of 201 /201
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVA IDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUB na k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka Rijeka, studeni 2016. A 0 PRIPREMNI RADOVI I II ČELIK III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI IV REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA B V ZAŠTIĆENI ELEMENTI PROČELJA VI IZOLATERSKI RADOVI VII VIII GIPSKARTONSKI RADOVI IX PODOPOLAGAČKI RADOVI X KERAMIČARSKI RADOVI XI BRAVARSKI RADOVI XII STOLARSKI RADOVI XIII SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI XIV UREDI NA GALERIJI REKAPITULACIJA ZANATSKIH RADOVA C XV SANITARIJE XVI CAFFE BAR I PUŠIONA XVII RASVJETA REKAPITULACIJA OSTALO OSTALO SADRŽAJ TROŠKOVNIKA GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA GRAĐEVINSKI RADOVI RUŠENJE I DEMONTAŽA RAVAN KROV OPĆI UVJETI ZANATSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI

SADRŽAJ TROŠKOVNIKA GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA · napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti pregledanju svih dijelova konstrukcije (posebna pozornost na ležajeve)

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SADRŽAJ TROŠKOVNIKA GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA · napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku...

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  A

  0 PRIPREMNI RADOVI

  I

  II ČELIK

  III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

  IV

  REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

  B

  V ZAŠTIĆENI ELEMENTI PROČELJA

  VI IZOLATERSKI RADOVI

  VII

  VIII GIPSKARTONSKI RADOVI

  IX PODOPOLAGAČKI RADOVI

  X KERAMIČARSKI RADOVI

  XI BRAVARSKI RADOVI

  XII STOLARSKI RADOVI

  XIII SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

  XIV UREDI NA GALERIJI

  REKAPITULACIJA ZANATSKIH RADOVA

  C

  XV SANITARIJE

  XVI CAFFE BAR I PUŠIONA

  XVII RASVJETA

  REKAPITULACIJA OSTALO

  OSTALO

  SADRŽAJ TROŠKOVNIKA GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

  GRAĐEVINSKI RADOVI

  RUŠENJE I DEMONTAŽA

  RAVAN KROV

  OPĆI UVJETI

  ZANATSKI RADOVI

  ZIDARSKI RADOVI

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  D

  XVIII ELEKTROINSTALACIJE

  XIX STROJARSKE INSTALACIJE

  XX INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

  XXI SUSTAV VATRODOJAVE

  REKAPITULACIJA INSTALACIJA

  REKAPITULACIJA UKUPNO

  INSTALACIJE

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  OPĆI UVJETI

  I. UVJETI IZGRADNJE

  Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično. To uključuje i sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.

  Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.

  Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač obavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.

  Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.

  Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Opekarski elementi, drvo, toplinska izolacija i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.

  Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.

  Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s HTZ propisima. Treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.

  Obrtnicima i instalaterima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih stolarskih i bravarskih radova i drugih obrtničkih radova, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.

  Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.

  Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.Izvesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku.

  Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.

  Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.

  II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA

  PRIPREMNI RADOVI

  Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti svu tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.

  Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko-tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju sivh relevantnih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.

  UREĐENJE GRADILIŠTA

  Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:

  - izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,- sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,- sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti- izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,- na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.

  Sve elemente s pročelja (tablice s kućnim brojem, reklame i sl.) treba skinuti i privremeno – do završetka radova kada će se ponovno postaviti – pohraniti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inžinjerom investitora. Izvođač će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe.

  MATERIJAL

  Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.

  RAD

  U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  SKELE

  Sve vrste pomoćnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda.

  IZMJERE

  Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.

  FAKTORI

  Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:

  - kompletnu režiju gradilišta- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,- sva ispitivanja materijala, - uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,- uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.

  Sve navedeno važi za građevinske, obrtničke i instalaterske radove.

  III. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

  A GRAĐEVINSKI RADOVI

  ČELIK

  a) Opći uvjetiIzvoditelj radova mora udovoljiti svim propisima koji određuju uvjete i zahtjeve u projektiranju,izradi i postavi nosivih čeličnih konstrukcija te se obvezno pridržavati normi o kakvoći materijala i radova.U tehničkoj dokumentaciji predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg treba izraditikonstrukciju. Materijal druge vrste i kvalitete ne može se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj tehničkoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta.

  b) Podloge za izradu tehnologije zavarivanja i dokaza kvaliteteTehnologiju zavarivanja potrebno je uskladiti sa slijedećim zahtjevima:- Potrebno je izvršiti kontrolu zavara nerazornim metodama i to dimenzionalnom ivizualnom kontrolom- Dopuštena razina pogrešaka (kvaliteta zavara) određuje se prema HRN EN ISO 5817 zagrupu B- Prilikom nabave materijala obvezatno je posjedovati odgovarajuće ateste za osnovni idodatni materijal. Kvaliteta elektrode definirana je prema HRN EN ISO 18274:2011 i usvajase u ovisnosti o odabranoj kvaliteti čelika.- Kod zavarivačkih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u tijeku i nakon izvedenih radova.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Površine za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene, bez masnoća, hrđe i drugih prljavština. Prije izvedenih zavarivačkih radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te ostale kontrole predviđene u točki 1. ovog programa. Prilikom izvođenja zavarivačkih radova potrebno je voditi računa da elementi konstrukcije nakon hlađenja ne poprime neželjeni deformirani oblik. Ne dopušta se zavarivanje na temperaturi nižoj od 0°C. Za radove koji nakon potpunog sklapanja konstrukcije neće biti vidljivi, potrebno je napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti pregledanju svih dijelova konstrukcije (posebna pozornost na ležajeve).

  c) Dokazi kvalitete prije početka izrade čelične konstrukcijePrije početka izrade čelične konstrukcije potrebno je posjedovati sljedeće:- rješenja za voditelja izrade i montaže čelične nosive konstrukcije- atesti materijala od kojih će biti izrađena čelična konstrukcija,- atesti za spojni materijal (vijci, elektrode),- svjedodžbe tehnologa zavarivanja i zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji,- tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja),- tehnologija montaže,- plan kontrole.

  Ova dokumentacija ovjerena po nadzornom inženjeru odnosno projektantu sastavni je diodokumenata za tehnički pregled konstrukcije.Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije početka izradedostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru.

  d) Kontrola u tijeku izrade, transporta i montažeTijekom izrade konstrukcije u radionici i montaže izvoditelj je dužan voditi zakonom propisane dnevnike i provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Dužnost je nadzornog inženjera kontrolirati izvedbu u svim fazama izrade i montaže, tj. usklađenost s tehničkom dokumentacijom i važećim tehničkim normama i pravilima, ovjeravati navedene dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u radionici prije isporuke na montažu. Sve izmjene u dimenzijama ili načinu spajanja elemenata moraju biti ovjerene od projektanta konstrukcije.

  e) Fazne kontrole (fazni tehnički pregledi) koji se provode u tijeku izvedbe čelične konstrukcijeIzvedba čelične konstrukcije ima sljedeće faze:- izrada elemenata u radionici,- transport od radionice na gradilište,- montaža čelične konstrukcije na gradilištu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju (temelje ili dijelove zgrade).U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehničkoj dokumentaciji i prema važećim tehničkim propisima. Izvršenje fazne kontrole potvrđuju putem zapisnika odgovorne osobe projektanta, stručnog nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrđeni u nekoj fazi, u pravilu ne može započeti iduća faza.

  Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:- kontrola dokaza kvalitete prije početka izrade konstrukcije,- prijem čelične konstrukcije po izradi u radionici,- prijem čelične konstrukcije po transportu na gradilištu,- geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju se montira čelična konstrukcija, ge ode ts ka kontrola montira ne e line kons- završni pregled čelične konstrukcije prije početka drugih radova na čeličnoj konstrukciji(pokrivanje, oblaganje, montaža instalacija ili opreme i drugo).- prijem elemenata obavlja se na temelju radioničkih crteža i specifikacija.

  Kontrola i prijem čelične konstrukcije vrši se prema HRN EN 1090-2:2011. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladištenja i montažnih radova moraju biti u skladu s navedenom normom.Posebno se naglašava potreba pažljivog postupanja prigodom utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl.Dijelovi konstrukcije se slažu tako da se omogući lagano pronalaženje pozicija i pristup zbog dizanja i transporta.

  Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi čelične konstrukcije dužan je staviti nauvid potrebnu tehničku dokumentaciju:- radioničke nacrte sa specifikacijama,- ateste osnovnog materijala,- ateste dodatnog materijala,- ateste zavarivača,- ateste priključnih elemenata,- dnevnik izrade elemenata,- dnevnik zavarivanja,- podatke o tehnologiji zavarivanja,- izvršenje interne tehničke kontrole,- uvjerenja o kvalifikacijama stručnih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije.

  Završnom pregledu po montaži u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator uređenja cjelokupne građevine. Antikorozivna zaštita u svemu se provodi prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji i u skladu s važećom normom. Izvođenje radova zahtijeva isti postupak kao i sama čelična konstrukcija; kontrola i dokazi kvalitete predmet su istih faznih pregleda.Zaštitu od korozije izvesti prema normi HRN EN ISO 12944-2:1999.

  f) Tehnički pregled konstrukcije u sklopu pregleda građevineStručnoj komisiji za tehnički pregled izvedene građevine predočuje se sva projektna dokumentacija i dokumentacija praćenja izvedbe sa svim elaboriranim dokazima kvalitete i izvještajima o izvršenim ispitivanjima i pregledima prema:- Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04)- Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanjagrađevine (NN broj 43/14)- Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinuvođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NNbroj 111/14, 107/15)

  g) Održavanje i praćenje čelične nosive konstrukcije za vrijeme korištenja građevineInvestitor ili korisnik građevine dužan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme korištenja građevine i provoditi slijedeće:- izraditi program održavanja čelične konstrukcije,- voditi evidenciju o čeličnoj konstrukciji putem knjige (servisne knjige) čelične konstrukcije,- svake godine obaviti redoviti pregled,- svakih deset godina obaviti glavni pregled,- provoditi radove obnove ili sanacije čelične konstrukcije utvrđene pregledima, a prema zakonima i propisima.h) Tehnički propisi i norme

  Tehnički propisi:Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08., 125/10., 73/12., 136/12.)

  Norme:HRN EN 1991-1-4:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetrom (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010HRN EN 1991-1-2:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Norme za nelegirane konstrukcijske čelikeHRN EN 10017:2007, Valjana čelična žica za vučenje i/ili hladno valjanje -- Mjere i dopuštena odstupanja (EN 10017:2004)nHRN EN 10020, Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000)HRN EN 10024:2005, Toplo valjani I-profili sa skošenim pojasnicama – Dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10024:1995)HRN EN 10025-1:2006, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika – 1. dio: Opći tehnički uvjeti isporuke (EN 10025-1:2004)HRN EN 10025-2:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane konstrukcijske čelike (EN 10025-2:2004)HRN EN 10025-3:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za normalizacijski žarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike (EN 100253:2004)HRN EN 10025-4:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke za termomehanički valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike (EN 10025- 4:2004)HRN EN 10025-5:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za konstrukcijske čelike otporne na atmosfersku koroziju (EN 100255:2004)HRN EN 10025-6:2010, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s visokom granicom razvlačenja u poboljšanome stanju (EN 10025-6:2004+A1:2009)HRN EN 10027-1:2007, Sustavi označivanja za čelike -- 1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-1:2005)

  Norme za mehaničke spojne elemente:HRN EN ISO 898-1:2013, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika – 1. dio: Vijci i svorni vijci propisanog razreda čvrstoće - Grubi i fini navoj (ISO 898- 1:2013; EN ISO 898-1:2013)HRN EN ISO 898-2:2012, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika –2. dio: Matice sa specificiranim razredima čvrstoće - Grubi i fini navoj (ISO 898-2:2012; EN ISO 898-2:2012).HRN EN ISO 3269:2005, Spojni elementi – Prijamno ispitivanje

  Norme za dodatne materijale za zavarivanje za nosive čelične konstrukcije:HRN EN 13479:2007, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Opća norma za dodatne materijale i praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem (EN 13479:2004)HRN EN ISO 2560:2010, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika – Razredba (ISO 2560:2009, EN ISO 2560:2009)HRN EN ISO 14341:2012, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode i depoziti za elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštiti plina za nelegirane i sitnozrnate čelike -- Razredba (ISO 14341:2010; EN ISO 14341:2001)HRN EN ISO 636:2016, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Šipke, žice i depoziti za TIG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- Razredba (ISO 636:2004; EN ISO 636:2015)HRN EN ISO 18275:2013, Dodatni i potrošni materijali – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje REL zavarivanje čelika povišene čvrstoće – Razredba (ISO 18275:2011; EN ISO 18275:2012)HRN EN ISO 14174:2012, Dodatni i potrošni materijal za zavarivanje -- Praškovi za elektrolučno zavarivanje pod praškom i elektro-zavarivanje pod troskom -- Razredba (ISO 14174:2012; EN ISO 14174:2012)HRN EN 13918:2008, Zavarivanje – Svornjaci i keramički prstenovi za elektrolučno zavarivanje svornjaka (ISO 13918:2008; EN ISO 13918:2008)HRN EN ISO 16834:2013, Dodatni materijal za zavarivanje – Žičane elektrode, žice, štapovi i depoziti za zavarivanje čelika visoke čvrstoće pod zaštitom plina – Razredba (ISO 16834:2012; EN ISO 16834:2012)

