Samyakgyan Septembar-2012

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  1/48(1) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  2/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (2) Debke-3

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  3/48(3) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  mebmLeeefhekee SJeb MegYeeMeerJee&o :

  hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe

  %eeveceleer ceeleepeerFounder & Auspicious Blessings :

  Pujya Ganini Pramukh Aryika

  SHRI GYANMATI MATAJI

  meceeeespeve :

  e%eeeceCeer Deeefe&kee

  eboveeceleer ceeleepeerCo-ordination :

  Pragya Shramni Aryika

  SHRI CHANDNAMATI MATAJI

  ef veoxMeke SJebmecheeoke :

  mJeefmleeer kece&eesieer heer"eOeerMe

  vkeerefle& mJeeceer peerDirector & Editor :

  Swastishri Karmayogi Peethadheesh

  Ravindrakirti Swami Ji

  eyebOe mecheeoke :

  veManaging Editor :

  Jeevan Prakash Jain

  Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  4/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (4) Debke-3

  Deeefe&keejlve eer DeYeeceleer ceeleepeer kee meceeefOecejCe cesjs efueS cenpe Ske meeOegkee meceeefOecejCe ner veneR Deefhelegie=nmLe ceW efpevnW nceves ye[er yenve kes he ceW Iej ceW

  osKee Deewj ceeB kes og:Keer nesves hej Yeer efpevneWves Deheves Glke Jewjeie kes keejCe{leehetJe&ke cegefe heLe kees Debieerkeej kejves kee {mebkeuhe efkeee, Ssmeer ceveesJeleer peerpeerSke yeej Iej ceW keg DemJemLe eue jner LeeR, nceejer ceeB ceesefnveer osJeer GvnW Deewj cegPes YeermeeLe ceW ueskej ueKeveT kes cebefoj ceW oMe&ve kejves ieF~ JeneB eewke kes cebefoj ceW SkehebekeueeCeke eeflee keer kegbkegce heef$ekee ueieer ngF& Leer, efpemeceW efueKee Lee efke Deeeee&eer efMeJemeeiej peer cenejepe kee mebIe uee[vetB (jepe.) ceW efJejepeceeve nw leLee hetpeDeeefe&kee eer %eeveceleer ceeleepeer Yeer JeneR efJejepeceeve nQ~ yeme Flevee ner he{e Lee efke ceeB kes ceve ceW Skeoce ner uee[vetB peeves kes

  efueS leere YeeJe hewoe nes iees~ Jes meeseves ueieeR efke ceveesJeleer yeser hetpe %eeveceleer ceeleepeer kees eeo kej kejkes jesleer ngF& yeerceejnes ieF& nw, keeeW ve Gmes Ske yeej hetpe ceeleepeer kes oMe&ve kejJee otB~ Deewj Jes efyevee Iej ceW efkemeer kees metevee efoes cegPe pewmes12 Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  5/48(5) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  eyebOe mecheeokeere....

  Ske Fbmeeve DeYeer Lee, efpemekeereemeeW mes Gmekes nesves kee DeefmlelJe helee ueie jne Lee, uesefkeveMeejerefjke yeue keer efMeefLeuelee mes Gmekee DeefmlelJe efvejeMeepevekener eleerle nes jne Lee~ keeeWefke Gme Mejerj kes ceeOece mes efkemeerekeej keer ueeske JeJeneefjke efeeeSB nesleer veneR efoKe jner LeeR~eme! keg ner #eCe yeerles Les efke efpemekes Ghejeble Gme Mejerj ceWeebme kee DeefmlelJe ner meceehle nes ieee Deewj Skeke ef mes

  oKeles ner osKeles Gme peerJe kes nesves keer heefjYee

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  6/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (6) Debke-3

  neB! nce Fme mecee Ske Ssmeer meeefOekee kee mcejCe kejjns nQ, efpevneWves ceieefmej Megkeuee mehleceer, meved1942 kees efkewleveiej(yeejeyebkeer) G.e. keer Oece&Oeje hej efhelee essueeue Je ceeleeceesefnveer osJeer kes DeeBieve ceW pevce ueskej kegceejer ceveesJeleer osJeerveece eehle efkeee~ heeeledceelee ceesefnveer osJeer kes efveoxMeeW mes eehleOeeefce&ke mebmkeejeW kes yeue hej Fvekee ceve DeOeelce peiele keer

  Deesj Deeke= nes ieee, efpemekes Ghejeble FvneWves meved 1962 ceWuee[vetB (jepe.) ceW ie=nleeie kejkes yeeee& ele efueee DeewjDeheveer ieg hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe eer%eeveceleer ceeleepeer kes Deeee ceW meved1963 ceW pes ke=

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  7/48(7) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  meledveejer kee yeefueoeve keYeer, Fme peie ceW JeLe&veneRpeelee~Gvekes yeefueoeveeW kes yeue hej, nj osMe veee ieewjJe heelee~~

  JeemleJe ceW peye-peye veejer ves Deheveer yeefueoeveer MeefeeeWee Gheeesie efkeee, leye-leye Fme Oejleer hej eeefvlekeejer heefjJele&veosKeves kees efceues nQ, eg#es$e ceW yeefueoeve, meeceeefpeke #es$e ceWele&Je SJeb heeefjJeeefjke efmLeefle ceW heeefleele Oece& kee heefjheeueveejkes peneB veejer ves Deheves mece-meeceefeke Oece& kee heefjeeeoeve efkeee nw, JeneR leeie kes #es$e ceW Yeer Deveske ieewjJeceeerGoenjCe emlegle efkees nQ~ Fmeer e=BKeuee ceW hetpe Deeefe&kee eerDeYeeceleer ceeleepeer ves oMe&ve, %eeve, eeefj$e keer DeejeOevee kejlesngS ceneve DeeoMe& GheefmLele efkeee nw~

