Regionalny Zarz…d Gospodarki Wodnej w Gda„sku

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wprowadzenie do tematyki spotkania konsultacyjnego – region wodny Dolnej Wisły Henryk Jatczak Zastępca Dyrektora RZGW Gdańsk. Słupsk, dnia 18 maja 2009r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. RZGW w GDAŃSKU. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Regionalny Zarz…d Gospodarki Wodnej w Gda„sku

 • Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w GdaskuSupsk, dnia 18 maja 2009r.Wprowadzenie do tematyki spotkania konsultacyjnego region wodny Dolnej Wisy

  Henryk JatczakZastpca Dyrektora RZGW Gdask

 • Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w GdaskuRZGW w GDASKUObszar dziaania RZGW Gdask to obszar regionu wodnego Dolnej Wisy, ktry obejmuje:dorzecze dolnej Wisy od miejscowoci Korabniki w km 684 - do ujcia do Morza Batyckiego,zlewnie rzek Przymorza na zachd od Wisy do rzeki Supi wcznie,zlewnie rzek Przymorza na wschd od Wisy do rzeki Paski wcznie.

 • Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w GdaskuObszar dziaania RZGW w GdaskuRZGW Gdask swoj dziaalnoci obejmuje tereny: wojewdztwa pomorskiego (45,87% pow. RZGW Gdask; 87,68% pow. wojewdztwa), pnocn cz wojewdztwa kujawsko-pomorskiego (31,39% pow. RZGW Gdask; 61,14% pow. wojewdztwa), oraz zachodni cz wojewdztwa warmisko-mazurskiego (22,74% pow. RZGW Gdask; 32,92% pow. wojewdztwa).

  czna powierzchnia gruntw w zarzdzie RZGW Gdask wynosi 43 830 ha, w tym: grunty pod wodami pyncymi 38 160 [ha], grunty pod wodami stojcymi 334 [ha], uytki rolne - 1 569 [ha], lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, zakrzaczenia 2 696[ha], tereny zabudowane 31 [ha], pozostae 1 040 [ha].

 • Zadania Dyrektora RZGWRola administratora w stosunku do wd publicznych istotnych dla ksztatowania zasobw wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej oraz urzdze wodnych zlokalizowanych na tych wodach a stanowicych wasno Skarbu Pastwa;Zarzdzanie zasobami wodnymi w Regionie wodnym Dolnej Wisy (art. 92 ustawy Prawo wodne).

 • Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w GdaskuJednostki terenowe RZGW Gdask RZGW Gdask posiada dwa Zarzdy Zlewni w Toruniu i Tczewie oraz 10 podlegych im Nadzorw Wodnych. Jednostki te reprezentuj RZGW Gdask w terenie oraz wykonuj zadania bezporednio zwizane z utrzymaniem wd,

  W Toruniu znajduje si take Gospodarstwo Pomocnicze RZGW Gdask, Dugo rzek w zarzdzie RZGW Gdask wynosi: 2 530 km, w tym 528,5 km drg wodnych eglownych,

  Liczba jezior w zarzdzie RZGW Gdask wynosi: 194, o cznej powierzchni 21 914 [ha].

 • Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w GdaskuW administracji RZGW Gdask obecnie znajduje si:

  528,5 km drg wodnych eglownych,

  jeziora podpitrzone - Systemat Jezior Warmiskich,

  12 czynnych luz,

  3 luzy wyczone na trwae z eksploatacji (jest to luza Brdyujcie, Przegalina Pnocna, oraz luza na rzece Liwa),

  5 pochylni, 18 jazw,

  3 mae elektrownie wodne,

  8 czynnych wrt: a) bezpieczestwa (Ligowo, Zagadka, luza Miomyn), b) przeciwpowodziowe (luza: Gdaska Gowa, Przegalina Poudniowa, Biaa Gra), c) przeciwsztormowe (luza Kamienna Grodza, Wrota uawskie), 5 portw i zimowisk dla lodoamaczy (Port Drzewny i Port Zimowy w Toruniu, Chemno, Korzeniewo, wibno),

  2815 ostrg, 199 km opasek brzegowych, ubezpiecze, nabrzey, bulwarw,

  89 budynkw.

 • Drogi wodne eglowne w administracji RZGW Gdask(zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji drg wodnych)Wisa km od 684 do 718 (dugo 34 km), klasa Ibkm od 718 do 910 (dugo 192km), klasa IIkm od 910 do 941,3 (dugo 31,30), klasa IIIBrda + Kana Bydgoski 14,4 km + 0,4 km, klasa IIKana Jagielloski 5,83 km, klasa IINogat 62 km, klasa IISzkarpawa 25,4 km, klasa IIMartwa Wisa 11,5 km, VbSystem Kanau Elblskiego 151,7 km, klasa Ia, II

  Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gdasku

 • Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z ustaw Prawo wodneart. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne:

  Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje nastpujce dokumenty planistyczne:program wodno-rodowiskowy kraju, z uwzgldnieniem podziau na obszary dorzeczy,plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziaania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzgldnieniem podziau na obszary dorzeczy,plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,warunki korzystania z wd regionu wodnego,warunki korzystania z wd zlewni.

  Art. 113a ust. 1 ustawy Prawo wodne:

  Program wodno-rodowiskowy kraju okrela podstawowe i uzupeniajce dziaania zmierzajce do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wd w poszczeglnych obszarach dorzeczy.

 • Podstawa prawnasporzdzania planw gospodarowania wodami Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 padziernika 2000 roku ustanawiajca ramy wsplnotowego dziaania w dziedzinie polityki wodnej UE, zwana Ramow Dyrektyw Wodn;

  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r.Nr 239, poz. 2019 z pn. zm);

 • Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wsplnoty Europejskiej Ramowa Dyrektywa Wodna /RDW/Artyku 1 przedstawia cel dla ktrego Dyrektywa zostaa uchwalona:

  Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony rdldowych wd powierzchniowych, wd przejciowych, wd przybrzenych oraz wd podziemnych.

 • Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w GdaskuDzikuj za uwag

  ******