of 34 /34
Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1 KONTRAKT Załącznik nr 5 Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział 3 Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu

Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

  • Upload
    lyanh

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział...

Page 1: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1 1

KONTRAKT Załącznik nr 5

Rozdział 1 Akt Umowy

Rozdział 2 Warunki Kontraktu

Rozdział 3 Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu

Page 2: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 2 2

AKT UMOWY

NA ROBOTY BUDOWLANE

WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Nazwa zamówienia: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej PODIUM.

Umowa nr ……………………………………….

zawarta w dniu …….…………… w Gliwicach pomiędzy:

Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21,

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………,

2. ………………………………………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………... z siedzibą w …………………….,

adres: ……………………………………………………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez …………………………… ………………………………………………… pod numerem KRS

……………………..……, NIP ………………………,

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………,

2. ………………………………………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie Stronami Umowy.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia

29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.

759), została zawarta umowa następującej treści:

Page 3: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 3

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie hali widowisko – sportowej w Gliwicach przy ul. Akademickiej i Kujawskiej na działkach ewidencyjnych nr 281, 640, 633, 638, 635, 238, 240 obręb Politechnika wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz wjazdami i ciągami komunikacyjnymi, tworzącymi razem zespół funkcjonalny PODIUM, w skład którego wchodzą: główna hala widowiskowo-sportowa, hala treningowa, centrum SPA, zewnętrzny garaż wielopoziomowy, estakada drogi pożarowej, obiekty małej architektury oraz zagospodarowanie terenu.

2. Opisane wyżej roboty budowlane oraz budowane obiekty zwane będą dalej łącznie przedmiotem umowy.

§ 2

1. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Umowy, dołączonych do niniejszej Umowy.

2. Przedmiot umowy szczegółowo został opisany w następujących dokumentach, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane, jako integralną część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

a). niniejszy Akt Umowy,

b). Warunki Kontraktu,

c). specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

d). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

e). dokumentacja projektowa,

f). oferta Wykonawcy z załącznikami,

g). Tabela Cen Ryczałtowych,

h). harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy.

3. Wszelkie uzupełnienia do powyższych dokumentów winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, które je modyfikują.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 27 miesięcy od daty zawarcia niniejszego Aktu Umowy.

§ 4

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi na okres co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, obejmującą dostarczone materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót.

§ 5

1. Strony Umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto …………..……………………… złotych (PLN)

(słownie …..………………………………………………………………złotych (PLN),

w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 46,67% wydatków kwalifikowanych.

Page 4: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 4 4

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie.

3. Płatności faktur będą dokonywane w PLN przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku …………………………………………………………………, nr rachunku …………………………………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy z zastrzeżeniem zawartym w pkt 5.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Przed przystąpieniem do robót przez podwykonawców, Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców należnego im wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z nimi.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

a). Zamawiający,

b). Wykonawca,

c). Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013

5. Na dowód tych postanowień Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszą Umowę, która wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

1)............................................................

2)............................................................

1)............................................................

2)............................................................

Page 5: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 5 5

Rozdział 2

WARUNKI KONTRAKTU SPIS TREŚCI: Klauzula 1 Postanowienia ogólne ......................................................................................7 1.1 Definicje.........................................................................................................................7 1.2 Prawo i język ..................................................................................................................9 1.3 Zrozumienie Dokumentacji Projektowej, Dokumenty Wykonawcy.................................9 1.4 Poufne szczegóły ..........................................................................................................10 1.5 Przestrzeganie prawa ....................................................................................................10 1.6 Solidarna odpowiedzialność..........................................................................................10 Klauzula 2 Zamawiający ................................................................................................11 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy................................................................................11 2.2 Roszczenia Zamawiającego ..........................................................................................11 2.3 Menadżer Projektu.............................................................................................................11 Klauzula 3 Inżynier ........................................................................................................12 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera...............................................................................12 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera......................................................................12 3.3 Polecenia Inżyniera.......................................................................................................12 3.4 Zmiana Inżyniera ..........................................................................................................12 3.5 Ustalenia.......................................................................................................................12 3.6 Spotkania kierownictwa................................................................................................12 Klauzula 4 Wykonawca..................................................................................................13 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy ...............................................................................13 4.2 Zabezpieczenie Wykonania...........................................................................................13 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy ..........................................................................................14 4.4 Podwykonawcy.............................................................................................................14 4.5 Cesja i korzyści podzlecenia .........................................................................................14 4.6 Współpraca...................................................................................................................14 4.7 Nieprzewidywalne warunki fizyczne.............................................................................15 4.8 Raporty o postępie ........................................................................................................15 Klauzula 5 Kadra i robotnicy..........................................................................................16 5.1 Osoby w służbie Zamawiającego ..................................................................................16 5.2 Zagraniczny personel i robotnicy ..................................................................................16 Klauzula 6 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie.........................................................16 6.1 Rozpoczęcie Robót .......................................................................................................16 6.2 Czas na Ukończenie......................................................................................................16 6.3 Harmonogram...............................................................................................................16

Page 6: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 6 6

6.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie ...............................................................................17 6.5 Tempo wykonawstwa ...................................................................................................17 6.6 Kary umowne ...............................................................................................................18 6.7 Zawieszenie robót.........................................................................................................18 6.8 Następstwa zawieszenia ................................................................................................18 6.9 Przedłużenie zawieszenia..............................................................................................19 6.10 Wznowienie robót.........................................................................................................19 Klauzula 7 Przejęcie przez Zamawiającego ....................................................................19 7.1 Przejęcie Robót.............................................................................................................19 7.2 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad ....................................................................19 Klauzula 8 Okres Zgłaszania Wad..................................................................................20 8.1 Usuwanie wad ..............................................................................................................20 8.2 Niewypełnienia obowiązku usuwania wad, kary za nieterminowe usuwanie wad ..........20 8.3 Świadectwo Wykonania................................................................................................20 Klauzula 9 Obmiary i wycena ........................................................................................20 9.1 Obowiązkowe obmiary Robót.......................................................................................20 9.2 Metody obmiaru ...........................................................................................................20 9.3 Książka obmiarów.............................................................................................................20 9.4 Wycena.........................................................................................................................20 Klauzula 10 Zmiany i korekty .......................................................................................21 10.1 Procedura wprowadzania Zmian ...................................................................................21 10.2 Zmiana Czasu na Ukończenie .......................................................................................22 10.3 Okoliczności wystąpienia Zmian...................................................................................22 Klauzula 11 Cena Kontraktowa i zapłata .......................................................................23 11.1 Cena Kontraktowa ........................................................................................................23 11.2 Wnioski o płatność, Przejściowe Świadectwa Płatności ................................................23 11.3 Plan Płatności ...............................................................................................................23 11.4 Zapłata..........................................................................................................................24 11.5 Końcowe Świadectwo Płatności....................................................................................24 11.6 Rozliczenie Ostateczne .................................................................................................24 Klauzula 12 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego...........................................24 12.1 Wezwania do naprawy uchybienia ................................................................................24 12.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego..........................................................................24 12.3 Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu.......................................................................25 12.4 Zapłata po rozwiązaniu .................................................................................................25 12.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu...............................................26 Klauzula 13 Zawieszenie i wypowiedzenie przez Wykonawcę ......................................26 13.1 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę ...................................................................26 13.2 Zapłata po rozwiązaniu .................................................................................................26 Klauzula 14 Ryzyko i odpowiedzialność .......................................................................26 14.1 Zabezpieczenie .............................................................................................................26 14.2 Opieka Wykonawcy nad Robotami ...............................................................................27 14.3 Ryzyko Zamawiającego ................................................................................................27 14.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego...............................................................................27 14.5 Ograniczenie odpowiedzialności...................................................................................28 Klauzula 15 Ubezpieczenia ...........................................................................................28 15.1 Wymagania ogólne .......................................................................................................28 15.2 Ubezpieczenie Robót i maszyn/urządzeń do budowy ....................................................28 15.3 Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (od

roszczeń osób trzecich) ................................................................................................29 Klauzula 16 Siła Wyższa...............................................................................................30

Page 7: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 7 7

16.1 Definicja Siły Wyższej .................................................................................................30 16.2 Powiadomienie o Sile Wyższej .....................................................................................31 16.3 Obowiązek zmniejszania opóźnienia.............................................................................31 16.4 Wpływ Siły Wyższej na Podwykonawcę.......................................................................31 16.5 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań..........................................31 Klauzula 17 Roszczenia Wykonawcy, spór ...................................................................32 Klauzula 18 Działania kontrolne i sprawdzające...............................................................32

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 1.1 Definicje 1.1.1 Kontrakt

Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza on także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23/04/1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29/01/2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem Zamówień Publicznych.

