Serverové systémy Microsoft Windows - fit.vutbr.cz $error . Obsahuje poslední chybu ... Constants) Serverové systémy ... Připojení k WMI objektu. Cmdlet . Get-WmiObject (alias

 • View
  220

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Serverové systémy Microsoft Windows - fit.vutbr.cz $error . Obsahuje poslední chybu ......

 • Serverov systmy Microsoft Windows

  IW2/XMW2 2013/2014

  Jan Fiedor ifiedor@fit.vutbr.cz

  Fakulta Informanch Technologi Vysok Uen Technick v Brn

  Boetchova 2, 612 66 Brno

  Jan Fiedor

  Revize 7. 5. 2014

  7. 5. 2014 1 / 30 UITS FIT VUT Brno

 • Windows PowerShell

  Pro sprvu serveru a Active Directory

  Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 2 / 30 Jan Fiedor

 • Konzole (pkazov dek) systmu Windows B na platform .NET (.NET Framework) Pracuje s .NET objekty (object-based) namsto textu Manipulace s objekty pomoc cmdlet

  Jednoduch (single-function) vestavn pkazy

  Podpora vech nstroj pro pkazovou dku (cmd)

  Skriptovac jazyk Imperativn, dynamicky typovan skriptovac jazyk Pstup ke vem objektm a funkcm platformy .NET

  Windows PowerShell Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 3 / 30 Jan Fiedor

 • Vpis seznamu vech cmdlet / alias (zkratek)

  Vpis npovdy k cmdletu Definice novho aliasu (zkratky) cmdletu

  Zklady prce s cmdlety Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 4 / 30 Jan Fiedor

  PS C:\> get-command * -CommandType { cmdlet | alias }

  PS C:\> get-help [ -detailed ] [ -full ]

  PS C:\> set-alias

 • Cmdlet Format-List (alias fl) Seznam objekt, vce vlastnost, objekty za sebou

  Cmdlet Format-Table (alias ft)

  Tabulka objekt, vce vlastnost, kad objekt 1 dek

  Cmdlet Format-Wide (alias fw)

  Tabulka objekt, jedna vlastnost ve vce sloupcch

  Formtovn vstupu Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 5 / 30 Jan Fiedor

  PS C:\> format-list Property -GroupBy

  PS C:\> format-table Property -GroupBy

  PS C:\> format-wide Property -GroupBy

 • Cmdlet Sort-Object (alias sort) azen objekt podle hodnot jejich vlastnost

  Cmdlet Where-Object (aliasy where a ?)

  Filtrovn objekt na zklad pedloenho skriptu

  Cmdlet Select-Object (alias select) Vbr objekt na zatku, konci, uritch pozicch,

  azen, filtrovn a vbr objekt Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 6 / 30 Jan Fiedor

  PS C:\> sort-object Property [-CaseSensitive] [-Culture ] [-Descending] [-Unique]

  PS C:\> where-object -FilterScript

  PS C:\> select-object [First ] [-Last ] [-Skip ] [-Index ] [-Unique]

 • Peposln vstupu (objekt) jednoho pkazu na vstup jinho pkazu pes rouru (pipe) Pklady

  Zetzovn pkaz (pipelining) Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 7 / 30 Jan Fiedor

  PS C:\> | [ | ]

  # Vpis tabulky nzv slueb seskupench podle stavu get-service | sort-object -Property Status | format-table -Property Name -GroupBy Status # Vpis 5 proces, kter maj nejvy vyuit pamti get-process | sort-object -Property WS -Descending | select-object -First 5 # Vpis vech slueb, jen aktuln b na potai get-service | where-object { $_.Status -eq "running" }

 • Soubory s pponou .ps1 Spoutn se d nastavenm zsad spoutn

  Zjitn aktulnho nastaven zsad spoutn Nastaven zsad spoutn pro konkrtn rozsah

  Skripty a omezovn jejich spoutn Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 8 / 30 Jan Fiedor

  PS C:\> get-executionpolicy

  PS C:\> set-executionpolicy -Scope

  Rozsah Popis

  Process Nastaven zsad spoutn ovlivuje aktuln PowerShell proces

  CurrentUser Nastaven zsad spoutn ovlivuje aktulnho uivatele

  LocalMachine Nastaven zsad spoutn ovlivuje vechny uivatele na potai

 • Podporovno celkem 7 rovn zsad spoutn

  rovn zsad spoutn skript Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 9 / 30 Jan Fiedor

  rove Verze Popis

  Default 1.0 Vchoz nastaven zsad spoutn (aktuln Restricted)

  Restricted 1.0 Nelze spoutt skripty ani natat konfiguran soubory

  AllSigned 1.0 Vechny skripty a konfiguran soubory mus bt podepsny (signed) dvryhodnou autoritou

  RemoteSigned 1.0 Vechny skripty a konfiguran soubory staen z internetu mus bt podepsny (signed) dvryhodnou autoritou

  Unrestricted 1.0 Lze spoutt skripty a natat konfiguran soubory, spoutn skript staench z internetu vyaduje potvrzen od uivatele

  Bypass 2.0 Lze spoutt skripty a natat konfiguran soubory, spoutn skript staench z internetu nevyaduje potvrzen uivatele

  Undefined 2.0 Odebere aktuln nastaven zsad spoutn z danho rozsahu (nelze pout pro rozsah zsad skupiny (Group Policy scope))

 • Deklarovny pi prvnm pouit (pi piazen dat) Nzvy mus zanat znakem dolar ($) Pklady

  Deklarace promnnch piazenm

  Deklarace promnn pomoc cmdletu

  Promnn (Variables) Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 10 / 30 Jan Fiedor

  $str = "text" # Deklarace vce promnnch zrove $str1, $str2, $str3 = "text1", "text2", "text3" # Deklarace promnnch konkrtnho datovho typu [int]$number = 12

  set-variable name str value "text"

 • Promnn Vznam

  $_ Aktuln pipeline objekt (aktuln objekt pi iterovn pes objekty)

  $? Obsahuje vsledek (spch / nespch) posledn operace

  $args Obsahuje parametry pkazov dky

  $error Obsahuje posledn chybu

  $env: Reprezentuje promnnou prosted danho nzvu ($env:Path, )

  $foreach, $switch Enumertory (ve foreach smyce, ve switch vtven)

  $input Vstup, jen je posln pes rouru (piped) do funkce nebo bloku kdu

  $match Hashovac tabulka obsahujc poloky nalezen match opertorem

  $myinvocation Obsahuje informace o vykonvanm skriptu nebo pkazu

  $host Obsahuje informace o hostiteli vykonvajcm dan skript i pkaz

  $true, $false, $null Speciln hodnoty (pravda, nepravda, nulov objekt)

  $stacktrace Obsahuje zsobnk voln (stack trace)

  Speciln promnn Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 11 / 30 Jan Fiedor

 • Jejich hodnota neme bt zmnna Nemohou bt smazny Pklady

  Deklarace konstanty Pouit konstanty

  Konstanty (Constants) Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 12 / 30 Jan Fiedor

  set-variable name CSTR value "ctext" option constant

  $str = $CSTR

 • Indexovan seznamy hodnot (.NET objekt) Pklady

  Definice pole Konkatenace dvou pol Pstup k prvkm pole (prvn prvek m index 0)

  Pole (Arrays) Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 13 / 30 Jan Fiedor

  $arr = @("text", 2, 4.6)

  $arr2 = $arr + @("text2", 1, 3.5)

  # Prvn prvek pole $first = $arr[0] # Posledn prvek pole $last = $arr[$arr.count - 1]

 • Cmdlet Write-Host Vypisuje objekty v hostiteli (nejastji konzole)

  Cmdlet Write-Output (aliasy echo a write)

  Posl objekty dalmu pkazu v zetzen (pipeline) Pokud dal pkaz nen, vyp se objekty do konzole

  Vstup (Output) Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 14 / 30 Jan Fiedor

  write-host NoNewline Separator BackgroundColor # Nastaven barev nemus bt ForegroundColor # podporovno hostitelem

  write-output write echo

 • Informace o datovm typu promnn

  Informace o prvcch (metodch, ) promnn

  Petypovn promnn

  Pklad

  Prce s datovmi typy Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 15 / 30 Jan Fiedor

  PS C:\> .GetType()

  PS C:\> get-member InputObject

  = []

  $str = "12:00"; write-host $str.GetType() $date = [datetime]$str; write-host $date.GetType() get-member -InputObject @($str, $date) # Prvky Object[] @($str, $date) | get-member # Prvky String a DateTime

 • Alias cmdletu ForEach-Object Pouit

  Pklad

  Foreach Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 16 / 30 Jan Fiedor

  # Jako klov slovo, pstup k prvku pes foreach ( in ) { } # Jako cmdlet, pstup k prvku pes promnnou $_ | foreach { }

  $arr = @("text", 2, 4.6) # Iterace pes prvky pole foreach ($item in $arr){ $item.GetType().FullName } # Iterace pes prvky poslan pes rouru (pipe) $arr | foreach { $_.GetType().FullName }

 • Pouit

  Pklad

  For a while Serverov systmy Microsoft Windows Sprva serveru a Active Directory pomoc Windows PowerShell

  7. 5. 2014 UITS FIT VUT Brno 17 / 30 Jan Fiedor

  # For for (; ; ) { } # While while () { }

  $arr = @("text", 2, 4.6) # Iterace pes prvky pole pomoc for for ($i = 0; $i -lt $arr.Count; $i++) { $arr[$i] } # Ekvivalentn zpis s vyuitm foreach foreach ($i in (0 .. ($arr.Count 1))) { $arr[$i] } # Iterace pes prvky pole pomoc while $i = 0; while ($i -lt $arr.Count) { $arr[$i]; $i++ }

 • Opertor C / C++ Popis

  -eq == Je rovno

  -ne != Nen rovno

  -gt > Vt ne

  -ge >= Vt ne nebo rovno

  -lt < Men ne

  -le

 • Pouit

  Pklad