of 27/27
REGULATORNI INDEKS SRBIJE 2012/13

Regulatorni indeks Srbije RIS - Izveštaj

 • View
  284

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Regulatorni indeks Srbije RIS - Izveštaj

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE 2012/13

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  SADRAJ

  3 IZVETAJ O STANJU POSLOVNOG OKRUENJA

  4 REGULATORNI INDEKS RIS 6 Komponenta 1 Reavanje regulatornih problema 8 Komponenta 2 Aurnost sprovoenja zakona 10 Komponenta 3 Kvalitet pripreme propisa 12 Komponenta 4 Javnost u pripremi i donoenju propisa 15 Komponenta 5 Regulatorno optereenje 17 Komponenta 6 Dostupnost informacija

  19 ANKETA KVALITETA REGULATORNOG OKRUENJA 19 Kvalitet regulatornog okruenja 21 Faktori optereenja u poslovanju 21 Izvori informacija o zakonskim obavezama 22 Vreme i novac potroeni na administrativne radnje vezane za potovanje propisa 23 Koliko vremena direktor troi na administartivna i regulatorna pitanja 24 Administrativna procedura koja najvie optereuje poslovanje usled njenog trajanja 25 Administrativna procedura koja najvie optereuje poslovanje usled uestalosti 25 Uestalost inspekcija 25 Uee na javnim raspravama

  26 POSLOVNO OKRUENJE U OIMA SVETA 26 Svetska banka Doing Business 26 Svetski ekonomski forum Globalni indeks konkurentnosti (Javne institucije)

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 3

  IZVETAJ O STANJU POSLOVNOG OKRUENJA

  NALED-ov Izvetaj o stanju privrednog okruenja predstavlja vienja poslovnog i regulatornog

  okruenja iz tri ugla.

  Prvi ugao predstavlja vienje samog NALED-a dobijeno na osnovu veeg broja indikatora koji

  opisuju razliite aspekte regulatornog okruenja. Indikatori su formirani na osnovu prikupljanja

  podataka i istraivanja sprovedenog od strane NALED-a. Neki od ovih indikatora, dobijeni su na

  osnovu ve dobro poznatih aktivnosti NALED-a poput Sive knjige i Barometra podzakonskih

  propisa. Drugi indikatori su potpuno novi i obraunati su za potrebe ovog izvetaja. Svaki

  indikator opisuje neki aspekt regulatornog okruenja. Indikatori koji opisuju specifinu oblast

  grupisani su tako da ine est povezanih komponenti. Na osnovu obraunatih rezultata za svaku

  od komponenti regulatornog okruenja formira se Regulatorni Indeks Srbije. Namera NALED-a

  je da na osnovu obraunatog indeksa kontinuirano prati rad Vlade Republike Srbije i nadlenih

  ministarstava u domenu pripreme, usvajanja i implementacije propisa koji bitno utiu na

  poslovno okruenje.

  Drugi ugao ini percepcija privrednika. Na reprezentativnom uzorku od 251 preduzea i

  preduzetnika tokom novembra 2012. godine sprovedena je Anketa o regulatornom okruenju.

  Na osnovu rezultata ankete prikazane su ocene privrednih subjekata o regulatornim

  aktivnostima i radu Vlade, ministarstava i regulatornih tela, administrativnom optereenju

  poslovanja koje nameu propisi, broju poseta inspekcija, kao i miljenja anketiranih privrednih

  subjekata o stepenu njihove ukljuenosti u javne rasprave, procedurama koje im oduzimaju

  najvie vremena, itd. Pitanja su formulisana tako da omoguavaju poreenje sa Indeksom

  kvaliteta regulatornog okruenja. Time moemo da analiziramo stvarne rezultate i percepciju

  privatnog sektora o stanju regulatornog okruenja.

  Trei ugao je vienje meunarodnih finansijskih i nevladinih organizacija. I u ovom sluaju

  dajemo sumarnu ocenu, tj. indeks koji opisuje kako stranci vide poslovno (regulatorno)

  okruenje u Srbiji. Pored toga, odluili smo se da predstavimo preko 20 razliitih indikatora.

  Neki od indikatora zasnovani su na percepciji privrednika ili eksperata (npr. pojedini indikatora

  Doing Business Svetske banke, Indeksa konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, ili

  Heritage fondacije), dok su drugi nastali na osnovu razvijenih metodologija merenja.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 4

  REGULATORNI INDEKS RIS

  Kao i svaki sumarni pokazatelj i NALED-ov Regulatorni Indeks Srbije (RIS) poiva na odreenoj

  metodologiji. NALED je pri formiranju indeksa eleo da ostvari nekoliko ciljeva.

  Prvi cilj je da indeks bude u to veoj meri sveobuhvatan, odnosno da obuhvati razliite

  aspekte i faze prilikom pripreme, donoenja i sprovoenja propisa.

  Drugi cilj je da indeks bude formiran na jednostavan nain. Sam indeks ini est

  komponenti kojima se pridaje ista vanost. Indeks moe uzeti vrednost od 0 do 100 (to

  vie to bolje).

  Trei, moda i najbitniji, cilj je formiranje indeksa koji nije zasnovan na percepcijama,

  bilo privrednih subjekata, bilo eksperata, ve je objektivan odraz stanja. Svi indikatori

  korieni u formiranju komponenti su zasnovani na prikupljanju informacija i

  proverljivim injenicama.

  etvrti cilj je da indeks bude u to veoj meri uporediv. Uporedivost podrazumeva

  mogunost poreenja rezultata razliitih ministarstava na osnovu dobijenih indikatora.

  U ispunjenju ovog cilja smo samo delimino uspeli, jer za pojedina ministarstva nije bilo

  mogue dati ocenu za svaki od posmatranih indikatora. Takoe, namera je da se

  omogui i poreenje dobijenih indikatora sa rezultatima Ankete o regulatornom

  okruenju, tj. percepcije privrednih subjekata. Pitanja u Anketi strukturirana su u velikoj

  meri prema potrebama i metodologiji Indeksa kvaliteta regulatornog okruenja.

  Konano, eleli smo da uzmemo u obir i dosadanje napore NALED-a, pre svega u

  pogledu merenja sprovoenja reformi, ali smo morali da vodimo rauna i o odrivosti

  ovog poduhvata, jer je re o poslu koji zahteva stalno angaovanje znaajnih resursa.

  Prilikom formiranja indeksa susreli smo se sa nekoliko ogranienja. S obzirom da je re o

  godinjoj oceni, nije mogue u potpunosti razgraniiti rad prethodne i nove vlade. Na primer,

  ako je prethodna republika vlada donela zakon, nova vlada i dalje ima obavezu da donese

  podzakonska akta u predvienim rokovima. Pored ove oigledne potekoe, javljali su se i drugi

  problemi, pre svega jer je Izvetaj sainjen poetkom decembra, u trenutku kada mnoge

  informacije nije mogue dobiti za drugu polovinu 2012. godine.

  I pored navedenih ogranienja smatramo da dobijeni rezultati predstavljaju dobar putokaz

  Vladi Republike Srbije. S jedne strane, u oblastima gde su rezultati dobri ili loi i prema NALED-

  ovom indeksu regulatornog okruenja i prema percepciji privrede i oceni meunarodnih

  organizacija, situacija je vie nego jasna. S druge strane, u oblastima gde postoje

  razmimoilaenja izmeu stvarnog stanja stvari, percepcije domaih privrednika i vienja

  meunarodnih finansijskih institucija i drugih organizacija, ovaj Izvetaj moe pomoi u

  nalaenju odgovora.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 5

  Indeks ini est komponenti formiranih na osnovu 15 indikatora. Svaku komponentu ine dva ili

  tri indikatora. Svaka komponenta opisuje vaan segment u pogledu regulatornog okruenja od

  iniciranja promena propisa, preko naina njihove pripreme i do kvaliteta primene propisa.