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Zavarivanje:HRN EN ISO 9606-1:2014, Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (ISO 9606-1:2012, uključujući Cor 1:2012; EN ISO 9606-1:2013))HRN EN 1011-1:2009, Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Opće smjernice za elektrolučno zavarivanje (EN 1011-1:2009)HRN EN 1011-2:2002, Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: Elektrolučno zavarivanje feritnih čelika (EN 1011-2:2001)HRN EN 1011-3:2001, Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 3. dio: Elektrolučno zavarivanje nehrđajućih čelika (EN 1011-3:2000)HRN EN ISO 14732:2014, Zavarivačko osoblje -- Provjera osposobljenosti rukovatelja zavarivanja i podešavatelja uređaja za mehanizirano i automatizirano zavarivanje metalnih materijala (ISO 14732:2013; EN ISO 14732:2013)HRN EN ISO 3834-1:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 1. dio: Kriteriji za izbor odgovarajuće razine zahtjeva za kvalitetu (ISO 3834-1:2005; EN ISO 3834- 1:2005)HRN EN ISO 3834-2:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 2. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-2:2005; EN ISO 3834-2:2005)HRN EN ISO 3834-3:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 3. dio: Standardni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-3:2005; EN ISO 3834-3:2005)HRN EN ISO 3834-4:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 4. dio: Osnovni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-4:2005; EN ISO 3834-4:2005)HRN EN ISO 3834-5:2015, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 5. dio: Dokumenti s kojima se treba uskladiti kako bi bili sukladni sa zahtjevima za kvalitetu prema ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015; EN ISO 3834-5:2015)

  Zaštita od korozije:HRN EN ISO 1461:2010, Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima -- Specifikacije i metode ispitivanja (ISO 1461:2009; EN ISO 1461:2009)HRN EN ISO 2063:2007, Toplinsko naštrcavanje -- Metalne i druge anorganske prevlake -- Cink, aluminij i njihove legure (ISO 2063:2005; EN ISO 2063:2005)HRN EN ISO 2808:2008, Boje i lakovi -- Određivanje debljine filma (ISO 2808:2007; EN ISO 2808:2007)HRN EN ISO 8501-1:2007, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizuelna procjena čistoće površine -- 1. dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina i čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501- 1:2007; EN ISO 85011:2007)HRN EN ISO 8501-2:2006, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna procjena čistoće površine -- 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-2:1994; EN ISO 8501-2:2001)HRN EN ISO 8503-1:2012, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva -- 1. dio: Specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine za procjenu površina čišćenih mlazom abraziva (ISO 8503-1:2012; EN ISO 8503-1:2012)HRN EN ISO 8503-2:2012, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva -- 2. dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva -- Postupak s komparatorom (ISO 8503-2:2012; EN ISO 8503-2:2012)HRN EN ISO 12944-1:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 1. dio: Opći uvod (ISO 12944-1:1998; EN ISO 12944-1:1998)HRN EN ISO 12944-2:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 2. dio: Razredba okoliša (ISO 12944-2:1998; EN ISO 12944-2:1998)HRN EN ISO 12944-3:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 3. dio: Razmatranje oblikovanja (ISO 12944-3:1998; EN ISO 12944-3:1998)HRN EN ISO 12944-4:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 4. dio: Vrste površina i priprema površina (ISO 12944-4:1998; EN ISO 12944- 4:1998)HRN EN ISO 12944-5:2008, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 5. dio: Zaštitni sustavi boja (ISO 12944-5:1998; EN ISO 12944-5:2007) HRN EN ISO 12944-6:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnimsustavom boja -- 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava (ISO 12944-6:1998; EN ISO 12944-6:1998)

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  HRN EN ISO 12944-7:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 7. dio: Izvođenje i nadzor radova bojenja (ISO 12944-7:1998; EN ISO 12944- 7:1998)HRN EN ISO 12944-8:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje (ISO 12944-8:1998; EN ISO 129448:1998)HRN EN ISO 14713-1:2010, Cinkove prevlake - Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija iz željeznog lijeva i čelika -- 1. dio: Opća načela projektiranja i korozijske otpornosti (ISO 14713-1:2009; EN ISO 14713-1:2009)HRN ISO 19840:2013, Boje i lakovi -- Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije sustavima zaštitne boje -- Mjerenje i kriteriji prihvaćanja za debljinu suhih filmova na hrapavim površinama (ISO 19840:2012)HRN ISO 8501-3:2008, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i pripadnih proizvoda -- Vizualna procjena čistoće površine -- 3. dio: Stupnjevi pripreme zavarenih spojeva, rubova i drugih površina s površinskom nepravilnostima (ISO 8501-3:2006; EN ISO 8501-3:2007)

  Tolerancije:HRN EN ISO 13920:1999, Zavarivanje -- Opća dopuštena odstupanja za zavarene konstrukcije - - Dimenzije za dužine i kutove -- Oblik i položaj (ISO 13920:1996; EN ISO 13920:1996).

  Metalne konstrukcije:HRN EN 1090-2:2011, Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 2. dio: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije (EN 1090-2:2008+A1:2011)HRN EN ISO 5817:2014, Zavarivanje -- Zavareni spojevi nastali taljenjem u čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama (osim zavarivanja elektronskim snopom i laserom) -- Razina kvalitete s obzirom na nepravilnosti (ISO 5817:2014; EN ISO 5817:2014)HRN EN ISO 17640:2012, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ultrazvučno ispitivanje -- Tehnike, razine ispitivanja i ocjenjivanje (ISO 17640:2010; EN ISO 17640:2010)

  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

  Osim ovih općih uvjeta za betonske i armiranobetonske radove, izvođač je dužan pridržavati se Programa kontrole i osiguranja kvalitete iz MAPE2 Glavnog projekta uređenja interijera prostora Rihub.

  Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i "Pravilnika za beton i armirani beton", te statičkog proračuna. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.

  Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:HRN B.C1.010 kvalifikacija i kvalitet portlad cementaHRN B.C1.012 cement i način pakovanja i isporukeHRN B.C1.018 pucolani, kvalitet i ispitivanjeHRN B.C8.020 cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanjeHRN B.C8.021 aluminatni cement, uzorci i ispitivanjaHRN B.C8.023 ispitivanje fizikalno kemijskih osobina HRN B.C8.024 određivanje specifične površine portland cementa.

  Prilikom isporuke cementa isporučilac je dužan dostaviti i ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.

  Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:HRN B.0.001 uzimanje uzoraka agregataHRN B.B8.012 ispitivanje čvrstoće na pritisakHRN B.V8.013 ispitivanje pod utjecajem atmosferilijaHRN B.B8.034 određivanje količine agregata koji prolazi kroz sito 0,09 HRN B.B8.037 određivanje trošnih zrna u agregatuHRN B.B8.039 ispitivanje pijeska u građevne svrheHRN B.B8.044 definicija oblika i izgleda površineHRN U.M8.020 ispitivanje granulacije agregata za betonHRN U.M8.030 određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton

  Uzimanje uzoraka obavlja se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.

  Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.O14.

