Click here to load reader

SK7BQ 40- rs jubileum MED bilder.doc)sk7bq.com/images/sk7bq/pdf/SK7BQ-40ar.pdf · SK7BQ 40år 1961 – 2001 SM7BQX, Kalle (ordf 1961-1971) pratar gamla minnen med SM7EHK, Bertil (ordf

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SK7BQ 40- rs jubileum MED bilder.doc)sk7bq.com/images/sk7bq/pdf/SK7BQ-40ar.pdf · SK7BQ 40år 1961...

 • SK7BQ 40år 1961 – 2001

  SM7BQX, Kalle (ordf 1961-1971) pratar gamla minnen med SM7EHK, Bertil (ordf 1974-1983) framför klubbriggen

  En historiebeskrivning i samband med klubbens 40-årsjubileum. Sammanställd av SM7BUN, SM7BQX och SM7EHK

 • SK7BQ – 40 år - inledning.

  Med tillgängligt plus mödosamt hopsamlat arkivmaterial har berättelsen om en förening skapats. Stoffet är måhända tungt. Det är i huvudsak sammandrag av protokoll från möten, årsberättelser och kallelser till olika äventyr. Därför har vi med inslag av egna minnesbilder, kommentarer och med insprängda foton försökt att förnöja och underlätta läsandet. Delar av berättelsen har lagts i separata bilagor. En föreningsberättelse väcker även många känslor inför minnet av ”Silent Keys”, bekymmer i föreningsarbetet med en ekonomi som präglas av ständig ebb i kassan, lokalproblem, jobb med medlemsrekrytering och kamp mot dåligt mötesdeltagandet. Men även en påminnelse av mycken glädje i form av kamratskap, respekt för otroliga insatser av eldsjälarna inom klubben, roliga field-days och rävjakter samt berättelser i ”piratenstil” om alla mer eller mindre lyckade experiment i radiovärlden. Berättelsen kan även förhoppningsvis inspirera till nya tag i föreningsverksamheten och att väcka intresse för denna världens roligaste och mest mångskiftande hobby. Vi kan även konstatera att vi under de gångna åren har hunnit med en massa, och fått rejäla doser av kul under tiden. Cuagn es 73 de

  SM7BUN SM7BQX SM7EHK Bilaga 1: Funktionärer inom klubben Bilaga 2: The SK7RRZ Story

 • SK7BQ:s 40-års jubileum. Vi oldtimers som var med från föreningsfödelsen SM7BQX, Kalle och SM7BUN, Hans-Göran

  har fått i uppdrag av årets styrelse att söka belysa de gånga årens verksamheter.

  Från begynnelsen var det föreningstomt vad gäller licensierade, riktiga radioamatörer i residens-

  regements- handelsstaden Kristianstad. För övrigt den enda stad i riket Sverige som har en dansk

  kungs sigill, C4 i sitt stadsvapen.

  Av utrymmesskäl behandlas utdrag ur protokoll och andra handlingar kortfattat och endast intressanta,

  svårbemästrade problem, typiska amatörproblem och roliga händelser tas med.

  Som bilaga 1 bifogas en sammanställning över funktioner under klubbens 40-åriga historia.

  1961 skedde emellertid en glädjande utveckling. Den första radioklubben bildades. Vid ett av dåtidens många konditoriet (Sigrids) träffades ett antal radioamatörer och beslöt att starta en förening med namnet Kristianstads Sändareamatörer. Med stöd av duktiga föreningsmän och strikta militärer bildades interimsstyrelse, togs stadgebeslut allt för att ge stadga åt verksamheten. Närvarande var sjuorna: BN, BQX, BUN, BWZ, CAS, CKJ, CXH, ID, TV, 2773. Förutom dessa hade följande visat intresse för klubbildande: AEO, AIA, BMV, CRJ, och PQ. Jag (BUN) har ett minne av att en grundmening med bildandet var att under ordnade former träffas och prata radio inkluderande vilda historier om vad som kan hända en radioamatör i dennes vilda framfarter, TV:i - radiostörningar, misslyckade-lyckade kontakter och resultat av ”friskt kopplat hälften brunnit”. Stadgarnas portalparagraf, § 1 innehöll: ” Föreningens ändamål är att utgöra en sammanslutning av radiointresserade i Kristianstadsområdet och att skapa good-will för amatörrörelsen”. Årsavgiften bestämdes i stadgarna att vara 10:-. I årsberättelsen, daterad 20/9 1962 redovisades 12 avhållna möten, 16 medlemmar och inkomster på kronor 215:10 och utgifter 91:30 (märk väl, riktiga tunga kronor och inga Skåne - pesetas). Ordförande under året hade varit BQX, vice CKJ, CSN sekreterare och skattmästare TV som dock var vikarie för TQ som var på FN-uppdrag i Gaza. Verksamheter under året: Föredrag av UK7-gänget från Lund, vår – och höstauktion, utställning i Bromölla 19-27 maj med BQX som kommisarie och med en SSB-station i drift.

  1962 Noteringar ur protokoll fört vid sammanträde med Kristianstads Sändareamatörer den 30 mars 1962 på Konditori Fenix. Närvarande: AEO, AIA, BQX, BWZ, CKJ, CSN, CXH, PQ, TQ es CXY. Ordf. BQX hälsade välkomna. Kaffedrickning och allmänt prat. G. Johansson valdes till kassör efter Boris TV som avsagt sig uppdraget. SM7TQ fick rätt att teckna föreningen för förenings postsparbanksbok. Paragrafen justerades omedelbart. Diskuterades föreningens arrangemang i Bromölla den 19 – 27 maj, beslöts att ett sammanträffande i Bromölla 6:e april skulle vara klokt. Diskuterades möjligheten att skaffa en klubblokal. Inget beslöts. Nästa sammanträde skulle hållas 27 april. Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte med Kristianstads Sändareamatörer den 28 september 1962. Lokal Fenix konditori. Närvarande: AIA, BQX, BUN, CSN, CXH, CXY, PQ och 2773. Mötet öppnades av BQX, AIA och BUN valdes till protokolljusterare. BQX föredrog verksamhetsberättelsen för KSA 1/9 – 61 - - 31/8- 62.: Föreningen bildades 22/9 1961 med stadgar som fastställdes 27/10 samma år. Under året har hållits 12 st ordinarie sammanträden. Betalande medlemmar 16 st. Därtill kommer ytterligare två medlemmar från och med nästa år. Inkomster 180:- medlemsavgifter och två auktioner gav 35:10 eller totalt 215:10:- Utgifter: porto 15:30, SSA diplombok 30:-, Kostnader för utställning 28:- och diverse utgifter 18:- eller

 • totalt 91:30:-. Kassabehållningen per 31/8 uppgick till 123:80:-. Styrelsen har utgjorts av BQX ordf., Vice ordf. CKJ, sekr. CSN och skattmästare TV som efterträddes av TQ. Verksamheter: Föredrag av UK – gänget från Lund. En vår- och höstauktion, utställning i Bromölla med BQX som föreningskommissarie, under 19 – 27 maj med en SSB- station och övrigt radiomateriel. föreningen har rönt stort intresse i kristianstadsorten vilket visar att samtliga aktiva amatörer, utom ID är medlemmar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och val av ny styrelse skedde: BQX ordf., AIA vice ordf., CSN sekr., TV skattmästare. Årsavgiften blev 10:-. beslutades att inhandla en Call-book som skall förvaras hos AIA dit öv. medlemmar kan ringa för att få adresser. Styrelsen anmodades att undersöka hos SSA om ev. tidningar kan fås. Böcker i CQ:s serie föreslogs att inköpas. Anslutning till FRO. PQ påpekade att intresserade av militära sidan av hobbyn kunde ansluta sig till FRO. Vilket kunde kanske ge möjlighet att få låna klubblokal eller att låna radiomateriel. CXH fick i uppdrag att kontakta FRO-avdelningen i Hässleholm. Ang. Rävjakt: Ett utskott AIA och BUN skulle planera aktiviteter på rävjaktsfronten. Speciellt byggande av rävsändare på klubbens bekostnad ansågs vara av intresse. Nästa möte skulle hållas hos AIA i Yngsjö.

  1963 Utdrag ur handskrivet protokoll av Karl Olsson daterat 29/3 –63. Närvarande: PK, BQX, AIA, PN, CXY, PQ, TV, CRJ = VG?, AEO plus sex stycken av Boris TV:s telegrafielever. Föredragshållare Wennberg. Föredrag om transistorer mellan 1930---2115. Därefter kaffe på uoffmäss I. BUN meddelade att batterier till rävsändare är klara. Sändarna beräknas vara helt klara till i mitten av april för ev. träningsjakt när vädret så tillåter. CRJ hade bytt signal till VG. Nästa meeting den 26/4 på tid och plats som senare meddelas. Förmodligen en fortsättning av föredraget om transistorer, om Wennberg har tid, på samma plats. Efter meeting var det besök hos AIA för demonstration av VICEROY SSB – sändare där kontakt erhölls med SM7CKJ/6 som meddelar att han muckar de första dagarna i april. Ytterligare ett handskrivet protokoll av BQX, daterat 23/4 –63. Närvarande : TQ, PQ, 3393, AEO, CXH, BQX, BUN, AIA. Plats: Stadshotellet i Hässleholm där Champion Radio hade utställning av såväl amatörgrejor som övrigt av deras program. En station en HX10 och HR20 var i drift med en enkel tråd tvärs över gatan. Detta till trots upprättades kontakt med SM5FE i Stockholm. efter visningen drack kristianstadsgänget kaffe på ett kondis före hemfärden. En kallelse till rävjakt fredagen den 26 juli i Östanå med samling i Stenhuset finns bland handlingarna. Utdrag ur årsmötesprotokoll med Kristianstads Sändareamatörer, KSA daterat 27 september 1963. Lokal Fenix konditori. Närvarande: AIA, BQX, BUN, CSN, CXY, DGJ, TQ och TV. BQX hälsade välkomna och CSN föredrog verksamhetsberättelsen 31/8 1962 – 1/10 1963: 12 ordinarie möten har hållits. Medlemsantalet 16, därav 2 utgått men ersatts av 2 nya medlemmar. Föreningens inkomster behållning sedan föregående år 123:80:- medlemsavgifter 140:00:- eller totalt 263:80:- . Utgifter, porto 26:30:-, litteratur 77:75:-, tillbehör till rävsändare 84:00:- och diverse 26:25:- eller totalt 214:30:- . Kassa 49:50:-. Styrelsen har under året varit BQX ordf., Vice AIA, sekreterare CSN och TV skattmästare. SM7CKJ har skänkt till föreningen två rävsaxar. Verksamhet under året: Föredrag av PK om sin Italien – vistelse, BN föredrag om transistorer, besök av Champion Radio som demonstrerade Heatkit sändare och mottagare, En rävjakt anordnad av PN i Östanå, BUN har byggt en rävsändare och ytterligare två kommer

 • att byggas. En telegrafikurs har ordnats av VG för att ge B-amatörer A-certifikat. De flesta meeting har varit välbesökta. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet och årsavgiften blev 10:-. Behandlade förslag: Nästa årsmöte skulle läggas lördag eller söndag så att anslutningen blir större. En rävjaktskommité, som skall arbeta helt fristående inrättas. Denna skall utgöras av BUN och CSN med BUN som verkställande. Frågan om lyssnareamatörer måste tillhöra SSA för att bli medlemmar diskuterades men frågan bordlades. BQX utsågs att förhandla med kommunen ang. klubblokal, bidrag och ev. tillstånd för lottförsäljning. Eftersom auktionerna slagit väl ut beslöts att anordna en sådan till nästa meeting. AIA skulle undersöka om till auktionen SM7XV kunde ställa upp för att demonstrera sändare och mottagare. Ordet fritt: BQX hade talat med Sydimport för att de skulle komma för att demonstrera mottagare men detta hänsköts till våren. CSN visade diabilder tagna vid rävjakten i Östanå. En skrivelse från sekreteraren CSN ställd till Godsägare D. Kennedy, Råbelöf med tillstånd att bedriva rävjakt på Balsberget, den 20:e oktober avslogs av godsägaren med motivering att älgjakten stundade och att bilkörning inte tilläts.

