of 27/27
52 NA TEMAT Zmiany w procesie komunikacji naukowej doprowadziły do powstania ruchu Open Access czyli otwartego dos- tępu do wiedzy. Open Access (OA) to ruch społeczny działający na rzecz swobodnego upowszechniania wie- dzy. Oznacza w praktyce wolny i nieograniczony dostęp do naukowych publikacji cyfrowych oraz otwarty mo- del komunikacji naukowej. Idea Open Access narodziła się w USA pod koniec lat 80, jej rozwój nastąpił na po- czątku XXI, kiedy sformułowano podstawowe założenia i definicje w deklaracjach i przesłaniach, najważniejsze z nich to 1 : BBB Budapest Open Access Initiative z 2002 r. Bethesda Statement on Open Access Publishing z 2003 r. • Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities z 2003 r. OECD Declaration on Access to Research Data from Public Funding z 2004 Welcome Trust Position Statement on Open Access (zaktualizowana wersja z 2008 r.) W kluczowym dokumencie BBB Budapest Open Access Initiative określono open access jako bezpłatny, ale rów- nież powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp do danych i publikacji elektronicznych o charakterze na- ukowym i edukacyjnym. Każdy ma prawo czytać, kopio- wać, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować oraz przeszukiwać pełne teksty artykułów opublikowane w modelu OA, bez ograniczeń finansowych, prawnych 1 L. Derfert-Wolf: Nowy model komunikacji naukowej, Forum Akade- mickie, 2010 nr 5, dostęp w Internecie: http://forumakademickie.pl/ fa/2010/05/nowy-model-komunikacji-naukowej/ [dostęp: 23.08.2013] i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich i inte- gralności pracy. W dokumentach BBB określono również dwie, uzupełniające się wzajemnie strategie realizacji założeń OA: droga złota (publikowanie artykułów w czasopismach naukowych z otwartym dostępem) droga zielona (udostępnianie dorobku naukowego w repozytoriach instytucjonalnych, równolegle do publikacji w czasopiśmie). Stosowanie modelu Open Access przynosi wymierne korzyści w stosunku do tradycyjnych form komunikacji naukowej. Artykuły, badania naukowe w wolnym dostę- pie docierają do większej grupy czytelników, przekłada się to bezpośrednio na wzrost cytowań danego artyku- łu. Badania wykazują, że artykuły Open Access notują znacznie wyższy poziom cytowań i są cytowane znacz- nie szybciej niż teksty niebędące w otwartym dostępie 2 . Cytowalność rośnie od 36% do 250% w zależności od dziedziny wiedzy 3 . Otwarcie zasobów nauki poprawia widoczność uczelni. Założenie repozytorium instytucjo- nalnego powoduje wzrost odwiedzin na stronie uczelni. Model Open Access może stać się nowym narzędziem marketingowym uczelni – pokazuje to G-Factor – mię- dzynarodowy ranking popularności uniwersytetów w In- ternecie (oparty na liczbie wejść na strony uczelni) jest jednym ze wskaźników, który coraz częściej wykorzy- stuje się do określania jakości pracy uczelni wyższych 4 . Open Access umożliwia lepsze zarządzanie zasobami nauki, monitorowanie i wspomaganie oceny zakre- su oraz jakości badań prowadzonych w uczelni. Open Access zwiększa promocję badań naukowców, buduje prestiż uczonych, przyspiesza nawiązywanie nowych kontaktów naukowych. Dla rozwoju repozytoriów instytucjonalnych, realizują- cych założenia zielonej drogi OA, istotne było stanowisko Europejskiej Rady Naukowej (European Research Coun- cil) zaprezentowane w 2006r 6 ., mówiące o tym, że wszyst- kie recenzowane publikacje, które powstały w wyniku badań finansowanych przez Radę, mają być deponowa- ne w repozytorium instytucjonalnym. Istotna była rów- 2 S. Harnard, T. Brody, Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals, D-Lib Magazin, 2004, t.10, nr 6 3 Ch. Hajjem et al.: Ten-Year Cross-Disciplinary Comparison of the Growth of Open Access and How in Increaces Research Citation Im- pact, „IEEE Data Engineering Bulletin”, nr 28(4):39-47, 2005 4 B.Bednarek-Michalska: Korzyści z otwartej nauki, Forum Akade- mickie, 2010 nr 5, dostęp w Internecie: http://forumakademickie.pl/ fa/2010/05/korzysci-z-otwartej-nauki/ [dostęp: 23.08.2013] R epozytorium czyli jak skutecznie zwiększyć cytowalność dorobku naukowego Agnieszka Dramińska, Jędrzej Leśniewski

Repozytorium - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ... · czyli jak skutecznie zwiększyć ... że obecnie funkcjonuje na świecie 2381 repozytoriów (najwięcej w USA, Wielkiej

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Repozytorium - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ... · czyli jak skutecznie zwiększyć ......

52

NA

TE

MAT

Zmiany w procesie komunikacji naukowej doprowadziy do powstania ruchu Open Access czyli otwartego dos- tpu do wiedzy. Open Access (OA) to ruch spoeczny dziaajcy na rzecz swobodnego upowszechniania wie-dzy. Oznacza w praktyce wolny i nieograniczony dostp do naukowych publikacji cyfrowych oraz otwarty mo-del komunikacji naukowej. Idea Open Access narodzia si w USA pod koniec lat 80, jej rozwj nastpi na po-cztku XXI, kiedy sformuowano podstawowe zaoenia i definicje w deklaracjach i przesaniach, najwaniejsze z nich to1 : BBB Budapest Open Access Initiative z 2002 r. Bethesda Statement on Open Access Publishing

z 2003 r. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge

in the Science and Humanities z 2003 r. OECD Declaration on Access to Research Data from

Public Funding z 2004 Welcome Trust Position Statement on Open Access

(zaktualizowana wersja z 2008 r.)W kluczowym dokumencie BBB Budapest Open Access Initiative okrelono open access jako bezpatny, ale rw-nie powszechny, trway i natychmiastowy dostp do danych i publikacji elektronicznych o charakterze na-ukowym i edukacyjnym. Kady ma prawo czyta, kopio-wa, drukowa, rozpowszechnia, indeksowa, cytowa oraz przeszukiwa pene teksty artykuw opublikowane w modelu OA, bez ogranicze finansowych, prawnych

1 L. Derfert-Wolf: Nowy model komunikacji naukowej, Forum Akade-mickie, 2010 nr 5, dostp w Internecie: http://forumakademickie.pl/fa/2010/05/nowy-model-komunikacji-naukowej/ [dostp: 23.08.2013]

i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich i inte-gralnoci pracy. W dokumentach BBB okrelono rwnie dwie, uzupeniajce si wzajemnie strategie realizacji zaoe OA: droga zota (publikowanie artykuw w czasopismach

naukowych z otwartym dostpem) droga zielona (udostpnianie dorobku naukowego

w repozytoriach instytucjonalnych, rwnolegle do publikacji w czasopimie).

Stosowanie modelu Open Access przynosi wymierne korzyci w stosunku do tradycyjnych form komunikacji naukowej. Artykuy, badania naukowe w wolnym dost-pie docieraj do wikszej grupy czytelnikw, przekada si to bezporednio na wzrost cytowa danego artyku-u. Badania wykazuj, e artykuy Open Access notuj znacznie wyszy poziom cytowa i s cytowane znacz-nie szybciej ni teksty niebdce w otwartym dostpie2. Cytowalno ronie od 36% do 250% w zalenoci od dziedziny wiedzy3. Otwarcie zasobw nauki poprawia widoczno uczelni. Zaoenie repozytorium instytucjo-nalnego powoduje wzrost odwiedzin na stronie uczelni. Model Open Access moe sta si nowym narzdziem marketingowym uczelni pokazuje to G-Factor mi-dzynarodowy ranking popularnoci uniwersytetw w In-ternecie (oparty na liczbie wej na strony uczelni) jest jednym ze wskanikw, ktry coraz czciej wykorzy-stuje si do okrelania jakoci pracy uczelni wyszych4. Open Access umoliwia lepsze zarzdzanie zasobami nauki, monitorowanie i wspomaganie oceny zakre-su oraz jakoci bada prowadzonych w uczelni. Open Access zwiksza promocj bada naukowcw, buduje presti uczonych, przyspiesza nawizywanie nowych kontaktw naukowych.Dla rozwoju repozytoriw instytucjonalnych, realizuj-cych zaoenia zielonej drogi OA, istotne byo stanowisko Europejskiej Rady Naukowej (European Research Coun-cil) zaprezentowane w 2006r6., mwice o tym, e wszyst-kie recenzowane publikacje, ktre powstay w wyniku bada finansowanych przez Rad, maj by deponowa-ne w repozytorium instytucjonalnym. Istotna bya rw-

2 S. Harnard, T. Brody, Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals, D-Lib Magazin, 2004, t.10, nr 63 Ch. Hajjem et al.: Ten-Year Cross-Disciplinary Comparison of the Growth of Open Access and How in Increaces Research Citation Im-pact, IEEE Data Engineering Bulletin, nr 28(4):39-47, 20054 B.Bednarek-Michalska: Korzyci z otwartej nauki, Forum Akade-mickie, 2010 nr 5, dostp w Internecie: http://forumakademickie.pl/fa/2010/05/korzysci-z-otwartej-nauki/ [dostp: 23.08.2013]

Re p o z y t o r i u m czyli jak skutecznie zwikszy

cytowalno dorobku naukowego

Agnieszka Dramiska, Jdrzej Leniewski

53

NA

TEM

AT

Portal nr 2 (16) 2013nie rekomendacja Stowarzyszenia Uniwersytetw Eu-ropejskich (European University Association) w 2008 r5., ktra nakadaa na uniwersytety powinno tworzenia repozytoriw uczelnianych oraz kreowania takiej polity-ki, ktra obligowaaby pracownikw naukowych uczel-ni do autoarchiwizowania prac w chwili ich publikacji. Komisja Europejska wezwaa pastwa czonkowskie do poprawy polityk i dziaa na rzecz atwiejszego dostpu do informacji naukowej. Dugofalowy program naukowy Horyzont 2020, ktry planuje dalszy rozwj Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zapewnia badaczom finansowa-nie publikowania bada w otwartym modelu dostpu do wiedzy. Plan zakada, e do 2016 r. 60 % bada wspie-ranych przez fundusze publiczne w Europie bdzie pu-blikowanych w modelu OA. Repozytoria instytucjonalne posiadaj najlepsze uniwersytety na wiecie: Massachu-setts Institute of Technology (MIT DSpace), Uniwersytet Harvarda (Harvard University Digital Access Repositories czy Oxford (Oxford University Research Archive) oraz wiele znaczcych orodkw naukowych. Dane Open-Doar (Directory of Open Access Repositiries) wykazuj, e obecnie funkcjonuje na wiecie 2381 repozytoriw (najwicej w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech) w tym 1961 (82,4%) repozytoriw instytucjonalnych6. Naley wspomnie o najnowszym stanowisku Prezydium Kon-ferencji Rektorw Akademickich Szk Polskich z 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad otwartego dostpu do treci pub- likacji naukowych i edukacyjnych, w ktrym czytamy, e jako preferowany kierunek wdraania modeli OA naley przyj tryb repozytoryjny, przy rwnoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji stosowania zasady udzielania niewycznych licencji wydawniczych. Nie-zbdne jest w zwizku z tym podjcie skoordynowanych dziaa prowadzcych do wdroenia w Polsce spjne-go systemu rozwiza repozytoryjnych, sucego pod-noszeniu widocznoci powstaych w Polsce publikacji, a w przyszoci dalszego rozwoju zakresu modeli otwar-tych w nauce i edukacji. 7

PODAJC ZIELON DROG Repozytorium instytucjonalne okrelane jest jako cyfro-we archiwum gromadzce i rozpowszechniajce doro-bek intelektualny spoecznoci naukowej. Mona rw-nie okreli repozytorium instytucjonalne jako zesp usug, ktre uniwersytet oferuje czonkom swojej spo-ecznoci. Usugi te su zarzdzaniu oraz upowszech-nianiu cyfrowych dokumentw tworzonych przez insty-tucje i jej czonkw. Repozytorium jest przede wszystkim zobowizaniem instytucji do zarzdzania materiaami cyfrowymi z uwzgldnieniem dugoterminowego zabez-pieczenia obiektw, jak rwnie dostpu do nich oraz ich rozpowszechniania8. Podstaw funkcjonowania re-pozytorium jest sprawny proces archiwizacji prac. Pra-ce najczciej wprowadzane s przez autorw, a wic pracownikw naukowych (tzw. proces autoarchiwizacji czy samodeponowania, ang. selfarchiving). Moliwe

5 Statement from the EUA Working Group on Open Access 2008, dostpny w Internecie: http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/newsletter/EUA_WG_open_access.pdf [dostp: 23.08.2013]6 http://www.opendoar.org/ [dostp: 23.08.2013]7 http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Wiadomo% C5%9Bci_biez/stanowisko_KRASP-PAN_open_access.pdf [dostp: 23.08.2013]8 R. Crow: The case for institutional repositories: a SPARC position pa-per, Washington, DC 2002, dostpny w Internecie : http://works.be-press.com/cgi/ [dostp: 23.08.2013]

jest deponowanie prac obligatoryjne bd fakultatywne (na zasadzie dowolnoci). W repozytorium mog by deponowane materiay niepublikowane gdzie indziej: rozprawy doktorskie, niepublikowane materiay konfe-rencyjne, jak rwnie rezultaty bada w postaci suro-wych danych. Repozytorium zapewnia rwnie baz materiaw pomocnych w dziaalnoci dydaktycznej, stanowi narzdzie w walce z plagiatami, a zarazem peni funkcj archiwum, zobowizanego do trwaego prze-chowywania materiaw naukowych9. W repozytoriach mog znajdowa si zarwno teksty niepublikowane i nierecenzowane (preprinty), jak i publikacje, ktre przeszy proces recenzji i zostay zaakceptowane do druku (postprinty). Dokumenty zdeponowane w repo-zytorium instytucjonalnym opisywane s za pomoc metadanych, ktre uatwiaj ich wyszukiwanie. W repo-zytoriach stosuje si standardy oraz protokoy takie jak np. SWORD (Simple Web Serwice Offering Repository Deposit) ktry uatwia deponowanie materiaw w repo-zytoriach, czy OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting), ktry przeszukuje metadane. Jest to mechanizm wymiany danych pomidzy serwi-sami, ktry zapewnia ich wzajemn interoperacyjno i pozwala na budowanie rnorodnych usug w oparciu o informacje o danych zgromadzonych w poszczegl-nych repozytoriach. Dziki temu repozytoria instytucjo-nalne rejestrowane s w istniejcych katalogach i wyszu-kiwarkach m.in.: Google Scholar DART-Europe OpenDOAR Registry of Access Repositories

Jakie s zatem korzyci powstania repozytorium instytucjonal-nego dla uczelni i pracownikw naukowych?Autor deponujcy prace w repozytorium uczelnianym zyskuje: zwikszenie cytowalnoci dorobku naukowego (dziki m.

in. rejestracji w Google Scholar, cytowania liczone w opar-ciu o Publish Or Perisch s uznawane przez NCN),

powszechno i szybko dostpu do prac naukowych, zabezpieczenie dokumentu prace zdeponowane w re-

pozytorium otrzymuj swj stay, indywidualny identyfika-tor,

repozytorium gwarantuje dugotrwae przechowywanie prac,

moliwo ledzenia statystyk deponowanych prac, (wiadcz o zainteresowaniu artykuem, badaniami),

z prac zdeponowanych w repozytorium mona genero-wa osobiste bazy danych, ktre stanowi rejestr dorobku naukowego pracownikw naukowych.