  Beton mora odgovarati:HRN U.M1.010 ispitivanje na zatezanjeHRN U.M1.011 ispitivanje na savijanje HRN U.M1.012 ispitivanje na pritisak.

  Čvrstoća betona određuje se markom betona. Izvođač se mora strogo pridržavati marke betona određene za pojedine konstrukcije, a označene u statičkom računu.Beton spravljati isključivo strojnim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za marke betona ispod 20 na svakih 100 m3, a za marke 20 i više na svakih 50 m3 betona.

  Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena. Komprimiranje betona vrši se pervibratorima - pri tome paziti da ne dođe do stvaranja sagregacionih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature.

  Naročitu pažnju posvetiti ugradbi betona koji se neće naknadno obrađivati, jer površina tih konstrukcija mora biti poptpuno glatka i ravna.

  Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.

  Obračun:Obračun se vrši po m2, m', m3, ili po komadu tj. prema stavkama troškovnika. Stropne ploče se računaju unutar zidova, stupovi i zidovi se obračunavaju do greda, nadvoja, serklaža ili u punoj visini tj. do gornjeg ruba ploče, ako kontinuirano prelazi zidove. Sve dijelove betonske konstrukcije obračunati prema GN 400.

  OPLATAOpćenitoOvim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, razupiranja i sličnih radova.Pri izradi se treba pridržavati važećih propisa i pravila o zaštiti na radu u građevinarstvu kao i projekta i statičkog računa.Oplata kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  MATERIJALZa izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe prema HRN D.C1.041. Korištenje građe dozvoljeno je više puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se izričito traži glatka oplata. Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište u dovoljnoj količini.

  IZRADAOplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvijale ili propustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima. Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili napregnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacije.Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije, čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj "Blažuj" blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traži blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta.Za stupove kod kojih se površina neće naknadno obrađivati oplata se izvodi od glatkih šperploča s malom upotrebom, jer površina betona mora biti glatka i ravna. Okrugli stupovi izvode se u čeličnoj oplati. Nadvišenja oplate ovise o građevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu. Za manje noseće elemente, čija je slobodna dužina veća od 6,0 m', oplata se obično postavlja tako da se nakon njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine L/1000, gdje je L - raspon elemenata. Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog loženja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija, od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, siječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.

  OSTALOIzrađena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine. Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".

  ARMIRAČKI RADOVI

  OPĆI UVJETI:Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama.HRN C.B0.500HRN C.B2.021HRN C.K6.020HRN C.K6.021Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na evantualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  MATERIJALSavijeni valjani čelik (Č) mora biti označen točno prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljavati važeće propise.Svaka stavka armiračkih radova sadrži:Pregled armature prije savijanja i siječenja sa čišćenjem i sortiranjem. Sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanja u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezanja i ugradnje. Postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate. Pregled armature od strane izvođača i nadzornog organa prije početka betoniranja.

  OBRAČUNObračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama u kg ovisno o profilu, a za varene mreže bez obzira na profil. Ukoliko se izvrši preračunavanje na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave.Jedinična cijena treba obuhvatiti:dopremu betonskog željeza na savijalište,doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta,sav materijal, alat i uskladištenje,uzimanje potrebnih izmjera na objektu,troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku,sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta,potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),čišćenje nakon završetka radova,svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,troškove zaštite na radu,troškove atesta.

  ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI

  Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizviđača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).

  Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.

  • Prilikom izvedbe zidarsko-fasaderskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda:

  Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu [SL SFRJ Tehnički propis o građevnim proizvodima [NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14]HRN U.F2.010 - Završni radovi u građevinarstvu - Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radovaHRN EN 998-1:2010 . Specifikacija morta za ziđe – Vanjska i unutarnja žbuka HRN CEN/TR 15125:2005 – Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih cementnih i/ili vapnenih žbukaHRN EN 13914-1:2005 - Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih žbukaHRN EN 13658-2:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku – Definicije, zahtjevi i ispitne metodeHRN EN 13162:2012 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)HRN U.M2.012:1968 - mort za žbukanje, itd.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  b) Žbukanje

  Žbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti. Spojnice moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen. Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni.

  c) Razni graditeljski radovi

  Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika uključeno je sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe. Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu.

  Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:- sav rad, uključivo prijenos, alat i mašine,- sav materijal, uključivo vezni,- svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,- transportne troškove materijala,- potrebna oplata za zidarske svodove,- zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom - poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.Sav potreban rad uključujući prijenose, alat i strojeve, sav poteban materijal, sve potrebne skele, bez obzira na vrstu i visinu, kvašenje i pačokiranje površine, gdje je to po gornjem opisu potrebno, izrada uzoraka od fasadne žbuke, čišćenje prostorija po završenom radu sa odnosom šute, poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.Jedinična cijena za razne graditeljske radove treba sačinjavati:- sav rad i transport, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka itd.),- sva potrebna bušenja i dubljenja,- izrada i postava drvenih podmetača potrebnih za ugradbu,- sve potrebne skele,- sva potrebna bušenja i dubljenja kod raznih ugradbi,- čišćenje objekta tokom gradnje i po završetku gradnje.Ugradbu treba vršiti tako, da se ne čini šteta na ostalom dijelu objekta.

  B ZANATSKI RADOVI

  IZOLATERSKI RADOVI

  a) HIDROIZOLACIJESav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima HRN-i.

  hladni premaz HRN U.M3.240vrući premaz HRN U.M3.224, 244ljepenka HRN U.M3.232, 221, 226bitumenizirana juta HRN A.3.026, 027

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.

  Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.

  Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).

  Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5.

  Jedinična cijena treba sadržavati:sav rad, uključivo prenose, prijevoze, grijanja itd.,sav potreban matreijal,transport,poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova.

  Ovi opći uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) pridržavajući se pravila dobrog zanata i uvažavajući klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i nadzoru.Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već definirani.

  b) TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA

  Općenito:Sva predložena rješenja moraju biti u skladu s postojećim propisima i standardima: Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 79/05, 155/05 i 74/06 HRN U.J6.151/82 – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije. HRN U.J6.201/89 – Akustika u građevinarstvu.Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.

  Materijal:Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugrađuju i mora biti atestiran. Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni.Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno i prema uputi proizvođača kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. Prije početka radova i ugradnje Izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete za sve građevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti mogući, a svi troškove snosi Izvođač radova.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Elastificirani ekspandirani polistiren za prigušenje udarnog zvuka u podovima ima zadaću prigušenja udarnog zvuka te osiguranja propisane minimalne vrijednosti toplinske izolacije. Ploče ekspandiranog polistirena koje će se ugrađivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz točke 4.2 norme HRN EN 13163:2002 i slijedeće zahtjeve: -nazivna ukupna debljina ploča u ugrađenom stanju d = 20 mm, projektna vrijednost toplinske provodljivosti ekspandiranog polistirena λ ≤ 0.040 W/(mK), ili -projektna vrijednost toplinskog otpora ploča ekspandiranog polistirena iznosi R ≥ 1,00 m2K/W, -reakcija na vatru: eurorazred E prema HRN EN 13501-1, -ugrađeni proizvod mora imati svojstva navedena u donjoj kodiranoj oznaci ili povoljnija: EPS - HRN EN 13163 – T4 – L1 – W1 – S1 – P3 – BS50 – DS(N)5 – ≤SD30 – CP3

  Obračun radova vrši se po m2 površine.

