Projektowanie System³w Informatycznych - staff.uz.zgora. Projektowanie System³w Informatycznych

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Projektowanie System³w Informatycznych - staff.uz.zgora. Projektowanie System³w...

Projektowanie Systemw Informatycznych

dr in. Janusz Jaboskie-mail j.jablonski@wmie.uz.zgora.pl

Wstp do Metod Obiektowych podej cie procesowe

Projektowanie Systemw Informatycznych 1

Narzdzia implementacji a metodyki projektowania SI

Koncepcja (model) kadego systemu powstaje w umyle czowieka

Jzyki proceduralne(programista - projektantem)

metodyki strukturalne

czas

Jzyki obiektowe (programista projektantem ?)

metodyki obiektowe

Oparte na takich koncepcjach jak:

abstrakcja (klasyfikacja), enkapsulacja (modularno) polimorfizm (wielopostaciowo), dziedziczenie (hierarchia),

Systemy predykatywneekspertowe

Projektowanie Systemw Informatycznych

Model przedsi biorstwa metodyki strukturalne

Zamierzenia i cele

Funkcje (procedury)realizowane przez

Zdarzenia

przetwarzanie

Informacje (Dane)

post p mierzalny przez

Zdarzenia

Projektowanie Systemw Informatycznych

Abstrakcja > Koncepcje > urzeczywistnienie > obiekty

2

Koncepcje to pojcia abstrakcyjne bdce intuicj na podstawie ktrych staramy sisklasyfikowa postrzegane otoczenie (zjawiska),

dotycz zjawisk istniej cych lub nie mog mie r ne reprezentacje lub jeszcze nie

natomiast urzeczywistnienia koncepcji to jej reprezentacje, ktre nazywane s obiektami.

Naturalne postrzeganie wiata, jako OBIEKTY i powizania pomidzy nimi

Koncepcja 1

Koncepcja 2

Koncepcja 3

Elementy w wiecie rzeczywistym

Projektowanie Systemw Informatycznych

Koncepcje, obiekty Zale noci

3

Nie moe istnie obiekt (XYZ_Transport) nie majcy powizania z adn koncepcjKady postrzegany obiekt, ktrego istnienia jestemy wiadomi musi by kwalifikowany(np. jako element nie znanego przeznaczenia), czyli musi by powizany z jak koncepcj

Naturalne powizania (zalenoci) pomidzy obiektami

dwi k samolotu szum drzew zapach kwiatw

Koncepcja Obiekt

Odrzutowiec

F-116

Urzdzenie latajce

Curtiss P-40 TomahawkProdukt Amerykaski

Ford Mustang

Wehiku czasu XYZ-Transport

Koncepcjasamolot

ObiektBoeing 747Mig-29Mi- 19

Projektowanie Systemw Informatycznych

Funkcjonalno - Zaprogramowane dziaanie - Metody

4

Do danych nie mona dosta si bezporednio, (nagrywanie, odtwarzanie lub wyjcie kasety z magnetowidu)

w tym celu naley wywoa odpowiednimetod (wybra odpowiedni funkcj)

Komunikacja uytkownika z obiektem odbywa si poprzez wysyanie dania

Pilot Odbiornik

RegulatorNapdEkran

Pozycjonerdania

obiekty metody

w cz odbiornik ustaw czaszmie kana

dania argumenty

: 18 30

: TVP1

Obiekt chroni dane oraz mechanizmy na nich operuj ceprzed niepowoanym dost pem analogia z Obudow urzdzenia

Projektowanie Systemw Informatycznych

Rozbudowa dziedziczenie cech

5

Chcc zmieni funkcjonalno obiektu nie musz rozpoczyna projektu od podstaw

Wykorzystuj c dziedziczenie mo na nadawa nowe cechy obiektom lub zmienia cechy ju istniej ce

A1A2An

M1

M2

Mn

Strojenie (automatyczne)

Strojenie (rczne)

A1A2AnAs

M1

M2

Mn

DM

wspomaganie(kierownicy)

Pola odziedziczonewraz z metodami

(cechami)

Projektowanie Systemw Informatycznych

dziedziczenie generalizacja, specjalizacja

6

Hierarchia klas przedstawia proces, etapy tworzenia, lub przechodzenie od klas prostych do zoonych albo wyspecjalizowanych

Wykorzystuj c dziedziczenie mo na nadawa nowe cechy obiektom lub zmienia cechy ju istniej ce

specjalizacja

generalizacjaprodukt

Urzdzenie do latania

Odrzutowiec

podtypy

Rejestratorobrazu

Aparat Fotograficzny

Rejestrator dwiku

Magnetofon Magnetowid

Produkt

Projektowanie Systemw Informatycznych 7

Polimorfizm - wielopostaciowo

MagnetowidOdtwarzaczdoPrzodu doPrzodu

Polimorfizm - wielopostaciowo ktra w informatyce umoliwia wirtualizacj operacji; dynamiczne (pne) wizanie nazwy operacji z wieloma metodami w rnych klasach

pozostajcych w relacji dziedziczenia.

class Bazowa {public void msg(){

System.out.println(Metoda klasy bazowej");}

}class Wywiedziona extends Bazowa {

public void msg(){ System.out.println(Metoda klasy wywiedzionej");

}}

Tak wic definicja metody o danej sygnaturze w superklasiemoe by przesonita przez definicj metody o tej samejsygnaturze w podklasie. Moliwe jest rwnie przecianie operatorw (polimorfizmad hoc)

Metoda(doPrzodu)

doPrzodu

Metoda(doPrzodu)

Klasa, zbir obiektw,ktre maj wsplne atrybuty i metody

Polimorfizm ad hoc Polimorfiym uniwersalny przecienie polimorf. parametrycznykoercja polimorf. inkluzyjny

Projektowanie Systemw Informatycznych

Kapsukowanie Hermetyzacja (ang. encapsulation)

8

Zamknicie bytu programistycznego (obiektu, moduu, typu danych) w "kapsule" odobrze zdefiniowanych granicach.

