Sborník z konference Stavební řád

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Sborník z konference Stavební řád

 • Vefiejn ochrnce prv

  si Vs dovoluje pozvat na odbornou konferenci

  Stavebn fid

  kter se kondne 28. ledna 2009 od 9:30 h

  ve velkm konferennm sleKancelfie vefiejnho ochrnce prvdoln 39, 602 00 Brno

  elem pracovn konference je diskutovat nad skalmi pi vkonu stt-n sprvy na seku stavebnho du.

  Podnty z oblasti stavebnictv jsou jedny z nejpoetnjch, kter ve-ejn ochrnce prv od potku svho psoben dostv, piem v nichlze vysledovat petrvvajc a opakujc se problmy. Konference takchce nabdnout prostor pro odbornou debatu nad vybranmi otzkamistavebnho prva.

  Vkon sttn sprvy na seku stavebnho du byl navc dominant-n ovlivnn novou prvn pravou innou od 1. ledna 2007, proto jed-nm z cl konference bude i zhodnocen tto pravy a inspirace promon pravy novho stavebnho zkona, kter, jak je ochrnci znmo,se pipravuj.

  Souasn m konference umonit i dialog s dotenmi orgny, kte-r v podob zvaznch stanovisek vznamnou mrou ovlivuj rozho-dovn stavebnch ad.

  Konference se zastn zstupci obc a mst, kraj a stednchorgn sttn sprvy.

  1

 • PROGRAM KONFERENCE

  28. ledna 2008

  8:45 9:30 Registrace astnk

  9:30 9:45 Zahjen vodn slovo: JUDr. Otakar Motejl,veejn ochrnce prv

  9:45 10:00 Novela stavebnho zkonaIng. Milan Pek, MBA, Ph.D., I. nmstek ministra promstn rozvoj

  10:00 10:15 Veejnoprvn smlouvy nahrazujc rozhodnutstavebnho aduMgr. Michal Knecht, Mstsk ad Tinov

  10:15 10:30 Opomenut astnk zen a jeho opravnprostedkyMgr. Karel ernn, Kancel veejnho ochrnce prv

  10:30 11:00 Diskuse

  11:00 11:20 Pestvka na kvu

  11:20 11:35 Formulace podmnek ve stavebnm povolen podmnky vyplvajc z majetkoprvnch vztaha jejich zvaznostMgr. Eva Hamplov, Kancel veejnho ochrnce prv

  11:35 11:50 Vydvn zvaznch stanovisek a podmnkystanoven dotenmi orgnyJUDr. Marcela Vlkov, Krajsk ad Libereckhokraje

  2

 • 11:50 12:10 Pezkum zvaznch stanovisek v rmci odvolachozenIng. Pavlna Sniegoov, Krajsk adMoravskoslezskho kraje

  12:10 12:30 Diskuse

  12:30 13:30 Obd formou rautu

  13:30 13:45 Opakovan rozhodovn o odstrann stavby resadministrataJUDr. Jana Plotov, Kancel veejnho ochrnce prv

  13:45 14:00 Rekonstrukce stavby stavebn pravy nebonov stavbaIng. Oldika Soppeov, Krajsk ad Jihomoravskhokraje

  14:00 14:15 Diskuse

  14:15 14:35 Pestvka na kvu

  14:35 14:50 Zpsob vkonu rozhodnut stavebnm adema jejich finann zajitnJUDr. Marek Hank, Kancel veejnho ochrnce prv

  14:50 15:15 Diskuse na tma: Problmy nov prvn pravy,monost i nutnost novelizace

  15:15 Ukonen konference

  3

 • Novela stavebnho zkona*

  Brno, 28. ledna 2008

  Ing. Milan Pek, MBA, PhD., MMR R

  Obsah

  vod zemn plnovn zemn rozhodovn Stavebn d asov harmonogram ppravy novely

  Kompetence ministerstva pro mstn rozvoj

  Regionln politika Bytov politika zemn plnovn a stavebn d Strukturln fondy Cestovn ruch Veejn draby Pohebnictv Veejn zakzky a PPP

  4

  I.

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

  * Pozn. redakce: Tento pspvek byl pednesen v podob power point prezentace.