1.1.2 Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa to dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), tj. projekt budowlany z obowiązującymi uzgodnieniami technicznymi, projekty wykonawcze, tabela cen ryczałtowych specyfikacje techniczne i wszelkie rysunki zamienne i uzupełniające wydane przez, lub w imieniu Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.

1.1.3 Zmiana Kontraktu

Zmiana Kontraktu oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany wskazanych w klauzuli 10. Zmiana Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do czasu wejścia w życie Zmiany Kontraktu roboty ujęte w przedmiotowej Zmianie Kontraktu nie mogą być ujęte w żadnym rozliczeniu Wykonawcy.

1.1.4 Strony i Osoby Strona oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę według wymagań kontekstu. Zamawiający to Miasto Gliwice. Wykonawca (nazwa firmy) oznacza osobę prawną, osobę fizyczną lub osobę nieposiadającą osobowości prawnej, której złożona w przetargu oferta została wybrana,

Page 8: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 8 8

jako najkorzystniejsza i która zawarła z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego. Inżynier to Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35 Poznań. Inżynier oznacza osobę, której Zamawiający zlecił zarządzanie Kontraktem i pełnienie wskazanych w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego. Menadżer Projektu oznacza podmiot, który może zostać powołany przez Zamawiającego do pełnienia tej funkcji na zasadach określonych w klauzuli 2.3 [Zamawiający]

1.1.5 Daty, próby i okresy i ukończenia Data Rozpoczęcia oznacza datę, wyznaczoną na mocy klauzuli 6.1 [Rozpoczęcie

Robót]. Czas na Ukończenie oznacza czas, liczony od Daty zawarcia umowy, przeznaczony na ukończenie Robót na mocy klauzuli 6.2 [Czas na Ukończenie], wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. Świadectwo Przejęcia oznacza świadectwo, wystawione na mocy klauzuli 7 [Przejęcie przez Zamawiającego]. Okres Zgłaszania Wad to czas liczony od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót do wystawienia Świadectwa Wykonania. Świadectwo Wykonania oznacza świadectwo, wystawione na mocy klauzuli 8.3 [Świadectwo Wykonania].

1.1.6 Pieniądze i płatności Cena Kontraktowa oznacza cenę określoną w §5 Aktu Umowy i pozostaje niezmienna z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w Kontrakcie. Przejściowe Świadectwo Płatności oznacza dokument rozliczeniowy zatwierdzony przez Inżyniera i stanowiący podstawę dla wystawienia faktury i realizacji płatności częściowej. Ostateczne Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli 11.5 [Końcowe Świadectwo Płatności]. Protokół Konieczności to dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót lub rezygnacji z robót w związku ze zmianami wynikającymi z zapisów klauzuli 10. Protokół z Negocjacji to dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z Wykonawcą warunki wykonania robót lub rezygnacji z robót w związku ze zmianami wynikającymi z klauzuli 10. Tabela Cen Ryczałtowych jest to dokument, zawierający scalony i wyceniony przez Wykonawcę wykaz Robót, które są przedmiotem Kontraktu z podziałem na branże i obiekty. Tabela jest dokumentem pomocniczym do wyliczenia ryczałtowej Ceny Kontraktowej. Kolumnę „Wartość brutto” wypełnia Wykonawca i wpisane wartości są niezmienne. Tabela zawiera też: (1) wskazanie wymagań technicznych tj. wiążącej specyfikacji technicznej przypisanej

pozycji Robót

Page 9: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 9 9

(2) szacunkowe ilości Robót, które nie są wiążące dla wyliczenia wartości Robót, lecz pokazują rząd wielkości.

1.1.7 Roboty Roboty oznaczają roboty, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu. Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót.

1.1.8 Inne Definicje Dokumenty Wykonawcy oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu.

Prawo kraju oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Nieprzewidywalne oznacza warunki lub okoliczności nie dające się w racjonalny

sposób przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę przed dniem złożenia Oferty przy zachowaniu wszystkich wymagań wynikających z Prawa kraju. Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).

Pozwolenie na Budowę oznacza decyzję administracyjną zatwierdzającą Projekt Budowlany oraz zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

Dziennik Budowy to urzędowy dokument rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). Książka Obmiarów to dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy pozwalający na wyznaczenie faktycznego zaawansowania Robót. Uchybienie oznacza naruszenie Kontraktu.

1.2 Prawo i język (a) Kontraktem rządzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. (b) Językiem Kontraktu jest język polski.

1.3 Zrozumienie Dokumentacji Projektowej, Dokumenty Wykonawcy Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie Dokumentacji Projektowej w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i wymagań Specyfikacji Technicznych. Wykonawca uzupełni Dokumentację Projektową w zakresie podanym w Specyfikacji Technicznej.

Page 10: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 10 10

Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy kopię Kontraktu, dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Dokumenty Wykonawcy i Zmiany oraz inne ko-munikaty otrzymane na mocy Kontraktu. Wykonawca będzie prowadził Dziennik Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i będzie przechowywał go na Placu Budowy. Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego. 1.4 Poufne szczegóły Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne, jakich Inżynier w sposób uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju. 1.5 Przestrzeganie prawa W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego prawa. Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty, oraz uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty. 1.6 Solidarna odpowiedzialność Jeżeli jako Wykonawca występują osoby prawne wspólnie wykonujący umowę (konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch, lub więcej osób), to wykonawcy ci są zobowiązani przed podpisaniem umowy do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej zasady ich współpracy. Ponadto:

(a) osoby te będą uważane za ponoszące odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie Kontraktu i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu;

oraz (b) osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Pełnomocnika, który będzie

miał prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (lider) oraz każdej z tych osób.

oraz (c) osoby te będą powiadamiały Zamawiającego i Inżyniera z odpowiednim

wyprzedzeniem o zamiarze zmiany Pełnomocnika lub zamiarze dokonania wszelkich innych zmian dotyczących tych osób, które mogą być uznane przez Zamawiającego za istotne; w przypadku, gdy dotychczasowy Pełnomocnik nie będzie mógł wywiązywać się z obowiązków Pełnomocnika na skutek ogłoszenia jego upadłości, otwarcia jego likwidacji lub z innych przyczyn od niego zależnych, Zamawiający wniesie o wyznaczenie nowego Pełnomocnika spośród dotychczasowych członków konsorcjum. Nowy Pełnomocnik zostanie wyznaczony w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Zamawiającego. Niewskazanie Pełnomocnika uznaje się za uchybienie.

(d) Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnik może być również upoważniony do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego.

Page 11: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 11 11

(e) W terminie 14 dni od chwili wystąpienia okoliczności, w efekcie których mogłoby dojść do zmiany umowy wzajemnego współdziałania członków są oni zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz uzyskania jego zgody w celu zmiany postanowień umowy wzajemnego współdziałania.

