имати развијену свест о значају читања

  • фронтални • групни • индивидуални • тандем

  • монолошко – дијалошка • текст – метода • метода демонстрације • компаративна

  • април - мај

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  5. • Хуманизам и ренесанса

  • читанка, • медији (позоришне представе, филм, публицистика, интернет)

  • лектира • звучна читанка

  • корелација са историјом • социологијом • психологијом • архитектуром • сликарством • вајарством

  • усмено излагање • активност на часу • домаћи задаци • тест • есеј

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку

  6.

  Барок и класицизам

  • Oспособљавање ученика да разликују уметничке стилове

  • Уочавање подражавалачког стваралачког поступка

  • Откривање онога што је универзално и вечно у човеку

  • Откривање општег у појединачном

  6 - 1 5 - - -

 • 9

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Ученици самостално анализирају књижевна дела

  • Знају правила на основу којих су књижевна дела настала

  • Откривају грешке у понашању књижевних ликова

  • фронтални • групни рад

  • монолошка • рад на тексту • дијалошка

  • ЈУН

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  • Уџбеник • Аудио-визуелна средства

  • Историја • Ликовна уметност • Социологија

  • Усмено излагање • Активност на часу

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Проширивање опште културе • Развијање љубави према

  књижевности • Оспособљавање ученика за

  истраживачко читање

  5 1 4

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Разумети појам и функцију књижевности • Разумети основне елементе и повезаност

  текстова • Развити свест о потреби неговања књижевне

  културе • Уочавати структуру текста и начине

  успостављања његове семантичке целовитости

  • фронтални • групни • тандем • индивидуални

  • монолошко – дијалошка • текст – метода • метода демонстрације • компаративна

  • октобар - јун

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  7. • Лектира

  • читанка • лектира за први разред • медији (позоришне представе,

  филм, публицистика, интернет) • звучна читанка

  • корелација са историјом • социологијом • психологијом • позоришном и филмском

  уметношћу • ликовном и музичком

  културом

  • усмено излагање • активност на часу • домаћи задаци • тест • есеј

 • 10

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Усвајање знања о језику као

  систему знакова • Увођење ученика у

  проучавање језика као система

  • Развијање изражајних способности ученика

  5 1 4

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Разумети функцију језика • Поседовати знања и вештине која

  омогућавају писану и усмену комуникацију • Овладати правописном језичком нормом • Схватати језик као друштвено –

  историјску категорију

  • групни • индивидуални • тандем • фронтални

  • монолошко-дијалошка • текст-метода • метода демонстрације

  • децембар - април

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  8. • Општи појмови о језику и књижевни језик

  • наставни листићи • одабрани текстови • читанка

  • корелација са фонетиком • фонологијом • морфофонологијом • дијалектологијом

  • тест • усмено излагање • активност на часу • домаћи задаци

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Усвајање знања о језику као

  систему знакова • Усвајање знања о структури

  језика,фонетике, фонологије, морфологије и синтаксе

  16 4 12

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Разумети функцију језика • Владати структуром језика • Поседовати знања и вештине која

  омогућавају писану и усмену комуникацију • Овладати правописном језичком нормом

  • групни • индивидуални • тандем • фронтални

  • монолошко-дијалошка • текст-метода • метода демонстрације

  • децембар - април

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  9. • Језички систем и науке које се њиме баве

  • наставни листићи • одабрани текстови • читанка

  • корелација са фонетиком • фонологијом • морфофонологијом • синтаксом

  • тест • усмено излагање • активност на часу • домаћи задаци

 • 11

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Развијање језичке културе ученика • Савладавање правописне језичке

  норме • Усвајање знања о структури

  језика,фонетике, фонологије, морфологије и синтаксе

  4 2 2

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Приступати језичким појавама на истраживачки начин

  • Уочавати правилности језичких појава • Овладати правописном језичком нормом

  • групни • индивидуални • тандем • фронтални

  • монолошко-дијалошка • текст-метода • метода демонстрације

  • децембар - април

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  10. • Правопис

  • наставни листићи • одабрани текстови • читанка

  • корелација са фонетиком • фонологијом

  морфофонологијом • синтаксом

  • тест • усмено излагање • активност на часу • домаћи задаци

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Оспособљавање ученика да у писаном саставу правописна, језичка и стилска вежбања стављају у службу практичних остварења

