of 38 /38
1 LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ ,,CAROL I” SIBIU REGULAMENT DE ORDINE INTERNĂ DIRECTOR, Prof. dr. Cârstea Sebastian Dumitru 2017 2018 LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ ,,CAROL ISibiu, str.Pedagogilor nr.7, tel: 0269/223298, fax: 0269/220328 e_mail: [email protected] www.grupcarol.ro

REGULAMENT DE ORDINE INTERNĂ

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REGULAMENT DE ORDINE INTERNĂ

ARHITECTUR ,,CAROL I” SIBIU
2017 – 2018
Sibiu, str.Pedagogilor nr.7, tel: 0269/223298, fax: 0269/220328
e_mail: [email protected] www.grupcarol.ro
Prezentul regulament intern cuprinde norme i reguli specifice activitii care se desfoar
în cadrul Liceului Tehnologic de Construcii i Arhitectur “Carol I” Sibiu i este elaborat în
conformitate cu: Legea educaiei naionale, nr 1/ 2011; Ordinul MEN nr. 5079 / 31.08.2016 privind Regulamentul de Organizare i Funcionare a
Unitilor de Învmânt Preuniversitar, modificat i actualizat prin OMEN nr. 3027/2018; Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice
nr. 4742/ 10.08.2016; Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitile specifice funciei
de diriginte; Ordinul nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor
în consiliul de administraie al unitilor de învmânt preuniversitar din România; Ordinul nr. 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predrii
disciplinei Religie în învmântul preuniversitar; Ordinul MECTS privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învmântul preuniversitar de stat, aprut în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.
768/1.XI.2011 i ORDINUL pentru modificarea i completarea Anexei la Ordinul privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învmântul
preuniversitar de stat, aprobat cu numrul 5576/2011; Prezentul Regulament intern al unitii de învmânt conine dispoziiile obligatorii
prevzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i în contractele colective de munc aplicabile i este aprobat prin
hotrâre a consiliului de administraie, dup consultarea reprezentanilor organizaiilor
sindicale care au membri în unitatea de învmânt, afiliate la federaiile sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învmânt preuniversitar. (Cf. Titlul I, Capitolul
1, Art. 9 din ROFUIP 2016).
3
nr.1/2011, a Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de învmânt preuniversitar
aprobat prin OMENCS nr. 5079, din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr.
720 / 19.09. 2016, modificat i actualizat prin OMEN nr. 3027/2018 i a Statutului Elevului, aprobat
prin OM nr. 4742 / 10.08.2016.
Acest regulament se aplic în incinta Liceului Tehnologic de Construcii i Arhitectur “Carol
I” Sibiu i în spaiile anexe (curte, alei de acces), pentru elevi, cadre didactice, prini (tutori), personal
didactic auxiliar, personal nedidactic.
Regulamentul Intern al Liceului Tehnologic de Construcii i Arhitectur “Carol I” Sibiu ofer
cadru organizatoric, potrivit Legii Educaiei Naionale, de exercitare a dreptului la educaie indiferent
de sex, ras, naionalitate, apartenen politic sau religioas, etc.
În cadrul Liceului Tehnologic de Construcii i Arhitectur “Carol I” Sibiu sunt interzise
crearea i funcionarea oricror formaiuni politice, desfurarea activitilor de organizare i
propagand politic sau a celor de prozelitism religios, orice form de activitate care încalc normele
generale de moralitate, primejduind sntatea fizic sau psihic a elevilor.
4
Regulamentul de Organizare i Funcionare se prelucreaz elevilor, prinilor i întregului
personal al unitii cu proces-verbal i semntura tuturor celor instruii, imediat ce este aprobat de
Consiliul de Administraie.
Necunoaterea sau ignorarea deliberat a prezentului regulament ca i a tuturor documentelor
care reglementeaz procesul de învmânt, nu absolv de rspundere i nu pot fi invocate drept scuz.
Potrivit art. 2 (1-9) din R.O.F.U.I.P. prezentul regulament cuprinde prevederi
specifice condiiilor concrete de desfurare a activitii din unitatea noastr de învmânt, fapt
pentru care se întocmete de ctre angajator (art. 257 din Codul Muncii), urmând a fi dezbtut
în Consiliul Profesoral i aprobat de ctre Consiliul de Administraie.
Procesul de învmânt la Liceul Tehnologic „Carol I” se desfoar în limba
român, însumând urmtoarele forme de învmânt: liceu zi, liceu seral, coal profesional,
coal profesional învmânt special, nivel de colarizare postliceal.
Întreg procesul de învmânt se desfoar în formele de zi i seral, în conformitate
cu schema orar, prin care se realizeaz integral planurile de învmânt (art.11, din
R.0.F.U.I.P. i potrivit Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011.
Atribuiile personalului colii sunt consemnate în fia individual a postului (art. 22
(3) din R.OF.U.I.P.). Pentru cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, respectiv efii
acestor compartimente fia postului se întocmete de ctre directorul unitii. De întocmirea
acesteia pentru restul personalului din subordine rspund efii de compartimente.
Activitatea întregului personal este monitorizat i evaluat anual prin intermediul
unei fiei de evaluare, calificativul anual fiind acordat în cadrul Consiliului de Administraie al
unitii, fiind adus la cunotina personalului (art. 44-45 din R.OF.U.I.P.).
Personalul colii acioneaz în conformitate cu drepturile i îndatoririle specifice,
urmrindu-se crearea unor relaii armonioase de munc i mai ales sporirea prestigiului
instituiei de învmânt conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011.
5
În unitatea noastr de învmânt pentru personalul de sex feminin angajat al colii i,
dac este cazul, pentru elevele de la învmântul seral sunt respectate prevederile Ordonanei
de Urgen a Guvernului României cu nr. 96 din data de 14 octombrie 2003 privind protecia
maternitii la locul de munc (art. 1-31), i prin extrapolare al elevelor la locul de studiu.
Potrivit articolului 258 lit. „d” din (Codul Muncii Legea 53/2003 ) cererile i
reclamaiile individuale ale salariailor se realizeaz în scris, se înregistreaz la secretariatul
unitii pentru a putea ajunge la conducerea unitii. Dac angajatul consider c este necesar
poate cere sprijinul efului ierarhic sau efului de cated, respectiv de arie curricular. Dup
primirea cererii sau a reclamaiei conducerea colii va soluiona, dup caz, respectiva plângere,
respectând legislaia în vigoare.
A. În conformitate cu legislaia în vigoare pe linie de SSM, reprezentanii lucrtorilor în
comitetele de securitate i sntate în munc vor fi desemnai dintre reprezentanii lucrtorilor
cu rspunderi specifice în domeniul securitii i sntii, dup cum urmeaz:
1. De la 50 la 100 de lucrtori – 2 reprezentani
2. De la 101 la 500 de lucrtori – 3 reprezentani
3. De la 501 la 1000 de lucrtori – 4 reprezentani
4. De la 1001 la 2000 de lucrtori – 5 reprezentani
5. De la 2001 la 3000 de lucrtori – 6 reprezentani
6. De la 3001 la 4000 de lucrtori – 7 reprezentani
7. De la 4001 la 5000 de lucrtori – 8 reprezentani
B. Reprezentanii lucrtorilor în comitetul de securitate i sntaate în munc vor fi alei pe o
perioad de 2 ani.
C. În cazul în care 1 sau mai muli reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice în
domeniul securitii i sntii lucrtorilor se retrag din comitetul de securitate i sntate în
munc, acetea vor fi înlocuii imediat prin ali reprezntani alei, criteriile de selecionare fiind
potrivit gradului de pregtire i al competenei.
6
Înainte de intrarea sa în vigoare angajatorul va aduce la cunotina angajailor (potrivit
art. 259 din Codul Muncii) prevederile prezentului Regulament de Ordine Intern, care dup
prelucrare vor semna de luare la cunotin, angajându-se astfel în respectarea lui.
CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORIC
Spaiul colar cuprinde sli de clas, laboratoare, cabinete, ateliere coal, bibliotec, sal de
sport, sal de for, terenuri de jocuri sportive (teren de fotbal, teren de handbal), cabinet
medical. Spaiul a fost, este i va fi utilizat corespunztor cerinelor de pregtire profesional.
Activitatea cu elevii se desfoar pe clase, în deplin conformitate cu structura anului colar în
curs. Clasele sunt constituite dup criteriile i metodologia aprobat de M. E. N.C.S. i I.S. J.
(art. 14-16 din R.O.F.U.I.P).
În coal activitatea este organizat pe compartimente de activitate i aciune, dup urmtoarea
schem:
Administraie, directorul, care exercit funciile de conducere, informare, analiz i
decizie.
începutul anului colar
informatician)
- compartimentul administrativ
De asemenea, în coal funcioneaz comisii i subcomisii pe probleme, stabilite la începutul
anului colar, dezbtute în Consiliul Profesoral i aprobate de ctre Consiliul de Administraie.
Fiecare compartiment îi desfoar activitatea pe baza unui plan de munc anual, respectiv
semestrial, cu responsabiliti i termene precise.