  1964 Från året finns arkiverat ett månadsblad, november 1964 med BQX och CSN som ansvariga. Vid årsmötet i september hade 53% av medlemmarna infunnit sig, omval av BQX ordf., AIA vice TV skattmästare och CSN sekreterare. Föreningens inkomster var 275:35 och utgifterna 113:30:-, största utgiften 52:50 utgjorde tillbehör till rävsändare för 52:50:-. Årsavgiften var 10:-. Vidare redovisades ”promenadrävjakt” i stadsparken under oktober, klubbmästerskapet i rävjakt vanns av BUN, DGJ tvåa och SM-3393 trea. Nästa meeting skulle innehålla demo av SSB – tx en FL-100B. Rävjaktsansvariga var CSN och BUN och preliminärprogram för 1965 aviserades. I handlingarna finns även ett preliminärt program för KSAS rävjakter under 1964. Med 8 tävlingar där Broby-meeting med stort program med föredragshållare HZ, greven och slottsherren på Björnstorp, då det enda slott i SM med tre elements beam på slottstaket. Tele-Maths SM7XV hade utställning dr, ett lotteri med en 813 som pris och en modern SSB – station var igång under mötet. Kl 1300 avåts lunch, Skånskt smörgåsbord kostade ca 14:-. Övriga tävlingar var biljakter, svartsändarejakt och naturligvis fotjakter. En som avhölls på Balsberget, som 37 år senare vad NM-terräng kommer jag (BUN) ihåg. Var efter ett år med stormar och jag låg räv under en stormfäll jättegran. Med antenn bestående av en nästan osynlig svart tråd var det svårt för jägarna att finna räven. Ett antal jägare satt på granstammen där jag låg och de hade bittra kommentaren om den fb BUN som var helt olokaliserbar. knäppen då jag slog på sändaren för nästa pass avslöjade mig.

  1965 I handlingarna finns ett mötesprotokoll från sammanträde 8 januari 1965 på Sigrids Konditori på Tempotorget. Med närvarande AEO, BMZ, BQX, BUN, CSN, CXH, PQ, TQ och TV. BQX halsade de närvarande och BMZ som var ny medlem plus demonstranterna SM7TE och TI. Samarbete med Hässleholms Sändareamatörer diskuterades och man skulle anordna alternerande meetings. Hässleholmarna skulle få bevista våra rävjakter medan vi skulle få ta del av deras tidning. Samverkan skulle diskuteras i styrelsen. BQX, BUN och CSN fick i uppdrag att till nästa meeting undersöka om möjligheterna att ha ett liknande söndagsjippo som KSA hade i april 1964 (Brobymeeting). TE meddelade att han hade möjlighet att till april demonstrera Hammarlunds program. TE demonstrerade Drake 2B och japanska ER-202. ( BUN upplevde Draken som helt fantasisk och som BQX sedan inhandlade) SM7TE och SM7TI som demonstrerade utrustningen bildade sedan firman BEJOKEN och TE slutade i år (2001) som vd för företaget.

 • Klubben var rävjaktaktiv under detta året. Preliminärprogrammet upptog inte mindre är nio jakter med biljakt, fotjakt (normala jakter), skämtjakt i stadsparkmiljö och mindre jakter i samband med meeting. BUN och CSN var drivande. Nämnas kan en 3 – rävars - jakt i samband med att DL7-möte avhölls i Forsakar med möte och lunch på Forsakarsgården. Deltagare var bl.a. QY från Karlskrona som skulle jaga räv. Han blev synnerligen upprörd övervalet av vår rävfrekvens 3615kHz som inte täcktes av hans sax. men som den eminente tekniker Gunnar är fixade han fram en skruvmejsel och ändrade oscillatorfrekvens och trimning av saxen. Tror att han vann jakten. Som sändare använde vi egenkonstruerade sändare med röret 6AQ5, kristallstyrning, PI-filter, vibratoromformare 6V till 200 volt och med styrktåliga NIFE- ackumulatorer. Ineffekten var 5 watt med med möjlighjet att dra på till 9 wattar. DL7-mötet innehöll även, utflykt får våra damer som tittade på slott och vattenfall (Skånes enda) och hembygdsmuséet. Lunch med sandvikare, varmrätt och kaffe à 15:- serverades, föredrag hölls av SM5KV om teknik, HRO – 500 och Alle, AIA vår egen nya DL7 presenterades. Lotteriet innehöll vinster: Koaxialrelä, 2 st 6146B och 1 st 813. Mötet gästades av 56 amatörer med bl.a. OZ4FY och YU2CO. Vid ordinarie meeting 29 oktober, denna gång på Anderssons Konditori vid Tempotorget demonstrerades en HELTRANSISTORISERAD RÄVSAX ! Vid meeting 26 november stod studiebesök på TELVERKET under BUN:s ledning (Ericssons fina 500-väljaremaskiner beundrades !) och SM7BBY demonstrerade japanska mottagaren FR100B. Utdrag ur protokoll vid årsmöte med Kristianstads Sändareamatörer, 25 september 1965. Lokal: Anderssons konditori, Tempotorget. Närvarande: AEO, AIA, BQX, BUN, CSN, CXH, DGJ, DKN, TQ, TV, VG. BQX öppnade mötet och CSN föredrog verksamhetsberättelsen: Under året hade 10 ordinarie meeting hållits och 7 rävjakter genomförts. 18 medlemmar och tre nya hade tillkommit under året. Inkomster: 676:55:- och utgifter 299:69:- med kassabehållning den 17/9, 376:86:-. Styrelsen under året: BQX ordf., AIA vice ordf., CSN sekr., skattmästare TV och rävjaktskommité BUN, CSN. Auktioner, demonstrationer av radioutrustning, föredrag om RTTY, rävjaktsteknik har hållits och PN berättade om sin USA – vistelse. Årets stora evenemang var DL7- meeting med vår egen DL7, Alle AIA. Sju rävjakter och en demonstrationsjakt har hållits. Visst samarbete med Hässleholms – klubben har inletts. Rävjaktsresultatet för året visade att BUN blev klubbmästare med 55 poäng och 7 jakter, 3:a BQX, 4:a AIA, 5:a CSN, ….. sist DGJ med 5 poäng och en jakt. Totalt hade 16 rävjägare ställt upp. CSN presenterade statistik över närvarande vid de 10 meeting som hållits med totalt 86 deltagande. Denna statistik kompletterades av ett stapeldiagram som visade antal närvarande vid varje möte. Maximum var vid forsakarmötet med 14 deltagande klubbmedlemmar och sämst 5 deltagare vid en rävjakt i februari, i medeltal 8,6 deltagare per meeting. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, omvaldes och årsavgiften sattes till 10:-. Diskuterades anslutning till FRO, efter föredrag innan årsmötet av VO, men frågan bordlades. DKN, Christian föreslog anan mötesdag, fredagskväll skulle bytas till lördagseftermiddag men fredagen behölls. Förslag om stadgeändringar att som medlem fordrades ej medlemskap i SSA utlöste en lång diskussion med många inlägg och man tog in en ändring att ”i undantagsfall kan styrelsen bevilja medlemskap för sändareamatörer utan att de är SSA-medlemmar”. Beslutades att KSA skall inbetala 8 kronor till DL7 för prenumeration av tidningen OZ. Vidare skulle souvenir skänkas som pris i Månadstesten, pris ca 10:-. AIA, som övertagit ordförandeskapet av BQX som var tvungen att avvika tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

 • I lokalpressen uppmärksammades våra jakter och artikel med foto fanns i Kristianstadsbladet måndagen den 11 oktober 1965:

  Rävjakt per radio

  En rävjakt av det ovanligare slaget utspelades på söndagsmorgonen i skogarna i trakten av Bockeboda mellan Hässleholm och Kristianstad. Två radioamatörer från Kristianstads Radioklubb agerade rävar och jägare var ett antal medlemmar i samma klubb. Arrangemanget utgjorde en av ett tiotal deltävlingar om klubbmästerskapet i radiopejlning. Två sändare låg väl gömda djupt inne i skogen och de tävlandes uppgift var att med hjälp av sina ”rävsaxar”, radiopejlningsapparater, leta upp ”rävarna”. Segrande ur tävlingen gick Hans-Göran Svensson som tillsammans med sin son snabbast löste uppgiften. Bilden: Björn Svensson pejlar in ”räven” medan pappa Hans-Göran drar upp bäringar på kartan.

  Ur tidningssidan: Kristianstad hade på den tiden fyra biografer, Saga, Bio, Grand och Röda Kvarn. Bio spelade ”Full Rulle med Helan och Halvan”. Arbetet hade lokalredaktioner i stan och i Bromölla.

  1966 Åter ett tidningsklipp i arkivet. Smålandsposten måndagen den 23 maj 1966. Med bild av två välklädda herrar med hatt, rock, kavaj och slips agerande som rävoperatörer i den småländska urskogen. Dessutom en bild av BUN som uppvisar sin rävsax modell 60-tal. I texten redovisas at ett 70-tal

 • radiosändareamatörer var samlade till distriktsmeeting i Växjö. På programmet stod förutom rävjakt utställningar, auktioner och diskussion om radioteknik. Allt under ledning av Växjöföreningens ordförande Sture Jönsson. I artikelns beskrivning av rävjakt fanns en koppling till uppspårandet av illegala sändare i såväl freds – som krigstid. Reportern beskriver tekniken ”Rävarna förfogade över sändare av typ RA 200 och sände ”ylade” med liten effekt i tvåminuterspass och fyra minuters tystnad under två timmar.” Bara två av de tre rävarna hittades. Resultatlistan såg ut så här: 1) 7QY, 2) 7CAC, 3) 7BUN 4) 7DKN… Fotbollslaget Öster spelade match i Bromölla och vann med 3-0. Klubbarna fanns då i division II Södra Götaland. Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte med KSA, fredagen den 14 oktober 1966. På stadsbibliotekets andra våning. Närvarande var: AEO, AIA, BQX, CSN, CXH, DAS, DGJ, DKN, TQ, och TV. CSN föredrog årsberättelsen, med 11 ordinarie meeting, 6 rävjakter och med ett medlemsantal av 14 med en ny medlem under året. Inkomsterna var 650:36:- och utgifterna 453:55 med kassabehållning per 30/9 196:81. Styrelse under året hade varit : BQX ordf., vice AIA, CSN sekr., skattmästare TV och rävjaktskommitté BUN och CSN. Verksamhet i korthet: En auktion, vid tre meetings hade radioutrustningar demonstrerats ( i separata mötesprotokoll finns EICO 753 tri-band SSB/AM/CW- transceiver, till BZR:s transistoriserade rävsax kostar prylarna 190:-, Swan transceiver KW-2000, PQ Lave visade 2- metersstation), studiebesök vid televerket och SEDAB, PK visade bilder från järnvägsamatörernas meeting i Nizza, sportlovsevenemang i idrottshallen under AIA:s ledning. ( I handlingarna finns en ansökan om att få använda signalen SK7KUL , Kul Under Lovet insänt till Kungliga Telestyrelsen Radiobyrå som byråkratiskt bestämde att de skulle ha signalen SM7XAA som också användes vid Åhusmötet).

  Vidare hade sex rävjakter, alla fotjakter hållits under året. Höstmötet i Åhus som redovisas separat innehöll möte på Gästis med 50-talet amatörer plus XYLs, YL, barn och hund allt i ett strålande höstväder. CJC vann rävjakten och fick en grid-dippa, skänkt av BEJOKEN som pris och ANB vann en rökt ål. SM7XAA användes för bulle-sändning plus ett 40-tal QSO. Damerna besökte konstnären Eugen

  Klubbens station i Idrottshallen med det tillfälliga callet SM7XAA fick många besökare. Den här unge mannen kom dagligen på besök och tilläts snart att göra ett eget anrop. (Numera SM7EHK) SM7AIA, Alle övervakade verksamheten. Mellan almarna utanför hallen hängde en W3DZZ som hölls varm med ett av AIA:s välkända slutsteg, av egen tillverkning.

 • Montelin som visade och berättade om sina konstverk. I Gästis ålabod demonstrerade TeleMaths och BEJOKEN utrustningar. Lunchen var smörgåsbord, detta följdes av ett föredrag och demonstration av mätningar med oscilloskop. CJC vann i lotteriet en transistorradio och PD fick släpa hem en fruktkorg. Sist visade BKZ bilder från Brasilien och QY visade sin samling färgbilder från olika meetings under de senaste 20 åren. Styrelsen fick ansvarsfrihet och ny styrelse valdes: BQX ordf., vice DGJ, sekr. CSN, skattmästare AEO. Årsavgiften hölls på 10:-. Stadgeändringen §2 , om medlemskap utan SSA- medlemskap stadfästes. AIA orienterade om olika frågor inför SSA:s extra sammanträde. CSN bifogade statistik från mötesdeltagandet med ett genomsnittligt deltagande av 8,5 personer per meeting.

