Click here to load reader

PROTOKOL - skole.hr

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROTOKOL - skole.hr

2. POSTUPANJE ŠKOLE U SLUAJU NASILJA MEU DJECOM ............................................................ 5
3. POSTUPANJE ŠKOLE U SLUAJU OBINOG VRŠNJAKOG SUKOBA ........................................... 6
4. POSTUPANJE ŠKOLE U SLUAJU SAZNANJA ILI SUMNJE NA NASILJE U OBITELJI .................. 7
5. POSTUPANJE ŠKOLE U SLUAJU NASILJA PREMA UENICIMA OD STRANE ODRASLE
OSOBE U ŠKOLI (NASTAVNIKA, RODITELJA, DRUGIH ZAPOSLENIKA ŠKOLE, NEPOZNATIH
OSOBA) ............................................................................................................................................................. 7
6. POSTUPANJE ŠKOLE U SLUAJU NASILNOG PONAŠANJA ODRASLE OSOBE NAD
ODRASLOM OSOBOM U ŠKOLI ................................................................................................................... 8
7. POSTUPANJE ŠKOLE U SLUAJU NASILJA PREMA ZAPOSLENICIMA ŠKOLE OD STRANE
UENIKA ŠKOLE ............................................................................................................................................ 8
8. EVIDENCIJA ŠKOLE O SUKOBIMA I NASILJU U ŠKOLI ..................................................................... 9
9. OBRAZAC ZA OPIS DOGAAJA .............................................................................................................. 9
10. PRILOG 1.: EVIDENCIJA ŠKOLE O SUKOBIMA I NASILJU U ŠKOLI ............................................ 11
11. PRILOG 2.: OBRAZAC ZA OPIS DOGAAJA ...................................................................................... 12
3
0. UVOD
lanak 1.
Protokol o postupanju škole u sluaju nasilja (u daljnjem tekstu: Protokol) se odnosi na prevenciju
moguih situacija poveanog rizika, kao i na postupanje u konkretnim situacijama s ciljem zaštite
djece, kao i svih zaposlenika koji o njima skrbe u procesu odgoja i obrazovanja. Temelji se na
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o zaštiti od nasilja u
obitelji, Zakona o radu, Kaznenog zakona, na sadraju Pravilnika o nainu postupanja odgojno-
obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava uenika te prijave svakog
kršenja tih prava nadlenim tijelima, ali i drugim podzakonskim aktima škole. On utvruje obveze i
odgovornosti, kao i naine postupanja tj. što treba initi ravnatelj, struni suradnik, nastavnik,
uenik, drugi zaposlenik škole ili roditelj (skrbnik djeteta).
Imenice u muškom rodu podrazumijevaju rodno – spolnu jednakost.
Protokol treba biti izvješen na vidnom i svima dostupnom mjestu u školi.
O nainima i koracima postupanja svih sudionika u procesu odgoja i obrazovanja potrebno je
upoznati uenike na satima razrednika te roditelje na prvom roditeljskom sastanku svake školske
godine (po potrebi i eše).
lanak 2.
Protokol sadri:
2. postupanje škole u sluaju nasilja meu djecom
3. postupanje škole u sluaju obinog vršnjakog sukoba
4. postupanje škole u sluaju saznanja ili sumnje o nasilju u obitelji
5. postupanje škole u sluaju nasilja prema uenicima od strane odrasle osobe u školi
(nastavnika, roditelja, drugih zaposlenika škole, nepoznatih osoba)
6. postupanje škole u sluaju nasilnog ponašanja odrasle osobe nad odraslom osobom u
školi
7. postupanje škole u sluaju nasilja prema zaposlenicima škole od strane uenika škole
8. evidencija škole o sukobima i nasilju u školi
9. obrazac za opis dogaaja
lanak 3.
Koordinatori Protokola o postupanju škole u sluaju nasilja su: ravnatelj, struni suradnici i voditelj
smjene.
4
1. OPE PRIHVAENA DEFINICIJA NASILJA
Definicija nasilja i obinog sukoba vršnjaka preuzeta je iz Protokola o postupanju u sluaju nasilja
meu djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2004.
Nasiljem meu djecom i mladima smatra se svako namjerno fiziko ili psihiko nasilno ponašanje
usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka uinjeno s ciljem povrjeivanja, a
koje
se, neovisno o mjestu izvršenja, moe razlikovati po obliku, teini, intenzitetu i vremenskom
trajanju i koje ukljuuje ponavljanje istog obrasca i odrava neravnopravan odnos snaga (jai protiv
slabijih ili grupa protiv pojedinaca).
