Click here to load reader

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor metalic - Bramac · PDF file 2011. 4. 5. · Bramac utilizate pentru colectarea ºi evacuarea apelor pluviale. Sistemul Stabicor M reprezintã

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor metalic - Bramac · PDF file 2011. 4....

ghid 2009.qxd76
Date tehnice Material: tablã zincatã vospitã în
câmp electrostatic Culori: maro închis, roºu cãrãmiziu,
brun roºcat Dimensiuni: jgheaburi - lungime: 4 m,
diametru: 125 mm, 150 mm burlane - lungime: 1 m, 3 m
diametru: 100 mm
evacuarea apelor pluviale. Sistemul
lor calitative ºi estetice înalte, com-
pletând prin eleganþa sa aspectul
oricãrei clãdiri. Se potriveºte la orice
model ºi culoare de þiglã, nu necesitã
lipire sau sudare, rezistent la coroziune,
variaþii de temperaturã ºi ultraviolete.
Se adreseazã în special sectorului
reabilitari zone istorice, unde pãstrarea
materialului existent este o cerinþã.
In fo rm
aþ ii ge
ne ra le
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
er iº ur i
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Material Numai cel mai bun lucru e destul de bun. Bramac foloseºte
numai materii prime de primã calitate: nisip spãlat ºi sortat,
apã, ciment Portland ºi pigmenþi pe bazã de oxid de fier. Din
aceste materiale se produce beton colorat în masã.
În comparaþie cu alte materiale de construcþie, rezistenþa
þiglelor creºte permanent, astfel cã þiglele Bramac au o duratã
lungã de viaþã.
rezultã emisii poluante.
Eventualele diferenþe de culoare se explicã prin utilizarea unor
materii prime naturale. Acestea pot fi ºi cauzate ºi de factori
poluanþi sau de procedee tehnologice în timpul prizei betonu-
lui. Factorii climaterici le atenueazã în timp, iar acesta nu
reprezintã un defect. Factorii de mediu pot de asemenea sã
modifice suprafeþele.
Utilizare Þiglele Bramac pot fi utilizate pentru orice acoperiº cu pantã,
pentru acoperiºuri cu una, douã sau patru ape, în orice zonã
de climã ºi la orice altitudine.
Sunt disponibile 6 modele în 8 culori. Þigla Transilva este
idealã pentru acoperiºuri rotunjite, creaþii cum ar fi turnurile ºi
creeazã o imagine armonioasã în combinaþie cu þigle profilate.
Formele ºi culorile þiglelor Bramac vã ajutã sã vã împliniþi
dorinþele.
Calitate Bramac acordã la toate þiglele o „garanþie nelimitatã la valoa-
rea de nou” de 30 de ani pentru rezistenþa materialelor ºi
rezistenþa la îngheþ.
Þiglele Bramac au fost distinse cu marca de calitate a Uniunii
Uzinelor Austriece de Beton ºi Prefabricate ºi cu marca de
calitate Austria ºi au fost supuse expertizei conform cu EN
490/491.
Calitatea unitarã ºi ecologicã a þiglelor Bramac a fost confir-
matã încã din 1999 cu marca IBO.
Regulamente ºi norme valabile – STAS 10101-92
– NORMATIV NPO 19-97
nt
2cm
* aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de detalii ºi de specifi- cul local
**distanþa DS se stabileºte în funcþie de înclinaþia acoperiºului ºi lungimea cãpriorului
Calculul distanþei între ºipci
ªipcã de coamã
Mortar de ciment
Þiglã de coamã
Cãprior
Tabelul 1: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >15° < 25°
Distan þa de supra
Suprapunere minimã:10,5 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile
suport trebuie sã fie de cel puþin 31,0 cm.
