167

Click here to load reader

Prirucnik Za Inspektore

  • Upload
    ellko

  • View
    380

  • Download
    37

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prirucnik Za Inspektore

1

Page 2: Prirucnik Za Inspektore

Priručnik za rad inspektora

Mensur Hadžimusić

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

Mart 2006.

Lektor: Azra [ljivo Tira`: 100 kom.

Prelom: cpuDizajn omota: cpu

“©2006 University Research Corporation International, štampano uz fi nansijsku podršku SAD Agencije

za međunarodni razvoj (USAID) po ugovoru broj AEP-00-00-00012-00 TO802.”

Štampanje ovog priručnika je omogućeno kroz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, pod uslovima Ugovora br. AEP-00-00-00012-00 TO802. Mišljenja izražena u ovom materijalu pripadaju autoru i ne predstavljaju obavezno i stav Američke agencije za međunarodni razvoj.

Page 3: Prirucnik Za Inspektore

4

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

5

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovinei Republici Srpskoj

U okviru uvodnih napomena Priručnika potrebno je, prije svega, uputiti na institut upravnog nadzora i inspekcijski nadzor kao oblik upravnog nadzora jer ove kategorije i odnosi između subjekata nadzora i osoba sa posebnim ovlastima koje vrše ovaj nadzor, na isti način tretiraju ova pitanja u oba entiteta Bosne i Hercegovine.

Upravni nadzor, kao jedna od osnovnih funkcija organa uprave, nije dovolj-no objašnjen u pravnoj teoriji u svim segmentima ovog nadzora, a niti svi njego-vi oblici imaju jednaku primjenu. Organi uprave obavljaju upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa, odnosno organi uprave, u okviru ovog insti-tuta, nadziru provođenje zakona i drugih propisa, zakonitosti rada i postupanja organa uprave i institucija koje imaju javne ovlasti. Upravni nadzor obuhvata: nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima, nadzor nad zakonitošću rada institucija koje imaju javne ovlasti i inspekcijski nadzor.

Inspekcijski nadzor, kao oblik upravnog nadzora, ima znatno širu primjenu od ostalih oblika upravnog nadzora, tako da se u praktičnoj primjeni ovaj institut koristi kao sinonim, odnosno odrednica za sve vrste nadzora.

Opredjeljenje da se inspekcijski nadzor uredi u jednom zakonu i na funkcio-nalnom principu, odnosno u okviru jednog organa uprave, adekvatan je način, jer se njime postiže efi kasan, racionalan i ažuran rad inspekcijskih organa.

Prednost novog načina organiziranja inspekcijskih organa je u tome što su ovlasti, odgovornosti i poduzimanje upravnih i drugih mjera utvrđene u okviru jednog zakona, uz istovremenu primjenu i drugih propisa koji, kao posebni zako-ni, uređuju prava i obaveze inspektora u pojedinim oblastima inspekcijskog na-dzora. Pored navedene prednosti, funkcionalni način organiziranja inspekcijskih organa omogućava brže i jednostavnije obavljanje inspekcijskog nadzora, jer se materijalna tehnološka sredstva i oprema koriste na osnovu plana i programa Uprave za inspekcijske poslove, međusobnu suradnju i stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora kao osoba sa posebnim ovlastima, koje samostalno donose rješenja kao upravne akte.

Page 4: Prirucnik Za Inspektore

6

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

7

Funkcionalnim načinom vršenja inspekcijskog nadzora postiže se i jedin-stveno razmatranje, planiranje poslova, donošenje programa rada i njihova reali-zacija, te jedinstvenost i potpunija primjena kod izvršavanja zakonskih obaveza i drugih propisa.

Treba istaći da se preduzećima, ustanovama i drugim pravnim subjektima može zakonom povjeriti vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz dje-lokruga organa uprave, tako da sada ovi subjekti, u okviru svoje djelatnosti, odlučuju o pojedinačnim stvarima o određenim pravima i obavezama građana, preduzeća i drugih pravnih subjekata u upravnom postupku.

Inspekcijski nadzor je jedini oblik upravnog nadzora koji se ne može povje-ravati drugim pravnim subjektima, odnosno ovaj oblik nadzora je u isključivoj nadležnosti organa uprave i jedini oblik upravnog nadzora koji se ne može po-vjeriti pravnim subjektima.

Organizacija i djelokruginspekcijskih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

U oba entiteta inspekcijski organi organizirani su na funkcionalnom princi-pu, inspekcijski poslovi su od općeg značaja i organizirani u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama, odnosno Inspektorata na cijelom području Republike Srpske, a na lokalnom nivou u okviru ovlasti teritorijalnih jedinica (općina, grad). Funkcionalni način organiziranja inspekcijskih službi je adekvatan, racionalan i efi kasan način organiziranja inspekcijskog nadzora, jer inspektori, kao osobe sa posebnim ovlastima, koje neposredno vrše inspekcijski nadzor obavljaju svoje poslove u okviru jednog organa uprave.

Ovakvim načinom vršenja inspekcijskog nadzora postiže se jedinstveno rukovođenje, planiranje poslova i donošenje programa rada i njihova realiza-cija i jedinstvenost u izvršavanju zakonskih obaveza i stručno osposobljavanje i usavršavanje, odnosno educiranje inspektora.

Zapazili smo u ranijem izlaganju razloge za promjenom organizacije in-spekcijskih organa, a pored navedenih razloga, u prilog organiziranju inspekcija

na funkcionalnom principu je materijalno-tehnička opremljenost i operativnost inspektora, čiji su poslovi većinom vezani za rad izvan ureda, te je lakše, brže i jednostavnije osigurati nabavku, planiranje i korištenje materijalno-tehničkih sre-dstava, a što je jedan od uvjeta za efi kasno obavljanje inspekcijskog nadzora.

Znatno je lakše i jednostavnije osigurati primjenu zakonskih odredbi, stručna objašnjenja i upute kada se inspekcijski nadzor obavlja u okviru jednog organa uprave. U tom smislu, resorni način organiziranja inspekcijskih organa treba na-pustiti kao koncept, jer je i praksa pokazala da je to dovelo do rascjepkanosti inspekcijskih organa, ovisnosti od rukovodioca organa uprave u okviru koga se obavljaju ovi poslovi i sveukupnom otežanom radu u ovoj oblasti.

