RUMAR TRADISIONAL MELAYU SENI BINA YANG yang dilupakan masa.pdf · Islam yang amat mendalam. Tidak hairanIah jika meninjau rumah tradisional ini,pasti akan terselit ukiran indah seperti page 1

RUMAR TRADISIONAL MELAYU SENI BINA YANG yang dilupakan masa.pdf · Islam yang amat mendalam. Tidak hairanIah jika meninjau rumah tradisional ini,pasti akan terselit ukiran indah seperti

 • View
  242

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of RUMAR TRADISIONAL MELAYU SENI BINA YANG yang dilupakan masa.pdf · Islam yang amat mendalam. Tidak...

 • idak menggunakan paku,mampu bertahan ratusan tahun,

  . mempunyai sistem pengudaraan,mengikut arah kiblat dan paling utamakaya dengan keindahan seni halustangan. .ltu antara kehebatan seni bina rumah

  tradisional Melayu yang~ menggambarkan bagaimana masyarakatMelayu dahulu pakar dalam membinastruktur binaan rumah kayu.la bukan saja sebagai tempat

  berlindung, sebaliknya salah satu ruangekspresi seni halus atau kerja tanganselain menzahirkan chi unik sesuatuetnik Melayu yang menerapkan unsurIslam yang amat mendalam.Tidak hairanIah jika meninjau rumah

  tradisional ini, pasti akan terselit ukiranindah seperti motif flora dan fauna,kaligrafi,geometri dan alam (kosmos)yang dizahirkan pada strukturbangunan ..Ukiran ini pula diterjemahkan dalam

  pelbagai kaedah seperti ukiran tebuktembus, ukiran tebuk timbul dan ukiranlarik.Oleh kerana eiri-eiri unik inilah, hasil

  . binaan rumah tradisional kini diangkatsebagai salah satu warisan bangsa danpengenalan identiti masyarakat Melayu.Biarpun struktur binaan rumah

  Melayu tradisional bukanlah pilihan. masyarakat Melayu moden masa kini,namun usaha untuk memuliharastruktur binaan ini giat dijalankan olehMuzium Warisan Melayu (MWM),Universiti Putra Malaysia (UPM),Serdang, Selangor.Usaha ini dapat dilihat apabila

  sebanyak empat rumah tradisionalMelayu asal berjaya dipulihara dandipindahkan di laman muzium inisebagai salah satu kaedah pemuliharaandaripada hilang ditelan zaman.Pemuliharaan ini diketuai sendiri

  Pengarah MWM Dr Muhammad Pauzi .Abd Latif yang menjalankan kerja

  . mencan, mengenal pasn, mengkajiseterusnya melaksana kerja pemindahandan pemuliharaan sejak 2011.. Menurut Dr Muhammad Pauzf, empatbuat rumah itu dipilih berdasarkankepada empat eiri yang perlu ada padarumah berkenaan iaitu eiri seni binatradisional, nilai sejarah yang .tersembunyi pada rumah berkenaan,nilai estetika dan kerja pemuliharaanrumah itu tidak melebihi 20 peratus.Katanya, peranan memulihara rumah

  berkenaan dibuat berikutan mendapatirumah tradisional Melayu kini sudahsemakin pupus berikutan tidak lagidibina selain perkembangan teknologiyang membuatkan masyarakat memilihmembinarurnah batu.

  "Atas faktor ini, kita mengambillangkah untuk meneari rumahtradisionallama dan mempunyai sejarahserra nilai' estetiknya untuk dipulihara.

  "Jika kita tidak lakukan pemuliharaanini, kita pereaya mungkin untuk tempohbeberapa rahun lagi, rumah tradisionalMelayu akan pupus danlepyap, ~'katanya.Dr Muhammad Pauzi berkata,

  keunikan rumah tradisional Melayu inisebenarnya sudah lama mendapatperhatian pengkaji Barat yang turntmembuat kajian.Katanya, faktor utama ia mendapat

  perhatian pengkaji barat berikutanrumah tradisional Melayu ini sumberpaling lengkap untuk menterjemah

  \ .

  RUMAR TRADISIONAL MELAYU

  SENI BINA YANGDI~AKAN MASA

  .Bilatapak sesuai sudahdijumpai, proses menaikkanrumah ini kemudtan dibuatsecara bergotong -royong,)ienemsi proses menaikkanstruktur rumah inilah kitabeleh dapatibetapa bijalmjramasyarakat terdahulumembuat rumah biarpun ,tanpa panduan pelannamunroman mampu berdiri tegak,.kukuh dan tahan lama"Dr Muhammad Pauzi Abd Latif

  PROFIL

  Nama: Dr JluhammadPauzi Abd I.atff

  AsaI: Klang, SelaDgor

  Pendidikan: DoktorFa&qfah (PhD)Komunikasi, I1nivenmPIdra Malaysia (UPIf)

  Jawatan: PengarahMuzium WarisanMelayuUPM

  KaJian: Seni BinaRamah Tradisional .Melayu

  Tarikh mulakajian:Sejak 2011

  +

  PEGAWAI TadbirlKurator, Khairul Nishak Harun menunjukkan tiang yang disambung ticlak mengunakanpaku di Rumah Negeri Sembilon di Muzium. Warisan Meloyu, E_niversiti Putra Malaysia (UPM).

  penguasaan bangs a MelaYU,dalam .bidang binaan, pertukangan,seni halusdan dalam peneapaian aspek .kerohanian. .

  "Berdasarkan kajian, rumah Melayudulli sebenamya bukan dibina'sebarangan. Sebaliknya untukmemilihtapak saja memerlukan penelitiantermasuk mengambil kira arah kiblat.. "Blla tapak sesuai sudah dijumpai,proses menaikkan rumah ini ~emudiandibuat seeara bergotong-royong.Menerusi proses menaikkan strukturrumah inilah kita boleh dapati betapabijaknya masyarakat terdahulu

  membuat rumah biarpun tanpa panduanpelan, namun rumah mampu berdiritegak, kukuh dan tahan lama," katanya.Menurut Dr Muhammad Pauzi, bukti

  kehebatan masyarakat Melayli dalammembina rumah ini dapat dllihat apablla.mereka ma'mpu'membina strukturberbeza setiap rumah bagi.menggambarkan siapa pemilik rumahberk,enaan mengikut, status darjat ataupangkat. .Perbezaan~tulah yang menjadikan

  rumah tradisional Melayu ini unik danbetapa hel;>atnya sem pertukanganMelayu dahulu.

  ...