Sadr«â€zaj - Prirodoslovno-matemati¤†ki fakultet ...mapmf.pmfst.unist.hr/~skresic/Algebra/Z.Stojakovic...¢ 

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sadr«â€zaj - Prirodoslovno-matemati¤†ki fakultet...

 • Sadržaj

  Predgovor 3

  I GRUPE 5

  1.1 Pregled definicija i teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.2 Primeri i aksiomatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  1.3 Osnovne osobine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  1.4 Homomorfizam, izomorfizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  1.5 Cikličke i Abelove grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  1.6 Grupe permutacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  1.7 Podgrupe, normalne podgrupe i faktor grupe . . . . . . . . . 81

  1.8 Direktan proizvod grupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  1.9 Komutatori, rešive grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  1.10 Teoreme Silova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  1.11 Automorfizmi grupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

  II PRSTENI 129

  2.1 Pregled definicija i teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  2.2 Primeri i aksiomatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  2.3 Osnovne osobine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

  2.4 Ideali i homomorfizmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

  2.5 Maksimalni i prosti ideali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

  2.6 Prsten polinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

  2.7 Simetrični polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

  1

 • 2 SADRŽAJ

  IIIPOLJA 223

  3.1 Pregled definicija i teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

  3.2 Primeri i osnovne osobine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

  3.3 Proširenja polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

  3.4 Teorija Galoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

  Pregled oznaka 275

  Literatura 276

 • Predgovor

  Ova zbirka primera, zadataka i problema je namenjena studentima matematike, ali može biti od koristi i studentima drugih fakulteta, pre svega tehničkih, inženjerima, fizičarima, hemičarima i svim onima koji žele da se upoznaju sa teorijom grupa, prstena i polja.

  Knjiga je podeljena u tri dela. U prvom delu je obrad̄ena teorija grupa, u drugom teorija prstena i u trećem teorija polja. Na početku svakog dela je naveden pregled teorije, definicije i teoreme čije poznavanje potrebno za rešavanje zadataka koji slede. Većina zadataka je rešena, za neke su data uputstva, a jedan deo zadataka je ostavljen čitaocu za samostalno rešavanje. Autori su nastojali da se izborom i redosledom zadataka ostvari postupnost u izlaganju materije. U zbirku je u uključen i izvestan broj zadataka iz ma- tematičkih časopisa i uz takve zadatke navedena je literatura koja čitaocu omogućuje da se detaljnije upozna sa pojedinim problemima.

  Autori se zahvaljuju recenzentima dr Ratku Tošiću i dr Biljani Janevoj, kao i dr J. Ušanu koji su pregledali rukopis i dali niz korisnih sugestija i primedbi.

  Novi Sad, 10. februar 1998.

  Autori

  3

 • 4

 • I

  GRUPE

  1.1 Pregled definicija i teorema

  1.1. Funkcija f : S×S → S, gde je S neprazan skup, naziva se binarna operacija na skupu S.

  Dakle, binarna operacija f definisana na skupu S pridružuje svakom ured̄enom paru elemenata iz S jedan element iz S. Da ured̄enom paru (a, b) odgovara element c zapisujemo sa f(a, b) = c ili a f b = c.

  Često se ovako definisana binarna operacija naziva unutrašnja binarna operacija (za razliku od spoljašnje binarne operacije koja se definǐse kao preslikavanje g : S × T → R, gde su S, T i R neprazni skupovi).

  1.2. Ako je n prirodan broj, S neprazan skup i Sn = S × . . .× S︸ ︷︷ ︸ n puta

  , onda

  se funkcija f : Sn → S naziva n-arna operacija na skupu S. Broj n naziva se dužina ili arnost operacije f. n-arna operacija se za n = 1 naziva unarna, a za n = 3 ternarna (za n = 2 dobija se ranije definisana binarna operacija).

  1.3. Ako je S skup na kome je definisana binarna operacija ∗, a T podskup od S takav da za svako a, b ∈ T

  a ∗ b ∈ T,

  onda kažemo da je skup T zatvoren u odnosu na operaciju ∗ . 1.4. Ako je na skupu G definisana binarna operacija ∗, onda se ured̄en

  5

 • 6 I. GRUPE

  par (G, ∗) naziva grupoid. Kaže se, takod̄e, da je G grupoid u odnosu na operaciju ∗ .

  Često ćemo, kada se podrazumeva o kojoj je operaciji reč, govoriti samo ,,grupoid G” (umesto ,,grupoid (G, ∗)”) .

  1.5. Binarna operacija ∗ definisana na skupu G je asocijativna ako i samo ako je za svako a, b, c ∈ G

  a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c.

  Operacija ∗ naziva se komutativna ako i samo ako je za svako a, b ∈ G a ∗ b = b ∗ a.

  1.6. Grupoid (G, ∗) naziva se polugrupa ako i samo ako je ∗ asocijativna operacija.

  1.7. Ako je (G, ∗) grupoid i postoji element e ∈ G takav da za svako a ∈ G važi

  a ∗ e = e ∗ a = a, onda se e naziva neutralni (ili jedinični) element grupoida (G, ∗).

  Ako je element e′ ∈ G takav da za svako a ∈ G važi a ∗ e′ = a,

  onda se e′ naziva desni neutralni element, a ako je element e′′ ∈ G takav da za svako a ∈ G važi

  e′′ ∗ a = a, onda se e′′ naziva levi neutralni element grupoida (G, ∗).