Hermetyzacja pozwala ukry szczegy, ktre nie posiadaj zasadniczego znaczenia.Na zewntrz udostpniane s tylko niezbdne metody dziaania na obiekcie.

metody

dane

f(1)

f(2)

f(i)

komunikatObiekt

Skorupka reprezentuje sygnatur publicznie widzianych operacji. Interfejs skorupki ukrywaimplementacj funkcji i struktur danych

Problem powielania w przypadku gdy funkcje wielu obiektw korzystaj z tych samych danych

Waciwoci obiektw:Atrybuty parametry, dane Metody - procedury, funkcje lub usugi

Zasady widocznoci - okrelaj zasig, w ktrym obiekt jest widzialny: public, private, protect

(publiczne, prywatne, chronione)

Projektowanie Systemw Informatycznych 9

Podejcie procesowe

Obraz zewntrzny traktuje przedsi biorstwo jak czarn skrzynk , o zdefiniowanej roli i miejscu w otaczajcym nas wiecie

Struktura wewntrzna budowa organizacjipozwalajca na penienie okrelonej roli w rodowisku

Wypenienie Celu i misjiorganizacji zwizane s z jakocii budow zachodzcych w niej procesw (organizacj, zarzdzaniem)

Proces zbir dziaa (czynnoci) zmierzajcych do osignicia konkretnego efektu

1. Procesy, dostarczajce okrelonej wartoci klientom spoza firmy zewntrzne procesy biznesowe) 2. Procesy, o zasigu wewntrznym i suce przede wszystkim jako wspomagane dla tych pierwszych

Proces biznesowy zbir dziaa wewntrz firmy, ktrych celem jest dostarczenie klientowi konkretnej usugi lub produktu

Projektowanie Systemw Informatycznych 10

Podejcie procesowe

Nazwa przedsibiorstwa Procesy w nim zachodzce

1. Sprzeda dostarczenie klientowiproduktu, ktrym jest zamwiony towar

2. Zakup dostarczenie klientowi (dostawcy)wartoci pieninej za zakupione przezsklep towary

Sklep

3. Naprawa dostarczenie klientowi usugi,ktr jest naprawa uszkodzonego sprztu

Proces biznesowy specyficzne uporzdkowanie dziaa w czasie i przestrzeni, z dobrze okrelonymi danymi i wynikami oraz jasno zdefiniowanymi wejciem i wyjciem Dawenport93

Restauracja 1. Serwowanie posikw dostarczenie klientowiproduktu ktrym jest zamwiony posiek

2. Zakup produktw dostarczenie klientowi(dostawca) wartoci pieninej (produkt)za zakupione przez restauracje towary

3. Organizowanie przyj okolicznociowychdostarczenie klientowi grupowemu produktu ktrym jest organizacja przyjcia

Proces biznesowy zbir dziaa wewntrz firmy, wykonywanych w celu dostarczenia klientowi konkretnej usugi lub produktu

Hammer, Champy92

Projektowanie Systemw Informatycznych 11

Podejcie procesowe

Nazwa przedsibiorstwa Procesy w nim zachodzce

1. Sprzeda urzdze wejcie: klient zgaszapotrzeb zakupu komputera; wyjcie: dostarczenie komputera (zestawu)

2. Zakup podzespow wejcie: zamwienie na podzespoy; wyjcie: przyjcie zakupionych elementw do magazynu

Sklep komputerowy

3. Naprawa urzdze wejcie: danie naprawyprzez klienta; wyjcie: naprawienie sprztu

Restauracja 1. Serwowanie posikw wejcie: go zgasza potrzeb spoycia posiku; wyjcie: dostarczenie zamwionego posiku

2. Zakup produktw wejcie: zamwienie na produkty ywnociowe; wyjcie: przyjcie dostarczonych towarw do magazynu

3. Organizowanie przyj okolicznociowychwejcie: zamwienie przyjcia przez klienta; wyjcie: realizacja organizacji imprezy

Proces biznesowy przebieg ma charakter dynamiczny, jego realizacja jest rozcignita w czasie, angaujc rnorodne zasoby dostpne w przedsibiorstwie: ludzi, materiay, kapita, itp..

Projektowanie Systemw Informatycznych 12

Podejcie procesowe zadania dziaw

Nazwa Dzia Zadania dziau suce wykonaniu Procesu przedsib. Procesu

Sprzedaurzdze

pozyskanie klienta, przyjcie zamwienia, zoenie zamwienia montowni, sporzdzenie dokumentw

sprzeday

Zapacenie za czci

Sabe strony struktury funkcjonalnej podejmowanie rozbienych decyzji przez kierownictwo dziaw niekontrolowane opnienia (dokumenty, towary) pomidzy dziaami brak odpowiedzialnoci za jako obsugi klientw

Sprzeda

Ksigowo

Montownia Zoenie zamwionych zestaww

Magazyn Dostarczenie elementw do montau zestaww

Zakuppodzesp.

Zgoszenie zapotrzebowania na podzespoySprzeda

Ksigowo

Magazyn Przyjcie podzespow do magazynu

Zbadanie zdolnoci kredytowej klientaNaprawaurzdze

Sprzeda Przyjcie urzdze do naprawy, wydanie naprawionego sprztu klientowi

Serwis Wykonanie n