of 82 /82
Cultura şi civilizaţia universală, inclusiv cea românească, sunt intrinsec legate de conceptul de ,,liberă circulaţie”. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au traversat pământul în lung şi în lat, mânaţi de nevoia de cunoaştere a noi tărâmuri şi civilizaţii şi de necesitatea schimburilor comerciale absolut necesare pentru dezvoltarea şi bunăstarea popoarelor. Strămutându-se dintr-un loc în altul, indiferent de clasa socială din care făceau parte, ei au avut întotdeauna nevoie de documente care să le ateste identitatea pentru a li se permite accesul în teritoriile unde călătoreau, posesia unor astfel de documente constituind una din modalităţile prin care comunităţile se protejau de persoanele care ar fi putut crea probleme. Lucrarea prezentată are ca obiectiv principal prezentarea tuturor tipurilor de paşapoarte care au fost emise de autorităţile competente din România, începând cu anul 1912, când a fost promulgată prima lege asupra paşapoartelor, pe care v-o prezentăm în facsimil, împreună cu Regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi evoluţia acestora din punct de vedere al caracteristicilor de formă şi conţinut, putând oferi în acest sens cititorului informaţii interesante despre vechile paşapoarte care au circulat de-a lungul vremii. Cronologia introducerii în circula ie a documentelor de c l torie româneşti începând cu prima lege modern asupra paşapoartelor t aa a ˘ ¸ ˘˘ 1

repere istorice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: repere istorice

Cultura şi civilizaţia universală, inclusiv cea românească, suntintrinsec legate de conceptul de ,,liberă circulaţie”.

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au traversat pământul înlung şi în lat, mânaţi de nevoia de cunoaştere a noi tărâmuri şicivilizaţii şi de necesitatea schimburilor comerciale absolut necesarepentru dezvoltarea şi bunăstarea popoarelor.

Strămutându-se dintr-un loc în altul, indiferent de clasa socialădin care făceau parte, ei au avut întotdeauna nevoie de documentecare să le ateste identitatea pentru a li se permite accesul înteritoriile unde călătoreau, posesia unor astfel de documenteconstituind una din modalităţile prin care comunităţile se protejau depersoanele care ar fi putut crea probleme.

Lucrarea prezentată are ca obiectiv principal prezentareatuturor tipurilor de paşapoarte care au fost emise de autorităţilecompetente din România, începând cu anul 1912, când a fostpromulgată prima lege asupra paşapoartelor, pe care v-o prezentămîn facsimil, împreună cu Regulamentul de aplicare a acesteia, precumşi evoluţia acestora din punct de vedere al caracteristicilor de formă şiconţinut, putând oferi în acest sens cititorului informaţii interesantedespre vechile paşapoarte care au circulat de-a lungul vremii.

Cronologia introducerii în circula ie a documentelor de c l torie româneştiîncepând cu prima lege modern asupra paşapoartelor

t a aa

¸ ˘ ˘

1

Page 2: repere istorice

2

Page 3: repere istorice

Un moment de referinţă în evoluţia istorică a paşaportului românesc l-aconstituit promulgarea, la 19 martie 1912, de către regele Carol I, a primei legimoderne care se referea la paşapoarte, denumită „ “

“principii generale în privinţa paşapoartelor şi pentru trecerea frontierei,obligatorii pentru autorităţi şi cetăţeni.

„Liberate de Ministerul de Interne şi de prefecţii de judeţe, paspoartele erauemise în numele regelui şi aveau formatul unei cărţi mici

„ “Fiecare pagină avea „un fond încadrat, compus cu motive naţionale, în

culoarea liliacului deschis, făcând să iasă în aparenţă stema ţării şi avânddeasupra cuvântul Rom “.

Lege asupra paspoartelor .Astfel, prin Legea asupra paspoartelor statul român introducea primele

portative, dedimensiunile 9 cm pe 13 cm, fiind compuse din 20 pagini numerotate .

ânia, iar dedesubt cuvântul Pasport

I. Paşaport pentru

străinătate - 1912

3

Page 4: repere istorice

4

Erau inserate prevederi privind

Legea prevedea că

autoritatea competentă să elibereze paşapoartele care confereau imunităţi şi scutiri speciale,respectiv Ministerul Afacerilor Străine şi se dispunea că în afara graniţelor României, competenţa în domeniul paşapoarteloraparţinea legaţiilor şi consulatelor române.

„Paspoartele se emit în numele regelui şi se eliberează de ministerul de interne şi de prefecţii de

judeţe şi de poliţie în condiţiunile ce se vor determina prin regulamentul de aplicare al acestei legi.”

Page 5: repere istorice

5

me:-- 5 lei pentru un paşaport pe termen de 6 luni;- 3 lei pentru un paşaport pe termen de 3 luni.În acelaşi articol se specifica:

În articolul II al legii se stipula că termenul de valabilitate al paşapoartelor, era de 12 luni, 6 luni şi 3 luni, iar în articolul IIIerau prevăzute taxele care se percepeau pentru eliberarea paşapoartelor, şi anu

10 lei pentru un paşaport pe termen de 12 luni;

„Plata taxei se va justifica prin anexarea la petiţia prin care se cere pasportul a uneirecepise a administraţiei financiare respective sau a unei coli timbrate de valoare egală cu taxa ce trebuie plătită, oriprin aplicarea de timbre mobile chiar pe pasport.

Legaţiunea şi consulatele vor primi taxele în numerar.Autorităţile cari liberează paspoarte vor justifica trimestrial ministerului de interne numărului paspoartelor eliberatepe categorii.”

Page 6: repere istorice

6

e termen de 12 luni.Existau în această primă lege a paşapoartelor până şi reglementări legate de micul trafic, în articolul IV făc referire la

documentele de trecere a frontierei care se eliberau românilor ce locuiau în zona de frontieră, în formula:

Condiţiile economice au impus actualizarea periodică a acestor taxe, ajungându-se în 1927 la o taxă de 500 lei pentru unpaşaport p

ându-se„Locuitorilor români,

din comunele situate la o distanţă de cel mult 15 km de linia frontierei, li se eliberează de şefii poliţiilor punctelor defrontieră, la cerere, bilete de trecere peste frontieră, valabile pe timp de 5 zile, de la data emiterii lor şi numai pentruo singură călătorie.

Pentru aceste bilete se va percepe o taxă de 30 de bani.”

Page 7: repere istorice

7

Chiar dacă paşapoartele erau şi atunci documente individuale de călătorie în străinătate, în document puteau figura atâttitularul, cât şi soţia şi copiii minori, la rubrica însoţitori, cu menţionarea vârstei fiecăruia şi a gradului de rudenie cu titularuldocumentului, în articolul V stipulându-se: „Paspoartele sunt individuale. Cu toate acestea soţul, soţia şi copii legitimi

minori, pot figura pe acelaş pasport nu însă şi servitorii.”

Regulament pentru aplicarea legii asupra paspoartelor”.

Pentru aplicarea corectă a acestei legi şi pentru a veni în sprijinul autorităţilor competente în eliberarea paşapoartelor la aceavreme, a fost elaborat şi un „

Page 8: repere istorice

Istoria paşapoartelor continuă cu perioada de dinaintea şi din timpul celuide-al doilea război mondial, când, au fost introduse noi tipuri de paşapoartesimple, de serviciu şi diplomatice, unele dintre acestea distingându-se printr-otehnică specială de prindere (lipire, broşare) a filelor de coperţi, care crea un efectde evantai.

Prin Decretul nr. 424/1932, publicat în Monitorul Oficial nr. 39 din 16februarie 1932, a fost aprobat Regulamentul privitor la modificarea art. 1, 2 şi 10din Regulamentul, adoptat la 31 martie 1912, pentru aplicarea Legii asuprapaşapoartelor promulgată la 19 martie 1912.

Paşaport

pentru străinătate

1937-1943

1937 1943

II.

8

Page 9: repere istorice

9

La punctu

iar în alin. 2 se prevedea

În alin. 3, respectiv:

l 1, alin. 1 din Regulament se stipula că

şi 4 se făcea referire la autoritatea emitentă a paşapoartelor diplomatice şi la categoriile de persoane ce pot beneficia deacest tip de paşaport

„paspoartele se emit în numele regelui şi se eliberează de Ministerul de

Interne, prefecţii de judeţe şi chestorii de poliţie, în condiţiunile prevăzute în regulamentul de faţă şi respectându-se

principiul competinţei teritoriale.”, Legaţiunile şi consulatele române vor elibera paspoarte

conform prescripţiunilor acestui regulament.”