7
Serviciul pe coal al cadrelor didactice i elevilor este obligatoriu (art. 31 (6), 140 (1,2,3) din
R.O.F.U.I.P.) i se desfoar conform unui program întocmit la început de an colar de ctre
directorul i comisia desemnat în acest sens, cu respectarea tuturor atribuiunilor i sarcinilor
stabilite în conformitate cu cerinele unei bune desfurrii a procesului de învmânt, cu
accent deosebit pe respectarea ordinii i disciplinei.
Paza colii este asigurat prin dou puncte de ctre personalul angajat în acest scop.
Programul de lucru este stabilit de ctre serviciul administrativ i trebuie respectat ca atare.
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu atrage dup sine luarea unor msuri punitive, consemnate
de ctre comisia de disciplin.
Activitatea instructiv – educativ, desfurat conform orarului întocmit la început
de an este consemnat în condica de prezen care se semneaz la începutul programului sau cel
mai târziu la începutul fiecrei ore de curs. Managerul instituei, sau persoanele delegate prin
decizie, verific menionarea în condic a orelor desfurate (art. 22 (4) (w) din R.O.F.U.I.P.),
consemnând în scris orele care nu sunt efectuate, comunicând acest aspect departamentului
secretariat i contabilitate, precum i comisiei de disciplin. Personalul administrativ i auxiliar
semneaz condica de prezen zilnic la începutul i sfâritul programului.
Neprezentarea la program din anumite motive va fi adus la cunotina conducerii în
timp util, prin secretariatul colii. Suplinirea va fi asigurat de membrii catedrei, prin grija
responsabilului de comisie metodic, i/sau responsabililor de compartimente, cu întiinarea
direciunii.
Personalul colii, atât angajaii cât i elevii vor oferi persoanelor strine informaii în
concordan cu competena profesional, evitând informaiile strict confideniale sau care s
deterioreze imaginea colii. În caz contrar vor suporta consecinele impuse de legile în vigoare.
Documentele colare, documentele financiar–contabile, cele de dosar personal sunt
redactate numai în limba român CONFORM Legii Educaiei Naionale nr. 1/2011 si vor fi
prezentate numai persoanelor în drept, cu acordul conducerii unitii.
8
Accesul elevilor se va face pe baz de ecuson i/sau carnetul de elev, doar pe poarta principal,
amplasat pe strada Metalurgitilor, iar a restului de personal pe baz de ecuson i/sau buletin
sau carte de identitate. Persoanele strine care doresc s ptrund în unitate, vor fi înregistrate
într-un registru special de ctre elevul de serviciu sau paznicul de la intrrile în incinta unitii
pe baza unui document de identificare. Ulterior acestea vor fi îndrumate la serviciu la
secretariat, direciune sau alte servicii numai în timpul programului cu publicul.
Este interzis cu desvârire traversarea incintei unitii de ctre persoanele strine de unitate.
Personalul colii (portari, elevii de serviciu) vor fi sancionai disciplinar în cazul nerespectrii
acestei prevederi.
Aducerea în incinta unitii de ctre elevii colii sau studenii care locuiesc de drept
în cmin, a persoanelor strine este interzis i constituie grav abatere disciplinar,
sancionabil disciplinar sau chiar penal.
Sunt permise întâlnirile prinilor elevilor colii cu profesorul diriginte, cu cadrele
didactice care predau la clas sau cu conducerea unitii în condiiile menionate anterior.
Accesul elevilor în coal i circulaia acestora în spaiul aferent colii i în afara lui
pe perioada desfurrii procesului instructiv-educativ i cel de instruire practic este
reglementat în i prin regulamentul elevilor.
Structura organizatoric i relaiile funcionale sunt evideniate în organigrama
colii, adaptat anual, în funcie de eventualele modificri, care prezint, în mod succint
modalitate de conducere a instituiei conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011.
CAPITOLUL III
SERVICIUL ÎN UNITATEA COLAR I ÎN CLAS
Serviciul în coal este organizat de ctre conducerea liceului i se desfoar zilnic în doua
schimburi, între orele 7 00
-20 00
Profesorii responsabili întocmesc sptmânal graficul cu profesorii i maitrii instructori de
serviciu (inându-se seama de orarul colii, pentru a fi de serviciu în zilele în care profesorul are ore
puine sau nu are deloc).
Graficele vor fi afiate în timp util; obligaia de a efectua serviciul pe coal o au toate cadrele
didactice ale colii.
Se definesc urmtoarele categorii de servicii pe coal:
1. Profesorul de serviciu în unitatea colar (corp A i B) – corpul A (dimineaa i dup-
amiaza)
1. Profesorul de serviciu în unitatea colar
Serviciul pe coal se desfoar zilnic în dou schimburi între orele 7 00
-13 00
-20 00
, câte un
cadru didactic pe fiecare palier, corp A si B. Profesorul de serviciu supravegheaz activitatea în coal
fiind sprijinit în actiunile sale de efii de compartimente. Graficul profesorilor de serviciu va fi întocmit
pe o perioad de o sptmân.
Atribuiile profesorului de serviciu sunt:
a) Se prezint cu 15 minute înainte de începerea cursurilor i va purta obligatoriu ecuson cu
însemnul „Profesor de serviciu”.
b) Efectueaz, la intrarea în serviciu trecerea în revist a palierului unitii colare unde este
repartizat, pentru a constata starea de igien, de ordine precum i integritatea bunurilor
colii; ia msuri operative pentru remedierea neregulilor constatate solicitând la nevoie
sprijinul conducerii colii.
c) Asist la deschiderea rastelului cataloagelor, preia cheia rastelului i verific integritatea
acestora (dimineaa), iar la schimbul II verific integritatea i numrul acestora.
d) Coordoneaz activitatea personalului de serviciu pe liceu (verific prezena acestora, le
amintete atribuiile i controleaz modul cum le îndeplinesc).
e) Urmrete respectarea de ctre personalul didactic a programului prevzut în orarul
colii.
f) Ia act în mod nemijlocit sau prin intermediul personalului de serviciu pe coal de
problemele conflictuale care apar între elevi, de abaterile de la disciplina colar svârite
de acetia sau de alte nereguli aprute în coal i încearc rezolvarea lor operativ.
g) Controleaz respectarea interdiciei privind fumatul, consumul buturilor alcoolice sau a
drogurilor, comportamentul indecent în coal i în spaiul din jurul colii.
10
h) Sesizeaz respectarea normelor de protecie a muncii, PSI i de protecia mediului; ia msuri
operative în caz de necesitate.
i) Consemneaz toate constatrile în registrul de procese verbale i propune msuri de înlturare a
unor disfuncionaliti i de îmbuntire a activitii colare.
j) Informeaz conducerea colii despre aspectele deosebite petrecute în timpul serviciului.
k) Profesorii de servicii din corpul A i B sunt obligai s supravegheze activitatea elevilor
din timpul pauzelor.
Nerespectarea acestor obligaii atrage sancionarea prin reducerea calificativului anual iar în
cazul repetrii abaterilor, sanciuni conform Codului Muncii.
2. Personalul de serviciu din unitatea colar
Personalul de serviciu din coal vor purta obligatoriu ecuson cu însemnul „Personal de serviciu” +
ecuson „VIZITATOR”.
Atribuiile personalului de serviciu pe coal sunt urmtoarele:
a) Se prezint la coal cu 15 minute înainte de începerea serviciului.
b)Va respecta cu strictee programul.
c) Este subordonat profesorului de serviciu pe coal i va ine permanent legtura cu acesta
pentru orice problem.
d) Nu va permite intrarea în coal a persoanelor strine decât cu acordul conducerii sau a
profesorului de serviciu, dup legitimarea prealabil a acestora i consemnarea datelor în
registrul elevului de serviciu.
e) Supravegheaz starea de curenie i ordine în sectorul care i-a fost repartizat; atrage atenia
elevilor care nu pstreaz curenia, alearg pe scri i pe culoare, sau comit alte fapte
nepermise de regulamentul colar sau cel intern.
f) Anun profesorul de serviciu despre orice nereguli constatate.
g) Invit elevii s intre în slile de clas i s nu staioneze pe culoare dup ce a sunat de intrare. h)
Supravegheaz respectarea normelor de PSI i informeaz profesorul de serviciu despre orice
neregul constatat.
i) În caz de urgen apeleaz la ajutorul oricrui angajat al unitii colare, colegilor etc.
Înclcarea prevederilor se va sanciona cu scderea notei la purtare cu un punct.
3.Elevii de serviciu pe clas
Zilnic, 1-2 elevi efectueaz serviciul pe clas, în baza unui grafic întocmit de profesorul
diriginte, grafic ce va fi afiat la loc vizibil în sala de clas.
