25
Proiect GUVERNUL REPUBLICA MOLDOVA HOTĂRÎRE Nr. ____ din _____________ Chişinău pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la cinematografie Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire la cinematografie. PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT Contrasemnează: Ministrul Culturii Boris FOCŞA Ministrul Finanţelor Veaceslav NEGRUŢA

Proiect de Lege a Cinematografiei

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect de Lege a Cinematografiei

Proiect

GUVERNUL REPUBLICA MOLDOVA

HOTĂRÎRE Nr. ____

din  _____________Chişinău

pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la cinematografie

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire la cinematografie.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează: Ministrul Culturii Boris FOCŞA Ministrul Finanţelor Veaceslav NEGRUŢA

Page 2: Proiect de Lege a Cinematografiei

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE nr.

din _______________ 2011

Cu privire la cinematografie

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Articolul 1. Obiectul şi scopul prezentei legi (1) Obiectul prezentei legi îl constituie prevederile de bază privind realizarea

politicii de stat în domeniul cinematografiei.(2)Scopul prezentei legi reprezintă:a) păstrarea şi dezvoltarea cinematografiei ca parte componentă a culturii

naţionale;b) reglementarea activităţii în domeniul cinematografiei;c) crearea condiţiilor necesare pentru accesul populaţiei la operele

cinematografice;d) afirmarea identităţii culturale naţionale prin realizarea filmelor şi promovarea

acestora în circuitul mondial de valori;e) respectarea legislaţiei privind protecţia drepturilor de autor şi drepturilor

conexe în procesul de creare şi valorificare a operelor cinematografice.(3) De prevederile prezentei legi beneficiază persoanele fizice şi juridice din

Republica Moldova, precum şi din alte state, conform clauzelor legii şi altor tratate, convenţii sau înţelegeri internaţionale, la care Republica Moldova este parte.

Articolul 2. Noţiuni şi expresiiÎn sensul prezentei legi şi altor documente normative, termenii şi expresiile de mai

jos au următoarele semnificaţii:Cinematografie – domeniu al culturii şi artei care are drept scop producerea,

distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice, întrunind resursele materiale, activităţile creative, tehnice şi manageriale, precum şi personalul care asigură procesul cinematografic;

Film – produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice realizate de către un colectiv diferenţiat de autori în baza unui concept unitar, care întruneşte secvenţe ordonate într-o naraţiune coerentă şi semnificativă, de orice durată şi pe orice suport

2

Page 3: Proiect de Lege a Cinematografiei

şi care este pusă iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în spaţii destinate acestui scop.

Film în coproducţie - filmul în care participarea părţii moldoveneşti la costurile totale ale producţiei nu poate fi mai mică de 20% pentru coproducţiile bilaterale şi, respectiv, de 10% pentru coproducţiile multilaterale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul de Finanţare a Cinematografiei.

Cinematograf - orice spaţiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice a filmelor, prin proiecţie pe ecrane, cu vînzare de bilete sau fără.

Producător – persoană fizică sau persoană juridică, care iniţiază un proiect cinematografic şi, în conformitate cu legislaţia, îşi asumă răspunderea pentru finanţarea, producerea şi comercializarea filmului.

Coproducător - producătorul care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film alături de unul sau mai mulţi producători.

Producător delegat - persoana fizică desemnată de toţi coproducătorii, care desfăşoară acţiunile specifice producătorului, în numele acestora.

Producător executiv - persoana fizică angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, coordonează şi răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari şi organizatorici stabiliţi.

Copie standard – copia de bază a filmului, pe orice suport, care întruneşte toţi parametrii tehnici şi de calitate, pe care şi i-a propus producătorul.

Proiect cinematografic – set de documente, în baza cărora se adoptă decizia de finanţare a unui film.

Dezvoltare de proiect - activităţile care au drept scop realizarea etapelor iniţiale ale unui proiect cinematografic: scrierea sau rescrierea scenariului, procesul de documentare, întocmirea bugetului şi planului de finanţare, identificarea şi accesarea surselor posibile de finanţare, precum şi orice alte activităţi dedicate acestui scop.

