Seminarski rad -  

 • View
  295

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Seminarski rad -  

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  1/17

  Predmet:

  pedicija i agencijsko poslovanje

  m:

  Postupak uvoza robe kompanije ''NESTLE Adriatic''

  Profesor: Student:

  oc! r "i#orad $i#ibarda "arko Luki% L& (()*+

  Asistent:

  d!i!s! "i#an Andreji%

  BEOGRAD 2015

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  2/17

  Sadraj:

  Komapnija NESTEL Adriatic................................................................................... - 1 -

  Organizacija transporta i menarodni to!arni "ist #$%........................................- & -

  #arinc'i pos"o!i i jedinst!ena carins'a ispra!a (#).................................................- * -

  Otpremnica.......................................................................................................... - 1& -

  +a'"j,a'.............................................................................................................. - 1 -

  Literatra............................................................................................................. - 1 -

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554820http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554823http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554829http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554836http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554846http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554847http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554846http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554836http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554829http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554823http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554820http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/HYPERLINK%23_Toc343554847
 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  3/17

  & kompaniji Nest#e Adriatic

  vajcarska kompanija Socit pour l'Exportation des Produits Nestl 199! "odine je otvorila svojapredstavni#tva u Sr$iji i %rvatskoj& a "odinu dana kasnije otvara predstavni#tva u osni i %erce"ovini i(akedoniji! ) predstavni#tvima u celom re"ionu tada je $ilo tek desetak *aposleni+!

  ,ompanija Nestl Adriatic osnovana je -../! "odine& a uklju0uje tri#ta %rvatske& Sr$ije& osne i%erce"ovine& (akedonije& 2rne 3ore i ,osova& sa sedi#tem u 4a"re$u! Na re"ionalnom tri#tu nudisvetski po*nate ro$ne marke: NES2A56& 7%8(& (A33& NES;),& ,7,A7& S(Ae smanjiti ri*ik od $olesti dana#njice& poput "oja*nosti& dija$etesa i $olesti krvni+ sudova!

  1

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  4/17

  ) sastav "rupacije Nestl ula*i i -9 istraiva0ki+ centara& tako da "odi#nje Nestl na istraivanja utro#ioko 1!? milijardi #vajcarski+ franaka!

  &r,anizacija transporta i -".

  Ce>e kompanije kao #to je NES7=E u"lavnom rade na or"ani*aciji transporta& odnosno nau"ovaranju prevo*a& na osnovu tendera i u"ovora potpisani+ na konto tenderski definisani+uslova transporta! ) koliko je cena transporta ro$e definisana tenderomDu"ovorom& oda$ranomtransporteru se #alje nalo" sa podacima relevantnim *a reali*aciju portre$no" transporta slika1!F:

  Transport in/ormation

  Supplier

  =oadin" adress

  Export customs adress

  8$li"atorG documentation E)

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  5/17

  2omments

  Slika 1! Primer nalo"a *a transportera

  Nalo" *a utovar sadri: adresu po#iljaoca& vrsta i koli0ina ro$e& na*iv vo*ara& adresu primaoca& datumprijemaIotpreme ro$e! 4a svaku vrstu ro$e je potre$no definisati temperaturu transporta& a samim

  tim i vrstu vo*ila koja je porte$na! ,ada transporter do$ije nalo" *a transport& on je o$ave*an daisti potvrBuje mailom ili i+ o$ave#tava o eventualim pomeranjima datuma utovara ako *a traenidan nema adekvatno vo*ilo! Po na#oj potvrdi daje nam $roj vo*ila koje mi najavljujemo na#emdo$avlja0u!

  Pri prijemu nalo"a vo*ar #alje vo*ilo na utovarno mesto radi utovara ro$e i i*vr#enja prevo*a! Co*ari*daje 2(< meBunarodni drumski tovarni listF koji prati ro$u tokom puta! 2(< tovarni list se sastavljau J ori"inalna primerka:

  1F Prvi primerak crveniF se predaje po#iljaocu po#to prevo*nik preu*me ro$u-F @ru"i primerak plaviF se predaje primaocu kada ro$a sti"ne do svo" odredi#ta/F 7reci primerak *eleniF je *a prevo*nikaJF Ketvrti primerak crniF je *a prevo*nika takoBe!

  @ru"i&tre>i i 0etvrti primerak se moraju nala*iti u vo*ilu&tokom prevo*a! Sve kopije 2(e podatke :

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  6/17

  8$ave#tava nalo"odavca o postavljanju vo*ila na utovar& "de mu se i*daje i faktura sa spsikomro$e i nji+ovom vredno#>u& o prelasku "ranice i i*vr#enim "rani0nim formalnostima i na kraju seprijavljuje na carinski terminal u mestu istovara! Co*a0 dokumenta koja prate ro$u na terminalupredaje na#em #pediteru i po *avr#etku carinski+ formalnosti u skladu sa vrstom carinsko"postupka kojem ro$a podlee& sa dokumentom koji do$ija od carine vo*a0 dalje postupa sa

  ro$om!Po *avr#enom tranportu& transporter #alje ra0un *a svoju i*vr#enu uslu"u! Na ra0unu mo"u& akoje tako do"ovoreno& $iti iska*ani i dodatni tro#kovi npr!pre"leda na "ranici ako je vo*a0 isteplatio& ali je o$ave*no tj! potre$no da u prilo"u ra0una dostavi i doka* o tom tro#ku! 7aj ra0un sepredaje #pediteru& koji ra0un koristi *a carinjenje ro$e& jer on ula*i u osnovicu *a carinjenje ro$e!(no"o je $itno da unapred sve $ude definisano u"ovorom ili jednokratnim upitom& "de se odtransportera do$ija ponuda *a cenu nje"ovi+ uslu"a! ,ako u procesu transporta ne $i do#lo dokomplikacija!