Numai Ministerul Afacerilor Străine poate elibera paspoarte care atrag după sine imunităţi şi scutiri speciale

(paspoarte diplomatice).

1.

Demnitarii Curţii Regale.

3.

Mareşalii.

7. Şeful Marelui S

Foştii preşedinţi ai Consiliului de Miniştri.

Personalităţile civile şi militare, însărcinate şi învestite cu depline puteri pentru a negocia în numele

guvernului român cu guvernele străine, precum şi acelea făcând parte din organismele internaţionale oficiale.

Termenul acestor paşapoarte diplomatice va fi limitat de durata însăşi a funcţiunii sau misiunii îndeplinite

: „

Pot beneficia de asemenea paspoarte, conform convenţiunilor internaţionale, numai:

Membrii Familiei Regale.

2.

Membrii guvernului.

4.

5. Preşedinţii Corpurilor legiuitoare.

6. Funcţionarii diplomatici şi consulari şi personalul superior al Ministerul Afacerilor Străine.

tat-Major al armatei.

8.

9. Foştii miniştrii ai Afacerilor Străine.

10. Foştii Demnitari ai Curţii Regale.

11.

12. Ataşaţii militari, navali sau aeronautici, comerciali, financiari şi de presă, de pe lângă Oficiile diplomatice

române în străinătate, cu excluderea ajutorilor sau agenţilor de sub ordinele lor.

.

Page 10: repere istorice

10

ETRANGER”.La punctul 2 din Regulament erau prezentate condiţiile de formă şi conţinut ale acestui tip de paşaport, după cum urmează:

e a fotografiei titularului).

Coperta era colorată în albastru, pe aceasta fiind imprimate cu foiţă de aur denumirea statului „REGATUL ROMÂNIEI”,însemnele casei regale şi tipul documentului de călătorie, respectiv în limba română „PASPORT PENTRU STRĂINĂTATE” şi în limbafranceză „PASSEPORT A L'

(element de siguranţă cunoscut subdenumirea guilloche şi utilizat şi în prezent la paşapoartele simple electronice româneşti)

(iată că, încă din acea vreme, se luaumăsuri suplimentare de asigurar

Deasupra acestui motiv va apare cuvântul „România”, iar dedesubt cuvântul „Pasport”.

Fo

Fiecare blanc

Formatul

Paspoartele se eliberează pe 12 luni, pe 6 luni şi pe 3 luni.Paspoartele vor fi de formatul unei cărţi mici, portative de dimensiunile 9x16 cm, compus din două coale dehârtie, împăturite în formă de armonică, având 28 pagini; fiecare pagină are un fond încadrat, în culoareaalbastru cerului deschis, făcând să iasă în aparenţă marca ţării, încadrată în doi CC (cifru regal), avânddeasupra lor coroana regală.

Fondul de siguranţă este executat în litografie şi din linii fine guilloşate

Pe fiecare pagină a pasportului va fi tipărit în limba română şi franceză, indicaţiunile arătate în modelulalăturat la regulament.Ambele coperte ale pasportului au o nuanţă mai închisă a aceleiaşi culori şi sunt cartonate flexibil.Pe prima pagină a copertei va fi imprimată marca ţării, iar pe partea de jos cuvintele: „Pasport pentrustrăinătate.”

tografia titularului se va aplica pe pagina II - a copertei pasportului printr-un sistem de capse, menit săîmpiedice posibilităţile de substituire a ei şi va fi timbrată cu timbru sec.

Sub fotografie urmează semnătura titularului şi atestarea autorităţii care eliberează pasportul.Pe pagina a III- a copertei vor fi tipărite textele respective din condica penală şi din legea asupra paspoartelor.

hetă de pasport poartă un număr de serie, numerotarea începându-se cu cifra 1 şi continuându-seîn ordinea crescândă a cifrelor.Numărul filelor pasportului sunt strict cele indicate în prezentul art., fiind riguros interzis a se adăuga noi file.

şi modelul pasportului diplomatic este cel stabilit de către Ministerul de Externe.

.

Page 11: repere istorice

titularului;Pe pagina nr. 1 se evidenţiază înscrisul ROMANIA perforat mecanic.

Seria paşapoartelor era formată din 6 cifre;Fotografia era asigurată cu capse aplicate în cele 4 colţuri ale acesteia, ulterior, pentru a se conferi siguranţă sporită au

fost aplicate şi ştampile pe anumite colţuri;Numele, prenumele, profesia, spaţiul unde urma să călătorească titularul şi numărul din Registrul Autorităţii care a

eliberat paşaportul se completau de mână;Sub fotografie se afla spaţiul destinat semnăturii

11

1937 1943

Page 12: repere istorice

12

Pagina 2 era destinată completării anumitor date personale ale titularului, respectiv locul naşt rii, domiciliul,vârsta şi semnalmentele.

a gradului derudenie cu titularul documentului.

e

Chiar dacă paşapoartele erau şi atunci documente individuale de călătorie în străinătate, în document puteaufigura, pe lângă titular, soţia şi copiii minori, la rubrica însoţitori, cu menţionarea vârstei fiecăruia şi

1937 1943

Page 13: repere istorice

Paginile 4 şi 5 erau destinate inscrierii textului de lege în virtutea căruia a fost eliberat paşaportul, data eliberării,termenului de valabilitate al acestuia în limba română şi în limba franceză , felul călătoriei (ex.:

) aplicarea timbrelor valorice, semnătura şi ştampila autorităţii care a emis documentul.„o singură călătorie cu

drept de înapoiere”

13

1937 1943

Page 14: repere istorice

privind autorizarea Consiliului deMiniştri de a reglementa eliberarea actelor de călătorie pentru străinătate şiacordarea vizelor pe actele de călătorie;

ş

ş ş ţ

ş

ş ş ţ

ăş ş

Schimbările politice şi sociale survenite odată cu proclamarea, la 30decembrie 1947, a Republicii Populare Române au determinat autorităţile de laacea vreme să introducă în circulaţie paşapoarte cu o nouă denumire a statului şicu un nou însemn heraldic, însemn care se va păstra şi în noile organizări statalece vor urma acestei perioade, respectiv cea comunistă şi cea socialistă.

Legislaţia care reglementa activitatea de paşapoarte în acea perioadă erafundamentată de următoarele acte normative:

privind eliberarea documentelor iacordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Române,precum i organizarea i func ionarea punctelor de control pentru trecerea frontiereide stat;

privind eliberarea documentelor iacordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Române,precum i organizarea i func ionarea punctelor de control pentru trecerea frontiereide stat;

pentru modificarea Hot râriiConsiliului de Mini tri nr. 311/1964 , privind eliberarea documentelor i acordareavizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Române;

Decret 548 din 26 noiembrie 1957

Hotărârea nr. 250 din 26 ap

otărârea

otărârea

rilie 1963

H nr. 311 din 30 mai 1964

H nr. 914 din 27 noiembrie 1964

III. Paşaport -

Republica

Populară Română

14

Page 15: repere istorice

15

Caracteristici de formă şi conţinut

Culoarea copertei: ;Coperta I (exterior): - în partea supe în mijloc

sub aceasta, ;Coperta I (interior): - desen de fond,

;2 mm;

Numărul de pagini: - 44;, de la 1 la

;Pagina 1 - rubrici p destinate

- roşurioară înscrisul REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ, stema României de

la 1947 evidenţiată în relief, iar în partea inferioară, înscrisul PAŞAPORTîn mijloc stema României, deasupra acesteia înscrisul REPUBLICA POPULARĂ

ROMÂNĂ, iar dedesubt înscrisul PAŞAPORTMărimea: - 145 x 10

Numărul paşaportului: - format din cinci cifre, tipărit, în partea de jos, pe toate paginile paşaportului 44,exclusiv prima şi a doua copertă interioară

retipărite în limba română completării numelui, prenumelui, profesiei şispaţiului unde urmează să călătorească titularul.

Page 16: repere istorice

16

Pagina 2 - rubrici pretipărite în limbile rusă şi franceză destinate completării numelui, prenumelui, profesiei şi spaţiuluiunde urmează să călătorească titularul;

Pagina 3 -;

- ;Pagina 4

;Pagina 5 - rubrici pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, destinate completării termenului de valabilitate al

paşaportului.