  1967 I arkivet som hade tunnat ut jämfört med tidigare år finns protokoll från årsmöte vid KSA 29/9 1967. Ordförande var BQX, vice DGJ, sekreterare CSN och skattmästare AEO. På dagordningen fanns noteringar om att styrelsen omvaldes, årsavgiften blev 10:-. Årsberättelsen berättade om 9 ordinarie meeting och en rävjakt. Betalande medlemmar 11 st. Inkomster: 376:91:- och utgifter 56:80:- med kassabehållning 320:11:- . Vid ett meeting hade radioutrustning demonstrerats, hos Lave PQ , sportlovsverksamheten vid sporthallen under AIA:s ledning var årets store evenemang och 143 QSO kördes för intresserade ungdomar.

  Endast en rävjakt av sju planerade gick av stapeln under året. Föreslogs inköp av 73 Magazin och RSGB bulletinen, under ordet fritt diskuterades ev. julfest och beslutades att klubben skulle distribuera QSL-kort till medlemmarna. CSN:s mötesnärvarostatistik visade i snitt 7 besökande per meeting.

  1968 Utdrag ur årsmötesprotokoll för vid årsmöte med KSA den 11.10 1968. Närvarande: AEO, ALM, BQX, BWZ, CSN, DGJ, DKN, TM, TQ, TV, EHC, EQB, L. Holst och Bertil Svensson. Lokal Hemgården i Kristianstad. BQX öppnade mötet och CSN föredrog årsberättelsen.

  Aktiviteterna under sportlovet intresserade många ungdomar. Här ser vi en av besökarna som fastnade för amatörradio. Han heter Leif Holst Numera heter han även SM7AWE

 • Under året hade 10 meetings hållits samt 4 rävjakter. 20 betalande medlemmar fanns i föreningen. Inkomster: 753:11 och utgifter 443:45:- med 309:66:- i kassan. I styrelsen var BQX ordf., vice VG, sekr. CSN och skattmästare AEO och Christian, DKN hade arrangerat rävjakterna. Vid tre meeting har radioutrustning demonstrerats, BEJOKEN en transistor-rävsax, keyer, VG på med milots fasta radio plus SL7AC ( eller Sankta Lucia Sju Apelsiner Citroner) , TV visade bilder från sin FN – tjänst på Cypern och EQB och Bertil Svensson (sedermera EHK) demonstrerade amatörradio på sportlovet. Sonderingar om en fast klubblokal hade inte givit något resultat. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen, årsavgiften 10:- och man fortsatte att prenumerera på RSGB-bulletin, HAM-Radio och 73-magasinet. Beslut togs att söka aktivisera medlemmarna och styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett schema. CSN fick i uppdrag att sköta QSL-distributionen under kommande året. DKN redogjorde får årets rävjakter och TV föreslog aktiviteter i Jamboree on the air. CSN mötesstatistik angav 10.3 personer per meeting. Kallelse till tre rävjakter finns i handlingarna.

  Rävjaktsaktiviteten har blossat upp då och då i SK7BQ:s historia. Här en samling jägare från 1968. Enligt noteringar på fotot: Övre raden: G.Pettersson, SM7EHC, SM7DKN, och en kompis till DKN. Nedre raden: SM7EQB:s lillebror Hasse, SM7EQB och SM7AWE Foto: SM7EHK

  ”Räven” SM7BQX , Kalle, beväpnad med en av klubbens rävsändare med ”Army-look”. I lådan fanns en 1-rörs kristallstyrd sändare. Spänning till röret åstadkoms med NiFe- ackumulatorer och en vibratoromformare. Man kunde nästan höra räven ”spinna”, när man kom riktigt nära. Lägg märke till shoppingvagnen innehållande livsförnödenheter för de närmaste timmarna. På marken ligger antennen, ett bambu-metspö.

 • Vidare har man 1968, hos dåvarande Drätselkammaren, sökt bidrag för föreningsverksamhet, citerar sista raden i ansökan ”Vi anhåller härmed vördsamt att drätselkammaren har vår förening i hågkomst vid fördelning av anslagen och förslagsvis ger kronor 3000. ” Signerat BQX och CSN. Man fick inga pengar.

  1969 Ett handskrivet årsmötesprotokoll finns i handlingarna. Daterat 17/10 – 69 och signerat Karl Olsson. Ett plock ur detta: 10 ordinarie meeting och tre rävjakter har avhållits. Antalet medlemmar 17 st samt 2 nya. Inkomster 877,66:- och utgifter 379,65:- och kassabehållning 498,01:-. Styrelse har varit , ordf. BQX, vice VG, CSN sekr., AWE skattmästare och DKN arrangerade rävjakterna. Verksamheten: Besök hos AXF, ALM demonstrerade fjärrskrift på milo syd, klubblokal har anskaffats på idrottsplatsläktarens baksida. Fjärde året på rad har vi varit aktiva på sportlovet då AWE, EQB, EHK höll i trådarna och körde 60 länder. SM7-meeting hölls i Degeberga och programmet upptog: Rävjakt med tre rävar, damerna besökte silversmeden Björn Flygare som visade smedja och arbeten, lunch stort skånskt smörgåsbord på Gästis. SM0DLL, SSA:s tekniske sekreterare höll föredrag om radiovågors utbredning, utställning och lotteri. SK7BQ – stationen var QRV med mobilpassning.

  Rävjakt 1968 på Balsberget. Lägg märke till att jägarna alltid var väldigt välklädda. Det var innan baseball-kepsarna kommit till Sverige

  SM7AWE , något konfunderad över erhållna bäringar i sin jakt på räven. Lägg märke till rävsaxen, som var rörbestyckad (!) Batterierna vägde en del, kan vi avslöja. Jackan kantrar…

 • Den 29 december 1969 finner vi följande artikel i Arbetet:

  RUNT JORDEN VARJE DAG -men bara per kortvåg från Kristianstad

  1970 Kallelse finns till årsmöte, 25 september kl 1900 2:a våningen Idrottståplatsläktaren, men inga protokoll finns. Det finns ett antal kallelser som dock inte anger år.

  1971 Utdrag ur årsmötesprotokoll vid KSA 29.10 1971. Närvarande: TQ, EVV, VG, ELS, EQB, TM, FGB, BUN, EHK, BQX, CSN och EHC. BQX öppnade mötet och CSN drog verksamhetsberättelsen. som dock saknas bland årets handlingar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och ny styrelse valdes. TM ordf. CSN sekr., EQB skattmästare. Medlemsavgift 10:-, ett förslag om inköp av sändare fick vila, VG har undersökt lokalfrågan med förbehållet att ingen hyra skulle betalas. Skattmästaren säljer QSL – märken vid varje meeting. Till rävjaktskommitté valdes EHC och BUN. Kallelsen till detta meeting hade rubriken ” ÄNTLIGEN KSA – MEETING”. I handlingarna finns en skrivelse från fritidsnämnden som anmodar föreningen att flytta ut från Idrottsplatsläktaren ty fritidsförvaltningen behöver lokalen. man hänvisar att ta kontakt med fastighetsassistent Nilsson betr. Herkules Tegelbruk eller annan av kommunens fastigheter, HSB, Kristianstadsbyggen samt Skolkontoret.

  På nästan en halvsida i Arbetet kan vi läsa om entusiasterna här intill, SM7DAS och SM7EHK. Artikeln var en fin reklam för vår hobby, med hänvisning till både lokala klubben och SSA. Redaktören heter – Bengt Ståhl – vilket var SM5DVL/7 (hihi) som vikarierade på Arbetet ett tag. F.ö. var killarna på bilden inte i närheten av kortvågen som det påstås i artikeln. Det var ju sol-fläcksmaxima och konds på 2m!! Bilden är tagen i –7DAS shack på vinden i föräldrarnas hus. Där var svinkallt på vintern och bastuvarmt på sommaren.

 • 1972 Ett utdrag ur tre protokoll förda vid Nordöstra Skånes Sandareamatörers olika möte. Protokollsutdrag för årsmöte 30/11 1972 §8. Styrelsen valdes, ordf. EHC Arne Möllerstedt, Vice TM, Göte Lindell, sekr. CSN Lars-Eric Niklasson, kassör EHK Bertil Svensson, ledamöter EVV Gert-Ove Olsson och CVZ Birger Fahlby. Protokollsutdrag fört vid klubbmöte 25/5 1973. §4. EHK meddelade att de resor som CGW, Bruno Westerlind skänkt till klubben kan flyttas fram till sommaren –74. Protokollsutdrag fört vid klubbmöte 31/8 1973 §3. Lotteritillstånd skall insändas snarast av lotterikommitén EHK ock EHC.

  1973 Arkivet innehåller 20 handlingar. Klubblokal fanns i Vanneberga, HP02A, tidigare stärkelsefabrik numera firman Mur & Puts som bl.a. säljer öppna spisar. Man hade prydliga medlemskort och för 10:75:- i årsavgift fick man kortet hemsänt. Mötesdagar var sista fredagen varje månad. EHC var ordförande och ett par kallelser med rolig text och dito bilder finns i arkivet. Man ordnade fieldday på Kjuge Kull med diplom för den som kom och besteg Twenty Hill. På programmet under dagen, 17/6 1973 stod trafik med SK7BQ på 3700 kHz och på 145,700 MHz, antenndemonstration, rävjakt och skogspromenad med tipsrunda. 220 V erhölls från kaffestugan nedanför kullen och ett oändligt antal skarvsladdar ledde strömmen till toppen. Där återställdes spänningen till 220 V igen med en vridtrafo. Skyddsjord var ett för stunden okänt begrepp.

  < Visst påminner antennresningen på Kjuge Kull (Twenty Hill) om ett visst amerikanskt krigsmonument? Såvitt bekant överlevde samtliga med- verkande. Från vänster: SM7EHK, okänd, SM7FUX, SM7HKC

  SM7FOL försöker få ordning på stag- linor och dipoler. SM7EHK agerar stege och SM7HKC försöker hålla styr på hela ekipaget… >

 • Fieldday på Twenty Hill (Kjuge Kull)

  < Full aktivitet från ”Twenty Hill” Längst t.v. tre okända ansikten I förgrunden SM7VG, Hugo Bortom honom SM7EHK Framför VG sitter SM7FGB Längst till höger sitter SM7FOL

  Besökare på toppen >

  SM7TM, SM7QY,SM7CSN, SM7EHK

  < Från vänster: SM7BMW, SM7FKA, SM7HKC och SM7FUX

 • Man hade vidare via brev till SSA uppmanat SSA att agera för att certifikatet för SP1DZ hade dragits in. SSA beklagade men ansåg sig inte kunna agera mot annat lands myndighet.

  Vidare finns mycket dokumentation kring ett av Bruno CGW skänkt pris i form av resa för två personer till Österrike vinstvärde à 500:- och 125 ¼ kg:s kaffeburkar à 4:10. Med lotteriansökan och beviljat tillstånd (med polisens myndighetsstämplar) för 3 000 kvicklotter à 1:- . Resorna föll ut på nr 1035 och 2862, som finns i arkivet. Dock obekant vilka som vann. 11 kaffeburkar löstes ej ut. Totala behållningen till klubbkassan blev 2388:10. Lottförsäljningen fördelades på klubbens medlemmar. Bertil Svensson, EHK sålde 175 lotter, Ewe Håkansson, BHM 100, Jan Håkansson, FTG var värst med 400 sålda lotter. Man var även aktiv som ”prisviggare” men med ett brev från dåvarande NOVIA beklagar deras PR – kvinna att ”Om vi skulle skänka till alla , skulle det betyda att vi skänkte bort en stor del av vår produktion”. Detta väcker en förundran om storleken av koncernen NOVIAS produktionsresurser.

  1974 Bertil, EHK hade tagit på sig rollen som klubbordförande, vice TM, kassör Håkan Svensson FLD, sekreterare Jan Håkansson FTG och med tre styrelseledamöter BLP, EWW, FKA plus två suppleanter EHC och CZJ. Man bytte under året från Vanneberga till Karstad strax norr om Österslöv. Man ansåg att på grund av prisutvecklingen (inflationskarusellen hade börjat på allvar detta året) måste årsavgiften höjas till 25:-. Abonnemangskontraktet med Sydkraft för det nya QTH:et med 3-fas anslutning, årsavgift var 216:- med ett energipris på 10,5 öre, då obeskattade ! Till årsmöteskallelsen fanns en uppmaning att samåka för att spara soppa. Bertil EHK har per e-post berättat att man var mycket aktiv i denna nya klubblokalen. Man hyrde ett halvt hus av Karsholms gods och hade fackverksmast med 4 gånger 10 element och ca 1kW på 2 meter. Hasse BPM hade byggt om den gamla TV – slavsändaren i Kivik till 2 meters rigg.

