Click here to load reader

Przyrządy półprzewodnikowe cz.1

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Przyrządy półprzewodnikowe cz.1

 • WEEIiA E&T

  Przyrzdy

  pprzewodnikowe

  wykad 30 godz.

  laboratorium 30 godz

  Prof. Zbigniew Lisik

  pokj: 116

  e-mail: [email protected]

  Katedra Przyrzdw Pprzewodnikowych

  i Optoelektronicznych

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Cz 1

  T

  T

  T

  Metal Pprzewodnik Izolator

  bardzo maa rednia bardzo dua

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Co to s pprzewodniki ?

  1. s krysztaami,

  2. mog to by:

  pprzewodniki atomowe jak:

  Si, Ge, C-diamond

  zwizki pprzewodnikowe :

  GaAs, InSb, SiC, GaN

  3. kiedy s czyste, ich rezystancja jest w przedziale

  wartoci rednich

  Cz 1

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Podstawowe pprzewodniki:

  Si - krzem

  Ge - german

  GaAs - arsenek galu

  SiC - wglik krzemu

  GaN - azotek galu

  Ge-Si - krzemo-german

  Cz 1

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Cz 1

  Struktura krysztau model energetyczny

  - elektron

  +

  W W3

  W2

  W1

  +

  +

  R

  W W3

  W2

  W1

  pojedynczy

  atom

  atomy w

  krysztale

  Zakaz Pauliego elektrony musza by rozrnialne

  R

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Struktura krysztau krzemu tak zwana

  struktura diamentu

  Wizanie krystaliczne pomidzy

  2 atomami

  Wizanie powstaje kiedy 2 atomy s

  tak blisko, e dwa ich elektrony

  walencyjne staj si wsplne, co

  prowadzi do pojawienia si si

  przycigania o naturze kwantowej

  atom A atom B

  elektrony

  Cz 1

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Molekua dwuatomowa

  Wizanie 2-elektronowe

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu tak zwana

  struktura diamentu

  Wizanie krystaliczne pomidzy

  2 atomami

  Wizanie powstaje kiedy 2 atomy s

  tak blisko, e dwa ich elektrony

  walencyjne staj si wsplne, co

  prowadzi do pojawienia si si

  przycigania o naturze kwantowej

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Si

  3D 2D

  Si Si

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu tak zwana

  struktura diamentu

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu model 2D

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  T = 0 K Jeeli temperatura krysztau jestT = 0K, wtedy wszystkie elektrony

  walencyjne uczestnicz w

  wizaniach atomowych

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu model 2D

  W3

  W2

  W1

  Pasmo Przewodzenia

  Pasmo Walencyjne

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  Temperatura krysztau moe jednak

  wzrosn i wtedy T> 0K.

  Jeeli elektronowi walencyjnemu jest

  przekazana wystarczajca energia,

  moe on opuci swoj pozycj w

  wizaniu i sta si wolnym elektronem.

  T = 0 K

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu model 2D

  Jeeli temperatura krysztau jest

  T = 0K, wtedy wszystkie elektrony

  walencyjne uczestnicz w

  wizaniach atomowych

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  Elektron walencyjny uzyskujc

  odpowiedni energi opuszcza

  wizanie i staje si elektronem

  swobodnym.

  T > 0 K

  Taki wolny elektron porusza si w

  krysztale bez adnych ogranicze

  i jest nazywany elektronem

  przewodnictwa w przeciwiestwie

  do elektronw w wizaniach

  okrelanych jako elektrony

  walencyjne

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu model 2D

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  T > 0 K

  Wolne miejsce w strukturze wiza

  jest nazywane dziur i rwnie

  moe porusza si w krysztale w

  rezultacie przeskokw elektronw

  walencyjnych od wizania do

  wizania.

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu model 2D

  Elektron walencyjny uzyskujc

  odpowiedni energi opuszcza

  wizanie i staje si elektronem

  swobodnym.

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  T > 0 KElektrony przewodnictwa nie s zwizane z adnym wizaniem i mog

  swobodnie przemieszcza si w

  krysztale. Poniewa posiadaj one

  adunek ujemny ich przemieszczanie

  moe tworzy prd elektryczny

  Dziury nie s zwizane z adnym konkretnym wizaniem i mog

  swobodnie przemieszcza si w

  krysztale. Poniewa dziura oznacza

  brak elektronu, jest ona zwizane z

  lokalnym nadmiarem adunku

  elektrycznego +q. Ten adunek

  przemieszcza si razem z dziur

  tworzc prd elektryczny.