  • Практично усвајање и богаћење језика помоћу језичких вежби

  15 11 2 4

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Поседовати развијену језичку културу • Неговати усмено и писано изражавање • Усвојити у потпуности културу усменог и

  писаног изражавања

  • индивидуални • фронтални • групни рад

  • текст-метода • дијалошка • метода демонстрације

  • децембар - април

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  11. • Култура изражавања • Писмено изражавање

  • звучна читанка • одабрани текстови • наставни листићи • читанка

  • корелација са стилистиком • реториком • лектуром и коректуром

  • усмено излагање • писмени задаци • есеј • активност на часу

 • 12

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Оспособљавање ученика за ефикасну комуникацију

  • Оспособљавање за учешће у дебатама и прилагођавање језичког израза комуникативној ситуацији

  2 1 3

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Овладати вештинама комуникације • Знати да пројектује циљ • Знати да вреднује и потврђује резултате

  рада

  • фронтални • групни рад • тандем

  • монолошко-дијалошка • метода демонстрације

  • септембар - јун

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  12. • Усмено изражавање

  • наставни листићи • звучна читанка

  • корелација са реториком и беседништвом

  • поетиком • стилистиком • естетиком

  • усмено излагање • активност на часу

 • 13

  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  Образовни профил Економски техничар, финансијски техничар, , банкарски службеник Предмет Енглески језик Разред I Годишњи фонд часова 111 Недељни фонд часова 3

  Основна литература (уџбеник) Уџбеници одобрени од стране Министарства просвете и спорта: • Matrix Foundations – Student’s book (Oxford University Press) • Matrix Foundations Workbook (OUP)

  Додатна литература • English Grammar in Use, Raymond Murphy (Cambridge University Press); • Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OUP); • Easy Readers (OUP)

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ број

  часова у области

  вежб

  е

  Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да описују окружење у којем живе и

  раде, своје активности из свакодневног живота • утврђивање граматичких јединица ( to be, to have, предлози за

  време,место и кретање; садашње просто време-Present Simple; can,can’t)

  • стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости са посебним освртом на културне особености земаља енглеског говорног подручја

  • оспособљавање ученика да напишу писмо дописном пријатељу(pen friend)

  12+1 - 9+1 3 - - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Септембар

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  1.

  Свакодневни живот

  (Daily Life) • опише окружење у којем живи и ради, своје активности из

  свакодневног живота • примени граматичку јединицу у контексту • разуме и уважи културне особености • постави једноставна питања како би сазнао детаље о некоме • напише писмо пријатељу

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик • Историја

  • Активност на часу (задаци отвореног и затвореног типа)

  • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 14

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ

  број часова

  у област

  и

  вежбе Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да описују места на којима су били на

  одмору, врсте смештаја, да користе лексику из области путовања, транспорта , да могу да питају а и објасне где се неко место налази

  • утврђивање граматичке јединице (бројиве и небројиве именице- countable and uncountable nouns; прошло време – Past Simple to be)

  • стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости са посебним освртом на културне особености земаља енглеског говорног подручја

  • оспособљавање ученика да пишу разне врсте порука(позивницу, понуду, захтев, предлог)

  10+3 - 6 4 3 - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Октобар

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  2.

  Путовања

  (Travel) • опише неко место једноставним реченицама користећи лексику

  из области путовања, смештаја, транспорта, пита за правац и објасни другоме где се нешто налази

  • примени граматичку јединицу у контексту (бројиве и небројиве именице, прошло време)

  • разуме и уважи културне особености • напише разне врсте порука (позивницу, понуду, захтев, предлог)

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик • Историја

  • Активност на часу • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 15

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ

  број часова

  у област

  и

  вежбе Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да користе лексику из области науке и

  теххнологије тј. компјутера, да дискутују о томе у коју сврху користе компјутер, интернет, мобилни телефон, да опишу ТВ програм

  • утврђивање граматичке јединице (садашње трајно време- Present Continuous)

  • усвајање и примена фразалних глагола и фраза у вези са радиом, ТВ-ом, мобилним телефоном)

  • оспособљавање ученика да на основу датих информација реше свакодневне животне ситуације (постизање договора шта ће се гледати на ТВ-у)

  • стицање знања о елементима културе из области свакодневног живота(музеји у Енглеској) и поређење стране и домаће културе живљења

  • оспособљавање ученика да напишу e-mail пријатељу

  9 - 5 4 - - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Новембар

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  3.

