of 15 /15
Razvoj pametnih občin v obdobju digitalizacije Pametna digitalna preobrazba

Razvoj pametnih občin v obdobju digitalizacije

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Razvoj pametnih občin v obdobju digitalizacije

PowerPoint PresentationPametna digitalna preobrazba
• Povezovanje in soodvisnost tvori skupnost in tudi pametno skupnost • Vkljuenost stanovalcev, zaposlenih in upravljalcev – vloga obine, drave,
regij in ekosistema obin. Kaj je pametna skupnost?
• Uporabna vrednost skupnosti po meri dravljanov – kdo je delenik?
• Prioritete razvoja – za koga?
• Kaj je digitalna preobrazba in kakšen je njen vpliv na obine?
• Kako se merijo koristi in rezultati?
• Kdaj se proces razvoja zakljui? Digitalna podpora skupnosti
Storitve obin za dravljane
Storitve:
• Odpadki in oskrba – voda, energenti, odplake, smeti,…
• Izobraevanje in informiranje – vrtci, šole, vse ivljenjsko, knjinice. .
• Socialno in zdravstveno varstvo – zdravstveni domovi, oskrba starejših,
• Kultura in turizem – promocija,….
• Varnost in zašita – Policija, Gasilci, …
• Zaposlitve in poslovno okolje
išu
• Storitve: • Dovoljenja, Inšpekcijski nadzor, poroanje,…
• Infrastruktura - Komunalna, cestna, digitalna
• Delovna sila in okolje
Po slo
• Zagotavljanje lastnega poslovanja • Interni procesi in dokumenti • Delovana mesta in organizacija dela • Zakonske obveznosti in postopki
• Odnos in storitve z zunanjim svetom • Storitve za dravljane in poslovno okolje • Investicije v infrastrukturo,….. • Nabava • …….
U in
ko vito
• Izkorišanje tehnologije in digitalizacije za vzdren - zeleni razvoj
• Zakaj pametne tovarne, obine, mesta, drave? • Boljše ivljenjsko in poslovno okolje
• Kompetence za izrabo – uporabo digitalizacije in tehnologije
• Bolj pametne odloitve na temelju ivih podatkov
• ….
• Informatizacija obin v preteklosti – kaj smo e storili? • Interno elektronsko poslovanje – brezpapirno – elektronske evidence - zbiranje
podatkov • Web objave in informiranje – dogodki, kontakti obine, razlage,…. • Parcialne aplikacije in obrazci – parkiranje, prevozi, naroanje storitev,..
• Potreben korak naprej • Ogromno virov lokalnih digitalnih informacij – online zbiranje in upravljanje • Enoten pogled na vse podatke skupnosti, dravljana in poslovnega okolja • Odloanje na podlagi podatkov – hitrost in kvaliteta odloitev • Izvajanje procesov in postopkov obin na e zbranih podatkih • Pametne Digitalna storitve za dravljane, obinske institucije in poslovno okolje
D igitalizacija je p
• Optimizacija procesov in odloitev
• Višji prihodki in storitve z dodano vrednostjo
• Boljše delovno okolje za zaposlene na obinah
• Višja kvaliteta storitev za dravljane in poslovno okolje
• Bolj zeleno okolje - manj onesnaevanja
• Vkljuenost prebivalcev v delo lokalnih skupnosti
• Boljša oskrba
D igi. kazalci in
• Veliki - odprti podatki – BIG DATA
• Digitalne entitete – dravljanov, podjetij, lokacij, stvari
• Kibernetska varnost
Pomen sodelovanja in razvoja
• Digitalizacija zahteva veliko znanja, izkušenj in sredstev • Agilni projektni pristop • Javno zasebna partnerstva so praksa prihodnosti • Pametno izkorišanje obstojeih praks, sistemov in tehnologij • Vsaka obina je specifina, a ne na vseh podrojih
• Stopimo na vlak zunanjega financiranja s strani EU in Slovenije • Green and digital – NOO + kohezija • Kombinacija financiranja in razvoja gospodarstva in lokalnih skupnosti • Financiranje kompetenc in vkljuevanja dravljanov • Konzorcijski pristop – nacionalno, regijsko in Evropsko
Primeri iz prakse so kazalec poti razvoja
• Mestne kartice – za parkiranje, prevoz, nakup storitev, identifikacijo • Sistemi obin
• Digitalizacija delovnih mest in procesov • Podatkovne platforme • Povezovanje storitev obin – komunalne storitve
• Online storitve • izobraevanja in dostop do vsebin – knjinice, kultura, dogodki • Komunalne storitve – informiranje, naroanje, upravljanje • Obvešanje – web, sms,…
• Hibridne storitve • Digitalni centri in fizine toke za starejše
Po zitn
e u
zku šn
je p
o m
agajo p
Mikro-mobilnost (e-prevozna sredstva - kolesa, skiroji, avti,..) in polnilnice,
Zelene rešitve - zelene strehe, zelene stene, ki uravnavajo tudi pretonost voda (poplave), protipoane zelene strehe, pameten pristop k strešnim elektrarnam s celostnim pristopom - npr v prostorski nart, da se izvajajo elektrarne kot je treba (servisni pohodni prostori...), da se preprei poare in nesree z izolacijo celic,
Skladišenje in predelava odpadkov..
• Vlaganje v Kompetence in kadre
• Ciljno usmerjeni projekti – konkretni merljivi rezultati
• Digitalna komponenta celotnega razvoja in investicij
• Partnerstva (PPP) za programe in projekte
• Digitalni dvojki - skupnosti
Vprašanja
• Ali aktivno kreirate nove storitve in jih preverjate na trgu?
• Ali ste prepoznali glavne kazalce delovanja in ali jih spremljate?
• Ali obine vlagajo v izobraevanje dravljanov in zaposlenih?
• Kako boste financirali razvoj in ali je digitalna preobrazba DRAGA?
• Ali e imate PPP na podroju digitalizacije?
Igor Zorko
Hvala !!!