Rozdzia‚ 1 Cz‚owiek - sp. 1 - Cz‚owiek Plan wynikowy Poziom podstawowy Poziom rozszerzony W zakresie

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rozdzia‚ 1 Cz‚owiek - sp. 1 - Cz‚owiek Plan wynikowy Poziom podstawowy Poziom...

Rozdzia 1 - Czowiek Plan wynikowy

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

W zakresie wiedzy

zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane sownictwo z rozdziau, w szczeglnoci: dane osobowe, wygld zewntrzny, zainteresowania, cechy charakteru, ubrania i dodatki

desenie i materiay

uczucia i emocje zna znaczenie i odmian czasownikw to be, have got, zna konstrukcje czasu present simple zna zasady tworzenia antonimw za pomoc przedrostkw - zna zasady tworzenia zda w trybie rozkazujcym

zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada sownictwo z rozdziau, poprawnie stosuje wikszo poznanych rodkw leksykalnych w wypowiedziach, odmienia czasowniki to be, have got, stosuje je poprawnie w wypowiedziach, poprawnie stosuje konstrukcje czas present simple w wypowiedziach, - tworzy antonimy do podanych przymiotnikw - poprawnie stosuje formy trybu rozkazujcego

W zakresie umiejtnoci

rozumie wikszo tekstu czytanego i komunikatw sownych na bazie poznanego sownictwa, w wikszoci poprawnie rozwizuje zadania na czytanie i suchanie,

na og poprawnie podaje swoje dane osobowe,

w wikszoci poprawnie opisuje osoby z otoczenia oraz pokazane na ilustracjach: wygld zewntrzny, osobowo i charakter,

na og bezbdnie wypowiada si na temat ubioru i wygldu,

w wikszoci bezbdnie opisuje swoje uczucia i uczucia innych,

na og bezbdnie opisuje emocje osb przedstawionych na ilustracjach,

w wikszoci poprawnie opowiada o swoich zainteresowaniach

wyraa swoj opini na temat znaczenia wygldu zewntrznego - w wikszoci bezbdnie pisze e-mail do kolegi/koleanki z elementami opisu osoby, uwzgldniajc przynajmniej poow wymaganych informacji.

rozumie szczegowo teksty czytane i komunikaty sowne w zakresie omawianych tematw, poprawnie rozwizuje zadania na czytanie i suchanie, bezbdnie podaje swoje dane osobowe

w uporzdkowany sposb opisuje osoby z otoczenia oraz pokazane na ilustracjach: wygld zewntrzny, osobowo i charakter

bezbdnie wypowiada si na temat ubioru i wygldu,

bezbdnie opisuje swoje uczucia i uczucia innych,

szczegowo opisuje emocje osb przedstawionych na ilustracjach,

swobodnie opowiada o swoich zainteresowaniach,

wyraa opini na temat znaczenia wygldu zewntrznego uywa szerokiego zakresu sownictwa i struktur, aby bezbdnie napisa spjny e-mail do kolegi/koleanki z elementami opisu osoby, uwzgldniajc wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosujc odpowiedni styl.

Kryteria oceniania

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Umiejtnoci Ocena dopuszczajca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Sownictwo Ucze: - zna co najmniej 1/3 sw i wyrae z rozdziau 1, popenia liczne bdy orograficzne

Ucze: - zna co najmniej poow sw i wyrae z rozdziau 1, ale popenia do liczne bdy ortograficzne.

Ucze: - zna wikszo sw i wyrae z rozdziau 1, popenia nieliczne bdy ortograficzne, Na og poprawnie stosuje poznane rodki w wypowiedziach.