  ceelee ceesefnveer kes eje eoe 13 jlveeWceW mes DeYeeceleer ceeleepeer heeBeJeeR mevleeve nQ~meved1942 ceW ceieefmej Meg. mehleceer kees Deehekeepevce ngDee~ efhelee eer essueeue peer kees eejbYemes ner keveeDeeW kes eefle Delevle mvesn Lee~Gvekes oe ceW ncesMee en YeeJe jnlee Leefke heg$e lees keoeefhe Deeies euekej ceeB-yeehe mesveelee lees[ mekelee nw efkevlegkevee kes oeceW hejees Iej peekej Yeer ceeB-yeehe kes eefle peesmvesn neslee nw, Jen meee neslee nw~ Deheveer Fmeeg$eer kee veece Yeer GvneWves ye[er heg$eer cewvee keerYeeJeveevegmeej ye[s heej mes ceveesJeleer jKee Lee~

  ceveesJeleer peeW-peeW ye[er nesleer ieF&,ceeB kes Oeeefce&ke mebmkeejeW kees enCe kejves ueieer~ ieeBJe kee eeke=eflekeJeeleeJejCe, Iej kee mvesefnue JeeleeJejCe, hee"Meeuee kee Oeeefce&ke

  JeeleeJejCe meye keg Gmekes oe ceW eJesMe kej ieee~ 4-5eueeme leke ueewefkeke DeOeeve kes yeeo JeneB Gme mecee keesF&meeOeve veneR Lee Dele: ome-ieejn Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  8/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (8) Debke-3

  hetpe Deeefe&kee eer %eeveceleer ceeleepeer kee mebIe meccesoefMeKejpeer keer ee$ee kes efueS efJenej kej egkee nw~ mebIe ceW Deeefe&keeheeeJeleer peer, Deeefe&kee efpeveceleer peer, Deeefe&kee Deeefoceleer peer,#egefuuekee eseebmeceleer ceeleepeer Ssmeer eej meeefOJeeeB nQ~ ye.megieveebo peer mebIe keer JeJemLee ceW ecegKe nQ~ Gvekeer Ske yenveyeeeeefjCeer peer meeLe ceW nQ~ Ske ceefnuee cetueeryeeF& Deewj ye.YebJejeryeeF&Yeer meeLe ceW nQ~ peehegj mes Ske eeJeke mejoejceue peer meeLe ceW

  nQ~ Ske eewkee ye.megieveebo peer kee nw Deewj Ske cesje nw~ nceueesie keue eneB ceLegje ceW hengBes nQ~ mebIe eneB mes Deeieje,efhejespeeyeeo, cewvehegjer, keVeewpe, keevehegj, ueKeveT nesles ngS DeeesOeehengBesiee~ efkewleveiej eeefhe keg yeepetceW nw efhej Yeer cesjer Fenw efke mebIe kee heoehe&Ce efkewleveiej DeJeMe nes~ mebIe ceW cegPeskeg DemegefJeOeeSB nes peeleer nQ, etBefke mejoejceue peer ceeleepeer kesmeeLe eueles nQ Dele: ceQ eenleer ntB efke ee$ee ceW YeeF& ekeeMeebokees Deehe Yespe oW lees cegPes yengle ner megefJeOee jnsieer~ ceeleepeer ves Yeer

  yeeeejer-yeeeeefjefCeeeW kees efveece os efoee nw efke efMeKej peerhengBeves leke jemles ceW keesF& efkemeer eeJeke mes hewmee ee keesF& JemlegveneR uesvee~ keesF& keg osvee eens lees ken osvee efke Deehe mebIe ceWoes-eej efove jnkej mJeeb keg kej mekeles nQ, nce ueesie keg veneRueWies~ cee$e yewueiee[er keer JeJemLee Fme ieeBJe mes Deieues ieeBJe lekeieeBJe JeeueeW mes ner kejeves keer t kej oer nw~ FmeefueS cesjer meejerJeJemLee mebYeeueves kes efueS ekeeMe kee Deevee DeeJeMeke nw~

  meeLe ner ekeeMeebo kees Yespeves kes efueS Ske leej Yeer Iej

  ceW hengBee~he$e Deewj leej kee meceeeej megveves kes yeeo ceeB ceesefnveer ves

  meesee-es ekeeMe kees keee YespeWies, ceQ keg ve keg eelve kej

  Yespeves kee eeeme keB~efkevlegngDee Fmemes efJehejerle, efheleepeer yengle ner emeVe Les

  Deewj yeesues-osKees, keg veeMlee-JeeMlee yevee oes, ekeeMe peuoer euee

  peees~ efyeefee ceveesJeleer kees jemles ceW yengle ke neslee nesiee~ceeB kee oe ieodieo nes ieee~ efhelee ves Gmeer mecee

  ekeeMe kees yegueekej meejer yeele mecePee oer Deewj yeesues-peeDees, keg efove ceveesJeleer kes meeLe efJenej keer JeJemLee

  ceW Yeeie uesJees~ yeeo ceW JeJemLee Deer nes peeves kes yeeo peuoermes eues Deevee~

  meeLe ceW heeeW keer JeJemLee Yeer kej oer Deewj yeesues-yese! Deheves Kesle kee eeJeue Ske yeesjer uesles peevee~

  meejer JeJemLee ueskej ekeeMe ceLegje hengBe iees~ hegve: mebIe

  JeneB mes efJenej kejles-kejles ueKeveT hengBee~ efkewleveiej keseeJekeeW ves Fme Deeefe&kee mebIe kees efkewleveiej eueves kee Deeen

  efkeee~ ceeleepeer ves mJeerkeej kej efkewleveiej heoehe&Ce efkeee~JeneB ceeB Deewj efheleepeer yengle ner emeVe ngS~ Deeefe&kee DeJemLee ceW%eeveceleer ceeleepeer Deheveer pevceYetefce ceW ome Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  9/48(9) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  meeOeg veneRngDeeDele: keg. ceveesJeleer ves Yeer hetpe eer %eeveceleerceeleepeer kes meeLe meccesoefMeKejleerLe& hej jnkej yengle meerJevoveeSB keeR~

  ceesn mes efhelee keer efJeef#ehlelee-meccesoefMeKej ceW Skefove keg. ceveesJeleer kes efJeMes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  10/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (10) Debke-3

