Sejarah Perkembangan bidang komunikasi dunia 2 PERKEMBANGAN BIDANG...Sejarah Perkembangan bidang komunikasi

  • View
    254

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Sejarah Perkembangan bidang komunikasi dunia 2 PERKEMBANGAN BIDANG...Sejarah Perkembangan bidang...

1

SejarahSejarah PerkembanganPerkembangan bidangbidang komunikasikomunikasi duniadunia dandanMalaysiaMalaysia

KaedahKaedah penyelidikanpenyelidikan komunikasikomunikasi secarasecara umumumum

PerkaitanPerkaitan antaraantara prosesproses penyelidikanpenyelidikan && prosesprosespembentukanpembentukan teoriteori

KANDUNGAN:

SejarahSejarah PerkembanganPerkembangan bidangbidang komunikasikomunikasi duniadunia dandanMalaysiaMalaysia

KaedahKaedah penyelidikanpenyelidikan komunikasikomunikasi secarasecara umumumum

PerkaitanPerkaitan antaraantara prosesproses penyelidikanpenyelidikan && prosesprosespembentukanpembentukan teoriteori

2

KomunikasiKomunikasi menjadimenjadi tumpuantumpuan dengandengan perkembanganperkembangan pesatpesatteknologiteknologi komunikasikomunikasi sptspt radio,radio, tvtv,, telefontelefon,, satelitsatelit,, rangkaianrangkaiankomputerkomputer sertaserta perkembanganperkembangan perindustrianperindustrian && politikpolitik duniadunia..

SelepasSelepas PerangPerang DuniaDunia Ke2Ke2 bidangbidang sainssains && komunikasikomunikasi diiktirafdiiktirafsebagaisebagai bidangbidang pengajianpengajian yangyang sahsah dandan pentingpenting..

KomunikasiKomunikasi menjadimenjadi tumpuantumpuan dengandengan perkembanganperkembangan pesatpesatteknologiteknologi komunikasikomunikasi sptspt radio,radio, tvtv,, telefontelefon,, satelitsatelit,, rangkaianrangkaiankomputerkomputer sertaserta perkembanganperkembangan perindustrianperindustrian && politikpolitik duniadunia..

SelepasSelepas PerangPerang DuniaDunia Ke2Ke2 bidangbidang sainssains && komunikasikomunikasi diiktirafdiiktirafsebagaisebagai bidangbidang pengajianpengajian yangyang sahsah dandan pentingpenting..

3

PengucapanPengucapan awamawam (PA)(PA) wujudwujud sebagaisebagai salahsalah satusatu kursuskursus didi JabatanJabatan--jabatanjabatanBahasaBahasa InggerisInggeris

PengajarPengajar PAPA dipandangdipandang rendahrendah berbandingberbanding dengandengan bidangbidang kesusasteraankesusasteraanlainlain

KursusKursus PAPA ditawarkaditawarkann utkutk memberimemberi panduanpanduan praktikpraktik dalamdalam mempengaruhimempengaruhipenerimapenerima melaluimelalui hebahanhebahan awamawam,, interpretasiinterpretasi lisanlisan, drama,, drama, debatdebat dandanperbincanganperbincangan mejameja bulatbulat

BahanBahan rujukanrujukan parapara guruguru-- tulisantulisan zamanzaman GreekGreek dandan Rome, Plato, Aristotle,Rome, Plato, Aristotle,Cicero,Cicero, QuantilianQuantilian

4

PengucapanPengucapan awamawam (PA)(PA) wujudwujud sebagaisebagai salahsalah satusatu kursuskursus didi JabatanJabatan--jabatanjabatanBahasaBahasa InggerisInggeris

PengajarPengajar PAPA dipandangdipandang rendahrendah berbandingberbanding dengandengan bidangbidang kesusasteraankesusasteraanlainlain

KursusKursus PAPA ditawarkaditawarkann utkutk memberimemberi panduanpanduan praktikpraktik dalamdalam mempengaruhimempengaruhipenerimapenerima melaluimelalui hebahanhebahan awamawam,, interpretasiinterpretasi lisanlisan, drama,, drama, debatdebat dandanperbincanganperbincangan mejameja bulatbulat