  Jedinična cijena treba sadržavati:sav rad i transport,sav materijal uključivo pomoćni i vezni,kompletnu ugradbu,sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,zaštita na radu,poravak štete na svojim i tuđim radovima,uklanjanje svih ostataka i čišćenje nakon rada.Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.

  RAVNI KROV

  OPĆI UVJETI ZA KROVOPOKRIVAČKE RADOVE

  Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Izvođač je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inžinjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.

  Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode.

  Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena.Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan ivertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i omoćni materijal.

  Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.

  • Prilikom izvedbe krovopokrivačkih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda:

  Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu [SL SFRJ Tehnički propis o građevnim proizvodima [NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14]HRN U.F2.010 - Završni radovi u građevinarstvu - Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radovaHRN EN 1304:2013 - Glineni crijep i pomoćni dijelovi - Definicije i specifikacije proizvodaHRN EN 13162:2012 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)HRN EN 13956:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajkeHRN EN 13859-1:2014 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka – 1.dio:Podložne trake za prijeklopno pokrivanje zidovaHRN EN 13984:2013 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  GIPSKARTONSKI RADOVI

  Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te uputama projektanta i ovlaštenog predstavnika investitora. Upotrebljeni glavni i pomoćni materijal u svemu treba odgovarati postojećim uzorcima i propisima. Prije početka radova izvođač je dužan sve kote kontrolirati u naravi i za odstupanja obavijestiti investitora odnosno projektanta putem građevinskog dnevnika. Sa radom se započinje kada su svi ostali radovi (instalacije, elektrika, voda, grijanje, ventilacija, kao i svi ostali radovi vezani uz spušteni strop) gotovi. Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte koje, prije izvedbe, dostavlja na ovjeru projektantu. Jedinična cijena sadrži gotov izveden i montiran strop i zid sa: - svim materijalom, radom u radionici i montažom na gradilištu; - svim transportnim troškovima, sa dovozom na gradilište i prijenosom na mjesto montaže; - svim potrebnim radnim i zaštitnim skelama za montažu; - uklanjanjem nečistoća i otpada po završenom poslu; - svim zakonskim obavezama, mjerama zaštite na radu kao - i pripremno-završnim radovima.

  Točnost izvođenja po pravcu, vertikali i ravnini mora biti unutar 1 ‰ po etaži.

  Izvođač treba upotrebiti materijal koji u svemu odgovara uzorku što ga odabere projektant (od uzoraka predloženih od strane izvođača). Kod upotrebe gipskartonskih proizvoda upotrijebiti proizvode proizvođača tvrtke KNAUF, RIGIPS ili druge jednakovrijedne, i ugraditi ih prema propisima, opisima i uputama koje daje proizvođač. Ovjes spuštenog stropa izvršiti upucavanjem u armirano-betonsku konstrukciju stropa / poda i zid od opeke. Na mjestima gdje se treba pričvrstiti u drugu vrstu podloge izvođač je dužan jediničnom cijenom ponuditi i obuhvatiti eventualno potrebnu konstrukciju kao što je drveni roštilj ili sl. Osim vrijednosti jedinične cijene troškovnika za kompletno dovršen i funkcionalno osposobljen strop, troškovi za više radnje neće biti priznati. Zamjenski materijal bolje kvalitete od tražene obračunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veća od ugovorene. Obračun se vrši po m2 gotovog spuštenog stropa i zida

  KERAMIČARSKI RADOVI

  Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti propise: HRN EN 121:01, 159:01, 176:01, 178:01, 186:01, 187:01 HRN B.D1.300, 301, 305, 306, 321, 322, 331, 332, 334, 335 B.D8.050, 054, 058, 060, 068, 070, 080, 090, 092, 099, 450 Sav vezni materijal, ljepila, zaptivni materijal i pomoćna sredstva HRN U.F2.011.

  Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. U načelu nisu dopušteni različiti proizvodi za zidne i podne pločice u jednoj prostoriji. Ako nije drugačije opisano, nudi se materijal prve klase. Pločice ne smiju sadržavati olovo. Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloge, te način obračuna u svemu prema važećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.Spojevi zidnih i podnih površina, predmeta kao primjerice pragova sa površinama obloženim keramičkim pločicama moraju se fugirati elastičnom vodootpornom masom.Elastičnom masom fugirati i kod površina dužih od 4 m, unutarnjih kutova, kao i na linijama dodira različitih podloga (primjerice beton i zidna opeka).Rubove fuga prvo premazati veznim slojem. Rubove zalijepiti. U fugama ne smije biti ostataka morta i one moraju ići do podloge. Masa za fugiranje mora se uskladiti s pločicama i podlogom. Nikako ne smije doći do neurednog krivudanja pločica ili kemijskih reakcija.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Elastične fuge treba zapuniti, kako bi se izbjeglo prijanjanje triju bočnih površina. Kao zapunu koristiti neupijajuće vodonepropusne materijale. Ako u stavkama nije propisano drugačije, pločice i ploče polagati tako da im se fuge poklapaju i da su paralelne sa zidovima. Neovisno o tome, prije početka radova s projektantom dogovoriti smjer polaganja pločica, korištenje ukrasnih elemenata i slično. Ako su zidne i podne pločice iste duljine, fuge bi se trebale poklapati. Priključni komadi ne smiju biti manji od pola pločice. Treba izbjegavati polaganje uskih komada pločica

  Jako upijajuće podloge (primjerice opeka ili gipsana žbuka) prethodno obraditi (nanijeti sloj cementa ili temeljni premaz) u skladu sa propisanim načinom polaganja pločica. Polaganje pločica s tankim slojem morta izvodi se s tankoslojnim mortom koji se hidraulički stvrdnjava. U načelu nije dozvoljeno koristiti elemente iz različitih serija na jednoj cjelovitoj površini. Ako ploče s donje strane imaju žljebastu strukturu, treba paziti da se postavljaju u istom smjeru. Masa za fugiranje mora biti biološki prihvatljiva i ne smije uzrokovati promjene boje ploča. Fugirati se smije tek nakon što se mort / ljepilo vezao odnosno osušio. Prividne fuge u estrihu zatvoriti umjetnom smolom prije polaganja obloga. Podne slivnike ugraditi u deke s brtvilom i prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije. Ako je brtvu potrebno ukliještiti, potrebni su odljevi s prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.

  Ako je predviđen priključak za izjednačavanje potencijala, njega smije izvesti samo ovlašteni električar. Između letvica odnosno ploča sokla i obloge ne smije nastati kruta veza, na što treba posebno paziti kod obloga na stepenicama; ovdje su potrebne elastične fuge. Podne ploče koje su položene na debeli sloj morta smiju se fugirati tek nakon što je mort dovoljno očvrsnuo.

