of 12 /12
otelinox A subsidiary of SAMSUNG C&T OTELINOX S.A. Tel: 0245 209 493 Fax: 0245 611230 5oseaua Gae§ti, Nr.16,130087, Targovi§te, ROMANIA Cont UNICREDIT in RON:R032BACX0000000794929000 Cont UNICREDIT in EUR: R005BACX0000000794929001 Cont UNICREDIT in USD: R075BACX0000000794929002 CUI-R0921641: CC-J15/288/91 Rl(fl SIMTEXO riJr simtex 15045001 Echipa Interna de Prevenire si Protectie Nr. mregistrare: 4187 / 29.03.2021 Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasamentui GJELINOX SA Tn anui 2020 (Annual Environmental Report on the status of the environmental factors on OTELINOX's site in 2020) Aprobat, Director General, Yong Deck KIM Avizat, §ef EIPP, Razvan CIOI\^RTAN

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

otelinoxA subsidiary of SAMSUNG C&T

OTELINOX S.A.

Tel: 0245 209 493 Fax: 0245 611230

5oseaua Gae§ti, Nr.16,130087,

Targovi§te, ROMANIA

Cont UNICREDIT in RON:R032BACX0000000794929000

Cont UNICREDIT in EUR: R005BACX0000000794929001

Cont UNICREDIT in USD: R075BACX0000000794929002

CUI-R0921641: CC-J15/288/91

Rl(fl SIMTEXO

riJr simtex15045001

Echipa Interna de Prevenire si Protectie

Nr. mregistrare: 4187 / 29.03.2021

Raport anual de mediu

privind starea factorilor de mediu

pe amplasamentui GJELINOX SA

Tn anui 2020

(Annual Environmental Report on the status

of the environmental factors on OTELINOX's site in 2020)

Aprobat,

Director General,

Yong Deck KIM

Avizat,

§ef EIPP,

Razvan CIOI\^RTAN

Page 2: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasamentui OTELINOX SA in anul 2020

-Cuprins-

1. Generalitati 3

1.1. Descrierea mtreprinderii 3

1.2. Descrierea domeniului de activitate 3

1.3. Locatia si Tmprejurimile 3

2. Acreditari 4

3. Autorizatii 4

4. Date privind activitatea de productie m anul 2020 4

4.1. Productie realizata 5

4.2. Utilitati - consumuri / 2020 5

5. ImpactuI activitatii asupra mediului 5

5.1. Factorul de mediu: Aer 5

5.1.1. Emisiim aer 6

5.2. Factorul de mediu: Apa 7

5.2.1. Apa uzata tratata la Statia de Neutralizare 7

5.2.2. Apa pluviala §i conventional curata 8

5.3. Factorul de mediu: Ape subterane 9

5.4. Deseuri 9

6. Emisiile de gaze cu efect de sera (GES) 9

7. AudituI energetic la OJELINOX SA 10

8. Investitii de mediu Tn anul 2020 11

9. Incidenta Legii 59 / 2016 (Directiva Seveso III) 11

10. Simulari efectuate 11

11. Sesizari §i reclamatii din partea publicului 12

2/12

Page 3: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasamentui OTELINOX SA m anul 2020

1. Generalitati

1.1. Descrierea Tntreprinderii

Elemente de identificare ale unltatii economice OTELINOX SA: ̂oseaua Gae^ti nr. 16, Targovi^te, jud.

Dambovita, cod postal 130087, mregistrata la Oficiul ComeiTului de pe langa Camera de Comert $1

Industrie a judetului Dambovita sub nr. J/15/288/1991; cod fiscal (GIF) RO 921641, website:http://www.otelinox.ro: societate pe ac^iuni cu capital privat, reprezentata prin Director General

Yong Deok KIM.

1.2. Descrierea domenlului de activltate

Otelinox SA f^i desfa^oara activitatea de produc^ie Tn baza Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 9 /30.10.2017, valabila pana la 30.10.2027, emisa de catre Agen^ia pentru Protec^ia Mediului

Dambovita, avand ca obiect al autorizarii:

Instalatii pentru „Tratarea de suprafata a metalelor sau a materlalelor plastlce prin proceseelectrolitice sau chimice Tn care volumui cuvelor de tratare este mai mare de (Legea nr.

278/2013, Anexa nr. 1 - punctui 2.6).

Profilul principal de activltate:

• cod CAEN: 2410 - Produc^ia de metale feroase sub forme primare §i de feroaliaje.

Activitatile secundare desfa^urate pe amplasament se Tncadreaza m:

• cod CAEN 2432 - Laminare la rece a benziloringuste;

• cod CAEN 2562 - Operatiuni de mecanica generala;

• cod CAEN 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;

• cod CAEN 2433 - Produc^ia de profile obTinute la rece;

• cod CAEN 2561 -Tratarea $i acoperirea metalelor;

• cod CAEN 7120 - Activitati de testari §i analize tehnice, etc.