  SP1DZ ”Ray” (Raymond), blind sedan födseln, blev kompis med flera av SK7BQ:s medlemmar, och flera av dem åkte ner och hälsade på. Bl a fixades en skrivmaskin för blindskrift åt Ray. Ray hade lärt sig engelska nästan helt själv bl a genom att lyssna på BBC. Här ses SP1DZ tillsammans med SM7BPL Janne ”Sibbhultaren” på en gata i Szczecin. Myndigheterna uppskattade sannolikt inte besöken från Sverige. Licensen drogs in. Ray lär ha flyttat till Sverige senare.

 • Fielddagen på Twenty Hill förra året hade tydligen blivit succé varför man arrangerade en ny fielddag den 16 juni med en quad för 10-15-20 meter på plats 66.67 m.ö.h. plus andra beamar för kortare vågor, rävjakter och tipspromenader.

  Birger CZV i Hanaskog bjöd på novembermeeting och julfesten avhölls i klubbstugan i Österslöv med 15:- i avgift per person. Med mat, dryck och kaffe. Meeting avhölls sista fredagen i varje månad vid QTH:et i Österslöv. QSL-ombud för Kristianstad blev SK7BQ med BWZ som QSL- manager. Man hade tydligen även haft funderingar att lägga någon större aktivitet till Yngsjö havsbads hotell. Det finns en prislista, dubbelrum m WC kostade 70:-, utan WC 60:- , enkelrum 50:- resp 40:- med lågsäsongrabatt på 10-15%.

  >

  SM7TM, Göte, ser på medan SM7EHK knyter trådarna i Quaden. Lägg märke till de tjusiga klubbtröjorna samt att vädret var mycket bättre förr!

  En jänkare på besök! W9CDB, Alf t.v och SM7BPM, Hasse Alf ägde och drev fabriken i Chicago som gjorde ”plåtnibblare”. När han pensionerade sig sålde han fabriken och flyttade till Sverige (Olofström)

 • 1975 SSA firade detta året 50-årsjubileum, 1925 – 1975. Kallelse till NSS årsmöte 28 februari på Garvaregården i Kristianstad stod ordf. EHK för. Med en klatschig rubrik: DU DÄR ! Fredagen den 28 februari kan du stänga av din radio, för då lär du inte höra några NSS-medlemmar i alla fall! Då befinner de sig nämligen på Garvaregården. Man föreslår en årsavgift på 20:- för licensierade medlemmar och övriga slipper undan med 10:-. Kallelsen avslutas med en tankenöt att klara av till mötet. Prästen och klockaren står på kyrktrappan och ser tre personer komma förbi. Prästen frågar: Vet Du hur gamla de tre är ? Klockaren: Nej. P: Du skall få en ledtråd: A*B*C = 2450, A+B+C = dubbelt Din ålder. K: Vet fortfarande inte. P: Men jag är äldst i församlingen ! K: Aha ! Då vet jag. Fråga hur gamla är A,B,C, Klockaren och Prästen?? Budgetförslaget för verksamhetsåret omfattar 2950:- . Medlemsmatrikeln omfattar 42 amatörer. Med QTH i nordöstra Skåne och en 5:a från Täby 5AIZ. Ur verksamheten 1975 kan följande nämnas. Årsmöte och 11 ordinarie månadsmöten har avhållits. Under året har 57 medlemmar funnits. Sportlovsaktiviteter och fieldday på Kjuge Kull med dåligt väder och mindre deltagare än tidigare år, SK7BQ deltog i Jamboree, under 4-5 oktober bistod klubben Sveriges Radios radiodagar med bevakning av bl.a. Ob –bussar, en arbetsinsats på totalt 98 timmar. Ersättning härför plus ett av kommunen beviljat investeringsbidrag gav klubben möjlighet att inköpa en UNIDEN 2020- klubbstation. Verksamheten i klubbstugan har varit livlig med byggkvällar under onsdagkvällarna med resultat i en 4 x 10 elementare för 2 meter plus sändare, en tidigare TV – slav från Kivik. En 24:e plats i aktivitetstesten (2 meter) blev resultatet med den nya utrustningen.

  QTH Österslöv

 • EHC, Arne hade vid ett tidigare möte fått i uppdrag att återinföra rävjakt i klubben. Han föreslog att en rävjaktssektion skulle införas, förslag med FLD och EHC. Vidare presenterar han ett förslag till regler för rävjakt i 8 punkter. Citerar en del punkter. ”1. Alla som kan ta sig runt tävlingen utan fordon äger rätt att deltaga i NSS:s rävjakter.” ”3. En startavgift på tre kronor per deltagare avlägges vid start ------ ”. ” 8. ”I övrigt gäller regeln, ”I kärlek och krig” ” hi så ruggiga är vi inte numera……..

  1976 Årsmöte annonseras att hållas den 27 februari på Garvaregården. Alle, AIA visar smalfilmer från resor i USA och Sovjet. Visning av den nya klubbstationen och pyttipanna – fest efter årsmötesförhandlingar. Månadsmöten planerades att hållas från april tom december med spontana aktiviteter varje onsdag. Föreningen med EHK, Bertil som ordförande sökte och fick anslag, 2 000:- från Fritidsnämnden, Kristianstads kommun. Inbrottsförsäkring tecknades av Länsförsäkringar för utrustning i klubblokalen Karsta 2:4 i Kommunen. Man ålades att skaffa hänglås till köket, 7-tillhållarelås till tambur och i fönster skall hasparna förses med lås. Skiss finns på lokalen som besiktigats av försäkringsbolaget.

  1977 Årsberättelsen talade om 12 månadsmöten varav 5 protokollförts. Medlemsantalet per 31/12 var 51. Sportlovsveckan avverkades med demonstration i Vattentornet, i juni besöktes Österlen med Stenshuvud och Christnehof slott allt i strålande solsken. Oktobermeeting hölls med paul. CMC föreläsning om DX-körning och Radio Kristianstad besöktes. QSL-servicen har fungerat bra. I VHF-UHF testerna utmärkte sig SK7BQ med 2.a som bäst månadsresultat och på 17:e plats för året. Till ett meeting fredagen 18/6 annonserades besök av ”en radioamatör inte helt obekant från TV.” Budgeten sprack, intäkterna var 2880:73 medan utgifterna sprang upp till 3341:10 en förlust på 460:37. Finns inga noteringar om ev. ansvarsfrihet för styrelsen…

  SK7BQ:s första riktiga klubb-rigg, en sprillans ny UNIDEN 2020. Här opereras stationen av SM7FUX, Lars. Lägg märke till det fina klubb-emblemet i keramik!

 • 1978 Bertil EHK kallar till årsmöte för Nordöstra Skånes Sändareamatörer, fredagen den 24 februari nåden år 1978. Plats Vattentornet i Kristianstad och det annonseras demonstration av trafik med OSCAR 7, QSL – utdelning plus kaffe eller kanske smörgåstårta med ÖL. Omtalas att under veckan 20/-24/2 skall sportlovsstationen vara på plats. I handlingarna finns en inbjudan till utflykt den 19 juni. Med uppmaningen, ”Medtages: familj-ETC, bil, 20L bensin, matsäck med mat i densamma samt minst ett glatt humör”. Avslutningsvis fanns : P.S. Gläd kassörskan, Gunilla Månsson genom att sätta in medlemsavgiften på PG. 511095-2 25:- för licensierade och 15:- ej lic.

  1979 Kallelsen för årsmötet onsdagen den 9 april kl 1900 var något ovanligt formulerat. ”Endast medlemmar äger rösträtt på mötet. Medlemsavgiften för 1979 (25:-) skall vara erlagd. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast kl 18 samma dag. QTC de Ordföranden: Det är nu drygt ett år sedan vi skildes för siste gången. Som Du kanske minns så hamnade vi i en låst position då undertecknad ställde sin plats till förfogande men ingen ville ta sig an arbetet. Lite senare under året gick Göte, SM7TM bort, och därmed står även vice ordförandeposten obesatt. Under det gågna året har jag försökt vaska fram en ny ordförande men utan resultat. Valberedningen till förra årsmötet är helt eller delvis upplöst och består f n bara av undertecknad som därtill anser sig ha misslyckats att tillsätta de vakanta styrelseposterna. Detta är läget inför årsmötet onsdagen den 9 april. Dessa frågor måste då lösas eller måste föreningens vara eller icke vara bestämmas. Med dessa ord hälsar jag er välkomna den 9 april. 73 de Ordförande i SK7BQ SM7EHK ”. Ja så kan en förening ha det i vissa lägen. Är nyfiken på information om hur gick det egentligen ? Vidare fanns ett pressmeddelande- pressrelease om satellitkommunikation från Kristianstad. Bertil, EHK beskrev i meddelandet hur kontakter skulle tagas via OSCAR – satelliten, vad amatörerna sysslar med vad gäller satelliter och med inbjudan till visningen som ingick i sportlovsaktiviteterna.

  1980 Tydligen klarade Bertil krisen med föreningen ty under 1980 hände det trevliga saker. 27 januari var det dags för meeting på Biblioteket i Kristianstad. Man lovar Filmvisning, Ånneboda – antenntestet i Örebro, diskussioner om uppläggning av ett referensbibliotek, och om man skulle hålla loppis- FLEA MARKET. Den 24 mars var det dags för årsmöte på musikrummet, Biblioteket och motioner skulle vara till styrelsen tillhanda dagen innan. Även kaffebryggarefrågan hade blivit löst ! Nederst på kallelsesidan hade lagts in en skämtteckning om mannens sena hemkomst efter årsmötet med en elefant i släptåg…. 19/5 hölls möte på ett nytt ställe nämligen FÖRENINGARNAS HUS i Kristianstad eller före namnbytet Hemgården på norr i staden. Man skulle då även kunna disponera en liten skrubb i lokalerna. Man utlovade portabelmeeting i regi av FLD och EHK.

 • Sommarsäsongen inleddes med ett meeting i trakten av N.Björstorp en högt belägen rastplats nära Brösarp. Månadstesten skulle då köras och med sedvanligt kaffedrickande. från föregående meeting rapporterades att man i fortsättningen kostnadsfritt kunde hålla till i Hemgården. Kaffebryggare fanns plus förvaringsutrymmen. Klubbkassan hade växt till 5 000:- vilket gav funderingar på investering i bensindrvet kraftaggerat, rävjaktsutrustning, portabelmast. Vid möte 9/7 skulle diskuteras vilket bensinaggregat som skulle köpas och rapport lämnades för föregående meeting med beskrivning av vedermödor med portabelkörning, mastresning och ganska dåliga 2-meters-testresultat. GIR:s VW buss användes och AYB,VG,EHK,FLD och IRC nämns som aktiva. Man beslöt att inköpa 2 rävsaxar till reapris 125:- styck samt anslå 3 500:- till ett bensinkraftaggregat. Mötet avslutades med tävling att med innehållet i en påse skulle två lag upprätta förbindelse. AYB vann med sitt lags ”mameladsburktelefoni” och första priset var en magnumbutelj champange ? (Åkessons ?) som provsmakades av alla deltagarna. Höstaktiviteterna startades 14 september. På hemgården skedde mötet med demo av ett nyförvärvat elverk och titta på portabelmaster. Planer för loppis smordes och med ett preliminärt löfte om att få hålla till på Radio Kristianstads bakgård. Den 25/11 var det tid för möte på Radio Kristianstad med visning av lokaler, en titt på Radions portabelbil och prova hur det låter att köra bredbands – FM med borttrollande av brusiga FM-förbindelser. GIR, Lennart höll på med ett program att göra en lista över VHF -och UHF – fyrar. F.d. SM7DAS, Nils-Åke (anrop till honom lät alltid som Sju Dass) hade flyttat till Ronneby och fått ny signal SM7LUR ! Hi en del hade inte tur med signallottningen. Höstprogrammet var ambitiöst. 7GIR, Lennart på INGTEK skall prata datorer, besök på Radio Kristianstad, gästa radiodriftcentralen RDC i Malmö, SOSAB i Malmö, 6CKU kommer och pratar VHF/UHF . han har firman Kungsimport som säljer specialprylar för VHF/UHF. Testkörning 2m från HZV:s husvagn parkerad högt i Olserödstrakten. Allt signerat EHK. 12 september gästades INGTEK ELEKTRONIK med demo och körning av datorer. Beskrivning av programproduktion. Man uppmanade till inbetalning av medlemsavgiften 30:- Vid oktobermeeting 21/10 stod demo av rävjakt på Kristianstads Bibliotek. Avslutning planerades ske med en liten natt-jakt inom staden.