  Na zidne površine od gipskartonskih ploča prvo treba nanijeti temeljni sloj otporan na otapala, ako to nije u suprotnosti s uputama proizvođača. Na sve vidljive rubove valja ugraditi rubne profile, osim ako nisu dostupne pločice s glazurom na rubovima. Kod izvođenja zidnih obloga treba paziti na izrez pločica u pogledu položaja sanitarija, učvršćenja, armatura, električnih prekidača, utičnica i sl (gdje je moguće izrezivanja vršiti kružnim krunama za keramiku odgovarajućeg promjera - rozeta u potpunosti mora prekrivati rubove rupe). Ako su utičnice ili kućišta za električne instalacije samo ovlaš postavljeni na zid, kod postavljanja pločica ih je potrebno trajno učvrstiti. Izvođač mora pomno paziti da pri postavljanju građevinskih elemenata na obložne ljuske sredstvima za pričvršćivanje ne ošteti nevidljive vodove i cijevi.

  Jedinična cijena treba sadržavati:. uzimanje mjera na gradnji,. sav potreban materijal uključivo vezni,. sav potreban rad uključivo alat i mašine. transportne troškove materijala,. dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja,. davanje traženih uzoraka,. zaštitu izvedenih radova,. čišćenje izrađenih površina,. odvoz otpadaka i šute nakon izvedenih radova,. popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi,. poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,. popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima,. keramičku obradu raznih kutija i sl. elektr. instalacije na površinama koje se obrađuju.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  BRAVARSKI RADOVI

  Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Izvođač je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inžinjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.

  Dobavljač ima slijedeće obveze:

  1.1 Projektiranje, izrada i ugradba svih dijelova koji čine integralnu, sigurnu i vodonepropusnu fasadu prema nacrtima i ovom opisu.

  1.2 Izvoditelj se obavezuje izraditi i ugraditi ostakljenu konstrukciju fasade i ostale otvore do potpune gotovosti, u već provjerenim i certifiranim sustavima, te se od njega očekuju visoka kvaliteta izvedbe. Prije početka radova izvoditelj je dužan izvršiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji (NN br.175/03) i Zakonom zaštite na radu (NN 114/03).šenja koja Izvoditelj predlaže i primjenjuje moraju biti usklađena s HRN-ma i propisima te usvojenim EN (kada je zakonom utvrđena njihova obvezna primjena), a u ostalom dijelu primjenjuju se sljedeće EN :EN ISO 9001 Sigurnost kvaliteteEN AW-6060 EN 12020-2 Legure aluminijskih profila EN 755 aluminij i aluminijske legure - istisnute šipke, cijevi i profili - dopuštena odstupanja dim. i oblika, mehaničke karakteristikeEN 573 aluminij i aluminijske legure - kemijski sastav i oblik gnječenih proizvoda: EN AW 6060 T66EN 10088 Legure inox profilaEN 10077-1 Proračun Uw koficijenta prolaza topline kroz prozorEN 107 Metode ispitivanja prozora- Mehaničko ispitivanjeEN 179 Građevinski okovi- Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločomEN 513 Profili od neomekšanog poli-vinil klorida (PVC) za proizvodnju prozora i vrata - Određivanje čvrstoće zavarenih uglova i T-spojevaEN 673 Ostakljenje- Izračun keficijenta prolaza topline- Ušteda energijeEN 947 Zaokretna i okretna vrata- određivanje otpornosti na vertikalno opterećenjeEN 948 Zaokretna i okretna vrata- Određivanje otpornosti na statičku torzijuEN 949 Prozori i ovješene fasade, vrata, rebrenice i zasloni- Određivanje otpornosti na udar mekog i teškog tijela EN 950 Vratna krila –Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelomEN 951 Vratna krila –Metoda mjerenja visine, širine, debljine i pravokutnostiEN 952 Vratna krila –Opća i lokalna ravnost – Metoda mjerenjaEN 1026 Prozori i vrata – Propusnost zraka - Metoda ispitivanjaEN 1027 Prozori i vrata – Vodonepropusnost - Metoda ispitivanjaEN 1063 Ostakljenje – Metode ispitivanjaEn 1191 Prozori i vrata – Otpornost na uzastopno otvaranje i zarvaranjeEN 1192 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoćeEN 1163 Profili iz plastikeEN 10142 Kontinuirano vruće pocinčana traka i lim od niskougljičnih čelika za hladno oblikovanje – Tehnički uvjeti isporukeEN ISO1461 Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija pocinčavanjemEN ISO12343-2-5-6 Laminirano sigurnosno staklo s PVB folijomEN 485 Aluminijski limoviEN 12020 Tvrdo prešani profili iz aluminijaEN 1522:1523 Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na pucanj- Zahtjevi i razredba i metoda ispitivanja

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  EN 1529 Vratna krila – Visina, širina, debljina i provokutnost – Razredba dopuštenih odstupanjaEN 1530 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih otstupanjaEN 1627 Prozori, vrata, zasloni – Otpornost na provalu – Zahtjevi i razredba-EN 1628 Prozori, vrata, zasloni – Otpornost na provalu – Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti pod statičkim opterećenjemEN 1629 Prozori, vrata, zasloni – Otpornost na provalu – Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti pod dinamičkim opterećenjemEN 1630 Prozori, vrata, zasloni – Otpornost na provalu – Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na provalu priručnim alatomEN ISO10211-2 Termičkim mostovi u visokogradnjiEN 12046-2 Sile otvaranja i zatvaranja – Metode ispitivanja – VrataEN 12152 Ovješene fasade – Propusnost zraka, zahtjevi i razredbaEN 12153 Ovješene fasade – Propusnost zraka, metoda ispitivanjaEN 12154 Ovješene fasade – VodonepropusnostEN 12155 Ovješene fasade – Vodonepropusnost – Laboratorijsko ispitivanje pod statičkim tlakomEN 12179 Ovješene fasade – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanjaHRN EN 12207 Prozori i vrata – Propusnost zraka, razredbaHRN EN 12208 Prozori i vrata – Vodonepropusnost, razredbaHRN EN 12210 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – RazredbaHRN EN 12211 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanjaEN 13050 Ovješene fasade – Vodonepropusnost – Laboratorijsko ispitivanje s promjenjivim tlakom zraka i prskanjem vodomEN 13051 Ovješene fasade – Vodonepropusnost – Ispitivanje na terenuEN 13116 Ovješene fasade – Otpornost na opterećenje vjetromEN ISO 6946 Prolaz topline kroz konstrukciju – Metoda proračuna