Nasiljem meu djecom i mladima smatra se osobito:
• namjerno uzrokovani fiziki napad u bilo kojem obliku, primjerice udaranje, guranje, gaanje,
šamaranje, upanje, zakljuavanje, napad razliitim predmetima, pljuvanje i slino bez obzira da
li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda
• psihiko i emocionalno nasilje prouzroeno opetovanim ili trajnim negativnim postupcima od
strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su: ogovaranje, nazivanje pogrdnim
imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i iskljuivanje iz
skupine kojoj pripada ili iskljuivanje i zabranjivanje sudjelovanja u razliitim aktivnostima s
ciljem nanošenja patnje ili boli, širenje glasina s ciljem izolacije djeteta od ostalih uenika,
oduzimanje stvari ili novca, uništavanje ili ošteivanje djetetovih stvari, poniavanje,
nareivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi nain dovoenje djeteta u podreeni
poloaj, kao i sva druga ponašanja poinjena od djeteta i mlade osobe (unutar kojih i spolno
uznemiravanje i zlostavljanje) kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizika i duševna bol
ili sramota.
• namjera da se drugom nanese šteta ili ozljeda
• intenzitet i trajanje (opetovanost nasilnikog ponašanja)
• mo nasilnika (nerazmjer obzirom na dob, snagu, brojana nadmo)
• ranjivost i nemo rtve
• posljedice
U svim sluajevima nasilja meu djecom koji su definirani navedenim imbenicima škola je duna
postupati u skladu s Protokolom o postupanju u sluaju nasilja meu djecom i mladima odnosno
skupom postupaka i mjera koje su predvidjela nadlena tijela te propisima na snazi.
lanak 5.
Nuno je razlikovati nasilje (zlostavljanje) meu djecom i mladima od obinog sukoba vršnjaka.
5
Obini sukob vršnjaka ima slijedea obiljeja:
nema elemenata navedenih za nasilništvo: radi se o sukobu vršnjaka koji oni ne rješavaju
na miran, nego na neki drugi nain; ne postupaju jedan prema drugome s namjerom
ozljeivanja ili nanošenja štete; nema nerazmjera moi; nema teih posljedica za djecu u
sukobu
djeca ne inzistiraju da mora biti po njihovom po svaku cijenu
mogu dati razloge zašto su u sukobu
ispriaju se ili prihvate rješenje u kojem nema pobjednika i poraenog
slobodno pregovaraju da bi zadovoljili svoje potrebe
mogu promijeniti temu i otii iz situacije u kojoj je došlo do sukoba
lanak 6.
2. POSTUPANJE ŠKOLE U SLUAJU NASILJA MEU DJECOM
U svim sluajevima nasilja meu djecom koji su definirani navedenim imbenicima škola je duna
postupati u skladu s Protokolom o postupanju u sluaju nasilja meu djecom i mladima kojeg je
donijela Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2004.
U sluaju nasilja meu djecom u školi svi zaposlenici škole duni su:
• odmah prekinuti nasilno ponašanje uenika i odvojiti uenike
• pruiti pomo i podršku ueniku koji je doivio nasilje
• obavijestiti o dogaaju razrednika, strunog suradnika škole ili ravnatelja
U sluaju prijave nasilja ili dojave o nasilju meu djecom imenovane strune osobe za koordiniranje
aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja, struni suradnici škole i ravnatelj duni su:
• odmah poduzeti sve mjere da se zaustavi i prekine aktualno nasilno postupanje prema
djetetu, a u sluaju potrebe zatraiti pomo drugih zaposlenika škole ili po potrebi pozvati
zaposlenike policije
• ukoliko je dijete povrijeeno u mjeri koja zahtijeva lijeniku intervenciju ili pregled ili se
prema okolnostima sluaja moe razumno pretpostaviti ili posumnjati da su takva
intervencija ili pregled potrebni, odmah pozvati slubu hitne lijenike pomoi ili na najbri
mogui nain, koji ne šteti zdravlju djeteta, prepratiti ili osigurati pratnju djeteta od strane
strune osobe lijeniku te saekati lijenikovu preporuku o daljnjem postupanju i dolazak
djetetovih roditelja ili zakonskih zastupnika
• odmah po prijavljenom nasilju o tome obavijestiti roditelje djeteta ili zakonske zastupnike
te ih upoznati sa svim injenicama i okolnostima koje je do tada doznala i izvijestiti ih o
aktivnostima koje e se poduzeti
• po prijavi, odnosno dojavi nasilja odmah obaviti razgovor s djetetom koje je rtva nasilja, a
u sluaju da je postojala lijenika intervencija, uz dogovor s lijenikom, im to bude