  KOMPONENTA 1 - REAVANJE REGULATORNIH PROBLEMA usvojene preporuke Sive knjige

  usvojene preporuke SRP-a

  KOMPONENTA 2 - AURNOST SPROVOENJA ZAKONA usvajanje podzakonskih akata (odnos usvojenih i zakonom predvienih akata) kanjenje podzakonskih akata

  KOMPONENTA 3 - KVALITET I TEMELJNOST PRIPREME PROPISA

  analiza efekata priloena uz propis ocena sadraja analize efekata propisa prema Kancelariji za regulatornu reformu kvantifikacija regulatornih efekata

  KOMPONENTA 4 - JAVNOST PRIPREME PROPISA zastupljenost javnih rasprava i konsultacija

  dostupnost nacrta zakona zastupljenost hitnog postupka

  KOMPONENTA 5 - REGULATORNO OPTEREENJE

  administrativni trokovi uee parafiskalnih nameta u ukupnim budetskim prihodima

  KOMPONENTA 6 - DOSTUPNOST INFORMACIJA

  brzina odgovora na upit privrednog subjekta dostupnost informacija od javnog znaaja sadraj web prezentacija

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 6

  KOMPONENTA 1 REAVANJE REGULATORNIH PROBLEMA Indikator usvojenih preporuka Sive knjige 20.4 Indikator usvojenih preporuka SRP-a 16.7

  Prva komponenta Reavanje regulatornih problema opisuje u kojoj meri drava reaguje na

  predloge privrede da se otklone administrativne prepreke, odnosno propisi koji stvaraju

  nepotrebne trokove privatnom sektoru. Ovu komponentu ine dva indikatora. Prvi indikator

  formiran je na osnovu NALED-ove Sive knjige IV i V, a drugi na osnovu rezultata Sveobuhvatne

  reforme propisa (Giljotine).

  I NALED-ov projekat Iz lavirinta i SRP pokuali su da uz aktivno uee privatnog sektora

  identifikuju administrativne prepreke i procedure koje nepotrebno optereuju kako bi se

  pronala najjednostavnija reenja za njihovo otklanjanje. U meri u kojoj je reakcija drave brza i

  efektivna, utoliko bolje.

  Siva knjiga IV sadrala je ukupno 80 preporuka za otklanjanje

  administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji. Od tog broja na

  kraju 2011. godine u potpunosti je bilo reeno 18 preporuka,

  kod 13 je preporuka bila delimino reena ili je reavanje bilo

  u toku, dok kod 49 preporuka nije bila zapoeta bilo kakva

  aktivnost. To znai da smo prvi indikator dobili jednostavnim

  odnosom preporuka koje su reene ili kod kojih su preduzete

  neke aktivnosti i broja nereenih preporuka s poetka 2012.

  godine. Prema rezultatima Sive knjige V u sluaju 11

  preporuka dolo je do njihovog potpunog ili deliminog

  sprovoenja, odnosno dolo je do zapoinjanja aktivnosti u

  pravcu njihovog reavanja. Takoe je izvreno i nekoliko

  korekcija, neke od preporuka su odbaene, a neke ponovo

  ukljuene, tako da je ukupan broj preporuka uzet u obzir na poetku perioda iznosio 54.

  Stavljanjem u odnos preporuka kod kojih je sprovedena neka aktivnosti i ukupnog broja

  prepreka, dobija se vrednost indikatora sive knjige ISK= 20.4.

  Na isti nain je izvren obraun drugog indikatora. Na osnovu broja preostalih preporuka iz

  Sveobuhvatne reforme propisa krajem 2011. godine. Od ukupnog broja preporuka formiranih

  na osnovu dobijenih predloga sprovedeno je 197, u postupku sprovoenja je jo 35 preporuka,

  dok realizacija 72 preporuke jo uvek nije bila zapoeta.1 Prema poslednjim podacima

  dobijenim od Kancelarije za regulatornu reformu, do poetka 2012. godine jo uvek nije bilo

  sprovedeno 60 preporuka, tako da je dobijeni indikator SRP-a ISRP= 16.7 (jednostavno uee

  sprovedenih u ukupnom broju preporuka).

  Poto se i jednom i drugom indikatoru pridaje isti znaaj (0.5), prosena ocena za prvu

  komponentu iznosi IRRP= 0.516.7+0.5x20.4=18.5.

  1 S obzirom da nee biti novih preporuka SRP-a, u budunosti emo indikator formirati samo na predlozima Sive knjige. Mogue korekcije odnosie se i na brzinu u reavanju regulatornih problema, tako da e se vei znaaj dati novi preporukama koje su predloene u novoj Sivoj knjizi i koje su primenjene u potpunosti.

  20.3

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 7

  Pored indikatora na nivou vlade, obraunali smo indikatore i za pojedinana ministarstva.

  Ocene prikazane u tabeli treba uzeti veoma oprezno, jer postoje ministarstva na koja se nisu

  odnosile preporuke ili je njihov broj bio neznatan.

  Indikator reavanja regulatornih problema iz Sive knjige IV Naziv institucije Broj reenih ili preporuka

  kod kojih je zapoeta aktivnost

  Broj preporuka na poetku perioda

  Indikator

  Ministarstvo finansija i privrede 6 31 19.4

  Ministarstvo zdravlja 1 4 25.0

  Ministarstvo graevinarstva i urbanizma

  0 2 0.0

  Ministarstvo rada, zapoljavanja i socijalne politike

  2 3 66.7

  Ministarstvo spoljne i unutranje trgovine i telekomunikacija

  0 2 0.0

  Ministarstvo energetike, razvoja i zatite ivotne sredine

  1 2 50.0

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 8

  Da bi se zakon mogao sprovoditi potrebno je doneti podzakonske opte akte. U praksi se

  podzakonski akti ne donose u propisanim rokovima, tako da se novi zakoni u praksi ne mogu

  primeniti. S obzirom da istovremeno stari zakoni prestaju da vae, pravna nesigurnost koju

  takva situacija stvara ima znaajne ekonomske posledice.

  Od 2011. godine NALED sprovodi projekat Barometar podzakonskih akata koji prati u kojoj

  meri se sprovoenje zakona omoguava pravovremenim usvajanjem podzakonskih optih

  akata. Za potrebe Regulatornog Indeksa Srbije proirena je analiza sa 19 na 27 zakona donetih u

  protekle tri godine koji predviaju donoenje podzakonskih optih akata. Uzeti su u obzir, pre

  svega zakoni koji imaju najvei uticaj na poslovno okruenje.

  Takoe, da bi bila obuhvaena sva ministarstva

  koja su predmet analize ukljuena su bar dva

  propisa koja su u nadlenosti tih ministarstava.

  Ovaj indikator moe biti poboljan veim

  obuhvatom, odnosno poveanjem broja zakona

  koji su predmet analize.2

  Na osnovu detaljne analize zakonskih odredbi formirana je lista od 369 podzakonskih propisa

  (uredbi, pravilnika, odluka) koje je bilo (ili je jo uvek) neophodno doneti kako bi se obezbedilo

  sprovoenje zakona, izbegla arbitrarnost u primeni i spreila korupcije. Taj broj je smanjen za

  sve propise koji su doneti do poetka 2012. godine, tako da je preostalo 227 podzakonskih akata

  koje je bilo mogue doneti tokom ove godine.

  Komponentu aurnosti sprovoenja zakona ine dva indikatora.