  LeeR, Fme Ievee kes oes efove yeeo ceeB ceesefnveer menmee Deeeee&cenejepe kes heeme peekej yew" ieF Deewj keeheer osj leke yew"er nerjneR efkevlegkeg Yeer yeesueer veneR~

  otmejs efove Deeeee& cenejepe ves Deenej kees efvekeuelesmecee #egefuuekee DeYeeceleer kees Deheves meeLe Deeves kee mebkesle kejefoee~ Jen Deeeee&eer kes heers-heers eueer ieF~ cenejepe peermeerOes ceeB ceesefnveer kes meeceves peekej Ke[s nes iees~ DeYeeceleer peer

  Yeer JeneR Ke[er nes ieF~ ceeB-efhelee ves ye[er Yeefe mes Deeeee&eer keereoef#eCee oskej GvnW eewkes ceW ues peekej veJeOeeYeefe keer~ #egefuuekeeDeYeeceleer kees Yeer he[ieenve kej eewkes ceW efye"eee~ Deeeee&eerkeer Leeueer hejesme peeves kes yeeo GvneWves otmejer Leeueer hejesmeves keesYeer mebkesle efkeee~ ceeB kees Gvekes jme heefjleeie keer yeele ceeuetceLeer Dele: Jes veerjme hejesmeves ueieeR~ leYeer cenejepe ves mebkesle kejGme Leeueer ceW otOe, Ieer Deeefo jme jKeJee efoee~ hegve: cenejepepeer kee Deenej Meg nes ieee~ yeeo ceW cenejepe ves DeYeeceleer

  peer kees Yeer otOe, Ieer, veceke, uesves kee mebkesle efkeee~ iegosJe keerDee%eevegmeej DeYeeceleer peer ves Deenej ceW otOe, Ieer Deeefo jme uesefueee~ ceelee-efhelee Deeeee&osJe keer Fme Goejlee kees osKekejyengle ner Deeeee&efvJele ngS~ ceOeevn ceW peekej ceeB ceesefnveer vesmeejer yeeleW hetpe Deeefe&kee eer %eeveceleer ceeleepeer kees megvee oeRDeewj yeesueeR-

  osKees ceeleepeer, Deeeee&eer ves ieueleer hej DevegMeemeve Yeerefkeee Deewj ceQ keue ceOeevn ceW osj leke Gvekes heeme yew"er jner

  Leer~ Meeeo Fmemes cesjs oe ceW Fmekes leeie kee ogKe peevekejner Deepe mJeeb cesjs eewkes ceW Deeeee& cenejepe Yeer Deees DeewjDeYeeceleer kees Yeer ueekej GvnW Deenej ceW Ieer-otOe Deeefo jmeefouee efoee~ mee ceW ieg kee oe efkelevee keCee& neslee nw!

  Deeefe&kee oer#ee-meved1969 heeuiegve kee cenervee Lee,Deeeee& eer efMeJemeeiej cenejepe kee mebIe efJenej kejlee ngDeeeer ceneJeerj peer DeefleMee #es$e hej hengBe ieee~ JeneB MeebefleJeerjveiej ceW efJeMeeue efpeveefyebye hebekeueeCeke nesves Jeeuee Lee~

  Deeeee&eer efMeJemeeiej peer cenejepe Gme mecee mebIe kes DeefOeveeekeLes~ hebekeueeCeke kee DeJemej efveke Dee jne Lee efke Deeeee&eeryeerceej he[ iees~ GvnW yegKeej Dee ieee Deewj osKeles ner osKelesheeuiegve Jeoer DeceeJemee kees Jes ye[er MeebeflehetJe&ke mJeie&mLe nesiees~ Fme Deekeefmceke efveOeve mes mebIe ceW Keueyeueer cee ieF&,meejs meeOegefvejeMe nes iees efkevlegheeuiegve megoer Deceer kees cegefveOece&meeiej peer kees Deeeee&he eoeve efkeee ieee Deewj GvneWvesmeeje Yeej mebYeeuee, hebekeueeCeke mecheVe kejeee~ Gmeer efoveDeeeee&eer Oece&meeiej peer cenejepe kes kejkeceueeW mes keF& oer#eeSB

  mecheVe ngF, Gmeer ceW #egefuuekee DeYeeceleer peer kees Deeefe&keeDeYeeceleer kes he ceW meJe&eLece Deeeee&eer ves oer#ee eoeve keerLeer~ leye mes Deeefe&kee DeYeeceleer ceeleepeer Deheves 28 cetueiegCeeW kee

  heeueve kejleer ngF& DeelcekeueeCe ceW lelhej jneR~efhelee essueeue peer ves Yeer Gvekeer Deeefe&kee oer#ee osKeer-

  eneB hee"keeW kes efueS en efJeMes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  11/48(11) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  hetpe Deeefe&kee eer DeYeeceleer ceeleepeer ves 2 Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  12/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (12) Debke-3

  efove cesjs meeLe Deeeee& efMeJemeeiej cenejepe kes heeme hengBekejGmeves veeefjeue e{ekej oer#ee kes efueS eeLe&vee keer~ cenejepe peerves kene-

  DeYeer legce DeeF& nes, mebIe ceW jnes, keg efoveeW ceW oer#eeYeer efceue peeesieer~

  efkevlegceeB ceesefnveer Ieyejeves ueieeR, GvneWves kene-eefo en Jeeheme Iej veneR euesieer lees cegPes Iej ceW jnvee