W razie ogłoszenia upadłości jednego z Wykonawców działających w ramach konsorcjum pozostali Wykonawcy wykonają we własnym zakresie tę część robót, za wykonanie której odpowiedzialny był upadły. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia Podwykonawców do tej części robót, o jakich mowa w zdaniu poprzednim.

Klauzula 2 Zamawiający 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami Terenu Budowy do 2 tygodni po podpisaniu Kontraktu i przekazaniu Zabezpieczenia Wykonania. 2.2 Roszczenia Zamawiającego Zamawiający lub Inżynier winni powiadomić Wykonawcę, jeżeli Zamawiający uzna, że przysługuje mu roszczenie o przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad lub roszczenie o zapłatę czy to na podstawie którejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków, czy na innej podstawie związanej z niniejszym Kontraktem. Powiadomienie odnoszące się do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad należy przekazać przed upływem tego okresu. Należna kwota może być potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony tylko do potrąceń lub odjęcia z kwot poświadczonych w Świadectwie Płatności, lub do zgłoszenia roszczenia do Wykonawcy zgodnie z niniejszą klauzulą. Niniejsza klauzula ma również zastosowanie w przypadku roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy w przypadku zapłaty przez Zamawiającego za Roboty wykonane przez Podwykonawcę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego względem Podwykonawców. 2.3 Menadżer Projektu 2.3.1 W każdym czasie po zawarciu Kontraktu Zamawiający może powołać i ustanowić

Menadżera Projektu, który będzie wykonywał w imieniu i na rachunek Zamawiającego wszelkie czynności wynikające z Kontraktu i przypisane Zamawiającemu, o ile z treści zawiadomienia o ustanowieniu Menadżera Projektu wystosowanego do Wykonawcy zgodnie z ust. 2.3.2 poniżej nie będzie wynikało nic innego. Czynności podejmowane przez Menadżera Projektu nie naruszają jakichkolwiek uprawnień i obowiązków Inżyniera opisanych w Kontrakcie.

2.3.2 O ustanowieniu i odwołaniu Menadżera Projektu Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę i Inżyniera. W treści takiego powiadomienia Zamawiający wskaże zakres czynności, do których zgodnie z Kontraktem upoważniony jest Menadżer Projektu w imieniu Zamawiającego.

2.3.3 Funkcję Menadżera Projektu może pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2.3.4 Menadżer Projektu będzie podejmował wszelkie działania na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Zamawiającego. Za działania lub zaniechania Menadżera

Page 12: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 12 12

Projektu wobec Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Zamawiający tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

Klauzula 3 Inżynier 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera Inżynier nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmian w Kontrakcie. Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego wynikających. Wymaga się, aby Inżynier uzyskał zgodę Zamawiającego przed wykonaniem n/w czynności:

(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydawane przez Inżyniera] (b) klauzula 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] (c) klauzula 6.7 [Zawieszenie Robót] (d) klauzula 6.9 [Przedłużenie zawieszenia] (e) klauzula 10 [Zmiany i korekty] (f) klauzula 14.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera Reprezentantami Inżyniera na placu budowy są inżynier-rezydent oraz inspektorzy nadzoru. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być wydawane na piśmie i nie wejdą w życie zanim jego kopie nie zostaną otrzymane przez obie Strony. 3.3 Polecenia Inżyniera Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z klauzulą 3.1, może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione Rysunki, konieczne do wykonania Robót oraz usunięcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inżyniera lub, zależnie od przypadku od jego upoważnionego asystenta, który uzyskał odpowiednie pełnomocnictwo na mocy niniejszej klauzuli. We wszystkich sprawach objętych Kontraktem Wykonawca zastosuje się do poleceń wydanych przez Inżyniera lub jego upoważnionego asystenta. Jeśli to tylko możliwe, to te polecenia winny być wydawane na piśmie. 3.4 Zmiana Inżyniera Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 42 dni o zamiarze zmiany Inżyniera, podając przy tym nazwę, adres proponowanego następcy Inżyniera. 3.5 Ustalenia Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, że Inżynier powinien postąpić zgodnie z niniejszą klauzulą 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakiejś sprawy, tam Inżynier winien przekonsultować z każdą Stroną w celu osiągnięcia porozumienia. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, to Inżynier dokona obiektywnych ustaleń zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności. 3.6 Spotkania kierownictwa Inżynier i Przedstawiciel Wykonawcy, wyznaczony zgodnie z klauzulą 4.3, będą uczestniczyć w regularnych spotkaniach koordynacyjnych. Inżynier będzie protokołował spotkania

Page 13: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 13 13

kierownictwa i dostarczy kopie tego protokółu wszystkim uczestnikom zebrania oraz Zamawiającemu. Zapisane w protokole zobowiązania związane z każdym działaniem, które będzie podjęte, będą zgodne z Kontraktem.

Klauzula 4 Wykonawca 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca z należytą starannością i pilnością, wykona i wykończy Roboty, uzupełni Dokumentację Projektową, oraz zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inżyniera usunie wszelkie wady w Robotach. Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, oraz cały Personel, urządzenia,, materiały zużywalne i inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak stałym, wymagane dla wykonania, wykończenia i usuwania wad. Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. Z wyjątkiem pozycji wymienionych, jako wyłączone, Wykonawca (i) będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem, (ii) poza tym nie będzie odpowiedzialny za treść Dokumentacji Projektowej dostarczanej przez Zamawiającego. 4.2 Zabezpieczenie Wykonania Ilekroć w Kontrakcie używany jest termin „Zabezpieczenie Wykonania” należy przez to rozumieć „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, o którym mowa w art. 147 i nast. Prawa Zamówień Publicznych. Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 5% Ceny Kontraktowej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu przez obie Strony. Kopię dokumentów potwierdzających wniesienie Zabezpieczenia Wykonawca wyśle Inżynierowi niezwłocznie po przyjęciu Zabezpieczenia Wykonania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie wady. Zamawiający zgłosi roszczenia pod Zabezpieczenie Wykonania w przypadkach:

(a) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania opisanego powyżej. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

(b) niezapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.2 [Roszczenia Zamawiającego] w ciągu 30 dni po takim uzgodnieniu;

(c) nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 30 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia; lub

(d) zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy klauzuli 12 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy postanowienie zostało już wydane.

Page 14: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 14 14

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: (a) Zamawiający zwróci 70% kwoty Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od

daty przejęcia całości robót, tj. wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia w ramach Kontraktu;

(b) Zamawiający zwróci pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia Wykonania w terminie nie później niż w 15 dniu po wydaniu Świadectwa Wykonania.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela i przekaże mu uprawnienia, konieczne do działania w swoim imieniu w zakresie Robót budowlanych. Bez uprzedniej zgody Inżyniera Wykonawca nie odwoła wyznaczonego Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyznaczy jego następcy. Przedstawiciel Wykonawcy poświęci cały swój czas kierowaniu wypełnieniem Kontraktu przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót, to po uprzednim powiadomieniu Inżyniera i za jego zgodą należy wyznaczyć odpowiedniego zastępcę. Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy przyjmował polecenia na mocy klauzuli 3.3 [Polecenia Inżyniera]. 4.4 Podwykonawcy Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. Zasady zatrudniania Podwykonawców:

(a) Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 20 dni roboczych o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy;

(b) Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera, w formie pisemnej pod rygorem nieważności projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi sprzeciwu, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4.5 Cesja i korzyści podzlecenia Wykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań Podwykonawcy, które rozciągają się poza termin wygaśnięcia Okresu Zgłaszania Wad, jeżeli Inżynier przed upływem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. 4.6 Współpraca Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inżyniera Wykonawca winien umożliwić wykonywanie prac:

(a) Personelowi Zamawiającego, w tym Inżynierowi; (b) wszelkim innym wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego; oraz (c) personelowi wszelkich legalnie działających władz publicznych,

którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego pobliżu jakiejkolwiek pracy nie objętej Kontraktem.

