sanskrit books

  • Published on
    28-Apr-2015

  • View
    1.889

  • Download
    74

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rare books saved

Transcript

<p>A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore</p> <p>Champu Bharatha savyakhya., 1990020084881. Bhatta,Ananta. 1895. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 384 pgs. Damayantikatha athwa Nalchampu.., 1999990073497. Bhat, Vikaram.. 1885. Sanskrit. Literature. 292 pgs. Manameya rahashya Slokavartika Sakaslastra sara Sangraha Rupa., 1990020047469. Srinivasacharya ,Lakshmipuram. 1925. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 677 pgs. Mimamsa Nyaya Prakasha., 1990020047481. Apadeva. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 90 pgs. Mummukshupadi with commentary., 1990020047493. Pillailokacharya. 1895. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 176 pgs. Smrutichandrika Samskara kanda Vol.1., 1990020047542. Devana Bhatta,Yajnika. 1914. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 244 pgs. Smrutichandrika Sraddha kanda., 1990020047541. Devana Bhatta,Yajnika. 1918. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 480 pgs. Smrutichandrika Vyavahara kanda Vol.3., 1990020047543. Devana Bhatta,Yajnika. 1916. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 476 pgs. Vishwa Gunadarsha Vyakhya., 1990020083270. Venkatadwari. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 264 pgs. Acharya Hrudaya with manavalamanmuni commentary., 1990020047430. Alagiya Manavalaperumal Nayanar. 1876. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 520 pgs. Amarzakosha_Vigraha_Comm., 2040130049111. . . Sanskrit. . 571 pgs. Astavakra Samhitha., 1990020047436. Anonyms. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 112 pgs. Bhaaminiivilaasa., 2990100072889. kaas'inaatha paanduranga paraba. 1933. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 182 pgs. Bhagavad Gita., 1990020047754. Iyengar,Satyamurthi. 1980. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 223 pgs. Bhagavatha 1-4th skanda (chapter) with Veeraghaviya commentary., 1990020084637. Vyasa,Veda Maharshi. 1885. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 592 pgs. Brahmasutra Bhashya Bhaskaracharya part 1., 1990020047444. Bhaskaracharya. 1902. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 106 pgs. Brahmasutra - Volume 2., 1010010030526. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 641 pgs. Brahmasutra - Volume 3., 1010010030527. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 460 pgs. Brahmasutra - Volume 4., 1010010030528. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 467 pgs. Brahmasutra - Volume 5., 1010010030529. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 477 pgs. Brahmasutra - Volume 6., 1010010030530. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 646 pgs. Brahmasutra - Volume 7., 1010010030531. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 385 pgs. Champu Bharatha savyakhya., 1990020084883. Bhatta,Ananta. 1895. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 258 pgs. Chandraloka Savyakhyana., 1990020083142. Jayadeva. 1874. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 54 pgs. Chandrikachkor( anankar tatwa)., 5990010098255. Kuvlayanana. 1948. sanskrit. Literature. 314 pgs. Gitasangraha or Collections of Gitas.., 1999990073496. ---. 1915. sanskrit. Philosophy. 467 pgs. Hitopadesha., 1990020084898. Narayana Pandita. 1896. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 106 pgs. Kusumanjali., 1990020047465. Udayanacharya. 1913. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 106 pgs. Kuvalayananda., 1990020083169. Appaya dikshitha. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 268 pgs.</p> <p>http://sanskritdocuments.org/scannedbooks/SanskritIISc.html[5/2/2009 5:17:53 AM]</p> <p>A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore</p> <p>Kuvalayananda., 1990020084677. Appaya dikshitha. 1870. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 276 pgs. Mahabharatha Satippani Anushashana parva mainly based on the south indian texts with foot notes and readings vol.13., 1990020084687. Vyasa,Maharshi Veda. 1909. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 444 pgs. Mahabharatha Satippani Vana parva mainly based on the south indian texts with foot notes and readings vol.3., 1990020084926. Vyasa,Maharshi Veda. 1908. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 510 pgs. Mahaveera_Charithramu., 2040130049173. . . Sanskrit. . 709 pgs. Mimamsa Koustubha vol.3 and Fasciculus 2., 1990020047474. Khandadeva. 1932. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 102 pgs. Mimamsa Nyaya Prakasha., 1990020047472. Apadeva or Apadevi. 1972. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 326 pgs. Mimamsa Nyaya Prakasha., 1990020047489. Apadeva or Apadevi. 1972. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 330 pgs. Mimamsa Paribhasha., 1990020047482. Krsihna Yajwa. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 152 pgs. Mimamsa Paribhasha., 1990020047484. Krishnayajwa. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 152 pgs. Mummukshupadi with manavala mamuni's commentary., 1990020047492. Pillailokacharya. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 166 pgs. Najarthavada., 1990020083180. Raghunatha Siromani Bhattacharya. 1829. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 102 pgs. Nyaya Siddhanjanam., 1990020047747. Vedanta Desika or Venkatanathacharya. 0. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 522 pgs. Panchatantra 2nd Tantra., 1990020084946. Vishnu Sharma. 1912. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 74 pgs. Purva mimamsa Adhikarana Koumudi part 1., 1990020047516. Bhattacharya, Ramakrishna. 1917. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 110 pgs. Ramanuja mata Sangraha., 1990020047547. mahadesika ,Srinivasa pattararya. 1992. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 46 pgs. Saptashathi., 1990020083208. Vasudeva Sharma. 1917. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 310 pgs. Shankara bhagava padhiya prabhanadavali vol. 3., 1990020047531. Shankaracharyacharya. 1899. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 480 pgs. Siddhitrayam., 1990020047537. Yamunacharya. 1944. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 92 pgs. Smrutimultaphala Shradaa kanda Nama dharmasastra., 1990020047544. Diksita,Vaidyanatha. 1886. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 476 pgs. sphoot'asiddhi., 2990100073042. aachaarya mand-d'anaamishra. 1931. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 339 pgs. Sribhashya Prakashika., 1990020047545. Rangaramanujacharya. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 548 pgs. Tarka Tandavam., 1990160083569. Tarka Tandavam. 1938. sanskrit. Literature. 393 pgs. Tattva Tika., 1990020047694. Desika.Vedanta. 1974. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 270 pgs. Vadavaridhi vol.2., 1990020047573. bhattacharya,gadadhara. 1936. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 144 pgs. Vedanta Paribhasha., 1990020047772. Dharmarajawarindra. 1963. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 266 pgs. Vedantadesika Granthamala vol.2 Sampradaya Vibhaga., 1990020047546. Annangaracharya ,Prathivadi Bhayanakara. 1941. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 416 pgs. Vishwa Gunadarsha Vyakhya., 1990020083272. Venkatadwari. 1864. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS.</p> <p>http://sanskritdocuments.org/scannedbooks/SanskritIISc.html[5/2/2009 5:17:53 AM]</p> <p>A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore</p> <p>LITERATURE. 198 pgs. Yadavabhyudaya., 1990020083274. Desika,vedanta. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 294 pgs. 108 UPNISADAY(BRAMAHA VIDAYA KHAND)., 5990010101987. PANDIT SHREE RAM SHARMA ACHARAYA. 1961. sanskrit. SANSKRIT(LITERATURE). 556 pgs. 4177 Sri Madgeeta Bhashya., 1990020084616. . 0. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 270 pgs. A CATALOGUE OF THE SANSKRIT MANUSCRIPTS., 5990010069628. T.R.CHINTAMANI. 1928. sanskrit. INDIAN LITERATURE. 269 pgs. A Concordance of Sanskrit Dhatupathas., 5990010098720. G B Palsule. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 212 pgs. A concordance-Dictionary., 5990010098193. Bhagavan Das. 1938. sanskrit. Literature. 273 pgs. A Concordence To The Principal Upanishads And Bhagavadgita., 4990010095747. Jacob, Colonel G. A.. 1891. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1100 pgs. A CRITIQUE ON THE VAISESIKA TATTVAS., 5990010098194. DR RAM SHARAN SHASTRI. 0. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. 324 pgs. a descriptive catalogue of sanakrit., 5990010099450. rajendralala mitra. 1877. sanskrit. literature. 235 pgs. A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Government Collection vol. 3., 4990010095748. Shastri, Haraprasad. 1925. sanskrit. GENERALITIES. 1150 pgs. A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts Volume I Part II., 2040100049110. T P Upadhyaya. 1953. sanskrit. . 266 pgs. A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuskripts Volume I., 2040100049109. T P Upadhyaya. 1791. sanskrit. . 414 pgs. A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol ix., 1990010087788. Subhadra jha. 1963. sanskrit. Literature. 374 pgs. A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol x., 1990010087789. Subhadra jha. 1886. sanskrit. Literature. 262 pgs. A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol xi., 1990010087790. Subhadra jha. 1886. sanskrit. Literature. 391 pgs. A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol xii., 1990010087791. Subhadra jha. 1886. sanskrit. Literature. 338 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts vol.11., 4990010095749. Sastri, Haraprasada. 1957. sanskrit. GENARILITIES. 1056 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. I Part I., 1990010087792. . 1950. sanskrit. Literature. 408 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. II Part II., 1990010087793. . 1953. sanskrit. Literature. 222 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. III., 1990010087794. . 1956. sanskrit. Literature. 260 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. V part II., 1990010087795. . 1958. sanskrit. Literature. 323 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. V PartI., 1990010087796. . 1958. sanskrit. Literature. 317 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. VII., 1990010087797. . 1961. sanskrit. Literature. 362 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. VIII., 1990010087798. . 1962. sanskrit. Literature. 433 pgs. A descriptive catalogue of the sanskrit manuskripts part-1., 1990010087799. M. Rangacharya. 1907. sanskrit.</p> <p>http://sanskritdocuments.org/scannedbooks/SanskritIISc.html[5/2/2009 5:17:53 AM]</p> <p>A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore</p> <p>Literature. 144 pgs. A Descriptive Catalouge Of The Sanskrit Manuscripts., 1990010087800. M.Rangaoarya. 1911. sanskrit. Literature. 376 pgs. A Grammar Of The Sanscrit Language Ed. 2., 4990010095086. Yates, W.. 1845. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 526 pgs. A library of hindu philosophy and religion., 5990010098195. SURENDRA NATH SHASTRY. . sanskrit. LITERATURE. 888 pgs. A Popular Edition Of The Fourth And Fifth Tantras., 4990010095750. Apte, Mahadeva Shivarama. 1893. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 94 pgs. A souvier of silver jubli collection., 5990010096996. C P RAMASWAMI. . sanskrit. LITERATURE. 142 pgs. A supplimentary catalogue of the sanskrit ,pali, and prakrit books., 1990010087801. M. Rangacharya. 1928. sanskrit. Literature. 831 pgs. A triennial catalogue of manuscripts 1919-20 to 1921-22., 1990010087802. Kuppaswami shastri. 1927. sanskrit. Literature. 586 pgs. A Triennial catlogue of manuscripts., 1990010094431. S.Kuppuswami sastri. 1927. sanskrit. Literature. 784 pgs. A triinnial catalogue of manucripts., 5990010099451. P.P.Subrahmanya Sastri. 1943. sanskrit. literature. 254 pgs. A Vedic Reader For Students., 2990100049263. Anthony Macdonell A. 1917. sanskrit. Vedas-13. 295 pgs. Aachaarya Kshemendra., 5990010098041. M Gaur. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 195 pgs. aachar dinkar., 1990160083442. suri sri vardhman. . sanskrit. literature. 301 pgs. Aacharya Bhaskar., 5990010098196. Ramjanam mishra. 1978. sanskrit. Literature. 209 pgs. Aadhidaivikadhyayah., 1990010087803. Madhusudan Ojha. 2007. sanskrit. Sanskrit literature. 140 pgs. Aadhyatma ramayanam., 5990010098197. BISHWA NATH SINGH. . sanskrit. LITERATURE. 689 pgs. Aadiparvan Part II., 5990010098198. . . sanskrit. Literature. 636 pgs. Aadipuran Bhasatikapatra., 4990010095751. N. A.. 1867. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 340 pgs. AAkhyaatike., 5990010098721. . 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 695 pgs. aanand kand champu., 1990160083577. misra mitra. 1931. sanskrit. litreture. 283 pgs. Aapastamba shulba sutra with commentary of Kapardiswamin Karawinda and Sundaraja., 1990020047724. Srinivasachar D. 1931. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 346 pgs. aapt parikcha., 1990160083292. dueghanandi swami. 1971. sanskrit. religious jain literature. 151 pgs. aaptmimanasa ki tatvadeepica., 1990160083291. jain uadaychandra. 1975. sanskrit. religious jain literature. 499 pgs. aarambh siddhi., 1990160083557. muni jitendra vijen. 1942. sanskrit. litrature. 305 pgs. Aarambh vad pratham., 5990010098722. BADARI NATH. 2008. sanskrit. LITERATURE. 89 pgs. Aashochpanjika., 5990010098199. Surajandas swamina. 1951. sanskrit. Literature. 165 pgs. Aathakathakawedeshiya prarambhah., 5990010096997. . . sanskrit. LITERATURE. 118 pgs. aatma kathaa prathama khand-d'a., 2990100072875. mahaatmaa gaan'dhii. 0. sanskrit. GENERALITIES. 421 pgs. Abdhinovyana_Meemansa., 2040100049114. Venkatachala_Sastry. 1959. sanskrit. . 206 pgs. Abhidhaanaappdiipika., 5990010098723. . 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 332 pgs. ABHIDHAMMATTHASANGAHO., 5990010098724. BALADEVA UPADHYAYA. 1972. sanskrit. SANSKRIT. 531 pgs. Abhidhanaratnamala., 5990010098725. . 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 407 pgs. Abhidharmakosh Vyakhya., 5990010098200. . 1949. sanskrit. Literature. 460 pgs. Abhidharmakosk., 5990010101988. Swami, Dwarika, das, Shastri. 1987. sanskrit. Literature. 1258 pgs.</p> <p>http://sanskritdocuments.org/scannedbooks/SanskritIISc.html[5/2/2009 5:17:53 AM]</p> <p>A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore</p> <p>Abhigyan Shakuntalam., 5990010098726. . 1981. sanskrit. Literacture. 603 pgs. Abhigyanshaakuntlam., 5990010098727. N R Acharya. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 290 pgs. ABHIJNANA SAKUNTALAM OF KALIDASA., 2020120002407. MR.KALE. 1990. sanskrit. enter subject of the book. 619 pgs. abhijnana sakuntalam of kalidasa., 2990100072876. ramanath jha. 1957. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 428 pgs. abhilashhitaayrachintaamand-i., 2990100072877. soomeishvara deva. 1926. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 440 pgs. Abhilashitarthchintamani_Someswara_Deva., 2040100072878. R. Sharma_Sastri. 1926. sanskrit. . 438 pgs. Abhinava Kadambari Grantha., 1990020084859. Srikanta. 1892. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 124 pgs. Abhinaya bharatasarasangraha., 5990010098201. R SATYANARAYANA. 1960. sanskrit. LITERATURE. 467 pgs. Abhinayadarpanam., 5990010098202. MANMOHAN GHOSH. 1957. sanskrit. LITERATURE. 161 pgs. Abhisamayalamkara., 1990010094433. E obermiller. 1986. sanskrit. Literature. 116 pgs. Abhisamyalankarvrittihi Sphutartha., 5990010098203. Haribhadra. 1977. sanskrit. Literature. 706 pgs. Abhogah Kalpataru Vyakhya., 1990030070489. Laksmi Narasimha. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1041 pgs. abigyan sakuntala., 5990010098728. shri somdew. 1916. sanskrit. LITAITUCHER. 358 pgs. Ac No 216 Sabdamanitippani., 1990030085018. Gadadharabhatta. 2006. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 317 pgs. Ac No 217 Avayavacintamanivyakya., 1990030085019. Raghudeva. 2006. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 71 pgs. Ac No 217 Chintamanianumanakanda., 1990030085020. Kesava Misra. 2006. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY...</p>

Recommended

View more >