Korzyci dla uczelni: wzrost prestiu uczelni (zaoenie repozytorium poprawia

widoczno uczelni na wiecie, ronie liczba odwiedzin na stronach uczelni),

pozyskanie narzdzia wspomagajcego ocen parame-tryczn jednostek uczelni,

promowanie kadry naukowej, pozyskanie nowego narzdzia marketingowego dla uczelni, uatwienie zada administracyjnych np. w sprawozdaw-

czoci, wspieranie edukacji studentw poprzez uatwienie dost-

pu do prac naukowych.

9 M. Hoffman-Sommer, Forum Akademickie, 2013, nr 1

54

NA

TE

MAT

Repozytoria chroni wasno intelektualn, prac umy-sw kadry akademickiej stanowicej o sile intelektual-nej uczelni. Zamieszczenie wasnoci intelektualnej, wy-tworzonej w ramach funkcjonowania na uniwersytecie, w repozytorium zwiksza kontrol nad dostpem do niej. Autoryzowany dostp kadorazowo moliwy do okre-lenia dziki zindywidualizowanym opcjom udostp-niania kadego dokumentu pozwala zachowa kontrol nad dorobkiem. W tym miejscu naley omwi kwesti niejednokrotnie pojawiajcych si obaw o naruszanie wasnoci intelektualnej i zwikszenie ryzyka takich na-rusze przez zamieszczenie prac naukowych w prze-strzeni wirtualnej. Nie da si ukry, e dorobek naukowy bywa zarwno przedmiotem plagiatu, jak i nieupraw-nionego rozpowszechniania z naruszeniem susznych interesw twrcy. Duo prociej jednak udowodni, czy w ogle wykry ewentualne naruszenia utworw (arty-kuw), ktre maj swoj histori w Internecie, ni tych, ktre s dostpne jedynie w czytelni biblioteki jak na przykad prace doktorskie majce status dzie nieopubli-kowanych. Zautomatyzowane systemy antyplagiatowe s w stanie wyapa przepisany fragment dziea, ktre system mg wprowadzi do swojej bazy, nie s jednak w stanie wykaza plagiatu tekstu, ktry jest ukryty jedy-nie w kompaktowym magazynie biblioteki, pozostajc dostpny dla zarejestrowanego uytkownika biblioteki. Autoryzowany, selektywny dostp do treci zdeponowa-nej w postaci cyfrowej daje autorowi moliwo kontroli nad tym, kto i w jaki sposb korzysta z jego dziea, do-datkowo zmuszajc korzystajcego do uczciwego poda-wania rda - jeli nie z poczucia uczciwoci to z oba-wy przed wykryciem plagiatu. Poza tym, rozsdniejsze wydaje si dostarczenie internetowemu infoobiegowi swojego tekstu w wietnie przygotowanej do cyfrowe-go udostpnienia wersji opracowanej przez wydawc, opisanego metadanymi uatwiajcymi robotom indek-sujcym jego identyfikacj - ni rozczarowanie, e kto wrzuci marnej jakoci skan drukowanej wersji bez spisu treci i strony tytuowej, przypadkowo na forum inter-netowe midzy przepisy kulinarne a recenzje ostatniego odcinka najnowszego filmu sci-fi.Oczywicie, kluczowe znaczenie dla prawidowego funkcjonowania repozytorium w sensie prawnym ma poprawne skonstruowanie trjstronnej relacji pomi-dzy autorem, wydawc a repozytorium instytucjonal-nym. Przy czym, repozytorium jest tu tylko narzdziem w rkach deponujcych autorw i przyjmuje licencje, z jakimi autorzy dokonuj deponowania. Jednoczenie nie ponosi odpowiedzialnoci za brak uprawnie de-ponujcego do dysponowania utworem, np. wskutek niekorzystnie zawartej umowy licencyjnej. Najprociej rzecz ujmujc, wane jest, by autor zawierajc umow wydawnicz zawsze udziela licencji niewycznej, po-zostawiajc sobie moliwo dysponowania dzieem. Tylko w takim wypadku ma szans na umieszczenie swojego utworu (artykuu, rozdziau, etc.) w repozyto-rium bez naruszenia prawa autorskiego. Co do zasady istniej dwa typy licencji prawnoautorskich wyczna i niewyczna. Licencja niewyczna jest licencj, na mocy ktrej mona zezwala na niezalene wykorzy-stywanie utworu przez rne podmioty. Dziki takiej licencji autor gwarantuje sobie dalsz moliwo pu-blikowania np. w Internecie oraz udzielania licencji in-nym podmiotom. Do licencji niewycznych zalicza si

http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/06/repozytoria-NCN_granty.png [Emanuel Kulczycki: Repozytorium jest wane dla naukow-cw i uczelni. Amur jako wzr. Blog: Warsztat badacza komunikacji] rdo:[http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/06/repozyto-ria-NCN_granty.png] licencja rda: [CC -BY 3.0] http://creativecom-mons.org/licenses/by/3.0/deed.pl),

m.in. licencje Creative Commons. W przypadku licencji wycznych nastpuje przekazanie prawa do publikacji podmiotowi, ktry staje si licencjobiorc bez moli-woci decydowania np. o rwnolegym umieszczeniu artykuu w repozytorium. Warto pamita, by umowy wydawnicze byy czytelnie sformuowane i zawieray precyzyjne zapisy dotyczce pl eksploatacji (sposobw korzystania z utworu). Faktem jest, e niejednokrotnie to wydawca w zgodzie z wasn polityk wydawnicz decyduje o moliwoci udostpnienia przez autora tek-stu w repozytorium. Zgodnie z koncepcj zielonej drogi otwartego dostpu (samodeponowania), cieka prawna jest krtka i sprowadza si albo do waciwego skonstru-owania zapisw umowy wydawniczej (licencji), albo do sprawdzenia warunkw umowy zawartej wczeniej (do-tyczy dzie z czasw, kiedy nie byo szans na szerok promocj dorobku przy wykorzystaniu repozytoriw). W przypadku niejasnoci, zawsze mona zwrcic si do wydawnictwa albo o wyraenie zgody, albo o wyjanie-nie zapisw umowy dotyczcych pl eksploatacji. Zanim jednak zwrcimy si do wydawnictwa w w/w kwestiach, pomocne jest skorzystanie z narzdzia umoliwiajcego byskawiczne pozyskanie informacji na temat polityki komercyjnych wydawnictw w zakresie archiwizowania w repozytoriach. Mowa o dostarczanym przez Universi-ty of Nottingham - serwisie SHERPA RoMEO. W ramach

55

NA

TEM

AT

Portal nr 2 (16) 2013serwisu odpowiednie kolory opisuj wydawnictwa pod wzgldem polityki repozytoryjnej. Ziele oznacza pe-n zgod na publikacj preprintw lub postprintw lub ostatecznych plikw od wydawcy.W grudniu 2012 r. powsta w Bibliotece UE zesp za-daniowy ds. repozytorium instytucjonalnego. Powierze-nie Bibliotece tego zadania wydaje si naturalne, jeli uwzgldnimy jej aktywne uczestnictwo w takich pro-jektach, jak Dolnolska Biblioteka Cyfrowa i BazEkon. Pierwszym zadaniem tego zespou bya wstpna analiza zagadnienia. W sprawie wyboru odpowiedniego opro-gramowania przeprowadzono rozpoznanie wrd bi-bliotek naukowych, ktre posiadaj ju dowiadczenia w prowadzeniu repozytoriw instytucjonalnych w ma-cierzystych uczelniach. Uczc si od najlepszych, na po-cztku 2013 r. pracownicy Biblioteki w ramach konsul-tacji z twrcami jednego z pierwszych w Polsce (2010) a jednoczenie wzorcowego repozytorium instytucjo-nalnego AMUR przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wzbogacili swoj wiedz i warsztat w obsza-rze tworzenia repozytorium o informacje pochodzce bezporednio z dowiadcze poznaskich. Szczegowo omwiono m.in. poszczeglne etapy realizacji projektu repozytorium instytucjonalnego: wybr oprogramowania, instalowanie oprogramowania, dostosowanie aplikacji do potrzeb instytucji (struktu-

ra repozytorium oparta o struktur uczelni, przysto-sowanie interfejsu repozytorium do postaci przyjaz-nej uytkownikom)

budowanie kolekcji repozytorium,

wypracowanie procedur, ustanowienie polityki funk-cjonowania, ktra zawiera powinna przejrzyste zasady gromadzenia, deponowania, udostpniania i zabezpieczenia dokumentw w nim deponowa-nych,

przystosowanie interfejsu repozytorium dla potrzeb uczelni (grafika, uyteczno, logo, logotyp).

Omwiono rejestracj repozytorium w wiatowych ka-talogach i projektach (np. DRIVER, DARTEurope) oraz indeksowanie zamieszczonych zasobw przez Google Scholar.Interesujcym punktem spotkania byo przedstawienie oraz omwienie statystyk wykorzystania poszczeglnych kolekcji repozytorium AMUR na wiecie oraz rankingu najczciej wykorzystywanych publikacji, deponowa-nych w repozytorium. Repozytorium AMUR znalazo si wrd 300 najlepszych repozytoriw na wiecie10. Wedug wiatowego rankingu przygotowanego przez Najwysz Rad Bada Naukowych w Madrycie The Ranking Web of World Repositories AMUR znajduje si na 274 pozycji, awansujc od 2012 a o 211 miejsc11.

10 E. Karwasiska, M. Rychlik, Dowiadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. XXI edycja seminarium z cyklu: Digitalizacja repozytoria i biblioteki cyfrowe c.d. Tworzenie archiwizo-wanie zasobw, Warszawa, 5 czerwca 2013 r. 11 The Ranking of World Repositories: http://repositories.webometrics.info/en/world?page=2

Ba r o m e t r koniunktury Dolnego lskaLeszek Cybulski

GenezaPomysodawc i inicjatorem podjcia prac nad Barome-trem koniunktury Dolnego lska by dr Jarosaw Czaja z Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiw

Regionalnych. Wiksza cz zespou wykonawcw re-prezentuje t katedr, a w projekcie uczestnicz take przedstawiciele Katedry Zarzdzania Strategicznego i osoby spoza uczelni. U podstaw pomysu staa diagno-

Dr Jarosaw CzajaDr Leszek Cybulski

56

NA

TE

MAT

za zrnicowanego tempa rozwoju polskich regionw, czego nie odzwierciedlaj informacje wyprzedzajce o gospodarce publikowane przez GUS, NBP i inne insty-tucje. Uznanie, e koniunktura regionalna rni si od krajowej spowodowao ch dostarczenia przedsibior-com Dolnego lska instrumentu oceny tendencji gospo-darczych, ktry moe ilustrowa stan uwarunkowa ich dziaalnoci trafniej ni krajowe badania nastrojw eko-nomicznych. Z pewnym zaskoczeniem zauwaylimy, e takich bada dotychczas nie prowadzono nie tylko w naszym regionie, ale take w zdecydowanej wikszoci wojewdztw (do nielicznych wyjtkw naleay woje-wdztwa maopolskie, lubuskie i lubelskie).

Projekt europejskiPrace nad projektem zostay podjte w I poowie 2011 r., a umowa na jego realizacj zostaa podpisana z Dolno-lskim Wojewdzkim Urzdem Pracy (Instytucj Za-rzdzajc II stopnia) w listopadzie 2011 r. Pena nazwa projektu to System zarzdzania zmian z wykorzysta-niem barometru koniunktury, a jego rdem finanso-wania jest Europejski Fundusz Spoeczny w ramach PO Kapita Ludzki. Projekt wpisuje si w Poddziaanie 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Zgodnie z nazw, barometr koniunktury jest traktowany jako rdo gospodarczej informacji wyprzedzajcej dla firm regionu, co ma pozwoli im na lepsze zaadopto-wanie si do szans i zagroe wynikajcych z otoczenia ekonomicznego. W ten sposb obejmuje dwa poczo-ne ze sob segmenty cokwartalne badania koniunktury regionalnej (BKD) oraz opracowanie wzorcowych sys-temw zarzdzania zmian dla przedsibiorstw regionu. Projekt uzyska dofinansowanie na pene dwa lata 2012--2013, ale jego istot jest dugookresowo. Dofinanso-wanie umoliwia rozpoczcie bada nastrojw gospo-darczych, a w wyniku nadanego impulsu prace powinny by kontynuowane rwnie w latach nastpnych, ju bez wsparcia finansowego.