Page 15: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 15 15

4.7 Nieprzewidywalne warunki fizyczne Warunki fizyczne oznaczają warunki naturalne i stworzone przez człowieka, które Wykonawca napotka na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych. Skoro tylko Wykonawca napotka niekorzystne warunki fizyczne, które uzna za Nieprze-widywalne, to powinien jak najwcześniej powiadomić o tym Inżyniera. Powiadomienie takie powinno opisywać warunki fizyczne tak, aby mogły być zbadane przez Inżyniera, oraz winno wskazać powody, dla których Wykonawca uważa je za Nieprzewidywalne. Wykonawca winien kontynuować wykonywanie Robót, stosując przy tym takie środki, jakie są odpowiednie i racjonalne dla danych warunków fizycznych, stosując się przy tym do wszelkich poleceń, jakie wyda Inżynier. Jeżeli polecenie stanowi Zmianę, to zastosowanie znajdą postanowienia klauzuli 10 [Zmiany i korekty]. 4.8 Raporty o postępie Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego, oraz będą przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Pierwszy raport winien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Następnie raporty będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 3 dni od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty, o których wiadomo, że były zalegle w dniu ukończenia ustalonym w Świadectwie Przejęcia dla Robót. Każdy raport będzie zawierał:

(a) tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą przygotowania Doku-mentów Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montażu i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego wyznaczonego Podwykonawcę;

(b) fotografie pokazujące postęp na Terenie Budowy; (c) dla produkcji każdej ważniejszej pozycji Urządzeń i Materiałów - nazwę

wytwórcy, miejsce produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty:

(i) rozpoczęcia realizacji; (ii) inspekcji Robót; (iii) prób na budowie;

(d) szczegóły dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy; (e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów; (f) listę powiadomień, wysłanych na mocy klauzuli 2.2 [Roszczenia Zamawiającego]

oraz na mocy klauzuli 17 [Roszczenia Wykonawcy, spór]; (g) statystyki bezpieczeństwa pracy, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wyda-

rzeń oraz prac wykonanych dla ochrony środowiska: gospodarka odpadami, i substancjami szkodliwymi dla środowiska, wykonane pomiary i badania, gospodarka substancjami niebezpiecznymi

(h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Kon-traktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień;

(i) uaktualnione plany płatności; (k) inne pozycje, jeśli wymagane są pisemnie przez Inżyniera.

Page 16: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 16 16

Klauzula 5 Kadra i robotnicy 5.1 Osoby w służbie Zamawiającego Wykonawca nie będzie werbował, ani usiłował werbować, kadry ani robotników wśród personelu Zamawiającego i Inżyniera. 5.2 Zagraniczny personel i robotnicy Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.

Klauzula 6 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 6.1 Rozpoczęcie Robót Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 15 dni po dacie podpisania Kontraktu. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, i będzie wykonywał Roboty bez opóźnień. Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. 6.2 Czas na Ukończenie Czas na Ukończenie Robót to 27 miesięcy liczony od daty zawarcia Kontraktu. Wykonawca ukończy całość Robót w Czasie na Ukończenie, włącznie z usunięciem wszystkich wad, wykonaniem prób, pomiarów i ich akceptacją przez Inżyniera. 6.3 Harmonogram Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i Inżynierowi szczegółowy harmonogram najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 6.1 [Rozpoczęcie Robót]. Harmonogram ten będzie nazywany ”Harmonogramem Bazowym”. W czasie trwania Kontraktu postęp robót będzie określany w odniesieniu do tego harmonogramu. Harmonogram ten wymaga akceptacji Zamawiającego i Inżyniera. Podczas przygotowywania Harmonogramu Bazowego Wykonawca winien uwzględnić niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące zasadniczo ograniczyć postęp Robót w miesiącach grudzień - luty. Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram zgodnie z postępem Robót, pokazując dla poszczególnych pozycji rzeczywisty postęp Robót. Kopia uaktualnionego Harmonogramu będzie załączana do raportu z postępu Robót składanego zgodnie z klauzulą 4.8 [Raporty o postępie]. Na żądanie Inżyniera, gdy Harmonogram nie jest zgodny z rzeczywistym postępem Wykonawca, winien przedłożyć Harmonogram skorygowany.

Page 17: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 17 17

6.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie Wykonawca będzie uprawniony do ubiegania się o przedłużenie Czasu na Ukończenie w granicach, w jakich ukończenie będzie opóźnione przez którąkolwiek z poniższych przyczyn:

(a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: − klęski żywiołowe; − warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

(b) Zmiany spowodowane działaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności;

(c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;

(d) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji;

(e) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

(f) Zmiany wynikające z wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonania przedmiotu umowy;

(g) Zmiany spowodowane nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi niezależnymi od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

(h) Zmiany związane z decyzjami służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mające wpływ na przesuniecie terminu realizacji robót takich, jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych);

(i) Zmiany związane z odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez strony umowy oraz wynikające z nieterminowego i opieszałego postępowania tych organów lub podmiotów;

(j) Zmiany terminu z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin wykonania zamówienia;

(k) Skrócenie terminu realizacji robót na wniosek Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;

W powyższych sytuacjach dokonana zmiana terminu uwzględniać będzie czas trwania okoliczności wymienionych powyżej, z uwzględnieniem ich skutków na przebieg realizacji umowy. 6.5 Tempo wykonawstwa Jeżeli kiedykolwiek:

(a) rzeczywisty postęp jest zbyt powolny dla ukończenia w Czasie na Ukończenie, czy też

Page 18: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 18 18

(b) postęp jest, lub będzie opóźniony w stosunku do aktualnego harmonogramu,

z wyjątkiem przypadków, objętych klauzulą 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] to Inżynier może na mocy klauzuli 6.3 [Harmonogram] polecić Wykonawcy przedłożenie skorygowanego Harmonogramu oraz raportu opisującego metody, które Wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa Robót i ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. 6.6 Kary umowne Strony ustalają następujące kary umowne:

(a) Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 6.2 [Czas na Ukończenie] to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.2 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara taka będzie równa 0,1% Ceny Kontraktowej i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia, który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia. Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszej klauzuli nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty kary za opóźnienie tj. 50% Ceny Kontraktowej, taki maksymalny wymiar kary umownej strony nie uważają za rażąco wygórowaną;

(b) Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązań w terminowym usunięciu wad i usterek zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% Ceny Kontraktowej i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w dokumencie gwarancyjnym. Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszej klauzuli nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty kary za opóźnienie tj. 10% Ceny Kontraktowej odnośnie każdego przypadku zgłoszenia wady, taki maksymalny wymiar kary umownej strony nie uważają za rażąco wygórowaną;

(c) Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% Ceny Kontraktowej;

(d) Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 20% Ceny Kontraktowej.

Kary umowne Zamawiający będzie egzekwował, potrącając w pierwszym rzędzie należne kwoty z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy kary umowne za uchybienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 6.7 Zawieszenie robót Inżynier może polecić Wykonawcy zawieszenie wykonywania części lub całości Robót. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca będzie chronił, składował i zabezpieczał taką część lub Roboty przed zużyciem, stratą lub uszkodzeniem. 6.8 Następstwa zawieszenia Jeżeli w wyniku zastosowania się do polecenia Inżyniera wydanego zgodnie z klauzulą 6.7 [Zawieszenie Robót], czy też późniejszego podjęcia roboty wystąpi opóźnienie czy też Wykonawca poniesie udokumentowane wydatki, to winien on powiadomić Inżyniera. Wykonawca będzie uprawniony do ubiegania się:

(a) o przedłużenie czasu dla każdego takiego opóźnienia na mocy klauzuli 6.4, jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione wskutek zawieszenia, lub

Page 19: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 19 19

(b) o pokrycie udokumentowanych wydatków, zgodnie z klauzulą 10. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 dla ustalenia tych spraw. 6.9 Przedłużenie zawieszenia Jeżeli zawieszenie na mocy klauzuli 6.8 [Następstwa Zawieszenia] trwa dłużej niż 84 dni, to Wykonawca może dać wypowiedzenie na mocy klauzuli 13.1 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę]. 6.10 Wznowienie robót Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Robót, Wykonawca i Inżynier wspólnie zbadają Roboty, objęte zawieszeniem. Wykonawca naprawi wszelkie wady Robót, powstałe w czasie zawieszenia.