R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
In fo rm
aþ ii ge
ne ra le
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
er iº ur i
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Calculul distanþei între ºipci Distanþa între ºipcile suport se calculeazã pe baza lungimii cãpriorului din care se scad ditanþele
constante:
- distanþa de la streaºinã la prima ºipcã: 33 cm
- distanþa de la coamã la ultima ºipcã: 4 cm (pentru sistemul uscat)
Pentru a obþine o lãþuire corespunzãtoare, la proiectare se vor avea în vedere valorile din tabele
în ceea ce priveºte lungimea cãpriorilor. Lungimile cãpriorilor date în tabelele 1 - 3 conþin valorile
constante de la streaºinã (33 cm) ºi coamã (4 cm). Vã rugam sã þineti cont, cã la construirea pe
cantul superior al cãpriorului (ex. placarea cu scândurã ºi aplicarea contraºipcilor) lungimea cãpri-
orilor se va modifica în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului ºi de înãlþimea construcþiei
suplimentare.
Tabelul 2: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >25° < 30°
Limitã de pantã >25° < 30°
Suprapunere minimã: 9,0 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile
suport trebuie sã fie de cel puþin 31,0 cm.
R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
Dist anþa
80
Tabelul 3: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >30°
Limitã de pantã >30°
Suprapunere minimã: 8 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile
suport trebuie sã fie de cel puþin 31,0 cm.
R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
Dist anþa
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
er iº ur i
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Tabelul 7: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >45°, distanþa maximã 31
R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
Tabelul 6: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >35°<45°, distanþa maximã 30
R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
Tabelul 5: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >30°<35°, distanþa maximã 29
R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
Tabelul 4: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >25°<30°, distanþa maximã 28
R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
Instrucþiuni pentru proiectarea acoperiºului
Instrucþiuni pentru proiectarea acoperiºului
de suprapunere între ºipci buc./m2
în cm în cm Þiglã Transilva 25°* 11,0 15,5 37,95 30° 11,0 15,5 37,95 35° 10,0 16,0 36,76 40° 9,0 16,5 35,65 45° 8,0 17,0 34,60 * Aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de zonã ºi de specificul local
Distanþa între ºipci/necesar materiale Panta Lungime Distanþa Necesar
de suprapunere între ºipci buc./m2
în cm în cm Þiglã Transilva 25°* 11,0 31,0 37,95 30° 11,0 31,0 37,95 35° 10,0 32,0 36,76 40° 10,0 32,0 36,76 45° 10,0 32,0 36,76 * Aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de locaþii ºi de specificul local
Acoperire simplã
Acoperire dublã
Montaj uscat
coamã
Instrucþiuni pentru proiectarea acoperiºului Lãþimea învelitorii utilizând þigle laterale precum ºi lãþimea construcþiei ºi numãrul de þigle pe rând pentru Þiglele Alpina, Romana, Alpina Clasic, Donau ºi Natura
83
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
er iº ur i
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Lãt. înv. = lãt. constr. + 8 cm (2 x 1 cm distanþã + 2 x 3 cm pentru þigla lateralã) Lãt. înv. = multiplu de 30 cm + 1 x 3,5 cm sau 33 cm + 1 x 16,5 cm + 1 x 3,5 cm
33
Trasare la sfârºit 26 cm
30 cm 30 cm 15 cm 30 cm Marcaj de început
29 cm
3 ,6
Recomandãm trasare cu sfoarã: la 90 cm = 3 lãþimi de þiglã
Lãt. constr. = lãt. înv. - 8 cm sau multiplu de 30 cm
Lãt. constr.