  1981 1961—1981, jo man firade 20-års – jubileum 27 oktober detta året. På programmet med mötesplats Hemgården stod ”historieskrivning” av Hugo, SM7VG som var med vid klubbstarten. Man såg på den nya ARRL-filmen visade bilder och tidningsklipp från de gångna åren och firade med FÖDELSEDAGSTÅRTA. Verksamhetsberättelsen detta året rapporterade 9 avhållna meeting varav ett portabelmeeting, 22 betalande medlemmar och man höll till på Hemgården (Föreningarnas Hus- namnet slog inte riktigt igenom). Medlemsavgiften kunde hålls på 50:- trots portohöjningar, inköp av reservelverk 3 100:- och 2 rävsaxar à 125:-. Man lyckades inte genomföra någon loppis beroende på svagt intresse. Rävjakten hölls vid liv och man skulle arrangera fler jakter. Vid klubbens 20-årsjubileum höll VG och BQX , båda klubbveteraner ett kåseri för verksamheten under de gångna åren. Uppslutningen på årets möten var god vid starten men intresset avtog mot årsslutet. Bertil EHK hade signerat rapporten. Medlemsmatrikeln var dataproducerad och utskriften skriven på radskrivare.

 • 1982 GOTT NYTT ÅR hälsar styrelsen vid kallelse till årets första meeting 28 januari på Hemgården. Loppmarknad (som har varit på förslag i föreningen under ett antal men aldrig förverkligats) och rävjakt skall diskuteras. klubben äger två inköpta saxar och EHK har experimenterat med rävsändare och byggt egen sax av typ ”Västeråssaxen” som även FLD har knåpat ihop. EHK erbjuder gratis kretskort för den som vill bygga egen rävsax. Nytt möte kallas till den 8 mars. Med en snärtigt handritad vinjett : Mottagare med dubbla VFO:er, som består av två avstämda kretsar, dioder och två hörlurar. På programmet finns årsmötesförhandlingar, sedvanligt snack och en rapport om att nära 70% av deltagarna hörsammat uppropet om att bygga en sax! EHK erbjuder gratis kretskort för hugade och beräknar komponentpriset till ca 100:- (BUN-anmärkning, 100:- står sig fortfarande likväl som EHK i nådens år 2001 erbjuder gratis kretskort till hugade byggare). Ny kallelse till möte 14 april med frågan om Du läser B:90 som det året utkom i A4-format ett digert stycke papper. Ett ex av B:90 finns i arkivhandlingarna. Man rapporterade även att ett manus om klubbensverksamheter sänt in till QTC. Kopia av denna skrivelsen finns i arkivet. En A4-sida med dubbelt radavstånd och med en beskrivning av klubbverksamheten i Nordöstra Skåne. Citerar ett avsnitt som tycks vara det eviga föreningsproblemet, ”De senaste åren har verksamheten varit mycket låg och utvecklingen har sprungit från oss såtillvida att vi inte lyckats ”suga upp” alla de nyexaminerade amatörer som tillförts bygden.” EHK, BHM och FLD finns med som kontaktpersoner. ”Platsen för meeting är H+E-M-L-I-G än så länge” annonseras i kallelse till meeting den 29 juni. Med vinjett bestående av en handritad rävsaxfigur med ett stort frågetecken i den cirkulära ramantennen. Man samlades på ESSO taverna och med hjälp av rävsaxarna skulle mötesplatsen letas upp. Man rapporterade att BHM och EHK dragit ut i naturen och kört 70 cm test. Inringat ”OBS 2 Sista dagen för inbetalning av medlemsavgiften 25:- är den 30/6.” Den 4 oktober inbjudes till en utfärd till Lund, SM7LSZ och Tekniska högskolan. Man skulle se på noggrann frekvensmätning, atomklocka, satellit-TV från Sovjet och utrustning för kommande satellitprojekt. SM7KBD,Thomas skall visa den logik som ska ingå i en repeater. Slutligen skulle man även se på LSI (Large Scale Integration) som man konstuerade vid Teknis i Lund. Kallelse till möte måndagen 14/12 på Hemgården och följande skulle behandlas: Utlåningsförskrifter för klubbens reserkraftaggregat, hur många är intresserade att skaffa sig en ”rävsax” ? Kan vi ta fram en byggsats? EHK experimenterade med QRP – sändare och är medlem i G-QRP-Club som ger ut en liten tidning SRPAT. ”En tidning som är genomsyrad av något ganska sällsynt, nämligen ”HAM-SPIRIT”. Kan vi bygga mer i klubbens regi, SWR-meter, Match-BOX, CW-filter, Elbugg? ” Kallelsen avslutas med följande: ” SLUTLIGEN: ”Vilken QRG ligger TOMTEN på ?” Kul Pristävling en magnumbutelj Champange (väl tajmat för användning till nyår!). ” BUN – kommentar: Vilka förbindelser hade egentligen EHK som ofta i kallelserna utlovar pris i form av magnumbuteljer champange ? Sponsring från F-land eller rent av Åkessons i Kivik…..

  1983 Kallelse till årets första meeting, 13/1 har en vinjett som lyder ” ” Det säkraste sättet att få sitta ensam på ett möte är att ha arbete som skall utföras,,,,,” ?? ” Överst en bild med en handritad grötskål med sked och text FLYTTGRÖT. I kallelsen meddelas att de fått ett eget litet krypin där klubbens inventerier kan förvaras. Utrymmet behöver snyggas upp …… EHK hade varit på antennkurs i Malmö, och man har fått fast tid av Hemgården till 2:a torsdagen i varje månad. Programmet Tekniskt magasin i TV1 20.00 kommer att handla om amatörradio.

 • Verksamhetsberättelsen för 1982 redovisades med datum 83-03-01 där det konstaterades att 5 meeting avhållits varav ett som rävjakt/fieldday och ett som studiebesök i Malmö RRC. Normalmötena hölls på Hemgården där man fått disponera ett låsbart utrymme för handlingar mm. QSL-verksamheten hade fungerat medan antalet medlemmar, 21 hade minskat med en sedan förra året. En rävjakt hade arrangerats under året med få deltagare. Uppslutningen på meeting hade däremot ökat. Vidare finns en dagordning för årsmöte 3/3-83 (äntligen en datering med år som är en brist i nästan alla handlingar som finns i vårt arkiv, BUN-kommentar) med sedvanligt innehåll. Torsdagen den 23/9 skall Malmö och Televerkets Radio-Driftcentral besökas. Överst en handritad bild av tornet vid Jägersro med paraboler och andra antenner. Citerar ” Har Du funderat över pipet som avslutar SYDNYTT alltid ? det kommer från RDC. ” Elak kommentar, var de allt de lyckas åstadkomma med det stora bygget ?- BUN…. En verkligt toppengrej i arkivet för detta året är SM7FLD, Håkan Svenssons : The SK7RRZ Story. En verkligt rolig och intressant skriven historia av FLD Håkan Svensson om repeater på 70cm SK7RRZ bifogas som bilaga 2. Det finns i arkivet en datalista, medlemsmatrikel utskriven på printer och med radskrivare på blått-vitt papper. 52 namn , 51 signaler och en utan. Följande signaler fanns under det året: FLD, GIR, EHK ORDF, FFI, FUK, HTH, HZV, FTG SEKR., IRC, EHC, DKN, TQ, HGD, HFW, HVZ, GPZ, FJO, GNM, INT, IRO, IVL, HOV, IFJ, HGW, GRB, AYB, IPP, IVS, BHM, FKC, IVT, IYS, FAH, CGW, BMW, AJC, EQB, FXD, BPM, JRH, JPI, BBZ, CZJ, TV, GLN, VG, EHI, EHI (dubbelförd) IDG, LFX, KYF, och en utan signal Uno Skoog. Vi har inte kunnat placera denna medlemsförteckning på rätt årtal.

  1984 Årsberättelse för 1983, daterad 84-01-24 innehåller 12 rader text. En mening med texten ”Antal medlemmar har under året stigit till ……st.” 7 meeting hade hållits varav ett som studiebesök vid LTH. Klubben hade tilldelats ett eget förvaringsutrymme på Hemgården. SK7BQ hade aktiverats vid UHF-test, upprop hade publicerats i QTC för att ge ökad kännedom om klubben till alla nya amatörer. Under senare delen av året hade planer på en 70 cm repeater väckts och viss materiel hade köpts. Ingen underskrift fanns under årsrapporten. För 1984 finns betydligt mer handlingar m.a.o. året hade varit ett mer livaktigt år. För årsmötet 84-01-24 finns en dagordning men inget protokoll. På dagordningen finns dock en del noteringar. Orförande för 2 år blev NUM, Jan Dorff , kassör JPI, styrelsesuppleant AIA, revisor FTG valberedning FUX och EHK. Årsavgiften blev 40:-. Under övriga frågor diskuterades försäljning av bensinaggregat 220V 800W värde enlig FLD 6 000:-, inköp av kaviteter för 4 000:-, beslut bordlades? Sista torsdagen varje månad blev mötesdagar. Protokoll från ordinarie möte 84-02-23 innehåller bl.a.. Håkan FLD avsäger sig uppdraget som sekreterare. Erik IPP valdes varför ny revisor måste väljas, Uno MHN. Revisionsberättelse för 1983 fanns ej varför frågan om styrelsens ansvarsfrihet bordlades. Repeater för 70 cm byggd på en U-plåt visades. Antennfrågan och QTH diskuterades. AIA föreslog att klubben skulle ta fram ett nytt QSL-kort som ev. kunde sponsras av kommunen. Närvarande var:TV, JPI , BHM, NUM, MHN, KYX, IPP, FTG, AIA, GIR, JZJ, och HZV. Plock ur protokoll vid styrelsemöte och månadsmöte 29 mars 1984. JPI ersattes som kassör av FLD, AYB, Göran avsade sitt medlemskap p.g.a. flytt till Ängelholm, repeaterns mottagare var okänslig och hade sänts på reperation., repeater-QTH såg ut att bli TEKAB – masten på Vä lyckor. Beslöts att vid varje meeting skulle någon form av aktiviteter finnas. Vid kvällens möte visade BHM diabilder från Ånneboda (antenntester) och statellitbilder.