Klauzula 7 Przejęcie przez Zamawiającego 7.1 Przejęcie Robót Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, gdy:

(i) Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, włącznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 6.2 [Czas na Ukończenie], oraz

(ii) zostało wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót. Wykonawca może złożyć Inżynierowi wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Inżyniera o zakończeniu robót i naprawie wszystkich usterek. Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, Inżynier organizuje komisyjny odbiór Robót. W komisji odbiorowej uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, personel Inżyniera i Przedstawiciel Wykonawcy. Odbiór końcowy będzie zakończony protokołem końcowym. Po podpisaniu tego protokołu przez komisję, Inżynier w imieniu Zamawiającego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót. Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży komplet dokumentów i uzyska pozwolenie na użytkowanie Hali. 7.2 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad Złożenie wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia poprzedzone będzie naprawą wszystkich wad wykazanych w wyniku odbiorów Robót. Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym przez Inżyniera terminie, to Zamawiający według własnego wyboru może:

(a) wykonać naprawę samodzielnie lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy; (b) zażądać od Inżyniera uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obniżki należnej

Ceny Kontraktowej zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]; (c) lub jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego części korzyści z

Robót, to Zamawiający, będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty wadliwe powiększone o koszty finansowania, rozbiórki, oczyszczenia terenu budowy oraz zwrotu urządzeń i materiałów Wykonawcy.

Page 20: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 20 20

Klauzula 8 Okres Zgłaszania Wad 8.1 Usuwanie wad

Data wydania Świadectwa Przejęcia jest datą rozpoczęcia 36 - miesięcznego Okresu Zgłaszania Wad (gwarancji). W przypadku ujawnienia nowych wad, Inżynier wyznaczy Wykonawcy termin naprawy. Wykonawca winien wykonać naprawy wad i uszkodzeń w wyznaczonym terminie i na własny koszt. 8.2 Niewypełnienia obowiązku usuwania wad, kary za nieterminowe usuwanie wad

Obowiązuje [z wyjątkiem pkt (b)] zapis klauzuli 7.2. Jeżeli Wykonawca opóźni wykonanie naprawy wady poza termin wyznaczony przez Inżyniera, to zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary w wysokości podanej w klauzuli 6.6 [Kary umowne]. 8.3 Świadectwo Wykonania Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, oraz niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukończy Roboty i wykona próby, włącznie z usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy przekazać Zamawiającemu. Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem, potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy. Warunkiem otrzymania Świadectwa Wykonania jest usunięcie z Terenu Budowy całego pozostałego Sprzętu Wykonawcy, resztek materiałów, złomu, odpadków.

Klauzula 9 Obmiary i wycena 9.1 Obowiązkowe obmiary Robót Książka Obmiarów będzie prowadzona przez Wykonawcę w uzgodnionej z Inżynierem formie i będzie przedkładana do akceptacji Inżyniera na koniec okresu rozliczeniowego. Jedynie ilości Robót, które ujęto w podpisanych przez Inżyniera kartach Książki Obmiarów mogą być ujmowane w Rozliczeniu Wykonawcy. 9.2 Metody obmiaru Obmiar Robót wykonywany będzie w następujący sposób:

(a) obmiary będą dokonane w ilościach netto każdej pozycji Robót, oraz (b) metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne.

9.3 Książka obmiarów ma charakter dokumentu pomocniczego dla stron i nie może być wykorzystana do zmiany Ceny Kontraktowej. 9.4 Wycena Do wyceny aktualnej szacunkowej wartości Robót objętych Ceną Kontraktową stosowana będzie Tabela Cen Ryczałtowych, w której zawarte są wycenione pozycje robót. Aktualna wartość robót będzie w proporcji do procentowego zaawansowania roboty (potwierdzonego przez Inżyniera w Książce Obmiarów) i wartości ryczałtu przypisanego danej pozycji.

Page 21: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 21 21

Wartości robót i ich ilości w pozycjach Tabeli Cen Ryczałtowych są stałe. Wycena wartości robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji projektowej, będzie wykonywana na podstawie średnich stawek zawartych w SEKOCENBUD z ostatniego kwartału. Każdorazowo roboty dodatkowe muszą być wprowadzone w postaci aneksu do umowy. Wycenę aktualną (przejściową, lub końcową) w trybie kl. 3.5 [Ustalenia] wydaje Inżynier.

Klauzula 10 Zmiany i korekty 10.1 Procedura wprowadzania Zmian

1. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

1.1. Wykonawca może zaproponować zmiany przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy wypełniają okoliczności wskazane w klauzulach 10.2 lub 10.3.

1.2. Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest zgodne z okolicznościami, o których mowa w klauzulach 10.2 lub 10.3.

2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą co najmniej jedną z okoliczności określonych w klauzulach 10.2 lub 10.3., wraz z tą propozycją przedłoży:

2.1 opis proponowanych zmian oraz harmonogram i konsekwencje ich realizacji,

2.2 propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie w rozumieniu klauzuli 6.3 Warunków Kontraktu i szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Kontraktu, oraz

2.3 szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do Strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w klauzulach 10.2 lub 10.3.

4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu podanego w punkcie 3 uważa się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

5. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia punktów 2 i 4.

6. Kwota, o której mowa w §5 Aktu Umowy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

− w stosunku do robót, które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem

Page 22: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 22 22

niniejszego Kontraktu;

7. Każda zmiana do Kontaktu wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Kontraktu – Aneksu, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

8. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem postanowień art. 144 ust 1 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych jest nieważna.

10.2 Zmiana Czasu na Ukończenie Obowiązuje klauzula 6.4.

10.3 Okoliczności wystąpienia Zmian

(a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

(b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

(c) dokonanie zmiany technologii ze względu na nowelizację prawa przy zachowaniu standardów, jakości i trwałości wykonywanych robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną;

(d) dokonanie zmian wpływające korzystnie na środowisko, zużycie energii lub obniżające koszty użytkowania obiektu przy zachowaniu standardów, jakości i trwałości wykonywanych robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nie skutkujących zmianą wynagrodzenia wykonawcy i terminu wykonania zamówienia;

(e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot zamówienia, zmian wytycznych lub innych dokumentów programowych;

(f) Zmiany przepisów prawa wpływająca na sposób realizacji przedmiotu umowy, skutkująca w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, dodatkowych zabezpieczeń;

(g) Zmiany personelu kluczowego Wykonawcy - pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

(h) Zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego (i) Zmiany teleadresowe Stron określonych w umowie; (j) Rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z

wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej oraz wad w dokumentacji projektowej, które to zmiany wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz ze zmianą terminu wykonania robót i obniżeniem kosztów wykonania o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, przy zachowaniu jakości i trwałości wykonywanych robót zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej

(k) Zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiana podwykonawcy na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;

Page 23: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 23 23

Klauzula 11 Cena Kontraktowa i zapłata 11.1 Cena Kontraktowa

Cena Kontraktowa jest wartością ryczałtową uzgodnioną wg klauzuli 9.3 [Wycena] i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki (w tym VAT), cła i opłaty, w następstwie jego obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu korygowana o żaden z takich kosztów. 11.2 Wnioski o płatność, Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem kwoty, do których ma prawo za wykonane roboty. Rozliczenia te muszą zawierać wyodrębnione kwoty należne Podwykonawcom. Po zawarciu Kontraktu Wykonawca uzgodni formę wniosku o płatność przejściową i Przejściowe Świadectwo Płatności. Sposób rozliczenia i forma Przejściowego Świadectwa będą też zgodne z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i zasadami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w tym sposobu kwalifikowania kosztów oraz umożliwią Zamawiającemu nadzorowanie płatności. Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Inżynier nie otrzyma i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. Po przekazaniu wniosku o płatność, Inżynier w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustala, jako należną. Rozliczenie zawarte w Przejściowym Świadectwie płatności zawierać będzie:

(a) szacunkową wartość wykonanych Robót Wykonawcy sporządzonych do końca danego miesiąca, włącznie ze Zmianami, lecz z wyłączeniem składników, opisanych w pkt (b) i (c) poniżej;

(b) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy Kontraktu lub z innego tytułu, włącznie z tymi które wynikną z roszczeń Zamawiającego i Wykonawcy;

(c) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności.

Każde rozliczenie przejściowe będzie zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 11.3 Plan Płatności Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. Plan płatności i harmonogram rzeczowo-finansowy będą przekazywane w formie uzgodnionej z Inżynierem.

Page 24: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 24 24

11.4 Zapłata Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. W przypadku występowania płatności kwot, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca wraz z własną fakturą przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu prac objętych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. 11.5 Końcowe Świadectwo Płatności W ciągu 30 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wniosek o płatność końcową wraz z dokumentami towarzyszącymi zgodnie z klauzulą 11.2 [Wnioski o płatność, Przejściowe Świadectwo Płatności], przedstawiające wartość wszystkich wykonanych robót zgodnie z Kontraktem aż do dnia ustalonego w Świadectwie Przejęcia Robót. Inżynier winien następnie potwierdzić to, jako Końcowe Świadectwo Płatności zgodnie z klauzulą 11.2 [Wnioski o Płatność, Przejściowe Świadectwa Płatności]. 11.6 Rozliczenie Ostateczne

W terminie do 30 dni przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inżyniera rozliczenia wzajemne między Zamawiającym i Wykonawcą.

Jeżeli Inżynier nie zgadza się lub nie może zweryfikować jakiejkolwiek części projektu rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca winien dostarczyć dalszych informacji, jakich Inżynier może zażądać, oraz dokona takich zmian w projekcie rozliczenia, jakie zostaną między nimi uzgodnione. Wykonawca winien następnie sporządzić i przedłożyć Inżynierowi rozliczenie ostateczne w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciągu niniejszych warunków nazywane „Rozliczeniem Ostatecznym”. Zatwierdzenie Rozliczenia Ostatecznego przez Inżyniera i Zamawiającego jest warunkiem wydania Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 8.3 [Świadectwo Wykonania].

Klauzula 12 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 12.1 Wezwania do naprawy uchybienia Jeżeli Wykonawca nie wypełnia jakiegokolwiek zobowiązania kontraktowego, to Inżynier może wystosować do niego wezwanie do usunięcia uchybienia i naprawy w ustalonym czasie. 12.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Kontraktu poprzez jego wypowiedzenie, jeśli Wykonawca:

(a) nie rozpocznie Robót w terminie wg klauzuli 6.1 (b) nie stosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do

wezwania, wydanego na mocy klauzuli 12.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia]; (c) opuszcza Roboty, lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wyko-

nywania zobowiązań objętych Kontraktem;

Page 25: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 25 25

(d) bez racjonalnego powodu nie prowadzi Robót zgodnie z harmonogramem i nie dotrzymuje założonego w Harmonogramie Bazowym postępu robót, a opóźnienie to, z winy Wykonawcy, wynosi minimum 10% w stosunku do Harmonogramu Bazowego;

(e) podzleci całość lub część Robót niezgodnie z postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub dokona cesji Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części;

(f) przejdzie w stan likwidacji, zostanie objęty nakazem przejęcia lub zarządu przymusowego lub jeśli nastąpi jakiekolwiek działanie lub wydarzenie o skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych;

(g) nie zapłaci Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia; (h) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie

korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do: (i) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub (ii) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec

jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy Kontrakt w terminie 14 dniowym i usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy, po uprzednim wezwaniu, o którym mowa w klauzuli 12.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia]. W przypadkach opisanych w pkt (e) lub (f) Zamawiający może rozwiązać Kontrakt ze skutkiem natychmiastowym. Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane urządzenia, Dokumenty Wykonawcy, oraz inne dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich racjonalnych poleceń, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń, oraz (ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 12.3 Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu W tak krótkim czasie jak tylko możliwe po tym, gdy rozwiązanie Kontraktu na mocy klauzuli 12.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] weszło w życie, Inżynier winien zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dokonać ustalenia wartości Robót. 12.4 Zapłata po rozwiązaniu Z chwilą, gdy rozwiązanie Kontraktu na mocy klauzuli 12.2 [Wypowiedzenie przez Zama-wiającego] weszło w życie, Zamawiający może:

(a) postąpić zgodnie z klauzulą 2.2 [Roszczenia Zamawiającego], (b) wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, ukoń-

czenia Robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie ukończenia oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego zostaną ustalone, czy też

(c) uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, po uznaniu wszelkich kwot należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 12.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu]. Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu wszelkich strat, szkód i kosztów dodatkowych.

Page 26: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 26 26

12.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Kontraktu w dowolnym czasie przez wypowiedzenie. Rozwiązanie wejdzie w życie po 28 dniach od daty otrzymania Wypowiedzenia przez Wykonawcę lub, jeśli jest późniejsza, od daty otrzymania zwrotu Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiający nie ma jednak prawa do rozwiązania Kontraktu w trybie tu przewidzianym w celu wykonania Robót samemu ani powierzenia ich innemu wykonawcy. Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.

Klauzula 13 Zawieszenie i wypowiedzenie przez Wykonawcę 13.1 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę Wykonawca będzie upoważniony do rozwiązania Kontraktu poprzez jego wypowiedzenie wypowiedzenia Kontraktu, jeśli:

(a) Inżynier nie wystawi odpowiedniego Świadectwa Płatności w ciągu 56 dni od otrzymania rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszącymi;

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności w ciągu 42 dni od upływu terminu ustalonego na mocy klauzuli 11.4 [Zapłata];

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może wypowiedzieć Zamawiającemu Kontrakt w terminie 14 dniowym po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do wykonania zobowiązania. 13.2 Zapłata po rozwiązaniu Gdy rozwiązanie Kontraktu na mocy klauzuli 13.1 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] wejdzie w życie, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie:

(a) zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania; (b) zapłacić Wykonawcy zgodnie z klauzulą 16.5 [Rozwiązanie z wyboru, zapłata i

zwolnienie ze zobowiązań].

Klauzula 14 Ryzyko i odpowiedzialność 14.1 Zabezpieczenie Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego, Personel Zamawiającego i ich przedstawicieli od wszelkich roszczeń, kar, szkód, strat i wydatków, włącznie z kosztami sądowymi i opłatami, lub pokryje ich skutki w odniesieniu do:

(a) uszkodzeń ciała, chorób i śmierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w następstwie lub z powodu projektu sporządzonego przez Wykonawcę, wykonania i wykończenia Robót oraz usuwania wad, z wyłączeniem przypadków, kiedy są one spowodowane przez zaniedbanie, działanie w złej woli, lub złamania postanowień

Page 27: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 27 27

Kontraktu przez Zamawiającego, Personel Zamawiającego lub któregokolwiek z ich przedstawicieli; oraz

(b) szkód lub strat majątkowych, rzeczowych lub osobistych, poza Robotami, w zakresie, w jakim taka szkoda lub strata: (i) powstanie wskutek, w następstwie lub z powodu projektu sporządzonego

przez Wykonawcę, wykonania i wykończenia Robót oraz usuwania wad; oraz

(ii) jest spowodowana przez zaniedbanie, działanie w złej woli, lub złamania postanowień Kontraktu przez Wykonawcę, Personel Wykonawcy, jego przedstawicieli, lub innych osób, bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych przez nich;

(c) straty spowodowanej niedopełnieniem obowiązków Wykonawcy związanych ze zlecaniem robót Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz dokonywaniem płatności dla Podwykonawców i dalszych podwykonawców;

14.2 Opieka Wykonawcy nad Robotami Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad Robotami od Dnia Rozpoczęcia aż do dnia wystawienia, lub uznania za wystawione na mocy klauzuli 7.1 [Przejęcie Robót] Świadectwa Przejęcia Robót, kiedy to opieka nad Robotami przechodzi na Zamawiającego. 14.3 Ryzyko Zamawiającego Ryzyko, do którego odnosi się klauzula 14.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] poniżej, obejmuje:

(a) wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, dzia-łanie nieprzyjaciół zewnętrznych;

(b) bunt, akty terroru, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową w Kraju;

(c) amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub ska-żenie radioaktywne w Kraju z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, radioaktyw-nych lub promieniowania przez Wykonawcę;

(d) projekt jakiejkolwiek części Robót wykonany przez Personel Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Zamawiający jest odpowiedzialny; oraz

(e) działania takich sił natury, które są Nieprzewidywalne, co do których nie można w racjonalny sposób oczekiwać aby doświadczony wykonawca im skutecznie przeciwdziałał.

14.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego Jeżeli i w granicach, w jakich czynniki ryzyka wymienione powyżej w klauzuli 14.3 [Ryzyko Zamawiającego] spowodują straty lub szkody w Robotach, Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera i naprawić te szkody lub straty w granicach wymaganych przez Inżyniera. Jeżeli nastąpi opóźnienie czy też Wykonawca poniesie wydatki w wyniku naprawy takiej szkody lub straty, to Wykonawca przekaże Inżynierowi kolejny wniosek i będzie uprawniony na mocy klauzuli 17 [Roszczenia Wykonawcy, spór] do ubiegania się o wydłużenie czasu dla takiego opóźnienia na mocy klauzuli 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione.

Page 28: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 28 28

Po otrzymaniu takiego kolejnego wniosku Inżynier winien przystąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] do uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 14.5 Ograniczenie odpowiedzialności Poza tym, co jest należne na mocy klauzuli 12.4 [Zapłata po rozwiązaniu] oraz klauzuli 14.1 [Zabezpieczenie] żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę korzyści z użytkowania Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu, ani za straty lub szkody pośrednie lub następcze, których może ta druga Strona zaznać w związku z Kontraktem. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego na mocy lub w związku z Kontraktem, poza klauzulą 14.1 [Zabezpieczenie] nie może przekroczyć Ceny Kontraktowej, z wyjątkiem przypadków oszustwa, Uchybienia lub rażącego niedbalstwa, którego dopuściła się którakolwiek ze Stron.

Klauzula 15 Ubezpieczenia 15.1 Wymagania ogólne Ubezpieczający: Wykonawca Ubezpieczeni: Zamawiający, Inżynier, Wykonawca, Podwykonawcy, właściciele ubezpieczonych maszyn, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji (jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości Kontraktu). 15.2 Ubezpieczenie Robót i maszyn/urządzeń do budowy 1) Okres ubezpieczenia: od Daty Rozpoczęcia do zakończenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót i od Daty Rozpoczęcia do wydania Świadectwa Przejęcia dla maszyn i urządzeń do budowy. 2) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna: - Sekcja I: Wartość kontraktu netto powiększona o ustalony limit ubezpieczenia uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz o wartość limitu rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym, należącym do Zamawiającego bądź należącym do lub będącym pod opieką, dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego (Wykonawcy) – 120% wartości kontraktu netto; - Sekcja II: 5% wartości kontraktu netto - Ubezpieczenie maszyn budowlanych do pełnej wartości odtworzenia maszyn używanych na placu budowy/montażu. 3) Zakres ubezpieczenia: - Sekcja I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych. - Sekcja II: Odpowiedzialność cywilna z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzeniem robót kontraktowych oraz posiadaniem mienia, w następstwie których istnieje obowiązek naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych. - Ubezpieczenie Maszyn budowlanych, w tym ubezpieczenie urządzeń własnych i podwykonawców, używanych na placu budowy.

Page 29: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 29 29

4) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: Sekcja I: − konserwacja prosta (okres gwarancyjny) – 36 miesięcy po wydaniu Świadectwa Przejęcia; − ubezpieczenie prób i testów maszyn, urządzeń i instalacji (wszystkie rodzaje prób i testów

w ramach regulowanych Umową, w tym w szczególności zakres prób końcowych i rozruch obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji);

− ubezpieczenie dodatkowych kosztów za prace w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego;

− pokrycie szkód wynikłych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek społecznych; − pokrycie szkód w dokumentacji budowy; − pokrycie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą; − pokrycie ryzyka projektanta zatrudnionego przez Wykonawcę; − pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku/eksploatacji; − składowanie poza miejscem budowy/montażu; − sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy/montażu, w tym obiekty pomocnicze (obiekty

socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszej Umowy. Sekcja II: − ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzajemnej; − włączenie szkód spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunięciem lub osłabieniem

podłoża. 6) Franszyzy redukcyjne (nie większe): − dla szkód wynikających z powodzi, huraganu (powyżej 24,5 m/s), trzęsienia ziemi, opadu

atmosferycznego nie większe niż 30.000,00 zł, na inne siły natury 15.000,00 zł; − 10.000,00 zł na inne ryzyka z uwzględnieniem indywidualnych franszyz na klauzule

określone poniżej; − dla szkód w okresie prób i testów nie większe niż 8.000,00 zł; − dla szkód zw. z wibracją, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych nie większe niż

10.000,00 zł; − dla szkód zw. z rozszerzonym pokryciem okresu gwarancyjnego, oraz dla szkód

związanych z usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym nie większe niż 10% wartości odszkodowania, min 2000,00 zł nie więcej niż 5.000,00 zł;

− dla szkód rzeczowych w ramach Sekcji II - OC oraz dla szkód związanych z odpowiedzialnością cywilną wzajemną nie większe niż 2.000,00 zł;

− dla dokumentacji budowlanej nie większe niż 1.000,00 zł; 15.3 Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (od

roszczeń osób trzecich) 1) Okres ubezpieczenia: od Daty Rozpoczęcia do wydania Świadectwa Przejęcia całości Robót. 2) Minimalny zakres ubezpieczenia OC działalności: Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej z włączeniem szkód wyrządzonych przez rzecz wprowadzoną do obrotu (OC za produkt), w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie realizacji przedmiotowej Umowy.

Page 30: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 30 30

3) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: − szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem; − szkody wyrządzone pracownikom − szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem; − szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania

zobowiązania; − szkody wyrządzone w podziemnych jak i naziemnych instalacjach wraz z kosztami

poszukiwań np. wycieków; − szkód wod-kan, c.o., zalaniowych, w tym wybicia ze studzienek; − OC z tytułu prac załadunkowo rozładunkowych; − szkody wyrządzone przez pojazdy nie rejestrowane nie podlegające obowiązkowemu

ubezpieczeniu OC; − szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania

się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (wariant 72 godzin).