Posebno treba ukazati na to da se do sada nije na odgovarajući način pristu-pilo stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora, a posebno kod pola-ganja stručnih ispita, jer su po istom programu polagali inspektori i zaposlenici koji rade na normativno-pravnim, studijsko-analitičkim i drugim poslovima, pri čemu se nije uzimalo u obzir da se radi o osobama sa posebnim ovlastima, čiji su poslovi operativnog karaktera i koji su jedina kategorija zaposlenih u upravi koji su zakonom ovlašteni za donošenje pojedinačnih upravnih akata. Kada se doda i podatak da su se inspekcijski organi zbog nedostatka odgovarajuće orga-nizacije i postupka, nedostatka materijalnih sredstava vrlo rijetko odlučivali na ekspertize koje zahtijevaju posebnu tehničku opremu i specijalizirane stručnjake uz primjenu novčanih metoda, to će, prema predloženim zakonskim rješenjima, stručni ispit biti uređen posebnim propisom, a mogućnost angažiranja eksperata u svrhu ekspertiza utvrđena na konkretan i jasan način.

Jedna od temeljnih odrednica u vršenju inspekcijskog nadzora je djelokrug, odnosno obim inspekcijskog nadzora, a što se utvrđuje ovisno o vrsti i karakteru inspekcije. S obzirom da je Priručnik koncipiran jedinstveno, tako da se pri-mjenjuje u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, to ćemo putem komparativnog prikaza, kako djelokruga, tako i ostalih instituta, ukazati na te-meljne odredbe u vršenju inspekcijskog nadzora.

Kako o obliku organizacije i djelokruga ovisi i primjena drugih instituta, to se u Federaciji BiH osniva Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao sa-mostalni federalni organ uprave, sa sjedištem u Sarajevu, koja obavlja sljedeće poslove:

1) inspekcijske poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su, prema

Page 5: Prirucnik Za Inspektore

8

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

9

ovom Zakonu, organizirane u njenom sastavu;2) donosi provedbene propise, opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;3) poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora;4) rješava o žalbama na prvostepena rješenja kantonalnih inspektora, donesena

na osnovu federalnih propisa;5) koordinira rad federalnih i kantonalnih inspekcija;6) prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i uprava

za inspekcijske poslove iz nadležnosti datih federalnim propisima;7) pruža stručnu pomoć kantonalnim upravama za inspekcijske poslove;8) donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora za federalnu in-

spekciju;9) daje suglasnost na godišnje planove i programe rada o inspekcijskom nadzo-

ru kantonalnih uprava;10) vodi evidenciju o svim subjektima nadzora u Federaciji BiH;11) vodi evidenciju o vršenju inspekcijskog nadzora federalnih inspektora;12) vodi evidenciju o federalnim inspektorima;13) vodi evidenciju o službenim iskaznicama inspektora;14) donosi program stručne obuke inspektora za Federaciju BiH;15) organizira polaganje stručnog inspektorskog ispita u Federaciji BiH;16) sudjeluje u stručnoj pripremi federalnih propisa o inspekcijskom nadzoru;17) osigurava i odgovara za provedbu propisa donesenih od strane organa Bosne

i Hercegovine, kojima se propisuje nadležnost za provedbu tih propisa u en-titetima i obavještava organe Bosne i Hercegovine o provedenim mjerama;

18) obavlja i druge upravne i stručne poslove, određene Federalnim zakonom i drugim propisima.

Prema Zakonu o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, inspekcijski nadzor vrše federalna inspekcija koja je organizirana u okviru Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalne inspekcije u okviru kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a izuzetno, ukoliko postoji potreba, poslovi iz nadležnosti kantonalne uprave mogu se prenijeti na grad i općinu, ukoliko postoje uvjeti za organiziranje inspekcijskog nadzora. Inspekcijski nadzor može se propisati samo Federalnim zakonom, a nadzor nad radom Federalne uprave za inspekcijske po-slove vrši Vlada Federacije BiH, a vlada kantona nadzor nad radom kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Stručno-upravni nadzor nad radom Federalne, odnosno kantonalne uprave, vrše resorna ministarstva, u skladu sa propisom koji donosi Vlada Federacije BiH, na prijedlog direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove. Inspekcijski po-

slovi se, za razliku od drugih upravnih poslova, ne mogu povjeravati privrednim subjektima i drugim pravnim osobama, ali se mogu povjeriti pojedini stručni poslovi specijaliziranim institucijama, odnosno zavodima, laboratorijama i sl., koji zahtijevaju posebnu tehničku opremu i naučne metode, a da li će ovi poslovi biti povjereni odlučuje direktor nadležne uprave za inspekcijske poslove.

Povjeravanje stručnih poslova posebnim specijaliziranim institucijama izu-zetno je restriktivno i primjenjuje se samo u pojedinim slučajevima, jer u pra-vilu, inspekcijski organi trebaju raspolagati tehničkim sredstvima i opremom, koja je u funkciji brzog i efi kasnog vršenja inspekcijskog nadzora i poduzimanja adekvatnih upravnih i drugih mjera.

U Federalnom zakonu posebno treba ukazati na institute koji su novina u inspekcijskoj oblasti, a odnose se na planiranje i izvještavanje o inspekcijskom nadzoru i normative za obavljanje inspekcijskog nadzora, a koji trebaju uključiti plansko, sistemsko i objektivno vršenje inspekcijskog nadzora.

Federalna i kantonalna uprava donose godišnje i mjesečne planove vršenja inspekcijskog nadzora koji sadrže vrste inspekcijskog nadzora po upravnim oblastima i sve relevantne podatke o subjektima kod kojih će se vršiti nadzor.

Obaveza uprave za inspekcijske poslove je da u postupku izrade godišnjeg programa i plana rada pribavi prethodno mišljenje resornih ministarstava, od-nosno onih organa uprave iz čijeg su djelokruga poslovi koji su predmet in-spekcijskog nadzora. Program i plan rada vršenja inspekcijskog nadzora službena je tajna i njegovo odavanje je teža povreda službene dužnosti, za koju se izriče disciplinska mjera smjenjivanja sa pozicije obavljanja poslova inspektora.