mogue. Ovi razgovori s djetetom obavljaju se uvijek u nazonosti nekog od strunih
djelatnika škole, a na nain da se postupa posebno briljivo, poštujui djetetovo
dostojanstvo i pruajui mu potporu
• roditeljima ili zakonskim zastupnicima djeteta koje je rtva vršnjakog nasilja dati obavijesti
o moguim oblicima savjetodavne i strune pomoi djetetu u odgojno-obrazovnoj ustanovi
i izvan nje, a s ciljem potpore i osnaivanja djeteta te prorade traumatskog doivljaja
• obaviti razgovor s drugom djecom ili odraslim osobama koje imaju spoznaja o uinjenom
6
nasilju te utvrditi sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, teinu i vremensko trajanje
nasilja
• ukoliko se radi o osobito teškom obliku, intenzitetu ili duem vremenskom trajanju nasilja,
koje moe izazvati traumu i kod druge djece koja su svjedoila nasilju, savjetovati se s
nadlenom strunom osobom ili slubom poradi pomoi djeci, svjedocima nasilja
• što urnije obaviti razgovor s djetetom koje je poinilo nasilje, ukazati djetetu na
neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja te ga savjetovati i poticati na promjenu takvog
ponašanja, a tijekom razgovora posebno obratiti pozornost iznosi li dijete neke okolnosti
koje bi ukazivale da je dijete rtva zanemarivanja ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan
nje, u kojem sluaju e se odmah izvijestiti centar za socijalnu skrb, a po potrebi ili sumnji
na poinjenje kanjive radnje izvijestiti policiju ili nadleno dravno odvjetništvo, a škola e
poduzeti sve mjere za pomirenje djece i za stvaranje tolerantnog, prijateljskog ponašanja u
školi
• pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je poinilo nasilje, upoznati ih s
dogaajem, kao i s neprihvatljivošu i štetnošu takvog ponašanja, savjetovati ih s ciljem
promjene takvog ponašanja djeteta te ih pozvati na ukljuivanje u savjetovanje ili strunu
pomo unutar škole ili izvan nje (centri za socijalnu skrb, poliklinike za zaštitu djece,
obiteljska savjetovališta i slino) i izvijestiti ih o obvezi škole da sluaj prijavi nadlenom
centru za socijalnu skrb, Gradski ured za obrazovanje, policiji ili nadlenom dravnom odvjetništvu
• o poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama te svojim opaanjima sainiti slubene
bilješke, kao i voditi odgovarajue evidencije zaštienih podataka koje e se dostaviti na
zahtjev drugim nadlenim tijelima te o dogaaju izvijestiti Nastavniko vijee škole.
lanak 7.
U sluaju obinog vršnjakog sukoba svaki zaposlenik škole duan je:
• odmah prekinuti sukob meu djecom
• obavijestiti o sukobu razrednika, strune suradnike ili ravnatelja škole
• razrednik, struni suradnik ili ravnatelj e obaviti razgovore sa sukobljenim uenicima
• dogovoriti e s uenicima da se meusobno ispriaju, prihvate rješenje u kojem nitko
nee pobijediti, da jedan drugom nadoknade eventualnu štetu (restitucija)
• traiti od uenika da popune odgovarajui obrazac o dogaaju;
• u sluaju da uenik eše dolazi u takve sukobe s vršnjacima razrednik i struni suradnik
e pozvati roditelje u školu s ciljem prevladavanja takve situacije i pomoi ueniku
• prema potrebi uenik e biti ukljuen u dodatni rad (savjetodavni rad, pedagoška i/ili
defektološka pomo) u školi ili izvan škole u dogovoru s roditeljima (starateljima)
• ako uenik uestalo krši pravila, ne poštuje dogovore, ne prihvaa restituciju, škola e
primijeniti odgovarajue pedagoške mjere u skladu s Pravilnikom o kriterijima za
izricanje pedagoških mjera
• u sluaju da sve prethodno navedene mjere ne dovedu do poboljšanja ponašanja
uenika i u sluaju nesuradnje roditelja škola e postupiti po toki 2. ovog Protokola.
7
NASILJE U OBITELJI
U sluaju da neki zaposlenik škole dobije informaciju da je dijete unutar obitelji izloeno ili
svjedoi nasilnom ponašanju nekog lana obitelji, posebice ako se radi o oblicima tjelesnog ili
duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili
izrabljivanja, taj zaposlenik je duan, u skladu s l. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, odmah o
tome obavijestiti razrednika, ravnatelja i strune suradnike škole te postupiti prema Protokolu o
postupanju u sluaju nasilja u obitelji (poglavlje D), koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske.