  Наука и технологија

  (Science and technology) • опише у коју сврху користи компјутер користећи одговарајућу

  лексику, објасни другоме ста се приказује на ТВ-у, договори се с неким шта ће да гледају на ТВ-у

  • примени граматичку јединицу у контексту • користи фразалне глаголе у контексту • реши одређени проблем (свакодневне животне ситуације) користећи стечено знање

  • опише и пореди музеје • напише e-mail пријатељу

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик • Активност на часу (задаци отвореног и затвореног типа)

  • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 16

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ

  број часова

  у област

  и

  вежбе Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да опишу разне пределе (пустињу,океан,

  прашуму и др.) и разне врсте животиња; • наброје врсте филмова, дискутују о филму (врсте,радња) • оспособљавање ученика да говоре о слободним активностима, да

  се договоре о изласцима • утврђивање граматичке јединице (прошло просто време,

  правилни и неправилни глаголи-Past Simple, regular and irregular verbs)

  • проширивање знања на тему свемира, достигнућа у тој области, поређење са окружењем у ком ученици живе

  • оспособљавање ученика да напишу разгледницу

  10+3 - 7 3 3 - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Новембар/децембар

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  4.

  Земља и свемир

  (Тhe Earth аnd

  Space) • опише разне пределе (пустињу, океан, прашуму и др.) и разне врсте животиња;

  • наброји врсте филмова, дискутује о филму (врсте,радња) • говори о слободним активностима, да се договори о изласцима • примени граматичку јединицу (прошло просто време, правилни и

  неправилни глаголи-Past Simple, regular and irregular verbs) • пореди окружење у коме живи са другим срединама • напише разгледницу

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик

  • Активност на часу • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 17

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ

  број часова

  у област

  и

  вежбе Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да описују породичне односе,

  породични живот, да нацртају и објасне породично стабло, да дају разлоге за и против дугог живота (100 и преко 100 година), описују особине људи око себе

  • оспособљавање ученика да користе изразе за наручивање у ресторану, појмове за цене

  • утврђивање граматичких јединица (компаратив и суперлатив- comparatives and superlatives; чланови-articles)

  • стицање знања о школама страних језика у Енглеској, дискусија на тему: предности и мане студирања у иностранству

  9 - 5 4 - - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Децембар/јануар

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  5.

  Породица и пријатељи

  (Families and friends) • опише породичне односе, породични живот, нацрта и објасни породично стабло, да разлоге за и против дугог живота (100 и преко 100 година), опише особине људи око себе

  • користи изразе за наручивање у ресторану, појмове за цене • примени граматичке јединице у контексту (компаратив и суперлатив- comparatives and superlatives; чланови-articles)

  • разуме основни смисао текста на дату тему: школе страних језика у Енглеској; дискутује на тему: Предности и мане студирања у иностранству

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик

  • Активност на часу (задаци отвореног и затвореног типа)

  • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 18

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ

  број часова

  у област

  и

  вежбе Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да описују окружење у коме неко живи и ради, различите врсте послова и њихове особености, да користе лексику из области запошљавања и пословног разговора

  • усвајање и примена фраза неопходних за успешно вођење разговора за посао и за писање молбе за посао

  • утврђивање граматичких јединица (have to, don’t have to, must, should, shouldn’t )

  • стицање позитивногодноса према другим културама и уважавање различитости са посебним освртом на особености земаља енглеског огворног подручја

  • оспособљавње ученика да напишу неформално писмо пријатељу

  10 - 6 4 - - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Фебруар

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  6.