 • Varje möte skulle annonseras i Bullen. Styrelsemöte 6 och 26 april samt ordinarie månadsmöte 26 april 1984. Kassabehållningen var 450:-, QSL-distributionen till icke medlemmarna genom att de får själv efterfråga sina kort, NUM föreslog ringlista vid konditionstoppar, lista över aktiviteter där kan nämnas Eric Bergstens program Amatörradion, datademo inklusive RTTY an BHM, fielddays Kjuge Kull, Rävjakt mm.. NUM skulle linda nättrafon till repeatern som ev. skulle kunna placeras på vattentornet i staden. Plats för repeatern har blivit möjlig vid Vägverkets mast vid Önnestad 85 plus 25 m.öh.. BHM gjorde endast en snabbvisit vid styrelsemötet (26/4) ty han firade födelsedag ! Vid ordinariemötet ställde sig mötet kallsinnigt till ett deltagande av Norreportskollektivets Hobbymässa. Repeaterns nätdel börjar bli klar och FLD jobbade med logiken. Fieldday med transformatorkastning och tipsrunda, konditionsringlistan var ånyo på tapeten, inget beslut togs. Månadsmötet 24 maj 1984 besöktes av NUM, BHM, IPP, KYX, FTG, LVH, JRN, TV och AIA. Rapporterades att Vägverket hade fått en skrivelse med anhållan om repeaterplats vid Önnestad. Repeatermottagaren hade för en andra gång sänts till W&D för justering. Fieldday diskuterades men ordf. NUM var skeptisk. Trots detta beslöts att F-dagen skulle anordnas med kortvågs- , 2- och 70 cm –trafik. Medlemsrekrytering diskuterades och olika förslag ventilerades. Ekomonin var skral och olika förslag las fram utan att mötet tog något beslut i frågan. Efter detta mötet hölls styrelsemöte, samma afton där dock inga beslut togs utan hänvisning skedde till tidigare mötesprotokoll. Endast vissa förtydligande gjordes såsom BHM svarade för fieldays – kortvåg och grillkol, NUM svarade för 2m och 70cm och FLD skulle fixa tipsrundan. EXTRA STYRELSEMÖTE 19 juni 1984 som hade som huvudfråga REPEATERN. Diskuterades att man kanske skaffat en repeatermottagare som kanske inte höll måttet vad gällde känslighet. Firman WOOD & DOUGLAS hade kanske varit alltför positiva i sin annonsering, och efter diskusioner (säkert livliga) beslöts att FLD skulle föra fram ett krav att köpet skulle återgå och erlagd köpeskillning skulle återbetalas. Kortvågsstationen skulle förvaras av NUM, för junimötet skulle BHM och FLD skulle ordna data – och RTTYinformation. Under augustimötet stod rävjaktspresentation på programmet. Styrelsemöte 28 juni 1984. NUM, BHM och IPP närvarande. Repeater debatterades och ev skulle den från W&D inköpta utrustningen övertagas av GIR som kunde ställa en SONAB – station till förfogande som repeaterstation. Papperskopia av klubbdekalförslag visades av NUM som bl.a. skulle pryda medlemmarnas bilar. Priset 938 :- för 200st skulle sponsras om medlemmarna hade INTEK:s reklamstrips på bilarna. CZV hade lovat att klubben kunde låna scouternas rävsaxar medan deras rävsändare var obrukbara och ev. skulle RA200 lånas av FRO. Månadsmöte den 28 juni 1984. Närvarande var: NUM, BHM, IPP, LVH, JRN, KYX, FTG, TV, AIA, BPM, MUE, LMC, GXR, HPK, FLD. Ekonomisk rapport måste utgå( kassören kom senare och då utan uppgifter). GXR återinträdde i klubben, repeaterläge rapporterades och mötet beslöt att klubbdekalen skulle anskaffas. EXTRA STYRELSEMÖTE hölls hos NUM, 26 juli 1984 och medlemsavgifter och stadgerevidering diskuterades. SK7RGM:s 10 – årsjubileum skulle uppmärksammas med deltagande av klubben, BHM meddelade att under meteorskuren under 11-12 augusti skulle han köra snabb-cw. Rävjakt ventilerades och intresseanmälan skulle ske till 22 augusti. ” §7. Återigen är vi framme vid det sorgliga kapitlet REPEATERN.” Skrivelse till WOOD & DOUGLAS i England skulle sändas och vid mötet presenterades ett utkast till brev som godkändes och beslöts att avsändas som rekommenderat. Protokoll från EXTRA STYRELSEMÖTE 22 augusti 1984 i DATAAB:s lokaler. Rävjakt diskuterades och EHK hade varnat för ett lågt deltagande och endast fyra (LVH, TV, JPI och EHK) hade anmält deltagande. Beslöts att rävjakten skulle inställas (BUN kommentar, fegisar ! i år, 2001 har vi kört rävjakt med en deltagare dock med automatsändare).

 • Repeatern och problem med denna dryftades. Man hade talat med WOOD & Douglas i G-land och sänt dit mottagaren. Under tiden startades uppbyggnad av antennerna. Mässingsrör beställdes av en Malmö – firma, kabel och kontakter togs från HAM-SUPPLY i Höllviksnäs och utgifterna sponsrades av IPP. Styrelsemöte torsdagen 30 augusti 1984. NUM, BHM och IPP närvarande. Punkten ekonomiska rapporten utgick ty kassören var ej närvarande. Vid medlemsmöte skall den dåliga anslutningen vid möten och aktiviteter tas upp. underrättelser till medlemmarna via bulletinen var ej tillfredsställande. Skrivelser till bulletinen måste vara redaktören tillhanda 2 veckor innan mötesdagen. Inget har hörts från WOOD & Douglas sedan repeatern insänts 21 augusti. SQL – kort skulle kunna tas fram i samverkan med Fritidsnämnden antalet 20 000 föreslogs. NUM visade stationsskyltar att sätta upp i schacket. KYX , Stig Fröjd hade drabbats av hjärnblödning. Månadsmöte med Nö Skånes Sändareamatörer torsdagen den 30 augusti 1984. Närvarande var NUM, BHM, IPP, CWI, FTG, AIA, BPM, TV, LVH, OKC, (IQS). Ordföranden tog upp frågan om den dåliga uppslutningen och ifrågasatte klubbens exstiensberättigande. BPM med flera menade att man borde fortsätta. Rapport om repeatern lämnades och förslag till QSL- kort- tryckning i samverkan med Fritidsnämnden. Ordföranden skulle ta upp förslaget med Fritidsnämnden som genom denna samverkan skulle bekosta den större delen av kostnaden. Stationsskyltar uppvisades. Mötet avslutades med att ett videoband visades som behandlade hur statisk elletricitet kunde påverka halvledare. Styrelsemöte i Nordöstra Skånes Sändareamatörer – SK7BQ – torsdagen 27 september 1984, närvarande var NUM, BHM, IPP, FLD, och månadsmöte samma dag med 13 medlemmar närvarande. Kassan innehöll 541:- och man räknade med att få in ca 708:- från ett ej slutredovisat lotter. Skrivelsen till WOOD & DOUGLAS hade översatts till engelska och avsänts 21 september. Inget hade hörts från firman efter det repeatern sänts dit 21/8. FLD åtog sig att ta kontakt med Malmö-representanten och hota med rättsliga åtgärder. Man hade bekymmer med antennsystemet för repeatern och man framförde tankar om att använda Vårgårda dipoler som användes vid ett anat repeaters. Pris per styck 190:- och stackningskablage 2 st för 120:- och för 4 st 229:-. Besök vid radiomuseet i Hörby sköts på framtiden beroende på att f.n. visas för lite materiel. Föreslogs att BQ skulle släppa ut ett diplom, ”SKITSNYGGT, KOSTA SKORTAN men vara lätt att erövra”. Mötet beslöt att spinna vidare på iden och be medlemmarna att ge förslag till hur diplomet skall se ut för att vara ”SKITSNYGGT”. Kaffebryggaren som tillhörde kubben skulle tas tillbaka från FRO. Styrelsemötet den 25 oktober 1984 ställdes in ty endast ordf. och sekreteraren hade infunnit sig. Protokoll vid månadsmöte Nö Skånes Sändareamatörer torsdagen 25 oktober 1984. Närvarande: NUM, IPP, JPI, TV, HPK, GXR, AIA, BPM, OKC, FTG, EHK, GWR, (LMC). Kassören ej närvarande varför ekonomirapporten utgick. Reapetern: Antenner hade provats från ordinarie antenn-QTH. Med BHM:s 6W station testades från Degeberga – Åhus med visst flutter i sänkan vid Degeberga. repeatern i Båstad kunde startas upp och den kom in med S5. Nätagg och preamp klara medan slutstegsarbetet hade påbörjats. Repeaterstationen uppges vara på väg från G-land. QSL – samarbetet med Fritidsnämnden synes gå i lås och beslut skall tagas av nämnden i oktober. NSS – dekalerna kan köpas för 10:- hos ordf. QSL-kort skulle inlämnas till klubben f.v.b. SSA. Julfest skulle hållas med julbord på Kippers förgånget av glöggdrickande på klubben. FTG informerade om KABEL-TV – nät som kunde påverka bandet 144 – 150 MHz. Styrelsemöte och Månadsmöte vid Nö. Skånes Sändareamatörer torsdagen 29 november 1984. Närvarande vid månadsmötet: NUM, IPP, BHM, AIA, FLD, OKC, HPK, JPI, JRN, LVH, GIR, TV. Kassan innehöll summan 1200:-. Repeatern är nu klar att placeras på sitt slutgiltiga QTH, Vägverkets mast i Önnestad. Flyttas den 1 december kl 0900. Ger 8 Watt ou efter kaviteterna. Ordf redogjorde för ändrade QSL –regler med klubbvis insändande av kort. turistnämnden hade avslagit den gemensamma finansieringen av QSL – kort. Punkt inför DL7-möte föreslogs vara, krav på telegrafikunskaper för T-amatörer. SSA utreder möjlighet att teckna försäkring för våra antenner och utrustning.

 • QSL – hanteringen inom SSA gick med 70 000:- årlig förlust. Protokoll från EXTRA STYRELSEMÖTE i Nö Skånes Sändareamatörer måndagen 10 december 1984. Närvarande: NUM, BHM, FLD och IPP. Kassabehållningen 1500:_, nytt stadgeförslag behandlas vid nästa årsmöte, valberedningen skall tipsas om kandidater, medlemsavgift föreslås till 50:- som skall vara betald senast 31:e mars, ¾ sida i QTC har beretts för artikel om repeatern, FLD Håkan ville inte vara ansvarig för repeatern, IPP övertog ansvaret och förslag till mötesdagar för 1985 togs fram. Ett upplåtelseavtal för ett år med förlängning mellan Vägverket och Nö Skånes Sändareamatörer finns i arkivet. Noterades att max 0,7 kW fick uttagas, VV stod tydligen för energikostnaderna, ev. erf. isskydd skall bekostas av NSS, ingen avgift skulle uttagas för denna första kontraktstid och sändaramatörernas utrustning får icke förorsaka störningar på andra mastutnyttjares utrustning. Besök vid anläggningen skall alltid anmälas till det lokala platskontoret som även lämnar ut nyckel för besöket. Håkan Svensson FLD signerade avtalet för NSS. En ansökan till Televerkets Radioavdelning , Farsta fanns för att få driva repeatern. Önskemål om kanal RU 13 framfördes. Placeringen tv angavs till Pilspetsvägen 4 i Kristianstad med position 14 grader 5 min ÖST och 56 grader 1 min NORD. Ett föredömligt väl dokumenterat verksamhetsår !

  1985 Verksamhetsberättelsen för 1984, daterad 85-01-29 redovisar 10 månadsmöten plus en fieldday och 9 ordinarie samt 5 extra styrelsemöten. Medlemsantalet, 35 betalande medlemmar. Lite förändringar i styrelsen under året, FLD ersattes av IPP som i sin tur ersattes av JPI som kassör men denne avgick för studier och ersattes av FLD ! Aktiviteter som följde uppgjord plan var: Visning av videoband, fieldday, datakvällar med RTTY, teorikväll med decibel, prylbytaredag och julfest. NUM , Jan Dorff klagar dock på föreningsintresset: ”Samtliga dessa aktiviteter har av medlemmarna mottagits med MYCKET SVAGT INTRESSE. ” SK7BQ har luftats i 9 UHF tester och 2 VHF tester och lär ha hamnat på första plats i Region1 - testen. Byggandet av 70 cm repeater har varit det stora arbetet under året. Efter mycket arbete fungerade den utmärkt. Med placering vid Vägverkets mast i Önnestad och på kanal RU13. Kostnaderna för repeatern har varit ca 6 000:- som delvis finansierades av försäljning av bensindrivet reservelverk för 3 000:- , med lotterier och sponsring. Årsmöte med NÖ SKÅNES SÄNDAREAMATÖRER 31 januari 1985. Närvarande var NUM (ordf.), BHM, IPP, MHN, JRN, JPI, LVH, TV, AIA, OKC, FLD, GIR och inbjuden DL7 – representanten 7KHF, Lennart. Kassan innehöll vid årets ingång 2534:- och vid årsslutet 395:19 varav 132 kronor kontant. Valda blev v.ordf. GIR, Lennart, kassör BHM, Ewe och suppleant TV , Boris. Val av revisorer och valberedning fick bordläggas då ingen ville ta uppdragen. Medlemsavgiften bestämdes till 50:-. Mötesdagar blev sista torsdagen i varje månad utom juli och december. FLD föreslog som bifölls, att mötesrutinerna skulle förenklas så att endast ett möte per kvartal skulle följa rutinerna, med protokoll mm. KHF, Lennart höll ett längre anförande där han tog upp medlemsrekryteringen till SSA. NSRA i Helsingborg hade fått anslag på 21 000:- för rävjakter från Fritidsnämndens medel för ungdomsverksamhet plus 25:- per ungdom vid mötesbesök. Beslöts att Fritidsnämndens informationsmöte 6 februari skulle besökas. Möte med NÖ Skånes SÄNDAREAMATÖRER torsdagen 85-02-28. Närvarande NUM (ordf.), GIR, BHM, IPP, FLD, OKC, JRN, JPI, FTG, LVH, och AIA. Från årsmötet bordlagda revisionsberättelsen lästes av Jan FTG och styrelsen beviljades av mötet ansvarsfrihet för det gångna året. Ingen ville dock ta hand om valberedningen medan FTG valdes som en revisor, lotteriansvarig blev JPI, Peter. FTG och GIR blev ansvariga mot Televerket för SK7BQ-signalen. Den beslutade stadgeändringen godkändes för andra gången och stadfästes ?.

