Click here to load reader

Profesorji - uni-lj.si

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Profesorji - uni-lj.si

Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
502
Profesorji ...
Seznami so sestavljeni po dostopnih podatkih razmeroma slabo hranjenega arhivskega gradiva. Avtorji seznamov so opravili zahtevno delo po najbolj- ših moeh, pri emer je uredniška odloitev, da jih ohranimo tako, kot so jih narekovale okolišine arhiviranja: za starejše obdobje predavateljev seznam sledi letnim poroilom (al šele od leta 1929 naprej), za novejše obdobje abe- cednemu redu, pri dijaki/nja/h letnicam diplome.
Konservatorij 1919–19391
IME IN PRIIMEK PREDMET ZAPOSLITEV LETO Matej Hubad solo petje ravnatelj,
imenovani 1927–33
imenovani 1927–38
Janko Ravnik klavir, korepeticije imenovani 1919–38 Jan Šlais violina, komorna
igra imenovani 1921–39
dodeljeni, im. (1931)
1933–39
Karel Rupel violina imenovani 1933–38 Pavel Šivic klavir imenovani 1935–38 Marjana Mahkota klavir, teorija imenovani 1936–38 Marta Dolejš klavir dravno 1926–36 Ivana Fedransperg solo petje dravno, im. (1931) 1929–38 Karol Jeraj violina, komorna
igra godal, ork. dravno, im. (1932) 1929–39
Vida Šešek klavir dravno 1926–39 Lucijan Marija Škerjanc
teoretski predmeti, organologija
Marija Švajgar – Šmalc
1927–39
Profesorji
503
IME IN PRIIMEK PREDMET ZAPOSLITEV LETO Josip Vedral violina, klavir,
teorija dravno 1921–29
nastavljeno, im. (1931)
Emerik Beran klavir, violonelo nastavljeno 1929–36 Karmela Kosovel klavir nastavljeno 1929, 30 Ivan No klavir nastavljeno 1929–31,
1937 Ema Nolli klavir nastavljeno 1918–29 Vida Hribar–Jeraj violina nastavljeno 1929–39 Josip Pavi klavir nastavljeno, hon.,
(1939) 1926–37, 1939
klavir, zbor nastavljeno 1929–39
Vanda Wistinghausen
nastavljeno 1926–34
Avgust Ivani violina nastavljeno 1930–39 Viktor Šonc klavir, solo petje,
teorija, mlp nastavljeno 1930–39
Pavla Kanc klavir nastavljeno 1931, 32 Pia Menardi klavir nastavljeno 1931–34 Rija Reger klavir nastavljeno 1931–33,
1939 Franjo Stani violina nastavljeno, hon.,
(1939) 1926, 1931– 37, 1939
Marica Vogelnik klavir nastavljeno 1931–37 Leon Pfeifer violina nastavljeno, hon.,
(1938) 1932, 1936–39
1933–38
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
504
IME IN PRIIMEK PREDMET ZAPOSLITEV LETO Rua Šlais klavir nastavljeno 1926–37 Ladka Bajc klavir nastavljeno 1934–37 Rudolf Pilih harmonika nastavljeno, hon.,
(1939) 1934–37, 1939
Hrašovec Silva klavir nastavljeno 1935–39 Gallatia Reinhold klavir nastavljeno 1937 Ria Roeger klavir nastavljeno 1937 Boena Šaplja klavir nastavljeno 1937 Vinko Šušterši violina, teorija,
harmonija nastavljeno, hon., (1939)
Mira Vakselj otroški ples nastavljeno 1937 Anton Balatka korepeticije honorarno 1929 Josip Bauer tolkala honorarno 1929–31 Julij Betetto solo petje,
gledališe honorarno, v. d. ravn.
1922–30, 1933–39
Bohomil Beza flavta honorarno 1929–30 Anton Josip Breila oboa honorarno 1929–31 Anton Dolinar glasbena estetika honorarno 1929 Peter Golovin balet honorarno 1929–38 Franc Karas trobenta, pozavna,
komorna igra honorarno 1929–39
Josip Kreisinger kontrabas honorarno 1929, 30 Vaclav Laun klarinet, komorna
igra za les honorarno 1926–39
Josip Mantuani (Dr) glasbena zgodovina honorarno 1926–33 Anton Neffat operna šola,
korepeticije honorarno 1929–34
Mirko Poli orkester konservatorija
honorarno 1926–38
operna šola honorarno 1929–35
Franc Volovšek rog honorarno 1929–30 Slavko Korošec flavta honorarno 1930–39 Osip Šest deklamacija,
dramska igra honorarno 1930–38
Andro Kuljiš italijanšina honorarno 1930–31 Stanko Leben italijanšina,
francošina honorarno 1931
Janeek Jaroslav oboa honorarno 1932 Bohomil Koovski tolkala honorarno 1932–34 Robert Lukas rog honorarno 1932–33 Rado Migli fagot, akustika,
gregorijanski koral honorarno 1931–38
Josip Prezelj francošina honorarno 1931–32 Mirko Pugelj solo petje honorarno 1932–36 Mirko Rupelj (dr.) srbohrvašina honorarno 1926,
1931–32 Danilo Švara (dr.) korepeticije honorarno 1931–38 France Veber (dr.) psihologija – uni.,
prof., honorarno 1933–34
Feliks Moravec rog honorarno 1934–38 Dragoljub ivanovi kontrabas honorarno 1934–37 Ciril Debevec op. dram in reija honorarno 1935–37 Rihard Kocjan oboa honorarno 1935–36 Bogomir Leskovic elo, korepeticije honorarno 1935–37 Pavla Lovše solo petje honorarno 1918,
1935–38 Josip Pokorny fagot honorarno 1935–36 Matija Tomc orgle honorarno 1935–39 Franc upevc solo petje honorarno 1935–37 Vilko Ukmar estetika, glasbena
zgodovina honorarno 1936–38
Hugo Mašer oboa honorarno 1937
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
506
IME IN PRIIMEK PREDMET ZAPOSLITEV LETO Gustav Müller elo honorarno 1937–39 Robert Primoi operna šola honorarno 1937–38 Josip Bareš oboa honorarno 1938–39 Pavel Godina kontrabas honorarno 1938 Zorka Brada klavir honorarno 1939 Karel Dernovšek klavir honorarno 1939 Manica Mahkota klavir, teorija,
intonacija honorarno 1939
Marta Osterc klavir honorarno 1939 Stanko Prek kitara honorarno 1939 Leopoldina Torelli pisarna 1929–39 Julka Banovec–Strniša
pisarna 1929–37
Karel Mahkota pisarna 1939 Adela Legiša pisarna 1939 Anton Novak sluga 1929–37 Ana Torelli sluiteljica 1929–39 Ivan Brezovšek klavir, teoretini
predmeti imenovani
Jaroslava Chlumecka
imenovani
Julij Vunek violonelo imenovani Marij Kogoj klavir suplent –1921 Marija Macher klavir suplent 1926– Vida Sešek klavir Suplent Niko Štritof klavir, violina, zbor,
orkester suplent 1926–
Marija Schweiger klavir suplent 1919–23 Franc Buar solo petje stalni uitelj Rudolf Paulus violonelo, klavir stalni uitelj Ivanka Negro Hrast solo petje stalni uitelj
Profesorji
507
IME IN PRIIMEK PREDMET ZAPOSLITEV LETO Jelica Sadar klavir stalni uitelj Luka Kramolc gl. teorija,
mladinsko petje zaasni uitelj
mladinsko petje zaasni uitelj
Egivij Franzot violina zaasni uitelj Karel Sancin violina zaasni uitelj Stanislav Hajek violina zaasni uitelj Pavel Kozina solo petje, zbor zaasni uitelj Marta Dolejš klavir honorarno Velimir Dozel klavir pogodbeni Ladislav erny violina, viola honorarni profesor Zdenka Naprstek klavir honorarni profesor Amalija Šmirovs klavir honorarni profesor Rihard Zika violina honorarni profesor Vladimir Zika violonelo honorarni profesor Berta Pap–Stockert solo petje honorarni profesor Anton Breznik slovenski jezik,
literatura honorarni profesor
Ivan ap rog honorarni profesor Helena Poljak balet honorarni profesor Ivan Vaupoti kostumi, dekoracija,
rekviziti honorarni profesor
Osip Osipovi Šuvalov
Pavel Golia dramaturg, reiser honorarni profesor –1923 Ignacij Borštnik dramatika honorarni profesor Ludvik erny oboa honorarni uitelj Ivan Karlin (dr.) violina honorarni uitelj Ivan Lesica violina honorarni uitelj Josip Manner flavta honorarni uitelj Anton Rock trobenta honorarni uitelj
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
508
IME IN PRIIMEK PREDMET ZAPOSLITEV LETO Fran Trost violina honorarni uitelj Alfonz Breznik flavta honorarni uitelj Kazimir Petri violina honorarni uitelj Dana Golia–Kobler klavir GM 1919–23 Marija Fingar klavir GM Josip Michel violina, solo petje,
kontrapunkt GM 1926–
Marija Novak klavir GM Stanislav Ondiek violina GM Robert Prasch–Cornet
solo petje GM
Josip Procháska kompozicija GM Boris Putjata dramska igra GM Marcel Sowilski solo petje GM –1923 Vaclav Talich dirigent 1918 Milka Marolt klavir 1918 Nika Potonik klavir 1918 Albin Fakin violina 1918 Silva Obrekar klavir 1918 Ivan Moor klavir 1918 Blanka Bival klavir 1918 Dušan Franko violina 1918 Zora Ropas violina 1918 Marija Kabaj klavir 1918 Margareta Višnjarska
–1921
Katarina Lisenko –1921 Josip Vosek –1921 Ferdinand Urabec šolski sluga –1921 Fran Buar solo petje –1923 Sreko Kumar zborovodja, klavir 1925–26 Otto Hübner violonelo 1926– Vladimir Novisky flavta 1926–
Profesorji
509
IME IN PRIIMEK PREDMET ZAPOSLITEV LETO Josip Brnobi teoretski predmeti,
zborovstvo 1926–
Srednja glasbena šola 1939–19532
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Arni Bla harmonija,
kontrapunkt, klavir, teorija in solfeggio
profesor 1939
Bai Djurica italijanšina honorarno 1939 Beranek Jan fagot honorarno 1939 Bareš Josip oboa honorarno 1943 Bergant Marija dnevniarka-
sluiteljica 1939
Capponi-Ušak F. rog honorarno 1939 Cvetko dr. Dragotin teoretini in
pedagoški predmeti honorarno 1939
Dareš Josip oboa honorarno 1939–41 Darian Ado solopetje honorarno 1939 Debevec Ciril operna igra,
dramska igra, tehnika govora
Demšar Gojmir korepeticije honorarno 1944 Dernovšek Emilija klavir honorarno 1943– Dernovšek Karel klavir suplent 1939 Eiletz Rafael knjiniar pogodbeno 1944 Ferraris-Mauri Silvia, dott.
italijanšina 1942–43
2 Seznam pedagoškega in tehninega osebja Srednje glasbene šole, ki ga je pripravil Leon Stefanija, obstaja v obliki letnih poroil samo do leta 1946/47. Iz trenutnega stanja arhiva, ki ga hrani Akademija za glasbo, je mogoe sklepati, da je veina imenovanih, pri katerih niso vpisane letnice prenehanja dela na Srednji glasbeni šoli, sodelovala pri izvedbi pedagoškega procesa tudi po osvoboditvi.
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
510
solopetje profesor 1939
ritmina gimnastika honorarno 1939
Hrašovec Silva klavir honorarno 1939 Hrovat Bogomil slovenšina honorarno 1939 Hubad Samo korepeticije honorarno 1939 Jenko Zdenka zemljepis, zgodovina honorarno 1939 Jeraj Karel violina honorarno 1939–41 Karas Franjo trobenta, pozavna honorarno 1939 Kova Marija nemšina honorarno 1939 Korošec Slavko flavta honorarno 1939 Kušej Ksenija solopetje honorarno 1943– Laun Vaclav klarinet, upravitelj
Oddelka za pihala honorarno 1939
Lipovšek Pia klavir honorarno 1939–41 Migli Rado koralno petje honorarno 1939–41 Miheli Stanislav slovenšina, narodna
knjievnost honorarno 1939
Moravec Feliks rog honorarno 1939–41 Müller Gustav violonelo honorarno 1939–41 Novak Anton sluitelj 1939 Novak Antonija sluiteljica 1939 Osana Joe korepeticije honorarno 1943– Osterc Slavko profesor 1939–41 Pahor Karel viola honorarno 1939 Perušek Dana korepeticije honorarno 1943– Poljanšek Ivan violonelo honorarno 1944 Pokorny Josip fagot honorarno 1942–43 Poli Mirko študij repertoarja honorarno 1942– Potonik Peter klavir, fiziologija in
fonetika, teorija in intonacija
Profesorji
511
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Prek Stanko kitara honorarno 1939 Pfeifer Leon violina profesor 1939 Ranigaj Pavel orgle, klavir profesor 1939 Ravnik Anton profesor 1939–41 Ropas Zora solopetje honorarno 1939 Seifert Herta korepeticije honorarno 1939 Skrbinšek Milan dramska igra,
tehnika govora honorarno 1944
zemljepis, zgodovina honorarno 1939
Šest Osip deklamacija honorarno 1939 Škapin Sonja solopetje honorarno 1939 Škerjanc Lucijan Marija
profesor 1939–41, 1944
Šlais Jan profesor 1939–41 Šmalc Marija profesorica 1939–41,
1944 Švara dr. Danilo dirigiranje, operna
šola, šolski zbor, orkester
profesor 1939
Tomc Matija orgle honorarno 1939–41 Trost Angela solopetje profesorica 1939–41 Ukmar Vilko glasbena zgodovina honorarno 1939 Vogelnik Marija klavir profesorica 1939 Wistinghausen Vanda
solopetje honorarno 1939–42
Zarnik Zora klavir nastavljena 1939
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
512
Zaposleni v Srednji glasbeni šoli 1953–19633, Zavodu za glasbeno in baletno izobraevanje 1963–1983, Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana 1983–20094 in Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana 2009–
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Ambroi Franci balet redni 1983–2006 Anderl Krajter Irmgard
oboa petina 2015–v teku
Andreeva Olga kl. pod. in repertoar petina 2003–2012 Anej Matic violina petina 2007–2015 Arli Urška petje redna 2007–2012 Arne Volanšek Mateja
petje redna 2000–v teku
Arni Kristina klavir redna 2005–2008 Avbelj Duša klavir redna 1977–2015 Avsec Silva klavir redna 1969–1991 Avsec Vitja glasbeni stavek redni 1999–v teku Avši Janez kontrabas petina 2011–v teku Aman Draga flavta redna 1993–2010 Baar Irena solopetje redna 1989–2000 Babuder Kristina korepeticije zunanja, redna od l.
1998/89 1997–1998, 1998–1999
Bajc Ladka (Vladimira Bajc Orel od 1970)
klavir zunanja, redna od l. 1960/1961
1955–1960, 1960–1972
Bajc Sonja klavir redna 1998–v teku Bajec Tilen klavir petina 2009–2011 Bajuk Marcos solopetje redni 1989–v teku Bajt Egon petje petina 2002–2003 Bajt Mateja kljunasta flavta redna 2005–v teku Balaic Joe trobenta, komorna
igra redni 2001–2002
Balalorsky Volodja violina redni 1987–v teku
3 Gl. dopolnjeni seznam v prilogah po prispevku Henrika Neubauerja. 4 Seznam je priskrbela Mojca Manek.
Profesorji
513
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Bani Joe fagot zunanji ? Barcza Beáta Ilona korepeticije, klavir redna 2015–2017 Bati Adrijana (glej Prošek Adrijana)
nauk o glasbi redna 1999–2002
Bavdek Dušan solfeggio, glasbeni stavek
redni 1994–2004
Bedina Katica nauk o glasbi redna 1962–1963 Beovi David solfeggio zunanji 2003–2004 Berneti Darinka klavir redna 1956–2004 Bernatovi Dalibor harfa zunanji 2002–2006 Betetto Julij solopetje zunanji 1953–1955 Beus Dalila opz zunanja 1995–1997 Bianin Uroš violina redni 2013–v teku Bianin Zoran godalni orkester,
komorna igra, violonelo
Bidovec Breda (glej Oblak Breda Marija)
nauk o glasbi zunanja 1962–1963
Bitenik Marko viola redna 1998–2010 Bizjak Edvard rog zunanji 1997–2005 Bizjak Jernej osnove
koreografije, svetovni koreografski viri
zunanji 2018–v teku
Bizjak Kotnik Betka saksofon redna, ravnateljica OE GŠ KGBL od leta 2019
2000–v teku
Blai Primoi Jasna
zgodovina glasbe redna 1993–v teku
Bleiweis Sonja solopetje redna 1955–1972 Bogolin Joe tolkala redni 2013–v teku Bohinec Maša korepeticije, klavir redna 1953– Bojanovi Klemen korepeticije zunanji 2018–2019 Bokavšek Janez violina redni 1970–1981
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
514
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Bole Janez zbor redni 1954–1979 Bole Luciano kontrabas zunanji od šol. l.
1994/95 1994–1998
1994–2012
Boljubaš Jelena korepeticije redna 2016–2018 Borštnar Adelinda klavir redna 1955–1963 Borštnar Meta harmonika redna, zunanja v l.
1994/95 1965–1990, 1994–1995
Boškin Tatjana ples zunanji od šol. l. 1994/95
1994–1995
Brada Zorka klavir redna 1965–1983 Brako Milan tolkala, harfa zunanji 1955–1962 Brank Mojca violina petina 2012 Brank iga violina redni do 2018,
petina 2019 2010–v teku
Bravniar Dejan violina zunanji od šol. l. 1994/95
1994–2001
Bravniar Gizela balet redna 1963–1964 Brcar Darja korepeticije redna 1995–2003 Bregant Moina Nataša
izrazni ples zunanja 1999–2000
Bregar Franjo oboa zunanji 1955–1962 Brence Jernej violina, viola redni 1998–v teku Brlek iga tolkala redni 2009–v teku Brus Tamara violina redna 1986–1987 Buci Mladen kitara redni 2007–v teku Buar Tatjana klavir redna 1970–1974 Budkovi Cvetko zgodovina glasbe zunanji 1986–1992 Buh Nea korepeticije redna 2004–2006 Buh Toma flavta, ravnatelj
1992–2009 redni 1970–2009
Calligaris Paulo fagot zunanji 2010–2014 Capuder Peregrin klavir zunanji 1962–1963
Profesorji
515
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Car Marijana klavir, korepeticije redna 1999–2000 Cestnik Edo pozavna zunanji 1962–1963 Cestnik Tehovnik Vesna
balet, stilni plesi, zgodovina plesa
redna 2007–v teku
nauk o glasbi petina 2002–2008
Cigli Zvonimir kontrapunkt redni 1957–1973 Cizej Jurij saksofon zunanji 1997–1998,
prekinitev 1999–2000
Cvetko Damjana klavir, korepeticije redna 1984–v teku ampa Boris flavta zunanji 1963–1964 are Anton kitara ? ? ešarek Polona violina, orkester,
ravnateljica OE GŠ KGBL 2011–2018, direktorica KGBL od 2019
zunanja v šol. l. 1994/95, od leta 1995 redna
1994–1995, 1995–v teku
opi Ambro korepeticije, solfeggio, zbor
zunanji od šol. l. 1994/95, redni 1996/1997
1994–1996, 1996–v teku, (1999–2008 prekinitev), 2010–v teku
rnugelj Anton kitara redni 2001–v teku ubrilo Jaroslava klavir redna 1967–1985 Damjanovi Damjan
trobenta zunanji 2005–2011
Dedovi Magda balet zunanja 1976–1992 Dedovi Vlasto balet zunanji 1979–1986 Deferri Aljoša klarinet zunanji od šol. l.
1995/96, redni od 1996/1997
1995–1996, 1996–2008
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
516
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Dekleva Alenka (Dekleva Kraut po l. 1970)
klavir zunanja, redna, zunanja od l. 2000/01
1960–1965, 1965–2000, 2000–2003, 2007–2011
Delkin Marija klavir redna 1953–? Demšar Vilma violina zunanja 1962–1963 Dernulc Aleksander trobenta zunanji 1955–1963 Divjak Breda korepeticije redna ? Dizdarevi Oliver violina zunanji 2001–2002 Dobršek Mercedes balet redna 1965–1983 Dokuzov Stojan oboa zunanji 2003–2004 Doleal Rus Vlasta korepeticije zunanja 2009–2010 Dornik Boa korepeticije redna 1998–2004 Dragan Janja nauk o glasbi zunanja, redni od
1997/1998 1996–1997, 1997–2006
Drail Sreko saksofon zunanji 1953–? Drevenšek Matja saksofon redni, zunanji
2000/2001, redni od 2001/02
1989–2000, 2000–2001, 2001–2017
Dvorjak Gregor rog zunanji 2009–2012 evenica Sonja prof. glasbe redna 2008–2010 Erjavec Bojan godalni orkester zunanji od šol. l.
1994/95 1994–1997
Erzin Jaroslava klavir redna 1955–1963 Faganel Maja klavir, korepeticije redna 1985–v teku Faganel Toma zbor, partiturna
igra, dirigiranje redni 1977–1986
Falout Joe rog zunanji 1955–1962 Fele Toma klarinet redni 1987/88 Ferrini Luca embalo redni 2008–2010 Fleischman Primo (Flajšman pred l. 2001–2002)
jazz saksofon zunanji, redni 1996–2001
1995–1996, 1996–v teku
Forrai Baltazar kontrabas zunanji 1958–1963
Profesorji
517
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Fritsch Tadej korepetitor redni 1987–1988 Frank Nina orgle redna 2013–v teku Frelih Darja zgodovina glasbe zunanja 1986–? Gaberc Anja harfa redna 2005–2006,
2008–v teku Gabri Janez jazz bobni redni 2003–v teku Gadijev Sijavuš klavir redni 2001–v teku Garevi Koelj Edita
petje redna 1997–v teku
Gartnar Aleksandra zgodovina glasbe zunanja 2018–v teku Glodi Veljko jazz klavir zunanji v šol. l.
1994/95, od leta 96 redni
1994–v teku
Gogala Andreja izrazni ples redna 1970–1972 Golob Drago oboa zunanji 1962–1963 Golob iga korepeticije zunanji 1994–1997 Gomba Zimšek Neva
klavir, korepeticije redna 1973–2011
Goriar Slavko klarinet zunanji od šol. l. 1994/95, redni 1999–2000, zunanji od 2000/01
1994–1997, 1999–2000, 2000–2012
Gorišek Bojan komorna igra redni 2001–2004 Gove Benjamin klavir zunanji 2010–2011 Gracelj Olga solopetje zunanja 1997–2001 Grafenauer Andrej kitara redni, zunanji od l.
2000/01 1982–2000, 2000–2001
Grafenauer Gorazd violonelo redni, zunanji v l. 1994/95
1956–1990, 1994–1995
Grafenauer Jelka violonelo redna 1990–2000 Grahek Matej flavta redna 2000–v teku Grasselli Igor violina zunanji 2007–2008 Grar Anton trobenta zunanji 2002–2004 Greblo Patrik jazz petje zunanji 1997–1998
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
518
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Gregorc Jurij profesor glasbe redni 1953–1969 Gregorc Krista (Kristina)
solopetje redna 1955–1978
redni 2017–v teku
Grintal Avgust trobenta ? ? Grum Peter zgodovina glasbe petina 2014–2016 Gunzek Miha klarinet ? ? Haas Hinko klavir redna, zunanji
od l. 2000/01, prekinitev, 2003/04
1996–2000, 2000–2001, 2003–2008
Habbe Bogdan glasbeni stavek redni 1970–1984 Habe Toma solfeggio in
glasbeni stavek, orkester, zbor
redni 1983–2012
Hatlak Marko harmonika redni 2013 Hauptman Majda nauk o glasbi, zbor redna, zunanja od
šol. l. 1994–99, prekinitev, 2002/03
1983–1989, 1994–1999, 2002–2004
Hauptman Veronika klavir zunanja 1998–2001 Hawlina Miha saksofon redni 1995–2000 Hawlina Liza flavta, komorna
igra redna 2007–v teku
Herman Jernej harmonika redni 2016 Hercog Majda petje redna 1978–1984 Hladnik Joe klarinet zunanji v šol. l.
1994/95 1994–1995
Hladnik Marija klavir redna 1960–1963 Hladnik Nataša flavta, blokflavta,
piccolo, korepetici- je, pomonica rav- natelja 1993–2009, v. d. ravnateljice OE GŠ KGBL 2009, ravnateljica OE GŠ KGBL 2010
redna 1972–2012
Profesorji
519
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Horvat Petra saksofon redna 2010–2014 Horvat Tadej korepeticije, klavir redni 2007–v teku Hrastnik Iztok kontrabas petina 2010–2011 Hrašovec Silva korepeticije, klavir zunanja 1955–1962 Hren Fras Eva kitara, komorna
igra zunanja, redna od l. 2000/01
1997– v teku
Hribar Tina korepeticije, klavir, nauk o glasbi, ravnateljica VBŠ od leta 2017
redna 2005–v teku
Hriberšek Andreja karakterni plesi zunanja 1998–1999 Hriberšek Joe pihalni orkester zunanji 1970–? Hrovatin dr. Radoslav
zgodovina glasbe redni 1965–1976
Hrup Boena klavir, korepeticije redna 1983–v teku Hudnik Hermina korepeticije redna 1996–v teku Hudnik Milan violonelo redni, zunanji od l.
1998/99, redni od 1999/2000, zunanji od 2000–2001, zunanji 2001/02
1997–1998, 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002– v teku
Hvala Marko violina redni 2013–2018 Ignjatovi arko kitara redni 1991–2015 Isajev Viktor repertoar petina 2011–2012 Isteni Eva harmonika redna 1965–1990 Ivan Jakob kontrabas redni 1998–2000,
prekinitev, 2003–2004
Jagodic Mihela nauk o glasbi, mgš redna 1993–2011 Jan Jasna klavir, korepeticije redna 1995–1998 Janko Vekoslav solopetje zunanji 1959–1962
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
520
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Jarc Andrej klavir redni, zunanji v
l. 1994/95, redni 1995–97, zunanji od l. 2000/01, redni od 2001/2002
1968–1979, 1994–1995, 1995–2000, 2000–2001, 2001–2008
Jarh David jazz trobenta, skupinska igra
zunanji, redni od l. 2001/02
1995–v teku
Jašovec Uršula nauk o glasbi redna 2018–2019 Jazbec Ana solfeggio zunanja 2003–2004 Jedrlini Marija klavir redna 1956–1978 Jelai Jasenka klj. flavta, flavta redna od šol. l.
1994, zunanja v l. 1995/96, redna od l. 1996/97
1994–v teku
Jenko Jurij klarinet zunanji od šol. l. 1994/95, redni od l. 1997/98
1994–1997, 1997–2003, prekinitev, 2004–2008
Jensterle Eva flavta redna 2018–v teku Jeraj Karola elo redna 1956–1963 Jeraj-Hribar Vida ravnateljica
1953–1963 redna 1953–1963
Jeroni Luka harmonika redni 2007–v teku Jevšnikar Matja trobenta redni 2015–v teku Jevšnikar Peter trobenta zunanji 1997–2019 Je Jakob nauk o
inštrumentih in partiturna igra
redna 2011–v teku
Juki Robert jazz kontrabas redni 2013–2019 Jurca Maksimiljan harmonija in
solfeggio redni 1965–1979
Jurca Terezija klavir redna 1972–1991 Jureš Damjan tuba zunanji, redni od l.
2001/02 2000–2001, 2001–2012
Profesorji
521
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Jurjovec Nada klavir redna 1970–1991 Juvan Marko jazz bobni redni 2002–2011 Kac Pavel oboa, skupinska
igra redni 2013–v teku
Kacjan Aleš flavta zunanji od šol. l. 1994/95, redni od l. 1997/98
1994–1997, 1997–2005
osebnosti, uenja in plesa
zunanja 2018–v teku
redni 1963–1964
Kantušer Borut kontrabas zunanji 1996–1997 Karba Andrej pozavna redni 2013–v teku Karlin Boena nauk o glasbi,
solfeggio, korepeticije
redni 1970–1999
Karner Tanja flavta petina 2014–2015 Karuza Bojana korepeticije zunanja od šol. l.
1994/95, redna od leta 1997, zunanja v l. 2000/01, redna od l. 2001/02
1994–1997, 1997–2000, 2000–2001, 2001–2005
Karuza Marjan violina, viola redni 1992–1998 Kaui Tatjana klavir zunanja v šol. l.
1994/95, prekinitev 1994–1995, 1999–2000
Kavi Ana flavta, komorna igra
redna 2001–2002
Keller Petrej Gordana
violonelo petina 2009–2012
Med ljubeznijo in poklicem: sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
522
PRIIMEK IN IME PREDMET ZAPOSLITEV LETO Kemperle Nives nauk o glasbi,
solfeggio in mladin- ski pevski zbor
redna 2016–2017
Kerekeš Tibor trobenta zunanji 1995–1996 Klavar Simon tolkala redni 2013–v teku Klinar Bertoncelj Maja
klavir, korepeticije redna 1983–2000, prekinitev, 2005–2006
Klemeni Ivan nauk o glasbi zunanji 1961–1962 Kereni–Mrzljak Jelka
klavir redna 1970–2006
redna 1986–2012
Kmeti Toma klarinet, pihalni ork.
redni 1993–1995, 2010–2012
Kobal Cveto flavta zunanji ? Kobe Kazimira harmonika redna 1964–1972 Koblar Irena klavir petina 2010–2012 Koch Alenka klavir, korepeticije redna 1965–2008 Kocijan David…