Click here to load reader

PU RIJEKA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of PU RIJEKA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne

 • 1

  HHRRVVAATTSSKKII ZZAAVVOODD ZZAA ZZAAPPOOLLJJAAVVAANNJJEE

  PODRUNI URED RIJEKA

  P.P. 275, Bulevar osloboenja 14, 51 000 Rijeka Telefon: 051/406 111 Fax: 051/216 364;

  E-mail: [email protected] URL: http:// www.hzz.hr

  Matini broj: 1369741

  OIB: 91547293790

  Ev. broj nabave: 440066--0011//1144--0011//0044

  ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

  Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za 2014.

  godinu

  - po grupama -

  veljaa, 2014. godine

 • 2

  Na temelju lanka 44. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13 i 143/13) u

  daljnjem tekstu: Zakon) o javnim uslugama navedenim u dodatku II. B Zakona,

  Hrvatski zavod za zapoljavanje objavljuje

  ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

  1. PODACI O NARUITELJU Naruitelj: Hrvatski zavod za zapoljavanje, Podruni ured Rijeka, Bulevar osloboenja 14, Rijeka Telefon: 051/406-111 Fax: 051/216-364 Internet: www.hzz.hr

  2. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUITELJ U SUKOBU INTERESA

  Temeljem lanka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11, 83/13 i 143/13)

  ne postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatski zavod za zapoljavanje ne smije sklapati

  ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, lana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja

  odabranom ponuditelju).

  3. OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIKE SPECIFIKACIJE Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za razdoblje do 31.12.2014.

  godine, CPV 8050000-9, po grupama ukupan broj grupa XIII. (trinaest), u Podrunom

  uredu Rijeka kako slijedi:

  GRUPA I.

  Struno usavravanja za kuhara/icu specijalista/ice nacionalne

  kuhinje

  GRUPA II. Struno usavravanje za vozaa/icu D kategorije

  GRUPA III. Struno osposobljavanje za poljoprivrednog/u uzgajivaa/icu

  voa, povra i cvijea

  GRUPA IV. Struno osposobljavanje za pedikera/ku

  GRUPA V. Struno osposobljavanje za montera/ku PVC i aluminijske

  stolarije

  GRUPA VI. Struno osposobljavanje za sobara/icu

  GRUPA VII. Struno osposobljavanje za vrtlara/icu za parkove

  GRUPA VIII. Struno osposobljavanje za knjigovou/knjigovotkinju

  GRUPA IX. Struno osposobljavanje za zavarivaa/ica TIG postupkom

 • 3

  GRUPA X. Struno osposobljavanje za suradnika/icu u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova

  GRUPA XI. Struno osposobljavanje za rukovatelja/icu cnc strojem (drvo)

  GRUPA XII. Struno osposobljavanje za rukovatelja/icu centralnog grijanja

  GRUPA XIII. Struno osposobljavanje za ECDL operater/ ECDL operaterka-poetni (profesionalna rehabilitacija za osobe s invaliditetom)

  Tehnika specifikacija predmeta nabave odreena je u toki 21. ovog Zahtjeva.

  Broj osoba koje se upuuju na obrazovanje je okvirno odreen. Ukupan broj polaznika bit e

  naknadno utvren formiranjem grupa polaznika.

  Ukupna plaanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju

  prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

  4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE Procijenjena vrijednost nabave za 2014. godinu za Hrvatski zavod za zapoljavanje iznosi

  25.000.000,00 kuna.

  Procijenjena vrijednost predmetne nabave za 2014. godinu po grupama u Podrunom

  uredu Rijeka iznosi, kako slijedi:

  Procijenjena vrijednost (HRK) GRUPA I. Struno usavravanje za kuhara/icu specijalista/ice nacionalne kuhinje

  70.000,00

  GRUPA II. Struno usavravanje za vozaa/icu D kategorije

  206.700,00

  GRUPA III. Struno osposobljavanje za poljoprivrednog/u uzgajivaa/icu voa, povra i cvijea

  33.000,00

  GRUPA IV. Struno osposobljavanje za pedikera/ku

  38.000,00

  GRUPA V. Struno osposobljavanje za montera/ku PVC i aluminijske stolarije

  35.000,00

  GRUPA VI. Struno osposobljavanje za sobara/icu

  30.000,00

 • 4

  GRUPA VII. Struno osposobljavanje za vrtlara/icu za parkove

  37.000,00

  GRUPA VIII. Struno osposobljavanje za knjigovou/knigovotkinju

  51.000,00

  GRUPA IX. Struno osposobljavanje za zavarivaa/icu TIG postupkom

  190.000,00

  GRUPA X. Struno osposobljavanje za suradnika/icu u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova

  60.000,00

  GRUPA XI. Struno osposobljavanje za rukovatelja/icu CNC strojem (drvo)

  50.000,00

  GRUPA XII. Struno osposobljavanje za rukovatelja/icu centralnog grijanja

  40.000,00

  GRUPA XIII. Struno osposobljavanje za ECDL operater/ECDL operaterka-poetni (profesionalna rehabilitacija za osobe s invaliditetom)

  22.500,00

  5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA ZA SVE GRUPE Najnia cijena sukladno lanku 82. stavak 1. toka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13).

  6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA I NAIN DOSTAVLJANJA PONUDA ZA SVE GRUPE Rok za dostavu ponude je 26. veljae 2014. u 10,00 sati, bez obzira na nain dostave.

  Otvaranje ponuda nee biti javno. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronike pote: Kontakt osoba: Ognjen Crnkovi, Renata Ani Broj telefona: 051/406-111 Broj faksa: 051/216-364 adresa elektronike pote: [email protected]; [email protected]

  Ponude se dostavljaju na sljedeu adresu: Hrvatski zavod za zapoljavanje, Podruni ured Rijeka, Bulevar osloboenja 14, Rijeka

  Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici, na kojoj je

  obvezan naznaiti svoj naziv i adresu, naziv i adresa naruitelja, evidencijski broj nabave,

  naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi i

  naznaka ne otvaraj.

 • 5

  Ukoliko se dostavljaju ponude za vie grupa napominjemo da se sve ponude mogu dostaviti

  zajedno u jednoj omotnici.

  7. RAZLOZI ISKLJUENJA PONUDITELJA

  a) Obvezni razlozi iskljuenja te dokumenti na temelju kojih se utvruje postoje li

  razlozi za iskljuenje

  7. 1.1. Kazneno djelo

  Naruitelj e iskljuiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili

  osoba ovlatena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomono osuena za

  bilo koje od sljedeih kaznenih djela odnosno za odgovarajua kaznena djela prema

  propisima drave sjedita gospodarskog subjekta ili drave iji je dravljanin osoba ovlatena

  po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

  a) prijevara (lanak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (lanak 247.), primanje

  mita u gospodarskom poslovanju (lanak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju

  (lanak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (lanak 254.), utaja poreza ili carine

  (lanak 256.), subvencijska prijevara (lanak 258.), pranje novca (lanak 265.), zlouporaba

  poloaja i ovlasti (lanak 291.), nezakonito pogodovanje (lanak 292.), primanje mita (lanak

  293.), davanje mita (lanak 294.), trgovanje utjecajem (lanak 295.), davanje mita za

  trgovanje utjecajem (lanak 296.), zloinako udruenje (lanak 328.) i poinjenje kaznenog

  djela u sastavu zloinakog udruenja (lanak 329.) iz Kaznenog zakona,

  b) prijevara (lanak 224.), pranje novca (lanak 279.), prijevara u gospodarskom

  poslovanju (lanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (lanak 294.a), davanje

  mita u gospodarskom poslovanju (lanak 294.b), udruivanje za poinjenje kaznenih djela

  (lanak 333.), zlouporaba poloaja i ovlasti (lanak 337.), zlouporaba obavljanja dunosti

  dravne vlasti (lanak 338.), protuzakonito posredovanje (lanak 343.), primanje mita (lanak

  347.) i davanje mita (lanak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97.,

  27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,

  57/11., 77/11. i 143/12.).

  Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 7.1.1. ove Dokumentacije za nadmetanje

  gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlatena za

  zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca raunajui od

  dana poetka postupka javne nabave.

  Naruitelj moe tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz toke 7.1.1. ove

  Dokumentacije za nadmetanje od tijela nadlenog za voenje kaznene evidencije i razmjenu

  tih podataka s drugim dravama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlatenu za

 • 6

  zastupanje gospodarskog subjekta zatraiti izdavanje potvrde o injenicama o kojima to tijelo

  vodi slubenu evidenciju.