Kantonalna uprava plan i program vršenja inspekcijskog nadzora dostavlja na mišljenje Federalnoj upravi, i o njegovoj realizaciji i poduzetim mjerama dva puta godišnje izvještava vladu kantona, a svakog mjeseca treba dostaviti izvještaj o vršenju inspekcijskog nadzora Federalnoj upravi i kantonalnom mi-nistarstvu iz odgovarajuće upravne oblasti. Direktor Federalne uprave donosi program inspekcijskih aktivnosti za područje Federacije BiH, koji je obavezan za sve kantonalne uprave, javan, i promovira se putem sredstava informiranja, sa ciljem da djeluje edukativno na subjekte nadzora i osigurava da se pripreme za vršenje inspekcijskog nadzora.

Ukoliko se vrši nadzor po Planu i programu koji je sačinila Federalna upra-

Page 6: Prirucnik Za Inspektore

10

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

11

va, inspekcijski nadzor počinje istog dana u svim kantonima, u skladu sa pisme-nom naredbom koju izdaje direktor Federalne uprave.

Bitan element Plana i programa rada su normativi za obavljanje inspekcijskog nadzora koje utvrđuje direktor Federalne uprave, a za kantonalne organe donosi ih direktor kantonalne uprave, a oni moraju biti usuglašeni sa normativima koje je donio direktor Federalne uprave.

Obavljanje redovnog (planskog) inspekcijskog nadzora kod istog subjekta nadzora za tržišnu inspekciju, inspekciju rada i inspekciju iz resora fi nansija može trajati najviše 12 dana godišnje, a izuzetno, nadležni direktor uprave može rješenjem odrediti da inspekcijski nadzor traje i duže od 12 dana.

Rješenje kojim se produžava broj dana inspekcijskog nadzora nadležni di-rektor uprave donijet će ukoliko postoje opravdane indicije o značajnom kršenju zakona, ili je veličina subjekta nadzora takva da zahtijeva više dana za oba-vljanje inspekcijskog nadzora.

Potrebno je napomenuti da se, kod utvrđivanja broja dana, inspekcijski nad-zor koji traje manje od četiri sata računa kao pola dana, a ako traje više od četiri sata, računa se kao jedan dan.

Odgovorna osoba kod subjekta nadzora ima pravo da odbije suradnju sa nadležnim inspektorom ukoliko nema rješenje o dozvoli prekoračenja broja dana inspekcijskog nadzora. Svaki inspektor obavezan je voditi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama i izvršenju naloženih mjera, kao i drugim podacima koji su bitni za vršenje inspekcijskog nadzora. Pored evidencije koju vodi svaki od inspektora Federalna uprava vodi zbirnu evidenciju za sve inspektore iz nadležnosti Federalne uprave, a nadležna kanto-nalna uprava za inspektore kantonalne uprave.

U cilju jedinstvenog praćenja rada i vođenja cjelovitih evidencija o in-spekcijskom nadzoru, direktor Federalne uprave zakonom je ovlašten da donese provedbeni propis kojim se utvrđuje način vođenja evidencija i sadržaj obrasca u koji se unose podaci o izvršenom inspekcijskom nadzoru, a koji je sastavni dio propisa kojim se utvrđuje način i postupak vođenja evidencija.

Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj

Prema Zakonu o inspekcijama u Republici Srpskoj, inspekcijski nadzor or-ganiziran je također na funkcionalnom principu, a nadzor vrši Republička upra-va za inspekcijske poslove na cijelom području Republike Srpske.

Neposredni inspekcijski nadzor vrše inspekcije Inspektorata na cijelom području Republike Srpske, a inspekcije na lokalnom nivou obavljaju in-spekcijski nadzor u okviru ovlasti na području svoje teritorijalne jedinice.

Jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedničke organe koji oba-vljaju inspekcijski nadzor na području tih teritorijalnih jedinica, uz suglasnost direktora Republičke uprave.

Inspektorat je Republička uprava za inspekcijske poslove koja samostalno obavlja poslove inspekcijskog nadzora, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske.

Inspekcijski nadzor vrši se po upravnim oblastima i ovisno o oblasti in-spekcijskog nadzora, inspektor ima i odgovarajuće zvanje.

Prema upravnim oblastima utvrđena su i sljedeća zvanja inspektora:

- tržišni inspektor (nadzor u oblasti prometa roba i usluga);- poljoprivredni inspektor (nadzor u oblasti poljoprivrede, zaštite bilja i

slatkovodnog ribarstva);- inspektor za šumarstvo i lov (nadzor u oblasti šumarstva i lova);- veterinarski inspektor (nadzor u oblasti stočarstva i veterinarstva);- tehnički inspektor (nadzor u oblasti energetike, rudarstva i posuda sa

pritiskom vrše elektroenergetsku, termoenergetsku, rudarsku, geološku, te elektroinspektori u rudarstvu, geologiji i nafti i gasu);

- vodoprivredni inspektor (nadzor u oblasti voda);- saobraćajni inspektor (nadzor u oblasti saobraćaja i veza);- urbanističko-građevinsko-ekološki inspektor (nadzor u oblasti prostor-

nog uređenja, urbanizma i građenja);- inspektor rada i zaštite na radu (nadzor u oblasti radnih odnosa i zaštite

na radu);- zdravstveno-sanitarni inspektor (nadzor u oblasti zdravstvene zaštite

Page 7: Prirucnik Za Inspektore

12

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

13

ljudi, sanitarne zaštite, proizvodnje i prometa lijekova i zaštite od jonizirajućeg zračenja).

Inspekcijski nadzor može se obavljati i u drugim oblastima ako je to neopho-dno zbog prirode djelatnosti i funkcionalne povezanosti sa drugim upravnim poslovima iz određene oblasti ili ukoliko je posebnim zakonom propisano da se inspekcijski nadzor vrši i u toj upravnoj oblasti.

Ovla{tenja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora

Prema Zakonu o inspekcijama u Republici Srpskoj, inspektor, pored utvrđenih prava i obaveza, ima propisana i posebna ovla{tenja kada utvrdi da je povrijeđen Zakon ili drugi propis.

Kako navedeni Zakon koristi termin obaveza i ovla{tenje u vršenju nad-zora, smatramo da je dovoljno da se utvrde ovla{tenja inspektora, bez poseb-nog navođenja obaveza, jer je ovla{tenje korelativan pojam, koji pored prava uključuje i obavezu na postupanje u vršenju inspekcijskog nadzora.