  Yeer cegefMkeue nes peeesiee~ Fmekes efhelee yengle GheJe kejWies~leye meYeer ceeleepeer ves ceeB kees mecePee-yegPeekej Meeble

  kej efoee~keg efove mebIe ceW jnves kes yeeo Deye ceeB ceesefnveer Iej

  Jeeheme peevee eenleer LeeR uesefkeve ceveesJeleer efkemeer Yeer lejn ceeB kesmeeLe Iej peeves kees leweej veneR LeeR~ceveesJeleerkee mebIe ceWjnvee-

  Deye ceveesJeleer ves efpeo heke[ ueer-

  eens pees nes peees, Deye ceQ Iej veneR pee mekeleer~ efkeleveercegefMkeue mes cegPes ceeleepeer efceueer nQ, Deye ceQ FvnW veneR es[veskeer, ceQ lees eneR jntBieer~

  leye ye. eerueeuepeer ves ceelee ceesefnveerpeer kees pewmes-lewmesmecePeekej Gvemes mJeerke=efle efoueekej keg. ceveesJeleer kees Ske Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  13/48(13) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  legce Deepe ner heheewjepeer (erkeceie{) eues peeJees DeewjFmekeer oer#ee nsleg Deeeee& eer efMeJemeeiej peer mes Dee%ee uesDeeJees~ en cesjs mes ner oer#ee uesvee eenleer nw~

  kewueeMeebo ves cesjer Dee%ee efMejesOeee& keer~ JeneB mes jJeeveeneskej erkeceie{ hengBes~ Deeeee&eer kees veceesmlegkejkes eneBeer meejer efmLeefle megvee oer~ meved1964 kee Deeeee& mebIe kee eneelegcee&me heheewje leerLe& hej ngDee Lee~

  Deeeee&eer ves kene-

  cesjer Dee%ee nw efke Deeefe&kee %eeveceleer ceeleepeer Gmes#egefuuekee oer#ee os oW~

  Dee%ee ueskej kewueeMeebo Jeeheme nwojeyeeo Dee iees~ keg.ceveesJeleer keer KegMeer kee Yeuee Deye keee ef"keevee!

  ceQves eeJeCe Megkeuee mehleceer kees YeieJeeve heee&veeLe kee cees#eeueeCeke nesves mes Gmeer efove oer#ee osves kes efueS metevee kej oer~fhej keee Lee, nwojeyeeo kes eeJekeeW kes efueS eneB oer#ee osKeves kee

  enuee DeJemej Lee~ YeeeW ves ye[s Glmeen mes eeseece yeveeee, leervefove ner Mes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  14/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (14) Debke-3

  hejcehetpe Deeefe&kee eer DeYeeceleer ceeleepeereje efkeS ieS eelegcee&me

  (meved1964 mes meved2012 leke)

  #egefuuekee DeJemLee kes 5 eelegcee&me

  meved Jeerj efve.meb. mLeeve

  1. 1964 2490 nwojeyeeo (DeebOeeosMe)2. 1965 2491 eJeCeyesueieesuee (kevee&ke)3. 1966 2492 meesueehegj (ceneje)4. 1967 2493 meveeJeo (ce.e.)5. 1968 2494 eleeheie { (jepe.)

  Deeefe&kee DeJemLee kes 44 eelegcee&me6. 1969 2495 peeheg j (jepe.)7. 1970 2496 eWke (jepe.)

  8. 1971 2497 ef keMeveie{ (jepe.)9. 1972 2498 meeJej (jepe.)10. 1973 2499 ueef uelehegj (G.e.)11. 1974 2500 lejheg j (ce.e.)12. 1975 2501 peyeueheg j (ce.e.)13. 1976 2502 oceesn (ce.e.)14. 1977 2503 meeiej (ce.e.)15. 1978 2504 jenleie { (ce.e.)

  16. 1979 2505 Keg jF& (ce.e.)17. 1980 2506 ueef uelehegj (G.e.)18. 1981 2507 ueMkej (ce.e.)19. 1982 2508 peeheg j (jepe.)20. 1983 2509 peeheg j (jepe.)21. 1984 2510 ceespeceeyeeo (jepe.)22. 1985 2511 uet CeJeeb (jepe.)23. 1986 2512 nef mleveehegj-eeeerve cebefoj (G.e.)

  24. 1987 2513 mejOevee (G.e.)25. 1988 2514 ye [ieeBJe (G.e.)26. 1989 2515 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)27. 1990 2516 Jenuevee (G.e.)28. 1991 2517 yejveeJee (G.e.)29. 1992 2518 nef mleveehegj-eeeerve cebefoj (G.e.)30. 1993 2519 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)31. 1994 2520 ceJeevee (G.e.)

  32. 1995 2521 Jenuevee (G.e.)

  33. 1996 2522 Keleewueer (G.e.)34. 1997 2523 Meenheg j (G.e.)35. 1998 2524 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)36. 1999 2525 mejOevee (G.e.)37. 2000 2526 yejveeJee (G.e.)38. 2001 2527 yejveeJee (G.e.)39. 2002 2528 yejveeJee (G.e.)

  40. 2003 2529 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)41. 2004 2530 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)42. 2005 2531 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)43. 2006 2532 yejveeJee (G.e.)44. 2007 2533 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)45. 2008 2534 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)46. 2009 2535 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)47. 2010 2536 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)

  48. 2011 2537 ceJeevee (cesj") G.e.49. 2012 2538 pecyet erhe-nefmleveehegj (G.e.)