Atribuiile elevului de serviciu pe clas sunt urmtoarele:
11
a) Urmrete prezena elevilor pe întreaga durat a cursurilor i comunic profesorilor, la începutul
fiecrei ore, lista elevilor abseni.
b) Asigur creta i buretele pentru tabl, întreine curenia tablei.
c) Vegheaz la pstrarea cureniei în clas, atrage atenia elevilor s nu arunce hârtii sau resturi
alimentare pe pardoseal i s foloseasc pentru acestea coul de gunoi.
d) Aerisete clasa în timpul pauzelor.
e) Controleaz împreun cu eful clasei, dac în timpul folosirii clasei de ctre ali elevi, la orele de
limbi moderne i la cele de educaie fizic i sport, s-a pstrat integritatea tuturor bunurilor i
sesizeaz imediat dirigintelui, administratorului sau conducerii colii neregulile constatate.
f) Se prezint în ziua serviciului cu 15 minute mai devreme pentru a verifica starea clasei i a face
eventualele retuuri; rmâne la sfâritul cursurilor pân la plecarea ultimului coleg de clas i
verific starea clasei.
g) Are obligaia de a verifica la începutul i sfâritul serviciului integritatea bunurilor i s informeze
dirigintele sau profesorul de serviciu în maxim ½ or despre constatarea eventualelor stricciuni.
h) În cazul nerespectrii acestui termen, responsabilitatea pentru daune revine întregii clase.
În cazul desfurrii orelor în alt sal de clas, elevii de serviciu pe clas vor încuia ua.
Dirigintele i direciunea colii nu vor rspunde de furtul unor bunuri datorate nerespectrii
acestor prevederi – sanciune: repetarea serviciului o sptmân.
CAPITOLUL IV
ELEVII
Prezentele prevederi, care sunt în concordan cu art. 137-142 din R.O.F.U.I.P, cu Legea
Educaiei Naionale nr. 1/2011 sunt obligatorii pentru toii elevii din instituia noastr, fr nici
un fel de discriminare.
Dreptul la învmânt în unitile colare este deschis tuturor elevilor conform Legii Educatiei
Nationale nr. 1/2011, un rol aparte avându-l îns i activitile extracolare.
a. În timpul orelor este interzis cu desvârire utilizarea telefoanelor mobile, reportofoanelor i a
camerelor de filmat. Posesorii acestor aparate au obligaia ca la începutul fiecrei ore s le închid i s
aeze în spaiul special amenajat în acest sens. Neconformarea celor menionate duce la sanciuni
disciplinare. Astfel aparatul va fi înmânat pe baza unui proces de predare primire la administratorul
unitii, urmând a fi restituit numai dup prezentarea printelui elevului la coal, i dup o discuie cu
12
dirigintele clasei, iar dac este cazul cu conducerea unitii. De asemenea este interzis filmarea sau
înregistrarea de orice fel, în incinta instituiei, fr avizul conducerii colii, atât în timpul programului
colar cât i în afara acestuia.
b. Fiecare elev trebuie s fie prezent în sala de curs dup terminarea pauzei. Cei care din diferite
motive fac abstracie de la acest lucru vor fi trecui abseni la efectuarea prezenei de ctre cadrul
didactic.
c. Disciplina în timpul orelor este obligatorie. În caz contrar cadrul didactic poate lua msuri
restrictive, în conformitate cu legislaia în vigoare.
d. Elevii sunt obligai s îi pstreze locurile în bnci indiferent de materia studiat, pentru o mai
bun gestionare a „oglindei clasei”.
e. Sesizrile cadrelor didactice privind actele de indisciplin ale elevilor se vor discuta la prima or
de dirigenie, unde se vor lua i primele msuri disciplinare, sau altele, dup caz. În funcie de
gravitatea problemei cazul respectiv se discut în comisia de disciplin, care funcioneaz la nivelul
instituiei colare.
f. În interiorul slilor de studiu, atelierelor, laboratoarelor, etc. curenia este asigurat de ctre
personalul unitii angajat în acest sens i meninerea cureniei este asigurat de ctre toi elevii,
fiecare în perimetrul bncii sale i toi în întreaga clas. Elevul de serviciu pe clas în ziua în curs avînd
obligaia de a prezenta lista cu absenii de la ora respectiv i de a asigura o bun desfurare a orelor
(tergerea tablei, aerisirea clasei, aducerea de cret în cantitate suficient, semnalarea diverselor acte de
indisciplin sau altele, profesorului de serviciu, dirigintelui clasei sau conducerii unitii dup caz).
g. Eventualele pagube provocate de ctre elevi în sala de curs, în ateliere, în laboratoare, în sala de
sport, pe holuri sau în incinta unitii, vor fi suportate de ctre acetia, fie personal sau dac este cazul
colectiv.
h. Se interzice cu desvîrire introducerea i/sau consumul de buturi alcoolice sau alte substane
halucinogene, petarde, pocnitori sau alte materiale explozibile sau inflamabile.
i. Fumatul în incinta unitii este interzis, cei care vor fi prini vor suporta pe lâng sanciunile
prevzute de regulamentele colare în vigoare.
Comportamentul necivilizat fa de colegi, personalul angajat al unitii i fa de profesori
atrage dup sine sanciunile prevzute de lege de regulamentele care privesc învmântul
preuniversitar.
j. Se interzice cu desvârire prsirea incintei colii în timpul programului, în caz contrar
se vor lua msurile disciplinare decise de comisia de disciplin.
13
k. Este interzis inuta vestimentar necorespunztoare i provocatoare în timpul colii atât
în incinta unitii cât i în afara acesteia. Comisia de disciplin va hotrâ eventualele
saciuni disciplinare.
l. Elevii prini în timpul programului, prin diferite localuri, atât de profesori din echipele de
control, cât i de organele de poliie, jandarmerie, gardieni publici sau alte organe
abilitate, vor fi sancionai disciplinar, mergând pân la exmatriculare.
m. De asemenea, este interzis traversarea holului central de ctre elevi. Excepie de la regul
se aplic doar elevilor care solicit ajutorul secretariatului sau al conducerii unitii pentru
rezolvarea diferitelor probleme de ordin personal sau colectiv.
n. Elevilor le este interzis folosirea mijloacelor de transport (autoturisme, ATV-uri,
motociclete i biciclete) în curtea aferent instituiei noastre. Cei care posed astfel de
mijloace de deplasare le vor parca în spaiile special amenajate în acest sens.
La prevederile menionate, mai consemnm urmtoarele drepturi i îndatoriri ale elevilor,
aplicabile acelora care se încadreaz categorie de elev:
a. La nivelul instituiei noastre funcioneaz Consiliul elevilor, ales dintre reprezentanii efilor de
clas (art. 164-176 din R.O.F.U.I.P). Regulamentul de organizare i funcionare a respectivului
consiliu este anexat prezentului document de ordine intern.
b. Elevii cu rezultate excepionale la diferite concursuri colare vor fi recompensai potrivit
legislaiei în vigoare (art. 143-146 din R.O.F.U.I.P, Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011, la
nivelul unitii de învmânt i eventual la nivel local.
c. Transferul elevilor de la o unitate la alta, de la un profil la altul i de la o form de învmânt la
alta este permis doar cu respectarea normelor legale în vigoare (art. 219-230 din R.O.F.U.I.P).
OBLIGATIILE ELEVILOR
Elevii au datoria de a frecventa cursurile i de a se pregti la fiecare disciplin de studiu i de a-
i însui cunotinele prevzute de programa colar. Elevii care nu se afl în clas la intrarea cadrului
didactic sunt considerai abseni la ora respectiv. În cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere
permisiunea profesorului s asiste la or. Prsirea spaiilor de învmânt în timpul orelor se face
numai cu aprobarea cadrului didactic.
Elevii trebuie s aib o comportare civilizat i o inut decent, atât în unitatea colar, cât i în
afara ei.
Elevii trebuie, în funcie de nivelul de înelegere i de particularitile de vârst ale acestora, s
cunoasc i s respecte:
regulile de circulaie;
normele de securitate i a sntii în munc, de prevenire i de stingere a incendiilor;
normele de protecie civil;
normele de protecie a mediului.
Elevii trebuie s fie punctuali la ore; s atepte în linite profesorul în sala de clas dup ce a sunat
de intrare.
Elevii au obligaia de a se pregti la fiecare disciplin de studiu, de a utiliza manualele i
materialele recomandate de profesorii de specialitate i de a îndeplini toate sarcinile propuse de acetia,
referitoare la procesul instructiv-educativ.
Elevii au obligaia s prezinte carnetul de elev profesorilor, pentru consemnarea notelor, precum i
prinilor, pentru informare în legtur cu situaia colar.
Se recomand elevilor:
(1) s nu aduc la coal obiecte de valoare sau sume mari de bani. coala nu este responsabil de
piederile suferite în incinta liceului;
(2) s aib o inut vestimentar adecvat vârstei i mediului de studiu în care se afl – fr machiaj
i podoabe excesive, fuste i bluze decente la fete, fr piercing în nas, buze,
sprâncene sau alte locuri vizibile, fr lapi i pantaloni scuri la biei pe timpul verii, fr
tunsori excentrice;
(3) în timpul orelor de curs s pstreze linitea i ordinea, rspunzând doar la solicitarea
profesorului sau intervenind doar dac respect regulile unui dialog eficient, fiind respectuoi în
adresare, atât fa de profesori, cât i fa de ceilali elevi.
