of 61 /61
SEDJARAH RADIO di INDONESIA TJETAKAN PERTAMA Diterbitkan oleh : Kementerian PenetOangan - Djawatan Raflio Republik Indollc"iao 1953 - N .V." "- _ -'- DITJETAK OLEH PERTJETAKAN ., SENO DJAKARTA -

sedjarah radio

  • Upload
    zhoel13

  • View
    191

  • Download
    18

Embed Size (px)

Text of sedjarah radio

SEDJARAHRADIO di INDONESIA - = ~ TJETAKANPERTAMA Diterbitkanoleh: KementerianPenetOangan- DjawatanRaflioRepublikIndollc"iao 1953 - N .V.""-_-' DITJETAKOLEHPERTJETAKAN., SENODJAKARTA ~ , , ~ ~ -POL Y-FLNKSIRADlOREPUBLIKINDONESIA1945- 1953 Oleh:RoeslanAbdoelgani. SekertarisDjclldralKel7lf!lIferiullPCllerallgal1Sdl".RoeslanA bdoelgalli.wJ'1/z membunluRadiosedjll kCirl'odiSurnbaja. Sesl/dahmelldjildiSekdjelllebihbesor lagiminotdonbantlltlllllja. Disaatj angpenlingdanmelll buluhkall k eplilusoll/jepa/tepat,seperlFdalam bulan 'Oktober- Desember) 948stir. RoeslallA bdoelgani-lalljang kanhatiselr.Maladimenghariao;flls;t R.R.l.- R.o.l.O. DalambukLl -sedjarahini,kiranjapadatcmpatnjabab walcbihlfullUl u sajasampaikcli1utjapanpenghargaanatassegenapkawau!! R.R.1.jangse\nnw inidenganpenullkClchlasandankctulusanhatimcmcliharaRadiomilik Ncgarasenaisisiarnnnjadengansebaik-baiknj a. SelamItuki tasemuapunwadjibsegal adjasauariarwah R.R. l.kita.jangtelahmendahuluikit asemua mengorbank.ln djiwa -raganjauntukperdjoangankemerdekaanBangs a. Kemudiandaripadaitu,tidakperIl!kiranjas:l jaulangidisi niakanperiting njuraJiodimasasckarang.Kaliinisuj::!inginmeogemukukanjangdlsunakanonmgdalammenilaipentinb1J1jaradio. Pcnlingnj ar adioitlldiukurdenganbermatjam-matj amuku rnn. " Orangluoran"mempunjaiukuraniaindaripacla"orangdalam'."orangl uaran'puntidaksama.ituber beda-beda,sesuaidens:.Illpcrbedoundulamtingkalkedudukannjadidalammasjarakat. Seorangpenuengarjangmenu lisc:; uratkepadaR. R.I.lIntukmemintnJagu keinginannjamenundJukkallsudnhbahwabaginjakepentinganr adioterlctakdilapanganpcnghiburan. Atau,seorangpendengarjangmenulissuratpandjangleb,lrmcn,4Jndjurk"lI1 untukleb:hba njakmenjiarkan gamelandaripadaDlusikRITat,pada hakekatnjamenggunakanukurankepentingankeblldajaall. 3 Dar isuraljangditeril11aolehsetiapstudiokita,baikdipusat upundidaerall-daerah,kita tjerminanfun ks; RR. 1.dltengah-tengahmas.1arakatklta,Jakmfunkslselakualat-peng1I r.funksiselu kualat-peodidikan,danfunksiselakualat-kebudajaan. Selakualnl-penerangal!ke[u(/rIlegeri,makaradioadalahpenghubungjang antaraNegaradanmasjarakatkitadengandunialuar.Dandunialuar mgukurpulakeadaan"\Tegara,MasjarakatdanBangsakitadengan IR.1.jangseti apmalamkitasiarkandalambermatjam-matjambahasa,hingga 11hten gahmalam. Tjerminukuraninidapatkitalihatdaribertumpuk-tul11puksuratjangmat.dariluarnegeri. Disampingitu,makaradiomasihmel11punjaifunksilain.Funksiitubolehsajnn:nn