  Prvi je jednostavan procenat dobijen kao odnos usvojenih i

  predvienih podzakonskih optiha akata, a drugi je kanjenje u

  odnosu na predvieni rok. Tokom 2012. godine samo 3 akta

  doneta su pre roka, 33 su doneta posle roka, kod 163 akta rok je

  proao pre nego to su doneti, kod 18 akata rok jo uvek nije

  istekao, a za 10 akata nije bio preciziran rok za njihovo

  donoenje (od ega su dva doneta). To znai da indikator

  usvojenih podzakonskih akata (IUPA), dobijen kao odnos

  usvojenih (38) i predvienih podzakonskih optih akata, bez

  akata kojima rok jo uvek nije istekao (209) iznosi IUPA=18.2.

  2 Naravno, postoje i drugi problemi sa sprovoenjem zakona, posebno ukoliko se podzakonskim aktom menja sutina zakona. Ipak, merenje koje bi pokualo da odredi u kojoj meri dolazi do takvog odstupanja neizbeno bi bilo subjektivne prirode i bilo bi ga veoma teko sprovesti.

  KOMPONENTA 2 AURNOST SPROVOENJA ZAKONA Indikator usvojenih podzakonskih akata 18.2

  Indikator kanjenja podzakonskih akata 2.4

  Proseno kanjenje usvojenih propisa iznosilo je 257 dana ili oko 9 meseci. Proseno kanjenje propisa kojima je istekao rok je 425 dana.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 9

  Prilikom izraunavanja drugog indikatora - indikator kanjenja podzakonskih akata morali smo

  da vodimo rauna o predvienim rokovima. Naime, kanjenje od 30 dana nije isto ako je zakon

  predvideo rok od 3 meseca ili rok od jedne godine za donoenje podzakonskih akata. Ako bi se

  indikator zasnivao samo na tome da li je propis donet u zakonom predvienom roku, svi bi imali

  podsticaj da koriste nerealno duge rokove kako bi uvek ispunili vremenski rok predvien

  zakonom. Za svaki propis donet u roku indikator iznosi 100. U sluaju kraeg roka do 6 meseci,

  ak i u sluaju kanjenja obraunat je pozitivan indikator. Za svako kanjenje u primerenom

  roku takoe je dat izvestan broj poena, pri emu je maksimalna vrednost indikatora iznosila 50

  u sluaju roka od tri meseca i 30 u sluaju 6 meseci.

  Rok od 3 meseca Kanjenje do 3 meseca Kanjenje preko 3 meseca 100 od 50 do1 0

  Rok od 6 meseca Kanjenje do 3 meseca Kanjenje preko 3 meseca 100 od 30 do1 0

  Na primer, ako je bio predvien rok od 3 meseca, a propis bio donet sa zakanjenjem od 30

  dana, indikator je obraunat kao 2/3 od 50, tj. 33.3. Naalost kanjenja su bila tolika, da i ovo

  gledanje kroz prste, odnosno davanje pozitivne vrednosti indikatorima u sluaju malog

  kanjenja nije moglo da uvea dobijeni rezultat.3 Odgovarajuim ponderisanjem za svaki od 209

  propisa dobijeni indeks iznosi poraznih IKPA=2.4.

  Poto se i jednom i drugom indikatoru pridaje isti znaaj, prosena ocena za drugu komponentu

  iznosi IPA= 10.3. S obzirom da je proseno kanjenje preko 200 dana, veoma niska vrednost

  indikatora ne iznenauje. Kanjenje takoe ukazuje da je ono pre svega posledica rada

  prethodne vlade, i da e jedan od najveih izazova u radu nove vlade biti da znaajno ubrza

  tempo donoenja podzakonskih akata. U tabeli dajemo rezultate i za pojedina ministarstva

  (presek je takoe kraj novembra). Rezultati ne sadre podzakonske akte koje donose drugi

  organi (npr. agencije). U pogledu procenta usvojenih podzakonskih akata najbolji rezultat ima

  Ministarstvo pravde i dravne uprave koje je donelo propise u vezi sa Zakonom o izvrenju i

  obezbeenju, dok su Ministarstvo finansija i privrede i Ministarstvo graevinarstva i urbanizma

  usvojili treinu predvienih podzakonskih akata. U pogledu kanjenja podzakonskih akata,

  praktino je samo Ministarstvo finansija i privrede neke od predvienih propisa donelo u roku.

  Naziv institucije Indikator usvojenih podzakonskih akata

  Indikator kanjenja podzakonskih akata*

  Ministarstvo energetike, razvoja i zatite ivotne

  sredine

  4.5 1.1

  Ministarstvo finansija i privrede 33.3 9.9

  Ministarstvo graevinarstva i urbanizma 35.3 0

  Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i

  vodoprivrede

  8.5 0

  Ministarstvo pravde i dravne uprave 71.4 0

  Ministarstvo spoljne i unutranje trgovine i

  telekomunikacija

  0.0 0

  *vea vrednost indeksa je bolja

  3 Kako bi demotivisali davanje preterano dugakih rokova, npr. u sluaju kada je rok iznosio preko jedne godine,

  maksimalna vrednost indeksa ak i u sluaju da je propis usvojen u roku ne bi bila 100. Ipak, potrebe za ovakvim

  vidom korekcije nije bilo, jer su svi akti predvieni u navedenim rokovima kasnili.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 10

  Analiza efekata propisa podrazumeva izradu propisa zasnovanu na jasnom definisanju

  problema i ciljeva, razmatranju razliitih regulatornih reenja i njihovih potencijalnih efekata. U

  okolnostima u kojima je to mogue, detaljna analiza efekata podrazumeva i kvantifikovanje

  trokova i koristi. U meri u kojoj je analiza dosledno sprovedena i sam propis po pravilu je

  kvalitetniji. Drugim reima, kvalitet same analize efekata propisa predstavlja dobru

  aproksimaciju kvaliteta i temeljnosti pripreme propisa.4

  Komponenta kvaliteta pripreme propisa obuhvata tri indikatora.

  Prvi indikator je procenat nacrta zakona ije obrazloenje

  formalno sadri deo koji se odnosi na analizu efekata.5 Drugi

  indikator dobijen je na osnovu ocena Kancelarije za regulatornu

  reformu u pogledu pojedinane analize efekata. Ukoliko je

  navedeno da ne sadri analizu takvom zakonu dodeljena je

  vrednost 0. Ukoliko sadri deliminu analizu dodeljena je

  vrednost 0.3, i ako je navedeno da sadri analizu dodeljena je

  vrednost 1.6 U velikom broju sluajeva, ak i kad formalno analiza

  postoji, kvalitet te analize je upitan. NALED je na osnovu analize

  analiza utvrdio one kod kojih je izvrena kvantifikacija odreenih veliina (trokova, koristi) i

  na osnovu takvih podataka formiran je i indikator koji opisuje kvalitet analiza. NALED je na

  osnovu analize zakona koji su usvojeni u skuptini i zakona u proceduri utvrdio da je od 55

  zakona koji su imali direktan ili posredan uticaj na privredu ili su po drugom osnovu trebali da

  budu predmet analize efekata 35 zakona ispunilo formalni zahtev, tj. dostavljen je izvetaj o

  sprovedenoj analizi u okviru obrazloenja nacrta zakona.7 Dobijeni indikator analiza efekata

  propisa iznosi IAEP=63.6.