Elevii au obligaia de a utiliza cu grij manualele colare primite gratuit i de a le restitui în stare
bun la sfâritul anului colar.
Elevii au obligaia de a face de serviciu pe clas i pe coal.
Elevilor le este interzis:
a) s distrug, modifice sau completeze documentele colare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev i orice alte documente din aceeai categorie sau s deterioreze bunurile din
patrimoniul unitii de învmânt;
b) s introduc i s difuzeze, în unitatea de învmânt preuniversitar, materiale care, prin
coninutul lor, atenteaz la independena, suveranitatea, unitatea i integritatea naional a rii, care
cultiv violena, intolerana sau care lezeaz imaginea public a unei persoane;
15
c) s blocheze cile de acces în spaiile de învmânt;
d) s dein sau s consume, droguri, buturi alcoolice sau alte substane interzise, igri, substane
etnobotanice i sa participe la jocuri de noroc;
e) s introduc i/sau s fac uz în perimetrul unitii de învmânt de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, precum muniie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin aciunea lor, pot afecta integritatea fizic i psihic a
elevilor i a personalului unitii de învmânt. Elevii nu pot fi deposedai de bunurile personale
care nu atenteaz la sigurana personal sau a celorlalte persoane din unitatea de învmânt, în
conformitate cu prevederile legale;
f) s difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în
incinta unitilor de învmânt;
g) s utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor i al concursurilor; prin
excepie de la aceast prevedere, este permis utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs,
numai cu acordul cadrului didactic, în situaia folosirii lor în procesul educativ sau în situaii de
urgen;
i) s aib comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, i s manifeste
violen în limbaj i în comportament fa de colegi i fa de personalul unitii de învmânt;
j) s provoace, s instige i s participe la acte de violen în unitatea de învmânt i în afara ei;
k) s prseasc perimetrul unitii de învmânt în timpul programului colar, cu excepia elevilor
majori i a situaiilor prevzute de regulamentul de organizare i funcionare al unitii de
învmânt;
l) s utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul colar;
m) s invite/ faciliteze intrarea în coal a persoanelor strine, fr acordul conducerii colii i al
diriginilor;
n) s comercializeze i s falsifice adeverinele medicale;
o) s fure/ s fie complici la furt, s iniieze i/ sau s participe la aciuni prin care s pgubeasc
colegii i personalul unitii de învmânt;
p) conversaia pe la ferestre, cu persoanele din strad, precum i aruncarea de obiecte de la ferestre;
r) s prseasc unitatea colar în timpul orelor de curs i a pauzelor, cu excepia situaiilor speciale
(de sntate sau familie) însoit de avizul profesorului de serviciu/dirigintelui i dup consultarea
familiei;
16
s) frecventarea barurilor i a cafenelelor în timpul programului de cursuri (în timpul orelor i al
pauzelor).
t) Este interzis staionarea în faa liceului i în scrile blocurilor din împrejurimi în timpul orelor
de curs i a pauzelor.
Elevii vor continua s manifeste un comportament civilizat i în afara colii.
Orice nemulumire a elevilor va fi adus la cunotina celor în drept, respectându-se ierarhia
(diriginte, director), în termeni civilizai i numai pe baza unor argumente solide, evitându-se situaiile
în care reclamanii îi fac singuri dreptate.
Elevii au urmtoarele îndatoriri:
a) de a sesiza autoritile competente orice ilegaliti în desfurarea procesului de învmânt i a
activitilor conexe acestuia, în condiiile legii;
b) de a sesiza reprezentanii unitii de învmânt cu privire la orice situaie care ar pune în pericol
sigurana elevilor i a cadrelor didactice.
c) de a utiliza în mod corespunztor, conform destinaiei stabilite, toate facilitile colare la care au
acces;
d) de a respecta curenia, linitea i ordinea în perimetrul colar;
e) de a manifesta înelegere, toleran i respect fa de întreaga comunitate colar: elevi i
personalul unitii de învmânt;
f) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasrii în microbuzele colare, de a avea un
comportament i un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport i de a
respecta regulile de circulaie;
g) de a anuna, în caz de îmbolnvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul prinilor,
tutorilor sau susintorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical i, în funcie de recomandrile
medicului, mai ales în cazul unei afeciuni contagioase, s nu pun în pericol sntatea colegilor sau
a personalului din unitate.
Elevii care obin rezultate remarcabile în activitatea colar i extracolar pot primi
urmtoarele recompense:
a) evideniere în faa clasei i/sau în faa colegilor din coal sau în faa consiliului profesoral;
b) comunicare verbal sau scris adresat prinilor, tutorelui sau susintorului legal, cu meniunea
faptelor deosebite pentru care elevul este evideniat;
17
c) burse de merit, de studiu i de performan sau alte recompense materiale acordate de stat, de
ageni economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;
d) premii, diplome, medalii;
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ar i din
strintate;
inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaie tehnico-tiinific i artistic i la olimpiadele
sportive se recompenseaz financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice;
La sfâritul anului colar, elevii pot fi premiai pentru activitatea desfurat, cu diplome sau
medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unitii de învmânt, la propunerea
învtorului/institutorului/profesorului pentru învmântul primar, a profesorului diriginte, a
consiliului clasei, a directorului colii sau a Consiliului colar al Elevilor.
Diplomele sau medaliile se pot acorda:
a) pentru rezultate deosebite la învtur, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului
profesoral al unitii; numrul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;
b) pentru alte tipuri de performane: pentru purtare, pentru alte tipuri de activiti sau preocupri care
merit s fie apreciate.
Elevii din învmântul liceal, profesional, postliceal pot obine premii dac:
a) au obinut primele medii generale pe clas i acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru
urmtoarele medii se pot acorda meniuni conform reglementrilor interne ale unitii de învmânt;
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;
c) au obinut performane la concursuri, festivaluri, expoziii i la alte activiti extracolare
desfurate la nivel local, judeean/al municipiului Bucureti, naional sau internaional;
d) s-au remarcat prin fapte de înalt inut moral i civic;
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bun frecven pe parcursul anului colar.
Pot fi acordate premii i pentru alte situaii prevzute de regulamentul de organizare i funcionare
al unitii de învmânt.
copiilor/elevilor la nivel local, naional i internaional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaiei
prinilor, a agenilor economici, a fundaiilor tiinifice i culturale, a comunitii locale i altele
asemenea.
18
SANCTIONAREA ELEVILOR
Elevii din sistemul de învmânt de stat, particular i confesional autorizat/acreditat, care
svâresc fapte prin care se încalc dispoziiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele colare, vor fi
sancionai în funcie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.
Pentru a putea fi sancionai, faptele trebuie s se petreac în perimetrul unitii de învmânt
sau în cadrul activitilor extracolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unitii de
învmânt sau în afara activitilor extracolare organizate de unitatea de învmânt, elevii rspund
conform legislaiei în vigoare.
a) observaie individual;
b) mustrare scris;
c) retragerea temporar sau definitiv a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei
profesionale;
d) mutarea disciplinar la o clas paralel din aceeai unitate de învmânt;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
Toate sanciunile aplicate se comunic individual, în scris, atât elevilor cât i prinilor, tutorilor
sau susintorilor legali. Sanciunea se aplic din momentul comunicrii acesteia sau ulterior, dup caz.
Sancionarea elevilor sub forma mustrrii în faa colectivului clasei sau al colii este interzis
în orice context.
Violena fizic sub orice form se sancioneaz conform dispoziiilor legale în vigoare.
Sanciuni
Observaia individual const în atenionarea elevului cu privire la înclcarea regulamentelor
în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoit de consilierea acestuia,
care s urmreasc remedierea comportamentului. Sanciunea se aplic de ctre profesorul diriginte sau
de ctre directorul unitii de învmânt.
Mustrarea scris const în atenionarea elevului, în scris, de ctre profesorul diriginte, cu
menionarea faptelor care au determinat sanciunea.
19
Sanciunea este propus consiliului clasei de ctre cadrul didactic la ora cruia s-au petrecut
faptele susceptibile de sanciune, spre validare. Sanciunea se consemneaz în registrul de procese -
verbale al consiliului clasei i într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de ctre
profesorul diriginte, la sfâritul semestrului.
Documentul coninând mustrarea scris va fi înmânat elevului sau printelui/
tutorelui/susintorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaia în care acest lucru nu este
posibil, prin pot, cu confirmare de primire.
Sanciunea se înregistreaz în catalogul clasei, precizându-se numrul documentului.
Sanciunea poate fi însoit de scderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului,
în învmântul primar.
Retragerea temporar sau definitiv a bursei se aplic de ctre director, la propunerea
consiliului clasei, aprobat prin hotrârea consiliului profesoral.
Sanciunea este însoit de scderea notei la purtare, aprobat de consiliul profesoral al unitii
de învmânt.