  Рад и посао (Work and Jobs)

  • опише окружење у коме неко живи и ради, различите врсте послова и њихове особености

  • напише пријаву за посао и успешно води разговор за посао користећи одговарајуће фразе

  • примени граматичку јединицу у контексту (have to, don’t have to, must, should, shouldn’t)

  • разуме и уважи културне особености • напише неформално писмо пријатељу

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик • Историја • Економска група предмета

  • Активност на часу • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 19

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ

  број часова

  у област

  и

  вежбе Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да говоре о различитим музичким жанровима и њиховим особеностима, да користе лексику из обласи музике

  • оспособљавање ученика да користећи одговарајуће фразе резервишу карте за концерт, место у ресторану, смештај

  • оспособљавање ученика да користећи одговарајуће придеве опишу некога или нешто

  • утврђивање граматичких јединица (past continuous, verb patterns) • стицање позитивногодноса према другим културама и уважавање различитости са посебним освртом на особености земаља енглеског огворног подручја

  • оспособљавње ученика да користећи предходно утврђених граматичких јединица(past simple, past continuous, subject/ object pronouns) напишу краћу причу

  9+3 - 4 5 3 - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Март

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  7.

  Музика (Music)

  • разговара о различитим музичким жанровима и њиховим особеностима користећи лексику из обласи музике

  • резервише карте за концерт, место у ресторану, смештај, користећи одговарајуће фразе

  • опише некога или нешто користећи одговарајуће придеве • примени граматичку јединицу у контексту (past continuous, verb

  patterns) • разуме и уважи културне особености • напише краћу причу користећи претходно утврђених граматичких јединица (past simple, past continuous, subject/ object pronouns)

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик • Историја

  • Активност на часу (задаци отвореног и затвореног типа)

  • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 20

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ

  број часова

  у област

  и

  вежбе Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да описују екстремне активности и спортове, усвоје и користе фразалне глаголе, као и глагол get у различитим значењима

  • оспособљавање ученика да користе одговарајуће телефонске фразе да би оставили или примили поруку

  • утврђивање граматичких јединица ( expressing future with will and going to, first conditional)

  • стицање позитивногодноса према другим културама и уважавање различитости са посебним освртом на особености земаља енглеског огворног подручја

  • оспособљавње ученика да напишу опис града у коме живе са посебним освртом на знаменитости и на особености улица, грађевина, ресторана, продавница и људи

  10 - 5 5 - - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Април

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  8.

  Изазови (It’s а Challenge)

  • опише различите екстремне активности и спортове • да у контексту користи фразалне глаголе и глагол get у различитим значењима

  • остави и прими телефонску поруку користећи одговарајуће фразе • примени граматичку јединицу у контексту ( expressing future with

  will and going to, first conditional) • разуме и уважи културне особености • напише опис града у коме живи са посебним освртом на знаменитости и на особености улица, грађевина, ресторана, продавница и људи

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик • Историја

  • Активност на часу • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 21

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ

  број часова

  у област

  и

  вежбе Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да описују различите врсте спортова • усвајање и примена лексике и фраза из области спорта • усвајање и примена лексике и фраза неопходних за тражење помоћи од лекара

  • утврђивање граматичких јединица (present perfect and past simple, just and yet)

  • стицање позитивногодноса према другим културама • оспособљавње ученика да напише и одговори на упитник

  9 - 6 3 - - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Мај

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  9.

  Спорт (Sport)

  • опише различите врсте спортова • опише своје здравствене проблеме и затражи помоћ лекара • примени граматичку јединицу у контексту (present perfect and past

  simple, just and yet) • разуме и уважи културне особености • напише и попуни упитник

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик • Историја

  • Активност на часу • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 22

  Фонд/тип часа

  Бр. ТЕМА (модул /област

  ЦИЉЕВИ

  број часова

  у област

  и

  вежбе Утврђи

  - вање

  обрада писмен

  и задаци

  практ. наст.

  практ. наст. у блоку

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да говоре о савременом тржишту и маркетингу, да користе лексику из области новца, куповине и продаје

  • усвајање и примена лексике и фраза неопходних за куповину • уочавање разлике између придева који се завршавају на –ing / -ed и њихова правилна употреба

  • утврђивање граматичких јединица (present simple passive, past simple passive)

  • стицање позитивногодноса према другим културама и уважавање различитости са посебним освртом на особености земаља енглеског говорног подручја

  • оспособљавање ученика да користећи бројеве и предлоге за време опишу различите фазе у процесу оглашавања

  • оспособљавње ученика да напише оглас користећи придеве одређеним редоследом

  10 - 6 4 - - -

  ИСХОДИ Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

  • индивидуални • у пару • групни

  • конструкти- вистички

  • Јун

  Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

  10.