  Drugi indikator kvaliteta sadraja analiza, NALED je dobio na osnovu podataka Kancelarije za

  regulatornu reformu. Sa presekom na kraju novembra Kancelarija je dobila ukupno 67 nacrta

  zakona.8 Od tog broja Kancelarija je ocenila da 24 nacrta sadre analizu, 37 sadri deliminu

  analizu,a da za 3 nacrta nije bilo potrebno dostaviti analizu. Prema oceni Kancelarije samo 3

  nacrta nisu sadrali formalan izvetaj o sprovedenoj analizi.9

  4 U praksi postoje i odstupanja, tako da vrlo kvalitetni propisi koji su temeljno pripremani nisu praeni adekvatnim izvetajem o sprovedenoj analizi i obrnuto kvalitetna analiza esto nije praena adekvatnim reenjima u zakonima. Ipak, re je o izuzecima.

  5 Nisu uzeti u obzir zakoni koji se odnose na potvrivanje meunarodnih sporazuma ija obrazloenja ne treba da sadre izvetaj o sprovedenoj analizi propisa.

  6 U proteklih godinu dana dolo je do naglog poveanja izvetaja o sprovedenoj analizi koji su ocenjeni tako da delimino zadovoljavaju zahteve. U tom smislu ovaj indikator je znaajno precenjen. Zbog toga smo umesto ocene 0.5 u sluaju kada postoji delimina analiza, dodelili manju vrednost, jer uobiajeno delimine analize esto sadre samo rudimentarnu ocenu efekata ili je ni ne sadre. S obzirom da Kancelarija za regulatornu reformu treba da usvoji metodologiju kojom e se na znatno pouzdaniji nain utvrivati kvalitet podnete analize, u meri u kojoj novi sistem ocenjivanja bude zaiveo, bie mogue i znatno unaprediti nain obrauna ove komponente. 7 Napominjemo da je re o formalnom ispunjavanju obaveze. Na primer ako je re o promeni samo jednog lana mogue je da nije bilo potrebe za analizom, ali je formalno bilo potrebno to i objasniti.

  8 Pet nacrta dostavljena su dva puta, te je uzeta u obzir samo poslednja ocenjena verzija nacrta. 9 Nisu uzeti u obzir nacrti za koje je ocenjeno da nije potrebna analiza.

  KOMPONENTA 3 KVALITET PRIPREME PROPISA Indikator analiza efekata propisa 63.6

  Indikator sadraja analiza 52.4 Indikator kvantifikacije regulatornih efekata 12.9

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 11

  Za razliku od prethodnog indikatora, indikator sadraja analiza obuhvata rad i prethodne i nove

  vlade. Naime jedan broj zakona iako je usvojen na vladi nije stigao u skuptinu zbog izbora.

  Obraunati indikator iznosi IKAE=52.4.

  Trei indikator kvantifikacije regulatornih efekata dobijen je detaljnim uvidom u dostavljene

  analize efekata. Razmatran je broj analiza koji sadre kvantifikaciju ili ukoliko ona nije potrebna

  navode razmatrane opcije. Rezultati su ovde znatno loiji, to ukazuje da se trenutno potuje

  samo forma, dok se analize ne sprovode ili ako su i sprovedene, onda se njihovi rezultati ne

  prikazuju na adekvatan nain. Od 66 nacrta za koje je bilo potrebno pripremiti analizu samo 3

  analize sadre detaljne procene trokova i koristi, dok jo 11 analiza sadri kvantitativnu

  analizu10, tako da je dobijeni Indikator kvantifikacije regulatornih efekata IQAE=12.9. I u ovom

  sluaju svaki indikator ima jednak ponder (0.33) te je Indikator koji opisuje kvalitet pripreme

  propisa IKPP=43.0.

  U tabeli dajemo pregled indikatora kvaliteta pripreme propisa prema ministarstvima. U prvoj

  koloni je procenat propisa koji je usvojen, a koji u obrazloenju sadri i prikljuenu analizu. U

  sluaju Ministarstva finansija i privrede od 27 propisa, formalno analiza je bila prikljuena u 19

  sluajeva, to daje rezultat od 73.0. U drugoj koloni je dat indikator prema ocenama Kancelarije

  za regulatornu reformu. Na primer, za zakone kod kojih je predlaga bilo Ministarstvo finansija i

  privrede (i nadlena ministarstva iz prethodnog saziva) u toku 2012. godine od 29 zakona u

  samo 5 sluajeva je ocenjeno da obrazloenje sadri analizu, dok je ak u 22 sluaja ocenjeno da

  sadri samo deliminu analizu, a u dva sluaja KRR je smatrala da analiza nije potrebna. Na

  osnovu ovih podataka indikator iznosi (5x1 + 22x0.33)/27=45.4. Kod treeg indikatora od 27

  analiza, za samo jednu uraena je adekvatna kvantifikacija, dok je u pet sluajeva postojao neki

  vid kvantifikacije, tako da se dobija sledei rezultat (1x1+5x0.5)/27=13.0.

  Indikatori kvaliteta pripreme propisa po ministarstvima

  Naziv institucije Indikator analiza efekata propisa

  Indikator kvaliteta

  sadraja analiza prema oceni KRR

  Indikator kvantifikacije regulatornih

  efekata

  IKPP

  Ministarstvo finansija i privrede 73.0 45.4 13.0 43.8

  Ministarstvo saobraaja 100.0 66.5 9.4 58.6

  Ministarstvo graevinarstva i urbanizma

  100.0 33.3 0.0 44.4

  Ministarstvo rada, zapoljavanja i socijalne politike

  0.0 66.5 0.0 22.2

  Ministarstvo spoljne i unutranje trgovine i telekomunikacija

  - 66.5 0.0 -

  Ministarstvo energetike, razvoja i zatite ivotne sredine

  100.0 69.0 15.0 61.3

  Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede

  100.0 27.5 0.0 42.5

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolokog razvoja

  0.0 85.7 23.7 36.5

  10 U sluaju postojanja delimine kvantifikacije daje se vrednost 0.5. Tako da je obraunata vrednost jednaka (3+0.5*11)/66=12.9.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 12

  KOMPONENTA 4 JAVNOST U PRIPREMI I DONOENJU PROPISA Indikator javnih rasprava i konsultacija 36.3 Indikator dostupnosti nacrta zakona -

  Indikator hitnosti postupka 19.2

  Na osnovu tabele, oigledno je da samo neka ministarstva u potpunosti potuju i formalni

  zahtev, dok druga ministarstva to potuju samo delimino. Kvalitet analize je takoe upitan, a

  kvantifikacija trokova i korist je vie izuzetak nego pravilo. Na primer, Ministarstvo prosvete,

  nauke i tehnolokog razvoja priprema kvalitetnije analize koje sadre vie kvantifikacija od

  Ministarstva finansija, ali neke zakone koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolokog

  razvoja slalo u skuptinsku proceduru je poslalo bez ikakve analize.

  Jedan od kljunih elemenata kvalitetnog regulatornog okvira je i postojanje javnosti u toku

  izrade propisa. Javnost u pripremi i izradi propisa ostvaruje se pravovremenim pruanjem

  uvida u nacrt zakona, javnim diskusijama i drugim nainima koje omoguavaju da

  zainteresovane strane uzmu aktivno uee. Prema analizama Transparentnosti Srbija

  zakonske odredbe o javnim raspravama su neodreene, odnosno ne postoji unapred definisan

  oblik javne debate, niti sankcije u sluaju da neki javni organ propusti da to uini. 11Ispunjenje

  ove zakonske obaveze se ne prati na odgovarajui nain, dok je interesovanje graana slabo. U

  Republici Srbiji propisima je utvreno da je javna rasprava u pripremi zakona obavezna ukoliko

  se tim zakonom bitno menja pravni reim u jednoj oblasti ili ako se ureduju pitanja koja

  posebno zanimaju javnost. Osim navedene obaveze pitanje javne rasprave nije blie ureeno.