Mutarea disciplinar la o clas paralel, în aceeai unitate de învmânt, se consemneaz
într-un document care se înmâneaz de ctre profesorul diriginte/director, sub semntur, printelui,
tutorelui sau susintorului legal al elevului minor i elevului, dac acesta a împlinit 18 ani.
Sanciunea se consemneaz în catalogul clasei i în registrul matricol.
Sanciunea, însoit de scderea notei la purtare, se valideaz în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Preavizul de exmatriculare se întocmete de ctre profesorul diriginte, pentru elevii care
absenteaz nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o
singur disciplin/modul, cumulate pe un an colar, se semneaz de ctre acesta i de director. Acesta
se înmâneaz elevului i, sub semntur, printelui, tutorelui sau susintorului legal.
Sanciunea se consemneaz în registrul de eviden a elevilor i în catalogul clasei i se
menioneaz în raportul consiliului clasei la sfârit de semestru sau de an colar.
Sanciunea, însoit de scderea notei la purtare, se valideaz în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul colar urmtor, în aceeai unitate de învmânt i în
acelai an de studiu;
20
b) exmatriculare fr drept de reînscriere în aceeai unitate de învmânt;
c) exmatriculare din toate unitile de învmânt, fr drept de reînscriere, pentru o perioad de timp;
Anularea, în condiiile stabilite la alin. (1), a scderii notei la purtare se aprob de ctre entitatea care a
aplicat sanciunea.
Pentru toi elevii din învmântul preuniversitar, la fiecare 10 absene nejustificate pe semestru
din totalul orelor de studiu sau la 10% absene nejustificate din numrul de ore pe semestru la o
disciplin sau modul, va fi sczut nota la purtare cu câte un punct.
Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unitii de învmânt
sunt obligai s acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate
cheltuielile ocazionate de lucrrile necesare reparaiilor sau, dup caz, s restituie bunurile sau s
suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
În cazul distrugerii sau deteriorrii manualelor colare primite gratuit, elevii vinovai înlocuiesc
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunztor disciplinei, anului de studiu i tipului de manual
deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi
sancionai cu scderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor colare.
Contestarea sanciunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevzute la art. 16 se adreseaz, de ctre
elev sau, dup caz, de ctre printele/tutorele/susintoml legal al elevului, Consiliului de Administraie
al unitii de învmânt preuniversitar, în termen de 5 zile lucrtoare de la aplicarea sanciunii.
(1) Contestaia se soluioneaz în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitii
de învmânt. Hotrârea Consiliului de Administraie nu este definitiv i poate fi atacat ulterior la
instana de contencios administrativ din circumscripia unitii de învmânt, conform legii.
(2) Exmatricularea din toate unitile de învmânt poate fi contestat, în scris, la Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice în termen de 5 zile lucrtoare de la comunicarea sanciunii.
SANCIUNI CONCRETE:
Sanciunile pentru elevi sunt cele prevzute de Statutul elevului, aprobat conform Ordinului
MENCS, adaptate i completate cu situaii specifice Liceului Tehnologic de Construcii i Arhitectur
"Carol I" Sibiu.
În raport cu abaterea svârit, vor fi aplicate urmtoarele sanciuni:
(1) Pentru distrugerea documentelor colare, precum cataloage, foi matricole etc;
Sanciuni:
- mustrare scris i nota 4 la purtare pentru elevii claselor IX - X;
- exmatriculare pentru elevii claselor XI - XII.
21
Sanciuni:
bunurilor distruse;
notei la purtare în funcie de gravitatea faptei/ mustrare scris;
(3) Pentru organizarea i participarea la aciuni de protest, care afecteaz desfurarea
activitii de învmânt, sau care afecteaz frecvena la cursuri a elevilor i pentru blocarea cu
rea intenie a cilor de acces în spaiile de învmânt;
Sanciuni:
- mustrare scris/ observaie individual;
- not sczut la purtare/ mustrare scris însoit de scderea notei la purtare.
(4) Pentru deinerea sau consumul, în perimetrul unitii de învmânt i în afara acesteia, de
droguri, substane etnobotanice, buturi alcoolice i igri i pentru participarea la jocuri de
noroc;
Sanciuni:
• pentru deinere sau consum de alcool:
- pentru elevii claselor IX -X: mustrare scris i scderea notei la purtare cu trei puncte;
- pentru elevii claselor XI - XII:
- prima abatere: mustrare scris i scderea notei la purtare cu trei puncte;
- abateri repetate: exmatriculare cu drept de reînscriere.
• pentru deinere, consum, trafic de droguri sau substane etnobotanice:
- mustrare scris i scderea notei la purtare cu trei puncte pentru elevii claselor IX-X i
exmatriculare pentru elevii claselor XI- XII;
- anunarea organelor abilitate.
- mustrare scris i scderea notei la purtare cu trei puncte.
(5) Pentru introducerea sau utilizarea în perimetrul unitii de învmânt, a oricrui tip de
arme sau alte instrumente, precum muniie, petarde, pocnitori etc., care, prin aciunea lor, pot
22
afecta integritatea fizic i psihic a colectivului de elevi i a personalului unitii de
învmânt;
- nota 4 la purtare, anunarea organelor de ordine)/ mustrare scris i scderea notei la
purtare sub cinci.
(6) Pentru posesia sau difuzarea materialelor cu caracter obscen sau pornografic, în incinta
colii; Sanciuni:
- mustrare scris i scderea notei la purtare cu trei puncte.
(7) Pentru utilizarea telefoanelor mobile i a altor mijloace de înregistrare audio - video în
timpul orelor de curs fr acordul cadrelor didactice;
Sanciuni:
- la prima abatere (utilizarea telefonului: vorbit, mesagerie etc mai puin înregistrare
audiovideo): observaie individual;
purtare;
(8) În condiiile în care elevii navetiti au înregistrat mai mult de 10 absene nemotivate
într-o lun;
- solicitarea prezenei prinilor pentru ridicarea banilor (provenii din decontarea
abonamentelor pe mijloacele de transport în comun) – pentru luna în care elevul înregistreaz
mai mult de 10 absene nemotivate.
(9) Pentru lansarea unor anunuri false cu privire la amplasarea unor materiale
explozibile în perimetrul unitii de învmânt;
Sanciuni:
- pentru elevii claselor IX - X : mustrare scris i scderea notei la purtare sub 5;
- pentru elevii claselor XI - XII: exmatriculare;
- anunarea organelor de ordine.
(10) inut neadecvat, comportament i atitudini ostentative i provocatoare;
a) pentru inut indecent (bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere,
machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joas, pantaloni scuri, pr vopsit în culori
stridente, machiaj strident, bijuterii în exces, piercinguri, inut capilar indecent):
Sanciuni:
- prima abatere: observaie individual, anunarea prinilor,
- abateri repetate; mustrare scris însoit de scderea notei la purtare cu un punct;
23
- prima abatere: observaie individual, anunarea prinilor;
- abateri repetate: mustrare scris i scderea notei la purtare
(11) Pentru jigniri i agresivitate în limbaj i în comportament fa de colegi i fa de
personalul unitii de învmânt;
- prima abatere: observaie, anunarea prinilor/ i mustrare scris i scderea notei la
purtare (în funcie de gravitatea faptei);
- abateri repetate; mustrare scris i scderea notei la purtare/ mutarea disciplinar la o
clas paralel.
- abateri repetate: mustrare scris i scderea notei la purtare/ mutarea disciplinar la o
clas paralel.
(13) Provocarea unor conflicte violente, btaie;
- mustrare scris i scderea notei la purtare, în funcie de gravitatea faptei, mergând pân
la exmatriculare în cazul elevilor claselor XI - XII/ mutarea disciplinar la o clas paralel.
(14) Nerespectarea regulamentului de ordine interioar a colii;
- prima abatere: observaie individual;
- abateri repetate: mustrare scris i scderea notei la purtare cu un punct.
(15) Implicare în aciuni care aduc atingere imaginii colii;
Sanciuni:
- prima abatere: observaie individual ;
- abateri repetate: mustrare scris i scderea notei la purtare, în funcie de gravitatea
faptei; cLasele XI-XII, exmatriculare.
(16) Însuirea unor obiecte sau a unor bani de la colegi;
- mustrare scris i scderea notei la purtare;
- anunarea organelor competente.
Sanciuni:
- abateri repetate: mustrare scris i scderea notei la purtare.
24
(18) Prsirea colii în timpul programului sau serviciului pe coal;
Sanciuni:
- abateri repetate: mustrare scris i scderea notei la purtare.
(19) Neprezentarea carnetului de elev sau a legitimaiei;
- prima abatere: observaie individual, anunarea prinilor;
- abateri repetate: mustrarea scris.
(20) Pentru absene nemotivate
a) Preavizul de exmatriculare – pentru 20 absene nemotivate pe parcursul anului colar sau
pentru 15 % din totalul orelor la o singur disciplin de studiu, cumulate într-un an colar (pentru
ciclul superior al liceului – XI, XII) i mustrare scris pentru cel mult de 35 de absene nemotivate.