  Ako nije u mogunosti pribaviti potvrdu iz prethodnog odlomka ove toke Dokumentacije za

  nadmetanje, radi provjere okolnosti iz toke 7.1.1. ove Dokumentacije za nadmetanje

  Naruitelj moe od natjecatelja ili ponuditelja zatraiti da u primjerenom roku dostavi vaei:

  1. dokument tijela nadlenog za voenje kaznene evidencije drave sjedita

  gospodarskog subjekta, odnosno drave iji je dravljanin osoba ovlatena po zakonu za

  zastupanje gospodarskog subjekta, ili

  2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadleno sudsko ili upravno tijelo u dravi

  sjedita gospodarskog subjekta, odnosno u dravi iji je dravljanin osoba ovlatena po

  zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene

  evidencije iz toke 1. ovoga odlomka, ili

  3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuu izjavu osobe koja je po zakonu ovlatena za

  zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlene sudske ili upravne vlasti ili biljenika ili

  nadlenog strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi sjedita gospodarskog subjekta, odnosno

  u dravi iji je ta osoba dravljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod biljenika, ako se u

  dravi sjedita gospodarskog subjekta, odnosno u dravi iji je ta osoba dravljanin ne izdaju

  dokumenti iz toke 7.1.1. ove Dokumentacije za nadmetanje ili oni ne obuhvaaju sva

  kaznena djela toke 7.1.1. ove Dokumentacije za nadmetanje.

  Obrazac izjave (Prilog 3) ini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

  7.1.2. Neplaanje poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

  Naruitelj e iskljuiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaanja

  dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je

  prema posebnom zakonu plaanje tih obveza nije doputeno ili je odobrena odgoda

  plaanja.

  Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 7.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje

  gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

  1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana

  raunajui od dana poetka postupka javne nabave, ili

  2. vaei jednakovrijedni dokument nadlenog tijela drave sjedita gospodarskog

  subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz toke 1. ovoga stavka, ili

  3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuu izjavu osobe koja je po zakonu ovlatena za

  zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlene sudske ili upravne vlasti ili biljenika ili

  nadlenog strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi sjedita gospodarskog subjekta ili izjavu s

  ovjerenim potpisom kod biljenika, koje ne smiju biti starije od 30 dana raunajui od dana

  poetka postupka javne nabave, ako se u dravi sjedita gospodarskog subjekta ne izdaje

  potvrda iz toke 2. ovoga odlomka ili jednakovrijedni dokument iz toke 2. ovoga odlomka.

 • 7

  7.1.3. Dostavljanje lanih podataka

  Naruitelj e iskljuiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lane podatke pri

  dostavi dokumenata u svojoj ponudi.

  U sluaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloenim dokumentima ili izjavama

  gospodarskih subjekata iz toke 7.1. ove Dokumentacije za nadmetanje naruitelj se moe

  obratiti nadlenim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u sluaju da se

  radi o gospodarskom subjektu sa sjeditem u drugoj dravi javni naruitelj moe zatraiti

  suradnju nadlenih vlasti.

  U sluaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz toke 7.1.1., 7.1.2. i 7.1.3. ove

  Dokumentacije za nadmetanje utvruju se za sve lanove zajednice pojedinano.

  Sukladno lanku 67. stavku 7. Zakona, naruitelj odreuje primjenu okolnosti iz toke

  7.1.1., 7.1.2. i 7.1.3. ove Dokumentacije za nadmetanje i u odnosu na podizvoditelje.

  Traeni dokazi iz toki 7.1.1., 7.1.2. i 7.1.3. mogu se dostaviti i u neovjerenoj preslici. U

  sluaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloenim dokumentima ili izjavama

  gospodarskih subjekata iz toke 7.1. ove Dokumentacije za nadmetanje naruitelj se moe

  obratiti nadlenim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u sluaju da se

  radi o gospodarskom subjektu sa sjeditem u drugoj dravi javni naruitelj moe zatraiti

  suradnju nadlenih vlasti.

  Sukladno lanku 95 stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), nakon

  rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donoenja odluke o odabiru, javni

  naruitelj moe od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj

  nabavi zatraiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili vie dokumenata koji su

  traeni u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje

  b) Ostali razlozi iskljuenja ponuditelja

  Javni naruitelj moe iskljuiti iz postupka javne nabave ponuditelja ako je gospodarski

  subjekt u posljednje dvije godine do poetka postupka javne nabave uinio teak

  profesionalni propust koji javni naruitelj moe dokazati na bilo koji nain.

  Teak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove

  profesionalne djelatnosti protivno odgovarajuim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima

  struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da ini tog

  gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili

  okvirnog sporazuma koji javni naruitelj namjerava sklopiti. Teak profesionalni propust kod

  izvrenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao

  posljedicu znaajne i/ili opetovane nedostatke u izvrenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su

  doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka tete ili drugih slinih posljedica.

 • 8

  Postojanje tekog profesionalnog propusta dokazuje javni naruitelj na temelju objektivne

  procjene okolnosti svakog pojedinog sluaja.

  U sluaju zajednice ponuditelja i podizvoditelja okolnosti iz toke 7.b. ovog Zahtjeva utvruju se za sve lanove pojedinano. 8. DOKAZI SPOSOBNOSTI: A) DOKAZI PRAVNE SPOSOBNOSTI:

  1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovaki), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajui

  registar, odnosno odgovarajua potvrda. Upis u registar iz stavka 1. ovoga lanka

  dokazuje se odgovarajuim izvodom, a ako se oni ne izdaju u dravi sjedita

  gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moe dostaviti izjavu s ovjerom potpisa

  kod nadlenog tijela.

  Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga lanka ne smije biti starija od tri mjeseca raunajui

  od dana poetka postupka javne nabave.

  Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti

  koja je predmet nabave, da je ovlaten za poduzimanje pravnih radnji, te sklapanje

  ugovora.

  U sluaju podizvoditelja ili zajednice ponuditelja svi lanovi obvezni su pojedinano

  dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. ovoga lanka. Ponuditelj mora dokazati da je

  registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti koja je predmet nabave, da je

  ovlaten za poduzimanje pravnih radnji, te sklapanje ugovora.

  2. Rjeenje nadlenog ministarstva o verifikaciji programa, ili Rjeenje Ministarstva

  znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o verifikaciji programa sukladno

  Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/07,107/07 i 24/10).

  U sluaju podizvoditelja ili zajednice ponuditelja sposobnost dokazuje onaj

  podizvoditelj ili lan zajednice ponuditelja koji e izvravati taj dio predmeta nabave.

  3. Rjeenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvoenju nastave izvan

  sjedita ponuditelja (ukoliko se nastava izvodi izvan mjesta sjedita)

  U sluaju podizvoditelja ili zajednice ponuditelja sposobnost dokazuje onaj

  podizvoditelj ili lan zajednice ponuditelja koji e izvravati taj dio predmeta nabave.

  4. Potvrda o upisu u bazu podatka Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje

  odraslih,

 • 9

  U sluaju podizvoditelja ili zajednice ponuditelja, svi podizvoditelji ili lanovi zajednice

  obvezni su pojedinano dokazati svoju sposobnost.

  Traeni dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

  Sukladno lanku 95 stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), nakon

  rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donoenja odluke o odabiru, javni

  naruitelj moe od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj

  nabavi zatraiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili vie dokumenata koji su

  traeni u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.

  B) DOKAZI TEHNIKE I STRUNE SPOSOBNOSTI

  1. Izjava pruatelja usluge o prihvaanju kontrole koju provodi javni naruitelj, a koja se

  odnosi na tehnike kapacitete pruatelja usluge,

  2. Izjava pruatelja usluge o obrazovnim i strunim kvalifikacijama pruatelja usluge, a

  posebice osobe ili osoba odgovornih za pruanje usluga.

  Ponuditelj treba dostaviti izjavu koja e sadravati popis nastavnih predmeta, ime i

  prezime predavaa za svaki predmet, te podatke o steenom zvanju, zanimanju

  predavaa te drugim pedagokim kvalifikacijama predavaa.

  3. Za osobe koje e provoditi praktini nastavu, ponuditelj je duan dostaviti dozvole

  (licence) za izvoenje praktinog dijela (praktina nastava).

  4. Izjava o alatima, ureajima ili tehnikoj opremi koja je pruatelju usluga na

  raspolaganju u svrhu izvrenja ugovora.

  U sluaju podizvoditelja ili zajednice ponuditelja sposobnost dokazuje onaj

  podizvoditelj ili lan zajednice ponuditelja koji e izvravati taj dio predmeta nabave.

  9. JAMSTVA

  Ponuditelj je duan uz Ponudu priloiti Izjavu da e prije zakljuivanja aneksa Ugovora (koji

  se zakljuuje temeljem sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, a nakon formiranja grupa

  polaznika) dostaviti jamstvo za uredno izvrenje ugovora u obliku zadunice ili vlastite

  mjenice u visini pretpostavljene vrijednosti ugovora.

  Obrazovna ustanova izdaje Zavodu bjanko zadunicu solemniziranu kod javnog biljenika ili

  vlastitu mjenicu s klauzulom bez protesta uz mjeninu izjavu ovjerenu kod javnog biljenika.

  Ne dostavljanje jamstva prije potpisivanja ugovora ima za posljedicu ne potpisivanje

  predmetnog Ugovora.

  10. SADRAJ I NAIN IZRADE PONUDE

  Ponuda mora sadravati:

 • 10

  1. Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadraj ponude). Ako je ponuda

  izraena od vie dijelova ponuditelj je obvezan u sadraju ponude navesti od koliko se

  dijelova ponuda sastoji.

  2. Popunjeni Ponudbeni list (Prilog 2.) - Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu

  vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predvieno za upis cijene ponude s PDV-om,

  upisuje se isti iznos kao to je upisan na mjestu predvienom za upis cijene ponude bez

  PDV-a, a mjesto predvieno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno).

  3. Dokumente iz toke 7. ove dokumentacije za nadmetanje kojima ponuditelj dokazuje da

  ne postoje obvezni razlozi iskljuenja i ostali razlozi iskljuenja

  4. Dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti i tehnikoj sposobnosti (sukladno toki 8. ovog

  Zahtjeva)

  5. Izjavu o dostavi jamstva

  6. Opis obrazovnog programa sukladno Tehnikoj specifikaciji iz toke 21. ovog Zahtjeva te

  nastavni plan i program za svaku Grupu

  7. Popunjeni Trokovnik (Prilog 1),

  8. Popunjen, potpisan i ovjeren prijedlog Ugovora.

  Sukladno lanku 75. Zakona, svi traeni dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj

  preslici.

  Sukladno lanku 95 stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), nakon

  rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donoenja odluke o odabiru, javni

  naruitelj moe od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj

  nabavi zatraiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili vie dokumenata koji su

  traeni u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.

  Za potrebe dostavljanja traenih dokumenata daje se primjereni rok koji ne smije biti krai od

  pet niti dui od deset dana od dana dostave zahtjeva.

  Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim

  neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno

  starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni

  naruitelj odredio u postupku javne nabave.

 • 11

  Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve traene izvornike ili

  ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokae da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni

  naruitelj, javni naruitelj e iskljuiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu, te e

  javni naruitelj ponovo izvriti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajui u

  obzir ponudu ponuditelja kojeg je iskljuio odnosno ponuditelja iju je ponudu odbio te

  pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traeno.

  Javni naruitelj nije obvezan zahtijevati izvornike ili ovjerene preslike ukoliko su isti ve

  dostavljeni u drugom postupku javne nabave kod istog javnog naruitelja i udovoljavaju

  uvjetima gore navedenim uvjetima.

  *Ukoliko Ponuditelj podnosi ponudu za dvije ili vie grupa, dovoljno je da dostavi

  dokaze pravne i poslovne sposobnosti samo za jednu grupu, osim uvjeta iz toke 8. A)

  3. kada se trai verifikacija obrazovnog programa nadlenog ministarstva s obzirom na

  upaniju u kojoj se izvodi program i uvjeta iz toke 8. B) 2. , kada se trai Izjava/dokazi

  o obrazovnim i strunim kvalifikacijama pruatelja usluge.

  Trokovnici i Ponudbeni listovi dostavljaju se za sve grupe za koje Ponuditelj podnosi

  ponudu.

  Ponuda se izrauje na nain da ini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti

  ponuda ne moe biti izraena na nain da ini cjelinu, onda se izrauje u dva ili vie dijelova.

  Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za

  nadmetanje.

  Ponuda se uvezuje na nain da se onemogui naknadno vaenje ili umetanje listova (npr.

  uvezivanjem u cjelinu s jamstvenikom na poleini).

  Ako je ponuda izraena u dva ili vie dijelova, svaki dio se uvezuje na nain da se

  onemogui naknadno vaenje ili umetanje listova.

  Dijelove ponude kao to su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne

  mogu biti uvezani ponuditelj obiljeava nazivom i navodi u sadraju ponude kao dio ponude.

  Ako je ponuda izraena od vie dijelova ponuditelj mora u sadraju ponude navesti od koliko

  se dijelova ponuda sastoji.

  Stranice ponude se oznaavaju brojem na nain da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj

  stranica ponude. Kada je ponuda izraena od vie dijelova, stranice se oznaavaju na nain

  da svaki slijedei dio zapoinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim

  zavrava prethodni dio. Ukupan broj stranica ponude mora ukljuivati sve stranice bez obzira

  od koliko se dijelova ponuda sastojala (npr. ukoliko se ponuda sastoji od dva dijela, prvi dio

  ima 20 stranica, a drugi 30 stranica, tada se prvi dio ponude obiljeava brojevima 1/50 ili

  50/1, sve do zadnje stranice prvog dijela ponude 20/50 ili 50/20, a drugi dio ponude se

 • 12

  obiljeava na nain da se brojevi stranica nastavljaju na redni broj stranice kojim je zavren

  prethodni dio, tako da se prva stranica drugog dijela ponude obiljeava brojem 21/50 ili 50

  /21, a zadnja stranica drugog dijela ponude se obiljeava brojem 50/50).

  Ponude se predaju u izvorniku.

  Ponude se piu neizbrisivom tintom.

  Ispravci u ponudi moraju biti izraeni na nain da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod

  datuma ispravka biti potvreni potpisom ponuditelja.

  Ponuditelj moe do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

  Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti nain kao i osnovna ponuda s obveznom

  naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

  Ponuditelj moe do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje

  dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti nain kao i ponuda s obveznom

  naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom sluaju, neotvorena ponuda se vraa

  ponuditelju

  11. DATUM OBJAVE NA INTERNETSKIM STRANICAMA 10. veljae 2014. godine

  12. CIJENA I VALUTA PONUDE

  Ponuditelj mora dostaviti ponudu s jedininom cijenom po polazniku obrazovanja i ukupnom

  cijenom, a u cijenu rada mora uraunati sve trokove i popuste, bez PDV-a, u kunama.

  Cijena Ponude se upisuje u Ponudbeni list. Cijena Ponude pie se brojkama. Cijena ponude

  je nepromjenjiva.

  13. POETAK I ROK ZAVRETKA USLUGE Poetak pruanja usluge bit e nakon sklapanja ugovora, a krajnji datum izvrenja usluge je

  15.12.2014. godine.

  14. ROK, NAIN I UVJETI PLAANJA Plaanje naruene usluge izvrit e se Izvritelju virmanski u iznosu od 50% roku od 30

  (trideset) dana od dana potpisa pojedinanog ugovora uz uvjet da je zapoeo s izvravanjem

  usluge, a preostalih 50% po dostavi izvjea o zavrenom obrazovanju , a najkasnije u roku

  od 30 (trideset) dana od dana dostave izvjea.

  15. ROK VALJANOSTI PONUDE Rok valjanosti ponude je najmanje 120 dana od dana poziva za dostavu ponude.

  16. JEZIK NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA

 • 13

  Ponuda se izrauje na hrvatskom jeziku i latininom pismu. Svi dokazi priloeni ponudi

  moraju biti na hrvatskom jeziku.

  Ako su neki od dokumenata i dokaza traenih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od

  stranih jezika, Ponuditelj je duan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik

  izvrenog po ovlatenom prevoditelju.

  17. POTPISIVANJE UGOVORA

  Nakon provedenog postupka javne nabave za nabavu usluga strukovne izobrazbe s

  odabranim ponuditeljem se sklapa ugovor o javnoj nabavi za ukupan okvirni broj

  nezaposlenih osoba za koje se planira provesti obrazovanje.

  Broj osoba koje se upuuju na obrazovanje je okvirno odreen.

  Ukupan broj polaznika bit e naknadno utvren formiranjem grupa polaznika.

  Ukupna plaanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju

  prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

  Nakon odabira kandidata sklopit e se s obrazovnom ustanovom pojedinani ugovori s

  utvrenim grupama polaznika.

  Ponuditelj je duan prije potpisa pojedinanih ugovora dostaviti jamstvo za dobro izvrenje

  ugovora u obliku solemniziranih bjanko zadunica ili vlastitih mjenica u visini pretpostavljene

  vrijednosti ugovora.

  Obrazovna ustanova izdaje Zavodu bjanko zadunicu solemniziranu kod javnog biljenika ili

  vlastitu mjenicu s klauzulom bez protesta uz mjeninu izjavu ovjerenu kod javnog biljenika.

  Ukoliko je ovim ugovorom predvieno vie od 5 polaznika broj zadunica/mjenica uveava

  se za jednu zadunicu/mjenicu za svakih 5 polaznika obrazovanja).

  Ne dostavljanje jamstva prije potpisivanja ugovora ima za posljedicu ne potpisivanje

  predmetnog Ugovora.

  18. ZAJEDNICA PONUDITELJA I PODIZVODITELJI

  18.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

 • 14

  Zajednica ponuditelja je udruenje vie gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo

  zajedniku ponudu.

  Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

  U svrhu dokazivanja sposobnosti iz toke 8. B. ovog Zahtjeva zajednica ponuditelja moe

  se osloniti na sposobnost lanova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

  U sluaju kad se zajednica ponuditelja oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora

  dokazati naruitelju da e imati na raspolaganju nune resurse, sukladno lanku 72. stavku

  6. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13).

  Ponuda zajednice ponuditelja mora sadravati naznaku lana zajednice ponuditelja koji je

  ovlaten za komunikaciju s naruiteljem.

  Ukoliko ponuda zajednice ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, zajednica

  ponuditelja je duna, u roku od 8 (osam) dana od dana izvrnosti Odluke o odabiru,

  naruitelju dostaviti pravni akt, sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvrenje ugovora

  iz koje je vidljivo:

  - naziv gospodarskog subjekta, sjedite i ime ovlatene osobe svakog

  gospodarskog subjekta u poslovnoj udruzi;

  - dio posla, koji e izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz ponude zajednice

  ponuditelja;

  - znaenje solidarne odgovornosti odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti

  ukoliko jedan ili vie lanova poslovne udruge ne mogu izvriti ugovorne obveze.

  Predmetni pravni akt (sporazum) mora biti potpisan od svih lanova zajednice ponuditelja.

  18.2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

  Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom

  ili vie podizvoditelja duni su u ponudi navesti sljedee podatke:

  - naziv ili tvrtku, sjedite, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji

  sjedita gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj rauna podizvoditelja, i

  - predmet, koliinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi

  koji se daje u podugovor.

  Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz

  prethodnog odlomka ove toke moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

 • 15

  Naruitelj je obvezan neposredno plaati podizvoditelju za izvedene radove, isporuenu robu

  ili pruene usluge.

  Odabrani ponuditelj mora svom raunu, odnosno situaciji priloiti raune, odnosno situacije

  svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

  Odabrani ponuditelj moe tijekom izvrenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naruitelja

  zahtijevati:

  - promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao

  u podugovor,

  - preuzimanje izvrenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u

  podugovor,

  - uvoenje jednog ili vie novih podizvoditelja iji ukupni udio ne smije prijei 30%

  vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio

  ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

  Uz zahtjev za promjenu, preuzimanje ili uvoenje jednog ili vie novih podizvoditelja,

  odabrani ponuditelj mora naruitelju dostaviti podatke:

  - naziv ili tvrtku, sjedite, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji

  sjedita gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj rauna podizvoditelja, i

  - predmet, koliinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi

  koji se daje u podugovor.

  Naruitelj moe, prije odobravanja zahtjeva iz prethodnog odlomka ove toke, od odabranog

  ponuditelja zatraiti vaee dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava

  uvjete iz toke 7. I 8 . ovog Zahtjeva.

  Sudjelovanje podizvoditelja ne utjee na odgovornost odabranog ponuditelja za izvrenje

  ugovora o javnoj nabavi.

  19. DONOENJE ODLUKE O ODABIRU

  Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda Naruitelj donosi odluku o odabiru.

  Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim e se sklopiti ugovor

  o javnoj nabavi. O ishodu nadmetanja Naruitelj e donijeti odluku u pisanom obliku u roku

  od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude, te e istu odluku zajedno s preslikom

  Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, preporuenom poiljkom dostaviti svim ponuditeljima

  koji su sudjelovali u predmetnom nadmetanju.

  Odluka o odabiru postaje izvrna nakon proteka roka mirovanja.

 • 16

  Za sklapanje Ugovora ija je ukupna vrijednost po odabranoj ponudi 500.000,00 kuna s

  PDV-om ili vie potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Upravnoga vijea Hrvatskoga

  zavoda za zapoljavanje sukladno lanku 32. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje

  (NN 109/12).

  20. NAZIV I ADRESA ALBENOG TIJELA TE PODATAK O ROKU ZA

  IZJAVLJIVANJE ALBE U POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM

  USLUGAMA IZ DODATKA II. B ZAKONA

  Pravo na albu ima svaka fizika osoba, pravna osoba i zajednica fizikih i/ili pravnih osoba

  koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje odreenog ugovora o javnoj nabavi i koja je

  pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti tetu od navodnoga krenja subjektivnih prava.

  Pravo na albu ima i sredinje tijelo dravne uprave nadleno za sustav javne nabave i

  nadleno dravno odvjetnitvo.

  alba se izjavljuje Dravnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresi Zagreb,

  Koturaka cesta 43/IV.

  alba se izjavljuje u pisanom obliku. alba se dostavlja neposredno, potom, kao i

  elektronikim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektronikih isprava

  u skladu s propisom o elektronikom potpisu.

  Istodobno s dostavljanjem albe Dravnoj komisiji, alitelj je obvezan primjerak albe

  dostaviti i naruitelju na dokaziv nain.

  U postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B velike vrijednosti alba se

  izjavljuje u roku deset dana, i to od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja

  ugovora u odnosu na sadraj zahtjeva za prikupljanje ponuda i dodatne dokumentacije ako

  postoji, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

  Kada naruitelj sukladno lancima 59. i 124. Zakona nije objavio prethodnu obavijest o

  namjeri sklapanja ugovora, alba se izjavljuje u roku u deset dana u postupku nabave velike

  vrijednosti, i to od dana primitka odluke o odabiru ili ponitenju u odnosu na sadraj zahtjeva

  za prikupljanje ponuda i dodatne dokumentacije ako postoji, postupak pregleda, ocjene i

  odabira ponuda odnosno razloge ponitenja.

  U sluaju kada nije objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda niti prethodna obavijest o

  namjeri sklapanja ugovora, alba se izjavljuje u roku 30 dana od dana objave obavijesti o

  sklopljenom ugovoru u odnosu na odabir postupka.

  U sluaju kada nije objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda niti prethodna obavijest o

  namjeri sklapanja ugovora te naruitelj propusti objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru,

 • 17

  alba se izjavljuje sukladno lanku 151. Zakona, odnosno u roku 30 dana od dana saznanja

  za takav ugovor, a moe se izjaviti unutar roka od est mjeseci od dana sklapanja ugovora.

  alba mora sadravati najmanje podatke navedene u l. 159. Zakona o javnoj nabavi.

  21. TEHNIKE SPECIFIKACIJE

  GRUPA I. Struno usavravanje za kuhara/icu specijalista/ice nacionalne kuhinje

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge usavravanja za obavljanje poslova kuhara/ice specijalista/ice

  nacionalne kuhinje.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program usavravanja za poslove kuhara/ice specijalista/ice nacionalne kuhinje

  - obrazovni sektor: turizam i ugostiteljstvo

  - razina sloenosti poslova prema NKZ-u: 5122.13.5

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: najmanje 18 godina starosti, zavrena srednja ugostiteljska kola,

  lijeniko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje

  poslova u ugostiteljstvu

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: organizacija i tehnika rada u podruju planiranja i pripreme

  jela, pravila odravanja higijene kuhinje, osobne higijene i radnog prostora,

  tehnolokih postupaka prigotovljavanja namirnica, organizacije i poduzetnitva u

  ugostiteljstvu, znanja o zakonskim obvezama i odgovornostima primjene mjera za

  sprjeavanje ozljeda

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: pripremu svih vrsta jela prema osnovnim

  recepturama i izvedenim receptima, pripremu gotovih jela, jela po narudbi, jela

  nacionalne kuhinje, araniranje jela, brigu o higijeni prostora za pohranu namirnica

  i pripremljenih jela i higijena kuhinje te za osobnu higijenu u skladu s propisima i

  svakodnevnu uporabu osobnih sredstava zatite

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom usavravanju

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - trajanje programa ukupno: 150 - 250 sati* pri emu teoretski dio nastave iznosi do

  80 sati, a praktina nastava do 170 sati to bi se realiziralo u 2 mjeseca

 • 18

  - obrazovni program provodi se u radne dane tjedna i to prema tjednoj satnici koja

  iznosi najmanje 20 sati teorijske nastave ili najmanje 30 sati praktine nastave.

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka

  - praktini dio nastave obavlja se u praktikumu ustanove i u ovlatenim

  ugostiteljskim/hotelskim objektima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o

  suradnji.

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Zavrna provjera znanja i vjetina realizirat e se po zavretku teoretskog i praktinog

  dijela nastave. Zavrna provjera obuhvaa usmenu provjeru strunih-teorijskih

  sadraja prema planiranim ishodima uenja, potrebnim za pravilno obavljanje poslova

  kuhara-specijalista nacionalnih jela te praktinu provjeru. Praktina provjera

  obuhvaa praktini uradak iz poslova ovog zanimanja, pred trolanim ispitnim

  povjerenstvom Po zavretku programa polaznicima se izdaje uvjerenje o

  usavravanju za obavljanje poslova kuhara/ice - specijalista/ice nacionalne kuhinje.

  GRUPA II. Struno usavravanje za vozaa/icu D kategorije

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge usavravanja za obavljanje poslova vozaa/icu D kategorije.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program usavravanja za obavljanje poslova vozaa/icu D

  kategorije

  - obrazovni sektor: promet i logistika

  - razina sloenosti poslova prema NKZ-u: 8323.11.5

  - broj polaznika: 20

  - uvjeti upisa: polaznik/ica mora imati zavrenu srednju kolu prometnog

  usmjerenja, vozaki ispit C kategorije, lijeniko uvjerenje o zdravstvenoj

  sposobnosti za obavljanje poslova vozaa/ice D kategorije

  - oblik izvoenja nastave: redovni oblik nastave

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: upravljanja motornim vozilima, prve pomoi, zakona i pravilima

 • 19

  u prometu

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: upravljanje motornim vozilom D kategorije

  - stjecanje certifikata: vozaka dozvola D kategorije

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - program obrazovanja traje: 2 mjeseca odnosno 30 sati pri emu teoretski dio

  nastave iznosi 10 sati, a praktine nastave 20 sati (propisano Pravilnikom o

  osposobljavanju kandidata za vozae NN 160/2013)

  - obrazovni program se provodi svaki radni dan i to najmanje 10 sati tjedno

  teorijske nastave i 20 sati praktine nastave i to prvih deset nastavnih sati po 1

  sat dnevno, preostalih 10 nastavnih sati po 2 sata

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka i okolica

  praktini dio nastave obavlja se: pojedinano uz nadzor strune osobe

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Literatura, troak obrazovanja, trokovi ispita teorije, ispita vonje te dravne pristojbe

  ukljueni su u cijenu ponude obrazovne ustanove.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Zavrna provjera znanja i vjetina realizirat e se po zavretku teoretskog i praktinog

  dijela nastave u prisutnosti komisije koja se sastoji od tri lana. Po zavretku

  programa polaznicima se izdaje uvjerenje o usavravanju za obavljanje poslova

  vozaa/ice D kategorije. GRUPA III. Struno osposobljavanje za poljoprivrednog/u uzgajivaa/icu voa, povra

  i cvijea

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova za poljoprivrednog/u

  uzgajivaa/icu voa, povra i cvijea.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova poljoprivrednog/e

  uzgajivaa/ice voa, povra i cvijea

  - obrazovni sektor: poljoprivreda, prehrana i veterina

 • 20

  - trajanje programa: 2 mjeseca

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: polaznik/ica mora imati minimalno 18 godina ivota, zavrenu

  osnovnu kolu, lijeniko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

  - oblik izvoenja nastave: redovni oblik nastave

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: voarstva, povrarstva i cvjearstva, poslova uzgoja i ubiranja

  plodova, tehnologije proizvodnje i skladitenja voa, povra i cvijea, zatite od

  bolesti i tetnika u hortikulturi, zatite na radu i prvoj pomoi

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: pravilnu pripremu tla, sjetvu i sadnju te uzgoj

  presadnica i nasada, gnojidbu, navodnjavanje, njegu i berbu kulture

  - dodatne mogunosti steenih kompetencija: mogunost daljnjeg usavravanja

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - program obrazovanja traje: 2 mjeseca, odnosno 120-160 sati pri emu teoretski dio

  nastave iznosi do 60 sati, a praktini dio do 100 sati

  -obrazovni program se provodi svaki radni dan i to najmanje 20 sati tjedno teorijske

  nastave ili 30 sati praktine nastave tjedno

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka

  -praktini dio nastave obavlja se: u Rijeci i okolici uz nadzor strune osobe u

  praktikumu kole/obrazovne ustanove ili kod poslodavca s kojim obrazovna

  ustanova ima sklopljen ugovor za obavljanje praktine nastave.

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Zavrna provjera znanja i vjetina realizirat e se po zavretku teoretskog i praktinog

  dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri lana. Po

  zavretku programa polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje

  poslova poljoprivrednog/e uzgajivaa/ice voa, povra i cvijea.

 • 21

  GRUPA IV. Struno osposobljavanje za pedikera/ku

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova pedikera/ke.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova pedikera/ke

  - obrazovni sektor: osobne usluge

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: najmanje 18 godina starosti, minimalno zavrena srednja kola,

  lijeniko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanje pediker te obavljen

  sanitarni pregled

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: poznavanja materijala, osnova anatomije, fiziologije i

  dermatologije, radne higijene i zatite klijenata, manikure, tehnologije pedikerstva,

  manikure stopala te zatite na radu i osnovnih pojmova vezanih uz pravne poslove

  i radno zakonodavstvo koja polazniku omoguavaju uspjeno obavljanje poslova u

  pedikerskom ili kozmetikom salonu

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: samostalno obavljanje poslova manikure i

  estetske pedikure zdravog stopala, njege i masae stopala, poslova dezinfekcije i

  sterilizacije u pedikerskim i kozmetikim salonima

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju za obavljanje poslova

  pedikera/ke

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - trajanje programa: 2 mjeseca, odnosno 120-160 sati pri emu teoretski dio

  nastave iznosi do 60 kolskih sati, a praktina nastava do 100 sati

  - obrazovni program provodi se u radne dane tjedna i to prema tjednoj satnici koja

  iznosi 20 sati teorijske nastave ili najmanje 30 sati praktine nastave

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka

  - praktini dio nastave obavlja se: u prostorijama ponuditelja u Rijeci

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

 • 22

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Zavrna provjera znanja i vjetina realizirat e se po zavretku teoretskog i praktinog

  dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri lana a

  obuhvaa pismeni, usmeni i praktini dio provjere znanja. Po zavretku programa

  polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje pedikera/ke.

  GRUPA V. Struno osposobljavanje za montera/ku PVC i aluminijske stolarije

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova montera/ke aluminijske i

  PVC stolarije.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova montera/ke PVC i

  aluminijske stolarije

  - obrazovni sektor: strojarstvo

  - trajanje programa: 2 mjeseca

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: polaznik/ica mora imati navrenih 18 godina ivota, zavrenu osnovnu

  kolu, lijeniko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

  - oblik izvoenja nastave: redovni oblik nastave

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: poslova proizvodnje i montae PVC i aluminijske stolarije,

  uzimanja mjera na objektima, odreivanja dimenzija potrebne stolarije, izraivanja

  stolarije na strojevima, ugraivanja okova na stolariju

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: rukovanje strojevima, ureajima i alatima,

  precizno crtanje i mjerenje prema uputama, primjenjivanje programa vezanih uz

  dimenzioniranje i izradu stolarije, mjerenje u radionici, izvoenje tehnolokih

  operacija na strojevima, spajanje profila od aluminija

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - program obrazovanja traje: 2 mjeseca odnosno 120-160 sati pri emu teoretski

  dio nastave iznosi do 40 sati, a praktine nastave do 120 sati

  - obrazovni program se provodi svaki radni dan i to najmanje 20 sati tjedno

  teorijske nastave ili 30 sati praktine nastave tjedno

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

 • 23

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka

  - praktini dio nastave obavlja se: pojedinano ili grupno u praktikumu

  kole/obrazovne ustanove uz nadzor strune osobe

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Zavrna provjera znanja i vjetina realizirat e se po zavretku teoretskog i praktinog

  dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri lana. Po

  zavretku programa polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje

  poslova montera/ke PVC i aluminijske stolarije.

  GRUPA VI. Struno osposobljavanje za sobara/icu

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova sobara/ice.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova sobara/ice

  - obrazovni sektor: turizam i ugostiteljstvo

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: polaznik/ica mora imati minimalno 18 godina ivota, zavrenu

  osnovnu kolu te sanitarni pregled za obavljanje poslova u ugostiteljstvu

  - oblik izvoenja nastave: redovni oblik nastave

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: poslova ugostiteljstva i hotelijerstva, poslovne komunikacije,

  higijene, zatite na radu i osnovnih pojmova vezanih uz pravne poslove i radno

  zakonodavstvo koje polazniku/ci omoguava uspjeno obavljanje posla u

  ugostiteljskom objektu

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: odravanje istoe u smjetajnom dijelu hotela

  i istoe ostalih hotelskih prostorija, nainima evidentiranja hotelskog rublja,

  tehnikih kvarova, slobodnih i zauzetih soba, kljueva soba, rukovanje

  vatrogasnim aparatom te postupcima samozatite i zatite radne sredine

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

 • 24

  - program obrazovanja traje: 1,5 mjesec, odnosno 120-150 sati pri emu teoretski

  dio nastave iznosi do 60 kolskih sati, a praktina nastava do 90 sati

  - obrazovni program se provodi svaki radni dan i to najmanje 20 sati tjedno

  teorijske nastave ili 30 sati praktine nastave tjedno

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka

  - praktini dio nastave obavlja se: u Rijeci i okolici pojedinano u ugostiteljskom

  objektu uz nadzor strune osobe ili u praktikumu kole/obrazovne ustanove

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  GRUPA VII. Struno osposobljavanje za vrtlara/icu za parkove

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova vrtlara/ice za parkove.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova vrtlara/ice za

  parkove

  - obrazovni sektor: poljoprivreda, prehrana i veterina

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: minimalno zavrena osnovna kola, najmanje 18 godina starosti,

  lijeniko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vrtlara/ice za

  parkove

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja o pripremi zemljita za sjetvu i sadnju kultura u parkovima,

  nasadima i drugim zelenim povrinama, o suvremenim strojevima, ureajima,

  alatima i materijalima koji se pri tom ureivanju koriste, o vrstama parkovnih

  kultura (cvijea, grmlja i drvea) koje se uzgajaju na tim povrinama kao i o

  ekolokim uvjetima za uzgoj parkovnih kultura koja polazniku omoguava uspjeno

  obavljanje poslova vrtlara za parkove

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: obavljanje poslova uzgoja cvijea, drvea i

  grmlja i ostalog bilja u parkovima i nasadima, javnim ili privatnim vrtovima kao i za

 • 25

  obavljanje poslova ureivanja i odravanja parkova i zelenih povrina, rukovanje

  suvremenim strojevima, ureajima i alatima (motorna pila, kosilica isl.)

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - trajanje programa ukupno: 2 mjeseca, odnosno 120-150 nastavnih sati pri emu

  teoretski dio nastave iznosi do 60 sati, a praktina nastava do 90 sati

  - obrazovni program provodi se u radne dane tjedna i to prema tjednoj satnici koja

  iznosi 20 sati teorijske nastave ili najmanje 30 sati praktine nastave.

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka i okolica

  - praktini dio nastave obavlja se: na terenu uz nadzor strune osobe

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Provjera usvojenih znanja i vjetina provodi se pismeno, usmeno i praktino pred

  ispitnim povjerenstvom od 3 lana. Po zavretku programa polaznicima se izdaje

  uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova vrtlara/ice za parkove.

  GRUPA VIII. Struno osposobljavanje za knjigovou/knjigovotkinju

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova knjigovoe/knjigovotkinje.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova

  knjigovoe/knjigovotkinje

  - obrazovni sektor: ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  - broj polaznika: 17

  - uvjeti upisa: polaznik/ica mora imati zavren program obrazovanja na razini

  srednjokolskog etverogodinjeg trajanja

  - oblik izvoenja nastave: redovni oblik nastave

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

 • 26

  - stjecanje znanja iz: podruja knjienja poslovnih dogaaja u skladu s vaeim

  zakonskim propisima, izraivanje raznih vrsta obrauna, analiziranje temeljnih

  financijskih izvjetaja na temelju odreenih pokazatelja

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: voenje knjigovodstvenih poslova trgovakog

  drutva ili obrta

  - dodatne mogunosti steenih kompetencija: mogunost daljnjeg usavravanja u

  struci

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - program obrazovanja traje: 2 mjeseca, odnosno 120-160 sati pri emu teoretski

  dio nastave iznosi do 90 sati, a praktina nastava do 70 sati

  - obrazovni program se provodi svaki radni dan i to najmanje 20 sati tjedno

  teorijske nastave ili 30 sati praktine nastave tjedno

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka

  - praktini dio nastave obavlja se: u praktikumu kole/obrazovne ustanove

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Zavrna provjera znanja i vjetina realizirat e se po zavretku teoretskog i praktinog

  dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri lana. Po

  zavretku programa polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje

  poslova knjigovoe/knjigovotkinje. GRUPA IX. Struno osposobljavanje za zavarivaa/icu TIG postupkom

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova zavarivaa/ice TIG

  postupkom.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova zavarivaa/ice

  TIG postupkom.

  - obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja, metalurgija

 • 27

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: minimalno zavrena osnovna kola, najmanje 18 godina starosti,

  lijeniko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zavarivanja

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: osnovnih i dodatnih materijala za zavarivanje, elemenata

  strojeva, tehnologije spajanja materijala TIG postupkom, opreme za plinsko i

  plazma rezanje metala, opreme za bruenje runim alatima, naina plinskog

  rezanja, naina prikazivanja zavarenih spojeva na crteima, zatite na radu

  primjenom osobnih i tehnikih sredstava

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: obavljanje poslova samostalno obavljanje

  poslova zavarivanja TIG postupkom

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova za

  zavarivaa/icu TIG postupkom zavarivanja

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - trajanje programa ukupno: 2 mjeseca, odnosno 150-200 nastavnih sati pri emu

  teoretski dio nastave iznosi do 60 sati, a praktina nastava do 140 sati

  - obrazovni program provodi se u radne dane tjedna i to prema tjednoj satnici koja

  iznosi 20 sati teorijske nastave ili najmanje 30 sati praktine nastave.

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka

  - praktini dio nastave obavlja se: u radionici obrazovne ustanove ili kod

  poslodavca s kojim obrazovna ustanova ima sklopljen ugovor za obavljanje

  praktine nastave uz nadzor strune osobe.

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Zavrna provjera usvojenih znanja i vjetina realizirat e se po zavretku

  teoretskog i praktinog dijela nastave pred ispitnim povjerenstvom od minimalno 3

  lana. Po zavretku programa polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljenosti

  za obavljanje poslova zavarivaa/ice TIG postupkom zavarivanja.

  GRUPA X. Struno osposobljavanje za suradnika/icu u izradi i provedbi projekata

  financiranih iz EU fondova

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

 • 28

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  -naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova suradnika/ice u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova obrazovni sektor: ekonomija,

  trgovina i poslovna administracija.

  -broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: minimalno zavrena etverogodinja srednja kola, poznavanje

  engleskog jezika (B2 razina - samostalni korisnik u razumijevanju, govoru i

  pisanju), sluenje Microsoft Office paketom (Word, Excel, PowerPoint, Internet)

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa:

  - stjecanje znanja o: osnovnim informacijama o fondovima Europske unije, znanja o

  izradi projektnih prijedloga i njihovog uspjenog provoenja, instrumentima

  financijske pomoi Europske unije i mogunostima financiranja projekata,

  darovnicama i o PADOR sustavu, principima na kojima se temelji uspjeno

  partnerstvo, nainu i izvorima pronalaska partnera, izradi logike matrice i

  koritenju logike matrice kao temelja projektne prijave, izradi procjene trokova,

  koncepta prihvatljivosti trokova i razumijevanju procjene projektnog prijedloga i

  sustavu bodovanja procjene, uinkovitom upravljanju projektnim timom, izradi

  prorauna, najeim pogrekama u pripremi projektnog prijedloga, razlikama

  izmeu nadzora, procjene i revizije te o elementima osnovnih izvjetaja kod

  izvedbe EU projekata.

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: razlikovanje vrsta fondova, projekata i

  institucija koje mogu biti ukljuene u projekte, procjenu opih ciljeva, svrhe i

  oekivanog rezultata projekta, prikupljanje podataka o sredstvima potrebnim za

  izradu prijedloga, izrada prijedloga i saetka prijedloga projekta, skiciranje

  projekta i izrada prijavnih obrazaca, koritenje adekvatne tehnike pri pripremi

  prorauna projekta, evaluacija projekta.

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju za obavljanje

  poslova suradnika/ice u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - trajanje programa ukupno: 3 mjeseca, odnosno 120-160 nastavnih sati pri emu

  teoretski dio nastave iznosi do 90 sati, a praktina nastava do 70 sati

  - obrazovni program provodi se u radne dane tjedna i to prema tjednoj satnici koja

  iznosi 20 sati teorijske nastave ili najmanje 30 sati praktine nastave.

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka

 • 29

  - praktini dio nastave obavlja se: u praktikumu obrazovne ustanove uz nadzor

  strune osobe

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Provjera usvojenih znanja i vjetina provodi se pismeno, usmeno i praktino pred

  ispitnim povjerenstvom od 3 lana. Po zavretku programa polaznicima se izdaje

  uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova suradnika/ice u izradi i provedbi

  projekata financiranih iz EU fondova.

  GRUPA XI. Struno osposobljavanje za rukovatelja/icu CNC strojem (drvo)

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/icu CNC

  strojem (drvo).

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice

  CNC strojem (drvo)

  - obrazovni sektor: umarstvo, prerada i obrada drva

  - trajanje programa: 2 mjeseca

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: polaznik/ica mora imati minimalno 18 godina ivota, zavrenu

  trogodinju ili etverogodinju srednju kolu tehnikog usmjerenja, lijeniko

  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice CNC

  strojem (drvo)

  - oblik izvoenja nastave: redovni oblik nastave

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: anatomske grae drva, svojstva drvnog materijala, osnovnih

  parametara alata za obradu drva, dijelova stroja, rukovanja strojem, opasnosti na

  radnom mjestu

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: rad u drvnoj industriji

  - dodatne mogunosti steenih kompetencija: daljnje usavravanje u struci,

  dokolovanje, prekvalifikacija

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju

 • 30

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - program obrazovanja traje: 2 mjeseca odnosno 200-240 sati pri emu teoretski

  dio iznosi do 100 sati, a praktini dio do 140 sati

  - obrazovni program se provodi svaki radni dan i to najmanje 20 sati tjedno

  teorijske nastave ili 30 sati praktine nastave tjedno

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka i okolica

  - vjebe i praktini dio nastave obavlja se: raunalnoj uionici i radionici CNT-a

  ustanove

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Zavrna provjera znanja i vjetina realizirat e se po zavretku teoretskog i praktinog

  dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri lana. Po

  zavretku programa polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje

  poslova rukovatelja/ice CNC strojem (drvo). GRUPA XII. Struno osposobljavanje za rukovatelja/icu centralnog grijanja

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice centralnog

  grijanja.

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice

  centralnog grijanja

  - obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja, metalurgija

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: polazni/ca mora ima ti minimalno 18 godina ivota, lijeniko uvjerenje

  o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice centralnog

  grijanja, zavren neki od programa srednjokolskog trogodinjeg ili

  etverogodinjeg trajanja obrazovanja:

 • 31

  - srednja struna sprema (IV. stupanj obrazovanja) etverogodinji nastavni

  program, srednja tehnika kola strojarskog ili elektrotehnikog usmjerenja s

  najmanje tri godine radnog iskustva u struci

  - srednja struna sprema (IV. stupanj obrazovanja) etverogodinji nastavni

  program, srednja tehnika kola strukovnog podruja za drvopreraivaa,

  graevinara, kemiara, stakloresca, metalurgiju, rudarstvo i poljoprivredu s

  najmanje pet godine radnog iskustva u struci

  - srednja struna sprema (III. stupanj obrazovanja) trogodinji program

  industrijske tehnike kole, strojarskog ili elektrotehnikog usmjerenja s najmanje

  pet godina radnog iskustva u struci

  - oblik izvoenja nastave: redovni oblik nastave

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: tehnikih propisa i vaeih zakona iz podruja energetike,

  poslova obavljanja samostalnog rukovatelja strojevima, ureajima i alatima za

  centralno grijanje i termo ventilaciju te iz sigurnosti pri radu

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: pravilno rukovanje strojevima, ureajima i

  alatima za centralno grijanje i termo ventilaciju te njihovo pravilno odravanje

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju koje se ne upisuje u

  radnu knjiicu, jer se obnavlja periodinim ispitima svakih 5 godina

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - program obrazovanja traje: 4 mjeseca odnosno teoretski dio nastave iznosi 120-

  150 sati, a praktina nastava 3 mjeseca*

  - obrazovni program se provodi svaki radni dan i to najmanje 20 sati tjedno

  teorijske nastave ili 30 sati praktine nastave tjedno

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: konzultativno instruktivnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: Rijeka

  - praktini dio nastave obavlja se: u Rijeci i okolici pojedinano u odgovarajuem

  objektu uz nadzor strune osobe ili u praktikumu kole/obrazovne ustanove

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

  Zavrna provjera znanja i vjetina realizirat e se po zavretku teoretskog i praktinog

  dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom Ministarstva gospodarstva,

  rada i poduzetnitva RH koje po zavretku programa polaznicima izdaje uvjerenje o

  osposobljenosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice centralnim grijanjem.

 • 32

  GRUPA XIII. ECDL OPERATER / ECDL OPERATERKA - POETNI (PROFESIONALNA

  REHABILITACIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM)

  I. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su usluge osposobljavanja za obavljanje poslova ECDL operatera/ECDL

  operaterke-poetni (profesionalna rehabilitacija za osobe s invaliditetom).

  Opis programa:

  1. Opi podaci o programu

  - naziv programa: program osposobljavanja za obavljanje poslova ECDL

  operatera/ECDL operaterke-poetni

  - obrazovni sektor: elektrotehnika i raunarstvo

  - broj polaznika: 10

  - uvjeti upisa: najmanje 18 godina starosti, minimalno zavrena osnovna kola

  2. Kompetencije koje polaznik stjee zavretkom programa

  - stjecanje znanja iz: poslova na raunalu, unos podataka i obrada teksta,

  izraivanje grafike dokumentacije manjeg stupnja sloenosti, izraivanje tablica,

  grafikona, kalkulacija, prezentacija, instaliranje programa, odravanje i

  podeavanje raunala te koritenje interneta

  - stjecanje vjetina i sposobnosti za: obavljanje poslova ECDL operatera/ECDL

  operaterke-poetni

  - stjecanje certifikata: uvjerenje o zavrenom osposobljavanju za obavljanje poslova

  ECDL operatera/ECDL operaterke-poetni

  3. Trajanje programa i nain izvoenja nastave

  - trajanje programa: 1,5 jesec, odnosno 120-150 sati pri emu teoretski dio

  nastave iznosi do 20 kolskih sati, a praktina nastava do 130 sati

  - obrazovni program provodi se u radne dane tjedna i to prema tjednoj satnici koja

  iznosi 20 sati teorijske nastave ili najmanje 30 sati praktine nastave

  - oblik izvoenja nastave: redovna nastava

  - teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom

  - mjesto izvoenja nastave: prostorije ponuditelja u Rijeci

  - praktini dio nastave obavlja se: u prostorijama ponuditelja u Rijeci

  4. Literatura i/ili zatitna odjea

  Ukljuena u cijenu ponude.

  5. Zavrna provjera steenih znanja i vjetina

 • 33

  Zavrna provjera znanja i vjetina realizirat e se po zavretku teoretskog i praktinog

  dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri lana a

  obuhvaa pismeni, usmeni i praktini dio provjere znanja. Po zavretku programa

  polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova ECDL

  operatera/ECDL operaterke-poetni.

  22. TROKOVNIK PREDMETA NABAVE, VRSTA I KOLIINA ZA SVE GRUPE - OPSEG PREDMETA NABAVE Grupa Naziv obrazovnog programa Broj polaznika

  okvirno po grupama

  GRUPA I

  Struno usavravanje za kuhara/icu specijalista/ice nacionalne kuhinje

  10

  GRUPA II Struno usavravanje za vozaa/icu D kategorije

  20

  GRUPA III

  Struno osposobljavanje za poljoprivrednog/u uzgajivaa/icu voa, povra i cvijea

  10

  GRUPA IV Struno osposobljavanje za pedikera/ku

  10

  GRUPA V Struno osposobljavanje za montera/ku PVC i aluminijske stolarije

  10

  GRUPA VI Struno osposobljavanje za sobara/icu

  10

  GRUPA VII Struno osposobljavanje za vrtlara/icu za parkove

  10

  GRUPA VIII Struno osposobljavanje za knjigovou/knjigovotkinju

  17

  GRUPA IX Struno osposobljavanje za zavarivaa/icu TIG postupkom

  10

  GRUPA X

  Struno osposobljavanje za suradnika/icu u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova

  10

  GRUPA XI Struno osposobljavanje za rukovatelja/icu CNC strojem (drvo)

  10

 • 34

  GRUPA XII Struno osposobljavanje za rukovatelja/icu centralnog grijanja

  10

  GRUPA XIII

  Struno osposobljavanje ECDL operater/ECDL operaterka-poetni (profesionalna rehabilitacija za osobe s invaliditetom)

  10

  Osoba zaduena za komunikaciju s ponuditeljima: Kontakt osoba: Ognjen Crnkovi, Renata Ani Broj telefona: 051/406-111 Adresa elektronike pote: [email protected]; [email protected]

 • 35

  23. PRIJEDLOG UGOVORA U okviru provedbe mjera aktivne politike zapoljavanja u nadlenosti Zavoda HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE, Zagreb, Radnika cesta 1, OIB 91547293790 zastupan po ravnateljici Ankici Paun Jarallah (u daljnjem tekstu: Zavod)

  i

  , , , OIB , zastupan po (u daljnjem tekstu: Obrazovna ustanova) sklopili su U G O V O R br.__

  o nabavi usluga - struno osposobljavanje/usavravanje/prekvalifikacija

  za _______________ u podrunom uredu _________

  lanak 1. Sklapanju ovog Ugovora pristupa se na temelju provedenog postupka javne nabave za

  nabavu usluga iz Dodatka II B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) - Nabava

  usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba, CPV _______, s namjerom sklapanja

  ugovora o javnoj nabavi sukladno lanku 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i

  143/13).

  Naruitelj je Odlukom, Klasa: . Ur.broj: od . godine,

  odabrao ponudu Ponuditelja iz , , OIB

  kao najbolje ocijenjenu ponudu sukladno objavljenom kriteriju za donoenje

  odluke o odabiru, te uvjetima iz Zahtjeva za prikupljanje ponuda za struno osposobljavanje/

  struno usavravanje/ prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za

  _________________________.

  lanak 2.

  Zavod se obvezuje da e:

  a) Izvriti informiranje i profesionalnu selekciju nezaposlenih osoba u svrhu odabira

  polaznika obrazovanja iz evidencije Zavoda, Podrunog ureda _______ u skladu s

  uzajamno dogovorenim kriterijima i ovisno o zahtjevima programa obrazovanja

  nezaposlene osobe uputiti na lijeniki pregled,

 • 36

  b) nakon odabira kandidata sklopiti s obrazovnom ustanovom anekse ugovora s

  utvrenim grupama polaznika i uputiti u obrazovnu ustanovu nezaposlene osobe na

  obrazovanje struno osposobljavanje za _______________________

  c) suraivati sa obrazovnom ustanovom u utvrivanju plana i programa obrazovanja te

  organiziranju i provoenju obrazovanja,

  d) uplatiti troak obrazovanja po polazniku iz toke b) ovog lanka na iro-raun

  obrazovne ustanove broj , otvoren kod ________________, nakon

  potpisa aneksa ugovora i to virmanski u iznosu od 50% u roku od 30 (trideset) dana

  od dana potpisa aneksa ugovora i dostave instrumenata osiguranja, uz uvjet da je

  zapoeo s izvravanjem usluge, a preostalih 50% po dostavi izvjea o zavrenom

  obrazovanju, a najkasnije 30 (trideset) dana od dana dostave izvjea.

  e) Ukupan troak obrazovanja iznosi __________kn za ukupno ______ polaznika,

  odnosno po polazniku obrazovanja iznosi od _______ kn,

  f) osigurati polaznike obrazovanja za vrijeme trajanja obrazovanja prema lanku 18.

  stavku 1. toke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju.

  g) ako je za potrebe predmetnog obrazovanja uvjet lijeniki pregled nezaposlenih

  osoba, Zavod se obvezuje platiti trokove lijenikog pregleda zdravstvenoj ustanovi.

  lanak 3.

  Obrazovna ustanova se obvezuje da e:

  a) u suradnji sa Zavodom organizirati i provesti obrazovanje za okvirno _____

  nezaposlenih osoba po pojedinanim grupama polaznika koji e biti obuhvaeni

  aneksima ovog ugovora koji e se posebno sklapati za svaku pojedinu grupu,

  b) prije poetka obrazovanja Zavodu dostaviti Plan provedbe programa obrazovanja iz

  kojeg e biti vidljiva dinamika provedbe teoretske i praktine nastave,

  c) realizirati provedbu teorijskog i praktinog dijela nastave Programa obrazovanja,

  d) osigurati neometano provoenje obrazovanja prema uzajamno dogovorenom planu i

  programu, uz struno voenje i odgovarajuu dokumentaciju koja je sastavni dio

  ovoga Ugovora,

  e) na kraju svakog mjeseca, Zavodu dostaviti izvjee o broju dana prisutnosti

  obrazovnom programu u pojedinom mjesecu i izvravanju obveza iz programa

  obrazovanja za osobe iz toke a) ovoga lanka,

  f) omoguiti Zavodu praenje realizacije ugovornih obveza, uvid u evidencije prisutnosti

  i postignute rezultate,

  g) organizirati polaganje zavrnih ispita za polaznike obrazovanja iz toke a) ovoga

  lanka u roku koji ne moe biti dui od 30 dana od dana zavretka Programa

  obrazovanja,

  h) osigurati nazonost predstavnika Zavoda zavrnim ispitima polaznika iz toke a)

  ovoga lanka,

 • 37

  i) omoguiti polaznicima obrazovanja koji u redovitom programu ne postignu

  odgovarajue rezultate i ne poloe zavrni ispit, dopunske sate i ponovno polaganje

  zavrnih ispita, a u najduem roku od 60 dana od dana odravanja zavrnih ispita iz

  toke g) ovoga lanka,

  j) polaznicima obrazovanja izdati odgovarajua uvjerenja o uspjeno zavrenom

  obrazovanju,

  k) u roku od 15 dana od dana polaganja zavrnog ispita dostaviti pisano izvjee

  Zavodu o rezultatima obrazovanja polaznika i utroku financijskih sredstava.

  lanak 4.

  Obrazovna ustanova obvezuje se vratiti primljena sredstva iz toke d) lanka 2. ovoga

  Ugovora zajedno s kamatama u visini zakonske zatezne kamate obraunate po stopi

  odreenoj lankom 26. Zakona o obveznim odnosima, ukoliko ne postupi prema lanku 3.

  ovoga Ugovora.

  Obrazovna ustanova obvezuje se vratiti primljena sredstva iz toke d) lanka 2. ovoga

  Ugovora zajedno s kamatama u visini zakonske zatezne kamate obraunate po stopi

  odreenoj lankom 26. Zakona o obveznim odnosima, za svakog polaznika obrazovanja iz

  toke a) lanka 3. ovoga Ugovora za kojega obrazovna ustanova nije izvrila obveze iz

  lanka 3. ovoga Ugovora.

  Obrazovna ustanova prilikom zakljuivanja aneksa ugovora izdaje Zavodu za naplatu

  potraivanja iz stavka 1. ovoga lanka bjanko zadunice solemnizirane kod javnog biljenika

  ili vlastite mjenice s klauzulom bez protesta uz mjeninu izjavu ovjerenu kod javnog

  biljenika, u visini pretpostavljene vrijednosti ugovora.

  Ukoliko je ovim ugovorom predvieno vie od 5 polaznika broj zadunica/mjenica uveava

  se za jednu zadunicu/mjenicu za svakih 5 polaznika obrazovanja.

  lanak 5.

  Zavod se obvezuje platiti obrazovnoj ustanovi kamate u visini zakonske zatezne kamate

  obraunate po stopi odreenoj lankom 26. Zakona o obveznim odnosima ako u

  ugovorenom roku ne izvri obveze iz lanka 2. toke d. ovog Ugovora.

  lanak 6.

  Ugovorne strane su suglasne da e mogue sporove po ovom Ugovoru pokuati rijeiti

  sporazumno, a ukoliko to ne bude mogue spor e rijeiti stvarno i mjesno nadleni sud.

  lanak 7.

 • 38

  Ovaj Ugovor je sklopljen u dva (2) primjerka od kojih jedan (1) zadrava obrazovna

  ustanova, a jedan (1) Zavod.

  lanak 8.

  Ugovorne stranke proitale su ovaj Ugovor i u znak prihvata ga potpisuju.

  Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

  OBRAZOVNA USTANOVA: HRVATSKI ZAVOD ZA

  Naziv ZAPOLJAVANJE:

  Ravnateljica:

  Ime i prezime ovlatene osobe Ankica Paun Jarallah

  Klasa:

  Urbroj:

  Mjesto,

 • 39

  PRILOG 24 - OBRAZAC IZJAVE O NEKANJAVANJU - predloak

  I Z J A V A Koju dajem ja ___________________________________________________________,

  _________________________________________________________________________

  (ime i prezime, adresa/prebivalite, broj osobne iskaznice, MB/ OIB)

  kao osoba ovlatena za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuditelja

  _________________________________________________________________________

  (naziv i sjedite gospodarskog subjekta/ponuditelja)

  za sebe i za gospodarski subjekt da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi lanka 67.

  stavka 1. toke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), da mi NIJE izreena

  pravomona osuujua presuda za bilo koje od sljedeih kaznenih djela odnosno za

  odgovarajua kaznena djela prema propisima drave sjedita gospodarskog subjekta ili

  drave iji sam dravljanin;

  a) prijevara (lanak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (lanak 247.), primanje mita

  u gospodarskom poslovanju (lanak 252.) davanje mita u gospodarskom poslovanju (lanak

  253.), zlouporaba u postupku javne nabave (lanak 254.), utaja poreza ili carine (lanak

  256.), subvencijska prijevara (lanak 258.), pranje novca (lanak 265.), zlouporaba poloaja i

  ovlasti (lanak 291.), nezakonito pogodovanje (lanak 292.), primanje mita (lanak 293.),

  davanje mita (lanak 294.), trgovanje utjecajem (lanak 295.), davanje mita za trgovanje

  utjecajem (lanak 296.), zloinako udruenje (lanak 328.) i poinjenje kaznenog djela u

  sastavu zloinakog udruena (lanak 329.) iz Kaznenog zakona,

  b) prijevara (lanak 224.), pranje novca (lanak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju

  (lanak 293.) primanje mita u gospodarskom poslovanju (lanak 294.a), davanje mita u

  gospodarskom poslovanju (lanak 294.b), udruivanje za poinjenje kaznenih djela (lanak

  333.), zlouporaba poloaja i ovlasti (lanak 337.), zlouporaba obavljanja dunosti dravne

  vlasti (lanak 338.), protuzakonito posredovanje (lanak 343.), primanje mita (lanak 347.), i

  davanje mita (lanak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00,

  129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

  U ________________, __________ 2014. godine.

  ZA PONUDITELJA:

 • 40

  (IME I PREZIME, te potpis ovlatene osobe)

  M.P.