  Ipak, u nekim sluajevima, iako zvanino nema javne rasprave, ona se sutinski odvija na drugi

  nain (okrugli stolovi, javni skupovi, prezentacije i sl.).

  Prvi indikator koji se odnosi na javnost u pripremi i donoenju propisa je indikator javnih

  rasprava i konsultacija. Prilikom obrauna ovog indikatora javilo se nekoliko problema. Naime,

  u sluaju pojedinih zakona u prvoj polovini ove godine, odnosno krajem prole godine odrane

  su javne rasprave. Meutim, zakoni su povueni iz skuptinske procedure i pitanje je koji i u

  kom periodu e neki od tih zakona ponovo proi kroz javnu

  raspravu i nakon izmena biti upueni u skuptinu. Drugi

  problem je nain tretiranja zakona kod kojih zvanino nije bilo

  javne rasprave, ali je ona sutinski bila odrana. Konano, u

  sluaju veoma malih zakonskih intervencija nije bilo potrebno

  sprovesti javnu raspravu, tako da takve propise nismo uzeli u

  obzir. I pored toga javlja se problem subjektivne procene

  postojanja potrebe za odravanjem formalnih ili neformalnih

  javnih rasprava. Ovu dilemu otklonili smo tako to smo

  pretpostavili da su konsultacije (formalne javne rasprave ili

  neformalne konsultacije) potrebne kod svih novih zakona, dok

  je kod izmena i dopuna zakona to bilo potrebno uiniti u

  svakom drugom sluaju.

  11 Transparentost Srbija Javne rasprave u Republici Srbiji analiza pravnog okvira i prakse, mart 2012.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 13

  NALED je izvrio analizu nacrta koji su dostavljeni Kancelariji za regulatornu reformu, kao i

  zakone koji su usvojeni ili su uli u skuptinsku proceduru nakon odranih izbora. U prvom

  sluaju od 66 zakona koje je pratila analiza efekata u 21 sluaju re je o novom zakonu, dok je u

  45 sluajeva re o izmenama i dopunama. Od 21 novog zakona u 11 sluajeva sprovedna je

  formalna ili neformalna javna rasprava. Od 45 izmena i dopuna zakona prema usvojenom

  kriterijumu u polovini sluajeva trebalo je sprovesti javnu raspravu. To je uinjeno u 7 sluajeva.

  Dobijeni indikator IJR= 0.5(11/21)+ 0.5(7/22.5)=41.7.

  Od septembra 2012. godine NALED je poeo da vodi evidenciju o objavljivanju nacrta i predloga

  zakona i vremenu od objavljivanja nacrta do usvajanja.12 Prikupljeni su podaci za 29 nacrta i

  predloga zakona. Na osnovu ovih podataka namera NALED-a je da formira indeks dostupnosti

  nacrta zakona. U 21 od 29 sluajeva nacrt je bio dostupan, dok je u jo 7 sluajeva objavljen

  predlog. Obeshrabrujue je to su nacrti ili predlozi bili dostupni veoma kasno (u najboljem

  sluaju mesec, a u najgorem samo nekoliko dana pre usvajanja). S obzirom na veoma kratak

  vremenski period koji ne pokriv celu godinu, kao i relativno mali broj propisa, odluili smo da za

  2012. godinu ovaj indikator ne bude ukljuen u obraun indeksa javnosti. U prilog takvoj odluci

  ide i injenica da je dobra aproksimacija ovog indikatora indikator hitnosti postupka.

  Javnost u pripremi i donoenju propisa bitno je naruena u sluaju hitnog postupka. Stoga drugi

  indikator prikazuje uee hitnog postupka u ukupnom broju usvojenih zakona i predloga koji

  se nalaze u skuptinskoj proceduri. Od 55 zakona koji utiu na poslovno okruenje, ak u 45

  sluajeva primenjen je hitan postupak. Indikator dobijamo tako to se od 100 oduzme procenat

  korienja hitnog postupka (vee uee hitnih postupaka smanjuje vrednost indeksa). Dobijeni

  indikator korienja hitnog postupka IKHP=100-81.8=19.2.13

  Na osnovu dva dobijena indikatora Indeks javnosti prilikom pripreme i donoenja propisa

  iznosi 30.5. U tabeli dajemo pregled za ministarstva koji potvruje nae nalaze, a za koje je

  mogao biti izvren obraun. Skoro sva ministarstva su zakone koje su slali u skuptinsku

  proceduru slali po hitnom postupku. Veina ministarstava sprovodi javne rasprave, meutim

  pojedina ministarstva samo alju drugim nadlenim organima, ne omoguavajui aktivno uee

  privatnog sektora, iako ti propisi imaju direktan uticaj na privredu. ini se da je znatno vei

  problem zloupotreba hitnog postupka, jer tek svaki etvrti zakon koji su slali ministarstva

  nadlena za saobraaj, zdravlje i finansije i privredu nije iao po hitnom postupku, dok je kod

  drugih ministarstava korienje hitnog postupka pravilo bez izuzetka.

  12Indikator javnosti mogue je poboljati dodatnim prikupljanjem informacija o tome da li je: (1) postojala mogunost uea zainteresovanih strana; (2) miljenje uesnika u procesu konsultacija uinjeno javnim; (3) uesnicima koji su podneli inicijativu, komentar, i sl. dat pisani odgovor; (4) izvetaj o analizi efekata u okviru obrazloenja sadrao izneta miljenja uesnika. S obzirom na vremensko ogranienje prilikom pripreme Izvetaja, kao i ne postojanjem podataka nije bilo mogue rekonstruisati podatke za 2012. godinu. 13 Alternativa je da se pretpostavi da je za jedan broj zakona poeljno koristiti hitan postupak. Ako pretpostavimo da je to 20%, onda bi obraun ovog indikatora iznosio 1-69.8/80=22.8. S obzirom da se dobijeni indikator ne menja drastino, opredelili smo se za jednostavniji nain obrauna.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 14

  Indikatori kvaliteta pripreme propisa po ministarstvima

  Naziv institucije Indeks javnih rasprava i konsultacija

  Indikator hitnosti Zbirni Indeks javnosti

  Ministarstvo finansija i privrede

  37.2 23.1 30.2

  Ministarstvo saobraaja 90.0 25.0 57.5

  Ministarstvo rada, zapoljavanja i socijalne politike

  0.0 0.0 0.0

  Ministarstvo energetike, razvoja i zatite ivotne sredine

  61.1 0.0 30.6

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolokog razvoja

  83.3 0.0 41.7

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 15

  Jedan od najee navoenih ciljeva u poslednjih nekoliko

  godina u Srbjiji je bilo i pojednostavljivanje svakodnevnog

  poslovanja. To se pre svega odnosi na administrativne

  trokove koji su nametnuti propisima. Ogranienje

  navedenih indikatora, iako su merljivi, je to se treba usvojiti

  interval kako za administrativne trokove, tako i za

  parafiskalne namete. Takoe, nekoliko znaajnih

  parafiskalnih nameta je ukinuto, no trenutno nije mogue

  dati tanu procenu uteda. Zbog nedostatka podataka nije

  mogue obraunati ukupne efekte za 2012.godinu, tako da su

  u oba sluaja dati obrauni za kraj 2011. godine prema

  studiji NALED-a. Usled znaajnog poboljanja, pre svega u

  domenu ukidanja parafiskalnih nameta oekujemo znaajno

  poboljanje ove komponente u narednom izvetaju.

