of 19 /19
Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Môi Trường QA-QC trong quan trắc phân tích môi trường nước Báo cáo đề tài: GVHD: Th.s Nguyễn Văn Đông Thực hiện: Nhóm 10 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12, năm 2010

Quantrac qa qc

Embed Size (px)

DESCRIPTION

07MT Khoa Môi trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM

Text of Quantrac qa qc

Page 1: Quantrac qa qc

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên

Khoa Môi Trường

QA-QC trong quan trắc và

phân tích môi trường nước

Báo cáo đề tài:

GVHD: Th.s Nguyễn Văn Đông

Thực hiện: Nhóm 10

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12, năm 2010

Page 2: Quantrac qa qc

1. Nội Dung

q

Sự cần thiết của QA/QC trong QTMT

Hướng dẫn cụ thể đảm bảo QA/QC

trong QT&PT MT

Một số khái niệm

Kết luận

Page 3: Quantrac qa qc

Sự cần thiết của QA/QC trong QTMT

XÃ HỘI

Lao

động

Thông

tinNLSX

Nguồn

vốn

QTMT Thông tin Hàng hóa

thông tin

QA QC

Page 4: Quantrac qa qc

2. Các định nghĩa

Enviromental monitoring:

Là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường,

các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông

tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi

trường và các tác động xấu đối với môi trường.

Page 5: Quantrac qa qc

Study design

Field Sampling program

Laboratory analyses

Data analysis and

interpretaion

Setting monitoring Program objective

Setting monitoring

Program objectiveNguồn:Autralian guidelines for

Water quality monitoring and

reporting-2000

Page 6: Quantrac qa qc

Quality Assurance: Đảm bảo chất lượng

t hê ng ch p c t ng n ly

va ky t trong t tô c m o m cho

t ng quan c môi ng t c c tiêu

n t ng đa quy nh.

Quality Control: Đảm bảo chất lượng

c c n c n p đê nh gia,

theo i va p i u nh đê t c đô

nh c va đô p trung a c p đo theo

yêu u a c tiêu n t ng m o

m cho t ng quan c môi ng t c

tiêu n t ng y

Page 7: Quantrac qa qc

3. Đảm bảo QA/QC trong QTMT

Quá

trình

chuẩn

bị và

lên kế

hoạch

Các

hoạt

động

ngoài

hiện

trường

Các hoạt

động

trong

PTN

Tính toán

kết quả

và ghi

chép sô

liệu

Báo

cáo kết

quả

Page 8: Quantrac qa qc

3.1 Quá trình chuẩn bị và lên kế

hoạch

• Xác định nội dung quan trắc

• Xác định nhân lực

• Yêu cầu trang thiết bị

• Lập kế hoạch lấy mẫu

• Phương pháp lấy mẫu và phân

tích

• Dự toán kinh phí

• Các vấn đề an toàn con người

va trang thiết bị hoạt động

• Bố trí nhân lực .

• Địa điểm lấy mẫu.

• Tần suất và thời gian.

• Các dạng lấy mẫu, mẫu đo

tại hiện trường, mẫu mang về

PTN.

• Đảm bảo tính khả thi và an

toàn.

Lập kế hoạch và thiết kế

chương trìnhThiết kế mạng lưới

Page 9: Quantrac qa qc

3.2 Các hoạt động ngoài hiện trường

Hoạt

động

lấy

mẫu

• Nhân viên được đào tạo

• Chuẩn bị công tác thực địa chu

đáo.

• Phương pháp lấy mẫu tuân theo

văn bản.

• Dụng cụ lấy mẫu đươc kiểm tra

định kỳ

• Quy định thống nhất về nhận

dạng mẫu

• Cần có biên bản nhật lý lấy mẫu

• Quy định cách thức bảo quản

mẫu

• Đảm bảo phân tích ngoài hiện

trường với các điều kiện môi

trường bên ngoài

QA

• Sử dụng các loại mẫu QC:

u

u

u

ng

p

p

Mẫu thêm

QC

Page 10: Quantrac qa qc
Page 11: Quantrac qa qc

3.2 Các hoạt động ngoài hiện trường

Hoạt

động

vận

chuyển

mẫu

• Đảm bảo số lượng và chất

lượng.

• Phải có nhẵn

• Thủ tục sắp xếp

• Yêu cần trong quá trình

vận chuyển.

• Phương tiện vận chuyển

• Giao và nhận mẫu theo

quy trình trong biên

bản(ngoài hiện trường,

PTN)

QA

• Sử dụng mẫu trắng vận

chuyển

QC

Page 12: Quantrac qa qc
Page 13: Quantrac qa qc

Hoạt

động

đo và

phân

tích tại

hiện

trường

3.2 Các hoạt động ngoài hiện trường

• Lựa chọn pp phù hợp

• Những thay đổi bất

thường khi lấy mẫu

• Thiết bị

• Ngăn ngừa sự nhiễm

bẩn

•Sử dụng các mẫu QC

QA

QC

Page 14: Quantrac qa qc
Page 15: Quantrac qa qc

3.3 Các hoạt động trong phòng thí nghiệm

Phương pháp phân tích

Trang thiết bị

Điều kiện môi trường phòng

thí nghiệm

Quản lý mẫu

Bảo đảm số liệu

QA• Sử dụng các mẫu QC: MT thiết bị, MT

phương pháp, Mẫu lặp, Mẫu thêm, Mẫu

chuẩn đối xứng, Mẫu thẩm tra.

• Các kết quả phân tích, đo các mẫu QC chỉ

có giá trị khi đưa ra các giới hạn so sánh và

xác định sai số cho phép.

• Kiểm tra chất lượng số liệu bằng pp liệt

• Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm.

QC

Page 16: Quantrac qa qc

4. XỬ LÝ SỐ LiỆU

Các tài liệu, hồ sơ phải lặp đầy đủ, trung thực

và kip thời.

lưu giữ và bảo quản theo đúng quy định.

Các số liệu đo đạc và phân tích được phải

được kiểm tra tính toán và xử lý.

Nếu có sai sót phải báo cáo và hủy bỏ.

Trung thực với kết quả quan trắc

Page 17: Quantrac qa qc

5. BÁO CÁO

Phải có báo cáo quan trắc mỗi đợt và báo cáo

tổng kết môi trường hàng năm.

Các báo cáo phải đảm bảo tính trung thực, kịp

thời chính xác và khách quan.

Phải được các cấp lãnh đạo của đơn vị đóng

dấu và xác nhận.

Page 18: Quantrac qa qc

KẾT LUÂN

• Hoạt động QA/QC trong suốt quá trình quan trắc là sự

cần thiết.

• Tuy nhiên, một số hoạt động quan trắc chất lượng nước ở

nước ta hiện nay, vẫn chưa được quan tâm nhiều trong việc

bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng.

• Do đó, cần giám sát chặt chẽ trong mọi hoạt động để phát

huy tối đa vai trò của QA/QC trong hoạt động quan trắc và

phân tích môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng

Page 19: Quantrac qa qc

Chân thành

Cám ơn Thầy

và các bạn.