  Рекламе и изуми (Adverts аnd Inventions) • говори о савременом тржишту и маркетингу, користећи лексику из

  области новца, куповине и продаје • да правилно користи придеве који се завршавају на –ing/-ed • опише различите фазе у процесу оглашавања користећи бројеве и предлоге за време

  • примени граматичке јединице у контексту(present simple passive, past simple passive)

  • разуме и уважи културне особености • напише оглас користећи придеве одређеним редоследом

  • Уџбеник са радним листовима

  • Аудио-визуелна средства

  • Речник

  • Српски језик • Историја • Економска група предмета

  • Активност на часу • Само-оцењивање и узајамно оцењивање

  • Писмени задаци • Тест (диктат) • Домаћи задаци

 • 23

  Образовни профил Банкарски службеник Предмет Немачки језик ( као други страни језик) Разред I / први / Годишњи фонд часова 74 / седамдесет и четири часа / Недељни фонд часова 2 / два часа /

  Основна литература (уџбеник) Alltag, Beruf und CO 1., Hueber Verlag / издавачко предузеће Хубер, Немачка /

  Додатна литература Радна свеска је интегрисана у сам уџбеник

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви Број часова у области

  Вежбе Утврђивање Обрада писмени задаци

  практ. наст.

  блок час

  • развијање језичких вештина • оспособљавање ученика да продужују реченице

  • изражавање мишљења

  74 нема 30 44 6 нема сви

  часови

  Исходи Ученик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада

  Време реализације

  • препричавају текстове • говоре о породици и окружењу • пишу на задату тему и.т.д.

  • индивидуални • групни • фронтални

  • комбиновани • од месеца септембра до маја

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  1.

  - успостављање контакта

  - планирање послова и термина - вођење послова - јавне службе - образовање - путовања и превоз људи - куповина - храна и пиће - примена нове технологије

  • Уџбеник • Аудио-визуелна средства

  • Српски језик • Историја • Енглески језик

  • Усмени одговори и активност на часу • Тестови и писмени задаци

 • 24

  Математика

  Образовни профил Банкарски службеник Предмет Математика Разред Први Годишњи фонд часова 111 Недељни фонд часова 3 Литература Радивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир Шешеља: Математика за први разред средње школе, Завод за

  уџбенике, Београд, 2008. Мр Вене Т. Богославов: Збирка решених задатака из математике 1, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004. Данка Прокић-Влаховић, Слободан Павловић, Петар Ћулум, мр Весна Врцељ, мр Михаило Вељковић, Милорад Гавриловић: Тестови из математике за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. Ђорђе Дугошија, Милољуб Албијанић, Марко Шегрт: Збирка задатака за први разред средње школе, Друштво математичара Србије, Београд, 2007. Владимир Стојановић: Матхематископ 3, збирка решених задатака за први разред средњих школа, ИП Математископ, Београд, 2007. Живорад Ивановић, Срђан Огњановић: Математика 1, Збирка задатака за I разред гимназија и техничких школа, Круг, Београд, 2007.