  vees - meved2012 kes eelegcee&me kes ceOe eLece Yeeheo ke=.mehleceer, 9 Deiemle, iegJeej kees meeeb 5 yepekej 15 efceve hejhetpe ceeleepeer kee Glke= meceeefOecejCe hetpe ieefCeveerecegKe eer%eeveceleer ceeleepeer kes heeJeve meeefVeOe ceW Gvekes Decetue mecyeesOevehetJe&kengDee Deewj GvneWves Deheves ceeveJe peerJeveheer cebefoj hej efveefce&leefkees iees mebeceheer efMeKej kes Thej meuuesKevee-meceeefOeheer

  mJeCe& keueMeejesnCe kej efueee~ Jes mJeie& megKeeW kee DevegYeJekejles ngS MeerIe ner ceeveJe pevce eehle kejkes cegefeueeYe kees eehlekejW, ener YeieJeeve efpevesv mes eeLe&vee nw~

  meeefnle-meeOeveehetpe Deeefe&kee eer DeYeeceleer ceeleepeer ves oer#ee ueskej

  peneB DeelcekeueeCe kes meeLe ner peien-peien hej Ketye Oece&eYeeJevee

  keer, JeneR GvneWves Deveske evLeeW kee uesKevekeee& Yeer efkeee nw, keF&ebLeeW keer heeeJeueer, keF& ceewefueke jeveeSB Deeefo kejkes GvneWvesmeeefnle keer mesJee ceW Dehevee cenJehetCe& eesieoeve efkeee nw~ Gvemecemle ebLeeW kes veece eneB emlegle nQ-1. heeret

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  15/48(15) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  6. DeYee ieerleebpeefue efleere heg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  16/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (16) Debke-3

  nw, Fme efJe

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  17/48(17) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  eer ieewlece mJeeceer ves eeJekeeW kes efueS heeBe DeCegele, leerveegCeele Deewj eej efMe#eeele Ssmes yeejn eleeW kee JeCe&ve efkeee nw~GmeceW efMe#eeele ceW meuuesKevee kees efueee nw~ eLee-

  lelLe FceeefCe eeeefj efmekeKeeJeoeefCe, lelLe he{ces meeceeFeb,fJeefoS heesmenesJeemeeb, leefoS DeefleefLemebefJeYeeiees, eGlLes efmekeKeeJeosheefcemeuuesnCeecejCeb esefo~

  GveceW eej efMe#eeele1 nQ-GveceW Yeer eLece meeceeefeke nw,otmeje ees

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  18/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (18) Debke-3

  pees ie=nmLe DeLeJee cegefve Glmeen Deewj yeueege nQ, efpevekeekeg keeue kes Devevlej cejCe nesiee, Gvekes meefJeeej Yee-eleeKeeve cejCe neslee nw~ Fmekes efJehejerle DekemceeledcejCe kesDee peeves hej hejeece jefnle meeOegkee cejCe DeefJeeej YeeeleeKeeve nw~

  Yee-eleeKeeve kee peIeve keeue Debleceg&ntle& nw DeewjGlke= keeue eoMe Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  19/48(19) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  Deeefe&keejlve eer DeYeeceleer ceeleepeer keerDebeflece eebmeeW kee DeeBKeeW osKee neue

  emlegefle-peerJeve ekeeMe pewve, eyebOe mecheeoke

  Ske meeOeke keer meeOevee Gmekes peerJeve ceW meekeejmJehe

  eye uesleer nw ? Deewj efkeme ekeej uesleer nw ? Fme yeele keeele#e DevegYeJe nceveW Deeefe&keejlve eer DeYeeceleer ceeleepeer kesmeuuesKeveekeeue Je meceeefOe kes DeJemej hej eehle efkeee~ efpemeekeej Ske kegMeue ie=efnCeer eje MegleehetJe&ke megmJeeogYeespeveleweej kejves kes efueS heefjece efkeee peevee SJeb Yeespeve leweejnesves kes Ghejeble DebleleesielJee Gmekees efvece&ueYeeJeesb kes meeLe enCeejkes le=efhle eehle kejvee, Gmekes ue#e keer efmeef kenueelee nw~Fmeer ekeej Ske meeOeke eje Yeer peerJeve Yej keer ieF& ke"esj

  leheeee& keer meeLe&kelee Gmekes Deble mecee hej DeeOeeefjle nesleer nw,peye Jen hetCe& Oewe&lee Je iebYeerjlee kes meeLe peerJeve kes mele keespeeveles ngS Deelcee efYeVe Je Mejerj efYeVe heer YesoefJe%eeve keemcejCe kejlee nw leLee mecemle jesie-Meeske Deeefo Mejerj kees nw,Deelcee lees Depej-Decej-DeefJeveeMeer Je hejce megKe kee kelee& nw,Fme ekeej kee Oeeve-efebleve kejles ngS Deheves peerCe& Mejerj keeleeie kejlee nw~

  pewveOece& kes Devegmeej efpeme ekeej Ske cebefoj kees yeveeves kes

  Ghejeble cebefoj kes efMeKej hej keueMe kee DeYeeJe jnves mes JenetCe&lee kees eehle veneR neslee nw, Gmeer ekeej Ske pewve meeOegYeereefo peerJeve Yej leheeee& kejves kes Ghejeble Gece meceeefOecejCeees eehle veneR kejlee nw, lees Gmekeer meeOevee hetCe&lee kees eehle veneRener peeleer nw~ FmeerefueS Ske meeOeke kes Debeflece mecee ceWDevegketue heefjeee& leLee heefjeee& oesveeW kee ner Delevle cenlJe nw,pees kesJeue mebIe kes iegDeeW SJeb DevegYeJeer efMe

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  20/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (20) Debke-3

  leeie ner nes ieee Lee~ Deenej mes hetJe& Gvekeer Megef ceW ner JesFleveer Leke peeleer LeeR efke Megef kes Ghejeble hegve: DeeOee mes SkeIebe leke GvnW hees hej uess jnves keer DeeJeMekelee nesleer Leer,pewmes-lewmes peye Lees[er Meefe mebefele nesleer, lees GvnW G"ekejDeenej kejeee peelee Lee~ Deenej ceW Yeer oesveeW yeepetceW Skelejhe Deeefe&kee eer eboveeceleer ceeleepeer Je otmejer lejhe Skeyenve peer yew"kej Gvekes neLeeW kees meneje osleer LeeR Deewj heer"eOeerMe

  mJeeceer peer Delevle efJeJeske kes meeLe GvnW Deenej kejeves keeDeveeW kes efueS meerKeves eesie heg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  21/48(21) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  DeYeeceleer ceeleepeer kees eebpeefue os jne nes Deewj Gvekeer eeoeW ceWnj hes[-heewOee-heg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  22/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (22) Debke-3

  pevce Deewj MewMeJe-efJeece meb. 1970, heew

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  23/48(23) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  24/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (24) Debke-3

