SEGWAY VOZILA I DODATNA OPREMA CENOVN ?· SEGWAY VOZILA I DODATNA OPREMA CENOVNIK Osnovne informacije…

  • Published on
    21-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

SEGWAY VOZILA I DODATNA OPREMA CENOVNIK Osnovne informacije za korisnike: SEGWAY je prevozno sredstvo visoke tehnologije i zadovoljava najvi!e ekolo!ke standarde, uticaj na "ivotnu sredinu i u!tedu energije. Shodno #lanu 2. Zakona o sigurnosti u saobra$aju - Segway vozila se mogu koristiti na pe!a#kim zonama , biciklisti#kim stazama. Vo"nja bez tro!kova ? Segway tro!i cca. 1 kW za potpuno punjenje akumulatora potrebno da se pre%e 39km. Od vo"nje zavisi i potro!nja baterije kao na primer: na#in vo"nje, te"inom voza#a i temperaturom okoline. Za pre%enih 750 km ure%aj $e potro!iti elektri#ne energije u protivrednosti cca. 13 EURA. Litijum- Jonske baterije mogu$e je dopunjavati prema potrebi, bez obaveze potpunog pra"njenja pre slede$eg potpunog punjenja. Korisne informacije: Ako "elite nau#iti vi!e o ure%ajima , i savladati osnovnu tehniku vo"nje,posetite: http://www.adverimarkpartners.com/segway_ture.html Vi!e informacija o prodaji vozila mo"ete pogledati na: http://www.adverimarkpartners.com/segway_prodaja.html SEGWAY PERSONALNI TRANSPORTER (Pt) mod. I2 SEGWAY PT i2 Raspolo"ive boje: crna, bela,zlatna. Akumulatori: Litijum Jonske baterije Saphion, 73v/5.8 Ah/11kg,2kom Putni ra#unar: Info- Key , prikazuje putne podatke i koli#inu energije, alarm Te"ina: 48 kg Najve$a brzina: 20 km/h Operativni domet: do 38 km Dodatci: oja#ana termoplastika Gume: 19 /48 cm, Michelin non marking, za unutra!nje i spolja!nje prostore Kabal za punjenje: 220 W Obuka i korisni#ka uputstva za rukovanje i odr"avanje CENA I2 SEGWAY - 7.200! U cenu nije uklju!en PDV SEGWAY PERSONALNI TRANSPORTER (Pt) mod. I2 SEGWAY PT X2 Raspolo"ive boje: crna, bela, srebrna Akumulatori: Litijum Jonske baterije Saphion, 73v/5.8 Ah/11kg,2kom Putni ra#unar: Info- Key , prikazuje putne podatke i koli#inu energije, alarm Te"ina: 54 kg Najve$a brzina: 19 km/h u uslovima off road vo"nje Operativni domet: do 38 km Dodatci: oja#ana termoplastika Gume: 8 /20 cm, Michelin non marking, za unutra!nje i spolja!nje prostore Kabal za punjenje: 220 W Obuka i korisni#ka uputstva za rukovanje i odr"avanje CENA X2 SEGWAY - 7.600 ! U cenu nije uklju!en PDV SEGWAY PERSONALNI TRANSPORTER (Pt) mod. I2/x2 DODATNA OPREMA PODLOGA ZA NOGE ALUMINIJUM I INDUSTRIJSKA GUMA CENA: 130 ! PREDNJA TORBA CENA: 130 ! TRANSPORTNI NOSA& CENA: 130! BO&NA TRANSPORNA TORBA GIVI CENA:250! UNIVERZALNI NOSA& ZA TORBU CENA:140! SET ZA DEMONTA'U LEEN STEER UPRAVLJA&A CENA:70! SIGURNOSNA BRAVA CENA:160! NOGICA ZA PARKIRANJE CENA: 150! SIGMA SPORT MIRAGE EVO CENA: 105! SIGMA SPORT MIRAGE EVO + EVO X PRO CENA: 130! LITIJUM JONSKA BATERIJA ZA SEGWAY VOZILO CENA: 980 ! SEGWAY PUTNI RA&UNAR I KLJU& CENA: 130 ! ZA(TITNA NAVLAKA ZA INFO KEY CENA: 35 ! KAJ( ZA INFO KEY CENA: 25 ! INFO KEY SET ZA MONTA'U CENA: 35 !