Metoda bada koniunkturyW wyniku intensywnej akcji rekrutacyjnej udao si do projektu pozyska ok. 300 dolnolskich przedsi-biorstw, ktre zapewniy reprezentatywno wynikw bada nie tylko na poziomie oglnym, ale take w prze-

krojach: trzech sektorw, czterech kategorii wielkoci i piciu podregionw. W miesicach rozpoczynajcych nowy kwarta przedsibiorcy wypeniaj ankiet (gw-nie on line). Respondenci oceniaj zmiany, ktre na-stpiy w cigu kwartau w stosunku do poprzedniego, dajc dwie oceny dotyczce kwartau zakoczonego oraz rozpocztego. W ten sposb informacja ma charak-ter wyprzedzajcy, odnoszc si do przewidywa na roz-poczty kwarta. Zastosowano tu zasad powszechnie stosowan w badaniach nastrojw ekonomicznych, ale szczegowa konstrukcja Syntetycznego Wskanika Ko-niunktury (SWK) jest rozwizaniem oryginalnym. SWK jest obliczany zgodnie z metodologi stosowan przez Komisj Europejsk dla UE, strefy euro i poszczeglnych pastw czonkowskich (ESI Economic Sentiment Indi-cator), zaadoptowan take przez Gwny Urzd Staty-styczny. W stosunku do metody GUS zesp z Uniwer-sytetu Ekonomicznego we Wrocawiu dokona daleko posunitych modyfikacji zastpujc wskaniki proste wskanikami zoonymi, gdy za niezbdne uznalimy poszerzenie trjstopniowej skali odpowiedzi (pogorsze-nie brak zmian poprawa) do skali siedmiostopniowej, w ktrej wystpuj po trzy poziomy zwikszenia oraz zmniejszenia danego zjawiska (przedsibiorcy oceniaj zachodzce zmiany w skali od 3 do 3 pkt.). Podstaw SWK s wskaniki odnoszce si do wybra-nych 15 ankietowych pyta, z czego 12 branych jest pod uwag w wyliczeniu SWK (11 stymulant i 1 destymu-lanta), a pozostae maj charakter wycznie analityczny. Pytania zostay opracowane przez zesp BKD z Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu i odnosz si do zmian ilociowych (13) oraz generalnych ocen o cha-rakterze jakociowym (2). Wystpuj rwnie nieobliga-toryjne pytania opisowe.

Gwne wnioski z ostatnich badaW II kwartale 2013 r. przeprowadzono pite badanie w ramach BKD. Za kadym razem notowalimy suk-cesywne obnianie si wartoci SWK, jednak wynik jest cigle dodatni (czyli oceny pozytywne przewaaj nad negatywnymi). Jest to zasadnicza rnica w stosunku do bada oglnopolskich GUS, w ktrych przez cay 2012 i 2013 r. oceny byy ujemne. W pitym badaniu SWK

Porwnanie ocen nastrojw gospodar-czych w piciu kolejnych badaniach (w %)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ocena zakoczonego kwartau

Syntetyczny wskanik koniunktury

Prognoza dla rozpocztego kwartau

Barometr

Dolnego lskaKoniunktury

57

NA

TEM

AT

Portal nr 2 (16) 2013wynis 2,9% i by niszy ni w poprzednim badaniu (5,1%).rde wzgldnie niskiej oceny zakoczonego kwartau naley szuka: po pierwsze, w wyjtkowo niesprzyjajcej aurze hamujcej gwnie dziaalno budowlan i pozy-skiwanie surowcw mineralnych, lecz wpywajcej tak-e na pozostae sektory; po drugie, w utrzymywaniu si wysokiego bezrobocia w regionie (wpywajcego na si nabywcz w regionie); po trzecie, w utrwaleniu zmian zachowa konsumenckich w postaci obnienia skonno-ci do konsumpcji na rzecz zwikszenia skonnoci do oszczdzania (byo to silnie widoczne ju w poprzednim badaniu); po czwarte, w osabieniu sytuacji gospodarczej u ssiadw Polski (Niemcy s gwnym importerem z dolnolskich firm). Jednak nastroje s wzgldnie dobre, lepsze ni w kraju; dolnolscy przedsibiorcy s nadal umiarkowanymi optymistami, ale trwa nadal ogl-ne wyhamowanie wczeniejszych korzystnych tendencji z pewn wizj przeamania tego trendu.Peny raport w wersji podstawowej (10 stron, 6 rysun-kw) zamieszczany jest na stronie internetowej www.barometr.ue.wroc.pl . Jednoczenie przygotowywane s raporty prasowe (wersja skrtowa i peniejsza) oraz wer-sja rozsyana dla respondentw (18 stron, 13 rysunkw).

Upowszechnienie BKDIstot barometru koniunktury jest jego maksymalne rozpropagowanie, aby dotar do jak najwikszej liczby zainteresowanych. Chodzi przede wszystkim o przed-sibiorcw (take inwestorw zewntrznych), ale te samorzdowcw, analitykw gospodarczych, instytucje otoczenia biznesu i mieszkacw regionu. Cz z tych odbiorcw otrzymuje od nas informacje bezporednio

(maile, poczta) lub przez stron internetow, ale zasad-nicza cieka dotarcia wykorzystuje media regionalne. Ok. 23-25 dnia miesica rozpoczynajcego nowy kwar-ta organizujemy konferencj prasow. Jej pokosiem s przede wszystkim wzmianki w programach informacyj-nych regionalnych rozgoni radiowych oraz TVP Wro-caw, ale take osobne audycje radiowe i telewizyjne po-wicone stanowi koniunktury na Dolnym lsku. Jako meneder projektu nie unikam rwnie udziau w au-dycjach dotyczcych innych zagadnie gospodarczych, aby utrwali obraz prowadzenia na Uniwersytecie Eko-nomicznym staych analiz i ocen aktualnych zjawisk go-spodarczych. W zwizku z tym od czerwca 2012 r. do koca maja 2013 r. miaem okazj wystpi kilkunasto-krotnie w radiu oraz ok. 10 razy w regionalnej telewizji.Mimo tych dziaa badanie ewaluacyjne przeprowa-dzone w styczniu (drugie badanie odbdzie si w ko-cu roku) ukazao niski poziom wiedzy o istnieniu BKD wrd przedsibiorcw regionu (np. niewielka jest ogl-dalno Rozmowy Faktw przez przedsibiorcw, ktrzy w porze emisji s zwykle jeszcze poza domem). W tym naley upatrywa braku samodzielnych zgosze no-wych respondentw przez stron internetow projektu. Jest to bardzo wane, gdy od tego zaley jako dal-szych bada. Pewna cz dotychczasowych responden-tw definitywnie si wykrusza (likwidacja firm, zmiana miejsca pracy lub rezygnacja z udziau), a inni przedsi-biorcy z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych nie bior udziau w kolejnym badaniu. Std wynika apel do czytelnikw niniejszej informacji o zachcenie innych przedsibiorcw do udziau w projekcie.www.barometr.ue.wroc.pl; [email protected] tel. (71) 3680-899; -855; -856

Projekt ProInterNet zosta zakoczony, by realizowa-ny w partnerstwie z 8 instytucjami: z Hiszpanii GAIA (Asociacin de Industrias de las Tecnologas Electrnicas, z Niemiec Euproma GmbH & Co, Dekra Akademie GmbH i Fachhochschule fr Oekonomie & Manage-ment, z Wielkiej Brytanii European Multimedia Forum Ltd., z Francji Association Multimdia Emploi, z Gracji Elliniko Anoikto Panepistimio i z Wgier Magyar Tara-lomipari Szvetseg. Zesp uczestnikw projektu posta-wi przed sob nastpujce cele do osignicia: przegld i ujednolicenie terminologii zwizanej

z kompetencjami i umiejtnociami w dziedzinach specjalizacji zwizanych z Internetem;

opracowanie wytycznych do programw szkole, kursw, studiw itp., ktrych adresatami s osoby podejmujce studia, szkolenia lub prac zwizane z Internetem oraz firmy i instytucje oferujce studia, szkolenia i kursy w zakresie obsugi Internetu;

przeprowadzenie pilotaowych certyfikacji progra-mw szkoleniowych na zgodno z ww. wytycznymi;

opracowanie zaoe do normy wykorzystujcej. wytyczne, w celu przekazania do Midzynarodowej Komisji Normalizacyjnej.

Konsorcjum przygotowujc wytyczne do programw szkole, kursw, studiw itp. oraz zaoenia do normy przeprowadzio w kadym z krajw:

Cz a s na wdroenia Maciej CzarneckiW numerze 4 (14)/2012 Portalu prezentowalimy artyku autorstwa Magorzaty Matyja pt. E-profesje na topie omawiajcy midzynarodowy projekt realizowany pod nazw 504025-LLP-1-2009-1-ES-LE-ONARDO-LNW ProInterNet (PIN), ktrego celem byo zebranie opinii, komentarzy oraz sugestii na temat rynku pracy w sektorze zwizanym z teleinformatyk (waciwa polityka rozwoju sektora ICT jest bowiem skuteczniejszym rodkiem stymulujcym oywienie gospodarcze niezbdne po recesji), w zakresie dopasowania kwalifikacji kandydatw do wymaga i oczekiwa pracodawcw.

58

NA

TE

MAT

Rocznice s wzniesieniami w krajobrazie naszego ycia Christian Schutz

Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddzia we Wrocawiu zosta utworzony w roku akademickim 2008/2009 jako oglnouczelniana jednostka organizacyjna pod bezpo-rednim nadzorem prorektora ds. Dydaktyki. Dziaalno-

ci tej jednostki kieruje Penomocnik Rektora ds. UTW, a funkcj opiniodawczo-doradcz peni 10-osobowa Rada Naukowa UTW. Wan rol organizacyjn i me-rytoryczn spenia Samorzd Suchaczy, ktry tworz: Prezydium Samorzdu, Komisja Rewizyjna i Koleeska Komisja Rozjemcza oraz Rada Suchaczy. Na pierwszy rok akademicki 2008/2009 przyjto 150 osb a w roku akademickim 2012/2013 liczba suchaczy wynosia 200.

ankietowe badania rzeczywistych umiejtnoci i kompetencji pracownikw zwizanych z bran Internetow oraz umiejtnoci i kompetencji po-danych; w Polsce badaniu poddano ponad 50 przed-sibiorstw,

spotkania z przedstawicielami pracodawcw, pra-cownikw oraz instytucji szkoleniowych zwiza-nych z bran internetow; w Polsce odbyy si dwa spotkania okrgego stou z przedstawicielami firm i specjalistw z dziedziny Internetu,

pilotaowe certyfikacje na zgodno z opracowany-mi wytycznymi.

W ramach projektu ProInterNet w 8 pastwach Unii Europejskiej odbyy si dyskusje panelowe z udziaem przedstawicieli przedsibiorstw prywatnych, firm szko-leniowych, wadz samorzdowych, uczelni wyszych i k naukowych. Dwa spotkania: w kwietniu 2011 r. i czerwcu 2012 r., zorganizowane zostay na Uniwer-sytecie Ekonomicznym we Wrocawiu. Na podstawie przeprowadzonych bada opracowano profile 10 zawo-dw zwizanych z sektorem ICT.

W Polsce certyfikaty przyznano: Wydziaowi Zarzdzania Politechniki Biaostockiej za

przedmioty: marketing internetowy, projektowanie serwisw internetowych, biuro elektroniczne, Inter-net w biznesie, E-projektowanie, grafika meneder-ska, techniki E-commerce;

Katedrze Rachunkowoci i Controllingu Przedsi-biorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu za studia podyplomowe: Controlling wspomagany komputerowo oraz MS Excel w controllingu dla za-awansowanych.

W konsorcjum nasz uczelni reprezentowali: dr Maciej Czarnecki, dr Jarosaw Ignacy, dr in. Magorzata Matyja i dr Krzysztof Nowosielski. Projekt by wspfinansowany przez Komisj Europejsk, Informacje na temat projektu PIN oraz profili zawodo-wych e-profesji uzyska mona na stronach http://www.prointernet-project.eu/ oraz http://www.e-jobs-observa-tory.eu/.

Un i w e r s y t e t Trzeciego Wieku we Wrocawiu

5 lat dziaalnoci

Zofia Hasiska

Zdj

cia

Mac

iej C

zarn

ecki

59

Portal nr 2 (16) 2013Celem dziaalnoci UTW jest intelektualna, kul-turalna, artystyczna, spoeczna i fizyczna ak-tywizacja seniorw poprzez wczenie ich do systemu edukacji ustawicznej, w trosce o zacho-wanie i poszerzenie sprawnoci intelektualnej i psychofizycznej. Na ofert edukacyjn skadaj si wykady audytoryjne z rnych dziedzin wie-dzy (ekonomii, finansw, historii gospodarczej, zarzdzania, informatyki, integracji europej-skiej, polityki spoecznej, ochrony rodowiska, ywienia czowieka, biologii, filozofii, psycholo-gii, medycyny, historii sztuki, historii Wrocawia, turystyki i biografii polskich uczonych), nauka jzyka obcego (angielskiego, francuskiego, nie-mieckiego, rosyjskiego lub esperanto) i podstaw obsugi komputera, zajcia sportowe (gimnastyka przy muzyce, siownia, profilaktyka krgosupa, nordic walking, gimnastyka w wodzie i pywa-nie), warsztaty artystyczne, chr i trening pami-ci. Duym zainteresowaniem suchaczy ciesz si wykady, prowadzone przez pracownikw naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocawiu i innych wrocawskich uczelni, znanych Wrocawian: posw, polity-kw, przedstawicieli kultury oraz przez samych suchaczy. Opiek duszpastersk w trzech pierw-szych latach dziaalnoci sprawowa Ks. Prof. Wodzimierz Woyniec z PWT we Wrocawiu.Podstawow ofert edukacyjn istotnie wzbo-gaca dziaalno sekcji zainteresowa. W pierw-szym roku akademickim (2008/2009) suchacze utworzyli 8 takich sekcji, a w kolejnych latach ich liczba wzrosa do 18. Umoliwiaj one: uczest-niczenie w yciu kulturalnym Wrocawia, po-znawanie historii i zabytkw, zarwno naszego miasta jak i caego Dolnego lska, rozwijanie twrczoci artystycznej (malarstwo, poezja, sztu-ka uyteczna), rnych umiejtnoci (np. upra-wa kwiatw i rolin ozdobnych) i zamiowa (czytelnictwo, piew w chrze Apasjonata, gra w bryda, gra w bule). Jednoczenie wyzwalaj one aktywno spoeczn (wolontariat w Domu Pomocy Spoecznej i wzajemna pomoc) oraz wzmacniaj integracj rodowiska seniorw i midzypokoleniow Rozwina si dziaalno wydawnicza, suca utrwalaniu dorobku arty-stycznego suchaczy (tomiki poezji haiku i poezji tradycyjnej) i badawcza, poprzez uczestnictwo w badaniach realizowanych przez studentw i pracownikw naukowych wrocawskiego orod-ka akademickiego. Wszystkie wydarzenia i efekty dziaalnoci UTW oraz zamierzenia na przyszo s od 2011 roku przezentowane w miesiczniku pod nazw Biuletyn informacyjny UTW.W rozwoju UTW du rol odgrywa zaangao-wanie Samorzdu Suchaczy, zwaszcza jego Pre-zydium. Z pocztku czonkowie Prezydium Sa-morzdu Suchaczy koncentrowali swoj uwag na dziaaniach organizacyjnych w celu opraco-wania regulaminw porzdkujcych wewntrz-n organizacj UTW oraz okrelajcych prawa i obowizki suchaczy. Bardzo pomocne okazay si wwczas kontakty z UTW na Uniwersytecie

Spotkanie przewodniczcych samorzdw suchaczy UTW we Wrocawskim Centrum Seniora

Wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na zaproszenie europosanki Lidii Geringer de Oedenberg

Zwyciska druyna na Turnieju Integracyjnym w bule, w Jedlinie Zdroju

Ulubione zajcia sportowe

60

Wrocawskim, ktry peni wiodc rol w dol-nolskim rodowisku senioralnym. W kolejnych latach podjto wiele nowych inicjatyw w zakre-sie wsppracy z instytucjami i organizacjami ze-wntrznymi, w tym ze Szko Podstawow nr 64 i 21 we Wrocawiu, Komend Miejsk Policji we Wrocawiu, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osb Starszych, Chorych i Niepenosprawnych Ko-lory Nadziei, Dolnolsk Bibliotek Publiczn i Placwk Opiekuczo-Wychowawcz Przy-stanek Dobrej Nadziei we Wrocawiu, z Biu-rami Poselskimi: Lidii Geringer de Oedenberg i Sawomira Piechoty, z Regionalnym Przedsta-wicielstwem Komisji Europejskiej, Centrum In-formacji i Rozwoju Spoecznego, Wrocawskim Centrum Seniora i Wydziaem Zdrowia UMWD. Nawizano te wspprac z UTW w Bolesaw-cu oraz z nowo utworzonymi UTW we Wroca-wiu, m.in. w Akademii Wychowania Fizycznego, Dolnolskiej Szkole Wyszej, Wyszej Szkole Zarzdzania Edukacja, na Uniwersytecie Przy-rodniczym i na Papieskim Wydziale Teologicz-nym. Wymianie dowiadcze w skali regionalnej su seminaria i konferencje oraz corocznie or-ganizowane spotkania pod nazw Dolnolskie Forum Uniwersytetw Trzeciego Wieku, a take zainicjowany w 2011 r. przez Wydzia Zdrowia UMWD i Mikiski Uniwersytet Trzeciego Wie-ku projekt Platforma Wiedzy i Wymiany Do-wiadcze Dolnolskich Seniorw, w ktrych aktywnie uczestnicz suchacze UTW. Dalszej integracji rodowiska wrocawskich seniorw bdzie suyo Porozumienie Penomocnikw Rektorw Szk Wyszych Miasta Wrocawia do Spraw UTW, zawarte w listopadzie 2012 r. pod patronatem prorektora ds. Wsppracy z Zagra-nic prof. Bogusawa Fiedora i prezydenta Wroc- awia dr. Rafaa Dutkiewicza.Przynaleno do UTW przynosi suchaczom ra-do i zadowolenie, mobilizuje do wielostronnej aktywnoci, podwysza samoocen oraz stwarza moliwoci nawizywania przyjani i serdecz-nych kontaktw midzyludzkich, zmniejszajc poczucie osamotnienia.Jubileusz 5-lecia UTW uroczycie obchodzilimy 21 maja 2013 roku z udziaem przedstawicieli wadz Wrocawia i UMWD, wadz i pracowni-kw uczelni, zaprzyjanionych UTW oraz licz-nego grona suchaczy. Szczeglnie zasueni dla UTW pracownicy Uczelni i rodowiska wroc- awskiego oraz suchacze zostali uhonorowani przez JM Rektora prof. Andrzeja Gospodarowi-cza. Uroczysto uwietniy wystpy chru Apa-sjonata, chru uczniw SP64, kwartetu muzycz-nego OSM im. K. Szymanowskiego, wystawa prac suchaczy oraz prezentacja historii UTW i sekcji zainteresowa.

Wsptwrcy sukcesu UTW wyrnieni przez JM Rektora

Suchacze UTW wyrnieni przez JM Rektora

Przedstawiciele wadz Wrocawia, UMWD, uczelni oraz zaprzyjanionych UTW podczas uroczystoci jubileuszu 5-lecia UTW

wiat jest tym, co opowiedziane24 kwietnia 2013 r. pracownicy Biblioteki Gwnej Uniwersytetu Ekono-micznego zainaugurowali now inicjatyw pn. wiat jest tym, co opowie-dziane. S to otwarte dla szerokiej publicznoci spotkania humanistw (literatw, reportaystw, dziennikarzy) i pracownikw naukowych wrocawskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, podczas ktrych prelegenci prezentuj swoje przemylenia w perspektywie historycznej, kulturalnej, spoecznej oraz gospodarczej i ekonomicznej dla sytuacji rnych krajw. Moliwo dyskusji, wymiany opinii, konfrontacji z obiegowym myleniem o danym kraju, z osobami, z pasj opowiadajcych o tematycznie wybra-nym pastwie, s wielkim atutem tych spotka. Gomi pierwszej prelekcji na temat Rosji byy Barbara Wodarczyk (reportaystka telewizyjna, autorka

m.in. cyklu reportay Szerokie tory, specjalistka w tematyce krajw byego ZSRR) oraz dr Joanna Koczar (ekonomistka, peni funkcj koordynatora ds. kontaktw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu z krajami Europy Wschodniej). W kolejnym spotkaniu pt. Czy Czesi s bardziej europejscy od Polakw? wystpienia mieli Aleksander Kaczorowski (dziennikarz, eseista itu-macz literatury czeskiej, redaktor naczelny kwartalnika Aspen Review Central Europe) i dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE (kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej iEuropejskich Studiw Regionalnych). Spotkania prowadzi Katarzyna Batorowicz-Wo-owiec. Zapraszamy na spotkania w nowym roku akademickim.

Auto Stop Race

27 kwietnia 2013 r. z kampusu naszej uczelni wyruszyli uczestnicy pitej ju edycji Auto Stop Race wielkiego wycigu autostopowego, najwikszej tego typu imprezy w Europie. Na starcie stawio si 1000 studentw z ca-ej Polski, a celem tegorocznej wyprawy by chorwacki Dubrownik, pikne portowe miasto uznawane za per Dalmacji. Na trasie liczcej 1500 km cigay si w dwuosobowe zespoy. Najszybsze okazay si dwie studentki z Wrocawia: Dominika i Karolina, ktre na mecie zameldoway si po 18 godzinach i 15 minutach. Organizatorzy wydarzenia Klub Podrnikw BIT dziaajcy przy Samorzdzie Studenckim, zadbali by na mecie Auto Stop Race w trakcie majwki nikt si nie nudzi. Byy gry integracyjne, zabawy, wsplne grillowanie oraz koncert Goorala, polskiego zespou muzycznego. Uczestnicy autostopowej wyprawy podkrelali, e przeyli niesamowit przygod, a podr za jeden umiech cigle jest moliwa.

Wroclove designW dniach 10 i 12 maja 2013 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wroca-wiu wczy si czynnie w ide Fundacji Open Mind dotyczc realizacji Midzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektw WROCLOVE DESIGN. Instytut Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu, pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Mazurek-opaciskiej przygotowa cykl wykadw powiconych szerokiej tematyce marketingu, roli designu, bada jakociowych. Tematyczne prelekcje dla uczestnikw wydarzenia mieli: dr Barbara Mrz-Gorgo (marketing&fantazja), dr Agnieszka Anielak (design w ksztatowaniu przestrzeni publicznej), dr Monika Hajdas (design opakowa dwie perspektywy), dr Pawe Waniowski (symbolika w dziaa-niach promocyjnych miasta Wrocawia), dr Aleksandra Kumiska-Haberla i dr Marcin Haberla (na zdjciu) (badania jakociowe i ich zastosowanie na przykadzie opakowa brany spoywczej i kampanii reklamowej brany budowlanej) oraz dr Magdalena Sobociska (rola designu produktw w ksztatowaniu dozna i dowiadcze klientw). Wykady cieszyy si duym zainteresowaniem.

W obiektywie redakcji

61

NA

TEM

AT

62

NA

TE

MAT

Telemost z Uniwersytetem w KijowieZ inicjatywy rektora prof. Andrzeja Gospodarowicza w Kijowie odbyo si dwudniowe spotkanie, powicone wsppracy Uniwersytetu Bankowoci Narodowego Banku Ukrainy i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu. W ramach wizyty 14 maja zosta zorganizowany Telemost Wrocaw Kijw. Podczas videokonferencji o dorobku naukowym i ofercie dydaktycznej uni-wersytetw mwili m.in.: prof. Tamara Smowenko rektor Uniwersytetu Bankowoci i dr Oleg Vasyurenko prorektor Uniwersytetu Bankowoci oraz prof. Andrzej Gospodarowicz. W spotkaniu w Kijowie uczestniczya take dr in. Grayna Woniewska prodziekan ds. finansowych i pomocy dla studentw. W Kijowie spotkanie prowadzili Violeta Pietranivska wy-kadowca Katedry Ksigowoci i Audytu Uniwersytetu Bankowoci oraz Petr

Prystay wiceprezes Rady Studentw. We Wrocawiu spotkanie moderowaa: Jolanta Nowacka rzecznik prasowy uczelni, wypowiedzi wystpujcych osb tumaczya Maria Hryceniak z Biura Karier. O studiach na naszej uczelni mwili studenci Koa Naukowego Bankier oraz studenci ukraiscy, studiujcy dziki projektowi Teraz Wrocaw na naszym Uniwersytecie. Zach-cali swoich kolegw do podjcia studiw we Wrocawiu na naszej uczelni.

Operacja MORO

14 maja 2013 r. Koo Naukowe Handlu Zagranicznego Cargo dzia-ajce pod opiek merytoryczn dr. Przemysawa Skulskiego z Katedry Midzynarodowych Stosunkw Gospodarczych zorganizowao semi-narium naukowe o midzynarodowym rynku uzbrojenia na pocztku XXI wieku W trakcie seminarium poruszano m.in. tematy zwizane z nielegalnym handlem broni, reklam na rynku zbrojeniowym, rewo-lucj w sferze wojskowoci, prawami czowieka, rodkami transportu. Gomi prelegentami byli m.in.: dr Krzysztof Liedel (dyrektor Centrum Bada nad Terroryzmem Collegium Civitas), dr hab. Krzysztof Kubiak (z Dolnolskiej Szkoy Wyszej) i Piotr Wjtowicz (przedstawiciel firmy Auto-Hit, importera samochodw IVECO). Seminarium towarzyszyy wy-stawa pojazdw wojskowych, pokazy specjalne i wystawa zabytkowej bro-ni palnej.

Konferencja Youparticipate 24 maja 2013 r. Koo Naukowe Informacji Europejskiej Yourope oraz Bib- lioteka Gwna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu byy or-ganizatorem Oglnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Youparticipate. W panelu eksperckim uczestniczyli m.in. ukasz Kempa-ra, dyrektor Biura Informacyjnego we Wrocawiu, dr hab. Ewa Pancer-Cy-bulska, kierowniki Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiw Regionalnych oraz dr ukasz Olipra, opiekun koa Yourope. Przewodnim tematem konferencji byy prawa i obowizki zwizane z obywatelstwem europejskim. W konferencji wzili take udzia doktoranci uniwersytetw w Poznaniu i Kielcach. Konferencja bya jednym z wydarze wpisujcych si w obchody Europejskiego Roku Obywateli na naszym Uniwersytecie.