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  25/48

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  26/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (26) Debke-3

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  27/48

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  28/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (28) Debke-3

  peelee, lees Deheveer efueKeer ngF& eser-eser [eejer efoKeeleer SJebyeleeleer efke ceQves FmeceW keee efueKee, Gme eser meer keeheer ceW hetjerefkeleeye efueKe osleer LeeR~ Ceceeskeej ceb$e ncesMee pehee kejleer Leer Deewjkenleer efke ceQves mee{s 51 kejes[ Ceceeskeej ceb$e pehe efueee, ceQmeeselee Lee efke meye keg kejkes Yeer es kewmes mecee efvekeeueleer nQ~uesefkeve efkemeer Yeer ekeej mes eee& ceW efMeefLeuelee veneR Leer~ yengle {Leer eee& ceW~

  meyemes ye[e hegCe lees es Lee efke ieefCeveer %eeveceleer ceeleepeerkes meeefVeOe ceW meceeefOe kee nesvee pees Deheves Deehe ceW yengle ye[eryeele nw~ hetpe ye[er ceeleepeer kes eje mebyeesOeve eehle kejvee, njeee& kees kejeves ceW hetpe eboveeceleer ceeleepeer kee meeLe ceW nesvee,mebIe keer meYeer Deeefe&kee ceeleeDeeW Je yenveeWs kee osKeYeeue ceW jlejnvee SJeb mJeeceer peer eje eefleefove Deenejeee& kejevee SJebmeeceeefeke hee" megveevee~

  Deepe nceejs yeere ceW Deeefe&kee DeYeeceleer ceeleepeer veneR

  nQ, uesefkeve Gme efJeOeeve, hetpeve, Meee kes ceeOece mes ncesMeenceejer mce=efleeeW ceW peerefJele jnWieer~ YeieJeeve Ssmeer Meefe Je YeefemeYeer kees eoeve kejW, FvneR YeeJeveeDeeW kes meeLe hetpe Deeefe&keeDeYeeceleer ceeleepeer kees Mele-Mele yeej Jeboeefce Jeboeefce Jeboeefce~

  -eefleeeee&heb. efJepee kegceej pewve, pecyeterhe

  hetpe Deeefe&kee 105 eer DeYeeceleer ceeleepeer kes meceeefOecejCekee meceeeej megvekej iegkegue heefjJeej ceW Meeske e ieee~

  hetpe ceeleepeer iegkegue kes yeeeW kes efueS %eeveJe&ke yeeleWefkeee kejleer LeeR, mecee-mecee hej iegkegue Deekej yeeeW kesmeeLe Oeeefce&ke eee& efkeee kejleer LeeR~

  hetpe ceeleepeer Delevle mejue mJeYeeJeer, ce=ogYee

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  29/48(29) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  Jeerj ieeBJe kes Jeerjmeeiej(Ske veeke)

  Deeeee& eer Jeerjmeeiej Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  30/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (30) Debke-3

  ( Y e e i e J e l e e rueppeehetJe&ke efmej Pegkeekejheefle kes ejCe mheMe& kejleernw Deewj eLece heg$e iegueeyeebokes meeLe cebefoj peeleer nwDeewj KegMeer kes DeeJesMe ceW

  yengle osj leke YeieJeeve keer

  Yeefe-hetpee kejleer nw~ Fmelejn osKeles-osKeles veew ceenJeleerle nesves ueies, YeeieJeleerkees etBefke leerLe& Jebovee kee

  oesnuee ngDee Lee, Dele: Jen heefle kes meeLe efme#es$e, DeefleMee#es$eDeeefo keer Jebovee kes efueS ieF&~ osKeles-osKeles veew ceen Jeleerle nesieS~ efJe.meb. 1933, F&meJeer meved1876 ceW Dee

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  31/48(31) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  ee keueeCe kejvee nw~ efheleepeer! cesje { efveee nw efke ceQMeeoer veneR keBiee~

  (Flevee megveles ner ceelee-efhelee obie jn peeles nQ, leye DeeBKeeWceW DeebmetYejkej ceeB kenleer nQ-)

  ceelee-Dejs nerje! ceQves Deheveer eser yentkees heeves kes efueSye[s Dejceeve mebpeesS nQ~ (hegve: [ebleer ngF&) Dejs heieues! Ske Meyoenkej letnce ueesieeW kees efvejeMe kejvee eenlee nw, en lees nj

  ceelee-efhelee kee kee&Je nw~ osKe! letnceeje efoue veneR lees[siee,Ssmee cegPes hetje efJeeeme nw~

  nerjeueeue-(iebYeerjhetJe&ke ceeB kees mecePeeles ngS)-ns ceeB!ener lees ceesn keer ueeruee nw~ hej JeemleJe ceW ve lees keesF& efkemeer keeeg$e nw Deewj ve ner keesF& efkemeer kes ceelee-efhelee~ eleske eeCeer keerDeelcee YeieJeeve Deelcee nw Deewj cegPes Gmeer kees eke kejvee nw~

  ceelee-(efebeflele neskej) en keee ken jne nw let?nerjeueeue-osKees ceeB! ceQ yeeeejer jnves keer eefle%ee kej

  egkee ntB~ cesjer Deehemes neLe pees[kej eeLe&vee nw efke Deehe cegPesmebmeej ceW cele hebmeeFS, ceQves lees cegefeheer kevee kees Deehekeeryentyeveeves kee hetje efveee kej efueee nw, efpemes heeves kes yeeoyeej-yeej cegPes efJeJeen kes efueS efeblee ner veneR kejveer he[sieer~

  (hegve: ceeB kes ejCeeW ceW yew"kej) ns ceeB! cegPes DeeMeerJee&o osfke ceQ Fme heLe hej efyevee efkemeer efJeIve-yeeOee kes ye{lee peeTB~

  (yeseejer ceeB Gmekes efmej hej neLe lees jKeleer nw, uesefkeveet-hetkej jesves ueieleer nw~ FOej efhelee jecemegKe meeseles nQ efke

  eee meecege cesje yese cegPes es[kej euee peeesiee, meeseles-meeseles YeeJeefJeue nes G"kej Gmes eleer mes ueieeles ngS jesvesueieles nQ-

  efhelee jecemegKe-Dejs cesjs eeBo! letmecePelee nw keg,leeie ceW efkeleves ke

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  32/48

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  33/48

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  34/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (34) Debke-3

  Dee ieS nQ, Gvekee kenvee nw efke hees[s kee DeehejsMeve kejvee nesiee~Deeeee&eer-(Ske vepej [e@. hej [euekej hegve:)-YeeF&!

  legce cegPes en yelee oes efke Fme DeehejsMeve ceW efkelevee eFceueiesiee, ceQ FbpeskeMeve lees ueieJeeTBiee veneR~

  [[email protected]! Deehekes Fleves ye[s hees[s kee DeehejsMeveefyevee yesnesMeer kes nes heevee DemebYeJe nw, Deehe Fme Demee Jesoveekees menve veneR kej mekeles~

  Deeeee&eer-

  Yewee! nce lees Deveeefokeeue mes pevce-cejCekes ogKe menve kej jns nQ efhej en keewve mee ke nw ? legceDehevee keece Meg kejes, yeme cegPes mecee yelee oes~

  (cenejepe keer {lee osKe [e@. ves keeBheles neLeeW mes Deewpeejefvekeeuee Deewj cenejepe kees Ske Iebs kee mecee efoee~ Gmevesmeesee Fleves hewves Deewpeej ueieles ner eerlkeej kej G"Wies hejvleg[[email protected] en osKekej obie jn ieee efke Jes lehemJeer Deheves efebleve ceWceive nQ Deewj Gveves Ghe leke veneR keer nw~ Jen kenlee nw-)

  [[email protected]

  cegefveJej! ceQves DeehejsMeve kej efoee nw~ Deehe cenevenQ pees Fleveer heer[e kees menpe he ceW menve kej efueee~ kewmespeerlee Fme heer[e kees Deeheves~

  Deeeee&eer-YeeF&! nceejs pewveOece& ceW ieesccemeej kece&keeC[veece kee Ske ebLe nw GmeceW kece&eke=efleeeW kee JeCe&ve nw, ceQ Fmeerkee efebleve kej jne Lee efke en peerJe mebmeej ceW kewmes keewve meskece& kee yebOe kejlee nw Deeefo~

  [[email protected] mJeeceer! ceQ Deehekes Oewe& kees yeej-yeej vecemkeej

  kejlee ntB~(yeejcyeej vecemkeej kej euee peelee nw) yebOegDeeW! Deeeee&eer

  Meeble, iebYeerj, ceneheg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  35/48(35) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  Deeeee&eer-osKees! legce efMe

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  36/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (36) Debke-3

  eMve 1 -Deeeee&eer Jeerjmeeiej peer kee pevce keneB ngDee?Gej -Deeeee&eer kee pevce ceneje^ eevle kes Deewjbieeyeeo

  efpeues kes Jeerj veeceke eece ceW ngDee Lee~eMve 2 -Deeeee&eer Jeerjmeeiej peer kee pevce keye ngDee?Gej -efJe.meb. 1933, F&meJeer meved 1876 ceW, Dee

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  37/48(37) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  Deeeee& eer Jeerjmeeiej keeJe eefjlejeefe$eer-e%eeeceCeer Deeefe&kee eer eboveeceleer ceeleepeer

  Gej-

  Deeeee&eer Jeerjmeeiej Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  38/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (38) Debke-3

  yeesues Jes Fme keefue egie ceW veefnb cegefve nes mekeles nQ~Deehekees Yeer nce kewmes cegefveJej ken mekeles nQ~~keeeWefke cegefve $e+ef efmeef megKe kees Jejles nQ~~iegDeeW keer.~~2~~

  MeebefleefmevOegves Gvekees egefe mes mecePeeee Lee~evoveeceleer cegefveheo keer ceefncee kees yeleueeee Lee~~oesveeW ner efce$e ieg kes heo ceW Pegkeles nQ~~iegDeeW keer.~~3~~

  keg efove ceW ner oesveeW ves oer#ee OeejCe kej ueer~#eguueke SJeb cegefve yevekej iegefMe#ee heeueve kej ueer~~Jeerjmeeiej Je evmeeiej yeveles nQ~~iegDeeW keer.~~4~~

  Religious Gentlemen and Sisters!

  Listen my talk and open your heart. Acharya

  Shri Veer Sagar Maharaj was the first disciple of

  Charitra Chakravarti Acharya Shri Shantisagar

  Ji Maharaj and first Pattacharya of this pious

  Shantisagar tradition.

  Once Acharya dev was in very painful condi-

  tion during his initiated life, because a big Adeeth

  forha (Deoer" hees[e) that is, an Abcess appeared on hisback.

  Even a Surgeon was also not ready for sur-

  gery without injection or anesthesia, but Acharya

  shri told him that you do your work of operation

  without injection; I will do my work by sitting in

  deep meditation. I will not make any disturbance in

  your operation work; dont worry doctor! I can bearall pain ful condition.

  Doctor operated him successfully and Acharya

  deva remained seated like a marble stone idol. See-

  ing this, all the Jain Community present there

  shouted-Jai ho, Jai ho, Jai ho, Acharya Shri

  Veersagar Maharaj ki Jai ho.