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu model 2D

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  SiSiSiSi

  Omawiany proces jest okrelany

  mianem generacji pary dziura-

  elektron i ma on swj model

  energetyczny:

  WC

  WV

  Wg = Wc - Wv

  T > 0 K

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu model 2D

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  WC

  WV

  Wg = Wc - WvPasmo walencyjne

  Pasmo przewodzenia

  Pasmo zabronione

  WC

  WV

  Elektrony fermiony

  speniajce zakaz Pauliego

  Cz 1

  Struktura krysztau krzemu model 2D

  Omawiany proces jest okrelany

  mianem generacji pary dziura-

  elektron i ma on swj model

  energetyczny:

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Domieszki w krzemie T = 0K

  SiSiSiSi

  SiSiGaSi

  SiAsSiSi

  SiSiSiSi akceptory

  As donory

  GaIII grupa Mendelejewa

  Ga, B, Al

  V grupa Mendelejewa

  As, Sb, P

  Cz 1

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  SiSiSiSi

  SiSiGa-Si

  SiAs+SiSi

  SiSiSiSi

  Domieszki w krzemie T > 0K

  Ga

  As

  akceptor

  donor

  Energia jonizacji domieszek

  jest bardzo maa

  Wi

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  SiSiSiSi

  SiSiGa-Si

  SiAs+SiSi

  SiSiSiSiWC

  WV

  WA

  WD

  Model energetyczny:

  Cz 1

  Domieszki w krzemie T > 0K

  Energia jonizacji domieszek

  jest bardzo maa

  Wi

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Koncentracja domieszek w pprzewodniku

  domieszkowanym

  Typy pprzewodnikw

  Na > Nd pp0 > np0 typ p

  Na < Nd pn0 < nn0 typ n

  Na = Nd p0 = n0 = ni typ i

  Bilans adunku:nd + Na + nT = pT + Nd + pa

  n0 + Na = p0 + Nd

  Cz 1

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Rwnowagowa koncentracja nonikw

  Stan rwnowagi termodynamicznej

  n0 , p0

  Stan systemu bdcego w staej temperaturze bez

  wymiany energii z otoczeniem okrelany jako

  warunki adiabatyczne.

  Koncentracja rwnowagowa

  elektronw i dziur, n0 i p0,

  jest wynikiem rwnowagi

  pomidzy procesami generacji

  i anihilacji:

  gdT=rdT i gT=rT

  WC

  WV

  WA

  WDrTgT

  gdT rdT

  Typ n

  Cz 1

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Jest ona stosowana do opisu zjawisk fizycznych, w ktrych

  uczestniczy dua ilo elementw np. zjawiska w gazach,

  ktre mona traktowa jako zbr czstek (moleku).

  Zjawisko jest opisywane przez parametry, ktre

  reprezentuj zachowanie zbioru elementw odnoszc si

  do rednich wartoci wielkoci opisujcych pojedyncze

  elementy

  Temperatura rednia energia kinetyczna moleku

  Cinienie rednia prdko moleku

  Cz 1

  Fizyka statystyczna

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Zbir elementw jest scharakteryzowany przez funkcj

  prawdopodobiestwa f(W) okrelajc prawdopodobie-

  nstwo tego, e rozwaany parametr pojedynczego

  elementu ma konkretn warto.

  W podejciu klasycznym funkcja

  prawdopodobiestwa ma tak

  posta, e odpowiada jej dzwonowy

  rozkad wartoci parametru z

  wartoci maksymaln

  odpowiadajc wartoci redniej.

  Cz 1

  Fizyka statystyczna

  f(W)

  Wav W

  Boltzman distribution

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Jeeli chcemy wiedzie jak wiele czsteczek (np.

  elektronw) ma swoja warto w przedziale ,

  wystarczy obliczy cak:

  dW f(W) N(W) n 2

  1

  W

  W

  gdzie:

  N(W) funkcja gstoci stanw (N(W) = N w

  ujciu klasycznym)

  f(W) prawdopodobiestwo, e stan o energii

  W jest zajty

  Cz 1

  Fizyka statystyczna

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Podejcie klasyczne rozkad Bolzmanna

  kT

  W exp f(W)

  1 kT

  W-Wexp

  1 f(W)

  F

  Cz 1

  Fizyka statystyczna

  WF energia Fermiego (poziom Fermiego)

  Podejcie kwantowe rozkad Fermi-Diraca

  f(W)

  Wr W

  f(W)

  WF W

  0.5

  1

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Aproksymacja klasyczne (W WF) > 2kT

  Podejcie kwantowe rozkad Fermi-Diraca

  1 kT

  W-Wexp

  1 f(W)

  F

  WF energia Fermiego (poziom Fermiego)

  kT

  W-Wexp f(W) F

  Cz 1

  Fizyka statystyczna

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Fizyka statystyczna

  Aproksymacja klasyczna (W WF) > 2kT

  Jeeli takie podejcie moe by zastosowane do wyznaczenia

  koncentracji elektronw i dziur w pprzewodniku, taki

  pprzewodnik okrela si jako niezdegenerowany

  kT

  W-Wexp f(W) F

  Tylko takie pprzewodniki s rozwaane w tym wykadzie

  Cz 1

 • Podstawy Fizyki Pprzewodnikw

  Klasyczne podejcie dla elek