of 16 /16

Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Scanned Image -...

Page 1: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 2: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 3: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 4: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 5: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 6: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 7: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 8: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 9: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 10: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 11: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 12: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 13: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 14: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 15: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong
Page 16: Scanned Image - thcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vnthcsnguyenduyhieu.hoian.edu.vn/upload/55258/20180906/14-1270_SGDDT...phuo.ng, don v), gän vói viêc täng cuðng nê nep, kÿ cuong