Producţie de film - totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor pînă în ultima zi de postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului.

Distribuirea filmelor – punerea în circulaţie, prin vînzare sau prin orice alt mod de transmitere în proprietate, cu titlul oneros ori gratuit, precum şi oferirea publică a originalului ori a copiilor filmului.

Distribuitor al filmului – titularul drepturilor de distribuire a filmului pe un anumit teritoriu şi pe o anumită perioadă.

Demonstrarea publică a filmului – expunerea originalului sau a copiei filmului prin intermediul mijloacelor de proiecţie a imaginii unei opere pe ecran, ori în alt mod similar (cu excepţia comunicării prin eter sau prin cablu), în care filmul sau copia acestuia sunt expuse într-un loc public ori în orice alt loc din care poate fi perceput de publicul spectator.

Finanţator - persoana fizică sau juridică care participă la finanţarea unui film şi care nu are drepturi asupra negativului acestuia.

3

Page 4: Proiect de Lege a Cinematografiei

Autori de film - scenaristul, regizorul, directorul de imagine, scenograful, autorul muzicii special scrise.

Casă de producţie – persoană juridică, înregistrată în Registrul Cinematografic din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei pentru care producţia de film este activitatea de bază.

Cronică cinematografică - filmări efectuate cu regularitate, din perspectiva producerii unor filme, ale unor subiecte documentare care reflectă evenimente de interes public şi episoade importante din viaţa unor personalităţi notorii ale vieţii politice, ştiinţifice şi culturale.

Filme de buget redus - filmele care au bugete cu cel puţin 40% mai mici decît bugetul mediu al unui film din aceeaşi categorie, realizat în anul precedent.

Film de ficţiune – ansamblu de imagini fotografice succesive înregistrate pe o peliculă şi reproduse pe ecran, care tratează un subiect imaginar despre personaje angrenate în acţiuni ce se desfăşoară în timp şi spaţiu.

Film documentar – film cu caracter de document.Film de animaţie – film constituit dintr-o serie de desene, a căror proiecţie

succesivă dă impresia mişcării.Film de scurtmetraj –film cu o lungime de pînă la 600 metri, cu durată de pînă la

20 minute.Film de lungmetraj – film care depăşeşte lungimea de 1900 metri sau 70 minute

de proiecţie.Viză de exploatare – certificat (eliberat de Registrul Cinematografic din cadrul

Centrului Naţional de Cinematografie) care confirmă legalitatea importului unui film şi stabileşte reglementările privind distribuirea şi exploatarea acestuia.

Agenţia Naţională a Cinematografiei – Agenţia Naţională a Cinematografiei funcţionează ca organ de specialitate în domeniul cinematografiei pe lîngă Ministerul Culturii, cu statut juridic şi ştampilă proprie.

Arhiva naţională – secţie în cadrul Agenţiei Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii ce îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar şi are ca principale atribuţii colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise şi de orice altă natură ale culturii cinematografice naţionale şi universale, precum şi promovarea culturii cinematografice în Republica Moldova.

Registru cinematografic – secţie în cadrul Agenţiei Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii abilitată cu funcţii de clasificare a filmelor şi eliberarea vizelor de exploatare pentru filmele distribuite pe teritoriul Republicii Moldova, în cinematografe, TV sau pe DVD.

Articolul 3. Politica de stat în domeniul cinematografieiPolitica de stat în domeniul cinematografiei se realizează prin:f) elaborarea cadrului normativ care reglementează activitatea cinematografică;g) administrarea proprietăţii de stat în domeniul cinematografiei;

4

Page 5: Proiect de Lege a Cinematografiei

h) reglementarea şi evidenţa activităţilor de producţie, distribuţie şi exploatare a filmelor cinematografice;

i) perfecţionarea infrastructurii domeniului;j) finanţarea producţiei cinematografice, care cuprinde producerea filmelor de

ficţiune, documentare şi de animaţie;k) susţinerea debuturilor cinematografice, organizarea concursurilor de scenarii,

dezvoltarea proiectelor cinematografice;l) pregătirea cadrelor profesioniste în domeniul audiovizualului;m) promovarea cineaştilor din Republica Moldova la festivaluri internaţionale de

film;n) susţinerea festivalurilor naţionale şi internaţionale desfăşurate în Republica