Gala Studenta

24 maja odbya si uroczysto, podczas ktrej rektor prof. Andrzej Gospodarowicz przyzna nagro-dy najbardziej aktywnym studen-tom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu. Za zaangaowanie, skuteczno dziaa podjtych w minionym roku akademickim nomi-nowani do nagrody zostali: w kategorii Najlepszy z najmodszych Iga Ku-kulska, Anna Markowska, Bartomiej Zieliski i Katarzyna mudziska (na-zwiska laureatw wyrnilimy pogru-bion czcionk); w kategorii Ostatni rok dziaalnoci Micha Lipiec, Urszula Markiewicz, Dawid Pudlis i Maciej Wilczyski; w kategorii Caoksztat dziaalnoci Szymon Kope i ukasz Kruk. Rektor dodatkowo wyrni Szymona Kopcia, koordynatora tegorocznej edycji Ekonomaliw. Micha Lipiec otrzyma nagrod dla najbardziej przedsibiorczej osoby przyznan przez Biznesowy Klub Absolwenta. Na zdj-ciu: rektor prof. Andrzej Gospodarowicz i ukasz Kruk, Ula Markiewicz, Szymon Kope, Maciek Wilczyski, Dawid Pudlis, Iga Kukulska, Agnieszka Beck, Kasia mudziska, Ania Markowska, Micha Lipiec, Pawe Bubiak i Bartek Zieliski.

Zdj

cie

Mic

ha B

uchw

ald

Zdj

cie

Stan

isaw

Dzi

gw

a

62

Portal nr 2 (16) 2013Spotkanie absolwentw rocznika 1963 10 czerwca 2013 r. w Sali Kominkowej i na kampusie uczelni odbyo si spotkanie absolwentw rocznika 1963 z okazji 50-lecia ukoczenia studiw. Absolwenci mieli okazj powspomina stare studenckie czasy, porozmawia ze swoimi rwienikami, wymieni si swoimi wspomnieniami podajc po starych alejkach uczelni, ale w otoczeniu tak bardzo odmienionym ni w czasach ich studiw. Mimo deszczowej aury na zewntrz absolwentom nie zabrako pogody ducha oraz powodw do miych wspomnie i wzrusze.

O przyszoci Jeleniej Gry

12 czerwca 2013 r. na Wydziale Ekonomii Zarzdzania i Turystyki w Jeleniej Grze odbya si konferencja pt. Rozwj gospodarczy i spoeczny regionu jeleniogrskiego szanse, problemy, priorytety. Wsporganizatorami spotkania byli: Fundacja im. Jerze-go Szmajdziskiego, Rada Powiatowa SLD oraz Federacja Modych Socjaldemokratw. W budynku naszej uczelni, w audytorium im. doc dr. Wojciecha Wasiaka spotkali si samorzdowcy, ludzie biznesu, przedstawiciele suby zdrowia i organizacji pozarz-dowych, by wsplnie rozmawia o przyszoci Jeleniej Gry i okolic. W ramach obrad plenarnych odbyy si wykady, ktre wygosili dr hab. Ryszard Brol, prof. UE , prof. dr hab. Marian Noga, mgr Sergiusz Najar i mgr Sylwester Urbaski. Po wykadach odby-y si dyskusje panelowe: Rozwj infrastruktury i zagospodarowania przestrzenne, Szanse i zagroenia w rozwoju modziey z regionu jeleniogrskiego oraz Rynek pracy w regionie.

Konferencja naukowa Kontrola zamwie publicznychW dniach 17-18 czerwca 2013 r. we Wrocawiu odbya si VI edycja kon-ferencji powicona kontroli zamwie publicznych, zorganizowana przez Urzd Zamwie Publicznych, Uniwersytet Wrocawski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu (Katedr Prawa Gospodarczego kierowan przez dr. hab. Tadeusza Kocowskiego, prof. UE). Konferencja zgromadzi-a okoo 140 uczestnikw reprezentujcych rodowisko naukowe, organy kontrolne, administracj samorzdow oraz ekspertw w dziedzinie Prawa Zamwie Publicznych. Podczas konferencji odbyy si cztery sesje ple-narne, z ktrych dwie Podmioty zamwie publicznych i Dowiadczenia z procesw kontrolnych zamwie publicznych odbyy si w murach naszej uczelni. Celem konferencji bya wymiana pogldw oraz prezentacja opra-

cowa i analiz z zakresu kontroli procesu udzielania zamwie publicznych. Uczestnicy konferencji wskazywali na znaczenie prawidowego funkcjonowania zamwie publicznych oraz rol, jak peni w tym procesie element kontroli i sprawne dziaanie organw kontrolnych.

Prezentacja zaoe Projektu Kunia Kadr 6

18 czerwca odbya si konferencja promocyjno-informacyjna Projek-tu Kunia Kadr 6. Dr Urszula Zauska meneder projektu wraz z zespo-em realizujcym zaprezentowali zaoenia innowacyjnego programu dotyczcego ksztacenia ustawicznego. Celem bada prowadzonych w projekcie Kunia Kadr 6 jest pozyskanie danych, ktre umoliwi wy-pracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiza w obszarze ksztacenia przez cae ycie (kompleksowy program ksztacenia ustawicznego wraz z rozwizaniami w zakresie uznawalnoci kwalifika-cji zdobytych przez suchacza w sposb nieformalny - szczeglnie wane dla osb z dowiadczeniem praktycznym, zamierzajcym poszerzy swoj wiedz o tematy ekonomiczne, prawne i zdoby dodatkowe umiejtno-ci zawodowe). Zebrane informacje pomog polskim uczelniom i szkoom wyszym stworzy atrakcyjn ofert edukacyjn odpowiadajc potrzebom rynku, wspierajc rozwj karier zawodowych pra-cownikw na kadym etapie ich ycia. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Alice Salomon Hochschule Berlin. (Wykorzysta-no informacje ze strony Projektu Kunia Kadr 6).

63

NA

TEM

AT

64

NA

TE

MAT

Obchody Midzynarodowego Roku Statystyki19 czerwca 2013 r. odbyo si ju po raz kolejny spotkanie, w ramach ob-chodw Midzynarodowego Roku Statystyki, zorganizowane przez Pol-skie Towarzystwo Statystyczne i Katedr Statystyki naszej uczelni. Profesor dr hab. Walenty Ostasiewicz, przewodniczcy Rady Oddziau PTS we Wro-cawiu przedstawi dwa wykady pod wsplnym tytuem Dwa wielkie wi-ta AD 2013: statystyki i slawistyki prezentujce sylwetki Cyryla i Metodego (twrcw 40-literowego alfabetu oddajcego dwiki wystpujce w jzyku staro-cerkiewno-sowiaskim, nazwanego gagolic, dziaalno tych misjo-narzy okazaa si niezwykle wana dla kultury Sowian, zapocztkowujc rozwj jzyka i pimiennictwa) oraz dziea Jakuba Bernoulliego (matematy-ka bdcego twrc podstaw rachunku prawdopodobiestwa, wsptwrcy

rozwoju rachunku rniczkowego i wariacyjnego, a take autora prawa wielkich liczb; jedno z jego dzie pt. Ars conjectandi wydano w roku 1713 jest wic powd do jubileuszu).

Posiedzenie inauguracyjne Studium Generale Oeconomiae

Rektor UE we Wrocawiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz pre-zes Oddziau PTE we Wrocawiu prof. dr hab. Witold Kwanicki podpi-sali 27 grudnia 2012 r. porozumienie o utworzeniu Studium Generale Oeconomiae. Inicjatorem i wsptwrc utworzenia Studium by prof. dr hab. Bogusaw Fiedor, prorektor ds. wsppracy z zagranic. Studium jest pomylane jako forum dyskusji nad najwaniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stoj wspczenie nauki ekonomiczne i praktyka gospoda-rowania. Wykadowcami Studium bd wybitni przedstawiciele nauki i ycia gospodarczego. Pierwszym prelegentem posiedzenia inauguracyj-nego Studium Generale Oeconomiae w dniu 20 czerwca by dr Leszek Czarnecki, wybitny przedstawiciel polskiego ycia gospodarczego, osoba o znaczcym dorobku naukowym, autor ksiek Biznes po prostu, Biznes po prostu, nastpny krok, Ryzyko w dziaal-noci bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie. Przedstawiony przez dr. Leszka Czarneckiego wykad pt. Stabilno rynkw w wietle ekonomii behawioralnej i ewolucyjnej by inspiracj do oywionej dyskusji.

Prezentacja zaoe Projektu Kunia Kadr 725 czerwca odbya si konferencja promocyjno-informacyjna Projektu Kunia Kadr 7 pn. Absolwent zmienia polskie uczelnie. O projekcie m.in. mwia dr in. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (kierownik Dziau Obsugi Projektw Rozwojowych, ekspert Mi-nisterstwa Rozwoju Regionalnego w obszarze szkolnictwa wy-szego, edukacji, adaptacyjnoci przedsibiorstw i wsppracy po-nadnarodowej). Celem projektu Kunia Kadr 7 jest podniesienie

jakoci ksztacenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku, przez wypracowanie innowacyjnego modelu czcego monitoring losw zawodowych absolwentw, precyzyjn diagnoz ich potrzeb na rnych etapach kariery za-wodowej oraz opracowanie i wdroenie modelu utrzymywania relacji uczelni z absolwentami, m.in. za pomoc nowoczesnego portalu internetowego oferujcego dostp do bazy wiedzy, kursw on-line i blended learning oraz innych narzdzi edukacyj-nych. O postpach projektu w raportach na stronie http://www.kuznia7.ue.wroc.pl

Inauguracyjne posiedzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorzdu Terytorialnego

27 czerwca odbyo si pierwsze posiedzenie Komitetu Sterujce-go Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorzdu Terytorialnego, w ktrym uczestniczyli czonkowie wadz dolnolskich samorz-dw majcych bogate dowiadczenie zawodowe, a ze wzgldu na swoj aktywno i sukcesy, bdcych regionalnymi liderami. Komi-tet Sterujcy ma wyznacza, wraz z wadzami Centrum, kierunki jego dziaalnoci, poszukiwa koncepcji wsplnych przedsiwzi oraz wyraa potrzeby rodowiska samorzdowego. Centrum BRST jest midzywydziaow jednostk powoan w celu prowadzenia bada wspierajcych funkcjonowanie gmin, po-wiatw i wojewdztw.W ramach Centrum samorzdowcy wsplnie z naukowcami bd wypracowywa rozwi-zania dla zgaszanych problemw. Efektem realizowanych projektw i bada bd rozwizania o wysokim stopniu uytecznoci praktycznej, dodatkowo Centrum ma przygotowywa dla samorzdw niezalene ekspertyzy, opinie i projekty.

65

NA

TEM

AT

Portal nr 2 (16) 2013Spotkanie KRUENasza uczelnia 19 lipca bya gospodarzem spotkania rektorw zrzeszonych w Kolegium Rektorw Uczelni Ekonomicznych (KRUE). Spotkanie odbyo si w piknych plenerach w Wojanowie. Rektorzy (na zdjciu): prof. dr hab. Tomasz Szapiro (Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prof. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekono-miczny w Poznaniu), prof. dr hab. Leszek abiski (Uniwersytet Ekonomicz-ny w Katowicach) i prof. dr hab. Andrzej Choch (Uniwersytet Ekonomicz-ny w Krakowie) rozmawiali o nowych zasadach finansowania uczelni, nauki i dydaktyki, o sposobach rozwizywania problemw zarzdzania uczelni, na temat cieek rozwoju wsppracy z praktyk gospodarcz, o moliwociach jakie powstan dziki nowelizacji prawa o zamwieniach publicznych.

Umowa z MESI

23 lipca 2013 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu odwiedzi-a prof. Natalia V. Tikhomirova, rektor Moskiewskiego Pastwowego Uniwersytetu Ekonomii, Statystyki i Informatyki (MESI). Celem wizy-ty byo poznanie moliwoci kontynuacji wsppracy z nasz uczelni i podpisanie umowy zakrelajcej charakter tej wsppracy w obszarze wsplnych projektw naukowo-badawczych, wymiany informacji nauko-wych, informacji dotyczcych ksztacenia, dokumentacji i publikacji, or-ganizacji seminariw, spotka naukowych i kursw dotyczcych tematw stanowicych przedmiot zainteresowania obu stron, wdraania innowacyj-nych metod nauczania oraz wymiany studentw, wykadowcw i naukow-cw. W spotkaniu z rektor MESI prof. Natali V. Tikhomirov udzia wzili rektor prof. Andrzej Gospodarowicz, prorektor ds. wsppracy z zagranic prof. Bogusaw Fiedor, prof. Bogusawa Drelich-Skulska, prof. Ewa Staczyk-Hugiet, dr Joanna Koczar i dr Andrzej Niesler. Uni-wersytet MESI jest jednym z rosyjskich liderw w dziedzinie e-learningu, wykorzystujcych nowoczesne technologie i usugi w nauce i dydaktyce. Temat ksztacenia na odlego by szeroko dyskutowany podczas spotkania, gdy nasza uczelnia rw-nie rozwijajca programy i kursy w formie e-lerningu jest zainteresowana t form edukacji. W trakcie spotkania rektor prof. Natalia V. Tikhomirova wrczya rektorowi prof. Andrzejowi Gospodarowiczowi honorowy dyplom i znaczek absolwenta MESI, potwierdzajcy fakt ukoczenia w 1968 r. z wyrnieniem studiw doktoranckich na tej uczelni.Przedstawione informacje o wydarzeniach na uczelni stanowi tylko may wycinek aktywnoci pracownikw, studentw, absol-wentw. Bdziemy wdziczni naszym czytelnikom za wspudzia w tworzeniu rzeczywistego obrazu ycia uczelni. Zapraszamy do wsppracy, czekamy na telefon: 71 36 80 945 lub na maila: [email protected]

Ko n k u r s Wiedzy Ekonomiczno-BiznesowejMagdalena Bednarz*

Konkurs Wiedzy Ekonomiczno-Biznesowej zorganizo-wao Studenckie Koo Naukowe Strategiczni.pl, dziaaj-ce przy Katedrze Zarzdzania Strategicznego i Logistyki. Skada si on z trzech etapw:1. Test 50 pyta oglnej wiedzy z zakresu ekonomii, za-rzdzania, turystyki, marketingu (39 uczestnikw),2. Kalambury Ekonomiczne (15 uczestnikw),3. Stadium przypadkw z hotelu, urzdu miasta oraz banku (5 uczestnikw).Konkurs wygraa Angelika Wjcik w trzecim etapie uzyskaa najwiksz liczb punktw, dziki zaprezen-

10 czerwca 2013 roku na Wydziale Ekonomii, Zarzdzania i Turystyki w Jeleniej Grze Uniwer-sytetu Ekonomicznego zostay ogoszone wyniki Konkursu Wiedzy Ekonomiczno-Biznesowejoraz zrealizowano Warsztaty Medytacji i Redukcji Stresu.

66

NA

TE

MAT

towaniu najlepszego rozwizania problemw. Nagro-d gwn jest weekendowy pobyt w Hotelu Malinowy Dwr w wieradowie Zdroju. Drugie miejsce zaja Ka-tarzyna Kowalska, trzecie Bartomiej widziski, a czwar-te Dawid Waligra. Wszyscy finalici otrzymali bezpat-ne stae w Banku Zachodnim WBK, najnowsz ksik prof. Witolda Koodki oraz drobne gadety. Sukces me-rytoryczny i organizacyjny konkursu zachci Studenc-

kie Koo Naukowe Strategiczni.pl pod opiek dr in. Urszuli Bkowskiej-Mo-rawskiej do organizacji kolejnej edycji turnieju w nowym roku akademickim.Po ogoszeniu wynikw odbyy si dwugodzinne Warsztaty Medytacji i Redukcji Stresu poprowadzone przez nauczycieli, ktrzy przybyli z Tajlandii. Zrealizowano projekt Peace Revo-lution ukazujcy drog do osigni-cia wewntrznego spokoju i radoci, ycia w rwnowadze i z misj kre-owania pokoju na wiecie. Program realizowany by przez midzynarodo-w fundacj, reprezentowan przez pani Ping Ping Worakate Thangsurb-kul z Tajlandii (dyrektor Programo-w Peace Revolution World Peace Initiative Foundation) i Johny Para-mala (nauczyciela technik relaksacyj-

nych i medytacyjnych).Studenckie Koo Naukowe Strategiczni.pl dziaajce przy Katedrze Zarzdzania Strategicznego i Logistyki za-prasza do udziau w dziaalnoci Koa wszystkich cht-nych studentw Wydziau EZiT.

*Autorka jest prezesem Studenckiego Koa Naukowego Strategiczni.pl

Do tegorocznego konkursu zgosio si picioro uczest-nikw, wikszo stanowili studenci pierwszego roku. Brawo pierwszaki, gratulujemy odwagi i kreatywnoci. My own company jest organizowany przez Studium Jzykw Obcych w Jeleniej Grze. Konkurs wymaga od uczestnikw zaprezentowania w jzyku angielskim pomysu na wasn firm. Prezentacje maj form mul-timedialn i oprcz zagadnie ze sfery kreatywnoci bussinesowo-ekonomicznej, pozwalaj uczestnikom wykaza si umiejtnociami autoprezentacji w jzyku angielskim.Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem moglimy liczy na szanowne grono jury w osobach: dr Jacka Welca przewodniczcego jury, dr Maji Prudzienicy, dr Agnieszki Poomskiej-Jasienowskiej oraz dr Tomasza Koakowskiego. Tegoroczni uczestnicy kon-kursu to: Jewgienij Brzozowski (II rok studia stacjonarne),

My own company brawo studenci pierwszego roku

Hanna Baurowicz-Fujak, Iwona Boydaj-Jankowska

I znowu si udao. Ju po raz kolejny, a dokadnie po raz czwarty na Wydziale Ekonomii, Zarzdza-nia i Turystyki odby si konkurs My own company, cieszcy si niesabncym zainteresowaniem zarwno wrd studentw studiw stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

67

NA

TEM

AT

Portal nr 2 (16) 2013

Grzegorz Cieleban (III rok studia niestacjonarne) uczest-nik konkursu ju po raz trzeci oraz studenci I roku studiw stacjonarnych Anna Gwiadziska, Ariel Stojanowski i Tomasz Schumnann.

Laureatami konkursu, My own company 2013 zostali:I miejsce Ariel Stojanowski (Pole Dance School),II miejsce Jewgienij Brzozowski (Sunspot healthy ca-tering alternative), otrzyma take nagrod publicznoci,III miejsce Tomasz Schumnann (Football School).

Jewgienij Brzozowski wystpi z prezentacj pt. Sunspot healthy catering alternative. W dobie popularnoci restauracji typu fast food, pomys na restauracj bdc kontralternatyw dla tego typu punktw gastronomicz-nych wychodzi naprzeciw wiadomym konsumentom, pragncych w dzisiejszych zagonionych czasach dba o zdrowy, zbilansowany i ekologicznych posiek.Grzegorz Cieleban, zaprezentowa firm zajmujc si pracami ziemnymi. W prezentacji moglimy podziwia ronego rodzaju maszyny wykorzystywane w budow-nictwie, a szczeglnie w dreniu otworw w rnych rodzajach podoy.Anna Gwiazdowska z prezentacj pt. Organic Food Restaurant take zachcaa do zastanowienia si nad rosnc potrzeb zdrowego i wartociowego odywiania (by to pomys na szybki posiek, smaczny oraz w stu pro-centach wartociowy i korzystny dla organizmu).Prezentacja Pole Dance School przeniosa nas w wiat zwizany z rozrywk. Ariel Stojanowski zaprezentowa pomys na szko taca, ale nie towarzyskiego czy kla-sycznego, ale taca na rurze. Jest to taniec wymaga-jcy dobrej formy fizycznej. Wiele kobiet wykonujc tego typu taniec dba o wasn kondycj, ale te, a moe przede wszystkim, dziki swoistej ekspresyjnoci podej-muje wyzwanie by zaakcentowa swoj kobieco. Prezentacja pt. Football School Tomasza Schumnanna przeniosa nas na boisko piki nonej. Pomys na firm

przedstawiony w tej prezentacji dotyczy szkki footbal-lowej dla dzieci. Trzeba inwestowa w modych pasjona-tw piki nonej i moe kiedy doczekamy si wygrane-go meczu z Anglikami.Uczestnicy konkursu zostali poddani nie tylko ocenie ju-rorw, ale rwnie koleanek i kolegw studiujcych na naszym Wydziale, nagradzajcych intensywnymi brawa-mi kady wystp. Wyniki obrad panelu oceniajcego ogosi dr Jacek Welc. Uzasadniajc wybr jury poruszy wiele istotnych kwestii zwizanych z rozpoczynaniem dziaalnoci gospodar-czej na rynku. Nie jest to zadanie proste, trzeba wzi pod uwag wiele rnych czynnikw, na modego przedsibiorc czeka wiele puapek i problemw. War-to posucha pragmatycznych rad i rozwiza, a wtedy szanse powodzenia naszego przedsiwzicia znacznie rosn. Dlatego te kade sowo dr. Jacka Welca byo z uwag wysuchane.Laureaci konkursu otrzymali m.in. dyplomy, nagrody ksikowe (sowniki) oraz atrakcyjne nagrody rzeczo-we. Fundatorem nagrd by Jeleniogrski oddzia Deut-sche Banku, z ktrym wspprac nawizaa mgr Marta Mdrak lektor jzyka angielskiego w SJO w Jeleniej G-rze. Laureaci konkursu bd mieli ten sukces odnotowany w suplemencie do dyplomu ukoczenia studiw. Liczymy, e studenci, ktrzy w tym roku byli tylko obser-watorami zmaga swoich kolegw, zdecyduj si spr-bowa wasnych si w kolejnej edycji naszego konkursu, ktry odbdzie si za rok. Zapraszamy serdecznie i na-mawiamy: studenci nie zmarnujcie swojej szansy.Jednoczenie organizatorzy konkursu chcieliby podzi-kowa wydawnictwu jzykowemu Peason Longman i jego przedstawicielce Joannie Koodko za ufundowa-nie nagrd ksikowych dla laureatw konkursu. Ceni-my sobie dobrze ukadajc si wspprac. Serdecznie dzikujemy take Deutsche Bank oddzia w Jeleniej G-rze, majc nadziej, e i za rok bdziemy mogli liczy na wsparcie tej instytucji.

Ariel Stojanowski Jewgienij Brzozowski Tomasz Schumnann

68

NA

TE

MAT

Tradycyjnie ju dyscyplin sportow, w ktrej studenci Uniwersytetu osigaj najlepsze wyniki jest pywanie. I wanie w tej dyscyplinie zdobylimy najwicej medali na Akademickich Mistrzostwach Polski. Nasze zawod-niczki zdobyy druynowo zoty medal, zawodnicy brzowy. Indywidualnie po dwa zota zdobyy: Alicja Tchrz i Klaudia Nazibo. Zoto i srebro zdoby Marcin Wojnas. Po zoto signli rwnie zawodnicy uczestni-czcy w sztafecie Pawe Andrzejewski, Wojciech Janic-ki, Adam Grzeszczak i Martin Oleasz. Tym razem brzo-wy medal zdobyy: Magdalena Sosna, Paulina Herman, Anita Gogowska i Aleksandra Joachim. Indywidualnie brzowe medale zdobyy Katarzyna Lech i Aleksandra Joachim. Kolejn dyscyplin, ktr moemy si pochwa-li jest snowboard. Czonkowie sekcji zdobyli na AMP zloty medal w druynie mskiej w skadzie: Pawe Ro-manowski, Bartosz Skalik, Tomasz Aleksander i Bartosz Morawski, Paulina Piekielny indywidualnie medal srebrny. Srebrne medale Akademickich Mistrzostw Pol-ski w typach uczelni spoeczno-przyrodniczych, udao si zdoby rwnie naszym badmintonistom w skadzie: Paulna Byczek, Ewa Czapla, Katarzyna mudziska, Da-mian Broj, Marcin Czyowicz, Tomasz Kusznier, Mateusz Matyaszczyk oraz Radosawowi Soboniowi ktry repre-zentowa nas na zawodach w trjboju siowym. Rwnie nasi jedcy nie wrcili z zawodw AMP bez medali, tym razem srebro i brz zdobyli Roksana Konieczna i Jacek Mierzwiski.

W rozgrywkach Dolnolskiej Ligi Midzyuczelnianej nasze druyny i nasi sportowcy odgrywali czoowe role. Zwycizcami rozgrywek byy nasza druyna koszykarek oraz tenisistka stoowa Anna ak, drugie miejsce zajli pikarze i narciarki alpejskie, trzecim mog si pochwali koszykarze i siatkarze.Niezmiennie cieszymy si sukcesami naszej sekcji teni-sa stoowego. Panie Daria uczakowska, Natalia Bajor, Ada Jonczyk i Genk Yaning zajy pite miejsce w roz-grywkach Ekstraklasy. Rwnie indywidualne dokonania byy sukcesem. Natalia Bajor zdobya zloty medal Mi-strzostw Polski Juniorw w grze indywidualnej i brzowy w grze mieszanej; srebrny medal druynowo i brzowy indywidualnie na Mistrzostwach wiata Kadetw. Ada Joczyk zdobya brzowy medal w Mistrzostwach Pol-ski Juniorw indywidualnie i w grze deblowej. Daria uczakowska w Mistrzostwach Polski Seniorw w grze mieszanej zdobya medal brzowy. Paulina Knyszewska i Natalia Bajor uczestniczyy rwnie, reprezentujc nasz kraj, w Mistrzostwach Europy Juniorw.

Gratulujemy osignitych rezultatw sportowej rywaliza-cji i yczymy wszystkim naszym sportowcom kolejnych wynikw satysfakcjonujcych dla nich i ich trenerw.

Dumna trenerka sekcji narciarsko-snowboardowej mgr Magdalena osiska i jej podopieczni

Nasi pywacy Agata Papaj, Magdalena Sosna, Anita Gogowska, Wojciech Janicki i Pawe Andrzejewski

Sp o r t o w y bilansTomasz Dbrowski

Zamykamy rok akademicki 2012/2013 podsumowaniem o sukcesach naszych studentw rwnie na arenach sportowych.

Zdj

cie

Adam

Grz

eszc

zak

69

OK

NO

NA

WIA

T

Portal nr 2 (16) 2013

Uk r a i s k o - - p o l s k i

turniej w futsalu

W dniach 24-26 kwietnia 2013 r. odby si studencki turniej w futsalu, w ktrym na zaproszenie Dro-hobyckiego Pastwowego Uniwersytetu Pedagogicznego wzia udzia reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu.

Tekst z Dziau kontaktw z mediami Zwizku Sportowego Hart

Zwycizc zawodw by zesp Drohobyckiego Pa-stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. W rozgryw-kach bray rwnie udzia zespoy Narodowego Uni-wersytetu Politechnika Lwowska oraz Narodowej Akademii Rachunkowoci i Audytu.Program pobytu polskiej delegacji by bogaty w wyda-rzenia kulturalne. Polscy studenci mieli okazj pozna, midzy innymi, atrakcje Drohobycza i Truskawca, wzili udzia w wieczorach integracyjnych, a take wsplnie ogldali Fina Europejskiej Ligi Mistrzw pojedynek midzy zespoami Borussia Dortmund i Bayern Mona-chium.Studenci Drohobyckiej i Wrocawskiej uczelni od du-szego czasu kultywuj przyjacielskie sportowe relacje. Niejednokrotnie studenci z Drohobycza brali udzia w imprezach sportowych zorganizowanych przez stu-dentw Uniwersytetu Ekonomicznego. Organizowano wsplne spotkania sprzyjajce wymianie dowiadcze w organizacji imprez i dziaa sportowych w samorz-dach studenckich. Uniwersytet Drohobycki by wsp-organizatorem ukraisko-polskiego sympozjum lide-rw studenckiego sportu, ktry si odby w Schidnicy. W sympozjum wzili udzia Sekretarze Generalni Aka-demickich Zwizkw Sportowych Ukrainy Walenty

Hawrylko i Polski Bartomiej Korpak, Prezesi klubw sportowych uczelni obwodu lwowskiego i z Polski, dzia-acze sportowi z Charkowa.Sportowa wsppraca uczelni przyjmuje nowy jakocio-wy wymiar. Podczas spotka w ramach turnieju spor-towego 24 maja, w sali posiedze uniwersytetu miao miejsce protokolarne spotkanie prorektora ds. Wsp-pracy Midzynarodowej Drohobyckiego Uniwersytetu dr. hab. Myrona Czernyci z kanclerzem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu Edwardem Bratkiem, podczas ktrego polska strona przekazaa pisemne pro-pozycje JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu prof. Andrzeja Gospodarowicza dotycz-ce naukowo-dydaktycznej wsppracy dwch uczelni obejmujce take wymian wykadowcw i studentw. W spotkaniu wzili udzia prezes Lwowskiego Obwo-dowego Zwizku Sportowego Hart Bohdan Juchnicki, prezes AZS-u UE Andrzej Hrehorowicz, dziekan Wy-dziau Wychowania Fizycznego Drohobyckiego Uniwer-sytetu Pedagogicznego Roman Czopyk.

Uczestnicy spotkania kieruj wyrazy wdzicznoci dla organizatorw i ycz dalszej owocnej wsppracy.

Zdj

cia

Edw

ard

Brat

ek

70

OK

NO

NA

W

IAT

Su m m e rSc h o o l Poland

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu ju po raz 6 organizowa projekt midzynarodowej Szko-y Letniej (Summer School Poland), ktry odbywa si w terminie od 30 czerwca do 13 lipca 2013. Inicjatywa pod przewodnictwem dr J. Radomskiej cieszy si coraz wikszym zainteresowaniem stu-dentw z caego wiata. Doceniajc presti tego wydarzenia, a take wkad w promocj Wroca-wia i Dolnego lska projekt zosta objty Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocawia. Szkoa Letnia od samego pocztku miaa by unikalnym programem czcym cz akademick i inte-gracyjn. Projekt ten jako jedyny zapewnia uczestnikom bogaty program wydarze kulturalnych i towarzyskich.

W tym roku mielimy rekordow liczb uczestnikw po-chodzcych z rnych zaktkw wiata 48 studentw przyjechao do nas z Malezji, Indonezji, USA, Chin, Bel-gii, Holandii, Francji, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Chorwacji, Biaorusi i Ukrainy.Szkoa Letnia to unikalna platforma edukacyjna trwajca 2 tygodnie, czca zajcia teoretyczne z udziaem na-ukowcw pochodzcych z rnych krajw europejskich,

z warsztatami przeprowadzanymi przez praktykw biz-nesu. Zajcia prowadzone byy przez prof. Krzysztofa Jajug, dr. Pawa Kumierczyka, dr. Tomasza Soskiego, dr Ann Witek-Crabb, dr Monik Hajdas, dr Barba-r Mrz-Gorgo, dr. Mikoaja Klimczaka i dr Joann Radomsk. W tym roku gocilimy profesora wizytujce-go z Portugalii zajcia z przedmiotu International Mar-keting prowadzia prof. Susana Costa e Silva.Projekt Szkoy Letniej wzbogaca nie tylko wiedz z za-kresu marketingu i zarzdzania, ale rwnie oferuje nie-mniej wany aspekt spoeczno-kulturowy. Uczestnicy mieli okazj zwiedzenia Wrocawia i Krakowa. Dziki bogatemu programowi wydarze Summer School stwo-rzy okazj nawizania midzynarodowych przyjani i by rdem niezapomnianych wrae.Projekt nie mgby zosta zrealizowany na tak wyso-kim poziomie bez wsparcia studentw uczestniczcych w pracach zarwno na etapie przygotowawczym, jak i wspierajcych uczestnikw podczas ich pobytu we Wrocawiu. W tegorocznej edycji udzia wzili studenci: Agnieszka Wilk, Joanna Bieawa, Dominika Kamiska, Aleksandra Trzak, Daniel Zmarlicki, Radosaw Nowak oraz Marek Prokopowicz.

71

OK

NO

NA

WIA

T

Portal nr 2 (16) 2013

Wielokrotnie sysz pytania, dokd pojecha by uczy si lub doskonali znajomo hiszpaskiego. Odpo-wiem: Kastylia Len. Niewtpliwie zawsze bd atrakcyjne wyjazdy na kursy jzykowe do miejscowoci nad Morzem rdziemnym, bo jak zachcaj foldery turystyczne mona pogo-dzi nauk z wypoczynkiem na play, ale walory Kastylii s nie mniej kuszce. Zasuon saw ciesz si kursy jzyka hiszpaskiego na uniwersytecie w Salamance, ale inne miasta tego regionu rwnie proponuj nauk jzyka i kulturalne wizyty. Na przykad Len, znany na-szym studentom dziki wymianie w ramach programu Erasmus.Kade miasto w Kastylii Len szczyci si, e wanie jego mieszkacy posuguj si czystym kastylijskim. Rwnie mieszkacy innych regionw Hiszpanii przyznaj, cza-sem z alem, e najlepszy kastylijski jest w Kastylii. Dlaczego zatem do Kastylii Len? Bo jest najlepszy? Hiszpaski jest rwnie poprawny w kadym regionie, ale warto dotrze do rde dzisiejszego jzyka hiszpa-skiego, czyli do Kastylii. To wanie tam odnajdziemy najstarsze dokumenty pisane w jzyku kastylijskim, czyli hiszpaskim. Obu okrele mona uywa zamiennie, czsto jednak uywa si sowa kastylijski w samej Hisz-panii dla odrnienia innych jzykw regionalnych, na przykad kataloski, galisyjski, walencjaski czy baskijski.Najstarszym zapisem w jzyku lengua romance, ktry powsta na bazie aciny ludowej i da podstawy jzykowi kastylijskiemu s glosy z klasztoru z Silos i San Emillin. Anonimowy autor zapisa pierwsze sowa po hiszpasku wyjaniajc znaczenie sw uywanych przez lokaln ludno. Kolejne dokumenty obrazujce ewolucj j-zyka kastylijskiego pochodz z VIII wieku (Komentarze do Apokalipsy Beato de Libano). W XII wieku powstao arcydzieo El Cantar del Mo Cid, jeden z najstarszych, obok Pieni o Rolandzie, poematw rycerskich. Wielkie zasugi dla rozwoju jzyka kastylijskiego mia krl Alfonso X, zwany Mdrym. Pod jego kierunkiem powstao dzieo prawnicze Las siete partidas, uwaane za arcydzieo re-dniowiecznego pimiennictwa. By te ten wiaty krl

Do k d na wakacje z hiszpaskim?Wprawdzie dopiero zacz si rok szkolny i akademicki, ale zawsze przyjemnie pomyle o kolejnych wakacjach. Moe zaplanowa przysze wakacje z jzykiem hiszpaskim?

Urszula Sokolnicka

Akwedukt w Segowii

72

autorem pieni dedykowanych Pannie Maryi. piewa je rockowy artysta Maciej Maleczuk na pycie Kantyczki ku czci Panny Maryi. W XIV i XV wieku, cigle w Kasty-lii Len, powstay kolejne arcydziea literatury dworskiej i ludowej, np.: Hrabia Lucanor Don Juana Manuela, czy Coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique, czy te Libro de Buen Amor (Ksiga Dobrej Mioci) Juana Ruiza, czyli ksidza praata z Hity. Antonio de Nebrija, profesor uniwersytetu w Salamance, przyczyni si do unifikacji jzyka kastylijskiego, piszc pierwsz gramatyk jzyka hiszpaskiego Gramtica Castellana, ktra daa pod-stawy nowoczesnego jzyka. Po zjednoczeniu krlestw Pwyspu Iberyjskiego w Co-rona de Castilla przez Krlw Katolickich: Izabel Ka-stylijsk i Ferdynanda Aragoskiego i po zakoczeniu re-konkwisty rozpocza si kastelianizacja chrzecijaskiej Hiszpanii oraz Ameryki, po jej odkryciu przez Kolumba.Jzyk hiszpaski narodzi si w Kastylii i tam jest niezwy-kle pielgnowany. Tote nie dziwi fakt, e trzeci Midzy-narodowy Kongres Jzyka Hiszpaskiego zorganizowa-no wanie tam. Kongres odby si w czerwcu 2013 r. w historycznych aulach uniwersytetu w Salamance.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele kultury Hiszpanii, intelektualici, pisarze, tumacze oraz nauczyciele jzy-ka hiszpaskiego. Bardzo licznie przybyli Amerykanie, wrd ktrych jzyk hiszpaski jest bardzo popularny, a jego znajomo jest wrcz konieczna w dzisiejszej sy-tuacji spoeczno-politycznej. Zaskakujca dua bya gru-pa hispanistw z Azji: Chin, Korei. Ta midzynarodowa konferencja odbya si pod bardzo znaczcym tytuem El global espaol (globalny jzyk hiszpaski). Kontynuujc tradycj pisarsk w Kastylii Len nie sposb pomin wdrwki szlakiem najznakomitszych twrcw w jzyku hiszpaskim. Rozpoczyna si w Burgos, ro-dzinnym miecie narodowego bohatera Cyda Zwyciz-cy, pogromcy Maurw. W miecie Cyda rozpoczyna si Camino de la Lengua Castellana (szlak jzyka kastylijskie-go). Nastpnym etapem jest Valladolid, miasto Miguela de Cervantesa, autora arcydziea Don Quijote. W Val-ladolid w domu, w ktrym pisarz zmar, jest muzeum powiecone wielkiemu twrcy. Z Valladolid pochodzi Miguel Delibes, autor Piciu godzin z Mariem, powie-ci przedstawiajcej konflikt dwch Hiszpanii: nowo-czesnej, tolerancyjnej, antyfaszystowskiej i Hiszpanii na-cjonalistycznej, zacofanej, katolickiej i nietolerancyjnej. Mam w pamici obraz zatopionego w swojej samotnoci pisarza przechadzajcego si alejkami po parku Vallado-lid. Z Valladolid szlak jzyka kastylijskiego prowadzi do Avila, miasta wielkich mistykw kocioa, witej Tere-sy i witego Jana od Krzya. W kocu docieramy do Salamanki, w ktrej powstay najstarsze powieci takie jak azik z Tormesu, Celestyna oraz dziea pisarzy wsp-czesnych, powieci Miguela de Unamuno, profesora uniwersytetu w Salamance i poezje Antonio Machado powicone Kastylii.Warto wybra si po nauk jzyka hiszpaskiego do Ka-stylii Len rwnie ze wzgldu na walory historyczne i turystyczne tego regionu. Jak wyliczya Encyklopedia Wikipedii na terenie Kastylii Len znajduje si ponad poowa dziedzictwa kulturowego Hiszpanii: 12 katedr, 6 tys. kociow, blisko 400 muzew, ponad 200 zam-kw i 7 miejsc uznanych przez UNESCO za nalece do wiatowego dziedzictwa kulturalnego.

Plaza Mayor w SalamanceZamek w Penafiel

Jamn ibrico de bellota*

73

OK

NO

NA

WIA

T

Portal nr 2 (16) 2013

Nazwa regionu pochodzi od sowa castillo zamek. Po raz pierwszy nazwa Kastylia pojawia si w doku-mencie z roku 800. Liczne zamki w i fortyfikacje w Ka-stylii suyy obronie tej krainy przed muzumaskimi najedcami z poudnia. Jeden z najpikniejszych zam-kw znajduje si w Peafiel. Jest w nim Muzeum Wina. Przez Kastyli Len prowadzi najstarszy pielgrzymi szlak. Wiedzie pielgrzymw do grobu witego Jakuba w San-tiago de Compostela. Na szlaku wzniesiono arcydziea architektury romaskiej i redniowiecznej, na przykad gotycka katedra w Len ze wspaniaymi witraami czy rwnie wspaniaa katedra w Burgos zdobiona aurowym maswerkiem. W kastylijskiej krainie znajduje si najstarszy uniwersytet hiszpaski w Salamance zaoony w 1218. W rednio-wiecznej Europie Uniwersytet w Salamance by jednym z czterech najstarszych uniwersytetw w Europie obok Sorbony, Oxfordu i Bolonii. Biblioteka w salamantyskiej alma mater zapiera dech w piersiach. Tylko troch mod-szy jest uniwersytet w Valladolid (1346), rwnie posia-dajcy bezcenne zbiory biblioteczne.Do Kastylii Len warto pojecha nie tylko ze wzgl-du na wspaniae zabytki, ale te dla doskonaych win i kuchni. W tym roku Burgos jest gastronomiczn stolic Europy. Specjalnoci kastylijskiej gastronomii s lechazo (jagni-cina), cochinillo (pieczone prosi). O ile oferta kulinarna rdziemnomorskich kurortw wyda si moe nieco egzotyczna, na przykad owoce morza nie zawsze lubia-ne przez polskich turystw, to kuchnia kastylijska bar-dziej przypomina nasz swojsk ze wzgldu na jej skad-niki misne, wrd ktrych te jest znana nam kaszanka. Ta najlepsza w caej Hiszpanii jest w Burgos. Prawdziw pasj moe sta si odkrywanie bogatych smakw lokal-nych winnic. Ribera del Duero wiedzie prym wrd hisz-paskich win i cieszy si zasuon fam. Kolejny z wielu innych proponowany szlak turystyczny to szlak winny.Mona rwnie wdrowa szlakiem Karola I, cesarza niemieckiego i jednoczenie krla Hiszpanii. Warto uczy si kastylijskiego w Kastylii Len, ponie-wa jest kolebk jzyka hiszpaskiego, poniewa szkoy i uniwersytety oferuj konkurencyjne ceny w porwnaniu

z nadmorskimi kurortami. Rwnie ceny w restauracjach i hotelach nie s zbyt wyrubowane. Mona mieszka przy rodzinie i mie kontakt z hiszpaskim cay dzie. Mieszkacy Kastylii s serdeczni i gocinni, otwarci na kadego, kto chce si uczy ich jzyka. Szkoy jzyko-we zapewniaj bogaty program wycieczek i atrakcji oraz zanurzenie w jzyku i kulturze hiszpaskiej praktycz-nie przez cay dzie. Moe zatem warto zaplanowa przysze wakacje z jzy-kiem hiszpaskim tam gdzie si narodzi.