  Бр Модул Циљеви Исходи Број часова у модулу обрада утврђивање тест

  12 5 6 1

  Облик рада Методе рада

  • Фронтални • Индивидуални • Групни

  • Дијалошка • Комбинована • Методе активног учења

  Наставна средства Корелација са другим предметом

  • Стицање основних знања из елемената математичке логике и теорије скуповае

  • Развијање логичког мишљења • Развијање системтичности и уредности у раду

  • Правити разлику између константи, променљивих, бројевних израза

  • Препознати исказ и утврдити његову истинитост

  • Утврдити тачност исказне формуле

  • Користити математичке симболе за запис реченица

  • Одредити тачност скуповних релација

  • Објаснити појам и дати примере функција

  • Препознати бијекцију и одредити инверзну функцију

  • Дидактички материјал • Шеме • Графикони • Рачунарска техника

  • /

  Праћење и оцењивање Време реализације

  1. • Елементи математичке логике и теорије скупова

  • Усмено излагање • Писмена провера знања • Активност на часу • Домаћи задатак

  • Септембар

 • 25

  Бр Модул Циљеви Исходи Број часова у модулу обрада утврђивање тест

  5 2 3 /

  Облик рада Методе рада

  • Фронтални • Индивидуални • Групни

  • Дијалошка • Комбинована • Методе активног учења

  Наставна средства Корелација са другим предметом

  • Упознавање скупа реалних бројева

  • Развијање системтичности, прецизности, тачности

  и уредности у раду

  • Одредити основне подскупове скупа реалних бројева

  • Познавати основна правила дељивости

  • Трансформисати децималне записе бројева у разломке и обрнуто

  • Разликавати елементе скупова рационалних бројева (Q) и ирационалних бројева (I)

  • Приказати број на реалној оси • Дефинисати појам апсолутне вредности броја

  • Заокружити бројеве • Проценити вредност бројевног израза

  • Дидактички материјал

  • Књиговод-ство

  Праћење и оцењивање Време реализације

  2. • Реални бројеви

  • Усмено излагање • Писмена провера знања • Активност на часу • Домаћи задатак

  • Октобар

 • 26

  Бр Модул Циљеви Исходи Број часова у модулу обрада утврђивање тест

  22 7 14 1

  Облик рада Методе рада

  • Фронтални • Индивидуални • Групни

  • Дијалошка • Комбинована • Методе активног учења

  Наставна средства Корелација са другим предметом

  • Стицање знања и вештина о полиномима и рационалним изразима

  • Развијање системтичности, прецизности, тачности

  и уредности у раду

  • Средити полином добијен

  сабирањем, одузимањем и множењем полинома

  • Одредити количник два полинома

  • Записати резултат дељења полинома полиномом у виду једнакост

  • Користити Безуов став • Применити дистрибутивни

  закон множења према сабирању и формуле за квадрат и куб бинома, разлику квадрата, збир и разлику кубова при трансформацији полинома

  • Раставити полином на производ простих чинилаца

  • Одредити најмањи заједнички садржалац (НЗС) полинома

  • Трансформисати и упростити рационалне изразе

  • Дидактички материјал

  • /

  Праћење и оцењивање Време реализације

  3. • Рационални алгебарси изрази

  • Усмено излагање • Писмена провера знања • Активност на часу • Домаћи задатак

  • Октобар, новембар, децембар

 • 27

  Бр Модул Циљеви Исходи Број часова у модулу обрада утврђивање

  тест

  24 12 12 /

  Облик рада Методе рада

  • Фронтални • Индивидуални • Групни

  • Дијалошка • Комбинована • Методе активног учења

  • Метода демонстрације

  Наставна средства Корелација са другим предметом

  • Стицање основних знања и вештина из геометрије

  • Правити разлику између дужи, полуправа,угао и круг

  • Усвојити шта су колинеарне, односно неколинеарне тачке

  • Усвојити сабирање и одузимање вектора и множење вектора скаларом

  • Дефинисати ставове о подударности троугла и применити их

  • Објасни шта су углови са паралелним (нормалним) крацима и везе између њих

  • Одреди релације везане за унутрашње и спољашње углове троугла

  • Познаје својства симетрале дужи ,њену конструкцију и конструкцију центра описане кружнице око троугла на конструкцију центра описане и уписане кружнице око троугла

  • Познаје својства симетрале угла ,њену конструкцију и конструкцију центра уписане кружнице у троугао

  • Конструише висину троугла, тежишну дуж и одређује ортоцентар и тежиште

  • Познеје основне релације у једнакокраком, односно једнакостраничном троуглу

  • Разликује врсте четвороуглова и њихове особине

  • Познаје и примењује основне ставове о паралелограму теоремее о паралелограму и умети да их примени

  • Познаје Талесову теорему и њену примену • Познаје синус, косинус, тангенс и котангенс оштрих углова у правоугом троуглу

  • Дидактички материјал • Рачунарска техника • Геометријски модели

  • Рачунарство и информатика

  Праћење и оцењивање Време реализације

  4. • Увод у геометрију

  • Усмено излагање • Писмена провера знања • Активност на часу • Домаћи задатак • Семинарси рад

