32
Ustanova za obrazovanje odraslih Maestro Cehovska 8/1 Požega Nastavni plan i program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba Obrazovni sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Program osposobljavanja njegovatelj Konačno 7.12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nastavni plan i program osposobljavanja

Citation preview

Ustanova za obrazovanje odraslih MaestroCehovska 8/1PoegaNastavni plan i program osposobljavanja za

obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemonih osoba

Obrazovni sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Poega, listopad 2009. godine1. NAZIV I STUPANJ SLOENOSTI POSLOVA

Skupina i oznaka prema NKZ-u: 5133.13.Razina sloenosti: 2.

Naziv poslova: poslovi njegovatelja/ice starijih i nemonih osoba2. ZNANJA, VJETINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEU ZAVRETKOM PROGRAMAProgram osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice

RB.REZULTAT (biti sposoban...)VJETINEZNANJE

1.prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvanije promjene organizma u procesu starenjaupoznati starost i starenje i razviti vjetinu komunikacije sa starim, nemonim i bolesnim osobamagraa i funkcija ovjejeg tijela kao cjeline; osnove grae i funkcije ovjejeg tijela i ivotnih funkcija za vrijeme bolesti; zdravlje, bolest i uzroci; zarazne bolesti, mikroorganizmi-pojam

2.prepoznati osnovne potrebe korisnika i najee promjene u organizmu u procesu starenja; najee bolesti starijih ljudipruiti emocionalnu podrku starijoj i nemonoj osobi;

primijeniti osnovne elemente komunikacije (sluanje, brinost)osnovne ljudske potrebe - potrebe starijih, nemonih i bolesnih osoba; promjene u procesu starenja

3.komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili tekoe u komunikaciji primijeniti vjetinu kulturne komunikacije;

razviti humani odnos prema bolesnicima/tienicimazapreke u komunikaciji; prepoznati neverbalne poruke u komunikaciji

4.prepoznati aspekte starenjapravilno pristupiti starijoj i nemonoj osobi kod koje se prepoznaju razliiti aspekti starenja osnovni aspekti starenja (fiziki, psihiki, pamenje i zaboravljanje, emocionalni problemi i slino)

5.znati postupati sa starijim ljudima i sa zaraenim bolesnikomprepoznati rizik za pad i komplikacije, suzbijati i sprjeavati infekcijenajee bolesti starijih ljudi i osnove zaraznih bolesti; zadae njegovatelja u radu s izluevinama bolesnika/tienika (iskaljaj, povraeni sadraj, mokraa, stolica); uporaba pljuvanice, bubreaste zdjelice, posude za nudu

6.razviti pozitivne stavove u odnosu na zdravlje, nemo i bolestprimijeniti mjere za ouvanje zdravlja i prevencije bolestiimbenici koji utjeu na zdravlje i pojavu bolesti i/ili nemoi

7.higijenski odravati bolesniku sobu (okolinu bolesnika, krevet, noni ormari, stol za serviranje hrane);

osigurati zdravu mikroklimu i okoli korisnikaprimijeniti postupke higijenskog odravanja prostora i osiguranja odgovarajuih mikroklimatskih uvjeta izgled i mikroklima; naini osiguranja mikroklimatskih uvjeta u bolesnikoj sobi i okolini bolesnika/tienika te razumjeti vanost higijenskog odravanja prostora

8.sprijeiti pojavu infekcija i prepoznati osnovne simptome infekcija;

prema uputi zdravstvenih djelatnika brinuti za bolesnike u izolacijisudjelovati u sprjeavanju infekcije i provoenju izolacije bolesnika pod nadzorom zdravstvenih djelatnika; dezinficirati pribor za njegu i okoline bolesnika/tienika (mehaniki i kemijski)pojam infekcije; intrahospitalne infekcije;

mjere sprjeavanja;

mehanika i kemijska dezinfekcija i sredstva za dezinfekciju

9.namjestiti i presvui korisnikov krevetpravilno namjestiti i presvui krevetstandardni i specijalni krevet; vrste bolesnikog rublja; postupak s istim i neistim rubljem; razvrstavanje rublja, transportna kolica, vree i postupak s inficiranim rubljem (oznake); pravila namjetanja i presvlaenja kreveta s bolesnikom, inkontinentnim bolesnikom/tienikom

10.pomagati korisniku pri kretanju ili kretanju uz pomo pomagala (hodalice, tapovi, take, sobna kolica, nosila), namjetanju u krevetu, promijeniti poloaj, prenositi prema procjeni medicinske sestre, sprjeavati komplikacije; pomoi pri ustajanju, iskaljavanju, vjebanjupridravati korisnika pri hodu ili mu dodavati pomagala; pomagati pri koritenju pomagala i invalidskih kolica; pomoi pri promjeni poloaja i sprjeavanju komplikacija od dugotrajnog leanjaosnove kretanja starijih i nemonih osoba; naini osiguravanja udobnosti poloaja; osobna pomagala za kretanje; osnove komplikacija dugotrajnog leanja; antidekubitalna sredstva i pomagala

11.odravati osobnu higijenu tijela bolesnika/tienika ili pomagati u odravanju osobne higijene;

provoditi depedikulacijupomagati u odravanju osobne higijene (umivanje, pranje, kupanje, pranje kose, zubi, genitalija, pranje ruku prije i poslije obroka i nakon obavljene nude); pripremati i odlagati pribor za osobnu higijenu, sudjelovati u odravanju osobne higijene nepokretnih i inkontinentnih bolesnika prema procjeni i nalogu medicinske sestre: higijena zubi i umjetnog zubala; pomoi sestri u njezi nepokretnih korisnikavanost odravanja osobne higijene bolesnika/tienika;

osnove o sredstvima za umivanje, pranje, kupanje i njegu; znati pravila sigurnosti pri umivanju, kupanju, pranju i depedikulaciji

12.pomagati korisniku pri odijevanju i razodijevanju;

odijevati gapomoi korisniku pri odijevanju, razodijevanju, obuvanju i skidanju odjee i obuepravila odijevanja i obuvanja

13.pripremati korisnika za hranjenje i hraniti ga ako nema smetnje gutanja, vakanja ili disanjapomagati pri smanjenoj mogunosti hranjenja, hraniti nepokretne bolesnike/tienike; pomagati pri uzimanju tekuineosnove prehrane starijih, bolesnih, pokretnih i nepokretnih korisnika; dnevne potrebe organizma za hranom i tekuinom

14.voditi korisnike (prema potrebi na nunik), nepokretnima dati posude za nudu, mijenjati pelene i slinoistiti i odravati posude za nudu ili sani-kolica, mijenjati pelene, dezinficirati prostor; pravilno odravati osobnu higijenu korisnikaosnove o izluivanju stolice, urina i drugih izluevina iz organizma-eliminacija

15.pratiti i prevoziti bolesnika na dijagnostike pretrage i prenositi materijal u laboratorijistiti i odravati posude za nudu ili sani-kolica, mijenjati pelene, dezinficirati prostor; pravilno odravati osobnu higijenu korisnikanain postupanja i uvanja materijala za pretrage;

16.sudjelovati u presvlaenju, ureivanju i oblaenju umrlog; primjereno i etino postupati s umrlim pomagati u poslovima pranja, ureivanja i oblaenja umrle osobe; obavljati pomone poslove kod postupka s umrlom osobom i transportom; obavljati postupak sa stvarima umrle osobe i organizirati transportproces umiranja i osnovni postupci s umrlom osobom

17.pruiti prvu pomorazviti vjetine pruanja prve pomoi osnovna znanja pri pruanju prve pomoi, sadraj ormaria ili kutije prve pomoi

18.razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje postavlja zdravstveno/medicinsko osobljerazviti kulturno-higijenske navike, savjesnost, urednostrazlike izmeu poslova pomonog osoblja i kompetencija profesionalaca

19.provoditi mjere zatite na radu i odabrati prikladnu zatitnu odjeu te alat i pribor provoditi mjere zatite na radu i odabrati prikladnu zatitnu odjeu te alat i pribormjere zatite na radu; rad na siguran nain; odabir zatitne odjee i obue te odgovarajuih zatitnih sredstava

20. raditi na primjeren nain u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi; primijeniti poslovni bonton; uvaavati temeljna prava ovjekaraditi na primjeren i kulturan nain s bolesnikom/tienikom; osobna higijena i izgled njegovatelja/ice; noenje zatitne odjee i pravilna uporaba, uvanje tajne, ponaanje za vrijeme obavljanja dunosti vrste zdravstvenih i socijalnih ustanova; osnove o organizaciji i djelokrugu rada, kuni red i posebnostima ustanova; definicija etike i obveza uvanja tajne

3. UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemonih osoba moe se upisati osoba koja ima:- zavrenu osnovnu kolu

- 18 godina

- lijeniko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Osoba mora biti psihiki stabilna (rad s bolesnima, nemonima, umiruima, izloenost emocionalnom stresu) i dobre psihofizike kondicije (podizanje, noenje, premjetanje bolesnika/tienika). Radi se stojei, u smjenama te nou.

4. TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat e se redovitom ili konzultativnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u uionici ustanove, vjebe se izvode 50 sati u specijaliziranoj uionici opremljenoj za vjebe i praktini dio programa u trajanju od 280 sati koji se izvodi u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktinoj nastavi nadzirat e mentor, u pravilu via medicinska sestra s poloenim strunim ispitom i najmanje tri do pet godina radnog iskustva u zdravstvenoj, odnosno socijalnoj ustanovi. Prednost pri izboru mentora ima osoba s poloenim dopunskim pedagoko-psiholokim i didaktiko-metodikim obrazovanjem.5. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

5.1. NASTAVNI PLAN

Redni brojNastavni predmetBroj sati

P VJ PN UKUPNO

1.Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije30 30

2.Njega starijih, nemonih i bolesnih osoba130 30 80 240

3.Zatita na radu i prva pomo10 20 30

4.Praktina nastava i praktian rad u zdravstvenoj i/ili socijalnoj ustanovi 200 200

UKUPNO170 50 280 500

P= predavanja (u uionici ustanove)

VJ= vjebe (specijalizirana uionica za izvoenje vjebi)

PN=praktina nastava (u zdravstvenoj i socijalnoj ustanovi)

5.2. NASTAVNI PROGRAM

5.2.1. Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije (predavanja: 30 sati)Nastavna cjelina Nastavni sadraj

Zdravlje i bolestDefinicija zdravlja i bolesti /SZO/.

Osnovni pojmovi i podjela medicine.

Definicija njege bolesnika i razlika njege od zdravstvene njege.P 5

StarostDefinicija gerontologije i starosti /SZO/.

Podjela starosti: kronoloka i bioloka starost.

Znakovi starosti i starenja (fiziki, psihiki, pamenje i zaboravljanje, emocionalni problemi i slino).P 5

Osnove anatomije i fiziologije organskih sustava Imenovati organe, organske sustave i njihove dijelove.

Definirati grau i funkciju ovjejeg tijela kao cjeline i opisati odvijanja ivotnih funkcija organskih sustava za vrijeme bolesti.

Osnove anatomije i fiziologije srano-ilnog, dinog, probavnog, endokrinog, mokranog i lokomotornog sustava.

Osnove anatomije i fiziologije krvi i krvotvornih organa.P 10

Fizioloke i patofizioloke promjene u starostiFizioloke promjene na organskim sustavima u starijih osoba (promjene na sranom i krvoilnom sustavu, dinom sustavu, probavnom sustavu, mokranom sustavu i spolnim organima, endokrinom sustavu).

Razlikovanje fiziolokih promjena od patolokih.

Najee promjene i bolesti starijih ljudi.

Osnove zaraznih bolesti.P 10

5.2.2. Njega starijih i nemonih te bolesnih osoba (130 sati predavanja, 30 sati vjebi, 80 sati praktine nastave-ukupno 240 sati)Nastavna cjelina Nastavni sadraj

Uvod u zanimanjeZanimanje njegovatelj/ica starijih i nemonih osoba.

Djelokrug rada njegovatelja/ice starijih, nemonih i bolesnih osoba.

Zdravstveni i socijalni djelatnici u lijeenju i skrbi o starijim osobama. Suradnja sa zdravstvenim i socijalnim djelatnicima.

Zdravstvene i socijalne ustanove te kuna njega.

Organizacija rada u zdravstvenim i socijalnim ustanovama za starije osobe.

Kuni red.

Prostorije u ustanovi.P 8

PN 2

Zdravi okoli i mikroklimaPostupci osiguranja zdrave mikroklime (zidovi, podovi, osvjetljenje, temperatura i svjeina zraka, prozraivanje sobe/prostora u kojem boravi starija osoba).

Estetsko ureenje i higijensko odravanje okolinog prostora starije osobe.

P 8

PN 4

InfekcijaPojam infekcije (definicija i uvjeti potrebni za nastanak).

Intrahospitalne infekcije (definicija, mjere spreavanja te sudjelovanje u spreavanju njihova nastanka).P 5

Borba protiv infekcijeDefinicija pojmova dezinfekcije.

Metode i primjena dezinfekcije (mehanika, kemijska, termika).

Izolacija, mjere izolacije.

Osnovni pojmovi antisepse, asepse i sterilizacije.P 5

VJ 4

PN 8

Bolesniki krevet Vrste bolesnikih kreveta.

Izgled, dijelovi.

Posteljno rublje i postupak s njime.

Namjetanje i presvlaenje kreveta bez osobe i s osobom u njemu.

Promjena poloaja korisniku u krevetu.P 2

VJ 5

PN 8

Zauzimanje povoljnog poloaja tijelaAktivni, pasivni i prisilni poloaj u krevetu.

Promjena poloaja u krevetu.

Osiguravanje udobnosti poloaja.

Pomo pri ustajanju i lijeganju/sjedenju, koritenju stuba, ulasku i izlasku iz kade, osobnog vozila i sl.P 3

VJ 4

PN 4

Koritenje pomagalaOsobna pomagala pri hodanju i kretanju (tap, taka, tapovi, sobna kolica, hodalica, invalidska kolica, nosila),

namjetanje u bolesnikom krevetu.

Pomagala u odravanju osobne higijene-drai u kupaonici i nuniku, sanitarna kolica i nona posuda.

Pomagala pri mijenjanju poloaja u krevetu trapez, ljestve, uzde.P 5

PN 4

Fizioloke promjene na koi starije osobeKoa i sluznica. Fizioloka atrofija koe. Smetnje u pigmentaciji.

Pruritus senilis. Verrucae seniles.

Promjene obraslosti koe dlakama i kosom.

Promjene na noktima.P 3

PN 2

Osobna higijenaOsobna higijena (umivanje, pranje, kupanje, pranje kose, zubi, genitalija). Pranje ruku. Obavljanje nude.

Priprema, odlaganje, higijensko odravanje i dezinfekcija pribora za osobnu higijenu. Provedba i odravanje osobne higijene nepokretnih i inkontinentnih bolesnika.

Pranje kose, depedikulacija.

Suradnja i nalog medicinske sestre.P 10

VJ 7

PN 8

Zatita koe i sluznica u starije osobe Postupak tuiranja starije i nemone osobe.

Kupanje u kadi starije i nemone osobe.

Njega kose i brade.

Brijanje brade i brkova.

Njega noktiju.

Higijena zuba i umjetnog zubala.

Sredstva za masau i postupak masae lea i gluteusa.

Umivanje i pranje ruku, zubi i genitalija nepokretnoj osobi.

Pomo pri kupanju tee pokretne osobe u krevetu.

Toaleta perianalnog podruja.

Dekubitus - osnovne informacije.P 10

PN 8

Odijevanje i razodijevanjeOdjea i obua.

Higijena odjee i obue.

Postupci pri odijevanju i razodijevanju.

Higijena obue.

Postupci kod obuvanja i skidanja obue.

Suradnja i nalog medicinske sestre.P 3

VJ 2

PN 3

Osnovna naela zdrave prehraneOsnovni sastojci prehrane (ugljikohidrati, bjelanevine, masti, minerali, vitamini) i njihova funkcija u organizmu.

Piramida zdrave prehrane.

Prehrambena pravila za starije osobe.

Pravilna priprema hrane.P 5

Unos hraneDnevne potrebe organizma za hranom.

Raspored obroka.

Estetsko serviranje obroka.

Pomo pri hranjenju bolesnika koji nema smetnje gutanja i vakanja.

Suradnja i nalog medicinske sestre.P 5

PN 3

Unos tekuineDefinicija pojmova hidracije i dehidracije te prepoznavanje znakova dehidracije.

Dnevne potrebe organizma za tekuinom.

Pomo pri uzimanju tekuine na usta.

Suradnja i nalog medicinske sestre.P 5

PN 2

Osnovna naela koritenja lijekovaOsnovne informacije o oblicima lijekova, uzimanju lijekova na usta i mogue nuspojave.

Suradnja i nalog medicinske sestre ili lijenikaP 3

Osnovni pokazatelji zdravlja i bolesti u starijih i nemonih osobaNaini prepoznavanja promjena na koi i sluznicama.

Definiranje stanja svijesti te prepoznavanje poremeaja svijesti.

Osnovne informacije o krvnom tlaku i pulsu te mjerenju krvnog tlaka i pulsa.

Osnovne informacije o tjelesnoj temperaturi i mjerenju temperature tijela.

Prepoznavanje opeg pogoranja stanja starije i nemone osobe (urno izvjetavanje mjerodavne strune osobe).

Umirui i uoavanje karakteristinih promjena.

Sigurni znakovi smrti.

Postupak s umrlom osobom i transport, postupak sa stvarima umrle osobe. P 10

VJ 2

PN 3

Izluivanje -eliminacija otpadnih tvariUporaba nunika.

Uporaba none posude, sani-kolica. Pranje i dezinfekcija.

Zatvor stolice i proljev.

Povraanje i osnovni postupak pomoi kod povraanja.

Pravilno odravanje osobne higijene bolesnika/tienika.

P 4

PN 4

Inkontinencija mokrae i stoliceInkontinencija mokrae (urina).

Inkontinencija stolice.

Postupak zamjene pelene i uloka.

Krevet inkontinentne osobe.

Presvlaenje kreveta i dezinfekcija.P 4

VJ 3

PN 4

Potekoe u prehrani starijih i nemonih osobavakanje hrane, oteeno zubalo, bezubost - rjeavanje potekoa.

Nepravilan unos hrane i tekuine-rjeavanje potekoa (izvjetavanje nadlene strune osobe).

Indeks tjelesne mase i opseg struka, visina i tjelesna teina.

Debljina i pothranjenost u starijih osoba.P 5

PN 4

Osiguravanje sigurnog okoliaSpreavanje padova.

Siguran i prilagoen namjetaj.

Skliskost podova.

Signalni ureaji za komunikaciju.

Izlaganje loim vremenskim uvjetima i tetnim vanjskim utjecajima (vlaga, studen, propuh, buka, nagle vremenske promjene, oneien zrak, prometne guve) te izbjegavanje njihova tetnog utjecaja na stariju osobu.P 3

PN 2

Osnovne ljudske potrebeDefinicija i podjela potreba - osnovne, primarne, fizioloke i psihike.

Osnovno o teoriji potreba (Maslow, Glaserr).P 2

Komuniciranje meu ljudima, starijim i nemonim osobama

i s bolesnicima

/tienicimaOsnovni pojmovi u komunikaciji meu ljudima.

Zapreke u komunikaciji; verbalna i neverbalna komunikacija.

Znaaj prepoznavanja neverbalnih poruka i znakova.

Senzorno-percepcijski poremeaji u starijih osoba vid, sluh, njuh, opip (osnove).

Komuniciranje sa starijim osobama koje imaju oslabljeni vid i sluh (pravilna komunikacija), hipohondrija, anksioznost, fobija, opsesija (definicija i prepoznavanje).

Definicije, osnovni pokazatelji i prepoznavanje konfuznih stanja, depresije, demencije, Alzheimerove bolesti.

Komunikacija s bolesnicima/tienicima i zdravstvenim/socijalnim djelatnicima.P 5

PN 4

Primjena komunikacije u sprjeavanju fizike dekompenzacije Fizike promjene: izostanak higijene, nepravilna prehrana, nezdrave navike, zanemarivanje kontrolnih pregleda i pretraga, neredovito uzimanje lijekova, tjelesna hipoaktivnost i neaktivnost, neprovoenje ili izbjegavanje radne terapije.P 2

Primjena komunikacije u sprjeavanju psihike dekompenzacije Osnovne promjene umnih sposobnosti: inteligencija, pamenje, uenje; nagle promjene u nainu ivljenja, stresni podraaji i situacije, slaba komunikacija s okolinom, izoliranost, udovitvo, naputenost, promjena osobnog imida, gubitak samopotovanja i samopouzdanja.P 2

Primjena komunikacije u sprjeavanju socijalne izolacije imbenici koji pogoduju pojavi socijalne izolacije, ekonomska nesigurnost, ovisnost o tuoj pomoi, promjene u socijalnim ulogama i odnosima.P 2

Frustracije i obrambene reakcijeObrambene reakcije na frustracije (osnovno o agresiji, regresiji, represiji, povlaenju, matanju, kompenzaciji, sublimaciji, identifikaciji, racionalizaciji, projekciji).P 2

Aspekti starenjaUmne sposobnosti starijih osoba: inteligencija, pamenje, uenje, rjeavanje problema, donoenje odluka.

Psiholoke promjene vezane uz percepciju, menopauzu i andropauzu; odlazak u mirovinu.

Stres u starijoj dobi; emocionalni problemi: naputenost, izoliranost, osamljenost.

Kronina ovisnost u starijih osoba: alkoholizam, puenje, nezdrave navike (pristup starijim osobama).P 2

Etika Definicija etike (i primjena u praksi).

Poslovni bonton u komunikaciji sa starijim i nemonim osobama te lanovima njihovih obitelji, kultura ophoenja s drugom osobom i sa zdravstvenim djelatnicima.

Obveza uvanje tajne (i primjena u praksi).P 5

Vj 3

PN 3

GeroprofilaksaDefinicija pojma geroprofilakse.

Primarna i sekundarna prevencija geroprofilakse.

Fizika, psihika i socijalna dekompenzacija u starijih osoba.P 2

5.2.3. Zatita na radu i prva pomo (10 sati predavanja, 20 sati vjebi))Zatita na raduMjere zatite na radu.

Pravilnici o zatiti na radu i protupoarnoj zatiti.

Opasnosti od elektrinog udara, otrovnih tvari, zraenja, medicinskih preparata i oprema, poara, nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta.P 3

Mjere osobne zatite i zatite starijih i nemonihZatitna odjea (primjena u praksi).

Sredstva osobne zatite maska, rukavice, pregaa.

Pravilno pranje ruku.

Tjelesni napori pri radu.

Mjere i naini zatite starijih i nemonih osoba.P 2

VJ 15

Sprjeavanje nesrea i postupci prve pomoiOsnovni postupci prve pomoi - boni poloaj, Heimlichov hvat, tehnika oivljavanja - umjetno disanje (usta-nos, usta-usta) i vanjska masaa srca, uganua i prijelomi, zaustavljanje krvarenja, opekotine i smrzotine, strujni udar, ok.

Sadraj ormaria i kutije prve pomoi.

Slube i ustanove za pruanje pomoi starijim osobama.P 5

VJ 5

5.2.4.Praktina nastava i praktian rad u zdravstvenoj i socijalnoj ustanovi (200 sati: od toga 100 sati u zdravstvenoj i 100 sati u socijalnoj ustanovi))Nastavna cjelinaNastavni sadraji

Njegovatelj/ica starijih i nemonih osobaPrepoznati djelokrug rada svojeg zanimanja.

Promicati kvalitetniji i humaniji ivot starijih osoba.PN 10

Starenje i bolestPrepoznati fizike promjene na organskim sustavima u starijoj dobi.

Razlikovati fizioloke od patolokih zbivanja na organskim sustavima u starijoj dobi.

Prepoznati pogoranja i pozvati pomo.PN 10

Ustanove za brigu o starijim i nemonim

osobama i organizacija radaVrste zdravstvenih i socijalnih ustanova; osnove o organizaciji i djelokrugu rada, kuni red i posebnostima ustanova; definicija etike i obveza uvanja tajne.PN 10

Zatita i sigurnost na raduProvoditi mjere zatite na radu.

Provoditi rad na siguran nain.

Provoditi mjere osobne zatite i zatite starijih i nemonih osoba.

Provoditi mjere sprjeavanja infekcija.

Sudjelovati u sprjeavanju intrahospitalnih infekcija.PN 20

Osiguranje zdravog i sigurnog okoliaEstetski urediti i higijenski odravati okoli starije osobe.

Osigurati mikroklimatske uvjete u prostoriji za boravak starije i nemone osobe.

Primijeniti metode dezinfekcije.PN 20

Vanjski izgled - promatranje, uoavanje promjena i izvjetavanje mjerodavnih osobaPromatrati vanjski izgled starijih i nemonih osoba.

Uoiti promjene na koi i sluznicama.

Uoiti promjene u pokretljivosti starije i nemone osobe i o tome obavijestiti mjerodavne strune osobe.

Prepoznati dekubitalne promjene.

Obveza obavjetavanja mjerodavnih strunih zdravstvenih osoba/medicinska sestra.PN 5

Pokazatelji bolesti u starijih i nemonih osobaUoiti poremeaj svijesti i o tome obavijestiti nadlene strune osobe.

Izmjeriti temperaturu, puls i krvni tlak, uoiti odstupanja od fiziolokih vrijednosti i o tome obavijestiti mjerodavne strune osobe.PN 5

Pomo pri kretanjuPrepoznati smanjenu ili onemoguenu pokretljivost.

Pruiti pomo pri ustajanju iz kreveta, lijeganju, promjeni poloaja.

Pruiti pomo pri izlasku iz kade, osobnog vozila.

Pruiti pomo pri kretanju uz pomagala.PN 10

Bolesniki krevetNamjestiti krevet i presvui rublje pokretnim i nepokretnim starijim i nemonim osobama.

Osigurati povoljan poloaj i udobnost u krevetu.

Namjetanje kreveta, presvlaenje rublja inkontinentnim starijim i nemonim osobama.PN 15

Sprjeavanja padova i ozljeivanjaPrimijeniti mjere prevencije pada i ozljeivanja starije i nemone osobe.

Osigurati pomo i pomagala pri kretanju.

Osigurati zatitne ograde na krevetu dezorijentiranim osobama i osobama poremeene svijesti.

Primijeniti mjere za sigurnost starije i nemone osobe u njezinoj okolini (ukloniti viak namjetaja i slino).PN 6

Prva pomoPrimijeniti osnovne postupke prve pomoi u sluaju ugroenosti ivota starije i nemone osobe (boni poloaj, umjetno disanje, masaa srca, zaustavljanje krvarenja, uganua, prijelomi, strujni udar, opekotine, smrzotine, ok, Heimlichov hvat) i obavijestiti slubu za hitnu medicinsku pomo.PN 6

Osobna higijena starijih i nemonih osobaRazvijati higijenske navike (istoa tijela, ruku, kose, zubi, proteze, odjee, obue).

Pruiti pomo pri obavljanju osobne higijene (umivanje, kupanje u kadi, tuiranje, njega kose, noktiju, brijanje).

Pratiti redovitost obavljanja osobne higijene.

Umivati i prati ruke nepokretnoj osobi.

Obavljati toaletu perianalnog podruja.

Primijeniti mjere zatite koe i sluznica.

Pomoi pri odijevanju, razodijevanju, obuvanju i izuvanju starije i nemone osobe.

Kupati tee pokretnu/nepokretnu osobu pod nadzorom strune osobe.PN 20

Unos hrane i tekuinePrepoznati probleme u prehrani starije i nemone osobe.

Servirati obrok.

Pripremiti starije i nemone osobe za hranjenje.

Usitniti hranu kod problema sa vakanjem hrane.

Osigurati tekuu i kaastu hranu kod problema gutanja.

Pomoi pri hranjenju i uzimanju tekuine.

Hraniti osobe koje nisu u mogunosti jesti same.

Osigurati dovoljan unos tekuine ako nije kontraindicirano.

Prepoznati znakove dehidracije.

Uoiti debljinu ili pothranjenost i obavijestiti mjerodavne osobe o tome.

Pratiti redovitost uzimanja obroka i tekuine.

Uoiti promjene i o tome obavijestiti mjerodavne strune osobe.PN 10

Eliminacija - izluivanje otpadnih tvariPomagati starijim i nemonim osobama pri eliminaciji otpadnih tvari.

Dati nonu posudu ili sanitarna kolica.

Pratiti izgled i uestalost stolice i mokrae.

Prepoznati inkontinenciju, retenciju, opstipaciju, proljev, patoloke primjese i o tome obavijestiti nadlenu strunu osobu.

Promijeniti pelenu ili uloak kod inkontinencije.PN 15

GeroprofilaksaPoticati na pozitivno zdravstveno ponaanje.

Uoiti nezdravstvena ponaanja starijih i bolesnih osoba.

Uoiti pojavu fizikih i psihikih promjena i obavijestiti nadlene strune osobe.

Provoditi radnu terapiju, rekreaciju.PN 5

Animacija korisnikaPoticati na razne oblike razonode, hobije, kulturne, drutvene i vjerske aktivnosti.PN 4

Lijekovi i pretrageNadzirati uzimanje lijekova na usta.

Podsjeati na redovne kontrole kod lijenika.

Obavjetavati zdravstveno osoblje.PN 3

Promjene kod starijih, nemonih i bolesnih osobaPrepoznati smanjenu sposobnost reakcije, pamenja, koncentracije, emocionalne nestabilnosti, prosuivanja i izraavanja.

Prepoznati gubitak pamenja.

Uoiti poremeaje psihikog zdravlja i obavijestiti mjerodavne strune osobe.PN 7

KomunikacijaUsvojiti pravila dobre i uspjene komunikacije.

Prepoznati prepreke u komunikaciji.

Prepoznati poruke neverbalne komunikacije.

Aktivno sluati stariju i nemonu osobu.PN 7

Njega umirueg bolesnika i postupak s umrlimOsigurati uvjete za dostojanstveno umiranje uz nadzor strune osobe.

Osigurati prisutnost bliskih osoba.

Provesti njegu umirueg i postupak nakon smrti uz nadzor strune osobe.PN 6

Etika i moral

Potovati starije i nemone osobe.

Poticati dobre meuljudske odnose.

uvati profesionalnu tajnu.

Razvijati empatiju.

Pruati emocionalnu potporu staroj i

nemonoj osobi.PN 6

6. MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOENJE PROGRAMA

Ustanova zadovoljava prostorne uvjete propisane Pravilnikom o standardima i normativima te nainu i postupku utvrivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih: posjeduje uionicu ope namjene, specijaliziranu uionicu za izvoenje vjebi, sanitarni vor, prostorije za nastavnike i administrativno-tehniko osoblje i prostor za arhivu.

Uionice su opremljene potrebnom kolskom opremom, suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima za teorijsku nastavu i specijaliziranom opremom potrebnom za vjebe.

Praktini dio izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi pod nadzorom mentora. Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu kao uvjet pristupanja zavrnom ispitu.7. KADROVSKI UVJETI ZA IZVOENJE PROGRAMARBNASTAVNA CJELINANASTAVNIK

1.Osnove gerontologije, anatomije i fiziologijelijenikdoktor medicine s poloenim strunim ispitom

2.Njega bolesnikavia medicinska sestra s poloenim strunim ispitom, najmanje 5 godina radnog iskustva i pedagoko-psiholoko obrazovanje

3.Zatita na radu i prva pomolijenikdoktor medicine s poloenim strunim ispitom, via medicinska sestra

4.Praktini diovia medicinska sestra s poloenim strunim ispitom, najmanje 5 godina radnog iskustva i pedagoko-psiholoko obrazovanje

8. LITERATURA

Za nastavnike:

Keros, P., Andreis, I., Gamulin, M.: Anatomija i fiziologija, K Zagreb, 1995.

Prli, N.: Zdravstvena njega, K, Zagreb, 1999.

Volner, Z.: Opa medicinska bakteriologija s epidemiologijom i imunologijom, K Zagreb, 1996.

Falievac, J.: Zarazne bolesti, Medicinska naklada, Zagreb, 1991.

Vnuk, V.: Urgentna medicina, Alfa Zagreb, 1990.

Sklepi, S.: Hitni medicinski postupci, Varadin 1996.

Zelmanovi, .: Ilustrirani bonton i protokol, SNI, Zrinski, Zagreb, 1985.

Za polaznike je na temelju gore navedene literature izraena skripta/nastavno pismo.

9. NAIN EVALUACIJE PROGRAMAPolaznik na uvid predaje dnevnik rada.Zavrna provjera obuhvaa:

provjeru sadraja potrebnih za samostalno obavljanje poslova njegovatelja/ice

provjeru praktinih vjetina.

1. Struni sadraj:

organizacija rada u zdravstvenim i socijalnim ustanovama

temeljna prava ovjeka/bolesnika

djelokrug rada njegovatelja/ice

osnove komunikacije (oslovljavanje, ponaanje, kultura ophoenja s bolesnikom/tienikom i njegovom obitelji)

zatita na radu

bolesnika soba

sprjeavanje infekcija (pojam infekcije i dezinfekcije, metode dezinfekcije)

zadae njegovatelja/ice u provedbi osobne higijene

zadae njegovatelja/ice u njezi umirueg bolesnika

osnove bolesti i prva pomo.

2. Provjera praktine vjetine

Zavrna provjera obuhvaa pripremu pribora i izvoenje najmanje dva zahvata iz

djelokruga rada njegovatelja/ice:

pripremu i uporabu zatitne radne odjee i obue

pranje ruku

pripremu posteljnog rublja za presvlaenje bolesnikog kreveta (bez bolesnika i s bolesnikom)

postupak s neistim rubljem

pripremu pribora za kupanje, pranje kose, njegu zubi (zubala) i izvoenje zahvata

promjenu poloaja u krevetu, pomo pri ustajanju, premjetanju iz kreveta na stolac

pripremu pribora, dezinficijensa i provedbu mehanike i kemijske dezinfekcije (povrina, kreveta, pribora za njegu, pljuvanice, bubreastih zdjelica, posuda za nudu i dr.).Zavrna provjera programa osposobljavanja provodi se u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi.

Zavrnu provjeru provodi povjerenstvo (3 lana):

- dva iz kole/ustanove za obrazovanje odraslih

- jedan lan iz zdravstvene ili socijalne ustanove.O zavrnoj provjeri vodi se zapisnik.

10. UVJERENJE

Nakon to je polaznik zadovoljio na zavrnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju.