Click here to load reader

RO38TRE Z52l2lq300530xxxx deschis la Trezoreria Pl0iesti, in

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of RO38TRE Z52l2lq300530xxxx deschis la Trezoreria Pl0iesti, in

 • CONTRACT DE INCHIRIERENR. 461 to2.o2.2ots

  I.PARTILE CONTRACTANTE :A. Colegiut National ,,Mih zi Yiteazul", judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, B.-dulIndepenJentei nr.8, rcprezentat de prof. Taga Gabriel in calitate de director si deMalacescu Mihaela in calitate de contabil sef, avand contul de virament nr"RO38TRE Z52l2lq300530xxxx deschis la Trezoreria Pl0iesti, in calitate deLocator.siB. Maddel Junk Food S.R.L. cu sediul in Ploiesti, str. Marasesti nr.l45, reprezentat

  de Tatu Andreea Luciana Eliza, in calitate de administrator avand codul fiscal nr'30958871 si nr. de ordine in registrul comertului J29lI825l2Ol2, tel. 0749865959 in

  calitate de Locatar.

  II. OBIECTUL CONTRACTULUIArt.Z.l" Obiectul contractului il constituie inchirierea de catre Maddel JunkFoodS.R.L. a spatiului in suprafata de 47,70 ffip, aflat in administrarea unitatii deinvatamant, in vederea desfasurarii activitatii de comert - chiosc alimentar.

  Art.Z.z. predarea-primirea spatiului/terenului se va face pe baza de proces-verbal, in

  termen de 5 (cinci) z\le dela dataincheierii contractului.

  III. DURATA CONTRACTULUIArt.3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 (un) an, respectiv de la

  02.02.20'/5 pana la 31.01.2016'7ot.3.2.Contractul poate fi prelungit la expirarea duratei de inchiriere prevazttla art'3'I

  prin act adilional, cu acordul locatorului, daca locatarul si-a indeplinit anteriorobligatiile contractuale.Art. 3.3. Intentia de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu

  cel

  putin 30 (treizeci) de zile inainte de expirarea duratei de inchiriere.

  Art.3.4.In situatia in care intervin reglementari de natura patrimoniala, care depasesc

  limitele de compe tenta ale locatorului, perioada de inchiriere se poate scurta, partile

  convenind asupra modalitatilor concrete de conciliere.

  IV. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATAArt.4.1. Chiria pentru spatiul/terenul inchiriat este 7.132lei/luna, conform procesului-

  verbal de adjudecare din data de 29.0t.2015'Art.4.Z.In termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la incheierea contractului,

  se va achita chiria aferenta primei luni, cat si in avans chiria pentru luna urmatoare'

  Incepand cu luna a doua, plata chiriei se face, in avans, parLa cel tatziula data de 25 a zi

  ale fiecarei luni, pentru luna urmatoare.

 • 4.3.plata chiriei si a utilitatilor se face in numerar la casieria unitatii de invatamant pe

  baza de factura emisa de locator sau prin virament bancar in numarul de cont nr.RO3 8TRE Z52l2lE3 0 0 5 3 0XXXX deschis la T r ezor eria Ploiesti.Art.4.4. Neplata la termen a chiriei si/sau a utilitatilor atrage obligatia chiriasului de a

  plati penalitati conform prevederilor legale.-Xt.[.5. Neplata chiriei si/sau a utilitatilor pe 2 (doua) luni, precum si nerespectarea

  destinatiei fentru care spatiul a fost inchiriat, constituie motiv de incetare de drept fara

  nici o formalitate prealabila a contractului din initiativa locatorului si de evacuareneconditionata a chiriasului.Art.4.6. Chiria si penalitatile de intarzierc pot fi modificate potrivit actelor normative si

  ale Hotararilor Consiliului Local, ce intervin dupa incheierea contractului, prin actaditional, cu conditia notificarii locatarului cu 10 (zece) zile inainte de aplicarea noilor

  tarife care se refera la activitatea in speta.Art.4.7. Anual, chiria se renego ciazain conformitate cu indicele de inflatie.

  Art.4.g. Se va excepta de la ftutu chiriei/utilitatilor pe perioada vacantelor scolare, daca

  locatarul a solicilat susplndarea contractului pe perioada vacantelor scolare.Suspendarea isi poate produce efectele exclusiv in conditiile in care cererea esteaprobata de locator.

  V. OBLIGATIILE PARTILORArt.5.1. Locatorul se obliga:a. sa puna la dispozitia locatarului spatiul/terenulcontract;

  care face obiectul Prezentului

  b. se obliga sa calculeze si sade catre chirias;

  factur eze separat, utilitatile furnizate si consumate lunar

  c. sa permita locatarului amenajareafunctionare, cu respectarea legislatiei inArt.5.2. Locatarul se obliga:a. sa preia spatiul/terenul inchiriat si

  spatiului/terenului potrivit nevoilor sale devigoare;

  sa-l foloseasca potrivit destinatiei prevazute in

  contract;b. sa nu schimbe destinatia pentru care a fost inchiriat spatiul/terenul;

  c. sa achite contrav aloarcaitriri.i si a utilitatilor aferente utilizarii spatiului/terenuluiincuantumul si conditiile prevazutela Capitolul IV;

  d. sa monteze contoare de curent, de gaze, apometre, acolo unde este cazul, pentru un

  calcul cat mai exact al cotelor de intretinere.e. sa obtin a avizele legale de functionare, pentru activitatea desfasurata;

  f. sa nu efectueze nici un fel de modificari, amenajari sau constructii spatiului inchiriat,fara aprobarea prealabila gi scrisa a locatorului. Cheltuielile suportate de locatar cu

  u-.nu.lurea spatiului/terenului inchiriat nu sunt opozabile locatorului, care nu-l va

  despagubi de ele pe locatar. Amplasarea constructiei provizori se va efectua ulterior

  incheierii contractului fara sa diminuezein nici un fel obligatiileprezentul contract si vor ramane in proprietatea locatorului.

  de plata stabilite in

 • g. sa respecte normele sanitare qi igienice, normele de prevenire si stingere a incendiilor

  si de protectie a mediului inconjurator. Pe linia prevenirii si stingerilor incendiilorlocatarul isi va procura pe cheltuiala proprie stingatoarele de incendiu necesare ce vor

  fi apoi verificate gi reincarcate periodic. De asemenea, locatarul isi va procura sicelelatte mijloace de P.S.I. necesare (accesorii pentru dotarea hidrantilor, dispozitivede semnalizare a incendiilor etc.). Verificarea si intretinerea mijloacelor de P.S.I. din

  spatiul respectiv se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul isi va obtine, inaintedi inceperea activit[tii in spatiul pus la dispozitie, avizul, autorizatia, sau punctul devedere P.S.I. de la organele abilitate.

  h. obtinerea avizelor si/sau autorizatiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuialalocatarului. Locatarul va intocmi planul de evacuare si de organizate a primeiinterventii, iar in caz de incendiu asigurarea interventiei se va face de cdtre personalul

  locatarului existent. Locatarul va purta integral raspunderea in cazul unor eventualeincendii prod in spatiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce laproducerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamarrt.

  i. sa nu tulbure, afecteze sau sd blocheze in nici un fel, prin activitatea desfasurata,spaliile comune de acces in cadrul unitatii de invatamant.

  j.ru nu comercializeze produse ce sunt interzise in unitatile de invatamant (de ex.tigari, bauturi alcoolice, substante etnobotanice, s.a.), sa nu efectueze trafrc de valuta

  si de droguri sau alte activitali ce contravin legilor statului roman;k. sa protejeze spatiul inchiriat contra efractiei, paza aparattxii si a obiectelor amplasate

  in spatiile atribuite revine in totalitate locatarului;1. sa permita inspectiile reprezentantilor locatorului pentru a verifica modul cum a fost

  folosit spatiul/terenul inchiriat conform contractului de inchiriere ;m. sa pr.d.u la expirarea contractului spatiul/terenul si dotarile pe care le-a preluat

  conform procesului-verbal de predare-primire;

  n. chiriasul se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public FinanteLocale Ploiesti (in 30 de zile de la semnarea acestuia);

  o. chiriasul se obliga sa achite/plateasca taxele si impozitele locale prevazute de lege;

  p. sa anunte locatorului orice modificare in statutul juridic, act de infiintare, sediu, etc.in termenul limita de 48 ore;

  q. sa respecte legislatia in vigoare cu privire la construcliile provizorii, obtinerea tuturor- avizelor si/sau autoizaliilor necesare constructiilor provizorii revine in totalitatelocatarului si se va face pe cheltuiala acestuia, ulterior incheierii contractului, fara sa

  diminueze in nici un fel obligatiile de plata stabilite in prezentul contract. Locatarulva purta integral raspunderea in cazul unor eventuale evenimente nedorite produse deefectuarea n..or.rpunzdtoare a acestor constructii provizorii sau a altor evenimentece pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant;

  r. sa asigure curatenia si igienizarea spatiului/terenului inchiriat si a partilor de folosintacomuna pe toatd durata contractului, asigurand pernanent curatenia in spatiulinchiriat efectuand dezinfectia, dezinsectia qi deratizarcain conformitate cu normele

  use

 • igienico-sanitare. Locatarul va asigura evacuarea si transportul reziduurilor rezultatedin prestarea activitatii.

  VI. GARANTIIArt.6.1. Locatarul ya depune La casieria unitatii de invatamant in termen de 15(cinsprezece) zile de la semnarea contractului o garantie reprezentand contravaloareachiriei pe o luna, garantie ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv deneplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garantia in cazul in care contractul va fireziliat de drept conform prevederilor de la Capitolul VIII.Art.6.2. La incetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera gararfiiaconstituita.ln cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata de catre locatar,locatorulisi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garantie. In afara acesteisituatii speciale, locatorul nu va proceda Ia folosirea garuntiei pentru achitarea debitului,locatarul avand obligatia de a-si achita lunar contravaloarea facturilor emise.

  VTI. INCETAREA CONTRACTULUIArt. 7 .1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii:a. la sfarsitul perioadei pentru care a fost incheiat;b. prin acordul scris al partilor;c. din initiativa chiriasului cu