Posebna ovla{tenja inspektora identična su poduzimanju upravnih mjera za koje je inspektor ovlašten kada utvrdi da je subjekt nadzora postupio suprotno Zakonu, odnosno drugom propisu.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten da:

- predlaže preventivne mjere u cilju sprečavanja povrede Zakona i drugih propisa;

- pregleda poslovne prostorije, objekte, radilišta, postrojenja, uređaje, pre-dmete i robu;

- pregleda opće i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju;- utvrđuje identitet osoba, kao i druge činjenice i okolnosti od interesa za

vršenje nadzora;- uzima uzorke robe i drugih predmeta i poduzima druge radnje i mjere

radi osiguranja dokaza;

- vrši saslušanja i uzima izjave od odgovornih i drugih osoba;- uzima u postupak zahtjeve i prijave građana, preduzeća i drugih organi-

zacija, i o svom postupanju obavještava podnosioca zahtjeva, odnosno prijave;

- poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten Zakonom i drugim propisom.

U okviru svojih zakonskih ovla{tenja, a kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis koji nadzire, inspektor je dužan da prema subjektu nadzora poduzme sljedeće upravne mjere:

- naredi poduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka u roku koji odredi;

- naredi da se dostavi potrebna dokumentacija i podaci u roku koji odredi;

- naredi privremeno oduzimanje dokumentacije, opreme i drugih sredsta-va rada;

- naredi prinudno otvaranje objekta radi vršenja nadzora;- naredi prinudno zatvaranje objekta;- naredi oduzimanje i uništenje neispravnih stvari i roba;- naredi rušenje i uklanjanje bespravno započetog i podignutog objekta i

uspostavu prijašnjeg stanja;- naredi povlačenje određenih roba iz prometa, odnosno stavljanje

određenih roba u promet;- naredi povlačenje dokumenata za proizvode koji nisu usuglašeni sa pro-

pisima, odnosno naredi uklanjanje određenih nedostataka u označavanju proizvoda;

- zabrani obavljanje djelatnosti, odnosno obavljanje pojedinih poslova za određeno vrijeme i da podnese zahtjev za brisanje djelatnosti iz regi-stra;

- zabrani upotrebu i korištenje sredstava rada, pogona, uređaja za proizvo-dnju, promet i upotrebu roba, i dr.;

- zabrani korištenje gradilišta, prostorija, uređaja i opreme;- zabrani gradnju objekata i izvođenje radova;- privremeno oduzme nezakonito ostvarenu imovinsku korist, u skladu sa

posebnim zakonom;- poduzme radnju uzrokovanja, pregleda i ispitivanja proizvoda, u cilju

provjere usuglašenosti sa propisima;- poduzme mjere kojima se osigurava otklanjanje opasnosti po život i

Page 8: Prirucnik Za Inspektore

14

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

15

zdravlje ljudi i životinja ili da zaštiti javni interes;- poduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom

ovlašten.

U okviru upravnih mjera propisano je i ovlaštenje inspektoru da podnosi prijavu za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno da izda prekršajni nalog i prijavi nadležnom organu za učinjeno krivično djelo, a kako se ne radi o upra-vnim mjerama, to smatramo da je adekvatnije da se navedena ovla{tenja utvr-de nakon upravnih mjera, a u ovu kategoriju ovla{tenja po svom karakteru i značaju treba dodati i ovla{tenje inspektora da obavijesti o potrebi poduzimanja određenih mjera i radnji drugi nadležni organ u cilju poduzimanja mjera i aktiv-nosti za koje je taj organ ovlašten.

Inspektor upravne mjere nalaže rješenjem, a žalba ima suspenzivno djelo-vanje i u pravilu odlaže izvršenje rješenja.

Protiv rješenja nadležnog inspektora žalba se podnosi resornom ministar-stvu, odnosno organu uprave iz čijeg su djelokruga poslovi koji su predmet in-spekcijskog nadzora, a uredno podnesena žalba odlaže izvršenje rješenja, izuzev ako se ne radi o hitnim slučajevima u kojima bi nastupila šteta po opći interes, ugrožen život i zdravlje ljudi, ili teža povreda propisa odnosno u oblasti veteri-narstva, voda, urbanizma i građenja.

Iako je propisan princip suspenzivnog djelovanja žalbe, ipak se ovaj institut ne primjenjuje striktno na sve oblasti inspekcijskog nadzora, a kod određenih inspekcija on se ne primjenjuje u slučajevima kada je ugrožen život i zdravlje ljudi, ukoliko se radi o hitnim slučajevima gdje može nastupiti šteta po opći in-teres, ili je od strane subjekta nadzora izvršena teža povreda propisa.

Ovisno o oblasti upravnog nadzora inspektori su ovlašteni i za izricanje zaštitne mjere subjektu nadzora, a inspektor je ovlašten da, ovisno o konkretnom slučaju, istovremeno poduzme više upravnih i drugih mjera za koje je zakonom ovlašten.

Prema Federalnom zakonu, u vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor ima pravo:

- utvrditi ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti (registracija, dozvola za rad, ispunjavanje tehničkih uvjeta, zapošljavanje drugih osoba, i dr.);

- narediti subjektu nadzora ili njegovom zaposleniku da obavi radnju koja je potrebna u predmetu inspekcijskog nadzora (otvoriti prostorije, poka-zati predmete, predati isprave, i sl.);

- pregledati poslovne i druge prostorije i objekte, postrojenja, uređaje, in-stalacije, proces rada, proizvode i drugu robu;

- pregledati način obavljanja djelatnosti (proces rada) i kvalitet roba i usluga koje podliježu inspekcijskom nadzoru;

- pregledati poslovne knjige, opće i druge akte i poslovnu dokumentaciju (ugovore i sl.) od značaja za obavljanje nadzora;

- uzeti besplatno uzorke proizvoda i drugih materijala radi laboratorijske i druge stručne analize i poduzeti druge radnje radi utvrđivanja dokaza (fotografi rati ili snimiti objekte, predmete, ljude, i sl.);

- utvrditi identitet osoba za koje je to potrebno utvrditi u inspekcijskom nadzoru;

- saslušati stranke, svjedoke i druge osobe;- narediti subjektu nadzora ili njegovom zaposleniku da se izjasni o činjenicama i drugim pitanjima koja se tiču predmeta inspekcijskog na-dzora;

- obaviti svaku drugu službenu radnju koja služi svrsi inspekcijskog na-dzora.