Treść klauzuli środowiskowej winna obejmować swym zakresem: − szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio w wyniku emisji,

wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

− koszty szkody i koszty powstałe w wyniku nagłego i niespodziewanego przedostania się do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

− szkody i koszty związane z przedostania się do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych w związku z ruchem maszyn i pojazdów;

− szkody i koszty objęte ubezpieczeniem winny być objęte bez względu na miejsce ich poniesienia.

4) Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niż 20 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Sublimity s.g. (nie mniej niż): − szkody wyrządzone pracownikom - 500 000,00 zł; − szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów, kafarów – 2 000 000,00 zł; − szkody wyrządzone przez pojazdy nie rejestrowane nie podlegające obowiązkowemu

ubezpieczeniu OC – 500 000,00 zł; − szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania

się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych – 2 500 000,00 zł.

5) Franszyzy redukcyjne: − na szkody rzeczowe dla zakresu podstawowego nie więcej niż 10 000,00 zł; − dla klauzul i rozszerzeń nie więcej niż 50 000,00 zł, oprócz szkód wyrządzonych

pracownikom, gdzie franszyza powinna być wykupiona.

Klauzula 16 Siła Wyższa 16.1 Definicja Siły Wyższej W niniejszej klauzuli „Siła Wyższa" oznacza co najmniej jedno wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

(a) na którą Strona nie ma wpływu, lub

Page 31: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 31 31

(b) przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Kontraktu, lub

(c) której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć, lub

(d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą Stronę.

16.2 Powiadomienie o Sile Wyższej Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Kontraktem, to winna ona powiadomić drugą Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać. Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 14 dni po dniu, kiedy Strona dowiedziała się, lub powinna się dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą. 16.3 Obowiązek zmniejszania opóźnienia Każda Strona winna zawsze dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia do minimum opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań objętych Kontraktem, a powstałego wskutek wystąpienia Siły Wyższej. 16.4 Wpływ Siły Wyższej na Podwykonawcę Jeżeli na mocy jakiegokolwiek kontraktu lub umowy odnoszących się do Robót którykolwiek z Podwykonawców uzyska uprawnienia z tytułu Siły Wyższej na warunkach dodatkowych lub szerszych niż te, które przewidziano w niniejszym rozdziale, to takie dodatkowe lub szersze postanowienia dotyczące Siły Wyższej nie usprawiedliwią Wykonawcy z niewykonania ani nie będą stanowiły usprawiedliwienia na mocy niniejszego rozdziału. 16.5 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań Jeżeli Siła Wyższa, o której Zamawiający został powiadomiony zgodnie z klauzulą 16.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej] uniemożliwi wykonanie całych lub istotnej części Robót przez ciągły okres przekraczający 84 dni, to każda ze Stron może wypowiedzieć Kontrakt drugiej Stronie. W takim przypadku Kontrakt wygaśnie po 7 dniach od wydania noty. Po wygaśnięciu Kontraktu Inżynier winien ustalić wartość wykonanej Roboty i wydać Świadectwo Płatności, obejmujące:

(a) kwoty należne za wszelkie wykonane Roboty, dla których ceny są ustalone w Kontrakcie;

(b) Koszt Urządzeń i Materiałów zamówionych dla Robót i dostarczonych Wyko-nawcy, lub do przyjęcia dostawy których Wykonawca jest obowiązany. Te Urzą-dzenia i Materiały staną się własnością i będą objęte ryzykiem Zamawiającego z chwilą zapłacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiającego;

(c) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowiązania, które w tych okolicznościach racjonalnie poniósł Wykonawca dla spodziewanego ukończenia Robót;

(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych oraz Sprzętu Wykonawcy z Terenu Budo-wy i powrót tych przedmiotów do bazy Wykonawcy w jego kraju, lub do innego miejsca za nie większy koszt; oraz

(e) Koszt powrotu do kraju kadry i personelu zatrudnionego przez Wykonawcę wy-łącznie w związku z Robotami w dniu rozwiązania.

Page 32: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 32 32

Klauzula 17 Roszczenia Wykonawcy, spór Roszczenia Wykonawcy dotyczące przedłużenia Czasu na Ukończenie lub dodatkowej zapłaty na mocy jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków przekazywane będą Inżynierowi wraz z szczegółowym umotywowaniem i dokumentami. Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym, w ciągu 20 dni roboczych przekaże stanowisko Zamawiającego w sprawie, której dotyczy roszczenie. Jeżeli stanowisko Zamawiającego będzie pozytywne, dalsze postępowanie będzie zgodnie z kl. 10 [Zmiany i korekty]. Kiedy nie dojdzie do uzgodnienia stanowisk, rozstrzygnięcie sporu będzie w gestii Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Klauzula 18 Działania kontrolne i sprawdzające Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich żądanie, wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Page 33: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 33 33

Rozdział 4

Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu

Dotyczy: robót budowlanych projektu pod nazwą: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach” ;

sprawa numer ......

Kontrakt nr: ……………………………………… Beneficjent: Miasto Gliwice

Adres: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Polska,

Zleceniodawca: ……………………………….……..……………………………………. Gwarant: ……………………………………………….

My niżej podpisani oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że Zleceniodawca został wybrany przez Państwa (Beneficjenta) w przetargu publicznym nieograniczonym Wykonawcą Kontraktu, którego przedmiotem są roboty budowlane obejmujące budowę Hali Widowiskowo – Sportowej Podium w Gliwicach ul. Akademicka i Kujawska. Zespół Hali Podium tworzą: główna hala widowiskowo-sportowa, hala treningowa, centrum SPA, zewnętrzny garaż, infrastruktura techniczna, wjazdy i ciągi komunikacyjne, obiekty małej architektury oraz zagospodarowanie terenu.

Niniejszym zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Państwa (Beneficjenta) pisemne żądanie zapłacić Państwu (Beneficjentowi) każdą kwotę lub kwoty nieprzekraczające łącznie kwoty (sumy gwarancyjnej)………………….. złotych (słownie: ……………………. złotych) po otrzymaniu od Państwa pisemnego żądania stwierdzającego, że

1) Zleceniodawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania opisanego w klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] Kontraktu. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

2) Zleceniodawca nie usunął uchybienia w terminie 30 dni od otrzymania wezwania od Beneficjenta do usunięcia takiego uchybienia; lub

3) Zaistniały okoliczności uprawniające Beneficjenta do rozwiązania Kontraktu na mocy klauzuli 12.2 [Wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego], niezależnie od tego, czy postanowienie o rozwiązaniu zostało już wydane.

Page 34: Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział ...bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/1146/z10460.pdf · Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3 § 1 1. Zamawiający

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 34 34

4) Zleceniodawca nie zapłacił Beneficjentowi kwoty uzgodnionej ze Zleceniodawcą, jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.2 [Roszczenia Zamawiającego].

Każde żądanie wypłaty musi być podpisane przez Państwa umocowanych przedstawicieli, których podpisy zostały potwierdzone przez bank prowadzący Państwa rachunek bankowy lub przez polskiego notariusza. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Zleceniodawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od dnia podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę [tu: Zleceniodawcę] i Zamawiającego [Beneficjenta] i będzie ważna w części równej 100% kwoty zabezpieczenia wykonania do 30 dni od dnia przejęcia całości Robót, tj. wystawienia Świadectwa Przejęcia w ramach Kontraktu, a w części równej 30% kwoty zabezpieczenia wykonania do 15 dni po upływie Okresu Zgłaszania Wad. Po upływie ostatniego z wyżej wskazanych terminów niniejsza gwarancja wygasa i musi być przez nas zwrócona. Gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prawem właściwym dla niniejszej gwarancji jest Prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________. Nazwisko i imię: _______________ W imieniu ____________________ Podpis: ______________________ [pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]