Click here to load reader

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM · PDF file一Se admite mansardarea cladirilor parter existente, Cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a皿ei suprafete desfa叩rate

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REGULAMENT LOCAL DE URBANISM · PDF file一Se admite mansardarea cladirilor parter existente,...

 • 釜日脚 general invest 閥園側漢を喜閏 月 町田検細事 山 肌書幅書幅

  S.C. SM GENERAL INVEST S.R.[ S LATINA. STR. OITUZ. N R.5 COd pos†aI 23OIO2 1ol/fax O249432 83O

  Sm _ general - 1nvcs†(串)YOh0O ⊂Om

  J28/523/1 99∠), RC)8858〇〇〇

  COn† lBAN 「さ029RZBROOOOO6OOO2288780

  riAIFFESEN BANK. SLATiNA. 1UC] OLT

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

  P.U.Z. - EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA

  IN SPATIU COMERCIAL SI SPATIU DEPOZITARE, STR. ELENA

  DOAMNA, NR. 5, MUNICIPIUL CARACAL JUDETUL OLT

  Beneficiar : VOICU AUREL

  Proiectant : S.C. SM GENERAL INVEST S.R.L.

  Data :  2019

  I. DISPOZITII GENERALE

  l. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

  P.U.Z.

  Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este o docunentatie de urbanism

  Cu CaraCater de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare

  al terenurilor, de realizare?i utilizare al constructiilor in limitele zonei studiate,

  expliciteaz5?i detaliaz着prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.

  Regulanentul Local de Urbanism aferent P.U・Z. aplic5 specific?i detaliaz肴

  PreVederile din Regulamentul General de Urbahism (HGR 525 / 1 996). Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. constituie act de autoritate al

  administratiei publice locale.

  2. BAZA LEGALÅ A

  AFERENT P.U.Z.

  La baza elabor肴rii Regul

  Principal :

  Legea 50 / 1991 privin

  Pentru realizarea locuint

  Regulanentul General d

  Ghidul privind metodoIo

  Prin Ordinul MLPTL rIT. Planul Urbanistic Genera

  NORMATIV DE PR

  SISTEMELOR DE ALI

  (G.P.L) ENDICATIV NP Alte acte legislative?i / s

  GULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

  entului Local de Urbanism aferent P.U.Z. stau in

  autorizarea execut誼i constructiilor?i unele m肴suri

  lor, Cu mOdificむile ulterioare.

  Urbanism aprobat prin HGR 525 / 1996.

  ia de elaborare扉continutul cadru al P.U.Z. aprobat

  76 /N / 16.08.2000.

  al municipiului Caracal.

  IECTARE, EXECUTIE SI EXPLOATARE A

  ANTARE CU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE

  37-99

  u complementare domeniului urbanismului.

  Legea nr. 350/2001 privind amen句area teritoriului?i urbanismului cu

  modificarile ulterioare

  HG 1252/2012 privind aprobarea MetodoIogiei de organizare si functionare a

  CreSelor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara

  Codul Civil - 1egea 287/2009 cu modificarile ulterioare.

 • 釜恥佃 general invest 囚 噛 確 聞細 山 同書細 山 田山田嶋

  S.C. SM GENERAL INVEST S.R.l S LATINA, STR. OITU Z, N R.5 COd pos†oi 230iO2 1ci/fox 0249432 830

  Sm _ genera」 ln>eS†@Yah0O COm

  J28/523/1 99る,尺08858〇〇〇

  COnI IBAN r2O29RZBRO0OOO6C)OO228878O r?AIFF∈S∈N BANK, S」ATiNA, 」Ud C)しT

  - Ordinul MLPAT m.10IN/1993 privind aprobarea ”NORMATIVULUI

  PENTRU

  PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME IN LOCALITATI

  URBANE indicativ P1 32-93 (inlocuit partial prin nomativul NP24-97) - Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentm aprobarea MetodoIogiei de infomare si

  COnSultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de

  anen劉are a teritoriului si de urbanism

  - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, rePublicata, Cu mOdificarile ulterioare.

  - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea?i sanctionarea contraventiilor la nomele

  legale de igien串i sanatate publica, rePublicata

  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, Cu mOdificarile ulterioare

  - Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protec函mediului, aPrObata prin

  - Legea nr. 265/2006, Cu mOdificarile単completarile ulterioare.

  - Legea ur.24/2007 a spatiilor verzi, rePublicata, Cu mOdificarile ulterioare

  - Legea nr. 7/1996 privind cadastrul?i publicitatea imobiliara, rePublicata, Cu

  modificarile ulterioare

  - Legea nr.46/2008 - Codul silvic, Cu mOdificarile si completarile ulterioare.

  - Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificarile ulterioare

  - Legea l 14/1996 a locuintei, rePublicata, Cu mOdificarile ulterioare

  - Legea ur・213/1998 privind proprietatea public着?i regimul juridic al acesteia

  Cu mOdificarile ulterioare.

  - Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de anen剥are a teritoriului

  national - Sectiunea I - Retele de transport. - Legea ur.171/1997 privind aprobarea Planului de amenapare a teritoriului

  national - Sectiunea a II-a Apa. - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amen句are a teritoriului

  na重onal - Sectiunea a III-a- ZOne PrOtQjate.

  一 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Ame叩are a Teritoriului

  National-Sec重unea IV:Reteaua de localit坤

  - Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Ame叩are a Teritoriului

  National -Sectiunea V - Zone de risc natural - Legea nr. 422/2001 privind protQjarea monumentelor istorice, rePublicata, Cu

  modificarile ulterioare

  - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

  - Legea nr.104/201 1 privind calitatea aerului inco垂urator

  - Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale

  3. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI Planul Urbanistic Zonal impreun肴cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

  CuPrind nome obligatorii pentru autoritatea execut誼i constructiilor in limitele

  teritoriului studiat respectiv a suprafetei de teren corespunzatoare parcelelor

  PreZentate in plan?a Ul.

  Tema-PrOgram Tema-PrOgram a documentatiei este de stabili reguIiIe de

  OCuPare a terenului studiat, de amplasare a constructiei?i amenajむilor aferente

  acesteia pentru a decela conditiile in care devine construibi=otul, in vederea:

  Extinderii si schimbarii destinatie din locuinta in spatiu comercial si spatiu de

  depozitare care implicむ

 • 釜醐 general invest 囚 噛 〇〇 圃 同 町軸表書細 山 田園旧書幅

  S.C. SM GENERAL INVEST S.R.l S LATINA. STR. OITU Z, N R.5 COd pos†oI 230丁02 †eI/fox O249 432 830

  Sm _ generaL小>eSl(やYahoo com

  J28/523/1 99〔), R08858〇〇〇

  COn1 iBAN R029r2ZBROOOOO60002288780 r?AIFFESEN BANK. SLATINA, IUd OLT

  ーAmplasむii cl瀧irii卸をde construc串Ie de pe parcelele adiacente;

  -Racordarea construc函i la retelele de utilit坤;

  -Retragerea fa串de aliniament?i卸肴de limitele laterale?i posterioare;

  -Realizarea unei imagini arhitecturale de calitate;

  -Realizarea construc函i pe baz5 de proiect tehnic intocmit respect鉦d normele?i

  nomativele in vigoare, de proiectanti autorizati cu efectuarea prealabila de studii

  geotehnice, aSigur肴dezvoltarea coerent肴a zonei studiate

  Regulamentul Local de Urbanism stabile?te Pemisiuni?i restrictii pentru

  intreaga supra印肴ce face obiectul P.U.Z. pentru domeniile :

  一 Patrimoniul national?i construit

  - Siguranta construc串Ior?i ap肴rarea interesului public

  - reguli cu privire la amplasarea construc担or, aSlgurarea aCCeSelor, eChiparea

  edilitar肴, foma?i dimensiunile terenurilor, amPlasarea parcqjelor, SPatiilor

  VerZi i串mpr♀j muirilor.

  II. GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

  Subzona constituita’de locuinte individuale si colective mlCl, Cu regim de

  inaltime P → P十2 niveluri’Cu CaraCter urban in ansambluri preponderent rezidentiale

  SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

  ARTICOLUL l - UTILIZÅRI ADMISE

  - Reparatii si extinderi la locuintele existente.

  - locuinte individuale in regim de construire discontinuu;

  - locuinte cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale;

  - eChipanente publice specifice zonei rezidentiale;

  一PenSiuni cu mai putin de 20 locuri de cazare

  - ParC勾e la sol;

  一SPatii verzi anendyate; Plantarea se va face cu specii care contribuie la

  ameliorarea climatului

  - SPatii libere pietonale;

  ARTICOLUL 2 - UTILIZÅRT ADMISE CU CONDITIONÅRT - locuinte colective mici cu solutionarea in interiorul parcelei a: ParCqjelor si spatiilor

  de manevra auto aferente, a Sistemului de colectare a gunoiului, a SPatiilor verzi si a

  Celor de joaca pentru copll m COnCOrdanta cu prevederile OMS 536/1 997 - amPlasarea a mai mult de 4 locuinte individuale sau 6 apartamente pe o parcela se

  POate realiza nunai pe baza unei documentatii de urbanism aprobate, in conditiile

  legii

  - aneXe gOSPOdaresti care nu produc murd証e (gared, magaZie, etC) in suprafata totala

  COnStruita desfasurata de maxim l OO mp/unitate locativa;

  - adaposturi pentru maxim 5 animale de casa

  - Sere de maxim lOO mp

  - PanOuri publicitare sau semnale de maxim 2,00 mp si lO’O m inaltime pentru

  activitatea proprle; anPlasarea panourilor si semnalelor se va face in incinta proprle,

  la minim 5,00 m de limita proprietatilor invecinate

  - tOate Cladirile vor avea evacuarea apelor uzate?i meteorice controlata

 • S醐 generaI invest 囚 噛 直 曲 り 調 性 噴 山 肌 同軸

  S.C. SM GENERAL INVEST S.R.l S LATiNA, STR. OiTUZ, N R.5 COd pos†a1 23OlO2 1el/fax O249 432 83O

  Sm_ genelal」 inVeS†@Yahoo com

  」28/523/1 996,尺C)8858〇〇〇

  COn† lBAN 「‡C)29「!ZBr?OOO

Search related