 • 1/ vod k novele stavebnho zkona

  Sekce zemnho plnovn a stavebnho du MMR od innostinovho stavebnho zkona, tj. od 1. 1. 2007 shromauje po-znatky a zkuenosti s aplikac novho stavebnho zkona, a to jakod sprvnch orgn, tak i od irok odborn i laick veejnosti.

  Dosavadnmi analzami byly identifikovny problmy, kterkomplikuj naplovn elu a pnosu novho stavebnho zkona.

  Z tchto analz vyplynula nsledn tmata, kter brn dsled-nmu naplnn koncepce stavebnho zkona.

  2/ zemn plnovn

  1. Zkrcen procesu poizovn zemnch pln o 6 a 12 msc: odstrannm nemrn dlouhch lht pro stanoviska do-

  tench orgn (dosud a dva a pl msce u jedn dletapy poizovn)

  spojenm konceptu a prvn etapy projednn nvrhu

  2. Zven zapojen veejnosti do pipomnkovn zemnchpln ji v dob, kdy se o een jedn s dotenmi orgny,

  bude dokumentace vystavena a kad ji bude moci pipomnkovat

  5

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

 • 3. Zlepen postaven vlastnk pozemk a staveb dotench eenm zemnho plnu nmitky k zemnm plnm bude moci uplatovat kad

  doten vlastnk, nejen vlastnk, ktermu me hrozit vyvlastnn nebo uplatnn pedkupnho prva

  4. Zlepen postaven obc pi pipomnkovn Politiky zemn-ho rozvoje

  5. Zrychlen a zpesnn prce: odstrannm neprovzanosti mezi jednotlivmi stmi

  zkona odstrannm ady nepesnost zpehlednnm popisu innost, nap. pi poizovn regu-

  lanch pln

  3/ zemn rozhodovn

  1. Rozpracovn podrobnjho postupu pi uzavrn veejno-prvnch smluv, kter nahrad zemn rozhodnut

  2. Rozen okruhu staveb, kter nevyaduj zemn rozhod-nut ani zemn souhlas

  3. Zpesnn procesnch postup u zjednoduenho zemnhozen

  4. Zpesnn procesnch postup u zemnho souhlasu

  5. Slouen zemnho souhlasu se souhlasem s provedenmohlen stavby

  6

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

 • 4/ Stavebn fid

  1. Proveden revize 103, tj. vet staveb, ternnch prav, za-zen a udrovacch prac nevyadujcch stavebn povolenani ohlen

  2. Zpesnn procesnch postup u ohlaovn staveb a po-drobnj stanoven nleitost jednotlivch ohlen podledruh stavebnch zmr

  3. Podrobnj prava povolen stavby autorizovanm inspektorem

  4. Podrobnj stanoven postupu pi uzavrn veejnoprvnsmlouvy nahrazujc stavebn povolen

  5. Zpesnn podmnek a postup povolen zmny v uvnstavby

  6. Pro udren stavebn kzn upesnn skutkovch podstatpestupk a delikt a stanoven dalch

  7

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

 • asov harmonogram pfipravy novely stavebnhozkona

  Nvrh novely stavebnho zkona 31.1.2009

  Pipomnkov zen nor/bezen a erven 2009

  Pedloen nvrhu novely stavebnho zkona vld R 30.6.2009

  8

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

 • Dkuji za pozornost

  Kontakt:

  Ing. Milan Pek, MBA, PhD.E-mail: milan.pucek@mmr.cz

  9

  Ministerstvo pro mstn rozvoj

 • Vefiejnoprvn smlouvynahrazujc rozhodnutstavebnho fiadu

  Mgr. Michal Knecht, vedouc odboru zemnho plnovn a stavebnho fidu M Tinov

  Odborn konference Stavebn fidKancelfi vefiejnho ochrnce prv, 28.1.2009, Brno

  Ven pane doktore, ven dmy, ven pnov

  dovolte, abych Vm popl pjemn den a seznmil Vs se svm ps-pvkem, kter se tk praktickch zkuenost s vyuitm institutu ve-ejnoprvn smlouvy v innosti obecnho stavebnho adu.