akanfunksipolitik. J Jngsaj amaksudjalahdemikian: Tidak.djarangkita"orangdalal11"terimatelpon,jangbiasanjamengandung rtanjaan," k::l naapainterviewsajadisiarkantidaklengkap",atau"kenaapa r rapersjangmengandungkritikitudisiarkan",at auadapulajangdenganpes me-negornja:"kenaapaketerangansajapadaperssamasekalitidakdisiarkan hh rudio" ,d anlain2 lagi. Pen anjaandemikianbiasanjadatangdarigolonganpolitisi,danbiasanja si bukankit cl "orangdalam"l11elajanidemikianiniterdjadidiru>3-masajangtertentu,jaknidimasaumpall1ahangat2njaperdebatandipart en.dill1asakabinet-krisis,dill1asakegontjanganpolitikdansebagainja. Adakalanjapertanjaandantegorandemikianiniberalasan.Dankit aberterlUkasihal asperhatianini. ISebaliknjaadakul nnjapertanjaandantegorandemikianitumengandung engah-kebenaran,"eenhalvewaarheid",jangsamasekalitidakberalasan. Lebihlut julagi ,kalausetelahdiusutlebihlandjut,ternjatabahwasipena.at ausipenegort idakmendengarkannjasendirisiaranradiojangdipersoalkan ,tetapi"sekedarmenurutpendengarsi-teman,si-isteriatausi-anakkaumpoisiitu. " Sepandjangbt' bcrapatahunsebagai"orangdalam"dariR.R.l.semendjak manDjokjahinggusekarang,lllakasekali-kalibukansesuatuhaljangberle-Iebihankiranj a ,kalaukitanjatakandisini,bahwakitamenghadapikedjandemikianituberpuluhan,bahkanberatusankali. Tjerminapakah ini? [atidaklaindaripadatjerminanmengukurkepentinganradiodarisudut litlk.Kchldupanpolitikdimintanjatempatjangutamadalamsiaranradio. Mnkltadi rnasadatan{!. D.,lamrncncmpuhkcwadjibanki t ndi masa itu,makat etapkitaI 1.1njeJ..!nggarakanperjiaranradi odiHindi.lBelandaini.Sudahtentupemerintuhanpl!f1djaII djahmengadakanperaturan"danjangpadapokoknjaberkisarbahwa 'liromitumendp disaluransiarannjapemerintahdjuga. SebaliknjaNirommenerimauangtertentusetiapbulanjang djumlahnjabukan ketjil.Jaknidari" luisterbijdrage"janghakekatnjasamadengan"padjakradio" hebcsarF.1,50sebulannja,dipotongF.0,25untukadministrasiP.T.T.at au pe01erintah.DanIcbihbanjakdjumlahnjapesawatradiolebihbesarlagiuangjang ditcrimaolehNirom.Dengandemikian,djugaatasbantuanP.T.T.,Niromkemudiandapatmemperbaikidanmenambahalat2nja,mengadakanstasion2 relaydan mengadakansambungantelepuntersendiridengankota2 jangdibutuhkannja.Pada \Vaktuituadasalurantelepunistimewaantara"Batavia"dengan"Buitenzorg", Sukabumi,Bandung,Tjirebon.Tegal,Pekalongan,Semarang,Solo,Jogja,Magelang.Surabaja,Malang,jangsemuadjumlahnjaada] .200.000meter lelefoonlijnuntukmemberimodulasikepadapemantjar2njadi-tempat2 tsb.Dengan demikianNiromdapatmengadakansiaransentraldariSemarang,Bandung, Surabaja,JogjamaupunSolo. Bedasekalidenganhidupnja radiopartikelir,terutamaperkumpulan"radiobangsaIndonesia,janghidupnjahanjadariiurananggautanja, jangdilainhalamansatupersatuakandiuraikansetjukupnja. SEMANGATKEBANGSAAN: DengandidirikannjaNiromjangbersifatperusahaanjangmentJanun tung bcsardaripenjiaranradioini,jangdengansendirinjanilaisiarannjaagakketinggalan,menimbulkanakibatjangkurangmenjenangkandikalanganpendengarnja. Tetapijangdengansendirinja itumasihrelamengeluarkanuanglagi untukiurandan dermanjakepada siaranradiojangmengutamakannilaidaripadakeuntungan. Makaberdirilahperkumpulan2 partikelir,jangsudahtentuinitidakmendjadisenangnjaNirom,punrepotnjapemerintahHindiaBelandapadawaktuitu. Danberbarengdenganseman gatkebangsaanjangmulaiberkobarsedjak tahun1908,dibantuolehpersnasionalnjajang"reaksioner"dipandangdarisudut Belanda,bertambahhebatnjapembitjaraan2 didalamVolksraaddahulu,mendjadi berkobarlahseman gatradionasionalseumumnja.Jangakandikupasdilainbagian. Hatsil daripada perdjoanganradiokebangsaanitu,njataditjapaidalamtahun ] 939dalamkeputusan,tetapibaruternjatapadaINopember1940P.P.R.K. dapatmulaibergeraksesungguhnjadiangkasa.Semuaitupunakandikupaster, sendiri. * Baiklahkitamulaimempaparkansedjarahperdjoangandiudaraini,sedjak dariperkumpulanbangsaIndonesiajangbergerak.jaknijangdahuludikenaIorangdengannama.. SoloseRadiovereniging"atausingkatannjaS.R.V. SOLOSERADIOVERENIGINGDISURAKARTA: SebelumNIROMmulaisiarannjajangresmi.rneskipunsudahmengadakan diTandjungPrioksepertikitaterangkandilainbagian,diSolosudah adasuatupemantjarradioKetimuranjaknijangdisebut:P.K.2M.N.Pemantjar inidiusahakanolehperkumpulan"JavaanseKunstkringMardiRarasMangkunagaran",ialahhadiahdariS.P.MangkunagoroVIIalmarhum,seorangbangsawan jangpernahikutbergerakdalam"BudiUtomo"waktumasihbernamaSurjosuparto.MangkunagoroVIIterkenalsebagaiahlidanpenggemarsenidan Kunstkringitulahhidupnjakaren aadadjiwadariMangkunagoroVIItersebut PemantjarP.K.2MNtadimelulumengirimkansiaran2 gamelanDjawadariperkumpulanJ.K.tsbdandjugasiaranKetoprakatauWajangOrangdariTaman BalekambangManahanjangdulunamanjaPartinituin.Tetapipad awaktuitupesawatradiomasihasingsekalibagipendudukumumnja,hinggajangmempunj ai pesawatpenerimapada\Vaktuitutidaklebihdari20orangdanbangsawansemun. KepunjaanS.P.MangkunagoroVIIsendiriselaludipasangdipendapabesarManekunagaran,sehinggasetiapminggupagisampaisiangberkerumunrakjat dengarkan"petiadjaib"itu. Olehkaren alambat-launpemantjarketjilitutidakmemenuhikebutuhannJa lagi,pulasudahadabeberapabagiannjajangrusak,makaatasperintahS. P. MangkunagoroPengurusperkumpulantsb.memikirkanusahalebihdjauhunt uk membelipemantjarsendiri.DalamhalinijangberdjasaialahIr.SarsitoMnngunkusumo.Atasinisiatipbeliaulaludiadakanrapatdenganparaanggautadandjuga para terkemukalagihartawandikotaSolo,maksudnjauntukmendirikansuntuperkumpulanjangmengusahakanpenjiaranradiodiSolo.Makarapatpend irian