Moldova;o) susţinerea şi dezvoltarea industriei filmului prin activităţile de formare/

perfecţionare a personalului de specialitate, prin promovarea culturii şi educaţiei cinematografice în Republica Moldova;

p) utilizarea managementului performant a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea şi arhivarea creaţiilor cinematografice naţionale;

q) organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Cinematografiei ca organ de specialitate în domeniul cinematografiei pe lîngă Ministerul Culturii;

r) promovarea unui sistem concurenţial echitabil şi transparent de acces la sursele financiare publice destinate domeniul cinematografiei;

s) încurajarea iniţiativei private în domeniile creaţiei, finanţării şi producţiei cinematografice autohtone;

t) reglementarea activităţii agenţilor economici din sfera cinematografiei;u) stimularea cooperării cinematografice europene/internaţionale.

CAPITOLUL II

Cadrul legal în domeniul cinematografiei

Articolul 4. Baza cadrului legal în domeniul cinematografiei:(1) Legislaţia cu privire la cinematografie are la bază Constituţia Republicii

Moldova şi include prezenta lege şi alte legi, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte prevederi decît cele ce se conţin în prezenta lege, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.

(3) Reglementarea activităţii în domeniul producerii, distribuirii şi exploatării filmelor se efectuează prin intermediul cadrului legal.

5

Page 6: Proiect de Lege a Cinematografiei

CAPITOLUL III

Reglementarea activităţii în domeniul cinematografiei

Articolul 5. Atribuţiile de bază ale Ministerului Culturii:(1) Ministerul Culturii este organul central de specialitate al administraţiei publice

care promovează politica statului în domeniul industriei cinematografice.(2) Ministerului Culturii îi revine:a) elaborarea proiectelor de acte legislative, normative, documentelor de politici

în domeniu, realizarea acţiunilor care vizează armonizarea cadrului legal în domeniul cinematografiei la standardele şi practicile europene/internaţionale;

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii Agenţiei Naţionale a Cinematografiei;c) reglementarea şi monitorizarea proiectelor cinematografice realizate din surse

bugetare;d) aprobarea, în calitate de autoritate naţională competentă, a cererilor de

admitere la regimul de coproducţie.

Articolul 6. Agenţia Naţională a Cinematografiei(1) Agenţia Naţională a Cinematografiei, cu statut juridic şi ştampilă proprie,

funcţionează ca organ de specialitate în domeniul cinematografiei pe lîngă Ministerul Culturii.

(2) Agenţiei Naţionale a Cinematografiei îi revin următoarele atribuţii:a) implementarea programelor de funcţionare şi dezvoltare a cinematografiei;b) dezvoltarea educaţiei în domeniul cinematografiei, ştiinţei cinematografice şi

pregătirea cadrelor de creaţie/tehnice în domeniu;c) administrarea eficientă, în condiţii de maximă transparenţă, a resurselor

financiare destinate cinematografiei;d) evaluarea şi selectarea, prin concurs, a proiectelor cinematografice şi

acordarea, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, sprijinului financiar pentru producţia de film şi stimularea proiectelor cinematografice;

e) ţinerea Registrului Cinematografic şi Arhivei Naţionale de Film; f) asigurarea evidenţei persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi în

domeniul cinematografiei: producţie, distribuţie, exploatare;g) efectuarea clasificării filmelor şi eliberarea Vizei de exploatare pentru filmele

distribuite pe teritoriul Republicii Moldova, în cinematografe, TV sau pe suporturi materiale;

h) asigurarea certificării sălilor şi instalaţiilor de proiecţie a filmelor; i) colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a filmelor,

documentelor scrise şi de orice altă natură ale culturii cinematografice din Republica Moldova şi universale, precum şi promovarea culturii cinematografice în ţară şi peste hotare;

6

Page 7: Proiect de Lege a Cinematografiei

j) respectarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe la păstrarea materialelor iniţiale ale filmelor.