Pored navedenih prava, inspektor ima, ukoliko je to propisano posebnim zakonom, i sljedeća prava:

- obaviti fi zički pregled osobe;- zaustaviti, pregledati i isključiti iz prometa svako vozilo, osim vozila vojske

i policije;- zabraniti pristup mjestu na kojem se obavlja uviđaj ili druga inspekcijska

radnja;- ući i pregledati stan (stambeni prostor);- oduzeti nezakonito stečenu imovinsku korist;- narediti druga ograničenja i zabrane, u skladu s ovlastima, prema propisima

na koje se odnosi inspekcijski nadzor;

U inspekcijskom nadzoru inspektor utvrđuje, u pravilu, za svakog subjekta nadzora:

- identifi kaciju subjekta nadzora (identitet za fi zičku osobu, a za pravne osobe njihovo svojstvo prema aktu o osnivanju i upisu u sudski registar);

Page 9: Prirucnik Za Inspektore

16

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

17

- posjedovanje isprava za obavljanje djelatnosti i rad, a posebno o:- registraciji (upisu u sudski registar osnivanja, upis djelatnosti, i dr.);- dozvoli za rad (obrtnica, odobrenje, i sl.);- dopuštenosti priključka na komunalne i druge instalacije (pravni osnov

priključenja, i dr.);- dopuštenosti rada na sredstvima s kojima se obavlja djelatnost (vođenje

tehničkog pregleda, registracije, atesta, i sl.).

Prema Zakonu o inspektoratu Republike Srpske, inspektor ima pravo i obavezu, u vršenju inspekcijskog nadzora:

- predlagati preventivne mjere u cilju sprečavanja povrede zakona i drugih propisa;

- pružati stručnu pomoć subjektima nad kojima vrši nadzor;- pregledati poslovne prostorije, objekte, radilišta, postrojenja, uređaje, pred-

mete i robu;- pregledati opće i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju;- utvrđivati identitet osoba, kao i druge činjenice i okolnosti od interesa za

vršenje nadzora;- besplatno uzimati uzorke robe i drugih predmeta i poduzimati druge radnje i

mjere radi osiguravanja dokaza;- saslušavati i uzimati izjave od odgovornih i drugih osoba;- uzimati u postupak zahtjeve i prijave građana, preduzeća i drugih organiza-

cija i o svom postupanju obavještavati podnosioca zahtjeva, odnosno prija-ve;

- poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten zakonom i drugim pro-pisom.

Pod poslovnom prostorijom smatra se svaka prostorija u kojoj se obavlja poslo-vna djelatnost, uključujući i registrirane poslovne prostorije u stanu.

Nalaganje upravnih i drugih mjerau vršenju inspekcijskog nadzora

O svakom inspekcijskom pregledu inspektor je obavezan sastaviti zapisnik i u njemu navesti činjenično stanje utvrđeno inspekcijskim pregledom. Zapisnik o inspekcijskom pregledu dostavlja se odgovornoj osobi kod koje je obavljen inspekcijski nadzor.

Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru po svom karakteru i značaju javna je isprava, ali treba istaći da zapisnik može biti i upravni akt, ovisno o ov-lasti inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora.

Da li će zapisnik biti upravni akt ovisi o tome da li se u zapisniku nalažu upravne mjere, te, ukoliko se navedene mjere nalažu, zapisnik je upravni akt i subjektu nadzora se mora dati mogućnost korištenja pravnih sredstava, kao i kod drugih upravnih akata.

Primjerak zapisnika predaje se subjektu nadzora, uz potvrdu prijema, a na činjenično stanje utvrđeno u zapisniku subjekt nadzora može uložiti prigovor.

Posebno treba ukazati na karakter zapisnika prema Zakonu o inspekcijama Republike Srpske, jer upravna mjera iz zapisnika ima značaj usmenog rješenja, te se na osnovu upravne mjere mogu poduzeti i radnje izvršenja, a nakon toga donije ti rješenje sa svim elementima upravnog akta. Oba entitetska zakona iz oblasti inspekcijskog nadzora utvrđuju žalbu kao redovno pravno sredstvo, tako da je žalbeni rok u federalnom propisu osam dana i ima suspenzivno djelovanje, ako posebnim Zakonom nije drugačije utvrđeno, a u propisu Republike Srpske žalbeni rok je osam dana i u pravilu ne odgađa izvršenje rješenja. S obzirom da je žalba redovno pravno sredstvo, smatramo da je adekvatno rješenje da žalba odlaže izvršenje rješenja, odnosno da se, s obzirom na značaj i karakter upravnih akata, treba utvrditi u kojim slučajevima žalba ne odlaže izvršenje rješenja, a da pravilo bude da ona ima suspenzivno djelovanje. Kad ovo ističemo, imamo u vidu da se radi o upravnom aktu koji donosi pojedinac, odnosno samostalno u okviru zakonskih ovlasti, ali s obzirom na posljedice izvršenja upravnog akta i s tim u vezi evidentno enormnih zahtjeva za naknadu štete neophodno je utvr-diti slučajeve gdje žalba odgađa izvršenje rješenja, a istovremeno maksimalno ažurirati postupak po žalbi.

Page 10: Prirucnik Za Inspektore

18

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

19

U okviru instituta izvršenja rješenja neophodno je ukazati i na institut usme-nog rješenja, jer je u zakonima oba entiteta predviđen i ovaj oblik upravnog akta, ukoliko se radi o hitnim mjerama koje se moraju poduzeti u javnom interesu, odnosno u cilju osiguranja javnog mira i sigurnosti, ili otklanjanja neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi ili imovine. Izuzetna hitnost mjera koja je razlog za donošenje usmenog rješenja razlog je i za naređivanje neposrednog izvršenja takvog rješenja, ali je inspektor obavezan u propisanom roku donijeti pismeno rješenje po službenoj dužnosti.

O vrsti i karakteru upravne mjere koju nalaže inspektor ovisi i sadržaj rješenja, te ćemo prije davanja oglednih primjera takvih rješenja i razmatranja rada po žalbi na rješenje inspektora, dati prikaz upravnih i drugih mjera za koje su inspektori ovlašteni nakon izvršenog inspekcijskog nadzora.