Peste 10 absene nemotivate se va scdea un punct la purtare.
b)Pentru elevii claselor IX-X se va scdea un punct pentru fiecare 10 absene nemotivate./
mustrare scris pentru cel mult de 35 de absene nemotivate.
La abaterile grave se recomand, dup solicitarea acordului prinilor elevilor implicai,
consultarea psihologului colii.
Anularea sanciunilor de observaie, mustrare scris, poate fi propus de ctre cel care a aplicat
sanciunea, în condiiile în care elevul a avut un comportament ireproabil pe o perioad de cel
puin opt sptmâni de coal de la svârirea abaterii.
(21) Sanciunile aplicate vor fi aduse la cunotin familiei elevului i vor fi urmate de scderea
notei la purtare cu un punct.
CAPITOLUL V
CADRELE DIDACTICE
Activitile didactice de predare - învare, instruire practic, de evaluare se desfoar în
conformitate cu toate prevederilor planurilor de învmânt i a programelor analitice, cu
reglementrile ce apar pe parcurs.
Drepturile i îndatoririle personalului didactic sunt prevzute în Legea Educaiei Naionale nr.
1/2011).
25
actuale.
învmânt.
cadrelor didactice.
De asemenea, cadrelor didactice le revin i urmtoarele atribuii:
1. Formuleaz observaii i propuneri pentru programe i manuale.
2. Organizeaz sau propun activiti de îndrumare a unor proiecte pentru examenele de
atestare profesional.
3. Pregtesc elevii pentru examene i concursuri pe meserii.
4. Înfiineaz în unitile de învmânt laboratoare, ateliere, cabinete.
5. Particip la toate activitile comisiilor de lucru care vizeaz organizarea i desfurarea
procesului de învmânt.
6. Activiti de perfecionare profesional, de specialitate i pedagogic.
7. Complecteaz documentele colare care le revin spre completare conform fiei postului.
8. Efectueaz obligatoriu serviciul pe coal, iar la sfâritul programului întocmete
procesul verbal cu spirit de responsabilitate, semnalând toate deficienele aprute în
timpul serviciului.
9. În pauze, prin rotaie, supravegheaz modul de comportare al elevilor, pe holuri , în
slile de curs, în întreaga incint a colii.
10. Îi asum sarcinile de execuie din fia postului aprobat i sprijin satisfacerea
cerinelor impuse de condiiile concrete ale colii.
11. Consiliul profesoral desemnaz din rândul personalului didactic i a altor angajai ai
unitii Comisia de Control i Comisia de combatere a violenei asupra elevilor, cu
rolul de a controla i monitoriza absenteismul. Comisia are obligaia de a raporta
conducerii colii situaia constatat în timpul controlului atât în incinta colii cât i în
afara acesteia.
12. Întreg personalul didactic are obligaia s raporteze conducerii colii toate aspectele
legate de indisciplin, precum i msurile punitive preconizate.
26
adaug:
S asigure prelucrarea normelor de securitate a muncii i P.S.I. la elevi i s completeze fiele
individuale ale elevilor, s verifice dac se face acest instructaj elevilor la agenii economici unde
efectueaz practica ori de câte ori se schimb locul de munc.
S încheie acorduri de colaborare cu agenii economici unde elevii desfoar activitatea de
instruire practic.
S efectueze lucrri de întreinere i reabilitare în coal cu elevii în cadrul orelor de practic,
lucrri de dotare a colii cu mijloace de învmânt necesare desfurrii în condiii optime a
procesului de instruire.
S propun liste tehnicianului colii cu sarcini de urmrire i organizare a instruirii practice cu
materiale i mijloace de învmânt necesare desfurrii în condiii optime a procesului de
instruire i P.M.
S se preocupe de obinerea de fonduri extrabugetare prin executarea unor lucrri, prestri
servicii, mic producie în cadrul orelor de instruire practice.
CAPITOLUL VII
Conform organigramei administratorul financiar patrimoniu are în subordine toate aceste
categorii de angajai.
La fiecare început de an colar fiecare angajat trebuie s primeasc fia postului, s o semneze de
luare la cunotin i s-i îndeplineasc toate sarcinile, îndatoririle prevzute în ea. Dac pe
parcursul anului apar modificri în fi vor fi aduse la cunotin din timp de ctre
administratorul financiar patrimoniu.
Zilnic administratorul financiar patrimoniu verific procesele verbale întocmite de profesorul de
serviciu i paznici i ia msurile ce se impun, anunând conducerea unitii de stricciunile
produse.
27
În funcie de nevoile de moment ale colii oricare angajat va putea primi sarcini suplimentare,
inclusiv în zilele de srbtoare sau libere, acolo i atunci când este necesar pentru bunul mers al
colii. Pentru acestea se prevd recompense conform legilor în vigoare.
Toi au obligaia s cunoasc i s respecte regulile de protecia muncii, de igien, P.S.I. la locul
de munc sau sectorul repartizat.
o. Cei care au gestiune rspund pentru aceasta i sunt subordonai compartimentului
contabilitate, respectiv, contabilui ef.
p. Toi au obligaia s-i fac periodic conform normativelor controlul medical i s aib
carnetul vizat.
q. Toi au obligaia s semnaleze orice defeciune, ameninare care ar putea periclita
sigurana elevilor sau a cldirilor. De asemenea vor semnala orice deteriorare a
bunurilor colii de ctre elevi sau alte persoane, altercaiile dintre elevi, ptrunderea de
persoane strine în coal fr acordul directorilor sau comportarea necivilizat a
elevilor i personalului colii.
r. Toi vor purta acolo unde i când este nevoie echipament de protecie care va fi asigurat
de coal.
s. Salarizarea se face conform legilor în vigoare.
t. Prsirea postului, a colii în timpul programului se face numai cu acordul efilor.
u. Se interzice consumarea buturilor alcoolice i a drogurilor. De asemenea se interzice
introducerea în coal a armelor de orice fel, a substanelor explozive, toxice sau inflamabile.
Va fi anunat conducerea dac aceste fapte le comit elevii sau alte persoane strine.
CAPITOLUL VIII
a. Este interzis prsirea incintei colare, în timpul procesului instructiv educativ atât de ctre
profesori, maitrii instructori, perosnal didactic auxiliar i nedidactic, precum i de ctre elevi fr o
încunviinare prealabil din partea directorului unitii.
b. Circulaia elevilor în timpul pauzelor înspre curtea colii i de la o sal de curs la alta se va realiza
doar pe coridoarele semnalate în acest sens.
c. Se vor respecta cile de acces marcate pentru profesori i pentru elevi, uile de acces fiind închise în
timpul orelor de studiu.
28
d. Elevilor bolnavi sau cu diferite deficiene de natur fizic li se vor atribui alte activiti în timpul
procesului de instruire practic, în concordan cu specificul bolii sau al deficienelor avute.
e. Elevilor i personalului unitii de învmânt le este interzis s foloseasc flacr sau alte surse
productoare de incendii, fiindu-le interzis fumatul, consumul de alcool sau substane halucinogene.
f. Elevilor i tuturor angajailor unitii (cu excepia electricianului i dup caz a instalatorului,
respectiv fochistului) le este interzis s monteze sau demonteze aparaturile, prizele sau cablurile pentru
energia electric, respectiv componente de orice fel ale energiei termine, sanitare i de ap. Cu toii au
îndatorirea de a anuna imediat orice defeciune aprut la instalaiile mai sus menionate.
g. Elevilor i tuturor angajailor colii le este interzis ptrunderea sau traversarea spaiilor sigilate din
perimetrul unitii de învmânt.
CAPITOLUL IX
DISPOZIII FINALE
Prezentul regulament a intrat în vigoare dup aprobare în Consiliul de Administratie din data de 26.02.
2018 si validat în edina Consiliului Profesoral din data de 26.02.2018.
În termen de 10 zile de la data aprobrii va fi prelucrat de ctre toate compartimentele din unitate cu
semntur de luare la cunotiin.
29
PREZEN DE CTRE CADRELE DIDACTICE
Condica de prezen este un document care certific activitatea ce o desfoar zilnic
(pe ore) cadrele didactice.
Completarea condicii este efectuat de membrii comisiei pentru orar i informaticianul colii,
atât pentru cultur general, cultur de specialitate cât i pentru instruirea practic, conform
orarului aprobat de Consiliul de Administraie al unitii de învmânt, in format electronic.
Eventualele modificri se operez numai cu aprobarea conducerii.
Completarea se va face cu mult grij, cite iar directorul va semna sub ultima rubric,
urmrind tematica consemnat de profesor care trebuie s se coreleze cu planificarea
calendaristic semestrial.
Toate cadrele didactice vor semna condica de prezen înainte de a intra la ore precizând
titlul leciei cu culoare albastr. Nu se admit tersturi, adugiri nejustificate, alte semne i
modificri sau semnturi ale altor persoane în locul celor în cauz. Eventualele precizri,
neconcordane sau neefecturi ale orelor sunt consemnate de directorii colii, care vor opera
cu cerneal roie.