  Prva mera zasniva se na sveobuhvatnom merenju adminstrativnih trokova u Republici Srbiji, odnosno studiji BEP-a. Na osnovu obrauna administrativnih trokova preko 200 najznaajnijih administrativnih procedura korienjem metoda standardnog troka, utvreno je da administrativni trokovi u Srbiji iznose izmeu 3.8-4.2% BDP-a. Re je o trokovima nastalim usled nametanja odreenih obaveza, pri emu ti trokovi nisu samo trokovi nastali angaovanjem treih lica, ve i trokovi gubitka vremena zaposlenih, i drugi trokovi nastali kako bi se odgovorilo na specifini adminstrativni zahtev. Na osnovu merenja u drugim zemljama uzimamo da se procenat administrativnih trokova kree u intervalu od 2% do 5% BDP-a. Tako da je za 4% kao srednju vrednost pomenutog intervala procene indikator administrativnih trokova za Srbiju iznosi IAT= 33.3.14 U ukupnom ueu administrativnih trokova ubedljivo najvei deo stvaraju propisi za koje je nadleno Ministarstvo finansija i privrede, odnosno uprave tog ministarstva.

  Lista tela koja stvaraju najvee administrativne trokove Procena adminstrativnog troka u milionima dinara

  Poreska uprava (Ministarstvo finansija i privrede) 32,529

  Ministarstvo finansija i privrede 12,746

  Uprava carina (Ministarstvo finansija i privrede) 11,856

  Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede 2,478

  PIO/RZZO 2,198

  Agencija za privredne registre 1,386

  Uprava za javne nabavke (Ministarstvo finansija i privrede)

  1,286

  Centar za socijalni rad - Ministarstvo rada, zapoljavanja i socijalne politike

  667

  Ministarstvo rada, zapoljavanja i socijalne politike Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

  646

  14 Maksimalna ocena je 100 u sluaju da je administrativni troak na nivou od 2% i 0 ako je jednak 5 i vie procenata. S obzirom da je procenat za Srbiju 4%, jednostavno je zakljuiti da indikator iznosi 33.3.

  KOMPONENTA 5 REGULATORNO OPTEREENJE Indikator uea administrativnih trokova u BDP 33.3

  Indikator uea 20 najveih parafiskalnih nameta u BDP 17.5

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 16

  Drugi indikator baziran je na NALED-ovom istraivanju parafiskalnih nameta. Indikator se formira na osnovu uea 20 najveih parafiskalnih obaveza u 2011. godini u odnosu na BDP. Prema NALED-ovoj studiji Sistem neporeskih i parafiskalnih formi u Republici Srbiji ukupan iznos na osnovu 20 najveih parafiskalnih obaveza iznosio je 68,3 milijardi dinara.15 U odnosu na BDP izraen u tekuim cenama za 2011. godinu, uee iznosi 2.15%. U sluaju ovog indikatora postojao je problem uporedivosti, odnosno nekog repera na osnovu kog bi se ustanovilo primereno uee parafiskalnih obaveza. Opredelili smo se za raspon od 0.5 do 2.5% BDP-a, tako da uee do 0.5% BDP-a daje vrednost indikatoru od 100, a vrednost od 2.5% i vie daje vrednost 0. Za uee od 2.15% BDP-a Indikator parafiskalnog optereenja iznosi IPF=17.5.

  Na osnovu obrauna dva indikatora dobijena vrednost indeksa regulatornog optereenja iznos IDI =25.4

  15 Postoje znaajna ogranienja ovako iskazanog indikatora, ali je time omoguena relativno laka provera na osnovu podataka Trezora. Sveobuhvatniji nain merenja zahtevao bi da se svake godine radi veoma detaljna studija, to je zbog niza ogranienja isuvie ambiciozan poduhvat.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 17

  Privrednim subjektima treba pruiti informacije u vezi primene

  propisa kako bi mogli normalno da obavljaju privrednu aktivnost.

  Dostupnost informacija analizirali smo pomou tri indikatora. Prvi

  indikator je indikator brzine odgovora na upit privrednog subjekta.

  Ministarstvima i izabranim regulatornim telima poslali smo e-mail

  u kom smo postavili pitanje u vezi osobe kojoj se moe postaviti

  upit u vezi javnih nabavki. Pitanje je postavljeno tako da svako od

  tela moe jednostavno da odgovori na njega. Re je o uobiajenoj

  tehnici poznatoj pod nazivom mystery shopper koja se koristi od

  strane kompanija koja se bave istraivanjem trita, ali i

  organizacija koje kontroliu rad javne uprave. Od 45 tela dobijen je

  odgovor od samo 5, tako da je vrednost indikatora IBOU=11.1.

  Istim telima obratili smo se sa slinim zahtevom. Ovog puta poslat je zahtev za pristup

  informacijama od javnog znaaja za potrebe ocene indikatora rada Vlade Republike Srbije o

  broju zaposlenih, odnosno ueu zaposlenih po Zakonu o radu i Zakonu o dravnim

  slubenicima, kao i ueu javnih nabavki male vrednosti u ukupnim nabavkama. Od 43 tela

  kojima je poslat zahtev dobijen je odgovor od 33, dok su odgovor, ali bez podataka dostavila jo

  4 tela. Zanimljivo je da su sva tela koja su poslala odgovor to uinila u potpunosti, tj. dati su

  podaci i za zaposlene i za javne nabavke, tako da nije bilo potrebe za korekcijom vrednosti.

  Obraunati indikator informacija od javnog znaaja iznosi IIJZ=76.7.

  Trei indikator formiran je na osnovu uvida u web prezentacije ministarstava i regulatornih

  tela. Za svako telo NALED je kontrolisao da li prezentacija sadri propise koji se mogu preuzeti,

  da li je dat informator i da li je dat kontakt. Analizirane su web prezentacije 41 tela. Sva tela su

  ispunila u potpunosti sva tri navedena

  kriterijuma, tako da je indikator web

  prezentacija Iwp=100. Ipak, treba naglasiti da

  je preglednost nekih prezentacija mogue

  znatno poboljati. Pored toga, NALED je

  proveravao i dostupnost miljenja na web

  prezentacijama ministarstava i regulatornih tela. Ukupno 7 tela daje miljenja i objanjenja u

  pogledu primene propisa. Nekoliko ministarstava nije uinilo dostupnim miljenja, ve su

  privredni subjekti i dalje prinueni da se dovijaju ili moraju da plaaju usluge komercijalnih

  baza propisa. Na osnovu obrauna tri indikatora dobijena vrednost indeksa dostupnosti

  informacija iznosi IDI=62.2.

  KOMPONENTA 6 DOSTUPNOST INFORMACIJA Indikator brzine odgovora na upit privrednog subjekta 11.1 Indikator dostupnosti informacija od javnog znaaja 76.7 Indikator web prezentacija 100.0

  Prema podacima dobijenim od 26 tela, 1003 lica imalo je ugovor o privremenom i povremenom vrenju poslova, ugovor o delu ili ugovor o dopunskom radu

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 18

  Indikatori dostupnosti informacija

  Naziv institucije Indikator brzine odgovora na upit

  Indikator dostupnosti

  informacija od javnog znaaja

  Indikator web prezentacija

  Zbrini indikator

  Ministarstvo finansija i privrede

  0 100.0 100.0 66.6

  Ministarstvo saobraaja 0 100.0 100.0 66.0

  Ministarstvo rada, zapoljavanja i socijalne politike

  0 0 100.0 33.3

  Ministarstvo energetike, razvoja i zatite ivotne sredine

  0 0 100.0 33.3

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolokog razvoja

  0 100.0 100.0 66.6

  Ministarstvo pravde i dravne uprave

  0 100.0 100.0 66.6

  Ministarstvo poljoprivrede,umarstva i vodoprivrede

  0 100.0 100.0 66.6

  Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

  0 0 100.0 33.3

  Ministarstvo spoljne i unutranje trgovine i telekomunikacija

  0 100.0 100.0 66.6

  Ministarstvo graevinarstva i urbanizma

  0 0 100.0 33.3

  Tabela prikazuje obraun indikatora dostupnosti informacija za pojedina ministarstva.