Ucze: - zna i swobodnie stosuje sownictwo i wyraenia z rozdziau 1, w szczeglnoci: dane personalne; czci ciaa, ubrania, tkaniny i wzory, wygld zewntrzny uczucia i emocje, cechy charakteru

Gramatyka Ucze: - zna zasady uycia czasu Present Simple; podejmuje prby uzupeniania zda czasownikami w czasie Present Simple, ale popenia liczne bdy. - zna zasady tworzenia zda w trybie rozkazujcym; podejmuje prby uzupeniania zda w trybie rozkazujcym, ale popenia liczne bdy.

Ucze: - czciowo poprawnie uzupenia zdania czasownikami w czasie Present Simple; podejmuje prby uycia konstrukcji Present Simple w wypowiedzi, popenia liczne bdy. - czciowo poprawnie uzupenia zdania w trybie rozkazujcym; podejmuje prby uycia zda rozkazujcych, popenia liczne bdy.

Ucze: - poprawnie uzupenia zdania czasownikami w czasie Present Simple; stosuje konstrukcj Present Simple w wypowiedzi; popenia drobne bdy. - poprawnie uzupenia zdania w trybie rozkazujcym; podejmuje prby uycia zda rozkazujcych, popenia drobne bdy.

Ucze: - poprawnie uzupenia zdania czasownikami w czasie Present Simple; wypowiada si swobodnie w podanych kontekstach sytuacyjnych uywajc konstrukcji Present Simple. - bezbdnie uzupenia zdania w trybie rozkazujcym; wypowiada si swobodnie w podanych kontekstach sytuacyjnych uywajc zda rozkazujcych.

Czytanie ze zrozumieniem

Ucze: - (PP) poprawnie dobiera jedno zdanie do tabliczki informacyjnej (1/4) - (PR) dobieranie nagwkw do akapitw stwarza mu trudnoci

Ucze: - (PP) poprawnie dobiera dwa zdania do tabliczek informacyjnych (2/4)

Ucze: - (PP) poprawnie dobiera trzy zdania do tabliczek informacyjnych (3/4)

Ucze: - (PP/ PR) w caoci poprawnie rozwizuje zadania egzaminacyjne. Uzasadnia swoje odpowiedzi, wskazujc

- (PR) czciowo poprawnie dobiera nagwki do akapitw (1/3)

- (PR) w wikszoci poprawnie dobiera nagwki do akapitw (2/3)

kluczowe sowa i/lub fragmenty oryginalnym tekcie.

Rozumienie ze suchu

Ucze: - (PP) czciowo poprawnie rozwizuje test wyboru: okrela kontekst wypowiedzi lub intencj autora lub wyszukuje waciwe informacje (1/4) - (PR) dobieranie zda do wypowiedzi stwarza mu du trudno

Ucze: - (PP) czciowo poprawnie rozwizuje test wyboru: okrela kontekst wypowiedzi lub intencj autora lub wyszukuje waciwe informacje (2/4) - (PR) poprawnie dobiera dwa zdania do wypowiedzi

Ucze: - (PP) w wikszoci poprawnie rozwizuje test wyboru: okrela kontekst wypowiedzi lub intencj autora lub wyszukuje waciwe informacje (3/4) - (PR) poprawnie dobiera trzy zdania do wypowiedzi

Ucze: - (PP/ PR) w caoci poprawnie rozwizuje oba zadania egzaminacyjne. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Znajomo funkcji jzykowych

Ucze: - w niewielkim stopniu poprawnie dobiera reakcje do nagranych wypowiedzi (1/4)

Ucze: - czciowo poprawnie dobiera reakcje do nagranych wypowiedzi (2/4)

Ucze: - w wikszoci poprawnie dobiera reakcje do nagranych wypowiedzi (3/4)

Ucze: - w caoci poprawnie dobiera reakcje do nagranych wypowiedzi.