  Materijal čelikHRN EN 10027; materijal profila fasade: St 37-2 (sirovi profil)HRN EN 10346; materijal profila fasade: S 250 GD (valjani profili iz vruće pocinčanih traka);HRN EN 10149: materijal profila fasade S 260 NC (vučeni i normalizirani profili, elektrogalvanizirani)HRN EN 10088 Legure inox profila - 1.4307 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316), 1.4404 (316L)HRN EN 10020: Definicije i razredba vrsta čelikaHRN EN 10021: Opći tehnički uvjeti isporuke za čelik i čelične proizvodeHRN EN 10027: Sustavi označavanja za čelike; 1. dio nazivi čelika; 2. dio brojčani sustavHRN EN 10025: Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika; 1. dio - Opći tehnički uvjeti isporuke;2. dio - Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane čelikeHRN EN 1090-1: Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 1. dio - opći uvjeti isporukeHRN EN 1090-2: Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 2. dio -Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije

  ZavarivanjeHRN EN 13479:2007: Opća norma za dodatni i potrošni materijal za zavarivanje - dodatni materijali i praškovi za zavarivanje taljenjemHRN EN ISO 2560:2007: Dodatni i potrošni materijal za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika - razredbaHRN EN 439:1999: Dodatni i potrošni materijali - zaštitni plinovi za REL i rezanjeHRN EN 440: Dodatni materijali za zavarivanje - žice za elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  Antikorozivna zaštitaHRN EN ISO 2808:2004: Boje i lakovi- određivanje debljine filmaHRN EN ISO 8501: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - vizualna procjena čistoče površine - 1.dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2.dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlakaHRN EN 8503: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abrazivaHRN EN ISO 12944-1: Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja - opći uvod

  1.3 Koordinirati svoje aktivnosti sa sa ostalim sudionicima u projektu a prema terminskom planu.

  1.4 Ugraditi fasadu u predviđenom roku i prema pravilima struke.

  Dobavljač otvora na krovu ima slijedeće obveze za ostale materijale:

  2.1 Aluminijski limovi za opšavMinimalna debljina opšavnih limova treba biti 2.0 mm. Legura EN AW-5005 H34 ili slično, karakteristike prema EN 485, EN 515 i EN 573. Završna obrada PPC u boji prema izboru arhitekta. Savijeni rubovi vanjskog lima parapeta trebaju biti zarezani tako da se ostvari oštri rub svaijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

  2.3 Staklo2.3.1 Karakteristike staklaVrsta, debljina i određene karakteristike stakla, kao što su toplinska zaštita,obrada i boja stakla određuje projektant. Debljine stakala potrebno dokazati statičkim proračunom.

  2.4 BrtveStrukturalni silikon i brtveni silikon proizvođača Dow Corning, General Electric ili Tremco, uz potvrdu proizvođača o kompatibilnosti i pravilnoj uporabi silikona na fasadi. Vanjske brtve EPDM, neopren ili silikonske brtve. Brtve u kontaktu sa silikonom neoprenske ili silikonske. Vanjske brtve prozora moraju biti vulkanizirane na kutevima.

  2.5 Oslonci za staklaOslonci: silikonska guma tvrdoće 85±5 Shore ABočni graničnici: silikonska guma tvrdoće 65±5 Shore ADuljina svakog oslonca 30 mm za svaki m2 površine stakla.

  2.6 Ostali materijaliSvi materijali moraju biti kompatibilni sa ostalim materijalima u fasadi. Svi materijali moraju biti negorivi.Zabranjena je uporaba štetnih i kancerogenih materijala (azbest i slično). Zabranjena je uporaba neekoloških materijala (dobivenih uz oprabu CFC-a i slično). Svaki materijal treba odobriti nadzorni inženjer i konzervator.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  STOLARSKI RADOVI

  OPĆI UVJETI

  Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.

  Davanjem ponude ponuđač usvaja u cjelosti ove uvjete:Ponuđač nudi gotov stolarski element:- izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,- kompletna montaža i ugradba na gradilištu,- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,- eventualno potrebnu radnu skelu sa postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),- završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno,- okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda,- čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove poravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe,- troškove zaštite na radu.

  MATERIJALI

  Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06.Tehnička svojstva prozora i vrata,ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005.Svi stolarski elementi koji se ugrađuju po ovim uvjetima izvode se od MDF ploča (završna obrada ličenjem i prirodna boja). Materijal mora biti bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača, te mehaničkih oštečenja.

  IZVEDBA I OBRADA

  Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, te dostavlja na usaglašavanje projektantu. Izvođač je dužan sa rukovodiocem gradilišta definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata.Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilištu kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu.Sva stolarija kod dostava mora biti zaštičena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštičuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštečenja, a što je sdržano u jediničnoj cijeni.U cijenu ulazi gotov finalni ugrađeni proizvod, sa ličenjem i ostakljenjem, komplet sa svim opšavima i okovom.

  OKIVANJE

  Izvođač radova obavezan je dobaviti, montirati te u cijenu ukalkulirati:

  - standardni okov od metala boje po izboru projektanta dimenzioniran prema veličini otvora, za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa, bez obzira da li je u pojedinim stavkama shema posebno sve iskazano,- sve željezne, aluminijske i gumene profile pojedinog stolarskog elementa,- svi željezni dijelovi koji se ugrađuju na stolarskim elementima moraju prethodno biti anitikorozivno zaštićeni ili pocinčani, a sva nova vezna sredstva (čavli, vijci, moždanici i sl.) za elemente koji se liče su prema propisima HRN-i.

  VELIČINE

  Sve iskazane veličine su veličine zidarskih otvora, koje treba prije izrade stavaka stolarije obavezno prekontrolirati na objektu.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

  Tehničko obračunski uvjeti:

  Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i nadzornog organa. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno: Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih -ličilačkih radova HRN U.F.2.015.Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta.

  U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, trošak za izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog materijala na gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme materijala. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku.Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplete. Materijal za izvedbu soboslikarskih-ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika.

  Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionljivost za podlogu, po mogučnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

  Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može se izvoditi rad dok se podloge ne urede. Predviđa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade "Gletafax" masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji bojom za unutarnje radove.

  Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.

  Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB "Soboslikarsko-ličilački radovi" izdanje R. Hrvatske.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  C OPREMA

  OPĆI UVJETI ZA NABAVU I UGRADBU TIPSKE OPREME

  Za svaku stavku troškovnika tipske opreme izvođač opreme mora dati garantni list sa zakonom propisanim garantnim rokom za tu vrstu proizvoda.Ugradba tipske opreme treba biti prema nacrtima, opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim organom i projektantom za svaki pojedini Uskladištenje tipske opreme treba provesti tako da bude osigurana od vlaženja i mehaničkih oštećenja.

