Rasuah Dan Kesannya

 • View
  317

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rasuah Dan Kesannya

 • 8/13/2019 Rasuah Dan Kesannya

  1/58

  KELUARAN KHAS SEMPENA HARI ANTI RASUAH OLEH SPRM / UN-TRANSPARENCY INTERNATIONAL

  RASUAH: Ditakrifkan sebagai memberi sesuatu kepada orang-orang yang tertentu dengan niat untuk mendapatkan

  sesuatu yang bukan menjadi haknya.

  Memberi sesuatu itu samada dalam bentuk wang ringgit, harta benda, jawatan, perkhidmatan, janji manis dan

  sebagainya. Ianya diberikan kepada orang yang tertentu yang tidak layak menerimanya. Mungkin orang yang diberi

  rasuah itu mempunyai gaji dan upah yang tertentu, lebih kaya dan berjawatan dan bukan pula kaum keluarga si

  pemberi. Pemberian yang diberi dengan niat agar suatu masa mendapat balasan dan imbalan yang lebih besar dariorang-orang tertentu tadi. Sedangkan pada hakikat orang lain yang sepatutnya memiliki hak itu.

  Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi al-risywah. Dalam Al-Quran rasuah digolongkan

  dalam kata umum batil, iaitu meliputi juga perbuatan jenayah lain seperti merompak, memeras ugut dan menipu.

  rasuah ataupun corruption dalam Bahasa Inggeris, tidak diberi definisi yang khusus di dalam undang-undang

  Malaysia. Tetapi ditakrikan sebagai suapan.

  Walau bagaimanapun ada beberapa definisi yang telah diberi oleh beberapa pihak yang pakar dalam bidang ini. Di

  dalam kamus Concise Law Dictionary. P. G. Osborne memberi definisi bribery and corruption sebagai perbuatan

  giving or offering any reward to any person to influence his conduct; or the receipt of such reward

  John B. Saunders pula menulis dalam kamus Mozley and Whiteleys Law Dictionary memberi definisi corruption is

  the taking or giving of money for the performance or non-performance of a public duty.

  Rasuah dalam bahasa Latin: corruptio daripada kata kerja corrumpere = busuk, rosak, menggoyahkan, memutar

  balik, menyogok).

  Menurut Transparency International pula, rasuah ialah perilaku buruk di jabatan -jabatan atau pejabat-pejabat awam,termasuklah para politikus dan pegawai-pegawai, yang secara tidak wajar dan tidak sah/menurut undang-undang,

  mengayakan diri atau memperkaya kerabatnya (keluarga dan sahabat handai), dengan menyalahgunakan kuasa dan

  kepercayaan awam yang diberi kepada mereka.

  Dari sudut undang-undang, perbuatan rasuah mencakupi: Melanggar undang-undang yang dikuatkuasakan,

  Penyalahgunaan harta Negara, yang akan merugikan Negara, serta memperkaya diri sendiri dan kaum kerabat.

  NAMA LAIN BAGI RASUAH

  Dalam dunia hari ini rasuah disebut dalam berbagai sebutan agar ianya tidak nampak sebagai rasuah. Ada yang

  disebut sebagai sogokan, suapan, tumbuk rusuk, makan suap, wang saku, duit kopi, bawah meja dan sebagainya.

  Semuanya itu bermaksud rasuah.

  Jenayah rasuah adalah satu tegahan agama, baik agama Islam mahupun agama-agama lain. Allah s. w. t. berfirman

  yang bermaksud:-

  Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan

  jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim- hakim kerana hendak memakan (atau

  mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).

  Hadis nabi SAW ada menyatakan :Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang

  memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan dalam soal hukum menghukum (HR. Abu Daud & Tirmizi)

  Ibnu Masud telah mentafsirkan ayat di atas seperti berikut:

  Sogokan (rasuah) dapat berlaku pada tiap-tiap sesuatu, barangsiapa yang telah memberi sesuatu pemberian dalam

  sesuatu pembelaan kepada seseorang supaya pembelaan itu dapat mengembalikan yang hak atau dapat menolak

  kezaliman (aniaya) lantas diterimanya maka pemberian itu dinamakan sogokan juga. Perbuatan sedemikian

  diharamkan kerana mengandungi beberapa perkara yang diharamkan oleh agama di antaranya :

  1) Tidak akan berlaku kebenaran dalam sesebuah masyarakat selagi mana perbuatan sogok menyogok masih

  dilakukan oleh manusia.

  2) Dengan sogok menyogok itu manusia selalu melanggar hukum untuk memenuhi kehendak hawa nafsunya.

  3) Dengan sogok menyogok juga manusia dapat membalas dendam antara seorang dengan orang yang lain dansebagainya.

  Dalam Islam rasuah juga bermaksud harta yang diperolehi kerana terselesainya suatu kepentingan manusia (baik

  untuk memperolehi keuntungan mahupun untuk menghindari kemudharatan) yang sepatutnya wajib diselesaikan

  tanpa imbalan (imbuhan).

  Adakala orang yang mendapat sesutu projek atau pekerjaan tidak memberi sesuatu dalam bentuk yang boleh

  dikatakan rasuah dan seumpamanya tetapi selepas mendapat upah dan imbuhan, diberinya sedikit wang atau

  seumpamanya kepada seseorang pegawai atas dasar penghargaan maka hal ini akan menjadi satu perkara syubhat.

  Mungkin pemberiannya kerana penghargaan semata-mata dan tidak mengharapkan apa-apa lagi selepas itu.

 • 8/13/2019 Rasuah Dan Kesannya

  2/58

  Adakalanya memberi kerana penghargaan tetapi ada niat tersembunyi yang mungkin hanya pemberi dan

  penerimanya sahaja yang mengetahui.

  HUKUM MEMBERI DAN MENERIMA RASUAH

  1. Haram dan berdosa besar, wajib bertaubat nasuha dengan segera samada pemberi, penerima atau yang

  berkaitan dengannnya. Jika sampai melibatkan individu tertentu yang teraniaya TAUBAT NASUHA TIDAK MEMADAI

  TANPA MEMOHON KEMAAFAN ATAU MEMBAYAR GANTIRUGI KEPADA MEREKA. Pengharaman rasuah adalah

  jelas berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Allah Subhanahu wa Taala berfirman,Ertinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang

  batil (tidak halal) dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

  sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. ( Al -

  Baqarah : 188 )

  Disebutkan dalam hadits :-

  Ertinya : Rasulullah s.a.w telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan

  (pemerintahan, pentadbiran, kehakiman dan lain-lain).

  ( HR. At-Tirmidzi, 3/622 : Imam Tirmidzi berkata : Hadis Hasan Sohih)

  2. Dilaknat oleh Allah S.W.T dan RasulNya. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram (seperti rasuah), Neraka

  lebih utama untuknya. Dengan rasuah akan hilang keberkatan dalam kehidupan. Hidup tidak terdorong ke arah

  kebajikan dan kebaikan tetapi terdorong ke arah kemaksiatan dan kejahatan.

  3. Akibat rasuah kuasa, jawatan, pangkat, kedudukan yang hasil daripada rasuah ia tidak akan mendapat keberkatan

  dan tidak akan berkekalan lama, di akhirat pula akan dimasukkan ke dalam neraka sekiranya ia tidak bertaubat, ataubertaubat tetapi tidak diterima oleh Allah taubatnya.

  SUAPAN ATAU SOGOKAN

  Suapan atau makan suap juga boleh terjadi dalam bentuk wang derma, alang, pinjaman, fee, hadiah, cagaran

  berharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, atau apa-

  apa manfaat seumpama itu yang lain;

  1. Apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk

  memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat;

  2. Apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain, sama ada

  keseluruhannya atau sebahagian daripadanya;

  3. Apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisyen, rebet, bonus, potongan atau peratusan;

  4. Apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga;

  5. Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, seperti perlindungan daripada apa-apa penalti atau

  ketakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding yang bersifat

  tatatertib, sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan, dan termasuk penggunaan atau menahan diri

  daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi; dan

  6. Apa-apa tawaran, akujanji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak bersyarat, untuk memberikan suapan

  mengikut pengertian mana-mana perenggan (1) hingga (5) yang terdahulu;

  PUNCA DAN SEBAB RASUAH

  Berbagai faktor dikaitkan mengapa seseorang itu melakukan perbuatan jenayah rasuah. Walaupun begitu Islam

  melihat kelakuan rasuah adalah disebabkan beberapa sikap buruk dari jiwa seseorang manusia dan didorong oleh

  kekuatan syaitan, kerana lemahnya iman bahkan tidak beriman kepada qadha dan qadar Allah s.w.t. Secara

  terperinci amalan rasuah disebabkan oleh sikap;

  1. Tamak dan haloba.

  2. Dengki dan khianat.

  3. Sombong dan Takabbur.4. Suka berbuat yang haram.

  5. Tiada keberkatan Hidup

  6. Nafsu serakah.

  7. Gila Kuasa.

  8. Menafikan hak orang lain.

  9. Ingin menunjuk-nunjuk.

  10. Zalim dan kasar.

  Walau bagaimanapun secara ringkasnya, berdasarkan pengalaman Badan Pencegah Rasuah di Malaysia,

  perbuatan jenayah rasuah berlaku disebabkan oleh:

 • 8/13/2019 Rasuah Dan Kesannya

  3/58

  1. Di mana seseorang ingin hidup mewah dan cepat kaya dan sentiasa mengejar kebendaan tanpa mengira halal

  haram. Apa yang dipentingkannya hanyalah nilai-nilai material, dengan membuang jauh tanggungjawabnya sebagai

  seorang penjawat awam yang diamanahkan dengan kuasa dan pertanggungjawaban. Individu seperti ini tidak mahu

  mengambil kira langsung bahawa dengan melakukan perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan

  kuasa, sebenarnya dia telah melakukan kezaliman, penganiayaan dan menafikan hak-hak orang lain atau

  memberikan hak sesuatu itu bukan kepada orang yang sepatutnya mendapat hak itu.

  Seb

Search related