* jamon ibrico de bellota szynka uznana za najbardziej wykwintn (winie wypasane s na wolnoci i karmione odziami)

Urszula Sokolnicka lektorka jzyka hiszpaskiego w SJO UE, koordynatorka kursw i egzaminw z jzyka hiszpaskiego DELE

Widok na Burgos Ratusz w Valladolid

Cochinillo (pieczony prosiak)

74

OK

NO

NA

W

IAT

A l i c e R e n a r d w midzynarodowym Wrocawiu

Alice Renard jest absolwentk Ecole Suprieure dAgriculture dAngers, jest inynierem rolnictwa. Od roku peni funkcj przewodniczcej klubu International Friends of Wrocaw. Jest niestrudzona.

Urszula Sokolnicka

Alice przyjechaa do naszego miasta, kiedy jej m ob-j posad we wrocawskim oddziale Credit Agricole. W pierwszej chwili bya lekko skonsternowana: Co ja tam bd robi? Alice zupenie nie jest typem ony przy mu, szybko wic znalaza rozwizanie godne kobie-ty aktywnej. Z pomoc przyszli jej rwnie przyjaciele: Bdziesz promowa nasze wina. Od trzech lat Alice prowadzi dziaalno gospodarcz, ktra polega na pro-mocji i sprzeday francuskich win. Co miesic organizu-je kolacje we wrocawskich restauracjach: opracowuje menu i dobiera do potraw waciwe wina. Spotkanie przy dobrym winie to cae misterium. Alice opowiada o winach z prawdziw pas- j. Wieczorne spotkania przy wyszukanych potra-wach i doskonaym winie s bardzo cenione nie tylko przez midzynarodowe to-warzystwo, ale take przez Wrocawian licznie w nich uczestniczcych. Podczas kolacji opowiada o winach z wielkim znawstwem, w kocu pochodzi z regionu Pays de la Loire syncego z produkcji win. Na kolacje zaprasza swoich przyjaci

producentw win i wtedy mamy winne opowieci z pierwszej rki. Na przykad Patrice de Foucaud, produ-cent win Chteau de Sonnay przyjecha ju do Wroca-wia kilka razy, spdzi wakacje na Mazurach i obiecuje odwiedzi nasze miasto jeszcze nie raz. Alice promowa-a francuskie wina rwnie na naszej uczelni, w 2012 r. w trakcie dnia otwartego Credit Agricole. Wrocawska dziaalno Alice nie koczy si na pro-mocji francuskich win. Aktywnie uczestniczy w wyda-rzeniach organizowanych przez Aliance Franaise. Jest absolutn mistrzyni scrablea powiedziay mi nasze wsplne znajome. Uczestniczy w spotkaniach Cercle Littraire, podczas ktrych rozmowy tocz si na temat najnowszych publikacji literackich w jzyku francuskim. Alice kocha literatur faktu i musz by to ksiki grube. Nie lubi si z nimi za szybko rozstawa. Alice doskonale zna Wrocaw, co tydzie proponuje czonkom klubu midzynarodowych przyjaci Wroca-wia piesze wycieczki po Wrocawiu. Spacery odbywaj si we wtorki. Prosz zaoy wygodne buty ostrzega Alice i kupi bilety tramwajowe dodaje. W klubie prowadzi rwnie konwersacje po francusku i sama uczestniczy w konwersacjach po polsku. Polskim posu-guje si znakomicie. Uwaa, e warunkiem poznania charakteru narodowego jest znajomo jzyka. W ramach dziaalnoci w klubie podczas rodowych spotka Caf Morning przyjmuje goci po angielsku, francusku i po polsku, podczas bowiem porannych

spotka przy kawie i sodko-ciach spotykaj si przed-stawiciele rnych nacji.Najczciej w rody or-ganizowane s spotkania narodowe: niadanie ko-reaskie, rosyjskie wito wiosny, amerykaskie wi-to niepodlegoci itd. lub tematycznie zwizane z ak-tualnymi wydarzeniami we Wrocawiu. Gomi klubu byli na przykad zaoyciel i aktor Teatru Pieni Koza Grzegorz Bral czy Rupinder Bedi, hinduska pieniarka, wykonawczyni muzycz-

75

OK

NO

NA

WIA

T

Portal nr 2 (16) 2013nych kompozycji Sikhw podczas festiwalu Brave. Na wrzesie Alice zaplanowaa ju wyjcie do muzeum z przewodnikiem na wystaw malarstwa rodziny Breughlw. Klubowe popoudnia w pitki lub czwartki powicone s rwnie midzynarodowym tematom: tertulia, spotkanie poetyckie powicone hiszpaskiemu poecie F.G. Lorce w reyserii Jesusa Chavero lub English Open Night z ciekawostkami z ycia poddanych krlo-wej Elbiety. Nie braknie wtkw polskich, ekspaci wro-cawscy poznali filmy Bareii, polskie witeczne tradycje boonarodzeniowe i wielkanocne. Alice Renard jest niestrudzona. Od roku jest przewod-niczc klubu ekspatw i nie brakuje jej ani energii ani pomysw, cho moe czasu na realizacje innych pasji.

Rozmowa z Alice Renard

Kiedy powsta klub?Dziesi lat temu, wkrtce bdziemy witowa roczni-c powstania klubu. Na pocztku naszej dziaalnoci klub by swego rodzaju cznikiem midzy mieszkaca-mi miasta i ekspatami. Przede wszystkim klub by miej-scem spotka dla niepracujcych on pracujcych m-w. Przedtem byo zdecydowanie wicej pa, dzisiaj s te mczyni. Jest rwnie wrd nas wielu Polakw, ktrzy powrcili z zagranicy, znaj 2, 3 i wicej jzykw, rwnie czonkami s maestwa mieszane. Kiedy klub powsta, Polacy aktywni w klubie byli rwnie tumacza-mi, pomagali zaatwi sprawy zbyt skomplikowane dla cudzoziemcw. Dzisiaj w Urzdzie Miejskim urzdnicy bardzo sprawnie posuguj si nie tylko angielskim, ale te innymi jzykami. Powstao rwnie centrum infor-macji i pomocy cudzoziemcom. Jego pracownicy s bar-dzo yczliwi i kompetentni. W klubie s przedstawiciele

z caego wiata, od Ameryki po Japoni. Moe najmniej, bardzo auj, s reprezentowani mieszkacy Afryki.

Trudno jest wsppracowa z tak rnymi kulturami?Spotyka si na co dzie z tak rnymi ludmi z tak odlegych miejsc to wspaniae dowiadczenie. Poznaje-my si wzajemnie, poznajemy kultur innych, jestemy otwarci na kadego. Podczas rnych wydarze klubo-wych moemy pozna narodowe zwyczaje, tradycje ku-linarne, wita. W klubie nie ma miejsca dla tych, ktrzy maj uprzedzenia z powodw rasowych, religijnych lub innych. Czasem jednak reakcje przedstawicieli innych narodw mog by zaskakujce i wprawi w kopotliw sytuacj. Kiedy pytam Francuza lub Niemca, otrzymuj odpowied bardzo klarown. Kiedy pytam o co Angli-kw, przede wszystkim odpowiadaj bardzo grzecznie i dyplomatycznie, ale nie zawsze jest to odpowied na moje pytanie. Kiedy rozmawiam z mieszkacami Azji, ich odpowied jest zawia i musz pozna kod, ktry pomoe mi j zinterpretowa. Wsppraca z tak rny-mi ludmi jest pasjonujca i bardzo wzbogacajca. Nie wyjedajc z Wrocawia spotykam si z ogromnym bogactwem kultur naszej planety, ucz si ich i w nich uczestnicz.

Czy zanim przyjechaa do naszego miasta, bylicie z mem ekspatami w innych krajach? Wrocaw jest miejscem mojej pierwszej zagranicznej przygody. I bardzo jestem z tego zadowolona. Mamy wielu polskich przyjaci, z ktrymi rozmawiamy po an-gielsku lub francusku. Rzadziej po polsku, bo nasi przy-jaciele bardzo lubi rozmawia po francusku.

Czy zauwaya zmiany w zachowaniu moich roda-kw w czasie Twojego pobytu?

76

OK

NO

NA

W

IAT

Mieszkacy Wrocawia bardzo si zmienili. Dawniej w sklepie sprzedawcy nie zawsze byli uprzejmi, dzisiaj bardzo si staraj zadowoli klientw.

Ile czasu zajmuje Ci dziaalno klubowa? Co robisz poza klubem?W czasie wolnym, 20 godzin tygodniowo powicam na prac w klubie, czytam histori Polski, przygotowu-j rwnie opracowanie na temat historii Polski. Chcia-abym opublikowa moj prac w jzyku angielskim i francuskim. Polacy bardzo dobrze znaj histori Europy, natomiast wiedza cudzoziemcw na temat historii wa-szego kraju jest niewielka. Uwaam, e taka publikacja moe by bardzo uyteczna dla pracownikw przeje-dajcych do Polski do pracy. Znajomo historii Polski, czsto bardzo skomplikowanej, pomoe w zrozumieniu mentalnoci Polakw, dlaczego na przykad s tak bar-dzo przywizani do tradycji, jaka jest rola Kocioa, itd. Przedstawiam zarys historii Polski pracownikom Credit Agricole w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocawskie-go. Miaam wraenie, e dowiedzieli si czego bardzo istotnego.

Jeste asystentk midzykulturow!Prawie. Myl, e to bardzo cenna wiedza dla ludzi przy-bywajcych do Polski. Wszyscy Francuzi, ktrzy przyje-daj do Polski po raz pierwszy, s pozytywnie zaskocze-ni. Niestety, czasem obraz Polski bywa nieco wypaczony w zachodniej Europie, rwnie we Francji. Jednak ten obraz bardzo si zmienia. O ile przedtem, rzadko mona byo usysze francuski w miecie, tak dzisiaj mj jzyk ojczysty sysz coraz czciej na wrocawskich ulicach. Od momentu wstpienia do Unii Europejskiej, Polska

znakomicie si w niej odnajduje i odgrywa znaczc rol. Przykadem bya organizacja mistrzostw Europy w pice nonej. Oba kraje, Polska i Ukraina wywizay si doskonale w roli organizatorw pikarskiego wita. To bya wspaniaa reklama dla Polski.

Czym jeszcze zajmuje si klub?Tobiaszki to orodek dla dzieci niepenosprawnych przy kociele w. Antoniego we Wrocawiu. Prowadzimy dziaalno charytatywn na rzecz tego orodka. Organi-zujemy wycieczki po Dolnym lsku, ostatnio zdobyli- my l. Szlifujemy jzyki podczas zaj konwersa-cyjnych, pasjonatki zaj manualnych robi biuteri ze srebra, mioniczki ruchu wicz wsplnie jog, pozna-jemy narodowe dania w ramach naszego Cooking Club, mamy wrd nas grup mionikw domowych zwierzt oraz wielbicieli muzyki operowej. Organizujemy si w grupy w zalenoci od potrzeb i pomysw naszych czonkw. Bierzemy aktywnie udzia w wydarzeniach kulturalnych Wrocawia: festiwalach teatralnych, mu-zycznych itd.

Dzikuj serdecznie, ycz sukcesw w dalszej dziaalnoci klubu

i jej Przewodniczcej.

Strona International Friends of Wroclaw: http://www.ifw.org.pl/

Urszula Sokolnicka lektorka jzyka hiszpaskiego w SJO UE, koordynatorka kursw i egzaminw z jzyka hiszpaskiego DELE

Dzie Otwarty Credit Agricole na UE

Ekonomalia 2013 w obiektywie16-18 maja

Byo wesoo, sportowo, muzykalnie i ekstremalnie

JUBILEUSZOWA XXX KONFERENCJAKatedry Midzynarodowych Stosunkw GospodarczychIntegracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach

we wspczesnym wiecie20-21 maja 2013 r.

okladka_2_3_2013.indd 1 2013-09-16 18:17:02

Po r t a lKWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCAWIU2 (16) 2013

PL IS

SN 1

899-

6965

Inauguracyjne posiedzenie CentrumBadawczo-Rozwojowego Samorzdu Terytorialnego

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

NOWOCIw y d a w n i c z e

www.wydawnictwo.ue.wroc.pl

okladka_1_4_2013.indd 1 2013-09-16 18:16:01