Ravnatelj i struni suradnici su duni:
• obaviti razgovor s djetetom ako je dostupno i tijekom razgovora upoznati dijete s daljnjim
postupanjem
• pozvati djetetove roditelje odmah na razgovor i upoznati ih sa znaajnim saznanjima i
informacijama koje djelatnici škole posjeduju – ako je dijete zlostavljao jedan roditelj,
upoznati s time drugog roditelja
• upozoriti roditelje na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja i informirati ih o obvezi
škole da sluaj prijavi nadlenom centru za socijalnu skrb, policiji i Gradskom uredu za
obrazovanje
• ako su roditelji spremni za suradnju, ukljuiti ih u savjetovanje unutar škole ili preporuiti
odgovarajue ustanove
• ako je dijete zlostavljano od oba roditelja ili postoji sumnja na takvo zlostavljanje, odmah
obavijestiti o tome centar za socijalnu skrb i postupati dalje u dogovoru s centrom za
socijalnu skrb
• ako roditelji odbijaju suradnju, o tome informirati centar za socijalnu skrb, Gradski ured za
obrazovanje
• ako je djetetu potrebna pomo ili pregled lijenika, s djetetom lijeniku idu roditelj (ako je
dostupan i ako ne postoji sumnja da je on zlostavlja ) ili predstavnik škole ili centra za
socijalnu skrb
• tijekom razgovora s djetetom struni suradnik mora voditi slubenu zabilješku koju uz
ravnatelja potpisuje i struni suradnik koji je obavio razgovor i razrednik ili druga povjerljiva
osoba
• suraivati s nadlenim centrom za socijalnu skrb i djelovati usklaeno u cilju dobrobiti
djeteta
STRANE ODRASLE OSOBE U ŠKOLI (NASTAVNIKA, RODITELJA,
DRUGIH ZAPOSLENIKA ŠKOLE, NEPOZNATIH OSOBA)
U sluaju kada postoji sumnja ili je uenik doivio zlostavljanje od strane odrasle osobe u školi
(zaposlenika škole, svog roditelja ili roditelja drugog uenika odnosno nepoznate osobe) zaposlenik
škole je obvezan:
• odmah pokušati prekinuti nasilno postupanje prema djetetu
• ako u tome ne uspije, odmah pozvati ravnatelja, strunog suradnika škole ili drugog zaposlenika
škole kako bi pokušali prekinuti nasilno postupanje prema djetetu i obavijestiti policiju
8
• ako uspije prekinuti nasilno ponašanje prema djetetu, o tome obavijestiti ravnatelja ili strunog
suradnika škole
• upozoriti osobu koja se ponaša nasilno na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja i
informirati je o obvezi škole da sluaj prijavi nadlenom centru za socijalnu skrb, policiji,
Gradski ured za obrazovanje, te Ministarstvu znanosti i obrazovanja
• o dogaaju obavijestiti centar za socijalnu skrb, policiju, Gradski ured za obrazovanje,
te Ministarstvo znanosti i obrazovanja
• struni je suradnik duan obaviti razgovor s djetetom odmah po saznanju o dogaaju s ciljem
normaliziranja osjeaja djeteta i sprjeavanja dugoronih posljedica traume te tijekom
razgovora s djetetom voditi slubenu zabilješku koju uz ravnatelja potpisuje i struni suradnik
koji je obavio razgovor i razrednik ili druga povjerljiva osoba
• kada struni suradnik obavi razgovor s djetetom ravnatelj, struni suradnik, razrednik ili lan
Nastavnikog vijea trebaju o dogaaju odmah obavijestiti roditelje djeteta (ili drugog roditelja,
ako se jedan od roditelja nasilno ponašao u školi prema vlastitom djetetu) i pozvati ih da dijete
odvedu kui te ih informirati o eventualnoj potrebi ukljuivanja djeteta i roditelja u savjetovanje i
strunu pomo u školi ili izvan škole
• u sluaju da je dijete ozlijeeno ili postoji sumnja da bi moglo biti ozlijeeno, treba ga odvesti na
lijeniki pregled, pri emu s njim u pratnji ide roditelj (ako je dostupan) ili predstavnik škole ili
centra za socijalnu skrb.
OSOBE NAD ODRASLOM OSOBOM U ŠKOLI
U sluaju nasilnog ponašanja odrasle osobe (roditelja uenika, nepoznate osobe, zaposlenika škole)
prema drugoj odrasloj osobi u školi (roditelju uenika ili zaposleniku škole) te u sluaju da postoje
informacije da odrasla osoba u prostor škole unosi oruje ili druge predmete koji mogu ugroziti
sigurnost osoba i imovine u školi, zaposlenik škole koji ima tu informaciju ili je nazoan mora:
• odmah pokušati prekinuti nasilno ponašanje
• upozoriti osobu koja se nasilno ponaša na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja tj.
unošenja opasnih predmeta u prostor škole i zatraiti od nje da napusti prostor škole
• ako u tome ne uspije, odmah pozvati ravnatelja škole, strunog suradnika ili drugog
zaposlenika škole kako bi pokušali prekinuti nasilno ponašanje i obavijestiti policiju
• ako uspije prekinuti nasilno ponašanje, odmah o tome obavijestiti ravnatelja ili strunog
suradnika
• o dogaaju obavijestiti policiju, centar za socijalnu skrb, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
lanak 11.
ŠKOLE OD STRANE UENIKA ŠKOLE
U sluaju da je zaposlenik škole doivio nasilje ili prijetnju nasiljem od strane uenika škole on
treba o tome izvijestiti ravnatelja ili strune suradnike škole. Oni e:
9
• razgovarati s uenikom u prisustvu razrednika i voditi slubenu zabilješku o razgovoru
• odmah obavijestiti roditelje uenika te ih upozoriti na neprihvatljivost takvog ponašanja
• prema ueniku poduzeti odgovarajue pedagoške mjere koje e donijeti u skladu s Pravilnikom o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera
• ukljuiti uenika u struni tretman u školi ili u dogovoru s roditeljima u ustanovi izvan škole
• o svemu izvijestiti centar za socijalnu skrb i Gradski ured za obrazovanje, a po potrebi i
policiju
• ako je rije o prijetnjama nasiljem ili o nasilju u školi, zbog ega je škola ukljuila i policiju, o
takvim situacijama je potrebno prvo usmeno, a zatim i pismenom bilješkom (na propisanom
obrascu) izvijestiti Gradski ured za obrazovanje, te Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
• U sluaju da bilo kojem nasilnom ponašanju u prostoru škole svjedoe drugi uenici, a nasilno
ponašanje je neuobiajeno rijetko i intenzivno te moe rezultirati traumatiziranjem svjedoka,
ravnatelj ili struni suradnik su duni osigurati strunu pomo tim uenicima. Duni su savjetovati
se s nadlenom i strunom osobom koja ima iskustva u radu s traumatiziranim
osobama o potrebi i nainu pruanja strune pomoi svjedocima nasilja.
lanak 12.
8. EVIDENCIJA ŠKOLE O SUKOBIMA I NASILJU U ŠKOLI
Škola vodi posebnu Evidenciju o sukobima i nasilju u školi. Taj obrazac popunjava lan
Nastavnikog vijea koji je nazoio ili bio obaviješten o dogaaju neposredno nakon istog. Zapis o
dogaaju iz Evidencije je sastavni dio izvješa škole o dogaaju.
Evidencija škole o sukobima i nasilju u školi treba sadravati sljedee podatke:
NAZIV ŠKOLE
DATUM DOGAAJA
SUDIONICI DOGAAJA
9. OBRAZAC ZA OPIS DOGAAJA
Svaka osoba (uenik, nastavnik ili drugi zaposlenik škole) koja je bila ukljuena u sukob ili nasilje
popunjava neposredno nakon dogaaja navedeni obrazac te ga predaje ravnatelju ili strunom
suradniku škole. Taj obrazac je sastavni dio izvješa škole o dogaaju.
OBRAZAC ZA OPIS DOGAAJA treba sadravati sljedee podatke:
DATUM DOGAAJA
SUDIONICI DOGAAJA
ŠTO U REI ILI PODUZETI NAKON DOGAAJA
DRUGA MOGUA RJEŠENJA – MOJI PRIJEDLOZI
lanak 14.
Škola je obvezna tijekom školske godine putem strune slube i ravnatelja organizirati radionice za
uenike i seminare za roditelje na temu nasilje, postupci kod nasilnog ponašanja i mjere spreavanja
nasilja u školi i izvan škole. Te se aktivnosti planiraju Preventivnim programom (koji je sastavni dio
godišnjega plana i programa rada škole).
lanak 15.
Ovaj Protokol stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploi.
11
10. PRILOG 1.: EVIDENCIJA ŠKOLE O SUKOBIMA I NASILJU U ŠKOLI
• NAZIV ŠKOLE ________________________________________________________
• NAZIV ŠKOLE ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________ __________________________