înscrisuri pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, pagina fiind destinată aplicării fotografieititularului, semnăturii acestuia, ştampilei şi semnăturii autorităţii emitentefotografia era asigurată cu timbru sec

- rubrici pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, destinate completării datelor personale aletitularului

Page 17: repere istorice

17

Pagina 6 -;

Pagina 7 - destinată aplicării fotografiilor însoţitorilor;Pagina 8 -

;Pagina 9 -

.

rubrici pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, destinate completării datelor personale aleînsoţitorilor

rubrici pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, destinate completării termenului de valabilitate alpaşapoartelorrubrici pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, destinate completării taxei de timbru care s-a achitat,numărului şi data chitanţei prin care s-a achitat această taxă

Page 18: repere istorice

18

Paginile 10-41 erauPaginile 42 şi 43 erau destinate pentru înscrierea valutelor şi pentru însemnări oficiale.Pe fiecare filă din paşaport se evidenţia în filigran pozitiv-negativ stema României sub care se găsea simbolul literal al ţăriide la acea vreme, respectiv RPR.NOTĂ: titularii acestor tipuri de documente erau condiţionaţi să părăsească ţara de obţinerea unei vize eliberate deMinisterul Afacerilor Interne

destinate aplicării vizelor şi ştampilelor de trafic.

.

Page 19: repere istorice

Următoarele tipuri de paşapoarte au fost introduse în circulaţie într-operioadă caracterizată de 50 de ani în care dreptul la liberă circulaţie a fost severîngrădit, acestea fiind înlocuite odată cu schimbările politice şi sociale care au avutloc după evenimentele din decembrie 1989.

Legislaţie care r itatea de paşapoarte în acea perioadă:ş

ş ş ţ

privind regimul paşapoartelor;privind stabilirea unor măsuri

în legatură cu regimul paşapoartelor;

ş .

eglementa activprivind eliberarea documentelor i

acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii SocialisteRomânia, precum i organizarea i func ionarea punctelor de control pentrutrecerea frontierei de stat;

privind regimulpa apoartelor

H nr. 800 din 10 aprilie 1967

Decret nr. 973 din 23 octombrie 1968

Decret nr. 156 din 12 aprilie 1970 (*republicat*)

otărârea

Hotărârea nr. 2.414 din 28 octombrie 1968

I .V Documente decălătorie -Republica

Socialistă România

19

Page 20: repere istorice

20

Caracteristicile de formă şi conţinut ale acestui tip de paşaport erau următoarele:Culoarea copertei: - verde închis;Coperta I (exterior): - în partea superioară înscrisul REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, în mijloc stema României

de la acea vreme, iar în partea inferioară, sub aceasta, înscrisul PAŞAPORT;Coperta I (interior): - desen de fond, în mijloc stema României;Mărimea: - 143 x 90 mm;Numărul de pagini: - 44;

de la 1 la;

Pagina 1 - rubrici pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, destinate completării datelor de identitateale titularului.

Numărul paşaportului: - format din şase cifre, tipărit, în partea de jos, pe toate paginile paşaportului 44,exclusiv prima şi a doua copertă interioară

Caracteristici de formă şi conţinut

1. Paşaport simplu

Page 21: repere istorice

21

Pagina 2 - rubrici pretipărite în limbile rusă şi franceză, destinate completării, de mână, a datei când paşaportulexpiră, autorităţii emitente şi a datei când a fost eliberat documentul;

Pagina 3 - înscrisuri pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, pagina fiind destinată aplicării fotografieititularului, semnăturii acestuia şi completării, de mână, a datelor privind talia,ochii şi semnele particulare;

- ;Pagina 4 - rubrici pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, rezervate pentru efectuarea unor menţiuni ale

autorităţilor române, pentru completarea valabilităţii paşaportului, a datei când au fost efectuate acestemenţiuni şi semnătura autorităţii competente;

Pagina 5;

fotografia era asigurată cu timbru sec

- rubrici pretipărite în limbile română, rusă şi franceză, destinate completării datelor de identitate aleînsoţitorilor

- spaţiu destinat aplicării fotografiilor însoţitorilor.

Page 22: repere istorice

22

Paginile 6-44 erau destinate aplicării vizelor şi ştampilelor de trafic.Pe ultima copertă interioară erau inserate câteva informaţii în atenţia titularului.

mânesc.

rul Afacerilor Interne

Pe fiecare filă din paşaport se evidenţiază, în filigran pozitiv-negativ, un motiv naţional roCaracteristica perioadei de la introducerea în circulaţie a acestor tipuri de paşapoarte până în decembrie 1989 constaîn faptul că titularii acestora puteau ieşi din ţară numai dacă în prealabil obţineau o viză de ieşire eliberată de cătreMiniste .

Page 23: repere istorice

23

Caracteristicile de formă şi conţinut ale acesteicategorii de paşapoarte erau asemănătoare cu cele alepaşapoartelor simple, cu unele deosebiri care constau în:

-- coperta era colorată în albastru;

seria paşaportului era formată din cinci cifre.

2. Paşaport pentru cetăţeni români stabiliţi în străinătate

Page 24: repere istorice

24

Caracteristicile de formă şi conţinut ale acesteicategorii de paşapoarte erau asemănătoare cu cele alepaşapoartelor simple,

coperta era colorată în roşu;

-

cu unele deosebiri care constau în:-- stema României aplicată pe prima copertăexterioară este de dimensiuni mai mici;

culoarea utilizată pentru realizarea desenului defond era diferită.

3. Paşaport pentru persoane fără cetăţenie

Page 25: repere istorice

25

Legislaţie care rntre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind

micul trafic de frontieră;ntre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative

Iugoslavia privind micul trafic de călători în zona de frontieră;România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative

Iugoslavia referitor la modificarea şi completarea unor dispoziţii din acordul celor două părţi privind micul trafic de călătoriîn zona de frontieră, încheiat la Belgrad la 13 ianuarie 1970;

referitor la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi GuvernulRepublicii Populare Ungare privind micul trafic de frontieră, încheiat la Budapesta la 17 iunie 1969;

cii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungareprivind unificarea permiselor de trecere a frontierei de stat româno-ungare în interes de serviciu.

eglementa trecerea frontierei cu acest tip de document:

î

între guvernul Republicii Socialiste

între Guvernul Republi

Acord din 17 iunie 1969 î

Acord din 13 ianuarie 1970

Acord din 28 iunie 1971

Acord din 16 iunie 1977,

Acord din 18 martie 1982

4. Alte documente de călătorie4.1. Permis pentru trecerea frontierei

Page 26: repere istorice

26

4.1.1. Permis pentru trecerea frontierei în cadrul micului trafic de călători, emis conformliste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind micul trafic de călători în zona

de frontieră, încheiat la 13 ianuarie 1970, cu modificările şi completările aduse prin Acordul între Guvernul RepubliciiSocialiste România şi Guv ,

Acordului între GuvernulRepublicii Socia

ernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia încheiat la 28 iunie 1971.

Page 27: repere istorice

27

Page 28: repere istorice

28

Caracteristici de formă şi conţinut

ermisul de trecere a frontierei va fi tipărit în limba oficială a statului emitent, cuexcepţia textului referitor la datele personale ale titularului permisului şi ale persoanelor înscrise în acesta, care sevor imprima şi în limba oficială a celeilalte părţi contractante.

Conform prevederilor legale, p

Page 29: repere istorice

Formatul permisului: -140 x 100 mmCoperta: - carton acoperit cu vinilin;Culoarea: - gri închis;Imprimare: - litere negre şi egale;Pagina 1: - denumirea şi stema statului, iar în mijloc înscrisul PERMIS PENTRU TRECEREA FRONTIEREI

ÎN CADRUL MICULUI TRAFIC DE CĂLĂTORI ;- s

;Pagina 2: - fotografia: 3 x 4 cm asigurată cu timbru sec;

- semnătura personală;- data şi locul eliberării;- L.S. Semn tura;

pentru: numele şi prenumele, datanaşterii, locul naşterii, domiciliul, minori (numele, prenumele şi data naşterii);

te al documentului;- a doua jumătate a paginii este rezervată pentru efectuarea unor eventuale menţiuni ale autorităţilor

române;Paginile 5 şi 6: - sunt rezervate pentru prelungirea şederii titularului;Pagini

;Paginile 19 şi 20: - pagini rezervate pentru înscrierea unor menţiuni ale organelor vamale;P ;Pagina 23: - era destinată informaţiilor în atenţia titularului.