1 þiglã de câmp
84
Lãþimea lateralã
11,1
Lãþimea învelitorii
Marcaj de început de la 6,5 cm pânã la 15cm
Marcaj de sfârºit de la 6,5 cm pânã la 15cm
1 Þiglã solzi Transilva 2 Þiglã solzi Transilva 3 Þiglã Transilva lateralã universalã 4 Þiglã Transilva de streaºinã 5 Þiglã Transilva de aerisire cu proeminenþã 6 Þiglã Transilva de aerisire inferioarã 7 Þiglã Transilva de aerisire superioarã 8 Þiglã Transilva de coamã 9 Þiglã Transilva de creastã
1 Þiglã solzi Transilva 2 Þiglã solzi Transilva 3 Þiglã Transilva lateralã universalã 4 Þiglã Transilva de streaºinã 5 Þiglã Transilva de aerisire cu proeminenþã 6 Þiglã Transilva de aerisire inferioarã 7 Þiglã Transilva de coamã
Aºezare simplã Aºezare dublã
1. Þigla Reviva 1/1 2. Þigla Reviva ½ 3. Þigla de aerisire
(necesar: 1 buc./ 10 m2
de învelitoare) 4. Þigla de coamã
(necesar: 2,5 buc. ml) 5. Þigla lateralã 1/1 stânga 6. Þigla lateralã 1/1 dreapta 7. Þigla laterala ¾ stânga 8. Þigla laterala ¾ dreapta
Suprapunere minimã, distanþa între ºipci ºi necesar în funcþie de înclinaþia ºarpantei la þigla Reviva
Înclinaþie Suprapunere Distanþa Necesar ºarpantã minimã între ºipci max. buc./m2
(cm) acceptatã (cm) Þiglã Reviva 25 - 30° 14,0 28 11,90 30 – 35° 13,0 29 11,49 35 - 45° 12,0 30 11,11 =45° 11,0 31 10,75
In fo rm
aþ ii ge
ne ra le
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
Þiglele Alpina, Romana, Alpina Clasic, Donau ºi Natura au un
ºanþ longitudinal mic. Montarea e uºoarã graþie formatelor
mari (numai cca. 10 buc./m2) ºi exactitãþii dimensiunilor.
Lãþimea acoperitã e multiplu de 30 cm (resp. 15 cm) + 3 cm.
Se monteazã pe rânduri.
schimba laþurile dacã e corectã construcþia) în funcþie de
pantã. Sarcina suportabilã este estimatã între 0,37 ºi
0,5 kN/m2, în funcþie de model.
Valoarea normatã a încãrcãrii pentru Þigla Alpina
Valoarea normatã a încãrcãrii pentru Þigla Transilva Acoperire simplã Acoperire dublã
ªipci Secþiunea ºipcilor depinde de distanþa dintre cãpriori.
Reper: 30 x 50 mm. Dimensiunea minimã de 28 x 48 mm
prevãzutã de NORMA B 7219 este suficientã. Distanþa dintre
cãpriori depinde de asemenea de acoperirea necesarã pentru
panta respectivã.
Valori pentru þiglele profilate (Alpina, Romana, Alpina clasic, Natura, Donau):
> 15° < 17°: max. 31,5 cm (acoperiº cu 2 straturi
de hidroizolaþie)
> 17° < 22°: max. 31,5 cm (cu asterealã si cu hidroizolaþie)
> 22° < 25°: max. 31,5 cm (fãrã asterealã dar cu hidroizo-
laþie)
> 25° < 30°: max. 33,0 cm (fãrã asterealã dar cu hidroizo-
laþie)
Suprapunere Alpina în cm kN/m2
8,0 0,42 8,5 0,43 9,0 0,44 9,5 0,44 10,0 0,45 10,5 0,46 10,8 0,46
Suprapunere Încãrcare Suprapunere Încãrcare kN/m2 kN/m2
11,0 0,854 11,0 0,854 11,0 0,854 11,0 0,854 10,0 0,827 10,0 0,827 9,0 0,801 10,0 0,827 8,0 0,779 10,0 0,827
Recomandãri pentru construirea acoperiºului
> 30° < 35° : max. 15,5 cm
> 35° < 40° : max. 16,0 cm
> 40° < 45° : max. 16,5 cm
> 45° : max. 17,0 cm
> 30° < 35°: max. 31,0 cm
> 35°: max. 32,0 cm
Valori pentru þigla Reviva > 25° < 30°: max. 28,0 cm (cu astereala ºi cu
hidroizolaþie)
hidroizolatie)
hidroizolaþie)
hidroizolaþie)
Ventilaþie Pentru a asigura secþiunile de subventilaþie a învelitorii, sunt
necesare urmãtoarele elemente de ventilaþie:
Suprapunerea la margini Distanþa între laturi e de
31,5 - 34 cm, iar suprapu-
nerea maximã este de
10,5 cm.