  Regulatorni Indeks Srbije dobijen kao prosena vrednost obraunatih komponenti iznosi 31.7

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 19

  ANKETA KVALITETA REGULATORNOG OKRUENJA

  Kako bi analizirao percepciju privrednih subjekata o kvalitetu regulatornog okvira NALED je

  sproveo istraivanje preduzea na teritoriji Srbije u periodu od 4. do 15. novembra 2012.

  godine. Okvir uzorka inila je baza preduzea evidentiranih u Agenciji za privredne registre u

  Srbiji, koja su podnela godinje zavrne raune za 2010. fiskalnu godinu. Re je o tzv. kvotnom i

  stratifikovanom tipu uzorka ija struktura odgovara strukturi domena preduzea registrovanih

  Kako bi analizirao percepciju privrednih subjekata o kvalitetu regulatornog okvira NALED je

  sproveo istraivanje preduzea na teritoriji Srbije u periodu od 4. do 15. novembra 2012.

  godine. Okvir uzorka inila je baza preduzea evidentiranih u Agenciji za privredne registre u

  Srbiji, koja su podnela godinje zavrne raune za 2010. fiskalnu godinu. Re je o tzv. kvotnom i

  stratifikovanom tipu uzorka ija struktura odgovara strukturi domena preduzea registrovanih

  u Srbiji, dok je stratifikacija izvrena na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i

  veliine preduzea. Istraivanje se sprovodilo telefonskom anketom (CATI) i trajalo je u proseku

  oko 20 minuta po ispitaniku.

  Kvalitet regulatornog okruenja

  Na pitanje kako ocenjuju razliite aspekte u vezi sa regulacijom, privrednici su se izjasnili na

  sledei nain:

  58

  41

  26

  20

  15

  14

  11

  8

  8

  6

  11

  23

  29

  41

  32

  52

  52

  63

  73

  63

  Dostupnost informacija o donetimpropisima na sajtu ministarstva i

  Informativnost web prezentacijadravnih organa

  Kvalitet novih propisa

  Dostupnost nacrta i predloga propisa uperiodu pre njihovog usvajanja

  Temeljnost pripreme novih propisa

  Otvorenost za prihvatanje predloga sajavne rasprave

  Donoenje podzakonskih akata u rokuime se omoguava sprovoenje

  Stepen ukljuenosti preduzea i drugihzainteresovanih strana u javne rasprave

  Administratvno optereenje nametnutopropisima (papirologija)

  Brzina reagovanja na predloge privredekako bi izmenama propisa poboljala

  Povoljno (4+5) Nepovoljno (1+2)

  Najpovoljnije ocenjena je dostupnost informacija o propisima na sajtovima dravnih organa,

  dok je najvie nepovoljnih ocena ima administrativno optereenje nametnuto propisima. Kako

  bi izvrili poreenje sa NALED-ovim indeksom kvaliteta regulatornog okruenja, agregirali smo

  odgovore na slian nain kao prilikom formiranja Indeksa, a zatim smo NALED-ov Regulatorni

  Indeks Srbije transformisali tako da bude potpuno uporediv sa prosenom ocenom iz ankete.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 20

  2,5

  2,4

  2,5

  2,4

  ocena

  Moemo da uoimo veliko podudaranje percepcije privrednika i NALED-ovog Regulatornog

  Indeksa Srbije, osim u pogledu aurnosti sprovoenja zakona, odnosno donoenja

  podzakonskih akata u roku. Koeficijent korelacije je 84.6.

  Zanimljivo je da preduzetnici veinu aspekata procenjuju neto pozitivnije u poreenju sa

  preduzeima, dok je raspored prema visini ocene razliitih aspekata gotovo identian.

  20

  20

  18

  14

  51

  41

  48

  48

  Umanjeno je administrativnooptereenje koje nameu zakoni i

  propisi

  Poveala se mogunost da privredauestvuje u procesu izmene zakona

  i propisa koji se odose na

  Umanjeno je finansijskooptereenje koje nameu zakoni i

  propisi

  Poveala se transparentnost ividljivost poslovanja u Srbiji

  Slae se (4+5) Ne slae se (1+2)

  Predstavnici privrednih subjekata srednje veliine u proseku imaju negativnije procene, u poreenju sa predstavnicima malih, a posebno velikih privrednih subjekata.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 21

  Faktori optereenja u poslovanju

  Na pitanje o iniocima koji predstavljaju optereenje u poslovanju, privrednici su odgovorili da

  su to porezi i obavezni neporeski nameti, ali i poslovanje konkurenata u sivoj zoni. Predstavnici

  preduzea u proseku izvetavaju da su u veoj meri optereeni u poreenju sa preduzetnicima,

  izuzev u sluaju poveanja akciza, gde je obrnut sluaj.

  Izvori informacija o zakonskim obavezama

  Na pitanje o glavnom izvoru informacija o

  zakonskim obavezama/propisima koji se

  odnose na poslovanje, ubedljivu prevagu odneli

  su advokati i raunovoe, dok su na drugom

  mestu sajtovi ministarstva. Osnovna razlika

  izmeu preduzetnika i preduzea je to se

  preduzetnici dominantno informiu preko

  advokata i raunovoa, dok preduzea ee

  kao izvore informacija koriste i sajtove

  ministarstava i Slubeni glasnik.

  68

  62

  58

  46

  42

  42

  41

  34

  34

  31

  29

  29

  21

  17

  22

  16

  30

  32

  29

  31

  40

  36

  43

  41

  38

  37

  Porezi i doprinosi na zarade

  Poslovanje konkurenata u sivoj zoni

  Drugi obavezni neporeski nameti (razne takse i naknade)

  Sudski postupci

  Porez na dodatu vrednost

  Administriranje plaanja poreza

  Dobijanje graevinskih dozvola

  Poveanje akciza

  Propis i procedure u vezi sa zapoljavanjem radnika

  Poveanje PDV-a

  Inspekcijski nadzor

  Dobijanje dozvola za rad

  Carine i procedure u vezi sa spoljnom trgovinom

  Optereuje (4+5) Ne optereuje (1+2)

  35%

  18%

  16%

  13%

  10%

  8%

  1%

  Advokati i raunovoe

  Sajtovi ministarstva

  Slubeni glasnik

  Poslovne internetprezentacije

  tampa i televizija

  Drugo

  Ne zna

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 22

  Vreme i novac potroeni na administrativne radnje vezane za potovanje propisa

  Prema odgovorima dobijenim na pitanje o odnosu vremena i novca potroenjog na bavljenje

  administrativnim procedurama i preduzea i preduzetnici odgovorili su da im uglavnom treba

  isto ili vise vremena nego pre. To znai da se neke koristi od pojednostavljivanja

  administrativnih procedura i uklanjanja parafiskalnih nameta jo uvek ne oseaju u praksi.

  Koliko vremena direktor troi na administrativna i regulatorna pitanja

  Oko polovine (46%) direktora provede

  manje od 20 % obavljajui poslove koji su u

  vezi sa administrativnim i regulatornim

  pitanjima. Preko 20% provede izmeu 30 i

  50 procenata radnog vremena reavajui

  administrativne probleme, a u 12%

  anketirani su odgovorili da ak polovinu ili

  vie svog radnog vremena umesto da se

  bave voenjem preduzea, bave se

  reavanjem pitanja nametnutih propisima.