„“

eria şi numărul documentului care se regăseşte poziţionată în partea de jos de pe paginile 1-24,exclusiv coperţile interioare

ăPagina 3: - rubrici pretipărite în limbile română şi iugoslavă destinate

Pagina 4: - rubrică pretipărită rezervată prelungirii termenului de valabilita

le 7 – 18: - pagini rezervate pentru aplicarea ştampilelor de trecere a frontierei de stat şi pentru menţiuni aleorganelor de control al frontierei

aginile 21 şi 22: - pagini rezervate pentru călătorii în cazuri deosebite

29

Page 30: repere istorice

30

4.1.2.Române şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, privind unificarea permiselor de trecere a

frontierei de stat româno-i

, după cum urmează:permisul a fost eliberat în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce decurg din Convenţia pentru reglementarea

serviciului de cale ferată de frontieră între Republica Populară Română şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia,încheiată la Belgrad la 4 august 1954 şi din Convenţia adiţională la această convenţie, privind reglementareatranzitului trenurilor C.F.R. şi I.Z. pe liniile de peaj Iaşca Tomici – Medja şi Stamora Moraviţa – Vrsac – Baziaş,încheiată la Bucureşti la 10 mai 1953.

Permis de trecere a frontierei de stat româno-iugoslave eliberat în baza Acordului între Guvernul RepubliciiPopulare

ugoslave, încheiat la Belgrad, la 8 aprilie 1965.

A fost emis în trei varianteVarianta 1 –�

Page 31: repere istorice

31

Page 32: repere istorice

32Caracteristici de formă şi conţinut

Formatul permisului: -120 x 85 mm;Coperta: - carton acoperit cu vinilin;Culoarea: - verde închis;

;

;- ;

P;

;- s ;

;

;,

;“ ” ,

;

;Pagina 9 – 11: - înscrisur

Pagina 1: - în partea de sus denumirea statului şi autorităţii competente în limbile română şi iugoslavă,sub acestea stema ţării

- sub stema ţării, în limbile română şi iugoslavă, denumirea documentului şi baza legală princare acesta a fost emisîn partea de jos, numai pe pagina 1, este tipărită seria şi numărul documentului

agina 2: - rubrici destinate pentru numele şi prenumele, data naşterii, locul naşterii, domiciliul şicalitatea

Pagina 3: - fotografia de format 3,5 x 5 cm asigurată cu timbru secemnătura titularului

- rubrici pretipărite, în limbile română şi iugoslavă, pentru completarea semnalmentelortitularului: statura, faţa, nas, semne particulare

Pagina 4: - înscris pretipărit, în limbile română şi iugoslavă, care prezintă termenul de valabilitate aldocumentului

- sub acest înscris se regăseşte rubrica pretipărită în limbile română şi iugoslavă, destinatăcompletării datei emiterii

- sub rubrica Data emiterii se regăseşte rubrica pretipărită în limbile română şi iugoslavă,pentru semnătură şi aplicarea ştampilei

Pagina 5 - 8: - rubrici pretipărite, în limbile română şi iugoslavă, destinate prelungirii valabilităţiidocumentului

i, în limbile română şi iugoslavă, care reprezintă informaţii referitoare la baza legalăîn temeiul căreia a fost emis documentul şi drepturi şi obligaţii ale titularului.

Page 33: repere istorice

33

� ribuţiilor ce decurg din Acordul între RepublicaPopulară Română şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemelehidrotehnice şi cu cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, încheiat la Bucureşti la 7 aprilie1955.

Varianta 2 – permisul a fost eliberat în vederea îndeplinirii at

Page 34: repere istorice

34

Page 35: repere istorice

35Caracteristici de form i con inută ş ţ

Formatul permisului: -120 x 85 mm;Coperta: - carton acoperit cu vinilin;Culoarea: - albastru închis;

;

;;

;;

;

;

;

;

;Pagina 5 - 8:

;

Pagina 1: - în partea de sus denumirea statului şi autorităţii competente în limbile română şi iugoslavă,sub acestea stema ţării

- sub stema ţării, în limbile română şi iugoslavă, denumirea documentului şi baza legală princare acesta a fost emis

- în partea de jos, numai pe pagina 1, este tipărită seria şi numărul documentuluiPagina 2: - rubrici destinate pentru numele şi prenumele, data naşterii, locul naşterii, domiciliul şi

calitateaPagina 3: - fotografia de format 3,5 x 5 cm asigurată cu timbru sec

- semnătura titularului- rubrici pretipărite, în limbile română şi iugoslavă, pentru completarea semnalmentelor

titularului: statura, faţa, nas, semne particularePagina 4: - înscris pretipărit, în limbile română şi iugoslavă, care prezintă termenul de valabilitate al

documentului- sub acest înscris se regăseşte rubrica pretipărită, în limbile română şi iugoslavă, destinată

completării datei emiterii- sub rubrica “Data emiterii” se regăseşte rubrica pretipărită, în limbile română şi iugoslavă,

pentru semnătură şi aplicarea ştampilei- rubrici pretipărite, în limbile română şi iugoslavă, destinate prelungirii valabilităţii

documentuluiPagina 9 – 12: - înscrisuri, în limbile română şi iugoslavă, care reprezintă informaţii referitoare la baza legală

în temeiul căreia a fost emis documentul şi drepturi şi obligaţii ale titularului.

Page 36: repere istorice

36

� Varianta 3 – permisul a fost eliberat în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce decurg din Protocolul privind trecereafrontierei de stat româno-iugoslave în legătură cu realizarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier pefluviul Dunărea, încheiat la Belgrad la 30 noiembrie 1963.

Page 37: repere istorice

37

Page 38: repere istorice

Caracteristici de form i con inută ş ţ

Formatul permisului: -120 x 85 mmCoperta: - carton acoperit cu vinilinCuloarea: - albastru închisPagina 1: - în partea de sus

în partea de jos, numai pe pa

Pagina 3: - fotografia de format 3,5 x 5 cm asigurat

Pagina 4: - înscris

erii

;;

;denumirea statului şi autorităţii competente în limbile română şi iugoslavă, sub

acestea stema ţării;- sub stema ţării, în limbile română şi iugoslavă, denumirea documentului şi baza legală prin careacesta a fost emis;

- gina 1, este tipărită seria şi numărul documentului,Pagina 2: - rubrici destinate pentru numele şi prenumele, data naşterii, locul naşterii, domiciliul şi calitatea;

ă cu timbru sec;- semnătura titularului;- rubrici pretipărite, în limbile română şi iugoslavă, pentru completarea semnalmentelor titularului:statura, faţa, nas, semne particulare;

pretipărit, în limbile română şi iugoslavă, care prezintă termenul de valabilitate aldocumentului;

- sub acest înscris se regăseşte rubrica pretipărită, în limbile română şi iugoslavă, destinatăcompletării datei emit ;

- sub rubrica “Data emiterii” se regăseşte rubrica pretipărită, în limbile română şi iugoslavă, pentrusemnătură şi aplicarea ştampilei;

Pagina 5 - 8: - rubrici pretipărite, în limbile română şi iugoslavă, destinate prelungirii valabilităţii documentului;Pagina 9 – 11: - înscrisuri, în limbile română şi iugoslavă, care reprezintă informaţii referitoare la baza legală în

temeiul căreia a fost emis documentul şi drepturi şi obligaţii ale titularului.

38

Page 39: repere istorice

39

4.1. România şi GuvernulRepublicii Populare Ungare, privind unificarea permiselor de trecere a frontierei de stat româno-ungare în interes deservic

Permisul a fost eliberat în baza art. 13 al Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii PopulareUngare pentru reglementarea problemelor hidrotehnice referitoare la apele ce formează frontiera sau sunt întretăiate defrontieră, semnată la Bucureşti, la 25.06.1986.

3. Permis de trecere a frontierei eliberat în baza Acordului între Guvernul Republicii Socialiste

iu, încheiat la Budapesta, la 18 martie1982.

