SITUA}IA COPIILOR Na]ional pentru UNICEF din Germania. CU ... ... a copiilor cu CES \n \nv`]`m£¢ntul

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SITUA}IA COPIILOR Na]ional pentru UNICEF din Germania. CU ... ... a copiilor cu CES \n...

 • Lucrare realizat` [i tip`rit` \n 2.000 de exemplare cu sprijinul Reprezentan]ei UNICEF \n România cu fonduri oferite de Comitetul Na]ional pentru UNICEF din Germania.

  Editura VANEMONDE ISBN: 978-973-1733-17-3

  Institutul de {tiin]e ale Educa]iei

  SITUA}IA COPIILOR CU CERIN}E EDUCATIVE SPECIALE

  INCLU{I ÎN ÎNV~}~MÂNTUL DE MAS~

  Coordonatori: Irina Horga Mihaela Jig`u

  Autori: Otilia Apostu Magdalena Balica Ciprian Fartu[nic Bogdan Florian Irina Horga Mihaela Jig`u Andreea Scoda Lucian Voinea

 • Bucure[ti 2009

  Institutul de {tiin]e ale Educa]iei

  SITUA}IA COPIILOR CU CERIN}E EDUCATIVE SPECIALE

  INCLU{I |N |NV~}~MÅNTUL DE MAS~

 • Lucrare realizat` [i tip`rit` \n 2.000 de exemplare cu sprijinul Reprezentan]ei UNICEF \n România cu fonduri oferite de Comitetul Na]ional pentru UNICEF din Germania.

  Coordonatori: Irina Horga Mihaela Jig`u

  Autori: Otilia Apostu Magdalena Balica Ciprian Fartu[nic Bogdan Florian Irina Horga Mihaela Jig`u Andreea Scoda Lucian Voinea

  Autorii mul]umesc pentru observa]iile [i sugestiile oferite \n elaborarea studiului:

  Liliana Preoteasa Director general Direc]ia General` Educa]ie Timpurie, {coli, Performan]` [i Programe Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii

  Ecaterina Vr`sma[ Profesor universitar doctor Facultatea de Psihologie [i {tiin]ele Educa]iei Universitatea din Bucure[ti

  Layout: Victoria Dumitrescu DTP: Dan Gl`van

  Editura VANEMONDE • tel / fax: 331.02.00

  ISBN 978-973-1733-17-3

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României Situa]ia copiilor cu cerin]e educative speciale inclu[i \n \nv`]`mântul de mas` / Otilia Apostu, Magdalena Balica, Ciprian Fartu[nic, ...; coord.: Irina Horga, Mihaela Jig`u; UNICEF. Bucure[ti: Vanemonde, 2010 ISBN 978-973-1733-17-3

  I. Apostu, Otilia II. Balica, Magdalena III. Fartu[nic, Ciprian IV. Horga, Irina, pedagogie (coord.) V. Jig`u, Mihaela (coord.) VI. UNICEF 376

 • CUPRINS

  Introducere 5

  CAPITOL 1. Obiectivele [i metodologia cercet`rii 7

  1.1. Obiectivele cercet`rii 7 1.2. Metode [i tehnici de cercetare utilizate 7 1.3. Popula]ia investigat` 8 1.4. Limite [i dificult`]i ale investiga]iei 9

  CAPITOL 2. Oportunitatea [colariz`rii copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` 11

  CAPITOL 3. Politici educa]ionale privind integrarea copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` 15

  3.1. Reglement`ri legislative [i domenii de interven]ie 15 3.2. Strategii [i programe \n domeniul educa]iei copiilor cu cerin]e educative speciale 19

  CAPITOL 4. Perspectiva inspectoratelor [colare jude]ene asupra m`surii de integrare a copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` 21

  4.1. Efectivele de elevi cu CES integra]i \n [colile de mas` [i monitorizarea acestora 21 4.2. Opinii ale ISJ privind suficien]a [i calitatea resurselor umane implicate \n

  implementarea m`surii de integrare a copiilor cu CES 24 4.3. Opinii ale ISJ privind resursele financiare [i materiale alocate integr`rii

  copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` 34 4.4. Experien]e de colaborare la nivel jude]ean [i local \n sprijinul integr`rii copiilor cu CES 35 4.5. Propuneri ale ISJ privind ameliorarea situa]iei integr`rii copiilor cu CES \n [colile de mas` 40

  CAPITOL 5. Integrarea copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` – practici la nivelul [colii [i al clasei 43

  5.1. Identificarea copiilor cu CES: modalit`]i [i actori implica]i 43 5.2. Sprijinirea parcursului [colar al copiilor cu CES: curriculum [i strategii de

  predare-\nv`]are-evaluare specifice 46 5.3. Resurse umane adecvate nevoilor unit`]ilor de \nv`]`mânt care [colarizeaz` copiii cu CES 56 5.4. Resurse materiale [i financiare de care dispun [colile pentru sprijinirea integr`rii copiilor cu CES 61 5.5. Rela]ia pozitiv` cu p`rin]ii copiilor cu CES 65 5.6. Promovarea educa]iei incluzive la nivelul comunit`]ii locale 76 5.7. Elemente ale unei culturi incluzive la nivelul [colii [i al clasei 77