BahanBahan rujukanrujukan parapara guruguru-- tulisantulisan zamanzaman GreekGreek dandan Rome, Plato, Aristotle,Rome, Plato, Aristotle,Cicero,Cicero, QuantilianQuantilian

AktivitiAktiviti padapada masamasa iniini::

KKritikritik retorikretorik ucapanucapan sebagaisebagaikomunikasikomunikasi kepadakepada penerimapenerima yangyangkhususkhusus

AnalisisAnalisis && apresiasiapresiasi kaedahkaedah yangyangdigunakandigunakan oleholeh perucapperucap untukuntukmeyampaikanmeyampaikan ideaidea padapada pendengarpendengar

5

AktivitiAktiviti padapada masamasa iniini::

KKritikritik retorikretorik ucapanucapan sebagaisebagaikomunikasikomunikasi kepadakepada penerimapenerima yangyangkhususkhusus

AnalisisAnalisis && apresiasiapresiasi kaedahkaedah yangyangdigunakandigunakan oleholeh perucapperucap untukuntukmeyampaikanmeyampaikan ideaidea padapada pendengarpendengar

Griffin (1997)Griffin (1997) eraera kebangkitankebangkitan 44 orangorang sarjanasarjana iaituiaitu;;

1.1. HaroldHarold LaswellLaswell,,

2.2. KurtKurt LewinLewin,,

3.3. PaulPaul LazarsfeldLazarsfeld, &, &

4.4. CarlCarl HovlandHovland

Schramm (Schramm (bapabapa komunikasikomunikasi)) menubuhkanmenubuhkan programprogram IjazahIjazahKedoktoranKedoktoran ((Ph.DPh.D)) pertamapertama didi UniversitiUniversiti of Iowaof Iowa dandan InstitutInstitutPenyelidikanPenyelidikan KomunikasiKomunikasi..

6

Griffin (1997)Griffin (1997) eraera kebangkitankebangkitan 44 orangorang sarjanasarjana iaituiaitu;;

1.1. HaroldHarold LaswellLaswell,,

2.2. KurtKurt LewinLewin,,

3.3. PaulPaul LazarsfeldLazarsfeld, &, &

4.4. CarlCarl HovlandHovland

Schramm (Schramm (bapabapa komunikasikomunikasi)) menubuhkanmenubuhkan programprogram IjazahIjazahKedoktoranKedoktoran ((Ph.DPh.D)) pertamapertama didi UniversitiUniversiti of Iowaof Iowa dandan InstitutInstitutPenyelidikanPenyelidikan KomunikasiKomunikasi..

SekumpulanSekumpulan penyelidikpenyelidik komunikasikomunikasi membentukmembentuk pertubuhanpertubuhankomunikasikomunikasi yangyang dikenalidikenali sebagaisebagai International CommunicationInternational CommunicationAssociationAssociation (ICA).(ICA).

PembentukanPembentukan model linearmodel linear oleholeh Shannon & Weaver (1948)Shannon & Weaver (1948) --((dimudahkandimudahkan oleholeh DavidDavid BerloBerlo, 1960), 1960) telahtelah merubahmerubah orientasiorientasibidangbidang komunikasikomunikasi..

7

SekumpulanSekumpulan penyelidikpenyelidik komunikasikomunikasi membentukmembentuk pertubuhanpertubuhankomunikasikomunikasi yangyang dikenalidikenali sebagaisebagai International CommunicationInternational CommunicationAssociationAssociation (ICA).(ICA).

PembentukanPembentukan model linearmodel linear oleholeh Shannon & Weaver (1948)Shannon & Weaver (1948) --((dimudahkandimudahkan oleholeh DavidDavid BerloBerlo, 1960), 1960) telahtelah merubahmerubah orientasiorientasibidangbidang komunikasikomunikasi..