Page 40: repere istorice

40

Page 41: repere istorice

41

Page 42: repere istorice

42Caracteristici de form i con inută ş ţ

Formatul permisului: -135 x 90 mmCoperta: - carton acoperit cu vinilinCuloarea: - verde închis

- sub rubrica Data emiterii

Pagina 5 6 , destinate

Pagina

Pagina 9 10

;;

;Pagina 1: - în partea de sus denumirea statului în limbile română şi maghiară, sub acestea stema ţării

- sub stema ţării, în limbile română şi maghiară, denumirea documentului şi baza legală prin careacesta a fost emis;

- în partea de jos, numai pe pagina 1, este tipărită seria şi numărul documentului;Pagina 2: - rubrici destinate pentru numele şi prenumele, data naşterii, domiciliul şi calitatea;Pagina 3: - fotografia de format 3,5 x 5 cm asigurată cu timbru sec;

- semnătura titularului;Pagina 4: - înscris pretipărit, în limbile română şi maghiară, care prezintă termenul de valabilitate al

documentului;- sub acest înscris se regăseşte rubrica pretipărită, în limbile română şi maghiară, destinată

completării datei emiterii;“ ” se regăseşte rubrica pretipărită, în limbile română şi maghiară, pentru

completarea datei până la care documentul este valabil, data când a fost prelungit, semnătura şiştampila autorităţii emitente;

şi : - rubrici pretipărite, în limbile română şi maghiară completării punctului de trecere afrontierei, în scopul executării de lucrări într-un anumit sector;

Pagina 7: - rezervată efectuării unor însemnări oficiale ale organului emitent;8: - rezervată efectuării unor însemnări oficiale ale organului care permite intrarea, cu privire la

prelungirea termenului de şedere;– : - înscrisuri, în limbile română şi maghiară, care reprezintă informaţii referitoare la baza legală în

temeiul căreia a fost emis documentul şi drepturi şi obligaţii ale titularului.

Page 43: repere istorice

43

Legislaţie care reglementează călătoria cu acest tip de document:ş

ş ş ţ;

privind regimul paşapoartelor;privind stabilirea unor măsuri în legatură cu regimul paşapoartelor;

ş ;

şapoartele colective erau eliberate de către agenţiile de turism instituţii care organizau excursii ori altedeplasări în grupuri organizate, în ţări care acest tip de paşaport, în scopul acordării vizei colective. Documentul,întocmit în două exemplare, avea o valabilitate de 3 luni şi putea include de la 5 la 50 de persoane. Identificarea persoaneise făcea pe baza paşaportului individual prin confruntarea datelor din acesta cu cele din paşaportul colectiv.

H nr. 800 din 10 aprilie 1967

Decret nr. 973 din 23 octombrie 1968

Decret nr. 156 din 12 aprilie 1970 (*republicat*)

otărârea

Hotărârea nr. 2.414 din 28 octombrie 1968

privind eliberarea documentelor i acordarea vizelor pentru trecereafrontierei de stat a Republicii Socialiste România, precum i organizarea i func ionarea punctelor de control pentrutrecerea frontierei de stat

privind regimul pa apoartelor

Pa sau de alteagreau

4.2. Paşaportul colectiv

Page 44: repere istorice

44

Page 45: repere istorice

45

Page 46: repere istorice

ă;ţ ă;privind transportul naval, cu modificările si completările

ulterioare.

ă mă ă ţ ţii de maşini şi picolii, vor fi înscrişi în

ă ă, menţionându-seaceasta şi pe

ţ ă,ăţilor de navigaţie civilă ătuit din personal navigant (marinari) şi personal de uscat.

Este marinar de navigaţie civilă ă care îndeplineşte condiţiile de calificare profesionalăă carnet de marinar şi este înscris ca personal

ă ş ăsau ieşite din reparaţii va fi ă ă

ă

ă, ă ă ă.(3) Forma şi conţinutul ă ă ăţii Navale Române.Personalul de specialitate al şantierelor, care participă efectuarea probelor de marş ale navelor nou-construite sauieşite din reparaţii, va fi ambarcat pe peri ă ă ă

Legislaţie care reglementează călătoria cu acest tip de document:privind Marina Comercial

privind naviga ia civil

Conform Decretului nr. 40 din 13 februarie 1950 privind Marina Comercial arinarilor, de orice grad, li se vor eliberade c tre C pitaniile de Porturi un livret de marinar. Asisten ii de punte, asisten registrulmatricol provizoriu, eliberându-li-se un livret de marinar, fochist sau stewart, înscrierea va r mâne definitiv

livretul de marinar.

În conformitate cu prevederile Decretului nr. 443 din 20 noiembrie 1972 privind naviga ia civil personalul careparticipa la realizarea activit este alc

orice persoan cerute pentruprestarea unuia din serviciile la bord, posed navigant în registrele matricoleale unei capit nii de port. Personalul de specialitate al antierelor care particip la efectuarea probelor navelor nouconstruite îmbarcat, pe perioada probelor, f r a poseda carnet de marinar.

Ordonanţa nr. 42 din 28 august 1997 (republicată) privind transportul naval, cu modificările si completările ulterioareprevedea că:

(1) fiecare membru al echipajului trebuie s posede în mod obligatoriu, ca document de identitate, un carnet demarinar.(2) Carnetul de marinar se elibereaz în numele Guvernului, de c tre minister, prin Autoritatea Naval Român

carnetului de marinar se aprob de c tre minister, la propunerea Autoritla

oada probelor f r s posede un carnet de marinar.

Decret nr. 40 din 13 februarie 1950

Decret nr. 443 din 20 noiembrie 1972

Ordonanţa nr. 42 din 28 august 1997 (republicată)

4.3. Carnet de marinar

46

Page 47: repere istorice

474.3.1. Carnet de marinar - 1987

Page 48: repere istorice

484.3.2. Carnet de marinar - 2002

Page 49: repere istorice

49

Page 50: repere istorice

50

Page 51: repere istorice

51

Page 52: repere istorice

le din decembrie 1989

A fost necesar ca organele cu atribuţii pe linia emiterii paşapoartelor să punăîn circulaţie documente de călătorie româneşti care să fie aliniate la standardeleinternaţionale în materie, pentru a fi similare celor emise de către celelalte state.Legislaţie care reglementa activitatea de paşapoarte în acea perioadă cuprindeaurmătoarele acte normative:

privind regimul pa apoartelor i alc l toriilor în str in tate;

privind regimulpa apoartelor în România.

Imediat după evenimente , societatea românească aintrat într-un amplu şi accelerat proces de transformare generat de deschidereagraniţelor ţării, fapt care a generat un exod al cetăţenilor români care doreau săcălătorească în străinătate.

ş şă ă ă ă

privind punerea în circulaţie a noilorpaşapoarte româneşti;

ş

Decret Lege nr. 10 din 8 ianuarie 1990

O nr. 65 din 28 august 1997

Hotărârea Guvernului nr. 757/1993

rdonanţa Guvernului

V. Paşapo rt

1993

a e

52

Page 53: repere istorice

Este primul paşaport cu fila informatizată dublu laminată introdus în circulaţie de autorităţile române.Caracteristicile de formă şi conţinut ale acestui tip de paşaport erau următoarele:Culoarea copertei: - vişiniu

utiliza diacriticeCoperta I (interior): - desen de fond realizat în tehnologie offset, cu tipărire iris, utilizându-se tonuri în alb şi roşu, în partea superioară se

evidenţiază înscrisul ROMANIA, în mijloc stema României realizată intaglio, iar în partea inferioară o bandăheliogravată, care conţine în imagine latentă înscrisul ROMANIA

Mărimea: - 124 x 90 mmNumărul de pagini: - 34

rea

Pagina 1 - constituia.

;Coperta I (exterior): - în partea superioară înscrisul ROMANIA, în mijloc stema României, iar în partea inferioară, sub aceasta, înscrisul

PASAPORT, fără a se ;

;;

;Numărul paşaportului: - format din opt cifre, tipărit, în partea de jos, pe pagina 3, iar pe pagina 34, în partea de jos apă tipărit sub forma

unui cod de bare. Ulterior, a fost introdusă în circulaţie o nouă generaţie, la care seria paşaportului era perforatămecanic, în partea de sus, de la pagina 3, inclusiv pe a doua copertă;

reversul filei informatizate, pe care se evidenţia, în partea superioară înscrisul ROMANIA, în parteainferioară înscrisul PASAPORT, ambele în trei limbi (română, engleză şi franceză), iar în mijloc stema României

Caracteristici de formă şi conţinut

1. Paşaport simplu 53

Page 54: repere istorice

Pagina 2 - reprezenta aversul filei informatizate pe carese evidenţia:

- în partea superioară era pretipărit înscrisulROMANIA

- spaţiul destinat aplicării fotografieititularului, deasupra căruia era pretipăritînscrisul PASAPORT în limbile română,engleză şi franceză

- rubrici pretipărite destinate înscrierii datelorde identitate ale titularului;

- rubrica pretipărită destinată înscrierii serieipaşaportuluiîn partea de jos spa

desen de fond realizat în tehnologie offsetPagina 3 - desen de fond realizat cu tehnologie offset şi

tipărire iris-

- semnătura titularului- domiciliul

- semnătura autorităţii care certificaprelungirea valabilităţii şi data când afost efectuată aceasta

-ortului.