  Concluzii 97

  Recomand`ri 105

  Studii de caz 109

  3

  SITUA}IA COPIILOR CU CERIN}E EDUCATIVE SPECIALE INCLU{I |N |NV~}~MÅNTUL DE MAS~

 • INTRODUCERE

  De-a lungul istoriei umanit`]ii, diferen]a a avut adesea o conota]ie negativ`, inclusiv \n spa]iul educa]iei, pân` spre jum`tatea secolului XX. A fi diferit \nsemna a nu fi \n conformitate cu majoritatea, cu norma, cu regula, ceea ce a condus implicit la un tip sau altul de sanc]iune simbolic` la nivel social. |ncepând cu anii ’80, diferen]a a devenit o tem` central` \n domeniul educa]iei. |n anii ’90, Consiliul Europei a lansat sloganul „To]i diferi]i, to]i egali!” \n cadrul unei campanii cu obiective centrate pe lupta \mpotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului [i intoleran]ei. |n societatea modern` „de egali [i diver[i”, aflat` sub semnul dialogului, al comunic`rii, al accept`rii [i al c`ut`rii alterit`]ii, acceptarea diferen]ei devine un obiectiv important al educa]iei. Tot mai frecvent se vorbe[te ast`zi despre personalizarea educa]iei, ca demers de valorificare a diferen]ei, a caracteristicilor individuale prin sprijin specific [i promovare a individualit`]ii \n contextul comunit`]ii.

  Din perspectiva accept`rii diferen]ei [i a promov`rii drepturilor egale, integrarea copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` a devenit o politic` educa]ional` explicit`, solicitat` [i justificat` de diferite „grupuri de interese”: deciden]i politici – consider` aceast` integrare un mod de promovare a abord`rii globale a dezvolt`rii personalit`]ii copiilor [i o m`sur` de respectare a dreptului egal la o educa]ie de calitate; societate – prive[te integrarea ca modalitate de recunoa[tere a drepturilor fiec`rui individ \ntr-o societate pluralist`; p`rin]i – sper` c` integrarea aduce acceptarea [i respectarea drepturilor la o educa]ie de calitate pentru copiii lor, indiferent de caracteristicile de dezvoltare ale acestora; copiii cu CES – percep integrarea ca asigurarea unui „spa]iu sigur” pentru a fi egali cu ceilal]i; [coal` – abordeaz` aceast` solu]ie ca mod de deschidere c`tre comunitate [i de dezvoltare a respectului pentru diversitate.

  Pornind de la aceste premise, Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, \n colaborare cu Reprezentan]a UNICEF \n România, a derulat la nivelul anului 2009 proiectul Situa]ia copiilor cu cerin]e educative speciale (CES) integra]i \n \nv`]`mântul de mas`, care a avut ca scop evaluarea impactului acestei m`suri de politic` educa]ional`, la aproape 10 ani dup` ini]ierea acesteia. Demersul de cercetare evaluativ` a vizat trei paliere de analiz`: 1) nivelul macro al politicilor educa]ionale cu privire la integrarea copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas`; 2) nivelul inspectoratelor [colare jude]ene, ca institu]ii intermediare care organizeaz` [i sus]in implementarea m`surilor de interven]ie \n domeniu la nivel local [i monitorizeaz` rezultatele acestora; 3) nivelul unit`]ii de \nv`]`mânt incluzive – care promoveaz` strategii specifice de integrare a copiilor cu CES. Aceste paliere de analiz` au fost dezvoltate cu ajutorul unor multiple categorii de actori [colari, cu responsabilit`]i [i interese directe \n educa]ia copiilor cu CES: copiii, p`rin]ii acestora, cadrele didactice [i managerii [colari, personalul de sprijin, al]i membri ai comunit`]ii [i reprezentan]i ai institu]iilor \n domeniu. Practicile curente \n domeniu, elementele de succes, dificult`]ile [i constrângerile cu care se confrunt` aceste categorii sunt prezentate \n capitolele prezentului raport.

  5

  SITUA}IA COPIILOR CU CERIN}E EDUCATIVE SPECIALE INCLU{I |N |NV~}~MÅNTUL DE MAS~

 • CAPITOL 1. Obiectivele [i metodologia cercet`rii

  1.1. Obiectivele cercet`rii

  Prezenta cercetare a avut ca obiectiv general evaluarea impactului m`surii de integrare a copiilor cu cerin]e educative speciale (CES) \n \nv`]`mântul de mas`, la aproape 10 ani dup` ini]ierea acesteia. Pornind de la acest obiectiv general, principalele obiective specifice urm`rite au vizat: l Identificarea strategiilor [i m`surilor specifice de integrare a copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas`, utilizate

  la nivelul inspectoratelor [colare jude]ene. l Analiza factorilor care au influen]at integrarea \n \nv`]`mântul de mas` a copiilor cu dificult`]i de \nv`]are, la

  nivelul [colii. l Identificarea situa]iilor de bune practici [i a obstacolelor \n implementarea m`surii de integrare. l Elaborarea unor recomand`ri [i propuneri ameliorative de sus]inere a integr`rii cu succes a copiilor cu CES \n

  \nv`]`mântul de mas`.

  1.2. Metode [i tehnici de cercetare utilizate

  Pentru evaluarea impactului m`surii de integrare a copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` a fost utilizat` o strategie complex` de cercetare, care a \mbinat atât metode cantitative, cât [i metode calitative de cercetare. Setul de metode [i tehnici la care s-a f`cut apel \n vederea colect`rii informa]iilor [i scopul \n care au fost utilizate sunt prezentate \n continuare.

  l Analiza de documente

  Prin aceast` metod` au fost analizate principalele documente de politic` educa]ional` na]ional` \n domeniu (reglement`ri care circumscriu / structureaz` cadrul legislativ al educa]iei incluzive, strategii [.a.), elaborate [i implementate \ncepând din anul 2000.

  l Ancheta prin interviu individual

  Aceast` metod` a fost aplicat` la nivelul unor multiple categorii de actori ai [colii, urm`rindu-se identificarea opiniilor [i perspectivelor acestora asupra unor aspecte care au reprezentat punctele de interes ale cercet`rii, dup` cum este prezentat \n continuare. - Interviu individual cu factori de decizie \n domeniul educa]iei [i inspectorii [colari