Nu se admit spaii goale între orarele zilelor/sptmânilor. Dac acestea exist se vor
bara sub supravegherea directorului unitii, sau de ctre director.
Condica de prezen se încheie zilnic cu semntura directorului unitii, care rspunde de
calitatea i cantitatea muncii desfurate de cadrele didactice, nesemnarea orelor însemnând abatere
de la respectarea RI, a nerespectrii sarcinilor din fia postului i a prevederilor statutului
personalului didactic, atrgând dup sine sancionarea prin neplata acestor ore.
Orele neefectuate constatate de conducerea colii în condica de prezen vor fi nepltite.
30
BIBLIOTECII COLARE
Art.1. Biblioteca colar face parte din structura organizatoric a Liceului Tehnologic de
Construcii i Arhitectur "Carol I" Sibiu.
Art.2. Biblioteca colar este o colecie de cri, documente, reviste, ziare, materiale audio-video cu
caracter enciclopedic, adecvat nivelului i profilului unitii de învmânt.
Art.3. În biblioteca colar este interzis organizarea unor forme de propagand politic i
ideologic sau a celor de prozelitism religios, orice form de activitate care încalc normele de
moralitate.
CAP.II. SCOPUL, SARCINILE, CONDIIILE DE ORGANIZARE I DE FUNCIONARE
Art.4. Prin activitatea sa, biblioteca este destinat spijinirii procesului instructiv-educativ,
satisfacerii cerinelor de informare documentar, de lectur i de studiu ale elevilor, ale cadrelor
didactice i ale celorlalte categorii de personal din cadrul unitii.
Art.5. Folosirea documentelor, crilor, coleciilor de publicaii, precum i serviciile oferite de
bibliotec sunt gratuite.
Art.6. Bibliotecii colare îi revin urmtoarele sarcini:
a) S participe la pregtirea elevilor, la formarea unei culturi generale, a pregtirii profesionale i
de specialitate ale acestora.
b) S se implice la formarea unei atitudini intelectuale autonome i deschise a elevilor fa de
informare i documentare.
c) S sprijine personalul didactic al colii în optimizarea calitii procesului de învmânt.
d) S-i deprind pe elevi cu buna pstrare a publicaiilor pe care le primesc în sala de lectur sau
le împrumut acas.
Art.7. Activitatea bibliotecii este sprijinit de Comisia pentru curriculum.
Art.8. Biblioteca colar funcioneaz în incinta colii, Corp A, etaj I.
Not: Cu acordul prealabil al direciunii, ocazional se poate folosi spaiul destinat bibliotecii colare
pentru organizarea de întâlniri, prezentri de carte.
Art.9. Completarea coleciilor de carte i publicaii se face cu sprijinul financiar al comunitii
locale, al diferitelor asociaii, societi i fundaii etc. prin donaii, sponsorizri, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
CAP.III. PROGRAMUL BIBLIOTECII
Art.10. Programul de activitate al bibliotecii colare este de 40 de ore sptmânal.
Art.11. Prin activitatea bibliotecii se înelege ansamblul aciunilor legate de buna funcionare a
acesteia, procurarea i prelucrarea publicaiilor, organizarea cataloagelor, întocmirea de bibliografii,
oferta de carte, aciuni de popularizare a crii.
CAP.IV. FELUL I NUMRUL DE PUBLICAII CARE SE POT ÎMPRUMUTA
Art.12. Pot fi beneficiari ai serviciilor bibliotecii elevii, cadrele didactice, personalul auxiliar.
Art.13. Biblioteca împrumut publicaii i documente atât în timpul anului colar cât i în timpul
vacanelor colare, exceptând perioadele de inventariere i de concediu legal al bibliotecarului.
Pentru folosirea coleciilor de publicaii la domiciliu sau în sala de lectur, cititorii trebuie s fie
înscrii la bibliotec. Înscrierea se face cu prilejul solicitrii primului împrumut de cri, când
completeaz lista cititorului. Prin semnarea fiei, cititorul se oblig s respecte regulamentul
bibliotecii i regimul de circulaie a publicaiilor i a celorlalte categorii de documente.
Art.14. La împrumutarea crilor, bibliotecarul este obligat s cerceteze cite toate rubricile din fia
cititorului (data împrumutului, autorul i titlul, numrul de inventar, cota), iar cititorul trebuie s
semneze pentru fiecare carte împrumutat. La înapoierea crilor, bibliotecarul va completa data
restituirii i va semna de primire.
Art.15. Numerotarea fielor începe în fiecare an colar de la numrul 1.
Art.16. Fiele cititorilor se aeaz în fiier astfel:
a) Pentru elevi, pe clase, iar în cadrul acestora, în ordine alfabetic a numelor elevilor;
b) Pentru cadrele didactice i pentru ceilali cititori aduli, în ordinea alfabetic a numelor
acestora.
Art.17. Evidena publicaiilor consultate în sala de lectur (cu sau fr acces liber la raft) se ine
într-un registru special. Ca i în fia cititorului, în registru se consemneaz: data împrumutului,
autorul i titlul crii, inventar i cota, în cazul publicaiei seriale. Cititorul semneaz la primirea
publicaiilor, iar bibliotecarul la restituirea acestora de ctre cititor.
Art.18. Elevii pot împrumuta acas maximum trei volume deodat, iar cadrele didactice maximum
cinci. Termenul maxim de împrumut la domiciliu este de 15 zile cu drept de prelungire pân la 20
de zile.
Art.19. Fiele cititorilor elevi pot fi cunoscute de diriginii claselor sau de învtori i periodic, de
profesorii de la toate specialitile, în scopul optimizrii procesului de lectur.
32
Art.20. O carte pierdut nu poate fi înlocuit decât cu un alt exemplar al aceleiai lucrri (autor,
titlu, ediie, valoare). În mod excepional cu aprobarea conducerii colii este permis înlocuirea unei
cri pierdute cu o carte de aceeai valoare i cu o tematic asemntoare.
Art.21. În situaia în care, dup întiinarea oral, crile nu sunt restituite, bibliotecarul trimite
prinilor elevilor, precum i cititorilor aduli (inclusiv cadrelor didactice) maximum dou întiinri
scrise.
Recuperarea valorii lucrrilor sau a materialelor nerestituite dup a doua somaie scris, pierdute
sau deteriorate se face:
-Prin contabilitatea instituiei, prin primria local sau prin administraia financiar, atunci când
împrumutul a fost efectuat de elev, imputarea se face prinilor, întreaga aciune de recuperare fiind
urmrit de ctre bibliotecar i de conductorul unitii colare.
Art.22. Pentru crile nerestituite dup a doua somaie, pierdute sau deteriorate decititori, se percepe
de la acetia atât contravaloarea reactualizat a crilor, în funcie de preurile medii în vigoare,
pentru lucrrile de acelai gen, la data constatrii contraveniei, cât i o amend, stabilit
prin lege i care se vars la buget, inând seama de:
a) Valoarea sau raritatea publicaiilor;
b) Intenia vdit de a nu restitui publicaiile împrumutate;
c) Frecvena abaterilor de la nerespectarea termenelor de restituire a crilor;
Dup recuperarea valorii crilor pierdute, nerestituite sau deteriorate, acestea se scot din
gestiunea bibliotecii, potrivit prevederilor prezentului regulament.
33
CONSILIULUI ELEVILOR
CAP.I. DISPOZIII GENERALE
Art.1. Consiliul elevilor din unitate se constituie în corformitate cu art.95 din Regulamentul de
organizare a învmântului preuniversitar.
Art.2. Consiliul elevilor îi desfoar activitatea în baza unui regulament propriu, parte a
Regulamentului de ordine interioar a colii.
Art.3. Activitatea Consiliului elevilor are ca scop sprijinirea actului managerial din coal pentru
optimizarea procesului instructiv-educativ, crearea unui climat de siguran, curenie i disciplin
în coal.
CAP.II. MODUL DE ORGANIZARE
Art.4. Consiliul elevilor este format din reprezentani ai elevilor de la fiecare clas (responsabilul
sau lociitorul acestuia) desemnat de colectivul de elevi. Tinând cont de componena evideniat,
aceasta, este, dup caz, înnoit.
Art.5. La întâlnirile Consiliului elevilor pot participa, fr a influena horrârile luate, reprezentani
ai conducerii colii (directori, membri ai Consiliului de Administraie), dirigini, alte cadre
didactice, reprezentani ai Comitetelor de prini i ai Consiliului reprezentativ al prinilor.
Art.6. Consiliul elevilor se subordoneaz direct Consiliului de Administraie al colii. Acesta va
desemna pe unul dintre membrii care va coopera permanent cu reprezentanii elevilor.
Art.7. Consiliul elevilor este condus de un birou executiv format din 9 (nou) membri, în urma
alegerilor organizate la nivelul colii, conform calendarului.
Art.8. Consiliul elevilor îi desfoar activitatea în întâlniri (edine) lunare sau ori de câte ori
Comitetul de conducere va considera c este necesar.
La începutul fiecrui an colar are loc edina de analiz i proiectare a activitii.
Art.9. Prezena membrilor Consiliului elevilor la edine este obligatorie.
CAP.III. ATRIBUII
1. Sprijin conducerea colii în activitatea de informare, analiz, proiectare i organizare a
programului managerial
2. Desemneaz un reprezentant în Consiliul de Administraie al colii.
3. Desemneaz reprezentani în Comisia de acordare a burselor i ajutoarelor sociale.
34
4. Sprijin conducerea colii, întregul personal didactic, în pstrarea i gestionarea optim a
patrimoniului liceului i îmbogirea bazei didactico-materiale.
5. Analizeaz i propune msuri pentru îmbuntirea rezultatelor colare.
6. Analizeaz i propune msuri pentru prevenirea i sancionarea actelor de indisciplin
svârite în coal de ctre elevi.
7. Controleaz activitatea elevilor de serviciu pe coal i propune msuri pentru îmbuntirea
acestei activiti pentru meninerea ordinii i disciplinei în coal.
8. Urmrete, prin reprezentanii si, modul cum sunt respectate drepturile elevilor din
învmântul liceal i profesional.
cadrelor didactice desemnate de conducerea colii.
CAP.IV. DISPOZIII FINALE
Art.11. Prezentul regulament intr în vigoare de la data aprobrii lui de ctre Consiliul de
Administraie i Consiliul Profesoral.
Art.12. Orice modificare adus prezentului regulament se face cu acordul membrilor Consiliului
elevilor.
35
COMITETELOR DE PRINI I A CONSILIULUI REPREZENTATIV AL
PRINILOR
CAP.I. DISPOZIII GENERALE
Art.1. Având în vedere rolul important al colaborrii dintre coal i familie, în realizarea
obiectivelor educaionale, în întreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei materiale a colii i
pentru realizarea unui sistem de legtur permanent între coal i familie se constituie
comitetele de prini.
Art.2. Comitetele de prini se organizeaz pe clase de elevi.
Art.3. Comitetele de prini se organizeaz i funcioneaz în baza legii învmântului i
a Regulamentului de organizare a învmântului preuniversitar.
Art.4. Comitetele de prini asigur cadrul organizatoric de colaborare între coal i
familie constituind un sprijin i un mijloc de contriol al comunitii asupra activitii colii.
Art.5. Comitetele de prini sprijin coala, imbuntirea continu a procesului de instruire
i educare a elevilor, a activitii de orientare colar i profesional, la integrarea social a
adolescenilor, în realizarea activitii extracolare, în asigurarea bazei materiale a colii.
CAP.II. ORGANIZAREA, CONDUCEREA I FUNCIONAREA COMITETULUI
DE PRINI
Art.6. Comitetul de prini se organizeaz i funcioneaz la nivelul clasei de elevi. Este
format din 3 membri alei dintre prinii cu prestigiu în activitatea social, administrativ i
economic.
Acetia au urmtoarele funcii: preedinte; membru; casier.
Art.7. Comitetul de prini la nivelul clasei se alege anual în primele 30 zile de la
deschiderea anului colar, în adunrile generale ale prinilor sau reprezentanilor acestora.
Art.8. Directorul unitii de învmânt convoac adunarea general a Comitetului de prini de
la nivelul Liceul Tehnologic Economic – Administrativ, în calitate de secretar al Comitetului
reprezentativ al prinilor.
Art.9. În adunarea general se alege Consiliul reprezentativ al prinilor format din 5
membri: preedinte, vicepreedinte i membri cu atribuii specifice, alei din rândul membrilor
Comitetelor de prini de la nivelul claselor.
Art.10. Comitetele de prini îi desfoar activitatea pe baza unui program de activitate anual.
Activitatea Comitetelor de prini se consemneaz într-un registru special.
Comitetele de prini se întrunesc de dou ori pe semestru sau ori de câte ori este nevoie.
Comitetele de prini pot adopta hotrâri prin vot deschis cu majoritatea membrilor
prezeni. Art.11. Comitetul reprezentativ al prinilor din unitatea de învmânt
desemneaz pe reprezentanii prinilor în Consiliul de Administraie.
Art.12. Comitetul de prini pe coal (Liceu Tehnologic) se poate constitui în asociaii
cu personalitate juridic.
Art.13. Adunarea general a Comitetelor de prini pe coal alege o COMISIE DE CENZORI
format din 3 membri care verific actvitatea financiar a Consiliului reprezentativ al prinilor
cel puin o dat pe an i prezint un raport în faa adunrii generale.
CAP.III. ATRIBUIILE COMITETELOR DE PRINI
Art.14. Comitetele de prini i Consiliile reprezentative ale prinilor au urmtoarele atribuii:
a) prijin conducerea unitilor de învmânt, responsabilii, profesorii dirigini în
întreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei materiale atât pentru activitile curriculare cât
i extracuriculare.
b) Sprijin profesorii dirigini în imbuntirea frecvenei, a ordinii i disciplinei în
rândul elevilor, a comportamentului acestora.
c) Sprijin conducerea colii în activitatea de consiliere i orientare socio-profesional sau
de integrare social a absolvenilor.
d) Sprijin profesorii dirigini i conducerea colii în organizarea consultaiilor i
dezbaterilor pedagogice cu prinii, pe probleme privind educarea elevilor.
e) Sprijin clasa sau coala în organizarea i desfurarea activitilor extracurriculare
(activiti cultural – artistice, sportive, turistice, de petrecere a timpului liber, activitile
cercurilor, concursuri, activiti de înfrumuseare a colii, amenajarea bazei sportive,
organizarea vacanelor colare).
f) Face propuneri i se implic în imbuntirea condiiilor de studiu i via a copiilor
(elevilor) în coal, cantin i internat.
g) Atrag persoane fizice sau juridice, care prin contribuii financiare sau materiale,
susin programe de modernizare a instituiei, educaiei i bazei materiale ale colii.
37
Art.15 .Activitatea financiar a Comitetelor de prini este reglementat de dispoziiile
financiar-contabile în vigoare.
Art.16. Comitetul de prini la nivel de clas i Consiliul reprezentativ al prinilor pot realiza
venituri proprii prin organizarea, în colaborare cu coala, a unor manifestri cultural-artistice,
sportive, turistice, sau din donaii i sponsorizri din partea unor persoane fizice sau juridice
din ar i strintate.
Art.17.Veniturile realizate se utilizeaz conform hotrârii Comitetului de prini pentru:
a) Acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile naionale i internaionale
pe discipline de studiu, sportive, artistice sau celor care au avut o atitudine civic deosebit.
b) Organizarea de tabere i excursii în ar i strintate pentru elevii cu rezultate foarte bune
la învtur, activiti sportive i artistice sau pentru cei care au venituri modeste dar care au o
situaie bun la învtur.
d) Modernizarea i dezvoltarea bazei materiale i didactice a colii.
e) Cumprarea unor obiecte de uz colar.
f) Acordarea de sprijin material sau financiar elevilor care provin din familii cu o
situaie material precar.
g) Alte activiti care privesc bunul mers al colii, a procesului de învmânt,
activitii educative i extracurriculare.
Art.18. Fondurile realizate de Comitetele de prini vor fi înregistrate conform normelor
în vigoare. La gestionarea fondurilor se va ine seama de urmtoarele:
a) Sumele realizate se consemneaz într-un proces verbal în care se menioneaz aciunea
organizat, cheltuielile i venitul net, semnat de preedintele, secretarul i casierul Comitetului
de prini.
b) Evidena operaiilor de încasri i pli se ine cu ajutorul registrului de cas. În aceast scop
se utilizeaz registrul de cas, registrul de procese verbale, chitana fiscal, actele justificative
pentru cheltuielile efectuate.
c) circulaia fondurilor bneti se face numai prin intermediul Comitetelor de prini.
d) Plile se fac cu aprobarea biroului Comitetului sau al Consiliului i se justific cu
acte oficiale: facturi, bonuri, chitane etc., potrivit normelor financiare.
38
e) Obiectele de inventar i materialele procurate din aceste fonduri sau obinute prin donaii se
predau colii pe baz de proces verbal, se inventariaz i se transmit pe subinventar persoanelor
ce le folosesc.
f) Fondurile bneti se pstreaz i se administreaz prin banc.
Art.19. Comitetele de prini prezint raportul asupra activitilor desfurate adunrii generale
de la începutul anului colar. Cu acest prilej Comisia de cenzori prezint raportul financiar
pentru anul precedent.
CAP.V. DISPOZIII FINALE
Art.20. Comitetele de prini se completeaz anual prin cooptarea de noi membri în locul celor
ai cror copii nu mai sunt la coal.
Art.21. Conducerea colii are obligaia de a asigura condiii corespunztoare
desfurrii activitilor Comitetelor de prini.
Art.22. Prezentul Regulament intr în vigoare de la data aprobrii de ctre Consiliul profesoral
i Consiliul de administraie.