;

;

;- ţiul destinat MRZ

(Machine Readable Zone – Zona de CitireOptică);

- ;

;în mijloc se evidenţia stema României;

- rubricile erau pretipărite în trei limbi(română, engleză, franceză) destinate:

- completării unor date personale privindtalia, ochii;

;;

- prelungirea valabilităţii paşaportului;

;în partea de jos era tipărită seriapaşap

54

Page 55: repere istorice

Pagina 4 - conţinea o rubrică pretipărită în limbile română, engleză şi franceză, rezervată pentru efectuarea unormenţiuni ale autorităţilor române

Pagina 5 - conţinea rubrici pretipărite în limbile română, engleză şi franceză, destinate completării datelor deidentitate ale însoţitorilor

- ..

;

;spaţiu destinat aplicării fotografiilor însoţitorilor

Paginile 6-33 erau destinate aplicării vizelor şi ştampilelor de trafic

55

Page 56: repere istorice

Pagina 34 - conţinea rubrici pretipărite în limbile română, engleză şi franceză destinate completării de cătretitular a datelor de identitate ale unei rude ce putea fi contactată în caz de accident

-Coperta a II a interioară - erau pretipărit , în tehnologie intaglio, informaţii prin care sunt aduse la cunoştinţa titularului

obligaţiile pe care acesta le are în ceea ce priveşte utilizarea paşaportului-

scrambled indicia

.

;în partea de jos se regăseşte tipărită, sub forma unui cod de bare, seria paşaportului;

e;

în partea de jos se găsea o bandă heliogravată ce conţinea un element de siguranţă care poate fiîncadrat în categoria imaginilor ascunse, denumit . Prin suprapunerea pesteaceastă bandă a unei lentile speciale, se evidenţiau, pe rând, înscrisurile ROMANIA şi PASAPORT,ce nu erau vizibile cu ochiul liber

56

Page 57: repere istorice

Paşaportul consular nu este un document cu fila informatizată.În conformitate cu prevederile legale în vigoare utea

a valabilitatea.

la acea dată, paşaportul consular se elibera cu o valabilitate de 6 luni, care pfi prelungită până la un an, pentru ca titularul să-şi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se înapoia în ţară.

O dată cu intrarea în ţară, paşaportul consular îşi pierde

2 consular. Paşaport 57

Page 58: repere istorice

Caracteristicile de formă şi conţinut ale acestui tip de paşaport erau următoarele:Culoarea copertei: - verdeCoperta I (exterior): - în partea superioară înscrisul ROMANIA, în mijloc stema României, iar în partea inferioară, sub aceasta,

înscrisul PASAPORT CONSULAR - după cum se observă pentru înscrisuri nu se utilizau diacritice

a- 124 x 90 mm

Numărul de pagini: - 16rea

Pagina 1 - reprezenta

.

;

;Coperta I (interior): - desen de fond realizat în tehnologie offset, cu tipărire iris utilizându-se tonuri în alb şi verde, în partea

superioară se evidenţiază înscrisul ROMANIA, în mijloc stema României realizată intaglio, iar în parteainferioară o bandă heliogravată, care conţine în imagine latentă înscrisul ROMANIA;

Mărimea: ;;

Numărul paşaportului: - format din şase cifre, tipărit, în partea de jos, pe pagina 1, iar pe pagina 16, în partea de jos apă tipărit subforma unui cod de bare.

reversul filei cu datele personale, pe care se evidenţia, în partea superioară înscrisul ROMANIA, înpartea inferioară înscrisul PASAPORT CONSULAR, ambele în trei limbi (română, engleză şi franceză), iar înmijloc stema României

Caracteristici de formă şi conţinut

58

Page 59: repere istorice

Pagina 2

- spaţiul destinat aplicării fotografieititularului

- rubrici pretipărite în limbile română,engleză şi franceză, destinate înscrieriidatelor de identitate ale titularului, dataexpirării documentului, autorităţiiemitente

- desen de fond realizat offset, cu tipărireiris utilizându-se tonuri în alb şi verde,iar în mijloc stema ţării

Pagina 3 - desen de fond realizat offset, cu tipărireiris utilizându-se tonuri în alb şi verde,iar în mijloc se evidenţia stema României

- rubrici pretipărite în trei limbi (română,engleză, franceză) destinate:

- completării unor date personaleprivind talia, ochii

domiciliul- prelungirea valabilităţii

paşaportului

.Paginile 4-15 erau destinate aplicării vizelor şiştampilelor de trafic.

- reprezenta aversul filei informatizate pecare se evidenţia:

;

;

;

;

;- semnătura titularului, ;

, semnătura autorităţiicare certifică prelungirea şi datacând a fost efectuată aceasta

59

Page 60: repere istorice

60

Pagina 16 -Coperta a II a interioară - conţinea un înscris pretipărit intaglio prin care erau aduse la cunoştinţa titularului obligaţiile pe

care acesta le avea în ceea ce priveşte utilizarea paşaportului-

scrambled indicia. Prin suprapunerea peste

în partea de jos se regăsea tipărită, sub forma unui cod de bare, seria paşaportului;

;în partea de jos se găsea o bandă heliogravată ce conţinea un element de siguranţă care intră încategoria imaginilor ascunse, denumit această bandă aunei lentile speciale, se evidenţiau, pe rând, înscrisurile ROMANIA şi PASAPORT, ce nu erauvizibile cu ochiul liber.

Page 61: repere istorice

B

Conform prevederilor ac

Conform prevederilor legale din

privind regimul libe

ani.

aza legală a punerii în circulaţie a paşaportului simplu model 2001,document non-electronic, este reprezentată de Hotărârea Guvernului nr. 460din 09.05.2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarteromâneşti.

tului sus-menţionat, noul tip de paşaport simplua fost pus în circulaţie începând cu 21.01.2002, pe măsura epuizării stocului depaşapoarte, emise în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr.757 din 30.12.1993.

rei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cumodificările şi completările ulterioare,

ani pentru persoanele care nu au împlinit 14ani, 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani şi 10 anipentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de

O.G. nr. 65 din 28 august 1997

privind regimul paşapoartelor în România, act normativ abrogat,

termenul de valabilitate al paşapoartelor simple a fost iniţial de 5 ani.

Ulterior punerii în aplicare a prevederilor Legii 248/2005,

respectiv 29.01.2006, termenul de

valabilitate a fost stabilit la 3

V .I

1. simpluPaşaport

model 2001

Paşapoarteemise începând

cu anul 2002

Page 62: repere istorice

62

Page 63: repere istorice

63

Mărimea: - 125 x 88 mmNumărul de pagini: - 32Seria paşaportului: - Perforată pe toate filele, exclusiv pe fila informatizată

- Tipărită pe paginile 3 şi 32ãrei pagini

Fila informatizată: - Prinsă prin coasere în carnet în momentul confecţionării- Datele de identitate ale t

- Cetăţenia- Seria paşaportului- Semnătura titularului- Datele informatizate citibile optic- Fotografia titular

Protecţia fileiinformatizate: - Film special multistrat laminabilPagini rezervate pentrumenţiuni ale autorităţilorromâne: - Semne particulare, docmiciliu, prelungirPagini pentru vize: - esen de fond realizat offsetPagina cuprinzândHârtie: - Special , filigran, elemente de siguran

;;

;;

Numerotarea paginilor: - Tipărită în partea de jos a fiec ;;

itularului (numele, prenumele, data naşterii, locul naşterii, data şiorganul emitent, data valabilităţii, codul numeric personal - C.N.P.);

;;

;;

ului digitalizată direct pe fila informatizată;

;

ea valabilităţii, însoţitori;D ;

instrucţiuni, obligaţii:ă ţă.