  • Децембар, јануар, фебруар

 • 28

  Бр Модул Циљеви Исходи Број часова у модулу обрада утврђивање

  тест

  21 6 14 1

  Облик рада Методе рада

  • Фронтални • Индивидуални • Групни

  • Дијалошка • Комбинована • Методе активног учења

  Наставна средства Корелација са другим предметом

  • Правилно решавање линеарних једначина,неједначина , система линеарних једначина и усвајање појма линеарне функције

  • Решити линеарну једначину • Решити једначину са непознатом у имениоцу

  • Решити једначине са апсолутном вредношћу

  • Дискутовати решења једначине • Решити проблеме коришћењем линеарних једначина

  • Решити линеарне неједначине и скуп решења приказати преко интервала и графички

  • Решити систем линеарних неједначина са једном непознатом

  • Решити неједначине са апсолутним вредностима

  • Решити рационалне неједначине • Испитати линеарну функцију и анализирати њен график

  • Приказати аналитчки, графички и табеларно линеарну функцију

  • Решити системе једначина са две непознате (графичком методом, методом замене, Гаусовом методом, Крамеровом методом)

  • Дидактички материјал • Рачунарска техника • Калкулатор

  • Рачунарство и информатика

  Праћење и оцењивање Време реализације

  5. • Линеарне једначине, неједначине, линеарне функције и системи линеарних једначина

  • Усмено излагање • Писмена провера знања • Активност на часу • Домаћи задатак

  • Март, април

 • 29

  Бр Модул Циљеви Исходи Број часова у модулу обрада утврђивање

  тест

  15 5 10 /

  Облик рада Методе рада

  • Фронтални • Индивидуални • Групни

  • Дијалошка • Комбинована • Методе активног учења

  Наставна средства Корелација са другим предметом

  • Стицање основних знања из сразмера и пропорција као битних релација међу величинама у економији

  • Стицање темељних знања из процентног рачуна као основног алата у економској математици

  • Разликовати размеру и пропорцију

  • Применити основна својства размере и пропорције

  • Препознати директну и обрнуту пропорционалност

  • Применити директну и обрнуту пропорционалност на решавање проблема

  • Користити рачун поделе и мешања

  • Објаснити појам процента • Записати проценат у облику децималног броја и разломка и обрнуто

  • Израчунати проценат и промил неке величине

  • Проценити вредност непознатих величина у процентном рачуну

  • Користити процентни рачун за решавање проблема

  • Објаснити појам камате • Користити прост каматни рачун

  • Дидактички материјал • Рачунарска техника • Калкулатор

  • Рачунарство и информатика

  • Књиговодство • Банкарско пословање

  Праћење и оцењивање Време реализације

  6. • Пропорционалност величина

  • Усмено излагање • Писмена провера знања • Активност на часу • Домаћи задатак

  • Мај, јун

 • 30

  Физичко васпитање Образовни профил Банкарски службеник Предмет Физичко васпитање Разред први Годишњи фонд часова 74 Недељни фонд часова 2 Литература Група аутора :Методологија рада физичке културе, Ниш

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе Утврђивање и Увежбавање

  Обрада и Увежбавањ

  е

  писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Допринос задовољењу основних психофизичких, социјалних потрба ученика

  • Развијање и усвршавање моторичкох способности умења и навика

  • Очување и унапређивање здравља

  • Оспособљавање за самостално, групно вежбање у слободно време

  • Формирање позитивног односа према физичким активностима

  20

  10

  10

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Науче да поштују одређена правила спорске културе

  • Упознају терминологију техника трчања, скокова и

  • Бити способан да самостално обавња и прати рад свог организма на физички напор

  • индивидуални • дијалошка • демонстрација • практично вежбање

  • Септембар • Октобар • Април • Мај

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  1. • Атлетика

  • штоперица • метар • струњаче • сталак, ластих

  • физика • биологија • хигијена • психологија

  • праћење остварености исхода • извештаји о извршеним мерењима • тестови практичних вештина

 • 31

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе Утврђивање и Увежбавање

  Обрада и Увежбавањ

  е

  писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Допринос задовољењу основних психофизичких, социјалних потрба ученика

  • Развијање и усвршавање моторичкох способности умења и навика

  • Очување и унапређивање здравља

  • Оспособљавање за самостално, групно вежбање у слободно време

  • Формирање позитивног односа према физичким активностим

  12

  6

  6

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Савладавање техника прескока , основних техника колута, премета,упора

  • Бити ,способан да кроз покрет изрази своје емоције, искуства, осећај за лепо и креативност

  • Савладавање вежбе на справама,упознати се са мерама безбедности приликом вежбања и развити способност помагања другим особама у току вежбања

  • индивидуални • дијалошка • демонстрација • практично вежбање

  • децембар • јануар • фебруар

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  2. • Спорска гимнастика

  • струњаче • двовисински разбој • паралелни разбој • кругови • греда • вратило

  • физика • биологија • хигијена • музичка уметност • психологија

  • праћење остварености исхода • извештаји о извршеним мерењима • тестови практичних вештина

 • 32

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе Утврђивање и Увежбавање

  Обрада и Увежбав

  ање

  писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Допринос задовољењу основних психофизичких, социјалних потрба ученика

  • Развијање и усвршавање моторичкох способности умења и навика

  • Очување и унапређивање здравља

  • Оспособљавање за самостално, групно вежбање у слободно време

  • Формирање позитивног односа према физичким активностима

  30 15 15

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Савладавање основних техника игре • Основна начела у нападу и одбрани • Научити правила игре • Створити осећај за спортску културу (фер плаy, културу навијања)

  • Тандем • Колективни • Рад у групи • Фронтални • индивидуални

  • дијалошка • демонстрација • практично вежбање

  • октобар • новембар • децембар • јануар • фебруар • мрт • арил

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  3. • Спорска игра-одбојка,кошарка, стони тенис,мали фудбал

  • одбојкашка лопта • Кошаркашка лопта • Рекети и лоптице • мрежа • сталак и држач • пиштаљка • рукометна лопта • голови

  • физика • биологија • хигијена • психологија

  • праћење остварених исхода • извештаји о извршеним мерењима и оценама добијених тим мерењима

 • 33

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе Утврђивање и Увежбавање

  Обрада и

  Увежбав

  ање

  писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку

  • Допринос задовољењу основних психофизичких, социјалних потрба ученика

  • Развијање и усвршавање моторичкох способности умења и навика

  • Очување и унапређивање здравља

  • Оспособљавање за самостално, групно вежбање у слободно време

  • Формирање позитивног односа према физичким активностима

  12

  6

  6

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  • Познавати основну терминологију физичке културе

  • Упознавање са сврхом и циљем физичке културе

  • Развијати и одржавати антропмоторијске способности

  • Знати своје и туђе вредности тј мерења • Хигијена тела

  • Индивидуални • колективни

  • дијалошка • демонстрација • практично вежбање

  • јануар • •

  Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

  4 • Елементарне игре.плесови и народна кола

  • вијаче • обручеви • лопте • музика

  • физика • биологија • музичка уметност • психологија

  • праћење остварености исхода • степен савладаности елемената • осећај за ритам

 • 34

  Eкономија

  Образовни профил Банкарски службеник Предмет Економија Разред први Годишњи фонд часова 111 Недељни фонд часова 3 Литература • Основи економије за први разред економске школе- Драгана Богдановић, Гордана Иванишевић

  • Основи економије за други разред економске школе- др Бранко Медојевић, др Богдан Илић, др Милован Павловић, др Драгољуб Драгишић

  • Божидар Ставрић, Благоје Пауновић и Петар Бојовић – Пословна економија ѕа I разред економске школе • Александар Јовановић, Светлана Кисић и Војислав Божић – Пословна економија за II разред економске

  школе • др Момчило Живковић и мр Рајко Унчанин – Економика предузећа • др Милена Перовић – Јовановић, др Душан Јаничић и мр Светлана Кисић – Економика предузећа • Основи економије, др Мирољуб Лабус

  Фонд/тип часа

  Бр. Тема/модул/област Циљеви број часова у области

  вежбе утврђивање обрада писмени задаци

  практ. наст.

  практ. наст.

  у блоку • Развијање способности за разумевање значаја привреде за задовољење људских потреба

  20 / 7 12 1 / /

  Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

  1. • Привреда

  • објаснити везу између екон