Upravne mjere prema Zakonu o inspekcijamau Federaciji Bosne i Hercegovine

Prema federalnom propisu, nadležni inspektor je ovlašten izreći sljedeće upravne i druge mjere:

- narediti da se utvrđene nepravilnosti otklone na način i u roku kako je određeno ovim Zakonom i propisima na koji se odnosi inspekcijski na-dzor;

- zabraniti obavljanje djelatnosti ili rada kad je to određeno ovim Zako-nom i propisima na koji se odnosi inspekcijski nadzor;

- zaplijeniti, prodati i uništiti robu za koju se utvrdi da je protivno nastala ili služi prometu ili izvršenju radnji i poslova koji su protivni propisi-ma;

- prisilno provesti izvršenje određene upravne mjere kad je subjekt nad-zora sam ne izvrši;

- izreći odgovornoj osobi novčanu kaznu na licu mjesta;- podnijeti prijavu protiv odgovorne osobe za učinjeni prekršaj ili kazneno

djelo;- odrediti i druge mjere i obaviti radnje koje su određene ovim Zakonom

i posebnim propisima.

Kad inspektor naređuje da se otklone utvrđene nepravilnosti, prema potrebi, poučit će odgovornu osobu kako treba otkloniti nepravilnosti, posebno ako se radi o neukoj osobi.

Novčanu kaznu na licu mjesta inspektor izriče samo kad je izričito ovlašten propisom na koji se odnosi inspekcijski nadzor.

Nalaganje upravnih mjera prema Zakonu o inspekcijama u Republici Srpskoj

U skladu s ovla{tenjima iz Zakona, inspektor u Republici Srpskoj nalaže sljedeće upravne i druge mjere:

- naredi poduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja, utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka u roku koji odredi;

- naredi da se dostavi potrebna dokumentacija i podaci u roku koji odre-di;

- naredi privremeno oduzimanje dokumentacije, opreme i drugih sredsta-va rada;

- naredi prinudno otvaranje objekta radi vršenja nadzora;- naredi prinudno zatvaranje objekta;- naredi zabranu raspolaganja sredstvima na žiro-računu;- naredi oduzimanje i uništenje neispravnih stvari i roba;- naredi rušenje i uklanjanje bespravno započetog i podignutog objekta i

uspostavu prijašnjeg stanja;- naredi povlačenje određenih roba iz prometa, odnosno stavljanje

određenih roba u promet;- naredi povlačenje dokumenata za proizvode koji su neusuglašeni sa pro-

pisima, odnosno naredi uklanjanje određenih nedostataka označavanja proizvoda;

- zabrani obavljanje djelatnosti, odnosno obavljanje pojedinih poslova za određeno vrijeme i da podnese zahtjev za brisanje djelatnosti iz regi-stra;

- zabrani upotrebu i korištenje sredstava rada, pogona, uređaja za proizvo-dnju, promet i upotrebu roba, i dr.;

Page 11: Prirucnik Za Inspektore

20

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

21

- zabrani korištenje gradilišta, prostorija, uređaja i opreme;- zabrani gradnju objekta i izvođenje radova;- izriče mandatnu kaznu;- privremeno oduzme nezakonito ostvarenu imovinsku korist, u skladu sa

posebnim zakonom;- poduzme radnju uzrokovanja, pregleda i ispitivanja proizvoda, u cilju

provjere usuglašenosti sa propisima;- poduzme mjere kojima se osigurava otklanjanje opasnosti za život i

zdravlje ljudi, ili da zaštiti javni interes;- podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično djelo i podnese

zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;- pokrene inicijativu kod ovlaštenog organa za obustavljanje od primje-

ne, odnosno za poništavanje ili ukidanje propisa ili drugog op{teg akta organa ili organizacije koji vrši javne ovlasti, odnosno za obustavljanje od primjene op{teg akta preduzeća, ustanove i druge organizacije, ako smatra da nisu u skladu s Ustavom i Zakonom;

- obavijesti o potrebi poduzimanja određenih mjera i radnji drugi nadležni organ za vršenje inspekcijskog nadzora;

- poduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom ovlašten.

Ukoliko ocijeni potrebnim, inspektor može istovremeno poduzeti više upra-vnih i drugih mjera za koje je ovlašten zakonom, ali ovdje treba napomenuti da treba diferencirano pristupiti u odnosu na izvršenje upravnih mjera i korištenje pravnih sredstava, jer se radi o bitno različitim radnjama, odnosno postupcima.

U cilju lakše, brže i jednostavnije primjene zakonskih odredbi i donošenja pojedinačnih upravnih akata, sačinjeni su modeli rješenja kojim se nalažu upravne mjere i drugih akata koji se najčešće donose u postupku inspekcijskog nadzora.

Pored rješenja dati su ogledni primjeri zaključaka kao upravnih akata koji se donose u postupku koji prethodi izdavanju rješenja i akata koje inspektor podno-si nakon što je utvrdio da postoji protuzakonito ponašanje, kao što je prijava za pokretanje prekršajnog postupka.

S obzirom da osiguranje dokaza ima karakter privremene mjere, osiguranje dokaza nadležni inspektor će u pravilu odrediti po službenoj dužnosti, a izuzet-no i na zahtjev osobe koja dokaže da ima pravni interes u konkretnoj upravnoj stvari.

Potrebno je razlikovati osiguranje dokaza u toku postupka i prije nego što je postupak pokrenut.

Za oba slučaja uvjet je da postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći kasnije izvesti, ili da će njegovo izvođenje u toku trajanja inspekcijskog nadzora biti otežano.

Navedeni institut ima značajnu praktičnu primjenu u oblasti tržišne, turističko-ugostiteljske i poreske inspekcije, te će, ovisno o konkretnom slučaju nadležni inspektor donijeti zaključak radi osiguranja dokaza, ako se na to odluči. Prije pokretanja postupka, uputit će odgovarajući akt organu na čijem se području nalaze stvari koje su predmet postupka, odnosno osobe koje trebaju dati izjave.

Zapisnik je javna isprava ukoliko sadrži sve propisane elemente, a u ranijem izlaganju zapazili smo da može imati i karakter upravnog akta ukoliko se njim nalažu upravne mjere.