Panta acoperiºului ºi alte mãsuri Sunt necesare mãsuri speciale de planificare ºi execuþie în
cazul unor condiþii locale speciale, a mansardãrii, a unei pante
foarte mari sau foarte mici ºi în funcþie de destinaþia clãdirii.
Puteþi alege urmãtoarele soluþii: prindere în cleme, izolaþie
(cãptuºire completã, izolaþie universalã), izolaþie tip 210 sau
140. ªipci longitudinale de min. 50 x 50 mm. Izolaþia împie-
dicã pãtrunderea zãpezii.
> 17° : izolaþie
din fiecare rând diagonal cu un
cârlig de ancorare
transversalã
cu câte douã ºuruburi
În zone cu furtuni puternice sau în condiþii locale deosebite,
þiglele Transilva trebuie fixate ºi pentru pante mai mici de
45°.
În cazul montãrii uscate, bordurile acoperiºelor trebuie fixate
la douã þigle în lãþime ºi pe douã rânduri în înãlþime.
Lungim e de
MMooddeellee SSeeccþþiiuunneeaa ddee aaeerriissiirree ddee þþiiggllãã ÞÞiiggllãã ddee aaeerriissiirree// MMeettaallrroollll AAeerrooffiirrsstt FFiiggaarrooll
ccccaa.. ccmm22//bbuucc.. ccccaa.. ccmm22//mm ccccaa.. ccmm22//mm ccccaa.. ccmm22//mm
Alpina 50 230 380 150 Alpina Clasic 50 230 380 150 Donau 50 230 380 150 Romana 50 230 380 150 Natura 50 230 380 150 Transilva 25 230 - 150 Reviva 50 230 - 150
In fo rm
aþ ii ge
ne ra le
87
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
ºi consolã pronunþatã
cu þiglã lateralã ºi scândurã îmbrãcatã în tablã,
cu picurãtor
88
Þiglã lateralã universalã
Þiglã dublãÞiglã 1/1
Marginea acoperiºului placatã cu scândurã îmbrãcatã în tablã, cu picurãtor
Marginea acoperiºului placatã cu scândurã îmbrãcatã în tablã
Marginea acoperiºului placatã cu scândurã de pazie
Zidãrie exterioarã
Cãprior Asterealã
Zidãrie exterioarã
Cãprior Asterealã
In fo rm
aþ ii ge
ne ra le
89
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
er iº ur i
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Norma NPO 1997 prevede secþiunea transversalã minimã pentru ºipcile învelitorii de 28 mm/48 mm. Secþiunea de ºipcã se stabileºte în funcþie de sarcinã ºi de distanþa dintre cãpriori. Tabelele de mai jos indicã zonele limitã ale încovoierilor admisibile ale ºipcilor în concordanþã cu sarcina totalã.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
60
În cã
kN /m
2
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
... pentru înclinaþii ≥15< 30° Alpina, Alpina Clasic, Donau, Natura, Romana, Reviva (Transilva ≥25< 30°)
50/50
30/50
... pentru înclinaþii ≥30° Alpina, Alpina Clasic, Donau, Natura, Romana, Reviva, Transilva
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
60
În cã
kN /m
2
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
50/50
30/50
Construcþia coamei
ªipcã suport
ªipcã de coamã
Þiglã de coamã
Þiglã de aerisire
ªipcã de coamã
Þiglã de coamã
In fo rm
aþ ii ge
ne ra le
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
Montajul coamelor cu folie Veltitech 120
Montajul coamelor cu Bramac Universal, Bramac Universal Eco sau Bramac Pro
ªipcã suport
Þiglã de coamã
Þiglã de aerisireContraºipcã
ªipcã de coamã
Fâºie de folie
min.1 0 c
Þiglã de coamã
Þiglã de aerisireContraºipcã
ªipcã de coamã
Montajul uscat al muchiei cu ºipcã de muchie
Montajul uscat al muchiei cu suport metalic fixare ºipcã coamã
Contraºipcã
Þiglã de coamã
Þiglã de coamã
In fo rm
aþ ii ge
ne ra le
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
er iº ur i
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Detaliu de streaºinã cu hidroizolaþie, element de protecþie streaºinã, bandã de aerisire pro- tecþie streaºinã ºi picurator
Detaliu de streaºinã cu hidroizolaþie, bandã de aerisire protecþie streaºinã pentru Þigla Transilva
ªipcã suport
Þiglã parazãpadã
Consolã jgheab
Þiglã Transilva
Consolã jgheab
Dolie metalicã adâncitã, cu hidroizolaþie ºi element lateral dolie
In fo rm
aþ ii ge
ne ra le
95
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
2. Acoperirea ambelor ape plecând de la centru
Acoperirea rotundã Lucarnã portantã arcuitã (tip Napoleon) cu Þigla Transilva
96
Condiþii preliminare Panta minimã a lucarnei este de 25°, aºadar panta minimã a
acoperiºului va fi de 37°. Panta acoperiºului se calculeazã ca
diferenþã între panta minimã a acoperiºului cu þigle solzi ºi
unghiul dintre cãpriorii lucarnei ºi cãpriorii acoperiºului (max.
12°). Pentru a nu întâlni probleme la acoperirea lucarnei, tre-
buie respectat întocmai raportul indicat între înãlþime ºi lãþime
ºi metoda de susþinere a arcului. Vã recomandãm din motive
estetice sã supraînãlþaþi lucarna cu cca. 1/100 din lungime.
Pentru aceasta, rotunjiþi cãpriorul lucarnei prin tãiere orizon-
talã. Arcurile de cerc se calculeazã conform cu fig. 2.
În ãl þim
H
R2
L B = H x min 2,5B = H x min 2,5
1/4
Stabilirea liniilor de susþinere Metoda de susþinere descrisã garanteazã o repartizare unifor-
mã pe arc. Acest lucru este realizat prin cãptuºire completã,
pe romenade din scânduri rezistente de 20 mm cu bordurã
cuneiformã.
Pentru a fixa þiglele solzi pe came, se monteazã ºipci rezis-
tente de 15/50 mm pe cãptuºeala rotundã (v. detaliul A).
DDeettaalliiuu CC
DDeettaalliiuu BB
DDeettaalliiuu DD
DDeettaalliiuu AA
Acoperirea rotundã Lucarnã portantã arcuitã (tip Napoleon) cu Þigla Transilva
97
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
Placare cu scândurã (lambriu)
superioarã a laþului. Se scad grosimea laþului (15
mm) ºi grosimea cãptuºelii lucarnei (20 mm) ºi se
obþine linia de susþinere a acoperiºului = marginea
superioarã a romenadei.
Acoperirea rotundã Lucarnã portantã arcuitã (tip Napoleon) cu Þigla Transilva
98
Punctul de întretãiere al liniilor de susþinere este
marginea superioarã a lucarnei. Se obþine concomi-
tent poziþia marginii superioare a ultimei romenade.
Pentru susþinerea ulterioarã a altor romenade, aces-
ta este punctul de întretãiere al tuturor liniilor auxi-
liare de susþinere.
pentru realizarea spaþiului de ventilaþie
Ultima Romenadã
Punctul de întretãiere al liniilor de susþinere
Detaliu C
Picurãtor
Acoperirea rotundã Lucarnã portantã arcuitã (tip Napoleon) cu Þigla Transilva
99
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
Generalitãþi tehnice Distanþa dintre ºipcile suport ale lucarnei se calculeazã astfel:
a) Se aºeazã o ºipcã de 1,5/5 cm pe laþul constant de streaºinã
al lucarnei.
c) Se aplicã pe prima ºipcã de mai jos.
d) Distanþa LA dintre ºipci se calculeazã ca fiind câtul
împãrþirii lungimii X' a cãpriorului de lucarnã la numãrul de
spaþii dintre ºipcile de pe lungimea X
a cãpriorului de acoperiº (numãr identic de spaþii între laþuri).
Figura 3
Susþinere Prin intersecþia celor douã linii de susþinere cu marginea
frontalã a primei romenade se obþine înãlþimea romenadei H.
Pentru construcþia arcului din fig. 1 ºi 2 se stabileºte traseul
arcului.
Urmãtoarele romenade, între care trebuie sã fie o distanþã de
60 - 70 cm, se calculeazã prin trasarea unei reþele de linii aux-
iliare ºi suprapunerea acesteia cu profilul (se deseneazã rome-
nadele).
B
H
Linia de susþinere a acoperiºului
Detalii CAD
Marginea acoperiºului Cu þiglã lateralã ºi cu element metalic lateral
101
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
er iº ur i
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Coamã Montajul uscat (fãrã mortar) al coamei pentru þigle profilate ºi þigle solzi
102
103SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
104
105SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
106
107SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
108
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
er iº ur i
Rupere de pantã Cu Wakaflex pentru þigle profilate ºi þigle solzi
110
Rupere de pantã Cu Wakaflex pentru þigle profilate ºi þigle solzi
111SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
Racordare lateralã Cu Wakaflex, pentru þigle profilate ºi þigle solzi
112
Racordare în aval Cu Wakaflex, pentru þigle profilate ºi þigle solzi
113SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
er iº ur i
Racordare în amonte Cu Wakaflex, pentru þigle profilate ºi þigle solzi
114
Racordare la fereastrã Cu Wakaflex, pentru þigle profilate ºi þigle solzi
115SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
117SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
ic e,
de pr oi ec
pr oi ec
Generalitãþi Datoritã materialelor de construcþie moderne, se pot construi
locuinþe ºi în zone cu ninsori abundente sau aflate la altitudini
mari. Þiglele din mortar de ciment rezistã la îngheþ ºi sunt
potrivite pentru astfel de condiþii climaterice. Pentru astfel de
zone sunt necesare mãsuri speciale pentru proiectarea ºi exe-
cuþia acoperiºurilor. În acelaºi timp cu normele de acoperire
cu þigle din mortar de ciment ºi cu normele generale de lucru,
trebuie luate în considerare în zonele cu ninsori abundente ºi
urmãtoarele puncte:
- Schemele de montare pentru þiglele parazãpadã ºi consolele parazãpadã
Pe unde pãtrunde zãpada? - prin orificiile de circulaþie a aerului de la streaºinã, creastã ºi
coamã, prin care se realizeazã subventilaþia aerului;
- pe la trecerile prin acoperiº, de exemplu coºuri, evacuãri,
strãpungeri;
îmbinare - dolie, margini;
- pe la suprapuneri.
strucþie, putând deteriora:
- structura de rezistenþã,
- ultimul planºeu.
Mãsuri de protecþie Mãsurile se iau în funcþie de zonã, climã ºi de construcþia
podului (mansardã, planºeu masiv, construcþie uºoarã).
Pentru a asigura protecþia ºi a pãstra funcþionalitatea acoperi-
ºului este necesarã introducerea unui strat de izolaþie.
Se hidroizoleazã cu folie Bramac Universal, care se fixeazã cu
ajutorul contraºipcilor, avându-se în…