(3) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Cinematografiei este stabilită prin Regulamentul de funcţionare a Agenţiei Naţionale a Cinematografiei aprobat prin Hotărîre de Guvern.

CAPITOLUL IVAdministrarea proprietăţii de stat în domeniul cinematografiei

Articolul 7. Clasificarea filmelor(1) Clasificarea este obligatorie pentru producţia cinematografică pe orice tip de

suport, destinată difuzării şi demonstrării în cinematografe, la TV, TV cablu şi TV satelit, în scopul stabilirii modului de demonstrare. Indicii de clasificare a producţiei cinematografice sînt stabiliţi în anexa nr. 1 la prezenta lege.

(2) Clasificarea filmelor se efectuează concomitent cu examinarea cererii de eliberare a vizei de exploatare, depuse de titularul drepturilor asupra filmului.

(3) La cerere se anexează:a) actul de primire a filmului;b) documentul prin care se confirmă dreptul solicitantului asupra filmului

respectiv (copia contractului de cumpărare, copia contractului de închiriere etc.), aprobat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;

c) copia filmului;d) informaţia referitoare la ţara-producător şi echipa de creaţie;e) informaţia referitoare la metrajul filmului;f) adnotarea succintă a conţinutului filmului (sinopsis);g) în cazul documentelor perfectate în limbi străine - o copie autentificată în

limba de stat;h) copia de pe declaraţia vamală care confirmă legalitatea importului producţiei

cinematografice şi video.(4) În cazul în care documentele depuse nu corespund prevederilor prezentei legi,

cererea de eliberare a vizei de exploatare este respinsă.(5) Examinarea cererii proprietarului producţiei cinematografice şi video şi

adoptarea deciziei respective se efectuează în termen de 10 zile de la data prezentării copiei filmului şi a documentelor menţionate la alin. (3) din prezentul articol.

(6) Filmele prezentate sînt examinate de Comisia de vizionare, creată în cadrul Registrului cinematografic din cadrul Agenţiei Naţionale pe lîngă Ministerul Culturii. Componenţa Comisiei de vizionare se aprobă de către ministrul culturii.

(7) La decizia Comisiei, se eliberează viza de exploatare de modelul stabilit, pe termen de o lună, semnată de către directorul Registrului cinematografic şi adeverită prin ştampila Agenţiei Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii.

(8) După eliberarea vizei de exploatare, filmul este inclus în catalogul unic al Registrului cinematografic.

7

Page 8: Proiect de Lege a Cinematografiei

(9) Demonstrarea, comercializarea şi exportul filmelor care nu au obţinut viza de exploatare în modul stabilit sînt interzise.

Articolul 8. Clasificarea cinematografelor şi eliberarea vizelor de exploatare pentru instalaţiile cinematografice

(1) Clasificarea cinematografelor este obligatorie. În funcţie de performanţa utilajului cinematografic, de condiţiile de confort pentru vizionare şi de nivelul de deservire, cinematografele se clasifică în următoarele categorii: categoria superioară, categoriile I , II şi III, potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege.

(2) Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, cinematografe, au obligaţia de a solicita clasificarea spaţiilor respective şi obţinerea vizei de exploatare a instalaţiei cinematografice. Demonstrarea publică a creaţiilor cinematografice (inclusiv pe suport video şi DVD) este permisă tuturor deţinătorilor de instalaţii cinematografice şi video, indiferent de subordonarea administrativă, de tipul de proprietate şi de utilizare, care deţin vize de exploatare a instalaţiilor menţionate.

3) Viza de exploatare a instalaţiilor de proiecţie cinematografică, video şi DVD se eliberează pe termen de 1 an.