  U jediničnu cijenu tipske opreme uključena je:- dobava kvalitetnih proizvoda koji moraju biti u skladu s propisima HRN-a, a proizvodi za koje propisi HRN-a ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj namjeni.Za svu opremu kojoj nije određena boja, bajcevi, furniri, plastifikacija metala, tkanina, itd. potrebno je konzultirati projektanta koji mora izvršiti odabir i pismeno ga odobriti.- dostava na gradilište- sav unutarnji /horizontalni i vertikalni/ i vanjski transport do mjesta ugradbe- prijedlog položaja i način ugradbe stavki /kod kojih to opisom nije definirano/ od strane izvođača radova te davanje na uvid i odobrenje projektantu koji mora pismeno odobriti izvedbu i ugradbu istog- kompletna montaža i ugradba na gradilištu sa svim potrebnim priborom, spojnim sredstvima i okovom te dotjerivanjem do besprijekornog funkcioniranja svih pojedinih dijelova- sva potrebna bušenja za pričvršćenje u zid, strop ili pod izvesti pažljivo, u suprotnom treba eventualna oštećenja popraviti na način da se uredi cijela ploha- čišćenje objekta nakon dopreme i ugradbe opreme- troškovi zaštite na radu

  Za svu opremu kojoj nisu precizno određene karakteristike potrebno je konzultirati projektanta koji mora izvršiti odabir i pismeno ga odobriti.Za svu opremu kojoj je projektom sugeriran konkretan proizvodni model /Kao: .../ potrebno je predložiti varijantno rješenje uz prethodno konzultiranje projektanta koji treba izvršiti odabir i pismeno ga odobriti.

  Mjere pozicija za ugradbu stavki obavezno kontrolirati u naravi prije dobave tipske opreme, u slučaju promjena obavijestiti projektanta i u dogovoru s njim naći rješenje. U suprotnom je nastala odstupanja od projekta izvođač dužan otkloniti o svom trošku.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  D INSTALACIJE

  Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i veoma savjesno prema danom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima.

  U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve zidarske pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, ispiranje i dezinfekcije cjevovoda, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacija za rukovanje i održavanje sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta.

  Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno.

  Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim. Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl., te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih pozitivnih propisa RH.

  Domaći proizvodi, proizvedeni u Republici Hrvatskoj , imaju prvenstvo primjene, odnosno ugradnje pri unošenju od strane ponuđača u stavke troškovnika.

  Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti proizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  SADRŽAJ

  A GRAĐEVINSKI RADOVI

  0 PRIPREMNI RADOVI

  I

  II ČELIK

  III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

  IV

  REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

  RUŠENJE I DEMONTAŽA

  ZIDARSKI RADOVI

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  REDNI BROJ OPIS

  JEDINICA MJERE

  KOLIČINA RADOVA

  JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA

  0. PRIPREMNI RADOVI

  NAPOMENA:• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine veće od 2,5 m. • OPĆI UVJETI su sastavni dio ovog troškovnika.

  0.1. Organizacija gradilišta, izvedba privremenih priključaka gradilišta (opskrba vodom,električnom energijom), izvedba skladišta za deponiranje alata, materijala i sl.

  kpl 1,00

  A ISTRAŽNI RADOVI

  0.2. Lociranje stvarnih pozicija postojećih kanalizacijskih priključaka, što uključuje:- postojeće sanitarne vertikale smještene na sjevernom dijelu objekta, koja je spojena na javni kanalizacijski priključak u Ulici Kalvarija i - postojeće odvodne cijevi iz wc-a susjednog prostora koja je spojena na javni kanalizacijski priključak u Ulici Ivana Grohovca.Jedinična cijena uključuje izradu probnih "šliceva" i svih građevinskih radova, s obilježavanjem i upisivanjem oznaka.Sva eventualna oštečenja i sanacija ostalih instalacija na teret su izvođača.

  kom 2,00

  0.3. Lociranje točne pozicije priključka, tj točke spoja vodovoda unutar objekta.Jedinična cijena uključuje izradu probnih "šliceva" i svih građevinskih radova, s obilježavanjem i upisivanjem oznaka.Sva eventualna oštečenja i sanacija ostalih instalacija na teret su izvođača.

  kom 1,00

  0.4. Izvedba svih predradnji zahvatu na konstrukciji koje su navedene u MAPI 2 - Glavni projekt / Građevinski projekt uređenja interijera prostora Rihub koje su slijedeće:a) utvrditi stvarni raspored,međusobne razmake, raspone nosivih elemenata I usporediti sprojektiranim stanjem u glavnom arhitektonskom projektu.b) utvrditi stvarne dimenzije svih nosivih elemenata I usporediti ih s projektiranim stanjem uglavnom arhitektonskom projektu.

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  REDNI BROJ OPIS

  JEDINICA MJERE

  KOLIČINA RADOVA

  JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA

  c) pregledati sve čelične IPN 240 nosače i utvrditi očuvanost profila, posebno u području oslanjanja čeličnog profila u nosivi zid. Ukoliko se primjete mehanička oštećenja, oštećenja od korozije ili ‘listanje’ nosača potrebno je potražiti dodatno mišljenje inženjera konstrukcije.d) pregledati sve ležajeve tj. mjesta oslanjanja čeličnih IPN 240 nosača u nosive zidove i utvrditi da nema oštećenja zida ispod čeličnog nosača IPN 240. Potrebno je utvrditi postojanost betonske podloge na koju se nosač oslanja I ravnomjerno raspoređuje opterećenje na nosivizid. Ukoliko se primjete mehanička oštećenja I nepostojanje betonske podloge potrebno jepotražiti dodatno mišljenje inženjera konstrukcije.e) pregledati čelične stupove “S1–S4’ i utvrditi očuvanost profila, posebno u području oslanjanja čeličnih nosača IPN 240 na stupove. Ako je oslanjanje čelične grede ekscentrično, u odnosu na čelični stup, potrebno je dodatnim plosnatim čeličnim ukrutama, d=4mm, osigurati štoravnomjerniji prijenos uzdužne tlačne sile. Ukoliko se primjete mehanička oštećenja, oštećenjaod korozije ili ‘listanje’ nosača potrebno je potražiti dodatno mišljenje inženjera konstrukcije.f) utvrditi da li na čeličnim nosačima u neopterećenom stanju postoji trajni progib od dosadašnjeg opterećenja konstrukcije. Ukoliko se primjete progibi potrebno je potražiti dodatno mišljenje inženjera konstrukcije.g) pregledati svu drvenu građu koja će se koristiti za nosive elemente. Ukoliko se primjete mehanička oštećenja, napuknuća ili oštećenja drvene građe potrebno ju je odvesti na deponij.Stavka uključuje i izradu izvedenog stanja konstrukcije galerije u slučaju velikih odstupanja od glavnog projekta ili ako to utvrdi nadzorni inženjer.

  kpl 1,00

  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

 • TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INST. RADOVAIDA d.o.o. za projektiranje i usluge / Trpimirova 2, Rijeka

  UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBna k.č. 3892 k.o. Stari Grad / Ivana Grohovca 1a, Rijeka

  Rijeka, studeni 2016.

  REDNI BROJ OPIS

  JEDINICA MJERE

  KOLIČINA RADOVA

  JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA

  I. RUŠENJE I DEMONTAŽA

  NAPOMENA:• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine već