Click here to load reader

ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA MUNICIPIULUI · PDF fileDIRECTIA ECONOMICA ... - Reabilitare Liceu ,Spiru Baret" (Pth, DTAC, avize, expertiza tehnica, ... Director Financiar Contabil

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA MUNICIPIULUI · PDF fileDIRECTIA ECONOMICA ... - Reabilitare...

 • ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA MUNICIPIULUI MOINESTI DIRECTIA ECONOMICA

  RAPORT DE SPECIALITATE La proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si

  cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2012

  Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul2012 a fost aprobat prin HCL nr. 19/31.01.2012.

  Se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 prin cuprinderea proiectarii aferente obiectivului ,Heliport" la Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, in suma de 36,06 mii lei, la capitolul bugetar 66.02 ,Sanatate" in sectiunea de dezvoltare, la cheltuieli de capital, prin diminuarea fondului de rezerva.

  Execedentul anului precedent in suma de 2.800 mii lei se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de capital cuprinse in sectiunea de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2012. Obiectivele de investitii care se realizeaza din excedentul anului precedent sunt:

  - Amenajare si extindere gradinita Vasaiesti = 580.000 lei; - Reabilitare Liceu ,Spiru Baret" (Pth, DTAC, avize, expertiza tehnica,

  audit energetic) = 30.000 lei; Extindere Compartiment Primire Urgente Municipiul Moinesti = 80.000 lei;

  - Esplanada str. T. Vladimirescu (zona bl Select 1 si 2) = 630.000 lei; - Extindere retele gaze naturale str. Scanteii, 22 Decembrie, Muncii,

  Spiru Baret (Pth, documentatii pentru avize) = 23.000 lei; - Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si banca de date urbane =

  75.000 lei; - Reabilitare str. Plopilor = 567.000 lei; - Amenajare alei acces str. Zorilor si str. C. D. Gherea = 700.000 lei; - Amenajare alei incinte blocuri C1, C2 str. T. Vladimirescu (Dt, avize

  studiu topo) = 30.000 lei; - Strada Aunllui Negru - Reabilitare str. M. Eminescu intre str. G.

  Cosbuc si str. Atelierelor, DN2G (DALI, Pth, avize) = 85.000 mii lei Totodata se solicita modificarea creditelor alocate pentru cheltuieli de

  personal ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti prin diminuarea

 • prevederilor din trimestrul IV cu suma de 630,02 mii lei. Bugetul total de functionare al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti ramane nemodificat, suma alocandu-se la cheltuieli cu bunurile si serviciile. Modificarea a fost necesara deoarece prin HG s-a stabilit plafonul total de salarii pentru bugetul Municipiului Moinesti, care este la nivelul anului precedent. Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti a solicitat majorarea prevederilor bugetare ale cheltuielilor de personal fata de anul precedent, motivata de deblocarea posturilor in sistemul sanitar, ceea ce va duce la ocuparea posturilor vacante si la majorarea cheltuielilor cu salariile. Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Moinesti va face demersurile necesare pentru suplimentarea acestui plafon dupa care va proceda la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul2012.

  Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti solicita aprobarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2012, repartizate pentru achizitii si dotari. Suma solicitata este de 2.355.114,64 lei, incadrandu-se in suma de 3.850.730 lei, aprobata la sectiunea de dezvolare prin HCL nr. 19/31.01.2012, pentru cheltuieli de capital.

  Totodata se modifica si situatia ,dotari independente" anexa la lista obiectivelor de investitii, deoarece a fost inscrisa eronat suma de la statii autobuz, suma corecta fiind 45.000 lei.

  Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2012, cu modificarile prezentate.

  PRIMAR REL dTI ING. VIO~ IE

  DIRECTOR EC. EC. GHEORGHE CHIREA

  11;

 • Sl'lTALUL MUNICIPAL DEURGENTA

  MOlNESTI

  Str. Zorilor nr.1, Moinesti, judetul Bacau CERTIFICATE NO. 33703

  tel/fax 0234/362.698; email: [email protected]

  /glo NR. . . . ... .. . . . . . . . . .. DIN 13.02.2012

  CATRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINESTI

  Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti, reprezentata prin manager - dr. Cotl'rlet Adrian, va inainteaza spre aprobare lista de investitii cu urmatoarele echipamente, reprezentand dotari independente, finantate din FONDUL DE DEZVOLTARE al spitalului, conform anexei:

  Echipamentele sunt necesare pentru buna functionare a activitatii medicale in sectiile spitalului (ATI, Medicina Intema, Obstetrica Ginecologie, RMFB, Bloc Operator, Ortopedie, Anatomie patologica, Compartiment Primire Urgente)

  Mentionam ca aceste obiective au fost cuprinse la Cap I Achizitii mijloace fixe, 71 Titlul X Active nefinanciare, in programul anual de achizitii publice, avizat de Comitetul Director, Consiliul Medical si Consiliul de Administratie.

  Va multumim!

  Director Financiar Contabil

  EcOanaG_p-m~ I .

  l ') ~ {;U!

 • SPITALUL MUNICIPAL DE URGENT A MOINESTI

  Nominal izarea pe obiective de Valoare investitii, dotari si alte cheltuieli totala

  de investitii

  0 1 otal dm care IBUCATI 2,355,114.64

  A Obiective de investitii-total

  B Reparatii capita le c Obiective de investitii

  1 APARAT CRIOTERAPIE PORTABIL 1 3,382.72

  2 APARAT CURENTIINTERFERENTIALI 1 11 ,532.00

  3 APARAT DE DEVELOPARE AUT RADIOLOGIE DENT 1 24,800.00

  4 APARAT DEZINFECTIE SUPRAFETE 1 2,108.00

  5 APAT PARAFINNIMPACHETARI 24 L 1 8,060.00

  6 APARAT PORTABIL TI P OSCILATION 1 12,648.00

  7 ASPIRATOR CHIRURGICAL 2 27,565.20

  8 BAlE DE APA TERMOSTATA 2 11 ,532.00

  9 CALANDRU 1 29,884 .00

  10 CAMERA HIPERBARA 1 272,800.00

  11 DAP METRU 1 12,276.00

  12 DEFIBRILATOR BIFAZIC 2 66,960.00

  13 DISPOZITIV RECUPERARE NEUROLOGICA 1 24 ,056.00

  14 DISTRIBUITOR DE GAZE SALA OPERA Til 1 69,440.00

  15 DOZIMETRU VICTOREEN 4158 1 17.36000

  16 ECOGRAF DOPLER COLOR 3D/4D 3 613,800.00

  17 ELECTROCAUTER 1 4,960.00

  18 FERASTRAU GIPSOTOM 1 3,720.00

  19 INJECTOMAT 3 20,(3_6_9_l0_ --------

  LIST A

  Anexa nr. 1 Aprobat

  Ordonatorul principal de credite Data .. .. ........ . . .

  obiectivelor de investitii pe anul 2012 repartizate pentru ACHIZITII Sl DOTARI

  Valoarea total Chelt.din finantate din : actualizata***) total surse

  de Surse Bugetul _IAccize Sponso finantare proprii de stat( 504 7) rizari

  j 4 5 ti 7 H 2,355,114.64 2,355, 114.o4 u.uu u.uu 0.00 0.00

  0.00

  3,382.72 3,382.72

  11 ,532.00 11,532.00

  24,800.00 24,800.00

  2, 108.00 2,108.00

  8,060.00 8,060.00

  12,648.00 12,648.00

  27 ,565.20 27,565.20

  11 ,532.00 11 ,532.00

  29,884.00 29,884 .00

  272,800.00 272,800.00

  12,276.00 12,276.00

  66,960.00 66,960.00

  24,056.00 24 ,056.00

  69,440.00 69,440.00

  17,360.00 17,360.00

  61 3, 800 .00 613,800.00

  4,960 .00 4,960.00

  3,720 .00 3,720.00

  20,869.20 20,869.20 ,_ .. --- ---------

  Buget Fond local dezvoltare P.I.F

  \1 1U 11 0.00 2,355,114.64 u.uu

  0.00

  3,382 .72

  11 ,532.00

  24 ,800.00

  2,108.00

  8,060.00

  12,648.00

  27,565.20

  11 ,532.00

  29,884.00

  272,800.00

  12,276.00

  66,960.00

  24,056.00

  69,440.00

  17,360.00

  61 3, 800 .00

  4,960.00

  3,720.00

  20,869 .20

 • 20 INJECTOMAT 1

  21 MASINA DE SPALAT VASE 1

  22 MASINA DE TAIAT LEGUME 1

  23 MONITOR PORTABIL FUNCTII VITALE 4

  24 MOTOR OSCILANT 1

  25 MOTOR PERFORATOR CU ACUM ULATORI 1

  26 MUL TIPOMPA MUL TIMODALA 1

  27 PRESA CALCA T HALA TE 1

  28 SISTEM COMPLET AUTOMAT DE COLORARE 1

  29 SISTEM DE MONITORIZARE GLICEMIE 1

  30 SISTEM FIL TRARE AER 1

  31 SISTEM CONSOLA MONITORIZATA TAVAN 1

  32 STATIE INCLUDERE PARAFINA 1

  33 SCAUN TRANSPORT BOLNAVI 3

  34 TRUSA LAPAROSCOPIE 1

  35 USCATOR 1

  TOTAL

  -

 • ROMANIA JUDETUL BACAU

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINE~TI www.moinesti.ro

  PROIECT DE H 0 TARA RE

  MUNICIPIUL MOINE~TI

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri ;;i cheltuieli al municipiului Moine;;ti pe anul2012

  Consiliul Local al Municipiului Moine~ti, Judetul Badiu, A vand in vedere prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ;;i compleHirile

  ulterioare; - Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul2012; - art. 63, aliniatul (1), litera ,c", aliniatul (4), litera ,b" din Legea nr. 215/2001 a

  administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ;;i completarjle ulterioare; Luand in considerare adresa Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti nr.

  1910/13.02.2012; Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei economice din cadrul Primariei

  municipiului Moine~ti; Vazand rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului

  Moine;;ti; In temeiu1 prevederilor art. 36, aliniatul (2), litera ,b", aliniatul (4), litera ,a" ~i art. 45,

  aliniatele (1) ;;i (2), litera ,a" din Legea administratiei pub lice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

  HOT ARASTE:

  Art. 1 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ;;i cheltuieli al municipiului Moine;;ti pe anul 20 12, dupa urmatoarea structura:

  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENIT URI Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu suma de -36,06 mii lei

  CHELTUIELI CAP. 54.02 ,Fond de rezerva" se diminueaza cu suma de 36,06 mii lei;

  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI V arsaminte din sectiunea de functionare se majoreaza cu suma de 36,06 mii lei;

  CHELTUIELI CAP. 66.02 ,Sana.tate" se majoreaza cu suma de 36,06mii lei;

  Art. 2 - Se aproba utilizarea execedentului anului precedent in suma de 2.800.000 lei pe

Search related