Model SMCRModel SMCR

KomunikasiKomunikasi interpersonalinterpersonal menggantikanmenggantikan pidatopidatoumumumum

PengajaranPengajaran bertukarbertukar kepadakepada kursuskursus komunikasikomunikasibukanbukan verbal,verbal, membentukmembentuk kepercayaankepercayaan,,pendedahanpendedahan kendirikendiri,, mengatasimengatasi konflikkonflik

8

KomunikasiKomunikasi interpersonalinterpersonal menggantikanmenggantikan pidatopidatoumumumum

PengajaranPengajaran bertukarbertukar kepadakepada kursuskursus komunikasikomunikasibukanbukan verbal,verbal, membentukmembentuk kepercayaankepercayaan,,pendedahanpendedahan kendirikendiri,, mengatasimengatasi konflikkonflik

FokusFokus komunikasikomunikasi bertukarbertukar ((daridari menerangkanmenerangkankebenarankebenaranmenunjukkanmenunjukkan kesetiaankesetiaan kepadakepadapasanganpasangan))

JabatanJabatan komunikasikomunikasi interpersonalinterpersonal dandan mediamediamenjadimenjadi semakinsemakin pentingpenting

9

FokusFokus komunikasikomunikasi bertukarbertukar ((daridari menerangkanmenerangkankebenarankebenaranmenunjukkanmenunjukkan kesetiaankesetiaan kepadakepadapasanganpasangan))

JabatanJabatan komunikasikomunikasi interpersonalinterpersonal dandan mediamediamenjadimenjadi semakinsemakin pentingpenting

Edwin Black (1965)Edwin Black (1965) mengutarakanmengutarakan caracara barubaru menganalisismenganalisis ucapanucapan..

UcapanUcapan awamawam tidaktidak mempunyaimempunyai kaitankaitan dengandengan ucapanucapan yangyangdisediakandisediakan dengandengan rapirapi @ hujah2 yang@ hujah2 yang diterimaditerima akalakal..

MunculMuncul artikelartikel; The Rhetoric of Black Power (Burgess, 1968) & The; The Rhetoric of Black Power (Burgess, 1968) & TheRhetoric of Confrontation (ScottRhetoric of Confrontation (Scott dandan Smith, 1969).Smith, 1969).

10

Edwin Black (1965)Edwin Black (1965) mengutarakanmengutarakan caracara barubaru menganalisismenganalisis ucapanucapan..

UcapanUcapan awamawam tidaktidak mempunyaimempunyai kaitankaitan dengandengan ucapanucapan yangyangdisediakandisediakan dengandengan rapirapi @ hujah2 yang@ hujah2 yang diterimaditerima akalakal..

MunculMuncul artikelartikel; The Rhetoric of Black Power (Burgess, 1968) & The; The Rhetoric of Black Power (Burgess, 1968) & TheRhetoric of Confrontation (ScottRhetoric of Confrontation (Scott dandan Smith, 1969).Smith, 1969).

PenyatuanPenyatuan//penggabunganpenggabungan cubacuba dilakukandilakukan..

KebanyakanKebanyakan bukubuku yangyang ditulisditulis sekitarsekitar 19701970--anan memberimemberi gambarangambaranmodelmodel prosesproses komunikasikomunikasi && setiapsetiap satusatu yangyang dihasilkandihasilkan lebihlebih komplekskompleksdaripadadaripada sebelumnyasebelumnya..

Model yangModel yang dihasilkandihasilkan padapada masamasa iniini tiadatiada satusatu yangyang memberimemberigambarangambaran menyeluruhmenyeluruh tentangtentang prosesproses komunikasikomunikasi..

11

PenyatuanPenyatuan//penggabunganpenggabungan cubacuba dilakukandilakukan..

KebanyakanKebanyakan bukubuku yangyang ditulisditulis sekitarsekitar 19701970--anan memberimemberi gambarangambaranmodelmodel prosesproses komunikasikomunikasi && setiapsetiap satusatu yangyang dihasilkandihasilkan lebihlebih komplekskompleksdaripadadaripada sebelumnyasebelumnya..

Model yangModel yang dihasilkandihasilkan padapada masamasa iniini tiadatiada satusatu yangyan