  U proseku, direktor preduzea potroi 30%

  radnog vremena na bavljenje

  administrativnim i regulatornim pitanjima.

  26%

  20%

  18%

  21%

  12%

  2%

  Do 10%

  11-20%

  21-30

  31-50%

  51% i vie

  Ne zna

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 23

  Administrativna procedura koja najvie optereuje poslovanje usled njenog trajanja

  Procedure i potvrde u poreskoj upravi/upravi prihoda, regulisanje graevinskih dozvola i

  legalizacija objekata spontano se najee navode kao procedure koje optereuju poslovanje

  usled dugotrajnosti, kako meu preduzeima, tako meu preduzetnicima Iako treba biti

  oprezan, jer nijedna od procedura nije dominantna po pitanju administrativnog optereenja,

  rezultati ukazuju da reforma naina obrauna i plaanja poreza i konano uvoenje reenja

  baziranih na informacionim tehnologijama koja kasne ve vie od godinu dana mogu u velikoj

  meri olakati poslovanje bar nekim preduzeima i preduzetnicima u Srbiji. Takoe, oigledno je

  da skoranja polovina reforma prijave i odjave zaposlenih, kao i druge procedure u PIO i RZZO

  treba dodatno pojednostaviti.

  Redosled administrativnih procedura ostaje veoma slian kada preduzetnici i preduzea

  odgovaraju na pitanje Koje jo administrativne procedure optereuju zbog njihovog trajanja.

  Jedina razlika je to preduzetnici u veem broju odgovaraju da nijedna procedura ne pravi

  problem zbog trajanja.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 24

  Administrativna procedura koja najvie optereuje poslovanje usled njene uestalosti

  Rezultati ankete daju sline rezultate po pitanju optereenosti usled uestalosti odreenih

  procedura. Najvea razlika je zamena redosleda poreskih procedura i administrativnih poslova

  u PIO i RZZO.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 25

  Uestalost inspekcija

  Oko treine privrednih subjekata izvestilo je da nije imalo

  posetu inspekcije u 2012. godini. S druge strane, priblino

  svaki 6 privredni subjekat imao je 5 ili vie poseta od strane

  inspekcije. Zanimljivo je da ak 51% privrednih subjekata u

  Beogradu tokom 2012. godine nije imao posetu inspekcije.

  Privredne subjekte

  najee su poseivale

  inspekcija rada,

  odnosno trina i

  poreska inspekcija.

  Uestalost pojedinih

  vrsta inspekcija zavisi

  od delatnosti privrednog subjekta. Proizvodne i uslune

  delatnosti najvie je poseivala inspekcija rada, dok je

  trina inspekcija bila najuestalija u sektoru trgovine.

  Uee na javnim raspravama

  Uee preduzetnika i preduzea koja su tokom 2012. godine uestvovale na jednoj ili vie

  javnih rasprava iznosi 11%. Kao razlog zato ne uestvuju skoro dve treine ispitanika navode

  slabu obavetenost, oko jedne treine navodi da smatra da ne moe da utie na ishod

  regulatornog reenja, dok jedan broj nije uestvovao zbog toga to nije imao vremena.

  30%

  16%

  11%

  15%

  8%

  16%

  4%

  Nijednom

  Jednom

  Dva puta

  Tri puta

  etiri puta

  Pet i vie puta

  Ne zna

  22%

  19%

  11%

  Inspekcija rada

  Trina inspekcija

  Poreska inspekcija

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 26

  POSLOVNO OKRUENJE U OIMA SVETA

  U ovom delu dajemo pregled indeksa koji mere kvalitet regulatornog okruenja Srbije. Na

  osnovu relativne pozicije Srbije formiramo indikatore za dva kljuna pokazatelja. to je pozicija

  Srbije via na listi, to je i vrednost indikatora vea. U sutini indikator se dobija kao razlika 100 i

  percentilnog ranga Srbije. Konana pozicija dobijena je na osnovu proseka dva obraunata

  indikatora Doing Business Svetske banke i komponenti indeksa konkurentnosti Svetskog

  ekonomskog foruma.

  Svetska Banka Doing Business

  Doing Business meri kvalitet poslovnog okruenja

  koristei standardizovane studije sluaja koji se odnose na

  (malo ili srednje) preduzee koji posluje u glavnom gradu

  posmatrane drave. Na osnovu prikupljenih podataka za

  svaku od studija sluaja formiraju se kvantitativni

  indikatori koji omoguavaju poreenje i rangiranje velikog

  broja zemalja. Doing Business obuhvata 10 indikatora koji

  mere lakou obavljanja odreenih administrativnih

  procedura odnosno njihove trokove (pokretanje

  poslovanja, registracija vlasnitva, dobijanje graevinskih

  dozvola, izvrenje ugovora, obraun i plaanje poreza,

  dobijanje prikljuka elektrine energije, obavljanje meunarodne trgovine, reavanje

  nesolventnosti, dobijanje kredita, zatita investitora). Na osnovu deset indikatora Republika

  Srbija je u 2012. godini zauzela 86 mesto od 185. zemalja.

  Svetski ekonomski forum Globalni indeks konkurentnosti (Javne institucije)

  Za potrebe izvetaja ograniili smo se samo na prvu komponentu Globalnog indeksa konkurentnosti, i to na deo koji se odnosi na javne institucije, jer ova podkomponenta direktno meri regulatorno okruenje. Time smo izostavili ne samo komponente koje se odnose na makroekonomsku stabilnost, infrastrukturu, zdravstvo, primarno i vie obrazovanje, veliinu trita, tehnoloki kapacitet, inovacije i sofisticiranost privrednih subjekata, ve i neke komponente koje sadre neke mere koje se odnose na specifina trita (radne snage, finansijsko trite, itd.) Srbija je od 144 zemlje rangirana na 126 mestu. Treba napomenuti da je dobijeni indikator rezultat anketiranja privrednika (Executvie Opinion survey), pa je u sutini re o percepciji regulatornog okruenja, a ne nekom objektivnom merenju.

  Poreenjem kvaliteta regulatornog okruenja u oima sveta i Regulatornog Indeksa Srbije vidi

  se regulatorno okruenje u Srbiji. Ova dva indikatora predstavljaju treu komponentu prema

  kojoj e se pratiti promena kvaliteta regulatornog okruenja u Srbiji.

 • REGULATORNI INDEKS SRBIJE

  www.naled-serbia.org 27

  Pored navedena dva indikatora koji se ujedno i najee koriste, dajemo prikaz jo pet

  pokazatelja formiranih od strane drugih meunarodnih organizacija.

  Od sedam indeksa koji prate poslovno okruenje u irem smislu, Republika srbija se samo u tri

  sluaja nalazi u prvoj polovini rangiranih zemalja. Najbolji rang Srbija ima u sluaju Bertelsman

  Economic Transformation indeksa, ali je re o indeksu koji ne obuhvata razvijene zemlje, ve je

  fokusiran na zemlje u razvoju i zemlje u tranziciji. Iako je re o indeksima koji su objavljeni za

  2012. godinu, treba biti oprezan u njihovom korienju i citiranju jer neki od njih (npr. indeks

  ekonomskih sloboda instituta Fraser, baziraju rezultat na podacima starim nekoliko godina).

  Takoe, neki su plod percepcije, malog broja anketiranih ili u velikoj meri koriste rezultate

  drugih indeksa, dodajui samo nekoliko novih indikatora. U takvim sluajevima ne treba

  oekviati veliku razliku u dobijenim rezultatima.