Pored zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru, navedeni su i primjeri zapisnika koje koriste pojedine inspekcije, a po svom karakteru i značaju zahtije-vaju da se nominiraju kao poseban zapisnik, a to su: zapisnik o uzimanju uzo-raka proizvoda, zapisnik o zatvaranju odnosno pečaćenju poslovnih prostorija, zapisnik o utvrđivanju povrede propisa radi dostavljanja nadležnom organu i zapisnik o saslušanju stranke, odnosno svjedoka.

Pored rješenja kao upravnog akta kojim se nalažu mjere u vršenju in-spekcijskog nadzora, bilo je nužno dati i osnovne primjere zaključka kao uprav-nog akta, a to su: zaključak o obustavi postupka, zaključak o prekidu postupka, zaključak o dozvoli prinudnog izvršenja, zaključak o privremenom oduzimanju poslovne dokumentacije, zaključak o produženju roka za izvršenje upravne mje-re. Pored upravnih akata i javnih isprava, navedeni su i primjeri akata iz oblasti organizacije i evidencije inspekcijskih pregleda, te naloga, poziva i smjernica kao posebnih radnji u vršenju inspekcijskog nadzora.

Poseban prilog u ovom Priručniku je ogledni primjerak Etičkog kodeksa ponašanja inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.

Etički kodeks za inspektore u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se te-melji na Etičkom kodeksu za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercego-vine, donosi direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, a objavljuje se u

Page 12: Prirucnik Za Inspektore

22

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

23

“Službenim novinama Federacije BiH” i u dnevnom listu kojeg odredi direktor Federalne uprave.

Kako se radi o izuzetno značajnom aktu koji uređuju principe i pravila ponašanja inspektora u obavljanju poslova kao lica sa posebnim ovla{tenjima koje svojim djelovanjem štite javni i privatni interes zasnovan na Ustavu i Zako-nu, čime doprinosi jačanje ugleda i uloge inspekcijskih organa, Kodeks sadrži principe i pravila ponašanja inspektora, te u tom smislu obavezuje inspektora na poduzimanje određenih radnji i mjera, odnosno suzdržavanje od radnji koje su zabranjene, odnosno zbog specifi čnosti poslova koje obavlja inspektor, nije mu dozvoljeno obavljanje određenih poslova, korištenje položaja i ponašanje suprotno propisanim pravilima i kriterijima.

Kod primjeraka javnih isprava prvo ćemo dati elemente zapisnika koji je osnova za donošenje rješenja, uz napomenu da je u zaglavlju, odnosno uvodu akata organ uprave - inspekcija navedena primjera radi, a u kasnijem cjelovitom prikazu upravnih i drugih akata dat ćemo sve akte po vrstama inspekcije i obimu nadzora.

Prava i obaveze fi zičkih i pravnih osoba koje su subjektinspekcijskog nadzora prema odredbama Federalnog zakona

Subjekt inspekcijskog nadzora aktivno učestvuje u postupku inspekcijskog nadzora na način da fi zičke osobe to u pravilu čine neposredno, a pravni subjekti ovlaste osobe, odnosno zaposlenike koji će sudjelovati u inspekcijskim radnja-ma na utvrđivanju činjenica u predmetu inspekcijskog nadzora.

Ovlaštena osoba obavezna je da nadležnom inspektoru daje ili omogući uvid u poslovne knjige, dokumentaciju i druge dokaze koji mu trebaju u obavljanju inspekcijskog nadzora i daju mu sve potrebne obavijesti.

Davanje potrebnih obavijesti u vršenju inspekcijskog nadzora ne ograničava se samo na ovlaštenu osobu subjekta nadzora već i na sve zaposlenike, ukoliko nadležni inspektor ocijeni da raspolažu podacima i informacijama koji su od značaja za utvrđivanje činjenica u vršenju inspekcijskog nadzora.

S obzirom da se prava i obaveze iskazuju kroz institute ovlaštenja tako da pravu jedne strane odgovaraju obaveze druge, i obratno, to je potrebno posebno ukazati i na prava subjekta u vršenju inspekcijskog nadzora, a koja su istovreme-no obaveza za nadležnog inspektora.

Pravo je subjekta nadzora da bude obaviješten o vršenju inspekcijskog nad-zora u pravilu najmanje tri dana prije početka nadzora, a najkasnije neposredno prije početka obavljanja nadzora, ukoliko organ inspekcije ocijeni da bi se ra-nijim obavještenjem ugrozila svrha nadzora.

Ukoliko se inspektor nije predstavio prije početka inspekcijskog nadzora, pravo je subjekta nadzora da inspektora upozori na ovu obavezu, kao i obavezu da predoči svoju službenu iskaznicu.

Subjekt nadzora ima pravo odbiti suradnju s inspektorom ukoliko inspektor nije predočio rješenje o dozvoli prekoračenja broja dana inspekcijskog nadzora, odnosno prekoračio utvrđene normative za obavljanje inspekcijskog nadzora. Kod uzimanja uzoraka proizvoda u postupku vršenja inspekcijskog nadzora, a u cilju utvrđivanja da li odgovaraju propisanom ili deklariranom sastavu, subjekt nadzora ima pravo uvida u zapisnik o uzimanju uzoraka, kao i pravo da bude obaviješten pismeno o rezultatima ispitivanja, i to u roku od tri dana od kada je inspektor te nalaze dobio od ovlaštene institucije.

Kada se utvrđuje činjenica u postupku inspekcijskog nadzora, subjekt nadzora ima pravo da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koja su predmet nadzora.

Ukoliko je, u vršenju inspekcijskog nadzora, nadležni inspektor privremeno oduzeo poslovnu i drugu dokumentaciju, subjekt nadzora ima pravo da mu se o privremenom oduzimanju izda odgovarajuća potvrda, sa tačnim i preciznim opisom oduzete dokumentacije.

Subjekt nadzora ima pravo na pružanje stručne pomoći od strane inspektora koji vrši inspekcijski nadzor, a koja se odnosi na upućivanje na propise iz oblasti vršenja nadzora i preventivno djelovanje prema subjektu nadzora.

Subjekt nadzora ima pravo da, u cilju zaštite svojih prava i interesa, pored izjašnjavanja o svim činjenicama i okolnostima u vršenju nadzora, bude upo-zoren na svoja prava i obaveze i na posljedice vršenja, odnosno propuštanja određenih radnji.

Page 13: Prirucnik Za Inspektore

24

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

25

Pored navedenog upozorenja, subjekt nadzora ima pravo i na pružanje stručne pomoći od strane inspektora, a koja se odnosi na odgovore i upite u vezi propisa i drugih akata, a koji su u vezi s inspekcijskim nadzorom.

