PROJEKTI BESPOVRATNIH POTPORA MINISTARSTVA sredstva potpore namjenski iskori¥Œtena Namjena: Projektna

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROJEKTI BESPOVRATNIH POTPORA MINISTARSTVA sredstva potpore namjenski iskori¥Œtena...

 • PRIPREMILA : Ljubica Kangrga,

  PROJEKTI BESPOVRATNIH POTPORA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA ZA 2011.

  Izvor: Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. i MINGORP

  Red. broj

  NAZIV PROJEKTA

  CILJ PROJEKTA

  KORISNICI I

  KRITERIJI

  NAMJENA I

  IZNOS POTPORA

  NAPOMENE

  1.

  „OBRAZOVANJE

  ZA

  PODUZETNIŠTVO“

  Objava:

  23.02.2011.

  na web stranicama

  MINGORP-a

  www.mingorp.hr HOK-a

  www.hok.hr

  Obrazovanje i

  usvajanje

  specifičnih znanja i

  vještine o

  poduzetništvu, a u

  funkciji

  cjeloživotnog

  učenja za

  poduzetništvo.

  Poduzetničke

  potporne

  institucije,

  obrazovne i

  partnerske

  institucije

  definirane ovim

  Projektom.

  Sufinanciraju se

  troškovi izvođenja

  Provedbenih

  aktivnosti

  definiranih ovim

  Projektom.

  Projektna aktivnost 1.

  Odabir organizatora izobrazbe

  poduzetnika, trenera za voĎenje

  vjeţbovnih tvrtki i učeničkih zadruga za

  cijelu RH

  Korisnici: poduzetničke potporne

  institucije: HOK, POK,. Organizatori su

  duţni angaţirati izvoĎače izobrazbe sa

  LISTE izvoĎača izobrazbe MINGORP-a.

  2.Obrazovanje za poduzetništvo u pred.

  školskim ustanovama, osnovnom i srednjim

  školama.

  3.Akademsko poduzetništvo

  4.Provedba „učenička zadruga i učeničko

  poduzeće“

  5. Promocija poduzetništva

  ROK za dostavu

  ponuda za sve

  projektne aktivnosti

  je 60 dana od objave

  Javnog poziva.

  (do 24. 04. 2011.)

  http://www.mingorp.hr/ http://www.hok.hr/

 • PRIPREMILA : Ljubica Kangrga,

  PROJEKTI BESPOVRATNIH POTPORA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA ZA 2011.

  Izvor: Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. i MINGORP

  Red. broj

  NAZIV PROJEKTA

  CILJ PROJEKTA

  KORISNICI I

  KRITERIJI

  NAMJENA I

  IZNOS POTPORA

  NAPOMENE

  2.

  „KLASTERI –

  UDRUŢIVANJEM

  DO USPJEHA“

  Objava:

  23.02.2011.

  na web stranicama

  MINGORP-a

  www.mingorp.hr HOK-a

  www.hok.hr

  Poticanje

  udruživanja

  gospodarskih

  subjekata u svrhu

  nastajanja

  gospodarsko

  interesnih udruženja

  ili drugih ugovornih

  oblika(klastera) s

  ciljem višeg stupnja

  finalizacije

  zajedničkog

  proizvoda te

  poticanje već

  formiranih.

  Na Javni poziv

  može se javiti

  predstavnik

  klastera/međusobno

  povezanih gospod.

  subjekata i ostalih

  institucija, čiji je

  rezultat djelatnosti

  cjelovit proizvod,

  ili grupa proizvoda

  ili usluga.

  Prednost: klasteri

  TD ili druga

  pravna osoba

  .Sredstva mogu

  ostvariti klasteri

  koji imaju dokaz o

  poslovnoj suradnji

  minim.s jednom

  znanstvenom

  institucijom u RH

  Drţavna potpora z a klastere moţe se

  koristiti:

  Pokriće dijela troškova u osnivanju (struč.

  savjetovanje, izrada plana i programa i

  drugo. MAX potpora 50% troškova do

  400.000,00 kuna po korisniku.

  Pokriće dijela troškova za operativne klastere

  izrada plana, projektnog prijedloga prema

  EU fondovima, edukacija, istr. tržišta i

  drugo. MAX potpora 50% troškova do

  500.000,00 kuna po korisniku

  Prijave za dodjelu sredstava razmatra

  Povjerenstvo osnovano u MINGORP-u.

  Korisnik je dužan pružiti dokaz o

  namjenskom korištenju sredstava.

  NE FINANCIRA SE PDV.

  ROK : Javni poziv je

  otvoren tijekom 2011.

  do iskorištenja

  sredstava

  Zahtjev se podnosi na

  propisanom obrascu

  osobno ili poštom

  Ministarstvu rada,

  gospodarstva i

  poduzetništva

  (MINGORP) s

  traţenom

  dokumentacijom

  Ulica grada

  Vukovara 78,

  10000 Zagreb

  http://www.mingorp.hr/ http://www.hok.hr/

 • PRIPREMILA : Ljubica Kangrga,

  PROJEKTI BESPOVRATNIH POTPORA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA ZA 2011.