Caracteristici de formă şi conţinut

Page 64: repere istorice

64

P eliberate de în conformitate cuprevederile art.1 alin (2) din

acestora, de la data

Caracteristica principală a tuturor paşapoartelor eliberate până în luna august 2011, a fost reprezentată deimplementarea datelor de identitate şi identificare ale titularilor fără utilizarea diacriticelor şi a semnelor ortografice.

aşapoartele simple temporare sunt autorităţile competente române din ţarăHotărârea Guvernului nr. 556 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează

paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului punerii în circulaţie a paşaportuluisimplu electronic (31.12.2008).

2 temporar. Paşaport simplu2.1. Paşaport simplu temporar eliberat de autorităţile competente române din ţară

Page 65: repere istorice

65

Page 66: repere istorice

66

Coperta: -M rimea: - 125 x 88 mm

rul de pagini: - 16Seria p perforat pe toate filele, exclusiv pe fila informatizat , tip ritNumerotarea paginilor: - tip rit în partea de jos a fiec rei paginFila informatizatã: - prinsã prin coasere în carnet în momentul rii

- datele de identitate ale titularului (numele,organul emitent, data valabilitã pa

- cet

- semn tura titularului- datele informatizate citibile optic- fotografia titularului digitalizat direct pe fila informatizat

informatizate: - film special multistrat laminabilPagini rezervate pentru

eautoritã

semne particulare, domiciliu,Pagini pentru vize :

- desen de fond realizat offsetPagina cuprinzând

Hârtie: - special .

roşu închis, cu inscripţia: „Paşaport temporar“;ă ;

Numă ;aşaportului: - ă ă ă ă pe paginile 3 şi 16;

ă ă ă i;confecţionă ;prenumele, data naşterii, locul naşterii, data şi

ţii şaportului, codul numeric personal);ăţenia;

- seria paşaportului;ă ;

;ă ă;

Protecţia filei;

menţiuni alţilor române:

- însoţitori şi altele;

;

instrucţiuni şiobligaţii:

ă, filigran, elemente de siguranţă

Caracteristici de formă şi conţinut

Page 67: repere istorice

Conform prevederilor art. 1 alin (1) din privind stabilirea dateiîncepând cu data de 1 septembrie

2006, se elibereaz

Hotărârea Guvernului nr. 556 din 26 aprilie 2006 de lacare se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora,

ă paşapoarte simple temporare de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

2.2. eliberat dePaşaport simplu temporar misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României

67

Page 68: repere istorice

68

Page 69: repere istorice

69

Coperta:M rimea: - 125 x 88 mmNum rul de pagini: - 16

- perforatã pe toate filele, exclusiv pe colantul informatizat, tip ritNumerotarea paginilor: - tip rit în partea de jos a fiec rei paginiColantul informatizat: - personalizarea cuprinde datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data

na valabilitpersonal),

Pagini rezervate pentrumenţiuni ale autorităţilor:Pagina cuprinzândinstrucţiuni şi obligaţii:Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă

- roşu închis, cu inscripţia „Paşaport temporar“;ă ;

ă ;Seria paşaportului: ă ă pe paginile 3 şi 16;

ă ă ă ;

şterii, locul naşterii, data şi organul emitent, data ăţii paşaportului, codulnumeric cetăţenia, seria paşaportului, fotografia scanată, semnătura scanată,datele informatizate citibile optic;

.

Caracteristici de formă şi conţinut

Page 70: repere istorice

70

Începând cu data de 18.06.2012, a fosteste

a presupus

-arealizat gradual în baza unei strategii de implementare stabilite la ni .

au fost au

tipul vechi de rt simplu temporar a fost eliber

ii Guvernului nr. 556 din 26 aprilie 2006

pus în circulaţie noul model al paşaportului simplu temporar românesc,document care eliberat de către Serviciile Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simplecare sunt organizate şi funcţionează la nivel judeţean şi al Municipiului Bucureşti.

Întrucât personalizarea şi securizarea filei informatizate (pagina de date) efectuarea, la nivelul fiecăreiinstituţii cu atribuţii pe linia emiterii acestor tipuri de documente, unor intervenţii de ordin tehnic asupraechipamentelor special destinate acestui scop, punerea în circulaţie a noului model de paşaport simplu temporar s

velul Direcţiei Generale de PaşapoarteNoile paşapoarte simple temporare care puse în circulaţie acelaşi termen de valabilitate cu cele aflate în

uz, respectiv 12 luni.Precizăm că paşapo at de structurile judeţele şi Municipiul Bucureşti

până la definitivarea implementării sistemului la nivel naţional pentru noul tip de document şi a rămas/rămâne încirculaţie până la data expirării termenului de valabilitate.

Caracteristicile de formă şi conţinut respectă prevederile Hotărâr privindstabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora.

2. . eliberat de

18 iunie 2012

3 Paşaport simplu temporar autorităţile competente române din ţară începând cu

data de

Page 71: repere istorice

71

Page 72: repere istorice

72

Coperta: - ile: “

M rimea: - 125 x 88 mmrul de pagini: - 16

perforat pe toate filele, exclusiv pe fila informatizat , tip rit pe pagina 3,Numerotarea paginilor: - tip rit în partea de jos a fiec rei paginiFila informatizatã: - prins prin coasere în carnet în momentul rii

- datele de identitate ale titularului (numele,organul emitent, data valabilitã

- cet

- semn tura titularului- datele informatizate citibile optic- fotografia titularului digitalizat direct pe fila informatizat

informatizate: - film special multistrat laminabilPagini rezervate pentru

autoritPagini pentru vize : - desen de fond realizat offsetPagina cuprinzând

Hârtie: - special

roşu închis, cu inscripţi UNIUNEA EUROPEANĂ”, “ROMÂNIA” şi “PAŞAPORTTEMPORAR”

ăNumăSeria paşaportului: - ă ă ă ă în partea superioară

ă ă ăă confecţionă

prenumele, data naşterii, locul naşterii, data şiţii paşaportului, codul numeric personal)

ăţenia- seria paşaportului

ă

ă ăProtecţia filei

menţiuni aleăţilor române: - înălţimea, culoarea ochilor, domiciliu şi altele

instrucţiuni şiobligaţii:

ă, filigran, elemente de siguranţă

Caracteristici de formă şi conţinut

Page 73: repere istorice

Legislaţie care reglementează activitatea de paşapoarte în prezent:Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetaţenilor români în

străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;H.G.94/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetaţenilor români înstrăinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se pun încirculaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora,cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. 1319/2008 privind organizarea şi funcţionarea CNUPPE;Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale de

Paşapoarte şi Centrului Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice;Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind

standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate înpaşapoarte şi în documentele de călă

La fel ca majoritatea statelor din sud-estul Europei, România s-a angajatla rândul ei în procesul de aderare la Comunitatea Europeană, asumându-şi oserie de responsabilităţi, cu scopul de a respecta, întocmai ca şi ţările membre,regulile şi cerinţele menite să concure la un regim de viaţă sigur, aceastasemnificând şi armonizarea legislaţiei şi emiterea unor documente de călătoriecare să respecte prevederile internaţionale ş

a

� Prevederile

torie emise de statele membre, modificatprin Regulamentului (CE) nr. 444/2009;

i europene în materie.Adoptarea, la 20 iulie 2005, a Legii nr. 248 privind regimul liberei circulaţii

a cetăţenilor români în străinătate a statuat condiţiile în care cetăţenii români îşiputeau exercita dreptul la libera circulaţie în străinătate, precum şi limiteleexercitării acestui drept. Astfel, ,,cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiileprevăzute de lege le este garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigraşi de reveni oricând în ţară. Nicio autoritate română nu poate interzice, în niciosituaţie, unui cetăţean român să se reîntoarcă pe teritoriul României”.

V I.I Paşaportsimplu electronic

73

Page 74: repere istorice

74

Reconstrucţia care a urmat valurilor de aderare la Uniunea Europeană, transformările economice şi politice care s-ausuccedat la nivel european şi planetar au impus autorităţilor competente ale fiecărui stat găsirea soluţiilor pentru punerea încirculaţie a unor noi tipuri de documente de călătorie care să devină, în secolul al XXI-lea, un element de sprijin în luptapentru combaterea imigraţiei ilegale şi a crimei organizate, a importului şi e ortului de infracţionalitate.