Znajomo rodkw jzykowych

Ucze: - (PP) w niewielkim stopniu poprawnie dobiera wyrazy do luk (1/3) oraz rozwizuje zadanie na test luk sterowanych (1/3) - (PR) w niewielkim stopniu poprawnie tumaczy fragmenty zda (1/5), uzupenianie luk wyrazami w odpowiedniej formie sprawia mu du trudno

Ucze: - (PP) czciowo poprawnie dobiera wyrazy do luk (2/3) oraz rozwizuje zadanie na test luk sterowanych (2/3). - (PR) czciowo poprawnie tumaczy fragmenty zda (2-3/5), czciowo poprawnie uzupeniania luki wyrazami w odpowiedniej formie (2/5)

Ucze: PP: poprawnie dobiera wyrazy do luk - (PR) w wikszoci poprawnie tumaczy fragmenty zda (4/5), w wikszoci poprawnie uzupeniania luki wyrazami w odpowiedniej formie (3-4/5)

Ucze: - (PP/ PR) w peni poprawnie posuguje si zasobem poznanych rodkw jzykowych: dobiera wyrazy do luk, wykonuje test luk sterowanych, tumaczy fragmenty zda oraz uzupenia luki wyrazami w odpowiedniej formie

Tworzenie wypowiedzi pisemnych

Ucze: - redaguje zwile prost wypowied (e-mail) na podstawie polecenia do zadania

Ucze: - redaguje zwile prost wypowied (e-mail) na podstawie polecenia do zadania

Ucze: - redaguje poprawnie prost wypowied (e-mail) na podstawie polecenia do zadania

Ucze: - redaguje poprawnie wypowied (e-mail) na podstawie polecenia do zadania

typu egzaminacyjnego, w ktrym opisuje osob, wyraa uczucia i sugestie. - odnosi si do co najmniej dwch wybranych punktw polecenia, ale ich nie rozwija - nieudolnie odwzorowuje model z podrcznika - popenia liczne bdy jzykowe i ortograficzne.

typu egzaminacyjnego, w ktrym opisuje osob, wyraa uczucia i sugestie. - odnosi si do trzech punktw polecenia i rozwija co najmniej jeden z nich - odwzorowuje model z podrcznika, ale wypowied nie zawsze jest spjna i logiczna.

typu egzaminacyjnego, w ktrym opisuje osob, wyraa uczucia i sugestie. - odnosi si do trzech punktw polecenia i rozwija co najmniej dwa z nich rozwija - korzysta z modelu w podrczniku - wykorzystuje wikszo poznanych z podrcznika struktur oraz sownictwa, a praca zawiera drobne bdy.

typu egzaminacyjnego, w ktrym opisuje osob, wyraa uczucia i sugestie. - odnosi si do wszystkich punktw polecenia i je rozwija - wykorzystuje wszystkie poznane z podrcznika struktury oraz sownictwo, jego praca jest spjna i logiczna, zawiera drobne bdy.

Tworzenie wypowiedzi ustnych

Ucze: - podejmuje prb opisu wygldu, osobowoci i zainteresowa osb bliskich uywajc niektrych przymiotnikw poznanych z podrcznika. Wypowied zawiera liczne bdy.

Ucze: - opisuje wygld, zainteresowania oraz osobowo uywajc niektrych przymiotnikw poznanych z podrcznika. Popeni nieliczne bdy.

Ucze: - opisuje rne osoby, uywa wikszoci poznanych zwrotw. - popenia drobne bdy.

Ucze: - swobodnie opisuje rne osoby (wygld, zainteresowania, osobowo), uywa bogatego zasobu sownictwa z podrcznika.

Rozdzia 2 - Dom Plan wynikowy

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

W zakresie wiedzy

zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane sownictwo z rozdziau 2., w szczeglnoci: rodzaje domw

czci domu

meble i wyposaenie

pooenie

przymiotniki opisujce dom i miejsce zamieszkania zna konstrukcje there is/there are,

zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada sownictwo z rozdziau 2., poprawnie stosuje wikszo poznanych rodkw leksykalnych w wypowiedziach, poprawnie stosuje konstrukcje there is/there are w wypowiedziach