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  7/17

  Slika -! D primer 2(

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  8/17

  -A.0NS$0 P&SL&10 i 2-0

  Prilikom uvo*a ro$e po#iljka se na "rani0nom prela*u prijavljuje #pediciji koja na osnovu vrstero$e prijavljuje istu nadlenoj inspekciji& radi "rani0nu prijavu i #alje ro$u na carinsku ispostavuu mestu istovara! Co*ilo se prijavljuje #pediciji u mestu istovara i radi se sme#taj ro$e! 4a

  sme#taj ro$e se i*raBuje 2M ili saeta deklaracija! e se ro$a skladi#titi ro$a se istovara i *avodi u ma"acinskuknji"u& koju popunjava #ef ma"acina! 8$*irom da kompanija poseduje svoje carinsko skladi#tepostoji mo"u>nost carinjenja pri prijemu ro$e u skladi#te! Skladi#te ima kapacitet skladi#tenja od? ?.. paleta& i prijem se vr#i od .9L1M 0asova& a podeljeno je u dva dela:

  L u prvom delu se skladi#ti ro$a koja 0eka na carinjenje L *adravanje preko -. danaL u dru"om delu se skladi#ti ro$a koja je ve> ocarinjenja D *adravanje do -. dana

  edinstvena carinska isprava &koristi se *a sprovoBenje carinsko" nad*ora nad ro$om kojase prevo*i drumskim prevo*nim sredstvima *a sve vrste carinjenja! 8na predstavlja set od ?o$ra*aca& koji se koriste *a ta0no odreBene svr+e! Svaki od ovi+ o$ra*aca ili listova u setuo$eleen je dru"om $ojom& numerisan je na od"ovaraju>i na0in i ima svoj na*iv&0ime se olak#avanje"ovo kori#>enje! 8$*irom da je prila"oBen *a prijavljivanje i sprovoBenje postupk a nadro$om koja se prevo*i kamionima& takva je i nje"ova struktura! 2 sadri ru$rike o*na0ene$rojevima i ru$rike o*na0ene slovima!

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  9/17

  reima uvo*a ili i*vo*a& namenu uvo*a& propisanu ili u"ovorenu jedinicu mere ro$eF& vrednostro$e i* to" naimenovanja& carinska osnovica sa podacima o o$ra0unu carine i dru"i+ uvo*ni+da$ina& koli0ina u jedinici mere& $ruto masa ro$e& datum prelaska preko carinske linije i svidru"i potre$ni podaci!

  Na slici /! imamo primer 2La koji u ru$lici 1! @eklaracijaF ima napisano 8 & to o*na0avada po "rani0noj prijavi ro$a ne sme da se istovara u skladi#te !

  Slika /! Primer 2

  0

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  10/17

  Slika J! primer 2La

  Na slici J! je primer 2La koji u ru$lic 1! ima upisano )CI M& a to *na0i da se ro$a skladi#ti u deluskladi#ta& preko -. dana& i 0eka carinjenje!

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  11/17

  Slika ?! D primer 2La

  Na slici ?! je prika* primer 2La koji u ru$lici 1! ima napisnao )CI J& a to se odnosi na ro$u koja jeocarinjenja i skladi#ti se do -. dana!

  2

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  12/17

  Slika ! D primer Saeta deklaracija & sme#tajni dokument do -. dana

  13

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  13/17

  Slika M! D primer 2La& privremeni uvo* 2?

  11

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  14/17

  Slika ! Primer 2La& ra*duenje privremeno" uvo*a

  1&

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  15/17

  &TP.E"N0-A

  (ora sadrati svoj jedinstveni $roj& kao i $roj nalo"a na osnovu ko"a je i*raBena& poredosnovni+ podataka o kompaniji! ) o$liku ta$ele moraju $iti dati #ifra i na*iv ro$e& $roj kutija&koli0ina& $ruto i neto masa! A na dnu otpremnice mora $iti upisano ime vo*a0a& datum i

  re"istarski $roj vo*ila! 8tpremnica sme $iti i*data vo*a0u& nakon #to se overi od strane samekompanije i ovla#>eno" lica *a i*davanje ro$e!

  slika 9! Primer otpremnice

  1

 • 7/25/2019 Seminarski rad - pedicija.docx

  16/17

  3ak#ju4ak

  Nakon posete kompaniji i ra*"ovora sa ljudima i* odeljenja =o"istike QNa$avkeRF&kro* rada jeopisan primer