(4) Pentru obţinerea vizei de exploatare a instalaţiilor de proiecţie cinematografică şi video, suplimentar la documentele menţionate la art. 8 alin. (3) din prezenta lege, se prezintă:

a) documentul care confirmă dreptul de proprietate al întreprinderii, organizaţiei, persoanei particulare respective asupra sălii şi instalaţiei de proiecţie (sau contractul de locaţiune);

b) copia de pe paşaportul tehnic al instalaţiei cinematografice, în care se indică anul de fabricaţie a instalaţiei, tipul şi dimensiunile ecranului, rezultatele rulării inelului de peliculă utilizabilă în proporţie de sută la sută, parametrii tehnici ai luminii şi ai calităţii reproducerii sunetului, capacitatea sălii de spectacole;

c) procesul-verbal privind testarea prizei de pămînt şi rezistenţei materialului izolant al cablurilor, perfectat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;

d) autorizaţia eliberată de unitatea teritorială de pompieri;e) avizul întocmit de staţia epidemiologică, în care se atestă că localul destinat

demonstrării publice a filmelor corespunde normelor sanitare.(5) Cererea privind clasificarea cinematografului şi privind eliberarea vizei de

exploatare a instalaţiei de proiecţie cinematografică sau video se prezintă Registrului Cinematografic din cadrul Agenţiei Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii pentru a fi examinată şi decizia asupra ei se adoptă în termen de 10 zile de la data prezentării actelor stabilite.

(6) La depistarea exploatării instalaţiilor cinematografice, video şi demonstrării publice a filmelor pentru care nu a fost obţinută, în modul stabilit, viza de exploatare, precum şi în cazul refuzului de a prezenta acest document persoanelor împuternicite de Registrul cinematografic, se suspendă exploatarea instalaţiei, se

8

Page 9: Proiect de Lege a Cinematografiei

ridică copia filmului în cauză şi se aplică sancţiuni în modul stabilit de lege. Suspendarea exploatării instalaţiei, ridicarea copiei filmului în cauză se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

Articolul 9. Distribuţia de film pe teritoriul Republicii Moldova şi reclama filmelor

(1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să distribuie filme pe teritoriul Republicii Moldova, numai după ce a fost înscrisă în Registrul cinematografic din cadrul Agenţiei Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii.

(2) Orice film, înainte de a fi distribuit în cinematografe, la TV sau pe suporturi materiale, va obţine o clasificare şi i se va elibera viza de exploatare de la Registrul cinematografic din cadrul Agenţiei Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii.

(3) Se exceptează de la obţinerea clasificării filmele cinematografice care se prezintă în cadrul unor festivaluri cinematografice internaţionale, schimburi culturale, alte manifestări oficiale organizate în Republica Moldova.

(4) Organizatorii evenimentelor incluse în alin. (3) vor prezenta Agenţiei Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii o listă a filmelor pentru a obţine avizarea evenimentului.

(5) În toate cinematografele de pe teritoriul Republicii Moldova, filmele se proiectează cu asigurarea obligatorie a traducerii în limba de stat.

(6) Formele de traducere aprobate în sensul prezentei legi:a) Dublare în limba de stat;b) Sonorizare cu două sau mai multe voci;c) Sonorizarea în căşti cu posibilitatea selectării limbii ;d) Subtitrare;e) Subtitrare în două limbi (limba de stat sus, altă limbă mai jos).(7) La proiectarea filmelor în cinematografele de pe teritoriul Republicii Moldova

se va păstra coloana sonoră originală, cu excepţia cazurilor specificate în alin. (6), litera a), alin. (8) şi alin. (9) din prezentul articol.

(8) Pentru filmele de animaţie sau destinate unei audienţe incapabile de a percepe subtitrările, se va utiliza exclusiv sonorizarea sau dublarea în limba română.

(9) Pentru proiectarea filmelor în alte forme decît cele specificate în alin. (5), (6) şi (10) se va obţine un aviz special pentru fiecare titlu separat, prin prezentarea unor argumente şi documente concludente.

(11) Reclama filmelor ce se demonstrează în cinematografe, pe lîngă datele despre realizatorii lor şi titularii rolurilor principale, trebuie să conţină, în mod obligatoriu, limitele de vîrstă prevăzute în viza de exploatare, indicîndu-se şi deţinătorul (proprietarul) drepturilor de difuzare a filmului.

9

Page 10: Proiect de Lege a Cinematografiei

CAPITOLUL V

Evidenţa activităţii în domeniul cinematografiei

10. Evidenţa activităţii în domeniul cinematografiei(1) Distribuirea şi demonstrarea filmelor se efectuează numai după înregistrarea în

Registrul cinematografic din cadrul Agenţiei Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii şi după obţinerea vizei de exploatare.

(2) Pentru înregistrare în Registrul Cinematografic din cadrul Agenţieie Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii, persoanele juridice  prezintă următoarele documente:

a) cerere;b) copii de pe actele de constituire.(3) Pentru înregistrare în Registrul cinematografic din cadrul Agenţiei Naţionale a

Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii, persoanele fizice prezintă o cerere cu indicarea codului numeric personal (IDNP).

(4) În cazul în care posesorul vizei de exploatare cedează drepturile de posesie sau de folosinţă a filmului unei persoane fizice sau juridice, el transmite acesteia, în mod obligatoriu, şi o copie autentificată de pe viza de exploatare, înştiinţînd în scris Registrul cinematografic din cadrul Agenţiei Naţionale a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii, în termen de cel mult 3 zile, despre tranzacţia încheiată.

(5) Viza de exploatare trebuie să conţină numărul de înregistrare şi indicele de clasificare al filmului. La cererea de eliberare a vizei de exploatare se anexează actul care confirmă dreptul solicitantului asupra filmului respectiv şi o copie a filmului.

CAPITOLUL VI

Finanţarea de stat a activităţii în domeniul cinematografiei

Articolul 11. Susţinerea cinematografiei de către stat(1) Formele de susţinere a cinematografiei de către stat sînt:a) adoptarea legilor şi altor acte juridico-normative pentru funcţionarea şi

dezvoltarea cinematografiei;b) finanţarea parţială a producţiei, distribuţiei şi difuzării filmelor;c) susţinerea activităţilor legate de cinematografie, altele decât cele menţionate la

lit. (b), în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi anexelor acesteia;d) acordarea de facilităţi fiscale, vamale şi de alt gen al activităţii organizaţiilor

cinematografice.

10

Page 11: Proiect de Lege a Cinematografiei

Articolul 12. Mijloacele financiare pentru susţinerea cinematografiei naţionale

(1) Anual, în bugetul de stat sînt prevăzute mijloace financiare pentru susţinerea cinematografiei naţionale, conform priorităţilor stabilite.

(2) Mijloacele prevăzute în bugetul de stat sînt destinate pentru:a) crearea filmelor naţionale, inclusiv a celor pentru copii şi tineret, precum şi a

filmelor naţionale de debut;b) cooperarea internaţională în domeniul cinematografiei;c) susţinerea în vederea promovării producţiilor cinematografice naţionale în ţară

şi peste hotare.(3) Mijloacele financiare pentru susţinerea cinematografiei naţionale se prevăd în

bază de proiecte conform unui program aprobat de Guvern pe un termen de 3 ani.(4) Realizarea filmelor naţionale şi a coproducţiilor internaţionale din mijloacele

bugetului de stat are loc numai în bază de concurs de proiecte în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(5) Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursurilor, lista proiectelor înaintate, sumele alocate şi modul de distribuire a mijloacelor, lista proiectelor cîştigătoare, se fac publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă, în conformitate cu Regulamentul de Finanţare a Cinematografiei, aprobat de Guvern.

(6) Mijloacele bugetului de stat alocate în scopul susţinerii cinematografiei naţionale, se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia acestora.

Articolul 13. Beneficiarii mijloacelor financiare din partea statului (1) Beneficiarii mijloacelor financiare din partea statului pot fi toate persoanele

fizice şi juridice care desfăşoară activitate cinematografică, indiferent de forma de proprietate şi de organizarea administrativ-juridică care au dreptul de a participa la concursurile de proiecte organizate şi gestionate cu maximă transparenţă de către Agenţia Naţională a Cinematografiei de pe lîngă Ministerul Culturii.

(2) Nu pot beneficia de mijloacele finanţării de stat în domeniul cinematografieia) funcţionarii Ministerului Culturii şi ai Agenţiei Naţionale a Cinematografiei

de pe lîngă Ministerul Culturii;b) alte persoane cu drept de decizie privind alocarea mijloacelor finanţării de stat

în domeniul cinematografiei;c) rudele apropiate ale persoanelor menţionate la lit. a) şi b) din prezentul

alineat.

Articolul 14. Repartizarea venitului obţinut în urma exploatării filmului produs din mijloacele bugetului de stat în urma concursului de proiecte

(1) 25 % din veniturile obţinute în urma exploatării filmului produs din mijloacele bugetului de stat în urma concursului de proiecte sunt vărsate în bugetul de stat, în funcţie de valoarea financiară a proiectului.

11

Page 12: Proiect de Lege a Cinematografiei

CAPITOLUL VII

Patrimoniul cultural cinematografic

Articolul 15. Patrimoniul cultural cinematografic (1) În proprietatea publică a statului se află următoarele categorii de bunuri: a) filme de toate genurile: lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, documentare

sau de animaţie, precum şi materialele lor primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet realizate cu finanţare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unităţi de stat sau de la bugetul Agenţiei Naţionale a Cinematografiei, produse înainte de 2009, cu excepţia filmelor produse în baza unor contracte de coproducţie;

b) materialele documentare, precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri şi alte asemenea bunuri legate de istoria filmului naţional, aflate în cadrul Arhivei Naţionale de Film;

c) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Naţional al Cinematografiei;

d) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Arhiva Naţională de Film.(2) Materialele primare şi bunurile rămase în urma producţiilor naţionale, realizate

în condiţiile alin. (1) lit. a) sau din prestaţii internaţionale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate şi confecţionate pe costurile filmelor respective şi aflate în patrimoniul societăţii pe acţiuni cu capital majoritar de stat, Studioul Cinematografic "Moldova - Film" S.A., sunt proprietatea statului, aflate în administrarea societăţii respective.

CAPITOLUL VIIIDispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 16. (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial. (2) Guvernul, în termen de 6 luni: - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;- va adopta actele normative necesare pentru realizarea prezentei legi.(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea cinematografiei

nr. 386 din 25 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 001 din 01.01.2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

12

Page 13: Proiect de Lege a Cinematografiei

Notă informativă

la proiectul de Lege cu privire la cinematografie

În 1991, pentru gestionarea Fondului cinematografic şi a industriei de film, a fost

creat Centrul Cinematografic ca departament în cadrul Guvernului. Pentru că nu existau

manageri culturali, mecanisme şi resurse financiare şi nici producţie filmică, activitatea

Centrului era una inutilă şi formală.

În 2001, Centrul trece la auto-gestiune, cu titulatura Departamentul Cinematografie. La

25 noiembrie 2004 este adoptată Legea nr. 386 cu privire la cinematografie, un document

ce conţinea un text contradictoriu, confuz prin conţinut şi fără acoperire juridică în sistemul

legislativ de atunci. În 2005, din cauza lipsei obiectivelor de activitate se reorganizează,

Departamentul şi devine direcţie în cadrul Ministerului Culturii şi Turismului.

În prezent, activitatea cinematografică este gestionată de Direcţia arte profesioniste,

învăţămînt artistic şi industrii culturale, din cadrul Ministerului Culturii.

Scopul prezentului proiect de lege este de a elimina deficienţele existente în

reglementările în vigoare, asigurînd un cadru legislativ, care să asigure susţinerea industriei

filmului naţional şi a culturii cinematografice din Moldova, în conformitate cu cerinţele

economiei de piaţă şi normelor europene, la care Moldova şi-a exprimat tendinţa de

racordare, precum şi constituirea/utilizarea eficientă a resurselor financiare necesare

dezvoltării cinematografiei autohtone.

Cinematografia are cîteva particularităţi, de care s-a ţinut cont la elaborarea

prezentei legi, şi anume:

- risc financiar crescut pentru investitorii privaţi, comparativ cu alte domenii;

- "lanţ tehnologic" unic şi specific;

- cicluri de producţie şi distribuţie specifice;

- dependenţa de surse publice de finanţare;

- încărcătură culturală şi promovare, datorită numărului de festivaluri internaţionale de

prestigiu.

Prezenta lege prevede o serie de modificări esenţiale a cadrului juridic, în

conformitate cu normele europene din domeniu, care vor avea un impact deosebit asupra

dezvoltării industriei cinematografice din Moldova.

13

Page 14: Proiect de Lege a Cinematografiei

Noul proiect de lege include noi definiţii, cu care se operează la momentul de faţă,

dar care nu se regăsesc în legea veche (de exemplu: producător, coproducţie, casă de

producţie, etc.). Pentru revitalizarea cinematografiei se vor opera modificări esenţiale şi în

ceea ce priveşte modalitatea de finanţare a filmelor. Astfel, sintagma Comandă de stat a

fost înlocuită cu Finanţarea de stat, fiind modificat întreg sistemul de finanţare a filmului.

Conform prevederilor noii legi, filmele vor fi finanţate în bază de proiecte, conform

Regulamentului de finanţare a cinematografiei. Pentru evitarea costurilor mari de logistică

şi întreţinere (cum se întîmplă la Moldova Film), în detrimentul producţiei, beneficiarii de

sprijin financiar vor fi toate studiourile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova;

De asemenea, actul legislativ prevede constituirea Agenţiei Naţionale a

Cinematografiei pe lîngă Ministerul Culturii ca organ de specialitate în domeniul

cinematografiei, care va avea în subordine două secţii: Registrul Cinematografic şi Arhiva

Naţională de Film. Agenţia va asigura administrarea eficientă, în condiţii de maximă

transparenţă, a resurselor financiare destinate cinematografiei; va asigura evaluarea şi

selectarea, prin concurs, a proiectelor cinematografice şi acordarea sprijinului financiar

pentru producţia de film şi stimularea proiectelor cinematografice; va asigura

implementarea programelor de funcţionare şi dezvoltare a cinematografiei, etc.

Agenţia urmează a fi înfiinţată prin reorganizarea S.A. „Moldcinema”, păstrînd

statele de funcţiune ale acesteia (în număr de 10 persoane). Crearea acestei agenţii, ca

structură separată ar asigura pe deplin activitatea şi funcţionalitatea domeniului, în

comparaţie cu situaţia actuală, în care toate atribuţiile revin Ministerului Culturii, mai

exact, unui singur specialist din minister care patronează domeniul.

Pe termen lung, această lege facilitează apariţia unor noi locuri de muncă,

dezvoltarea unei industrii filmice şi creşterea considerabilă a taxelor vărsate la buget, iar

prin distribuţia internaţională şi festivalieră a filmelor, se aduce un plus de imagine ţării,

contribuind indirect la atragerea investiţiilor.

Cinematografia, ca domeniu audiovizual, contribuie cel mai mult la crearea

identităţii naţionale şi ataşamentului faţă de valorile comune. Prin dezvoltarea

cinematografiei moldoveneşti şi distribuţia unor filme de succes în ţară şi peste hotarele ei,

se formează ideea de apartenenţă la poporul din care faci parte.

14

Page 15: Proiect de Lege a Cinematografiei

Dezvoltarea identităţii naţionale se regăseşte mai ales în Articolul 7 al prezentului proiect

de lege, care prevede traducerea în română a filmelor în cinematografe.

Adoptarea prezentei legi prevede elaborarea unor proiecte de acte normative

suplimentare:

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional al Cinematografiei;

- Regulamentul de finanţare a cinematografiei;

Pentru funcţionarea prezentului act normativ şi a principiilor pe care acesta le enunţă, se

vor opera modificări a le unor articole din:

- codul muncii;

- codul fiscal;

- legea cu privire la import;

- legea cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe;

- legea cu privire la sponsorizare;

Pentru că prezentul proiect de lege vizează restructurarea radicală a unui domeniu

aproape inexistent, este normal să necesite investiţii, dar pe termen lung principiile şi

metodologiile prezentate vor duce la crearea unui domeniu auto-suficient şi viabil din punct

de vedere economic, cu o influenţă mare asupra vieţii culturale, socio-economice şi asupra

ratingului Moldovei pe plan extern.

Boris FOCŞA

Ministru

15