  1.8. Grupoid (G, ∗) u kome za svako a, b ∈ G jednačine a ∗ x = b, y ∗ a = b,

  imaju jedinstveno rešenje po x i y u G, naziva se kvazigrupa.

  Kvazigrupa sa neutralnim elementom naziva se lupa.

  1.9. Grupoid (G, ∗) se naziva grupa ako i samo ako važe sledeći aksiomi: G1. Za svako a, b, c ∈ G

  a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c,

 • 1.1. Pregled definicija i teorema 7

  (operacija je asocijativna).

  G2. Postoji element e ∈ G tako da je za svako a ∈ G e ∗ a = a,

  (postoji levi neutralni element).

  G3. Za svako a ∈ G postoji element a−1 ∈ G tako da je a−1 ∗ a = e,

  (svaki element a ima levi inverzni element a−1).

  1.10. Sa definicijom 1.9 je ekvivalentna definicija grupe koja se dobija iz 1.9 na sledeći način: u G2 se zahteva egzistencija desnog neutralnog elemen- ta (umesto levog), u G3 se zahteva egzistencija desnog inverznog elementa (umesto levog), a sve ostalo u 1.9 ostaje neizmenjeno.

  1.11. Grupa (G, ∗) u kojoj je operacija ∗ komutativna naziva se komu- tativna grupa ili Abelova grupa.

  1.12. Ako je (G, ·) grupa (definicija 1.9), onda važi (pri tom, kada operaciju označavamo znakom · pisaćemo često umesto a · b skraćeno ab) :

  a) Ako je e levi neutralni element, onda je e i desni neutralni element, tj. e je neutralni element.

  b) Neutralni element je jedinstven.

  c) Ako je a−1 levi inverzni element elementa a, onda je a−1 i desni inverzni element elementa a (dakle, a−1 je inverzni element za a).

  d) Svaki element grupe ima jedinstven inverzni element.

  e) Za svako a ∈ G

  (a−1)−1 = a.

  f) Za svako a, b ∈ G, (ab)−1 = b−1a−1.

  g) Za svako a, b, c ∈ G ac = bc ⇒ a = b i ca = cb ⇒ a = b,

 • 8 I. GRUPE

  (važe zakoni desne i leve kancelacije (skraćivanja)).

  h) Za svako a, b ∈ G jednačine ax = b i ya = b

  imaju jedinstveno rešenje po x i y u G.

  1.13. Red grupe G je kardinalni broj skupa G i označavamo ga sa |G|. Ako je |G| konačan broj grupa se naziva konačna.

  Sa |S| označavaćemo i kardinalni broj proizvoljnog podskupa S grupe G.

  1.14. Red elementa a grupe G je najmanji prirodan broj n za koji je an = e, ako takvo n postoji. Ako takav prirodan broj ne postoji, a je beskonačnog reda. Red elementa a označavaćemo sa |a|.

  1.15. Ako je (G, ·) grupa, podskup H grupe G naziva se podgrupa grupe G ako i samo ako je H grupa u odnosu na restrikciju operacije · na H.

  U grupi G skup koji sadrži samo jedinični element {e} i sama grupa G su podgrupe i te podgrupe nazivaju se trivijalne. Ostale podgrupe nazivaju se netrivijalne.

  Podgrupe grupe G različite od G nazivaju se prave.

  1.16. Neprazan podskup H grupe G je podgrupa ako i samo ako za svako x, y ∈ H, xy−1 ∈ H.

  1.17. Konačan neprazan podskup H grupe G je podgrupa ako i samo ako za svako x, y ∈ H, xy ∈ H.

  1.18. Homomorfizam grupe (G1, ∗) u grupu (G2, ·) je preslikavanje f skupa G1 u skup G2 za koje za svako x, y ∈ G1 važi

  f(x ∗ y) = f(x) · f(y).

  Jezgro homomorfizma f je skup svih elemenata izG1 koji se preslikavaju u neutralni element e2 grupe G2. Jezgro homomorfizma f označavaćemo sa Kerf, dakle,

  Kerf = {x | x ∈ G1 i f(x) = e2}.

  Sa Im f (ili sa f(G1)) označavaćemo skup

  Im f = f(G1) = {y | y ∈ G2 i (∃x ∈ G1)f(x) = u}

 • 1.1. Pregled definicija i teorema 9

  i taj skup nazivamo slika homomorfizma f .

  Ako je f surjektivno preslikavanje (tj. f(G1) = G2), G2 se naziva homo- morfna slika grupe G1. U tom slučaju homomorfizam se naziva epimorfizam.

  Homomorfizam koji je injektivno preslikavanje naziva se monomorfizam.

  Ako postoji monomorfizam grupe G1 u grupu G2, kažemo da se G1 može potopiti u G2.

  1.19. Homomorfizam koji je epimorfizam i monomorfizam (tj. bijekcija) naziva se izomorfizam. Grupa G1 je izomorfna grupi G2 ako i samo ako postoji izomorfizam f : G1 → G2. Da je grupa G1 izomorfna grupi G2 označavaćemo sa G1 ∼= G2.

  1.20. Homomorfizam kojim se gru

View more >