  Think! Such a great endurance was lying in

  Acharya Shri.

  Deye megefvees Deeies kee keLeeveke efke Deeeee&eer Jeerjmeeiejpeer cenejepe kesJeue veece mes ner ceneve veneRLes, JeneB Deheves Mejerjhej Ghemeie&SJeb keeW kees Yeer menve kejves ceW meecege ceneJeerj kesmeceeve Deheves veece kees meeLe&ke kejves Jeeues ceneheg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  39/48(39) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  yeesues Fke efove megF& kee keece kejes keQeer veefnb yevevee~ejes me=peve kee keece evoveeceleer ve efJeIeve kejvee~~Ssmes met$e Jeeve mes ner Jes kenueees iegjepe~~cegefvejepe.~~3~~

  pee yeesefuees-Deeeee&hejceser YeieJeeve keer pee~Deeeee&eer Jeerjmeeiej iegJee&keer pee~

  yevOegDeeW! Deehe mecePe egkes nQefke meved2011-2012 ceWDeeeee&eer Jeerjmeeiej Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  40/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (40) Debke-3

  ome Oece& cenlJeieefCeveerecegKe Deeefe&kee eer %eeveceleer ceeleepeer

  efmeefeemeeoefve:esCeer-hebefeJeledYeJeosefnveeced~oMeue#eCeOeceexeb, efveleb efeeb hegveeleg ve:~~1~~YeJe peerJeeW kes efmeefcenue hej e{ves kes efuees meeref{eeW

  keer hebefe kes meceeve en oMeue#eCecee Oece& efvele ner nce ueesieeWkes efee kees heefJe$e kejW~

  Gece #ecee Oece&meJeees menles efveleb #eceeosJeercegheeme me:~heee&Jeledpeeeles efpelJeeshemeieee hejer

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  41/48

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  42/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (42) Debke-3

  Skeeleegleb Me$egb meerleeejesefhe jeJeCeced~mecekelJeb enefelJee meeskee

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  43/48(43) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  DeCegcee$eb hejb mJeme, celJee peerJees YeJes Yecesled~keeesefhe efvece&cees Yeteeledueeskeees efveJemeseoe~~2~~

  peceoefivecegefveefce&LeeleehemeesYetledheefjener~YeJeeyOeew heeflelees oerIe&Yeejw: meelkeLecetOJe&ie:~~3~~

  efheef keceb[ueg Meeeb ie=Cneefle osnefve: mhe=n:~Deeleeheveeefoeesies

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  44/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (44) Debke-3

  mele Oece& henues ee Meewe Oece& : Ske DeOeeveemlegefle-ieefCeveer Deeefe&kee %eeveceleer

  peelee nw~ DeeW" keeBheves ueieles nQ, cegKecege efJeke=le Deewj Yeebkejnes peeleer nw~ efkevleg emeVelee ceW cegKe cege meewce, megvojefoKeleer nw~ esnjs hej Meebefle efoKeleer nw~ JeemleJe ceW Meeble YeeJekee Deeee uesves Jeeues cenecegefveeeW kees osKekej pevcepeele yewjerSsmes etj heMegieCe Yeer etjlee es[ osles nQ~ eLee

  meejbieer efmebnMeeJeb mhe=Meefle megleefOeee vebefoveer JeeIe heesleb~ceepee&jer nbmeyeeueb eCeehejJeMee kesefkekeeblee Yegpebieerced~~

  JewjeCeepevcepeeleeveefhe ieefueleceoe pebleJeesves lepebefle~efelJee meecewke{b eMeefcelekeueg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  45/48(45) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  meleOece&kee JeCe&vemJehejefnlecesJe cegefveefYeefce&lecece=lemeceb meowJe meleb e~JeeJeb JeeveceLe eefJeOeseb OeerOevewceezveced~~91~~Glke=%eeve kes OeejCe kejves Jeeues cegefveeeW ke es eLece

  lee s yeesuevee ner veneR eeefnS eefo yeesuees lee s Ssmee Jeeveyeesuevee eeefnS, pees mecemle eeefCeee W kes efnle kee kejve s

  Jeeuee ne s leLee h ejefcele nes Deewj Dece =le kes meceeve efee nesleLee meJe&Lee mele nes efkevleg pees Jeeve pee rJeeW kees heer[e osvesJeeuee ne s leLee k e[Jee nes, lee s Gme Jeeve keer Dehes#ee ceewvemeeOevee ner Dee nw~~91~~

  meefle meefvle eleevesJe, metve=les Jeeefme efmLeles~YeJeleejeefOelee meef:-pe&ielhetpee e Yeejleer~~92~~

  pees ceveg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  46/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (46) Debke-3

  pecyeterhe-nefmleveehegj ceW efoveeBke 19 Deiemle 2012 keeshetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer kes memebIe meeefVeOeceW DeefKeue Yeejleere efoiecyej pewve ceefnuee mebie"ve eje

  je^ere mlej hej meeceeve %eeve eefleeesefielee SJeb heer"eOeerMemJeefmleeer jJeervkeerefle& mJeeceer peer kee mecceeve meceejesnYeJeleehetJe&ke Deeeesefpele efkeee ieee~ Fme DeJemej hej je^ereDeOe#ee eerceleer megceve pewve-Fboewj kes vesle=lJe ceW Fboewj mes 70ceefnueeDeesW kes eghe ves nefmleveehegj Deekej mecemle keee&ece keeskegMeueleehetJe&ke mecheeefole efkeee~

  keee&ece ceW ceOeevn 2 yepes meeceeve %eeve eefleeesefieleekee Deeeespeve efkeee ieee~ Fme eefleeesefielee ceW osMe Yej kes

  efJeefYeVe ceefnuee mebie"ve FkeeF&eeW mes 11 pees[eW ves Yeeie ueskejOece&%eeve kes eefle Deheveer efJeMes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  47/48(47) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  48/48