 • Skrivelser behandlades: Bullen, postgirot, bidragsnormer för ungdomsverksamhet och lotterier. Styrelsemöte i NÖ SKÅNES SÄNDAREAMATÖRER torsdagen 85-05-30. Närvarande NUM, GIR, BHM, IPP. Beslöts att till repeatern skulle anskaffas ett slutsteg och en preamp samt att kabeln mellan kaviteterna skulle bytas från RG213 till RG 214 med mindre förluster som följd. För övrigt behandlades samma frågor som i kvartalsmötet samma dag (se nedan). Kvartalsmöte vid NÖ SKÅNES SÄNDAREAMATÖRER den 30 maj 1985. NUM ordförande och övriga mötesdeltagare var: GIR, BHM, IPP, TV, KYX, AIA, TFG, och JPI. Ekonomi: i kassan ca 800:- och på postgiro 1200:-. Styrelsen föreslog att ett mindre slutsteg och preamplifier anskaffas till repeatern ty vissa områden inom täckningsområdet täcktes dåligt vid mobil trafik. Val av valberedning klarades av med att AIA, Alle och KYX, Stig valdes medan man inte lyckades få fram ytterligare en som revisor. Ewe meddelade att han skulle besöka VHF/UHF – mötet 14-16 juni. Vid styrelsemötet Nö. Skånes Sändareamatörer torsdagen 29 augusti 1985. ”Vid mötet förekom inget att taga till protokollet.” Kvartalsmötet samma dag samlade följande närvarande: NUM, Jan (ordf.), BHM, HPK, KYX, MHN, LVH, TV, BPM, IPP, AIA, CZJ. Dessutom deltog PKY, Ulf Follbring och Fritz Andersson i mötet. Kassan innehöll 2 000:-, repeatern var för närvarande nedtagen på grund av krånglande kaviteter och GIR arbetar med problemet. Revisorfrågna löstes genom att MHN, Uno åtog sig arbetet. Ett nonchalerat nödanrop hade förekommit över Helsingborgsrepeatern. NUM föreslog ett besök på Civilförsvarscentralen och han fick i uppdrag att förverkliga detta. BHM begärde förslag på verksamheter men intet framlades. Vid möteseftersnack frmkom tankegångar om att anordna någon form av jultallrik som skulle anordnas. Styrelsemöte 31 oktober 1985. Frtidskontoret hade begärt uppgifter om föreningens styrelse och kontakperson. Uppgifterna har lämnats av ordf.. Nya medlemmar SM7MYY, Leif Petersen och Fritz Andersson som avsåg att skaffa certifikat. Styrelsemöte och kvartalsmötet 29 november 1985 vid NÖ Skånes Sändareamatörer. Närvarande vid kvartalsmötet var: NUM, JPI, BHM, KYX, MHN, LVH, AIA, TV, och IPP. I kassan ca 2 000:-, Repeatern fortfarande QRT på grund av kavitetsfel. GIR som jobbade med problemet ansåg att även mottagaren behöver förbättras. Reparationen skulle påskyndas. Klagomål framfördes mot QSL – hanteringen, kort kom endast varannan månad, DL7 skulle meddelas. NUM skulle ordna julbord den 12:e december och minst 10 måste anmäla sig och kostanden per medlem skulle bli 25:- och ev. högre kostnader skulle skjutas till från klubbkassan. Redan vid mötet anmälde sig nio personer för att aväta julbord.

  1986 Styrelsemöte och kvartalsmöte vid NÖ Skånes Sändaramatörer hölls 8:e januari 1986. Mötet öppnades av GIR, vice ordf. (NUM var sjuk) och följande slöt upp: BHM, KYX, JPI, FLD, MHN, LVH, TV, HPK, GXR, FTG, AIA och IPP. Kassan innehöll 883:95. Ur årsberättelsen kan nämnas. Medlemsantalet hade under 1985 stigit till 30 medlemmar, 11 meeting har hållits, SK7BQ har varit med i 11 UHF – tester, 4 VHF – tester, 24 timmar i region1- testen både på VHF och UHF.Dock har mötesaktiviteten varit ganska låg. Videofilm om amatörradio har visats och medlemmarna har visat upp diverse egna prylar. SK7RRZ – repeatern tvigades att gå QRT i början av juli men fick under hösten en ny mottagare med 0,1 mikrovolts känslighet och från den 22 december fungerar den bra. Styrelsen framförde tack till reparatörerna. Årets siste meeting hölls med ett superbt julbord som fixats av Matservice i Vä. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och val till nästa verksamhetsår utföll: NUM, ordf., IPP sekreterare, TV, Boris suppleant, revisorer FTG Jan och MHN Uno, valberedare blev Alle, AIA och Stig KYX och lotterimanager JPI, Stig.

 • Medlemsavgiften blev 50:- (FLD Håkans förslag på 25:- röstades ned) och mötesdagar för året spikades. Förslag till akviteter med studiebesök vid : Everöds Flygplats, Televerket RRC i Jägersro, Sturup, Telub, SK7JC i Asarum och vid Österängsskolan i Kristianstad. Styrelsemöte och efterföljande kvartalsmöte 24 april vid Nö. Skånes Sändareamatörer. Vid KV – mötet deltog följande: NUM, IPP, JPI, KYX, MYY, TV , FTG, LVH, AIA och BHM som anlände senare. 4 000:- fanns i kassan. Diskussion om man skulle använda postens föreningsbrev men eftersom vinsten blev endast ca 70:- per beslöts att inte använda brevformen. Förslag av NUM att koppla på ett slutsteg till repeatern avvaktades till ekonomin så tillåter. JPI hade et förslag till ny klubblokal vid gamla Fjälkingevägen som var högt och fritt beläget. JPI fick i uppdrag att undersöka om hur MC4, motorcykelklubben som disponerar huset ställer sig och hur kommunen ser på detta. Torsdagen 28:e augusti 1986 var det dags för styrelse – och kvartalsmöte vid klubben. Följande var på kv-mötet: NUM, BHM, KYX, JPI, IPP, TV, FTG, LVH, MYY, GIR, AIA, GXR, HPK och följande besökte mötet BQX, KYF, LMM, LMK. I kassan fanns 3 500:- plus ej redovisade lotteripengar. Kristianstadsbladet erbjöd föreningsnotiser för 5:- per rad. Upprop skulle sändas till samtliga amatörer inom området som inte var medlemmar. Inbjudan till MARC fieldday i Göddelöv 29-31/8 och DL7 – möte på samma plats. Styrelsen hade under året arbetat med att få en klubblokal. Föreningen FTK Krista har en lokal på Lisbets väg 2 och vi skulle kunna få disponera ett rum i huset. Krista betalade 7 500:- per år och kostnaden skulle procentuellt delas per medlemsantalet. Styrelsen fick i uppdrag att slutföra förhandlingen. Förslag till samarbete med närliggande klubbar JC, IZ och CKR föreslogs och styrelsen skulle vidareutveckla förslaget. FTG Jan hade fått en förfrågan från A3 omklubben kunde ställa lärare för en kurs i radioteknik. FRO föreslogs att ta hand om detta. MYY, Leif föreslog anordnandet av CW-kurs med detta ställdes på framtiden till dess lokalfrågan lösts. förslag om en datakurs med FLD, Håkan som lärare rönte stort intressen men fick av lokalskäl skjutas till senare tidpunkt. Kvartalsmöte 27:e november 1986. Följande deltog: NUM, TV, AIA, LWC, BHM, JPI, GIR, LVH, LEX, IPP. Kassan innehåller mellan 2 000- 2 500:- och till detta skall läggas förväntade lotteriinkomster. I protokollets §5 : Uppges att kallelse till oktoberträffen gått ut direkt till medlemmarna och via Bullen plus en direkt inbjudan till Karlskrona Radioklubb som kom med fyra fullastade bilar. Kommentar: Finns tyvärr inget protokoll från detta oktobermöte. FLD, Håkan undersöker förutsättningarna för att driva datakursen i egen regi eller via något studieförbund. Utrustning och finansiering av det nya schacket: GIR släpper till kabel och ev. en 2-meters station, en W3DZZ finns för HF plus Uniden 2020. En avstämningsenhet efterlystes. Finansieringen skulle klaras med att sälja tre lotterier. (BUN – kommentar, inga uppgifter finns var lokalen fanns). De som önskade kunde få disponera nycklar till lokalen mot en avgift av 50:-. Julbord skulle avätas 18 december kl 1930 mot ett pris av 98:-, 8 anmälde sitt intresse. BHM hade kontaktat ett försäkringsbolag som mot en premie på 300:- skulle erbjuda en försäkringssumma av 50 000:- för materiel i klubblokalen. I arkivet finns dessutom en kopia av en kallelse sänd till amatörer enligt E 22 som inte var klubbmedlemmar för möte 28 augusti, Norretullsvägen 9 i Kristianstad. På programmet stod demo av packet – radio, tester och ev. en datakurs i föreningens regi. Inlotsning via R1 och RU13.

  1987 Noteringar ur årsmötesprotokoll från NÖ. Skånes Sändareamatörers årsmöte torsdagen 29 januari 1987. NUM, Jan Doorf var ordförande ovh hälsade följande välkomna: FLD Håkan, GIR Lennart, LVH Karl-Axel, TV Boris, LEX Lennart, JZ Olle och IPP Erik. Ur §6 årsberättelsen kan nämnas: Medlemsantalet under 1986 var 32, 11 meeting, varav ett årsmöte har hållits, tre protokollförda kvartalsmöten och ett julbords-möte.

 • SK7BQ har varit i etern på 2st 24 timmars VHF tester från Högalteknall på Hallandsåsen och två diplom för 3:e placeringar har erhållits. Aktiviteten i föreningen har varit ganska låg med ett visst uppsving i samband nytt QTH på Lisbets väg. Denna lokal finns i ett hus som delas med FTK Krista. Vi disponerar ett rum och har en del provisoriska antenner på plats. Föreningen har gästats av föreningen från Karlskrona vid det första mötet i den nya lokalen. Packet Radio har legat till grund för en del demonstarationsbesök. BHM, JPI och NUM har varit på besök i Gödelöv och Packet Radio som då var ganska nytt rönte stor uppmärksamhet, så stor att MARC senareingjöd JPI och NUM till ännu en demonstartion i Malmö. Vår repeater SK7RRZ har fungerat klanderfritt till stor glädje för de som kan köra på 70 cm. Året avslutades med sedvanligt julbord. Kassan innehöll 3325:- plus inkomster från oredovisat lotteri. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omval skedde: V ordf. GIR Lennart, Nyval av kassör FLD Håkan (BHM hade avsagt sig omval), suppleanter TV Boris, JPI Peter nyval, revisorer FTG Jan och MHN Uno,valberedning KYX Stig och AIA Alle, lotteriföreståndare JPI Peter. Årsavgiften höjdes till 75:- med motiv att den nya lokalen erfordrade detta. Sista torsdagen i varje månad blir mötesdag. Förslag lades att bedriva DX–lyssning i klubbens regi för att kunna knyta ungdomar till klubben. JPI fick i uppdrag att kontakta en lyssnargrupp i Åhus och JPI hade en lämplig radio, National Panasonic för 1500:- och klubben sköt till 500:- och JPI sköt tills vidare till resten. Ny medlem till klubben blev SM7JZ Olle Nyberg inflyttad från Skövde. Beslöts att deltaga i årets sportlovsaktiviteter. Styrelsemöte vid NÖ Skånes Sändareamatörer 1 februari 1987. NUM, GIR, FLD, IPP, JPI, BHM närvarande. Mötet föranleddes av att ett missförstånd hade uppstått vid val av kassör. FLD valdes på årsmötet trots att BHM hade till valberedningen accepterat omval. Beslöts att ändringen skulle fastställas vid ordinarie februari - meeting. Utrustning i schacket: FLD placerar en dator för kursen , GIR en 2m-rig och IPP SRA – stationen för 70 cm. Allt för att vara QRV på alla frekvensområden. Eventuellt skulle en mast, GIR:s placeras på klubbtomten. Dock erfordras tillstånd av kommunen. Extra årsmöte vid NÖ Skånes Sändareamatörer 26:e februari 1987. Närvarande NUM, BHM, JPI, TV, LVH, FTG, JZ, LMM, MYY, IPP. Ordföranden föreslog att nytt QSL- kort skulle tryckas upp med brevkortsbaksida och annorlunda uppställning. Beslöts enligt förslaget. Kassörsposten som föranlett detta extra årsmöte ! BHM valdes till kassör för föreningen. Dålig besöksfrekvens vid sportlovsveckan, en på tisdagen, en onsdagen och 4 torsdag som kanske berodde på otydlig vägbeskrivning till lokalen. Bättre vägbeskrivning skall ges vid nästa tillfälle och 7-8-9- klassare skall tillställas en skrivelse om verksamheten i syfte att värva nya medelmmar. JPI undersöker förutsättningarna för att erhålla tillstånd att bedriva BINGO – spel. Försäkring för klubbutrustning finns för 63 000:- med en årspremie av 546:-. Val av justeringsmän glömdes bort varför protokollet inte justerades. Kvartalsmöte 23 april 1987. Deltog NUM, BHM, JZ, TV, AIA, JPI, och IPP. Skrivelse från DL7 angående schism inom SSA:s styrelse på grund av SM4GL:s agerande och från Fritidsnämnden angående anslag för ungdomsverksamhet. Klubbens framtid diskuterades. Kostnaderna för klubbstugan som delades med FTK Krista skulle uppgå till ca 2 900:- per år. Man ifrågasatte om man kunde bära dylika kostnader inom klubben. Man enades om att få ett sammanträde till stånd med Krista:s styrelse för att diskutera frågan. Styrelsemöte torsdagen den 30 april 1987. I mötet deltog SK7BQ styrelse och styrelsen för FK Krista. Ändamålet med mötet var att utreda kostnader för klubbstugan. SK7BQ ansåg att kostnaderna för tiden 1/11 86 till 31/ 87 som skulle uppgå till 2 900:- var för högt. I uppgifterna från Krista visade det sig att de hade tagit med en elräkning och en kostand för vattenskada vid tiden före 1/11-86. Då dessa belopp togs bort hamnade hyran för SK7BQ del på 1767:60 vilket accepterades. Kristas kassör motiverade felaktigheterna med att dessa utgifter betalats på nyåret och av misstag hamnat i beräkningsunderlaget.

