of 78 /78
RASTLINSKI RASTNI HORMONI Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo Agronomija - UNI

RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Embed Size (px)

Text of RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida...

Page 1: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

RASTLINSKI RASTNI HORMONI

Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta

Oddelek za agronomijo

Agronomija - UNI

Page 2: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

rastlinski rastni regulatorji (= rastlinski hormoni) so

najpomembnejši notranji dejavniki, ki uravnavajo rast

in razvoj rastline

Agronomija - UNI

Page 3: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Definicija rastlinskih hormonov

hormoni so organske molekule, ki so udeleţene pri regulaciji

rasti in razvoja

v rastlini jih zasledimo v majhnih koncentracijah

sintetizirajo se v določenih delih rastline, njihov fiziološki

učinek pa se, potem, ko se transportirajo, izraţa v drugih

tkivih

učinek je lahko stimulacija ali zaviranje določenih procesov

(+ ali -)

ne sluţijo kot hranila

odgovor tarčnega tkiva na prisotnost hormona, je odvisen od

njegove občutljivosti, t.j. razpoloţljivosti receptorskih molekul

na membranah celic v tarčnem tkivu

Page 4: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Rastlinski rastni hormoni so zunajcelični signali, ki jih lahko celica prepozna s

pomočjo posebnih receptorjev, ki so nameščeni na celični membrani

(plazmalemi) ali, potem ko se hormon prenese v celico, s pomočjo

znotrajcelilčnih receptorjev, ki so nameščeni v citoplazmi ali v jedru.

Tarčna celica zaznava hormone s pomočjo receptorjev

znotrajcelični receptor

receptor na

plazmalemi

celična stena

plazmalema

hormon hormon

Page 5: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija
Page 6: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Skupine rastlinskih rastnih hormonov

avksini

citokinini

giberelini

abscizinska kislina

etilen

jasmonati

brasinolidi

salicilna kislina

sistemin

hormonom podobne

spojine

Page 7: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

AVKSIN (indolocetna kislina)

CITOKININ (zeatin)

salicilna kislina

ETILEN GIBERELIN (GA1)

jasmonska kislina

brasinosteroid

poliamin

ABSCIZINSKA KISLINA

Page 8: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

AVKSINI

Agronomija - UNI

Page 9: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Odkritje avksinov

proučevanje fototropizma - koleoptila trav se ukrivi proti viru

svetlobe

C.Darwin, F. Darwin (1880):

svetlobo zaznava vršiček koleoptile, rastna cona koleoptile je

nekaj mm pod vršičkom obstajati mora, siganal, ki se pod

vplivom svetlobe tvori v vršičku in prenese do rastne cone, kjer

povzroči hitrjšo rast na neosvetljenem delu koleoptile

Boysen-Jensen (1913): poskusi z omejevanjem transporta iz

vršička

Paál (1919): poskusi z dekapitirano koleoptilo

F. Went (1926): poskusi z agarnimi bloki

Agronomija - UNI

Page 11: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

4 dni stara

sejanka ovsa

koleoptila

seme

korenine

pri intaktni

sejanki pride

do krivljenja

če odstranimo

vršiček koleoptile,

krivljenja ni

če je vršiček

koleoptile zastrt,

krivljenja ni

svetloba

Rastni stimulus se

sintetizira v vršičku

koleoptile in vpliva na

rastno cono.

Agronomija - UNI

Page 12: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

košček sljude na

neosvetljeni

strani, krivljenja ni

košček sljude

naosvetljeni

strani, krivljenje je

Ţelatina ne omejuje transporta

rastnega stimulusa iz vršička

koleoptile, krivljenje je moţno.

Rastn

i stim

ulu

s je

difuzib

ilen.

Če odtrsnimo vršiček koleptile in ga poloţimo nazaj na

odrezano koleptilo tako, da je nameščen samo na eno

stran, pride do krivljenja koleoptile ne da bi jo izpostavili

usmerjeni svetlobi.

Rastn

i stim

ulu

s je

kem

ijska s

nov.

Page 13: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Vršički koleoptile

poloţeni na

ţelatino

Po določenem času

vršičke odstranimo,

ţelatino nareţemo na

bloke

Bloke poloţimo stransko na odrezane

koleoptile, te se krivijo v temi, merimo

kot ukrivljenja

Število vršičkov, ki so bili

inkubirani na posameznem

ţelatinoznem bloku.

Ko

t u

kri

vlje

nja

(°)

Ko

t u

kri

vlje

nja

(°)

Indol-ocetna kislina (IAA;

avskin v ţelatinoznem bloku

(mg L-1)

Page 14: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Indolocetna kislina - IAA

Indolocetna kislina (IAA) je najbolj razširjen in fiziološko

najpomembnejši avksin v rastlinskem svetu.

Kemijska narava avksinov je bila

odkrita v sredini tridesetih let

20. stoletja

- odkritje drugih avksinov

- sinteza avskinskih analogov

Agronomija - UNI

Page 15: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

indolmaslena kislina (IBA) 4-kloroindolocetna kislina

fenilocetna kislina 2,4-diklorfenoksiocetna

kislina (2,4-D)

naftalenocetna kislina

Agronomija - UNI

Avksini

Page 16: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Analiza avksinov v rastlinskem tkivu

biotest: ukrivljenje koleoptile ovsa (Avena sativa) - večja koncentracija avksina, močnejša ukrivljenost (0.02 -0.2 mg L-1)

radiološki imuno test (RIA) (10-9 g) protitelesa, ki prepoznajo IAA, radioaktivna IAA

ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) - avksin je konjugiran na encim

kromatografske metode, tankoplastna, HPLC in plinska (GC) kromatografija + masna spektrometrija (10-12 g)

Agronomija - UNI

Page 17: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay

Pri ELISI vzorec (rdeče kroţci) veţemo na posebno ploščico. Dodamo

specifična protitelesa (oranţna), ki se veţejo z molekulami, katerih

koncentracije ţelimo izmeriti. Ta protitelesa so primarna. Na njih veţemo

sekundarna protitelesa (modra), ki so povezana s proteinom,encimom, ki

katalizira reakcijo s substratom, ob kateri nastaja obarvan produkt. Pred

dodatkom substrata izperemo vsa nevezana protitelesa. Intenziteta barve

je sorazmerna s količino proučevanih molekul

Page 18: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Sinteza avksinov

poteka v hitro rastočih tkivih nadzemnega dela rastline

vršni meristemi

mladi listi

razvijajoči plodovi

tudi v starejših listih in koreninskih vršičkiv, vendar manj

glavni prekurzor je aminokislina triptofan - ki se lahko na več moţnih načinov pretvori v IAA

pot indolpiruvične kisline (IPA)

pot triptamina

pot indolacetonitrila

pot indol-3-acetamida

od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat)

Agronomija - UNI

Page 19: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

triptofan

indol-3-piruvična kislinaindol-3-acetaldoksim triptamin

indol-3-etanolindol-3-acetaldehidindol-3-acetonitril

indol-3-ocetna kislina (IAA)

indol-3-acetamid

Page 20: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Polarni transport avksina

avksin se v koleoptili ovsa transportira od vršička do baze

= POLARNI TRANSPORT

ker predstavlja vršiček poganjka glavni vir avksina nastane

s polarnim transportom v rastlini gradient avksina

longitudinalni gradient avksina vpliva na mnogo razvojnih

procesov npr. podaljševanje stebla, apikalno prevlado,

celjenje poškodb, staranje listo, itd.

Agronomija - UNI

Page 21: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Polarni transport avksina

apikalni del (A)

bazalni del (B)

agarni blok, ki

vsebuje avksin

A (donor)

B (prejemnik)

A (prejemnik)

B (donor)

Page 22: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

apeks

baza

vakuola

citosol

celična stena

plazmalema

H+-kotransport

avksina

1. IAA vstopa v celico pasivno

(IAAH) ali z aktivnim

transportom (IAA-)

2. protonske črpalke

vzdrţujejo kisel pH celične

stene

3. v citosolu, ki ima

nevtralen pH, prevladuje

disocirana oblika avksina

(IAA-)

4. anioni IAA- zapuščajo

celico s pomočjo posebnih

prenašalnih proteinov, ki so

skoncentrirani na bazalnem

delu celice

Page 23: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Privzem avksina omogoča membranski potencial in

gradient pH (E+ pH)

• pasivni transport nedisociiranega avksina IAAH

• aktivni transport disociiranega avksina IAA-; simport z H+

Efluks avksina je pogojen samo z membranskim

potencialom (E)

Agronomija - UNI

Page 24: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Polarni transport avksina

polarni transport je aktiven

mesto polarnega transporta: ţilni parenhim (dvokaličnice)

hitrost polarnega transporta: 1 cm h-1

za iztok avksina je odgovoren PIN-prenašalni protein

inhibitorji polarnega transporta avksina (antiavksini): blokirajo

iztok avksinov

NPA (naftiltalamična kislina)

TIBA (trijodobezojeva kislina)

Nepolarni transport avksina

floem

Agronomija - UNI

Page 25: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Dejavniki, ki vplivajo na ravnoteţje IAA v celici

IAA

od triptofana odvisna

biosinteza

od triptofana neodvisna

biosinteza

transport

kopartmentizacija

v kloroplastu

konjugacija

oksidacija

dekarboksilacija

Page 26: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Konjugacija avksinov

večina avksina v rastlini se

nahaja v konjugirani obliki

(t.j. avksin je kovalentno

vezan na druge molekule,

npr. glukozo, mioinozitol,

amidi )

konjugirane oblike so

neaktivne

indol-3-ocetna kislina

Indolacetil-β-D-glukoza

Indolacetilaspartat

aspartat

mio-inozitol

UD

P-g

luko

za

Page 27: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Razgradnja avksina

Razdradnja je oksidativna

razgradnja z dekarboksilacijo

nekarboksilacijska razgradnja

Nahajanje avksina v celici

citosol

kloroplast

Agronomija - UNI

Page 28: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Dejavniki, ki vplivajo na ravnoteţje IAA v celici

IAA

od triptofana odvisna

biosinteza

od triptofana neodvisna

biosinteza

transport

kopartmentizacija

v kloroplastu

konjugacija

oksidacija

dekarboksilacija

Page 29: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Fiziološki učinki avksina

rast koleoptile in stebla, rast korenin

mehanizem celične rasti: avksin zakisanje celične stene

razteznosti celične stene

Agronomija - UNI

Page 30: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

18 urna inkubacija v vodi 18 urna inkubacija v avksinu

Agronomija - UNI

Page 31: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Avksin poveča razteznost celične stene in

omogoča celično rast (glej poglavje rast celic!)

... razteznost celične stene

... minimalni pritisk (turgor), potreben za celično rast

razteznost celične stene (stress relaxation)

elastične in plastične lastnosti stene

pH hitrejša rast (vpliv avksina)

ekspanzini proteini, ki rahljajo vodikove vezi medpolisaharidi celične stene

ksiloglukanendotransglikozilaza

pr

ksiloglukan, ki kriţno

povezuje mikrofibrile

celuloze

encimi, ki

rahljajo

steno

smer

delovanja

raztezne sile

ob večanju

volumna

mikrofibrile

celuloze

Page 32: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Avksin in vpliv v zmanjšanje pH v celični steni, ki omogoča večjo

razteznost stene in s tem celično rast. Avskin naj bodisi stimuliral

delovanje protonskih črpalk (1) ali pa stimuliral sintezo le-the (2-6)

Page 33: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Fiziološki učinki avksina

rast koleoptile in stebla, rast korenin

mehanizem celične rasti: avksin zakisanje celične

stene razteznosti celične stene

fototropizem

gravitropizem

...

Agronomija - UNI

Page 34: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Pri odgovoru rastline na svetlobo (A) ali silo zemeljske teţnosti (B) se v

hipokotilu avksin različno razporeja. V prvem primeru se avksin kopiči na

senčeni strane hipokotila, v drugem pa na spodnji strani. Rastline

navadnega repnjakovca (Arabidopsis thaliana) so bile transformirane z

DR5::GUS reporterskim genom

A B

Page 35: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Mehanizem fototropizma

25.8

25.6

vršiček koleoptile

koruze

blok agarja

A) tema

B) usmerjena svetloba

C)

D)

popolnoma ločeni polovici

vršička koleoptile, ni

prerazporejanja avksina

delno ločeni polovici vršička

koleoptile, prerazporejanje

avksina

25.8

25.6

11.5 11.2

8.1 15.4

Agronomija - UNI

Page 36: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Akcijski spekter za fototropizem

Agronomija - UNI

Page 37: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Razlaga fototropizma

Cholodny-Went-ov model

v vršičku koleoptile se sintetizira IAA

v vršičku koleoptile se zaznava usmerjena svetloba

posledica usmerjene svetlobe je lateralno prerazporejanje avksina, ki se vpliva na rast koleoptile

receptor za fototropizem je fototropin, protein vezan na plazmalemo, ob absorpciji modre svetlobe se fosforilira

Agronomija - UNI

Page 38: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Pri odgovoru rastline na svetlobo (A) ali silo zemeljske teţnosti (B) se v

hipokotilu avksin različno razporeja. V prvem primeru se avksin kopiči na

senčeni strane hipokotila, v drugem pa na spodnji strani. Rastline

navadnega repnjakovca (Arabidopsis thaliana) so bile transformirane z

DR5::GUS reporterskim genom

A B

Page 39: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Čas (min)

Ra

st v d

olţ

ino

(m

m)

osvetljena stran

neosvetljena

stran

kontrola

brez

osvetlitve

Fototropizem - rast koleoptile

Page 40: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Agronomija - UNI

Gravitropizem – negativni gravitropni odgovor nadzemnega dela

Page 41: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Gravitropizem - pozitivni gravitropni odgovor korenin

korenina

koreninska

čepica

intaktna korenina

- kontrola

korenina brez

koreninske čepica,

vertikalno

korenina z delno

odstranjeno koreninsko

čepico, vertikalno

horizontalno orientirana

korenina s kor. čepico

normalno krivljenje

horizontalno orientirana

korenina brez kor. krivljenja ni

Za gravitropizem korenin je pomembna koreninska čepica!

Page 42: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Navpični poloţaj

Koreninski

vršičekAmiloplast

Vodoravni

poloţaj

Enakomeren pritisk

amiloplastov na

endoplazmatski

retikulum Neenakomeren pritisk

amiloplastov na endopl. retikulum

Statocita

Amiloplast (statolit)

Ko

ren

inski

vrš

iče

k

Page 43: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

korteks

ţilacona podaljševanja

koreninska čepica

enakomerna lateralna

razporeditev avksinastatoliti

statocita

(povečano)

Gravitropizem - navpično orientirana korenina

Agronomija - UNI

Page 44: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Gravitropizem - horizontalno orientirana korenina

majhna koncentracija

IAA stimulira rast celic

zgornje strani korenine

neenakomeren poloţaj

statolitov, povečano iztekanje

IAA na spodnjo stran

velika koncentracija IAA

inhibira rast celic

spodnje strani korenine

cona inhibicije

Page 45: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Vpliv različnih koncentracij avksina na rast različnih

delov rastline

koncentracija g L-1

nadzemni del

korenine

brst

Agronomija - UNI

Page 46: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Fiziološki učinki avksina

apikalna prevlada

razvoj lateralnih in adventivnih korenin

premostitev začetka abscizije (odpadanja listov in plodov)

regulacija razvoja cvetnih brstov

zorenje plodov

indukcija diferenciacije ţilnega tkiva

...

rast koleoptile in stebla, rast korenin

mehanizem celične rasti: avksin zakisanje celične stene razteznosti celične stene

fototropizem

gravitropizem

Page 47: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

vršiček

inhibiran razvoj

stranskih

poganjkov

razvijajoči

se stranski

poganjki

odstranjen

vršičekstranski poganjki

niso inhibirani

Apikalna prevlada (dominanca)

Page 48: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Apikalna prevlada (dominanca)

stranski

brsti

stranski poganjki

stranski

brsti

odstranjen

vršnji

brstavksin

odstranjen

vršnji

brst

Regulira jo več hormonov, za njo pa je ključen nastanek avksina v rastnem vršičku glavnega poganjka in njegov

polarni transport. Avksin ne vstopa v aksilarne brste in ne inhibira direktno njihovega razvoja. Njegovo delovanje

naj bi bilo omejeno na ksilem in sklerenhimatsko tkivo ţil v steblu. Novejše raziskave nakazujejo, da so v

regulacijo apikalne prevlade vpleteni strigolaktoni, terpenoidni laktoni, ki jih lahko proizvajajo tako nadzemni, kot

tudi korenine, vendar njihova vloga še ni povsem pojasnjena. Nasprotno pa je dobro poznan učinek citokininov,

katerih velike koncentracije spodbudijo intenziven razvoj pazdušnih poganjkov.

Page 49: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Avskin in indukcija korenin

+ avksin + avksin kontrola

Dodatek indol-maslene

kisline (IBA) v tkivni kulturi

stimulira razvoj adventivnih

korenin iz kalusa

Page 50: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Avksin in razvoj plodov

endosperm kot vir avksina za začetne faze rasti ploda

PARTENOKARPIJA = razvoj ploda brez prisotnosti

semen, razvoj neoplojenih cvetov lahko doseţemo z

avksinom

Avksin, ki ga

proizvajajo

razvijajoči

embriji stimulira

razvoj ploda

Če odstranimo

plodiče, se

plod ne razvije

Če odstranimo

del plodičev, se

plod razvije

neenakomerno

Agronomija - UNI

Page 51: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

avksini

citokinini

ranitev

RNaze

DNaze

proteaze proteaze

DNaze

RNazerazgradnja

tonoplasta

razgradnja

cel. org.

sekundarna

cel. stena

Ca2+/ CaM

cisteinske proteaze

brasinosteroidi

kopičenje

hidrolitičnih

encimov,

sinteza cel.

stene

izolirane

mezofilne celice

diferencirane

traheje

Avksin je pomemben za diferenciacijo prevodnih tkiv

nastanek trahej (traheid) = ksilogeneza

Page 52: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

intaktna rastlina kumare

kotiledon

odrasel list

vršni brst

mlad

list

vršiček je odrezan,

listi in brsti nad rano

so odstranjeni, zato

da je zmanjšana

vsebnost

endogenega avkisna

takoj po ranitvi je na

steblo nanešen

avskin (IAA) v obliki

avksinske paste

okoli rane se pod

vplivom avksina, ki

difundira z mesta

nanosa, diferencirajo

elementi ksilema

ţile

rana

nodij

IAA v

lanolinu

rana

Agronomija - UNI

Page 53: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Tvorba adventivnih korenin

na stiku med cepičem in

podlago pri zelenem

cepljenju paradiţnika je

posledica polarnega

transporta avksina in

njegovega kopičenja na bazi

cepiča.

Poskus: Nina Kacjan-Maršič

Foto: Franci Celar

Agronomija - UNI

Page 54: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

pri zaznavanju avskina sodelujejo receptorski proteini ABP (auxin

binding protein)

direktni učinek (primer direktne aktivacije protonskih črpalk z IAA

in s pomočjo ABP57)

membranski receptor ABP1 na membrani endoplazmatskega

retikuluma (ER), na plazmalemi

hitri učinki avksina hiperpolarizacija membrane v 1-2 minutah

(preprečeno z inhibitorji H+-ATPaz in blokatorji ABP1)

prenos signala v celici lahko poteka preko sprememb [Ca] kot

sekundarnega sporočevalca ali spremembe znotrajceličnega pH

vpliv na ekspresijo genov

- hitri odgovori

- kasnejši odgovori

Mehanizem delovanja avksina

Page 55: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Komercialna uporaba sintetičnih avksinov

dolga tradicija (50 let)

koreninjenje potaknjencev

kontrola cvetenja

kontrola abscizije

avksinski herbicidi:

2,4-D,

dicamba

(zatiranje širokolistnih plevelov)

Agronomija - UNI

Page 56: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

GIBERELINI

Agronomija - UNI

Page 57: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Giberelini

odkriti v tridesetih in petdesetih letih 20. stol

bolezen riţa “bakanae”, visoka stebla, brez tvorbe semen odkrili so, da bolezen povzroča kemična snov iz glive Giberella fujikorii

izolacija iz filtratov te glive giberelini, giberelinska kislina (GA3)

ali so giberelini prisotni tudi v rastlinah?

več kot 110 kemično zelo sorodnih spojin, ki pa niso vse aktivne (intermediati v metabolizmu giberelinov)

osnova je ent-kauren

Agronomija - UNI

Page 58: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

GA3 - giberelinska kislina

Agronomija - UNI

Page 59: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija
Page 60: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

učinek giberelina GA3 na

rast pritlikave mutante

graha (progress No.9)

levo = kontrola,

desno = tretirane rastline,

7 dni po dodatku 5 µg

GA3

Agronomija - UNI

Page 61: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Pri zelju lahko z giberelinom

doseţemo intenzivno rast v dolţino in

cvetenje

Page 62: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija
Page 63: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Biosinteza giberelinov

terpenoidna pot, giberelini so diterpeni

mesto sinteze: mladi, aktivno rastoči poganjki, listi, zgornji internodiji

1. reakcije ciklizacije nastanek ent-kaurenskega skeleta

2. reakcije oksidacije do GA12-aldehida

3. tvorba vseh ostalih giberelinov iz GA12-aldehida

GA12-aldehid GA12 GA53 GA44 GA19 GA20 GA1

GA29 GA8

Page 64: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Biosinteza giberelinov

Page 65: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Fiziološki učinki giberelinov

stimulacija rasti stebla rozetastih in pritlikavih rastlin

prehod iz juvenilne v odraslo fazo

iniciacija cvetenja in določanje spola cvetov

nastanek plodov

kalitev - prekinitev dormance

Agronomija - UNI

Page 66: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Uravnavanje biosinteze giberelinov

fotoperioda (kratek dan, dolg dan)

temperatura (stratifikacija, vernalizacija)

koncentracija giberelinov

Agronomija - UNI

Page 67: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

AMO = inhibitor biosinteze giberelinov

GA3 = giberelinska kislina

Pri špinači pride do podaljševanja stebla in listnih pecljev ob izpostavitvi

dolgim dnevom (LD). Inhibitor biosinteze giberelinov učinek dolgega dne

izniči (LD+AMO), podaljševanje pa lahko doseţemo, če takšnim

rastlinam dodamo eksogeni giberelin (LD+AMO+GA3).

Fotoperioda in giberelini

Agronomija - UNI

Page 68: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

vsebnost posameznih giberelinov na začetku

izpostavitve dolgemu dnevu (ng/g FW)

število dolgih dni

po

rast ko

ličin

e v

%

Petkratno povečanje

koncentracije GA1 je

dejavnik, ki pospešuje

podaljšanje rast

špinače

Agronomija - UNI

Page 69: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

tema iz teme

na

svetlobo

4h

kontinuirana

svetloba

iz teme

na

svetlobo

24h

iz teme

na

svetlobo

120h

hitro zmanjšanje GA1

zaradi razgradnje

Vse

bn

ost G

A1

(ng

g F

W-1

)

Giberelini in svetloba

Page 70: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Transport giberelinov

floem

mesto sinteze: mladi, aktivno rastoči poganjki, listi, zgornji

internodiji

Agronomija - UNI

Page 71: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Biotesti za gibereline, analiza giberelinov

podaljševanje hipokotila solate

podaljševanje listov pri riţu

indukcija -amilaze v aleuronski plasti semen ječmena

HPLC-MS

GC-MS

kontrola 100 pg GA3 1 ng GA3

Agronomija - UNI

Page 72: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Fiziološki učinki giberelinov

stimulacija rasti stebla rozetastih in pritlikavih rastlin

prehod iz juvenilne v odraslo fazo

iniciacija cvetenja in določanje spola cvetov

nastanek plodov

kalitev - prekinitev dormance

Agronomija - UNI

Page 73: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

korenina

skutelum

apikalni meristem

poganjka

koleoptila

prvi list

testa / perikarp

aleuronska plast

škrobni endosperm

aleuronske celice

hidrolitični

encimi

produkti

hidrolizeGAs = giberelini

Page 74: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Giberelini in kalitev

Model kalitve ječmenovega semena

počivajoče seme

sprejem vode, embrio sintetizira GIBERELINE, ki se prenesejo v aleuronsko plast semena

GIBERELIN inducira sintezo hidrolaz v aleuronski plasti (amilaza, nukleaze, proteaze). Ti encimi prehajajo v endosperm. Sintezo hidrolitičnih encimov inhibira ABA

amilaza v endospermu razgrajuje škrob, proteaze sproščajo iz proteinov aminokisline

iz triptofana se sintetizirajo AVKSINI, nukleaze sproščajo prekurzorje CITOKININOV

avksini in citokinini spodbujajo embrio k celičnim delitvam in rasti v dolţino

Agronomija - UNI

Page 75: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Mikroskopski posnetek

alevronske plasti celic

ječmenovega semena

Protoplasti alevronskih celic v

zgodnji (levo) in pozni fazi

tvorbe encima amilaza.

PSV = vezikli ki vsebujejo

protein (encim)

PSV

PSV

Page 76: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Čas po tretiranju z GA (min)

Odgovor

na G

A (%

)

α-amilaza

RNaza

DNaza

Agronomija - UNI

Page 77: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Mehanizem delovanja giberelinov

vezava na receptor

prenos signala (transdukcija)

izraţanje genov zgodnjega odgovora

izraţanje genov poznega odgovora

podaljševanje stebel giberelin pospešuje

delitve celic v meristemih vpliv na proteine, ki

regulirajo celični cikel

rast celic povečanje razteznosti celične stene

Agronomija - UNI

Page 78: RASTLINSKI RASTNI HORMONI - Biotehniška … triptamina pot indolacetonitrila pot indol-3-acetamida od triptofana neodvisna pot sinteze (prekurzor je indol-3-glicerol fosfat) Agronomija

Uporaba giberelinov

proizvodnja sadja

daljšanje pecljev vinskih jagod

podaljševanje plodov

proizvodnja slada iz ječmena

povečevanje pridelka sladkornega trsa

indukcija cvetenja - proizvodnja semen

mutante z manj giberelina

inhibitorji sinteze giberelinov