1.3. Locatia $i Tmprejurimile

Societatea este situata m partea de sud a ora^ului Targovi^te, Tn afara ora^ului, pe drumul national de

legatura dintre municipiul Targovi^te si ora^ul Gae^ti (DN 72).Tn imediata apropiere a obiectivului nu sunt prezente elemente susceptibile care ar putea provocasau agrava accidentele majore $i folosirea terenului, pe o raza de 150m.VecinataTile OJELINOX SA sunt urmatoarele:

o Nord: ERDEMIR ROMANIA SRL;

o Vest: Teren agricol;

o Est: DN 72 (§oseaua Gae$ti) / COS Targovi$te SA;o Sud: Teren agricol.

Coordonate Stereo 70: Coordonate GPS:

X: 535354,93

Y: 378576,83

Longitudine: 25,447736

Latitudine: 44,906398

Marimea zonei:

^ Suprafata ocupata de societate: 236.561,34 m^^ Suprafata direct afectata de activitatea industriala 122.269 m'

3/12

Page 4: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu oe amplasamentui OTELINOX SA in anul 2020

Zona Tn care este amplasata societatea nu este expusa la hazardurile naturale.

Tn anul 2020, Echipa Interna de Prevenire $1 Protectie a functlonat cu o medle de 3 angajati, pentruactivita^i specifice de protectia mediulul.

2. Acreditari

Cre^terea nivelului calitatii produselor, protec^iei mediului $1 sanatatll si securitatll ocupationale este

preocuparea permanenta temeinica a OJELINOX, ob^inuta prin continua imbunatatire a eficacitatiiSistemului nostru de Management Integrat. Aceasta preocupare a fost declarata asumata de

managementui la eel mai Tnalt nivel prin Polltica OJELINOX Tn domeniile calitate, mediu, sanatate $1securitate ocupationala. Pentru informarea $1 con^tientizarea atat a personalului propriu, cat $1 a

colaboratorllor, polltica OJELINOX este afi§ata la locurile de munca §i pe site-ul Otelinox.

OTELINOX define urmatoarele certificate:

• Certificat nr. 32954/15/S din 29.08.2018, eliberat de RINA SIMTEX - conform ISO 9001:2015;

• Certificat nr. 37 din 22.06.2018, eliberat de SRAC - conform SR EN ISO 14001:2015;

• Certificat nr. 174 din 22.06.2018, eliberat de SRAC - conform ISO 45001:2018.

Laboratorul Central din cadrul O^elinox SA este acreditat RENAR Tnca din anul 1995, conform SR EN

ISO / CEI 17025:2005, avand CertificatuI de acreditare nr. LI 007 din 13.07.2017.

3. Autorizatii

Tn anul 2020, societatea a funct:ionat conform AutorizaTiei Integrate de Mediu nr. 9/30.10.2017,emisa de APM Dambovi^a.

Pentru respectarea prevederilor din Autoriza^ia Integrata de Mediu s-a realizat controlul emisiilor de

poluan^i Tn mediu, precum $i controlul calita^ii factorilor de mediu.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer $i sol) s-a facut conform standardelor Tn vigoare, prinlaboratoare autorizate / acreditate conform ISO 17025.

La termenele solicitate, s-au raportat autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, Tn formaadecvata, stabilita prin Autorizatia Integrata de Mediu $i Autorizatia de Gospodarire a Apelor.

S-au transmis la APM Dambovi^a, GNM - ComisariatuI Jude^ean Dambovi^a $i la Agen^ia Nationala de

Protectia Mediului informatiile solicitate, respectandu-se termenele impuse.

Activitatea de monitorizare a emisiilor ?i a calitatii aerului Tn cadrul societatii s-a desfa$urat conformfrecvenTei impuse prin Autorizatia Integrata de Mediu.

4. Date privind activitatea de product'e anul 2020

Tn cursul anului 2020, societatea $i-a schimbat codul CAEN principal din 2432 Tn 2410 - Productia demetale feroase sub forme primare $1 de feroaliaje.

Tehnologiile aplicate sunt specifice industriei de prelucrare a o^elului inoxidabil.

Operatiile principale de prelucrare a benzilor inox laminate la rece au fost: tratament termic, sablare,decapare, laminare la rece, planare $i dresare, fa§iere, ambalare, control calitate etc.

4/12

Page 5: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasamentui OTELINOX SATn anul 2020

Utilajele de baza au regim de lucru contlnuu, m trei schimburi, inclusiv sambata duminica Tn func^iede programul lunar de lucru stabilit Tmpreuna cu echipa de vanzari Samsung C&T Deutschland GmbHdin Germania.

Tn cursul anulul 2020 a fost montata LInia de degresare DG2. Aceasta este inca m probe, deoarece dincauza pandemiei cu Coronavirus nu s-a putut incheia Procesul Verbal de punere ?n func^iune. Deasemenea, Autorizatia Integrate de Mediu este in curs de revizuire.

4.1. Productie realizata

Tn Tabelul 1 se gasesc informa^iile referitoare la cantita^ile procesate pe fiecare linie aflata subincidenta HG 780/2006 (privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gazecu efect de sera).

Tabelul 1 - Cantitate procesata Tn liniile de productie alimentate de o sursa de ardere, m anul 2020

LInIa

Lafime

proiectata deprocesare [mm]

Productie

[t]

APH ^1300 46.230

APC <1300 95.701

BAl <650 11.385

BA2 <1300 39.694

DGl* ^650 3.237

DG2* <1300 7.847

Total 204.094

*) Linia DGl folose^te atat aburul produs de cazanul propriu, cat $i de la Centrala Termica, iar Linia

DG2, deoarece nu are sursa proprie de ardere, utilizeaza aburul produs la Centrala Termica.

4.2. Utilitati - consumuri / 2020

Utilitate Unitatea de masura Anul2020

Gaz natural Sm^ 14.763.500

Energie electric! MWh 44.517

Apa subterana m 620.929

Apa industrial! (COS) m 34.320

Ap! din refeaua municipal! r«3m N/A

Abur productie proprie MWh 25.708

Aer comprimat productie proprie Mii Nm^ 38.946

5. ImpactuI activitatii asupra mediului

5.1. Factorul de mediu: Aer

Tn anul 2020 s-au prelevat probe de aer pentru determinarea concentra^iei poluantilor emi$i m aer murma proceselortehnologice desfa^urate pe amplasament.

S-au avut m vedere cuptoarele de tratament termic, turnul de tratare gaze acide, instala^ia de

sablare, centrala termica $i instala^ia de evacuare a vaporilor de ulei (rezulta^i Tn urma procesului delaminare la rece).

5/12

Page 6: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasamentul OTELINOX SAm anul 2020

5.1.1. Emisii Tn aer

Probele s-au luat din punctele de prelevare existente pe co$uri, in conformltate cu cerinteleAutorizatiei Integrate de Mediu nr. 9/30.10.2017, emisa de ARM Dambovita.Pentru automonitorizarea emisiilorm aer, societatea a utilizat pentru efectuarea anaiizelor:

• un anaiizor portabii gaze de ardere "Multilyzer NG" cu ceiuie eiectrochimice (Certificat

dupa SR EN 50379-2) §i

• un sistem Kalman, tip KS-107 (SR EN 13284-1:2002) de prelevare a puiberiior la co§.

Determinarea emisiiior s-a facut:

• cu personal competent nominaiizat din cadrul Laboratoruiui Central;

• prin iaboratoare autorizate externe.

Rezultatele determinate pe parcursui anului 2020 au fost centraiizate Tn tabeiui urmator:

Instalatie Poluant U.M.

VIE AIM

nr.

9/2017

Sem. 1 Sem. 2Media

anuala

Tncadrarea

TnVLE

Cuptor Linie

ARC

Pulberi mg/Nm^ 20 1,95 2,15 2,05 100%

CO mg/Nm^ 120 11,00 SLD 5,50 100%

NOx mg/Nm^ 400 293,00 331,00 312,00 100%

SOx mg/Nm^ 100 SLD SLD SLD 100%

Cuptor Linie

APH

Pulberi mg/Nm^ 20 3,12 3,11 3,12 100%

CO mg/Nm^ 120 6,00 7,00 6,50 100%

NO, mg/Nm^ 400 301,00 311,00 306,00 100%

SO, mg/Nm^ 100 SLD SLD SLD 100%

Co$ cuptor

recoacere

stralucitoare $i

degresare (BAL1)

Pulberi mg/Nm^ 20 1,34 1,11 1,23 100%

CO mg/Nm^ 120 3,00 4,50 3,75 100%

NO, mg/Nm^ 400 126,00 114,50 120,25 100%

SO, mg/Nm^ 100 SLD SLD SLD 100%

Co^ cuptor

recoacere

stralucitoare $1

degresare (BAL 2)

Pulberi mg/Nm^ 20 2,19 2,47 2,33 100%

CO mg/Nm^ 120 SLD SLD SLD 100%

NO, mg/Nm^ 400 260,50 369,00 314,75 100%

SO, mg/Nm^ 100 SLD SLD SLD 100%

Cazan degresare

(DG)

Pulberi mg/Nm^ 5 - - - 100%

CO mg/Nm^ 100 7,00 SLD 3,50 100%

NO, mg/Nm^ 350 81,00 119,00 100,00 100%

SO, mg/Nm^ 35 SLD SLD SLD 100%

Turn spalaregaze

acide NT

NO, mg/Nm^ 500 49,90 11,00 30,45 100%

F & compu^ii

salmg/Nm^ 5 0,125 0,175 0,15 100%

Sablare AP(H) Pulberi mg/Nm^ 20 3,14 3,18 3,16 100%

Exhaustare ZMlHIdrocarburi

(C org. total)mg/Nm^ 15 1,07 - 1,07 100%

Exhaustare ZM2HIdrocarburi

(C org. total)mg/Nm' 15 0,86 - 0,86 100%

Exhaustare ZM3HIdrocarburi

(C. org. total)mg/Nm^ 15 0,64 - 0,64 100%

Centrala Termica

CT - cazan nr. 1

Pulberi mg/Nm^ 5 1,37 2,05 1,71 100%

CO mg/Nm^ 100 5,00 SLD 2,50 100%

NO, mg/Nm^ 350 98,00 146,00 122,00 100%

oX

mg/Nm^ 35 SLD SLD SLD 100%

Centrala Termica

CT - cazan nr. 2

Pulberi mg/Nm^ 5 0,95 1,59 1,27 100%

CO mg/Nm^ 100 4,00 SLD 2,00 100%

NO, mg/Nm^ 350 67,00 108,00 87,50 100%

6/12

Page 7: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasamentul OTELINOX SATn anul 2020

Instalatie Poluant U.M.

VLEAIM

nr.

9/2017

Sem. 1 Sem. 2Media

anuala

Tncadrarea

fnVLE

SO, mg/Nm^ 35 SLD SLD SLD 100%

Centrala Termica

CT-cazan nr. 3

Pulberi mg/Nm^ 5 1,40 1,67 1,54 100%

CO mg/Nm^ 100 5,00 SLD 2,50 100%

NOx mg/Nm^ 350 91,00 107,00 99,00 100%

><

o00

mg/Nm^ 35 SLD SLD SLD 100%

Centrala Termica

CT-cazan nr.4

Pulberi mg/Nm^ 5 1,38 3,78 2,58 100%

CO mg/Nm^ 100 4,00 SLD 2,00 100%

NOx mg/Nm^ 350 67,00 184,00 125,50 100%

SOx mg/Nm^ 35 SLD SLD SLD 100%

5.2. Factorul de mediu: Apa

Pentru alimentarea cu apa evacuarea apelor uzate, O^eiinox SA a func^ioneaza pe baza Autoriza^ieide Gospodarire a Apelor nr. 77/07.06.2018, valabila pana la 15.06.2021.Apele industriale pre-epurate impreuna cu apele menajere ajung m Chesonul SPl. Respectandu-seconditiile de evacuare Impuse prin Autorizatia Integrata de Mediu, din Chesonul SPl toate apeleuzate ale societatii ajung Tn canalizarea ora^ului Targovi^te, pe baza Contractului nr. 2871 /23.02.2015, $i ulterior m Statia de Epurare Targovijte Sud (aflata in administrarea Companiei de ApaTargovi^te-Dambovi^a SA), unde sunt epurate final inainte de a le deversa m emisar.Societatea s-a mcadrat m prevederile impuse de Autorizafia de Gospodarire a Apelor ?i AutorizatiaIntegrata de Mediu $i a exploatat construcfiile, instalafiile de captare, aducfiune, folosire, tratare $ievacuare a apelor uzate m conformitate cu "RegulamentuI de Exploatare, Tntrefinere ^i Reparatiicurente la: captare, aductiune, rezervorul de mmagazinare $i refelele de distribufie."

Tn acest sens, OJELINOX SA:• A asigurat permanent integritatea si salubrizarea zonelor de protecfie sanitara Tn jurul

surselor de apa $i a elementelor sistemului de alimentare cu apa din societate;

• A evacuat apele uzate numai prin punctele autorizate;

• A luat masuri pentru salubrizarea incintei unitafii $i prevenirea poluarii apelor de suprafafa $isubterane;

• A Tntrefinut construcfiile §i instalafiile de captare, aductiune, folosire, tratare $i evacuare aapelor uzate Tn condifii tehnice corespunzatoare Tn scopul minimizarii pierderilor de apa;

• A Tntrefinut Tn mod corespunzator bazinul de retentie a apelor pluviale si conventionalcurate;

• A asigurat prelevarea de probe $i monitorizarea interna a calitatii apelor (industriale pre-epurate $i menajere) $i a apelor pluviale;

• A asigurat pomparea apelor Tn sistemul de canalizare al ora^ului Targovi^te, prevazut custatie de epurare.

5.2.1. Apa uzata tratata la Statia de Neutralizare

a) Apele industriale rezultate din procesele tehnologice sunt tratate (pre-epurate) chimic $i mecanicTn Statia de Neutralizare proprie. Conform frecventei de monitorizare impusa Tn "Cap. 13.3.1. Apeleuzate tehnologice §i ape menajere" din Autorizatia Integrata de Mediu nr. 9/2017 au fost analizatesemestrial probe de apa din "ultimul camin accesibil, Tnainte de amestecarea cu apele menajere".Evolutia semestriala a mediei concentratiei indicatorilor de calitate Tn apa industriala tratata, peparcursul anului 2020, este redata Tn tabelul de mai jos:

7/12

Page 8: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu oe amplasamentui OTELINOX SA m anul 2020

Tabel 5.2.1.(a) Evolutia apeior industriale tratate (pre-epurate)

Nr

crt.Indicator de calitate U.M.

C.M.A.

AIM nr. 9/2017

Cone.

Med.Sem. 1 Sem. 2

Tncadrarea

fnCMA

1. PH unit. pH 6,5^8,5 7,73 7,33 8,12 100%

2. Materii Tn suspensie mg/L 20 10,90 10,93 10,86 100%

3. Fier totaf ionic [Fe^* + Fe^^] mg/L 10 0,01 0,00 0,01 100%

4. Cr total [Cr (111) + Cr (VI)] mg/L 0,5 0,11 0,06 0,16 100%

5. Nichel (Ni^^) mg/L 0,5 0,03 0,02 0,03 100%

6.Substante extractibile cu

solventi organic!mg/L 5 0,00 0,00 0,00 100%

or maximeDin tabelul 5.2.1.(a) se poate observa ca nu au fost inregistrate depa^in ale concenti

admise pentru indicatorii de calitate ai apeior uzate tratate Tn Statia de Neutralizare.

b) Tn chesonul SPl, se amesteca aoa industriala pre-eourata cu aoele menaiere rezultate dinactivitatile auxiliare ale societatii ̂ i cu apele evacuate de Erdemir Romania SRL $i apoi sunt evacuate

Tn canalizarea municipal!, ajungand la final Tn Statia de Epurare a Companiei de Apa Targovi^te -

Dambovifa.

Monitorizarea poluanfilor specifici la Chesonul SPl s-a facut prin prelevari semestriale, respectand

limitele impuse prin NTPA-002 (privind condifiile de evacuare a apeior uzate Tn refelele de canalizare

ale localitatilor si direct Tn stafiile de epurare ale localitafilor).Evolutia semestriala a rezultatelor analizelor efectuate pentru probele de ape (industriale $i

menajere) care ajung Tn chesonul SPl $i evacuate ulterior Tn canalizarea municipal! este prezentat! Tntabelul urm!tor:

Tabel 5.2.1.(b) Evolutia apeior industriale tratate (pre-epurate) $i menajere

Punct de prelevare: Chesonul SPl

Nr

crt.Indicator de calitate U.M.

C.M.A.

AIM nr. 9/2017

Cone.

Med.Sem. 1 Sem. 2

Tncadrarea

TnCMA

1. Materii Tn suspensie mg/L 350 11,47 12,01 10,92 100%

2.Consum chimic de oxigen

(CCO-Cr)mg O2 / L 500 24,14 18,53 29,75 100%

3.Substante extractibile cu

solvent! organic!mg/L 30 0,00 0,00 0,00 100%

4. Crom hexavalent [Cr (VI)] mg/L 0,20 0,06 0,02 0,09 100%

Din tabelul 5.2.1.(b) prezentat mai sus se poate observa c! nu au fost Tnregistrate dep!$iri aleconcentratiilor maxime admise pentru indicatorii de calitate ai apeior evacuate prin Chesonul SPl.

5.2.2. Apa pluvial! si conventional curata

Conform frecventei de monitorizare impus! Tn "Cap. 13.3.2. Apele pluviale $i apele tehnologiceconventional curate" din Autorizatia Integrat! de Mediu nr. 9/2017 au fost analizate cu o frecvenf!anual! probe de ap! din "C!minul ape pluviale Poarta nr. 2".Rezultatele analizelor efectuate Tn 2020 pentru probele de ape pluviale $i conventional curate sunt

prezentate Tn tabelul urm!tor:Tabel 5.2.2. Rezultate analize ape pluviale $i ape tehnologice conventional curate

Punct de prelevare: Camin ape pluviale Poarta nr. 2

Nr

crt.Indicator de calitate U.M.

C.M.A.

AIM nr. 9/2017

Cone,

med

Cone,

max.

Cone.

Min.

Tncadrarea

TnCMA

1. Materii Tn suspensie mg/L 60 35,18 35,18 35,18 100%

2.Consum chimic de

oxigen (CCO-Cr)mg O2 / L 125 60,38 60,38 60,38 100%

3.Substante extractibile cu

solvent! organic!mg/L 20 0,00 0,00 0,00 100%

Din tabelul 5.2.2. se observ! c! nu s-au Tnregistrat dep!$iri ale concentratiilor maxime la indicatorii decalitate ai apeior pluviale.

8/12

Page 9: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasamentui OTELINOX SAin anul 2020

5.3. Factorul de mediu: Sol

Probele de sol prelevate Tn cursul anului 2020 de catre laboratorul extern ALS Life Sciences Romania

SRL din Ploie^ti, de la doua adancimi (prima adancime cuprinsa Tn intervalul 0 -r 20 cm iar cea de-a

doua Tn intervalul 20 -r 40 cm) din puncte de prelevare indicate la Cap. 13.4.1 din A.I.M., au confirmat

Tncadrarea Tn concentrafiile maxim admise prevazute de Ordinal nr. 756/1997 pentru terenuri cufolosinfa mai putin sensibila.Tabelul cu rezultatele analizelor efectuate de catre laboratorul extern ALS Life Sciences Romania SRL

din Ploiejti este prezentat Tn Anexa 1.

5.4. De^euri

Tn societate se aplica colectarea selective §i stocarea temporara, Tn condifii corespunzatoare, Tnvederea predarii la colectori autorizafi pentru reciclare $i tratare/eliminare.Deseurile s-au predat colectorilor autorizafi, pe baza de contract sau comanda ferma.

Tn Anexa 2 - "Generarea $i gestionarea de?eurilor" sunt prezentate cantitatile de de§euri generate Tnanul 2020 precum si cantitafile de de$euri care au fost valorificate / eliminate prin operatoriautorizafi.

Deseurile de lemn, metalice, hartia §i cartoanele, materialul plastic, §lamurile $i de§eurile menajereau fost predate numai colectorilor autorizaTi.Slamul chimic (namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decatcele specificate la 19 08 13) rezultat la neutralizarea apelor industriale uzate, cod 19 08 14,dezumidificat partial prin filtrul presa, a fost predat pentru depozitare / tratare / eliminare finala pebaza de contract catre:

VIVANISALUBRITATE SA din Slobozia (contract nr. 12/28.03.2017 + acte adifionale)- ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL din Ploie$ti (contract nr. 2012 din 02.04.2020).

Tn anul 2020, media umiditatii §lamului chimic a fost de 55,37%.

Conform Avizului de mediu nr. 5 / 28.08.2006, emis de APM Dambovita pentru Tnchiderea celulei nr.3 a haldei de $lam chimic, s-a continuat monitorizarea post-Tnchidere a celulei Tnchise (anul 14 din30). La verificarile efectuate Tn cursul anului 2020 la toate celulele Tnchise, ultima fiind Tnchisa Tn anul2006, nu s-a constatat tasarea solului sau a $lamului depozitat. LevigatuI $i apa de infiltratie au fostcolectate Tn bazinul de colectare; de aid, levigatui (cca 0,7 m^) a fost preluat si tratat Tn bazinul de apabruta din Stafia de Neutralizare a societafii.

Tn cursul anului 2020, OJELINOX SA $i-a Tndeplinit responsabilitafile prevazute la art. 16, alin. (1) dinLegea nr. 249 / 28.10.2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor §i a de§eurilor deambalaje, prin realizarea Tn mod individual a responsabilitatilor privind Tndeplinirea obiectiveloranuale de valorificare / reciclare a de$eurilor de ambalaje.

Tn cursul anului 2020 societatea a Tntocmit §i transmis declarafiile lunare privind Fondul de Mediu $i aachitatTn termen taxele catre Administrafia Fondului pentru Mediu Bucure?ti.

6. Emisiile de gaze cu efect de sera (GES)

Conform HG 780/2006, cu modificarile ulterioare, privind stabilirea schemei de comercializare acertificatelor de gaze cu efect de sera, societatea define Autorizafia nr. 13 din 10.12.2012, privindemisiile de gaze cu efect de sera valabila pentru perioada 2013 t 2020, revizuita Tn data de09.01.2017.

9/12

Page 10: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu oe amplasamentui OTELINOX SATn anul 2020

Tn cursul anului 2020, s-au desfa§urat urmatoarele activita]:! m domeniul emisiilor de gaze cu efect desera:

S-a mtocmit "RaportuI de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul2019", rezultand o emisie de 26.908 tone CO2.

Verificatorul TQ Consultanta si Recrutare SRL, Gaia^i a verificat datele care au stat la bazamtocmirii RaportuI de monitorizare $i a realizat "RaportuI de verificare pentru anul 2019".

Au fost transmise cele 2 rapoarte (de monitorizare §1 de verificare) la Agen^ia Na^ionala pentruProtectia Mediului. Documentele au fost acceptate de catre reprezentantii Agen^iei Nafionalapentru Protec^ia Mediului.

S-a realizat conformarea pentru anul de monitorizare 2019. Tn luna martie 2020 s-a predat unnumar de 26.908 certificate EUA, aferente emisiilor pentru anul 2019.

Pentru calculul emisiilor de CO2 aferente anului 2019 s-au folosit valorile din "Lista privind valorilenationale ale factorilor de emisie $i puterilor calorifice nete, specifice fiecarui tip de combustibil $icategoric de activitate" transmisa de Agentia Nafionala pentru Protectia Mediului.

Pentru anul 2020 societatea a primit o alocare de 19.969 certificate EUA.

Tn anul 2020 Otelinox a consumat un volum de 14.763.500 Sm^ de gaz metan, generandu-se 0emisie calculata de 28.636 tone CO2.

• Tn cursul anului 2020, a fost mtocmit Planul de monitorizare $i raportare a emisiilor GES pentru2021-r2030, versiunea 1, modificat la cererea ANPM. Planul de monitorizare si raportare a

emisiilor GES pentru 2021-r2030, versiunea 2 a fost transmis la ANPM la finalul anului 2020 $i a

fost mregistrat la ANPM cu nr. 49/ 05.01.2021 $i aprobat prin adresa nr. 1/51 / EIC /06.01.2021.

• De asemenea, O^elinox a depus la ANPM documenta^ia necesara obtinerii Autorizatiei privindemisiile de gaze cu efect de sera valabila pentru perioada 2021 -r 2030.

• Pentru perioada a 4-a a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), m cursul

anului 2020 au fost finalizate $i transmise la ANPM urmatoarele documente: RaportuI cu date dereferinta $i Planul Metodologic de Monitorizare (Tnregistrat la ANPM cu nr. 1728/DSC/10.12.2020$i aprobat prin adresa nr. 2/362/PEC/21.12.2020).

• S-au centralizat datele §i informatiile necesare pentru Tntocmirea "Raportului de monitorizareprivind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2020" (consumuri lunare de gaz natural).

• OTELINOX SA a primit de la firma de transport international LKW Walter CertificatuI de reducerea emisiilor de CO2 (Anexa 3), emis m luna ianuarie 2021, care atesta ca prin utilizareatransportului intermodal (transport combinat: auto -feroviar- maritim) Tn anul 2020 societateanoastra a contribuit la Tmbunatatirea mediului Tnconjurator, prin reducerea emisiilor de CO2.

7. AudituI energetic la OTELINOX SA

Conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 9/30.10.2017, Cap. 7.2. "Utilizarea eficienta a energiei",pet. 7.2.5., societatea are obligada ca 0 data la trei ani sa realizeze un audit privind eficientaenergetica.

La Otelinox SA au fost efectuate urmatoarele audituri energetice:- Tn anul 2007 - la toate echipamentele din societate;- Tn anul 2008 - la Centrala Termica;

- Tn anul 2011 - la linia de recoacere ?i decapare a benzilor laminate la rece (linia APC);

- Tn anul 2012 - la laminorul ZMl;

- Tn anul 2014 - la linia de recoacere, sablare $i decapare banda inoxidabila laminata la cald

(linia APH) de catre firma Global Energy Services din Bucure§ti.Tn anul 2017 firma Servelect SRL, Cluj Napoca a efectuat un audit energetic complex pe Tntregulcontur de consum energetic al Otelinox SA.

Rapoartele de audit precum $i concluziile rezultate Tn urma auditurilor energetice se gasesc la

Responsabiiul energetic din cadrui Otelinox SA.

Urmatorul audit energetic este programat pentru anul 2021.

10/12

Page 11: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factohlor de mediu oe amplasamentul OTELINOX SA in anul 2020

8. Investitii de mediu m anul 2020

Pentru eficientizarea consumului de energie electrica, §j m anul 2020 s-a continuat instalarea m

cadrui sectillor de productie a un sistem de iluminat cu LED. Tn anul 2020, aceasta investitie a fost de~27.200€.

Pentru imbunatatirea mljloacelor tehnice de aparare Tmpotriva incendillor, au fost modernizate

sistemele de stingere cu CO2 de la liniile ZM2 (cost 25.978C) ?! ZM3 (cost 27.500€).Tn scopul diminuarii emisiilor de noxe $i a consumului de combustibil Diesel, s-a achizi^lonat pentruechipa Finisare un transbordor electric de 5 tone (cost 20.500C).Tot in scopul diminuarii emisiilor de noxe, a fost achizi^ionat un cap-camion de 20 tone m valoare de

85.000€.

Pentru buna funcfionare a Centralei Termice, Tn 2020 a fost montata ̂i pusa Tn funcfiune o Statie de

dedurizare Tn valoare de 17.600C.

9. Incidenta Legll 59 / 2016 (Directlva Seveso III)

Tn acord cu prevederile Legii 59 / 2016 (privind controlul asupra pericolelor de accident major Tn caresunt implicate substanfe periculoase), Anexa 1 - partea 1 §i 2, Ofelinox este Tncadrata caamplasament de nivel superior.

Ofelinox define un Raport de Securitate, Tntocmit Tn 2017 de catre firma ECO GREEN CONSULTINGSRL din Tulcea, precum §i Plan de Urgenfa Interna revizuit integral Tn 2019 de catre Grup Tic

Consulting SRL.

Ofelinox define "Politico de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substanfepericuloase", Tn acord cu prevederile Directivei SEVESO III (transpusa de Legea nr. 59 / 2016). Aceastapolitica este pusa la dispozifia publicului $i poate fi accesata oricand la adresa electronica:

http://www.otelinox.ro/ro/aualitv/Qualitv.asp. De asemenea, la aceea§i adresa se gase$te

documentui "Informatll generale privind natura pericolelor de accidente majore la OJELINOXSA".

De asemenea, avand Tn vedere ca Ofelinox SA este "amplasament SEVSESO de nivel superior",societatea a transmis tuturor autoritafilor implicate punctui de vedere cu privire la realizareaproiectului "Introducere teren Tn intravilan pentru construire cimitir eparhial Tn municipiulTargovi$te" langa amplasamentul Ofelinox.

Tn acest sens, Ofelinox a transmis autoritafilor implicate ReferatuI de Specialitate elaborat de firmaEco-Green Consulting SRL, Tn care se precizeaza ca o sursa "generatoare de scantei" Tn imediatavecinatate a societafii noastre ar putea provoca un dezastru pe o raza cuprinsa Tntre 107 ̂ 1200 m.

10. SImularl efectuate

Tn anul 2020, Tn cadrui Ofelinox s-au efectuat urmatoarele simulari din Planul de Urgenfa Interna:• Tn data de 21 ianuarie 2020 s-a efectuat 0 simulare la Stafia de Neutralizare, cu scenariul

"Scurgeri de acid fluorhidric (HF) Tn zona pompelor de dozare", cauza fiind "pierderi laflansa derefulare a unei pompe de dozare";

• Tn data de 18 martie 2020 s-a efectuat 0 simulare la Stafia de Neutralizare, cu scenariul" Scurgeride acid fluorhidric (HF) Tn zona de alimentare a rezervorului", avand drept cauza " pierderi la

flan^a de refulare a unei pompe de transvazare";

• Tn data de 7 aprilie 2020 s-a efectuat o simulare la Stafia de Neutralizare, cu scenariul "Scurgeride acid sulfuric (HzSO^) Tn zona de Tncarcare a rezervorului de stocare", avand drept cauza"ruperea furtunului de conectare la cisterna din cauza impactului cu un autovehicul";

• Tn data de 8 aprilie 2020 s-a efectuat o simulare la Stafia de Neutralizare, cu scenariul "Pierderidatorita deteriorarii garniturii de la flan^a pompei de dozare a Apei Oxigenate", avand drept

cauza "ruperea furtunului de conectare la cisterna";

11/12

Page 12: Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasamentui OTELINOX SA in anul 2020

In data de 5 mai 2020 s-a efectuat o simulare la Stadia de Neutralizare, cu scenariul "Scurgeri de

acid sulfuric (H2SO4) la rampa de descarcare", avand drept cauza "fisuri m cordoanele de suduradatorita producerii unui cutremur";

Tn data de 16 iunie 2020 s-a efectuat 0 simulare la Statia de Neutralizare, cu scenariul "Scurgeride acid sulfuric (H2SO4) pe zona de alimentare a rezervorulul (cu ranire lucrator)", avand drept

cauza "pierderi la fian^a de refulare la 0 pompa de transvazare";

In data de 13 lulie 2020 s-a efectuat 0 simulare la Stafia de Neutralizare, cu scenariul "Scurgeri deacid azotic (HNO3) m zona pompelor de dozare", avand drept cauza "fisurarea racordului flexibil

de refulare la 0 pompa de dozare";

In data de 5 august 2020 s-a efectuat o simulare la Stafia de Neutralizare, cu scenariul"Contaminarea rezervorului de H2O2 (Cleanox Z, 60 m^) cu soluble de decapare", avand dreptcauza "defectarea valvelor de sens care impiedica solatia de decapare de la iinlile AP sa ajunga in

tancul de Cleanox Z";

Tn data de 10 septembrie 2020 s-a efectuat 0 simulare la Stadia de Neutralizare, cu scenariul"Scurgeri de acid fluorhidric (HF) in zona de alimentare a rezervorului", avand drept cauza

"pierderi laflan^a de refulare a unei pompe de transvazare";

Tn data de 5 octombrie 2020 s-a efectuat o simulare la Stadia de Neutralizare, cu scenariul"Avarierea conducteior de acid fluorhidric (HF) in zona pompelor de dozare", avand drept cauza

"producerea unui cutremur";

Tn data de 6 noiembrie 2020 s-a efectuat o simulare la Stadia de Neutralizare, cu scenariul"Scurgeri de acid sulfuric (H2SO4) Tn zona pompelor de dozare", avand drept cauza "pierderi la

flansa de refulare la o pompa de dozare";

Tn data de 28 decembrie 2020 s-a efectuat 0 simulare la Stafia de Neutralizare, cu scenariul"Scurgeri de acid sulfuric (H2SO4) la rampa de descarcare", avand drept cauza "fisuri tn

cordoanele de sudura din cauza producerii unui cutremur".

11. Sesizari si reclamatil din partea pubilcului

Tn anul 2020 nu au existat sesizari sau reclamafii din partea publicului.

Verificat. Tntocmit.

Responsabil de Mediu, Inginer Ecolog,

Sorina'^^L^U/ Nicoleta ZEGHERU<2^

12/12