 • Kvartalsmöte torsdagen den 27:e augusti 1987. (Ingen närvarolista fanns i protokollet.) Kassan innehöll 4 000:-. Prenumeration på E:22 för SK7RRZ slopades. DL7-möte i Gödelöv 21-23/8-87 och MARC fielddagar under samma tid. Septembermötet skulle förläggas till klubben i Karlskrona. Om intresse finns och om instruktör kunde ordnas skulle en telegrafikurs göras möjlig. JZ Olle skulle tillfrågas som instruktör och TV Boris skulle undersöka om den utmärkta telegrafisalen på P6 skulle kunna få disponeras. Kvartalsmöte torsdagen 26:e november 1987. Närvarande: AIA, NUM, BHM, FTG, LVH, JPI, FLD, IPP samt Henrik (en grabb som var intresserad av amatörradio). Kassan 4 000:-. Repeatern SK7RRZ fungerade tillfredsställande sedan den återuppsatts december 1986. JPI och FLD omtalade att de har för avsikt att snarast utrusta repeatern med logik som innefattade DTMF-mottagare för fjärrstyrning av olika funktioner. Vidare skulle FLD och JPI bygga upp en fyr i 432MHz- bandet och en för 1296- bandet. Detta gör de på egen bekostnad. Tillstånd har begärts av Televerket för SK7BQ. Från såväl styrelsen som från enskilda medlemmar framfördes frågan om den höga kostnanden för klubblokalen är försvarbar. Intresset för aktiviteter var i botten, bl.a. vid FLD:s kurs i dataprogrammering startade med ett tiotal deltagare men mot slutet fanns inte mer än 2-3 deltagare. Vid sportlovsaktiviteterna hade många lovat att ställa upp men få kom. Klubblokalen hade inte ökat aktivitetsintresset. Kostnaden på över 300:- per månad var inte försvarbart. Frågan hänsköts till årsmötet. Frågan om bildandet av en DX-grupp väcktes och beslöts att ansökan om medlemskap i Sveriges DX- förbund skulle insändas. Från NSRA i Helsingborg hade kommit en skrivelse med förslag till samverkan mellan klubbarna för en bank med aktivitetsmateriel för utlåning. Nio deltagare hade anmält deltagande i julbordet.

  1988 Årsmöte vid NÖ. Skånes Sändareamatörer torsdagen 28:e januari 1988. NUM öppnade mötet och valdes till årsmötesordförande. Ingen deltagareförteckning fanns. Årsberättelsen för 1987 innehöll bl.a. antalet medlemmar hade sjunkit till 30 . 12 meeting hade hållits, varav ett årsmöte, fyra protokollförda kvartalsmöten samt ett möte som julbord. Klubben hade deltagit i två 24 – timmars VHF-tester med en 2:a och en 3:e placering. Under sportlovsveckan höll föreningen öppet hus men endast ett fåtal besökare kom. Klubbens repeater hade kompletterats med DTMF-styrd logik som hade utförts av Håkan FLD och Peter JPI. Sedvanligt julbord hade arrangerats. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och följande valdes till funktionärer: NUM, Jan som ordf., IPP Erik sekreterare, Jan FTG och Uno MHN revisorer, TV Boris och Peter JPI suppleanter, valberedning LVH Karl-Axel, JPI Peter och lotteriföreståndare Peter JPI. Klubbstugan ansågs vara för dyr att hyra varför beslöts att kontraktet med Krista skulle sägas upp och att ny lokal skulle sökas. Två förslag fanns, att dela lokal med FRO eller att återgå till Hemgården. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna. Mötestider blev sista torsdagen varje månad. Kvartalsmöte 28:e april 1988. Närvarande NUM, BHM, TV, LVH, SKT, HZV, IPP, FLD, JPI, AIA, Göte Karlsson. 23 hade erlagt årsavgift och kassan innehöll 3 300:-. Jan NUM ställde ett slutsteg för 2 meter till förfogande och med ett byte hos HAM – SUPPLY behövde endast någon hundralapp tillskjutas. NUM redogjorde för ett DL7-möte i Hässleholm där SM7DLZ redogjorde för schismen inom SSA styrelse som var så allvarig att styrelsen kunde komma att upplösas. SM4GL:s agerande låg bakom det hela. Styrelsen fick i uppdrag att anordna en familjeträff på Kjuge Kull utan radiokörande. Kvartalsmöte 25:e augusti 1988. Närvarande : NUM, BHM, TV, LVH, EHI, IPP, JPI, FLD, HZV, SKH med fader Göte. Beslöts att försöka anordna ett studiebesök vid kärnkraftverket i Barsebäck en lördag i oktober.

 • Håkan FLD redogjorde för vad som hänt med repeatern. Hela manövreringen styrs med en dator och manövrering sker med DTMF – toner. Förutom att öppnas med 1750 Hz kan öppning ske med DTMF – ”0”. En 7:a öppnar repeatern som då ger en identifiering och QTH – lokatorn. ”1” öppnar och stänger brusspärren, ”2” lägger ut identifiering under QSO, ”6” skiftar mellan hög och låg effekt och med ton ”stjärna” stängs repeatern direkt ned. Kvartalsmöte 24:e november 1988. Närvarande: NUM, BHM, LVH, SKT, FTG, TV, SKH, JPI, BPM, IPP och Göte. Inbjudan till besök vid kärnkraftverket i Barsebäck. Kassan innehåller ca 2800:-. Repeatern: Den nya sändaren skall justeras och uppsättas. För justering erf. avancerade instrument varför det kan dröja innan uppsättning sker. Till julbord 7:e eller 5:e december med 12 anmälda. diskuterades milersättning vid samåkning. Till handlingarna finns en del kallelser: Man höll till på Hemgården. Till Barsebäcksbesöket erfordrades godkänd fotolegimitation för att komma in. damerna uppmanades att klä sig i långbyxor och lågklackade skor eftersom överdragskläder måste bäras. Fotografering inom området är förbjuden. Alla deltagarna måste föranmälas med fullständigt namn och personnummer.

  1989 Årsmöte vid NÖ. Skånes Sändareamatörer torsdagen 28:e januari 1989. Jan NUM, öppnade mötet och närvarande var : BHM, GIR, IPP, TV, LVH, FLD, BQX, FTG, SKH, JPI, Göte. Ur årsberättelsen kan nämnas. Under 1988 hade medlemsantalet varit 30, 13 meeting hade avhållits, varav ett årsmöte, 4 protokollförda kvartalsmöten, fieldday, julbord och ett studiebesök vid Barsebäcks kärnkraftverk. Under året hade radioaktiviteten varit låg och SK7BQ hade inte använts vid något tillfälle. Fieldday avverkades på Kjuge Kull med 6 medlemmar med familjer deltog en fin söndag eftermiddag. Besöket i Barsebäck hade lockat 10 medlemmar, 7 fruar, sambos och vänner eller totalt 17 personer blev insatta i kärnklyvningens mysterier. ”Kunskap minskar ju rädslan, så jag tror vi alla är lite lugnare nu. OBS! Vi fick inte självlysande tänder.” Klubbens repeater har under året åter blivit QRV efter många om och men. Julbord avslutade sedvanligt verksamhetsåret. Kassan innehöll 2500 kronor och 76 öre. Styrelsen beviljades ansvarisfrihet och val av funktionärer förrättades. Omval efter hela linjen, v.ordf. GIR, kassör BHM, Suppleanter JPI, TV, revisorer FTG, MHN, Valberedning LVH, JPI, Lotteriföreståndare JPI och repeater – fyrgrupp BHM, FLD, GIR, IPP, JPI, NUM. Årsavgift oförändrad 75:-. Mötestiderna ändrades till sista onsdagen kl 1900 i varje månad om möteslokal kan ordnas. IPP kontaktar Hemgården. Kvartalsmöte torsdagen 27 april 1989. Närvarande: NUM, BHM, FLD, FTG, LVH, SKT, SKH, IPP, Göte Karlsson. Repeatergruppen begärde 1000:- ur klubbkassan för att utrusta repeatern med batteridrift vid nätspänningsbortfall. repeatern är datorstyrd och nätdriven vilket innebär att vid spänningsbortfall kan repeatern inte fjärrstyras. Begäran tillstyrktes av mötet. VBSA hade skickat en skrivelse om VM i transformatorkastning vid sjön Immelns södra strand 3 juni 1989. Ordf. meddelade att i samband med Kristianstads 375 – års – jubileum skulle temadagar anordnas 20-21 maj. BHM, Ewe informerade från SSA årsmöte och om ”forwarding på packet radio” som flyttades till 70 cm bandet ev. med BQ som länk från Kalmar och mot söder och väster. Kvartalsmöte onsdagen xx (oläsligt) augusti 1989. Närvarande: NUM, BHM, IPP, TV, FTG, SKH, SKT, LVH. Ordföranden NUM gjorde en tillbakablick med frågeställningen, klubbens framtid. Under hans 6 år som styrelsemedlem synes det finnas litet intresse för klubbverksamheten inom upptagningsområdet. Där finns mer än 100 licensierade amatörer av vilka mindre än 30 är medlemmar. Intresset bland medlemmarna är dessutom svagt för de aktiviteter som anordnas. Varför styrelsen ifrågasätter om det är motiverat att driva klubben. Föreslogs att prova samverkan med andra klubbar eller att låta verksamheten vila under något år. Frågan hänsköts till årsmötet. Valberedningen uppmanades att påbörja arbetet.

 • Utrustning till repeatern drift vid nätavbrott har levererats och kommer snart att monteras. Kassan innehåller ca 3 000:-. En begäran från SM4EAC i Falun om extra sammanträde med SSA för att behandla och besluta om föreningens organisation. Begäran lämnades utan åtgärd. BHM och LVH deltar i ett cykellopp med signal SK7ZAA. Packetfolket informerade om senaste utvecklingen. Kvartalsmöte i 7BQ 1989 – 11- 29. Närvarande: NUM, LVH, BHM, TV, SKT, FTG, SKH, och lite för sent kom FLD. Vid förberedelser för årsmötet diskuterades klubbens framtid. Förslag lades att klubbens ägodelar som disponeras av medlemmarna skulle förtecknas och medlemmarna skall kvittera innehavet. Även repeaterns olika delar skall inventeras och ägandeförhållandet skall fastställas. Beslöts att låta klubben vila till årsmötet. BHM föreslog att söka ordna med julbord och SKT skulle kolla tider, lokal, mm. (Helt osignerat protokoll). I handlingarna för 1989 finns en dagordning för ett möte med rubriken SK7BQ/SK7RRZ. Dagordning