jangdilangsungkanpadatg.IApril1933inidapatmenghatsilkanlahirnja: "SoloseRadiovereniging"dengansusunanPengurusjangpertamakalinjasebagai berikut: KetuaIr.SarsitoMangunkusumo PenulisSutartoHardjowahono BendaharaLiemTikLiang Pembantu2 Dr.Murmohusodo,TjanlngTjwan,Lowson,Wongsobnrtono, TjiongJoeHok,danPrijosumarto. KumisiTeknikdipimpinolehKetuasendiri KumisiPenjiarandipimpintuanSutartoHardjowahono KumisiPropagandadipimpinDr.MurmohusododibantuWongsohartonodanPrijosumarto. SedjakberdirinjaS.R.V.itubertambahlamabertambahbanjakanggnutanja, pemantjardapatdiperkllat,sedangsiaran2njapuntidakkehabisanbahan. SedjakberdirinjaS.R.V.diSoloitu,makaat asusahanjapula,dapatlahdidirikanKonsuFdipelbagaitemp at.PropagandajangdikerdjakanolehtuanSutartoHardjowahono(kinibernamaResiWahono)achirnjamemperhebalKonsuF tadi,hinggamendjelmarnendjadiperkumpulan2 PenjiaranRadiosendiri.DemikianlahberdiriKring" Betawi"padatg.SApril1934jangdipimpinolehtuan GunariWiriodinotojangkemudianmendje1mamendjadiV.O.R.O.(Vereniging voorOosterseRadioOmroep) . Padatg.30April1934berdiriKonsuldenganKringnjadiBandungdengan namaV.O.R.L.(VerenigingOosterseRadioLuisteraars)jangdjugaahirnjaberdirisendiri . Kemudiandi susullahirnjaV.O.R.S.diSurabajadibawuhpimpinantuan Djadi .V.O.R.S.mendjelmamendjadlCrRVO(ChineeseenInheemscRadioluisteraarsVerenigingOostJava) .DiMadillllberdiriE.M.R.O.(EersteMadiunseRadioOmroep)dipimpintuanPartalegawa,akantetapisajangperkurnpulaninitidak dapathidupterus. Padatahun1936menjusulSemarangdenganKonsuldanKringnj aS.R. V. jangbernamaRadioSemarangdipimpinolehtuanSujadi(hinggakinidiR.R.1. HubunganMasjarakatSemarang). Bagaimanaperdjoangan akandikupastersendiri. 12 11 Akant etapisudahnjal abahwasedjakt ahun1)33I tubcrkcmbang-biaklah ;;eman ,"a tJ... er.lwoantlikal anganbangsal ndonc:.iasendILi. r 71J .lrahun1934dlSolokrdl!isebuahper kun1 pu lanlagijang.bcrnarn aS. R1.{Slar anRadiolndonesia} dibawahasuhan Surj..lhamiJj:ljo,rvl uljadi Dj.Jm.lrtl.lno..:s. S,R.v ,j angpcrnahmentj apaidjuml ahanggauta4000.il chi mjadap-atmcndidL !ngedungstudiosendirijangmentereng,pulaatasbantuannjas .P.Mung,kunu!!or o\11tersebutd iatas. Scbagaid iket ahuipadatahun1934NJROMmu}aimendap:l tkankonsessi ,nj.1 (ld;nnJa)unluk si aran",dansiar anKeti muranNiromini m.: ndapatbantualldaripcrkumpul an:! terscbutmatas,djugadeng:ll1riwajatnja j.Jllghcbatsep ertij:mgak:mdipaparknndilainbagi an. M.A .' ". R.o. : l nginkztasebulkantersendiri ,disampingsemangatker ad ioant ersebut.sebuah pcrkumpul.: njangberdiridiJ ogjakarta.Inisi ali pdiJ ogj ainitimbulpada achirt ohlln1Y33darisementar akaull1 Terkern ukapendorongini iabhSurj ;)atmodj o,PangeranPakuningr atdaDlr.Purbodiningrat.Se in!t(.;f utamamcngingatbahwaJogj aadalahpul asalahsuatupusatkebuJ