Click here to load reader

Jak funkcjonuje biocenoza?

 • View
  74

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jak funkcjonuje biocenoza?. Biocenoza. Biocenoza jest to zespół organizmów złożony z populacji wszystkich gatunków, zasiedlających określony teren (las, łąka). Przedstawiciele tego zespołu wchodzą ze sobą w różne zależności. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Jak funkcjonuje biocenoza?

 • Jak funkcjonuje biocenoza?

 • Biocenoza Biocenoza jest to zesp organizmw zoony z populacji wszystkich gatunkw, zasiedlajcych okrelony teren (las, ka).Przedstawiciele tego zespou wchodz ze sob w rne zalenoci.Populacje, zasiedlajce dan biocenoz, oddziauj na siebie wzajemnie poprzez wspzawodnictwo o pokarm, wiato, przestrze yciow, zgodne wspycie i zjadanie si.Skad gatunkowy biocenozy moe ulega zmianom w miar upywu czasu.Zmianom ulega rwnie rnorodno populacji i ich liczebno.Starsze biocenozy zawieraj wicej gatunkw.Im wicej gatunkw w biocenozie tym jest ona trwalsza, mniej wraliwa na zakcenia.*

 • Rodzaje biocenoz Morze

  Rzeka

  Las

  ka Pole

  Sad

  Staw NATURALNASZTUCZNA*

 • Cechy biocenozy naturalnej Rozmaito gatunkw, powizanych ze sob zalenociami pokarmowymi.Oddziaywania na siebie gatunkw (antagonistyczne i nieantagonistyczne), czego skutkiem s zmiany w rodowisku.Oporno do zasiedlania biocenozy przez nowe gatunki, co prowadzi do wzgldnej stabilizacji i rwnowagi biocenotycznej.Podleganie zmianom cyklicznym (np. sezonowym) oraz kierunkowym (sukcesja).

  *

 • Funkcjonowanie biocenozyWarunkiem trwaoci biocenozy jest obecno w niej populacji, nalecych do trzech grup ekologicznych.

  Powinny wystpowa w niej: producenci, konsumenci i destruenci (reducenci).

  Grupy te charakteryzuj si odmiennym sposobem zdobywania pokarmu.

  Funkcjonowanie biocenozy odbywa si na kilku poziomach w grupach organizmw o podobnym sposobie odywiania si (poziomy troficzne).

  *

 • acuch pokarmowy, acuch troficzny szereg organizmw ustawionych w takiej kolejnoci, e kada poprzedzajca grupa (ogniwo) jest podstaw poywienia nastpnej.acuchy troficzne tworz sie zalenoci pokarmowych.*

 • DESTRUENCI Poziomy troficzneZwierzta misoerne KONSUMENCI II, III, IV rzduZwierzta rolinoerne KONSUMENCI I rzduRoliny - PRODUCENCI *

 • Producenci Producenci rozpoczynaj kady acuch pokarmowy.Producentami s roliny, ktre wykorzystuj energi promieniowania sonecznego do wytwarzania zwizkw organicznych z nieorganicznych w procesie fotosyntezy.Fotosynteza, przeprowadzana przez producentw, dostarcza nie tylko zwizkw organicznych, bdcych podstaw funkcjonowania biocenozy, ale rwnie tlenu, sucego do oddychania wikszoci organizmw.*

 • Konsumenci Konsumenci to organizmy cudzoywne, korzystajce z substancji organicznych pobranych wraz z pokarmem.Konsumenci spoywaj i zuywaj wytworzon przez producentw materi organiczn jako materia budulcowy i energetyczny.W zalenoci od typu pokarmu wrd konsumentw wyrnia si:konsumentw i rzdu (rolinoercy), np. sarna, krlik,konsumentw ii rzdu odywiajcych si zwierztami rolinoernymi np. aba, sikora, kret,konsumenci III rzdu odywiaj si zwierztami misoernymi np. lis, wilk.*

 • Reducenci Reducenci s konsumentami.Reducenci odywiaj si martw materi organiczn i rozkadaj j do prostych zwizkw nieorganicznych.Proces redukcji zwizkw organicznych do nieorganicznych (mineralizacja) umoliwia krenie pierwiastkw w przyrodzie.Reducentami s bakterie i grzyby.MARTWA MATERIA ORGANICZNAZWIZKINIEORGANICZNEREDUCENCI*

 • acuchy pokarmoweycie konsumentw zaley od producentw, a wzrost i rozwj producentw zaley od soli mineralnych w glebie, ktrych dostarczaj destruenci.acuch pokarmowy pokazuje zalenoci pokarmowe pomidzy organizmami w biocenozie.Kady gatunek w acuchu pokarmowym jest jego ogniwem.acuch pokarmowy przedstawia si w postaci uproszczonego schematu cigu gatunkw zjadajcych i zjadanych.

  producentKonsumentI rzduKonsumentII rzduKonsumentIII rzduKonsumentIV rzdu*

 • *

 • Wyrnia si trzy rodzaje acuchw:

  acuch spasania rozpoczyna si od rolin zielonych (producentw), poprzez zwierzta rolinoerne (konsumenci I rzdu), do drapiecw czyli konsumentw wyszych rzdwnp. ziemniakstonkabaantlis ,trawa-koza-wilkacuch detrytusowy zaczyna si od martwej materii organicznej, rolinnej lub zwierzcej, poprzez mikroorganizmy i zwierzta saprofagiczne, do drapienikw. np. martwa materia organiczna-wiciowce-oko-szczupak-czowiekacuch pasoytw zaczyna si od konsumentw (np. 1 rzdowych) a koczy na najmniejszych pasoytach. np. krowabakteriabakteriofag*

 • acuch pokarmowy acuch pokarmowy spasania.*

 • *acuch pokarmowy

 • acuch pokarmowy detrytusowy.*

 • Sieci pokarmoweRzadko si zdarza, aby konsumenci ograniczali si do jednego rda pokarmu.acuchy pokarmowe rozdzielaj si i cz, tworzc skomplikowane sieci pokarmowe.Im wicej rde pokarmu, tym wiksze s szanse przetrwania gatunku w biocenozie.Im bogatsza biocenoza tym wiksze szanse na utrzymanie rwnowagi biocenotycznej.*

 • * Sieci pokarmowe

 • Zadania Wymie gwne poziomy troficzne.

  Podaj trzy przykady biocenoz naturalnych.

  Wyjanij funkcj reducentw w kreniu materii.

  Podaj sposb odywiania si konsumenta I rzdu.

  Na podstawie zamieszczonej sieci pokarmowej, zbuduj jeden acuch pokarmowy 4 ogniwowy.*