  Monost vyuit veejnoprvn smlouvy v eskm stavebnm prvu pi-nesla nov prvn prava pedstavovan zkonem . 183/2006 Sb.,o zemnm plnovn a stavenm du, kter zavedl monost jejho vy-uit jak v rmci zemnho rozhodovn, tak v rmci povolovn sta-veb. Obecn prvn prava veejnoprvnch smluv je obsaena v z-kon . 500/2004 Sb., sprvn d, piem je teba vodem pedeslat,e v rmci veejnho stavebnho prva je vyuvn typ tzv. subordi-nan veejnoprvn smlouvy upraven v 161 sprvnho du. Dle 161 odst. 1 sprvnho du plat, e: Stanov-li tak zvltn zkon,me sprvn orgn uzavt veejnoprvn smlouvu s osobou, kter bybyla astnkem podle 27 odst. 1, kdyby probhalo zen podle stidruh, a to i namsto vydn rozhodnut. Podmnkou innosti veejno-prvn smlouvy je souhlas ostatnch osob, kter by byly astnky pod-le 27 odst. 2 nebo 3. Sprvn orgn pitom postupuje podle ustano-ven o souhlasu tetch osob ( 168).

  10

  II.

 • Stavebn zkon, jakoto lex specialis k obecn prvn prav pedsta-vovan sprvnm dem stanovuje monost uzaven veejnoprvnsmlouvy v ustanoven 78 odst. 3 (tato prava se vztahuje k zemnmurozhodovn) a dle v ustanoven 116 odst. 1 (tato prava se vzta-huje k povolovn staveb a ternnch prav). Dle citovanch ustano-ven obecn plat, e stavebn ad me se souhlasem dotench orgn uzavt s adatelem (stavebnkem) veejnoprvn smlouvu, kte-r nahrad zemn rozhodnut i stavebn povolen.

  Pokud se tk veejnoprvn smlouvy nahrazujc zemn rozhodnutje teba pamatovat na skutenost, e podle 78 odst. 3 stavebnho z-kona je vyuit veejnoprvn smlouvy omezeno na ti typy zemnchrozhodnut zemn rozhodnut o umstn stavby, o zmn vyuitzem a o zmn vlivu stavby na vyuit zem. Ex lege je tedy vylou-eno pouit veejnoprvn smlouvy, kter by nahradila zemn roz-hodnut o dlen nebo scelovn pozemk a zemn rozhodnuto ochrannm psmu.

  Obsahov nleitosti veejnoprvn smlouvy nahrazujc zemn rozhodnut jsou stanoveny v 16 vyhl. . 503/2006 Sb. a obsahovnleitosti veejnoprvn smlouvy nahrazujc stavebn povolen jsoustanoveny v 8 vyhl. . 526/2006 Sb.

  Pokud se tk praktickch zkuenost s vyuitm veejnoprvn smlou-vy, je mono v souasnosti uvst nsledujc. Laick veejnost dopo-sud nen dostaten informovna o monostech vyuit veejnoprvnsmlouvy. Ve vztahu k tto veejnosti se tedy pln uplatuje pouovacpovinnost ve smyslu vodnch ustanoven ( 4) sprvnho du. Jemono dokonce konstatovat, e prv schopnost referent stavebnchad nleit pouit a informovat adatele (stavebnka) o institutuveejnoprvn smlouvy je rozhodujc pro zdrn proces kontraktace.Pro uzavrn veejnoprvnch smluv pitom plat obdobn principy,jako pro smlouvy soukromoprvn s tm, e je tradin podvno, evykazuj na rozdl od soukromoprvnch vt mru kogentnosti. Pokudse tk oferty, je tedy teba pln respektovat ustanoven 163 odst. 1sprvnho du, kter stanov, e: Projev vle uinn v psemn for-m, smujc k uzaven veejnoprvn smlouvy, kter je uren jednnebo vce uritm osobm, je nvrhem na uzaven veejnoprvn

  11

 • smlouvy (dle jen nvrh smlouvy), jestlie je dostaten urit a vy-plv z nj vle toho, kdo nvrh in (dle jen navrhovatel smlouvy),bt jm v ppad jeho pijet vzn. Jinmi slovy, toto ustanoven tedy obsahuje zkladn nleitosti, aby bylo mono vbec hovoit o n-vrhu smlouvy, a aby tento nvrh byl schopen vyvolvat zamlen prv-n inky. Pokud se tk poadavku na psemnou formu v odborn li-teratue (Jemelka, L.; Slovek, J. Veejnoprvn smlouvy in Prvnrozhledy . 11/2007, str. 398) je podvno, e za psemn nvrh nelzepovaovat ani stn nvrh uinn formou zpisu do