SEGWAY VOZILA I DODATNA OPREMA CENOVN ?· SEGWAY VOZILA I DODATNA OPREMA CENOVNIK Osnovne informacije…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • SEGWAY VOZILA I DODATNA OPREMA CENOVNIK

  Osnovne informacije za korisnike:

  SEGWAY je prevozno sredstvo visoke tehnologije i zadovoljava najvi!e ekolo!ke standarde, uticaj na "ivotnu sredinu i u!tedu energije. Shodno #lanu 2. Zakona o sigurnosti u saobra$aju - Segway vozila se mogu koristiti na pe!a#kim zonama , biciklisti#kim stazama.

  Vo"nja bez tro!kova ?

  Segway tro!i cca. 1 kW za potpuno punjenje akumulatora potrebno da se pre%e 39km. Od vo"nje zavisi i potro!nja baterije kao na primer: na#in vo"nje, te"inom voza#a i temperaturom okoline. Za pre%enih 750 km ure%aj $e potro!iti elektri#ne energije u protivrednosti cca. 13 EURA. Litijum- Jonske baterije mogu$e je dopunjavati prema potrebi, bez obaveze potpunog pra"njenja pre slede$eg potpunog punjenja.

  Korisne informacije: Ako "elite nau#iti vi!e o ure%ajima , i savladati osnovnu tehniku vo"nje,posetite:

  http://www.adverimarkpartners.com/segway_ture.html

  Vi!e informacija o prodaji vozila mo"ete pogledati na: http://www.adverimarkpartners.com/segway_prodaja.html

 • SEGWAY PERSONALNI TRANSPORTER (Pt) mod. I2

  SEGWAY PT i2

  Raspolo"ive boje: crna, bela,zlatna. Akumulatori: Litijum Jonske baterije Saphion, 73v/5.8 Ah/11kg,2kom Putni ra#unar: Info- Key , prikazuje putne podatke i koli#inu energije, alarm Te"ina: 48 kg Najve$a brzina: 20 km/h Operativni domet: do 38 km Dodatci: oja#ana termoplastika Gume: 19 /48 cm, Michelin non marking, za unutra!nje i spolja!nje prostore Kabal za punjenje: 220 W

  Obuka i korisni#ka uputstva za rukovanje i odr"avanje

  CENA I2 SEGWAY - 7.200! U cenu nije uklju!en PDV

 • SEGWAY PERSONALNI TRANSPORTER (Pt) mod. I2

  SEGWAY PT X2

  Raspolo"ive boje: crna, bela, srebrna Akumulatori: Litijum Jonske baterije Saphion, 73v/5.8 Ah/11kg,2kom Putni ra#unar: Info- Key , prikazuje putne podatke i koli#inu energije, alarm Te"ina: 54 kg Najve$a brzina: 19 km/h u uslovima off road vo"nje Operativni domet: do 38 km Dodatci: oja#ana termoplastika Gume: 8 /20 cm, Michelin non marking, za unutra!nje i spolja!nje prostore Kabal za punjenje: 220 W

  Obuka i korisni#ka uputstva za rukovanje i odr"avanje

  CENA X2 SEGWAY - 7.600 ! U cenu nije uklju!en PDV

 • SEGWAY PERSONALNI TRANSPORTER (Pt) mod. I2/x2 DODATNA OPREMA

  PODLOGA ZA NOGE ALUMINIJUM I INDUSTRIJSKA GUMA

  CENA: 130 !

  PREDNJA TORBA

  CENA: 130 !

  TRANSPORTNI NOSA&

  CENA: 130!

 • BO&NA TRANSPORNA TORBA GIVI

  CENA:250!

  UNIVERZALNI NOSA& ZA TORBU

  CENA:140!

  SET ZA DEMONTA'U LEEN STEER UPRAVLJA&A

  CENA:70!

 • SIGURNOSNA BRAVA

  CENA:160!

  NOGICA ZA PARKIRANJE

  CENA: 150!

  SIGMA SPORT MIRAGE EVO

  CENA: 105!

 • SIGMA SPORT MIRAGE EVO + EVO X PRO

  CENA: 130!

  LITIJUM JONSKA BATERIJA ZA SEGWAY VOZILO

  CENA: 980 !

  SEGWAY PUTNI RA&UNAR I KLJU&

  CENA: 130 !

 • ZA(TITNA NAVLAKA ZA INFO KEY

  CENA: 35 !

  KAJ( ZA INFO KEY

  CENA: 25 !

  INFO KEY SET ZA MONTA'U

  CENA: 35 !