  Izvor: Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. i MINGORP

  Red.

  broj

  NAZIV

  PROJEKTA

  CILJ PROJEKTA

  KORISNICI I KRITERIJI

  NAMJENA I

  IZNOS POTPORA

  NAPOMENE

  3.

  INOVACIJOM

  DO

  KONKURENTNO

  STI

  ZA 2011. GODINU

  Objava:

  23.02.2011.

  na web stranicama

  MINGORP-a

  www.mingorp.hr

  HOK-a

  www.hok.hr

  Poticanje razvoja

  inovacija. kreativnosti te

  dinamičan razvoj

  poduzetništva na

  inoviranju proizvoda u

  cilju poticanja inovacija,

  istraživanja i razvoja kao

  temeljne snage za

  poboljšanje ekonomskog

  rasta, proizvodnosti i

  konkurentnosti

  Subjekti malog gospodarstva:

  a) OBRTI, mala i srednja td i

  zadruge, definirani Zakonom i

  izmjenama Zakona o poticanju

  razvoja malog gospodarstva

  b) inovatori – fizičke osobe s

  prebivalištem u RH, bave se

  istraživanjem i razvojem i

  poboljšanjem novih proizvoda,

  usluga, postupaka;

  c) asocijacije inovatora koje

  organiziraju izložbe/sajmove u

  zemlji i inozemstvu

  Zaštita ind. vlasništva,

  patenti, ind. dizajn, žig, i

  drugo.

  Intenzitet potpore od 50%

  do 75% ovisno namjeni

  korištenja.

  Neprihvatljivi troškovi:

  PDV-a, kupnja/nabava

  opreme , stroja, uređaja i

  manje od 10 tis. kn, kupnja

  potrošne robe, sirovine i

  repromaterijala, vozila i

  pokretnih strojeva

  izgradnja, dogradnja,

  adaptacija poslo. prostora i

  proizvodnih objekata, bilo

  koje vrsta oglašavanja,

  reprezentacija, službena .

  putovanja

  ROK: 60 dana od

  dana objave Javnog

  poziva

  (do 24.04.2011)

  Priznavanje troškova

  nastalih nakon objave

  Javnih poziva po

  Projektu „Inovacijom

  do konkurentnosti“ za

  2010.(5.3.2010.) bez

  PDV-a, ukoliko nisu

  korišteni za pravdanje

  sredstava potpore iz

  prethodne godine.

  Sredstva potpore ne

  mogu se odobriti ako

  nisu opravdano

  korištena.

  http://www.mingorp.hr/ http://www.hok.hr/

 • PRIPREMILA : Ljubica Kangrga,

  PROJEKTI BESPOVRATNIH POTPORA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA ZA 2011.

  Izvor: Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. i MINGORP

  Red.

  broj

  NAZIV

  PROJEKTA

  CILJ PROJEKTA

  KORISNICI I KRITERIJI

  NAMJENA I

  IZNOS POTPORA

  NAPOMENE

  4.

  ZADRUŢNO

  PODUZETNIŠTVO

  Objava:

  23.02. 2011.

  na web stranicama

  MINGORP-a

  www.mingorp.hr

  HOK-a

  www.hok.hr

  Projektna aktivnost A

  Proizvodno uslužne

  zadruge- poticanje

  udruživanja fizičkihi/ili

  pravnih osoba

  proizvodnih i uslužnih

  djelatnosti u zadruge,

  povezivanje, radi

  stvaranja, zajedničkog

  proizvoda.

  Projektne aktivnosti B

  Razvoj socijalnih

  zadruga poticanje

  razvoja djelatnosti

  kojima se pruža pomoć

  osobama u nepovoljnim

  osobnim, gospodarskim,

  socijalnim i drugim

  okolnostima

  Korisnici su:

  A Proizvodno-uslužne zadruge

  Prednost:proizvodne zadruge

  Potpora se ne odobrava zadrugama

  čiji zadrugari su pretežito poljop.

  proizvodnje, ribarstva NKD AiB

  Odjeljci 01-09

  B Socijalne zadruge Potpora se ne

  odobrava zadrugama čije su članice

  pretežito pravne osobe i zadrugama

  koje su u stečaju ili postupku

  likvidacije.

  Kriteriji za A i B:

  Pozitivno poslovanje (osim

  osnovanih 2010. i 2011),imaju

  najmanje 7 zadrugara i 1

  zaposlenog,evidentirani u HSZ-u,

  podmirene obveze prema MF-PU i

  zaposlenicima,poštuju sve zadružne

  vrijednosti, ako su do sada dobivena

  sredstva potpore namjenski

  iskorištena

  Namjena:

  Projektna aktivnost A

  početna ulaganja, sudske

  takse, javnobilježničke

  ovjere i drugo, najviše do

  5.000,00 kn (ne uključuje

  osnivački kapital)

  Savjetodavne i intelektualne

  usluge najviše do 50,000,00

  kuna.

  Max. ukupno potpore do

  200.000,00 kuna.

  Projektna aktivnost B

  početna ulaganja, sudske

  takse, javnobilježničke

  ovjere i drugo, najviše d