Astfel, la nivel european a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentruelementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statelemembre, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2009 şi Decizia Comisiei nr. C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilortehnice aferente dispozitivelor de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călători

completată de Decizia Comisiei nr.C(2006)2909, acte ce asigură implementarea unor măsuriunitare pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi care sunt obligatorii în toate elementele sale.

n circulaţie, de către autorităţile române competente, a paşaportului electronic reprezentaastfel o obligaţie asumată de România în urma dobândirii calităţii de stat-membru al Uniunii Europene, la 01.01.2007

xp

eemise de statele membre,

În preambulul regulamentului menţionat se precizează că scopul inserării elementelor de identificare biometrică esteacela de a proteja documentele de călătorie împotriva falsificării şi pentru a stabili o corelaţie fiabilă între deţinătorul legal şidocumentul respectiv.

Necesitatea introducerii î.

Page 75: repere istorice

Hotărârii Guvernului nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care sepun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, cu modificările şi completărileulterioare, în circulaţie paşaportul simplu electronic model 2008, documentelede acest tip aflându-se în până la expirarea termenului de valabilitate.

în circulaţie a acestui model al paşaportului simplu electronic a fost notificată către statele membreUE, către toate celelalte state cu care România are încheiate relaţii diplomatice şi către instituţiile naţionale cu atribuţiipe linia contro

data punerii în circulaţie a paşaportului simplu electronic pâna la data de 14.09.2009 activităţile de eliberarea acestor tipuri de documente s-au realizat într-un sistem pilot, numai

Începând cu data de 14.09.2009, au început activităţile de extindere şi implementare a sistemului de emitere apaşapoartelor simple electronice la nivelul structurilor teritoriale de paşapoarte, activităţi care au fost finalizate

Conform prevederilor

la data de 31.12.2008, a fost introdusuz

Introducerea

lului acestor tipuri de documente.Punerea în circulaţie a paşaportului simplu electronic românesc, eveniment marcat la data de 31 decembrie 2008

şi extinderea implementării sistemului de emitere a acestora la nivel naţional au reprezentat principalele provocări careau stat în atenţia Direcţiei Generale de Paşapoarte.

De lala nivelul SPCEEPS Ilfov.

la datade 18.01.2010.

Odată cu introducerea în circulaţie a paşapoartelor simple electronice, precum şi a noului model de paşaportsimplu temporar, autorităţile competente române aplică principiul o persoană-un paşaport, respectiv fiecăreipersoane, indiferent de vârstă, i se va elibera un paşaport, nemaiexistând noţiunea de însoţitor trecut în paşapoarteletitularilor.

1 Paşaport simplu electronic - model 2008. 75

Page 76: repere istorice

76Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă ale paşaportului simplu electronic

românesc precum şi elementele biometrice stocate în mediul electronic de stocare, respectiv imaginea facială şiimpresiunile digitale ale titularului, sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2252/2004,privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente decălătorie emise de statele membre, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2009 şi publicat în Jurnalul Oficial alUniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004 şi ale Deciziei Comi completată de Decizia Comisieinr.C(2006)2909, pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometriceintegrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre acestea putând fi adaptate în funcţie dedinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

siei C(2005)409,

Page 77: repere istorice

77

Page 78: repere istorice

Culoarea copertei:Coperta I (exterior): Uniunea European , România, stema României

intaglio- band heliogravat

M rimea: - 125 x 88 mmNum rul de pagini: - 32Num - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laserNumerotarea paginilor: - tip rit în partea de jos a fiec rei paginiPagina cu datele deidentificare a titularului

între coperta I(interioar : - din policarbonat

- datele de identitate ale titularului (numele, ) autoritatea emitentdata eliber expir personal - C.N.P., sexcet fotografia titularului gravat realizat

rul tura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ),mediul de stocare biometrice ale persoanei

Pe versoul paginii dinpolicarbonat se scriu în toatelimbile oficiale ale UniuniiEuropene: - Uniunea European , România,

- în a titularului, realizat prin imprimareinkjet

Pagina 2 este rezervat pentru române.Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile rilor Uniunii Europene.Paginile 4-31, paginipentru vize: - se introduce fir metalic fluorescent

completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prietencare poate fi contactat în caz de accident: numele, prenumele, adresa, telefon

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile român , englez .pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).

Coperta II (interior) cuprindeHârtie: - special

- roşu vişiniu;- ă ;- Paşaport;- Semn distinctiv paşaport electronic;

Coperta I (interior): - România, stema României în tehnologie ;ă ă;

ă ;ă ;ărul paşaportului: ,

ă ă ă şi în filigran;

lepoziţionată

ă) şi pagina 1 ;prenumele, data şi locul naşterii ă,

ării paşaportului, data ării paşaportului, codul numeric ,ăţenia, ă laser şi fotografia în umbră ă prin perforaţie cu

laser, numă paşaportului, semnăelectronică a datelor ;

ă Paşaport;Pagina 1: ălţimea, culoarea ochilor, domiciliul şi fotografia în umbră ă

.ă menţiuni ale autorităţilor

oficiale ale ţă

în structura hârtiei;Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie să

.ă ă şi franceză

Acest paşaport conţine 32 deinstrucţiuni, obligaţii.

ă, filigran, elemente de siguranţă.

Caracteristici de formă şi conţinut78

Page 79: repere istorice

Deşi generaţia I a paşaportului simplu electronic românesc s-a ridicat la nivelul standardelor internaţionale înmaterie de documente electronice, autorităţile competente române au luat hotărârea de a realiza o nouă generaţie depaşapoarte simple electronice.

Astfel, începând cu data de 14.05.2010, a fost introdus în circulaţie paşaportul simplu electronic românescMODEL 2010, document care se prezintă sub acelaşi format, însă cu elemente de siguranţă superioare generaţieiMODEL 2008.

Elementele de siguranţă implementate în noul model al paşaportului simplu electronic, vizibile cu ochiul liber,în lumina cu raze ultraviolete sau în diferite spectre de lumină, inclusiv în infraroşu, cât şi posibilitatea relevăriiunora dintre acestea, numai prin utilizarea unor instrumente speciale, oferă siguranţă sporită pentru titularîmpotriva eventualelor încercări de fraudare de orice tip.

2 Paşaport simplu electronic - model 2010.79

Page 80: repere istorice

80

Page 81: repere istorice

autorităţile activitatea de înscriere a datelor deidentitate şi identificare ale titularilor de paşapoarte electronice şi paşapoarte simple temporare, prin utilizareadiacriticelor şi a semnelor ortografice.

Începând cu luna august 2011, competente române au demarat

Trebuie accentuat faptul că, prin implementarea noii modalităţi de înscriere a datelor de identitate şi de identificareconform etapelor susmenţionate, în circulaţie se vor afla documente cu două caracteristici ale literelor (cu font nou fărădiacritice şi semne ortografice şi cu font nou, utilizând diacriticele şi semnele ortografice), ambele fiind şi rămânând valabilepână la data expirării.

În acelaşi timp, reamintim faptul că, paşaportul simplu, MODEL 2001, paşapoartele electronice cu date biometriceincluse, MODEL 2008 şi paşapoartele simple temporare emise până la această dată, rămân valabile până la expirareatermenului de valabilitate, fără a fi necesare menţiuni suplimentare ale organelor emitente.

81

Page 82: repere istorice

Prezentul oferă cetăţenilor români un paşaport modern, care conferă siguranţă deplină

titularului, putând fi situat, din punct de vedere calitativ, printre cele mai bune documente care se

află în prezent în circulaţie, bucurându- e de aprecierea unanimă a autorităţi

şi state terţe.

După cum se poate observa, de-a lungul timpului paşapoartele româneşti au trecut prin diferite

etape, în funcţie de orânduirea socială instaurată, ridicându-se întotdeauna din punct de vedere al

condiţiilor de formă şi conţinut la standardele specifice fiecărei perioade traversate.

s lor competente ale

statelor membre ale Uniunii Europene, dar din

Lucrare întocmită şi redactată de un

Comisar şef de poliţieSubcomisar de poliţie

Agent de poliţie

Chestor de poliţie

colectiv format din:

Gabriel PANDELE-PETCUViorel POPA

Horia SECHEI

Sub coordonarea:

dr. Aurel-Vasile SIMEComisar şef de poliţie Corina MORARUComisar şef de poliţie Florian MARCU

82