I na kraju, treba posebno ukazati na pravo subjekta nadzora da podnosi re-dovna pravna sredstva (žalba i prigovor) na akte koji mu dostavljaju inspektori, a posebno u dijelu koji se odnosi na adekvatnu upravnu mjeru koja je naložena rješenjem.

Izvršenje upravnih mjera

Rok izvršenja upravne mjere koju je naložio nadležni inspektor može se, na zahtjev subjekta nadzora, produžiti do 30 dana ako:

- subjekt nadzora ima dokaz i registraciju i dozvolu za rad, a upravna mje-ra se odnosi na otklanjanje drugih nedostataka i nepravilnosti;

- je subjekt nadzora započeo s izvršenjem upravne mjere;- propisom na osnovu kojeg je mjera određena nije izričito propisano da

se izvršenje mjere ne može odgađati;- se osnovano može očekivati da će subjekt nadzora potpuno izvršiti upra-

vnu mjeru u produženom roku za izvršenje.

Izvršenje rješenja može se izuzetno odgoditi ukoliko je pokrenut upravni spor kod nadležnog suda do konačne odluke suda, ako bi izvršenje rješenja o zabrani rada nanijelo štetu subjektu nadzora, koja se teško može popraviti.

Odgoda izvršenja rješenja zbog pokrenutog upravnog spora ima posebnu primjenu kod izvršavanja upravne mjere zabrane rada subjektu nadzora, a te-melji se i na odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Tužba po pravilu ne sprečava izvršenje upravnog akta protiv koga je pod-nesena, ali nadležna inspekcija na zahtjev subjekta nadzora, odnosno tražioca u upravnom sporu odgodit će izvršenje upravne mjere do donošenja sudske odluke ako bi izvršenje nanijelo tužiocu štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu, odnosno odgodom se ne nanosi veća nenadokna-diva šteta protivnoj strani.

Postupak odgode izvršenja zbog pokrenutog upravnog spora provodi se na način da o zahtjevu subjekta nadzora za odgodu izvršenja pismenu suglasnost daju glavni inspektor i direktor uprave za inspekcije, a na postupak davanja su-glasnosti shodno se primjenjuje postupak kod donošenja zajedničkog rješenja organa uprave.

Odlaganje izvršenja rješenja neće se odobriti ako je propisom na osnovu koga je upravna mjera određena izričito propisano da se odmah provodi postu-pak izvršenja rješenja.

Ako subjekt nadzora nije izvršio upravnu mjeru u naloženom roku, nadležni inspektor donosi zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja, u pravilu odmah nakon što je utvrdio da upravna mjera nije izvršena, a najkasnije u roku od pet dana od dana kada je rješenje postalo izvršno.

Započeto izvršenje o upravnoj mjeri može se prekinuti samo u slučaju nemogućnosti izvršenja usljed više sile, a nastavlja se odmah nakon prestanka razloga prekida.

Upravne mjere mogu se izvršiti:

- preko druge osobe;- prisilom, sa novčanim kažnjavanjem;- neposrednom fi zičkom silom.

Izvršenje upravne mjere preko druge osobe inspektor će narediti ukoliko je upravna mjera takve prirode da je može izvršiti i druga osoba o trošku subjekta nadzora, što se cijeni u svakom konkretnom slučaju.

Ako subjekt nadzora nije izvršio upravnu mjeru koja se sastoji u nenovčanoj obavezi, a izvršava je lično osoba kojoj je izrečena, inspektor će subjektu nadzo-ra izreći novčanu kaznu radi prisiljavanja na izvršenje upravne mjere.

Istovremeno s izricanjem novčane kazne, inspektor subjekta nadzora određuje novi rok za izvršenje, uz prijetnju novom i većom novčanom kaznom.

Novčana kazna plaća se u roku od pet dana od dana prijema zaključka kojim je izrečena, a prihod je Budžeta Federacije BiH.

Page 14: Prirucnik Za Inspektore

26

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

27

Izvršenje upravne mjere neposrednom fi zičkom prisilom ako to odgovara prirodi obaveza, odnosno fi zička prisila mora biti primjerena predmetu izvršenja i srazmjerna otporu izvršenja, a provodi se na način određen zaključkom o dozvoli izvršenja.

Ako nadležni inspektor ocijeni da se u izvršenju upravne mjere osnovano očekuje sprečavanje izvršenja, ili da će izvršavanje biti znatno otežano kad po-stane izvršno može zaključkom dozvoliti prisilno izvršenje tog rješenja i prije njegove izvršenosti.

Izvršenje rješenja prije njegove izvršnosti može se odrediti u cjelini za sve mjere iz rješenja, ili samo za one za koje postoji opasnost da će biti spriječene, odnosno otežano njihovo izvršenje.

OGLEDNI PRIMJERI UPRAVNIH I DRUGIH AKATA DONESENIH U OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA

Potvrda o prijemu pismena – dostavnica

Federalna uprava zainspekcijske poslove _________________ (naziv inspekcije)

Potvrda o prijemu pismena – dostavnice

Broj: ___________Mjesto i datum________________

________________________________ (primalac pismena)

Dana ___________________ lično sam primio _________________________ (datum upisati slovima) (naziv pismena koji se dostavlja)

Potpis dostavljača Potpis primaoca _______________ __________________________ (primalac stavlja i otisak pečata)

Napomena dostavljača ____________________________________________

Page 15: Prirucnik Za Inspektore

28

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

29

Zaklju~ak o obustavi prisilnog izvršenja rješenja

____________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)__________________ (nadležna inspekcija)

Broj:____________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 132. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercego-vine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) ___________________________________________________________________________ u predmetu (navesti inspekciju)

prisilnog izvršenja rješenja _______________________________________________________________________________________________, donosi (navesti broj i datum izvršnog rješenja i subjekt nadzora)

Zaklju~ak

Prisilno izvršenje rješenja broj _____ od______ kojim je _________________________________________________________________________________ (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

izrečena upravna mjera ____________________________________________ (navesti upravnu mjeru)

OBUSTAVLJA SE, jer je obaveza koja je naložena navedenim rješenjem izvršena (ili je izvršenje rješenja nemoguće).

Ovaj zaključak se primjenjuje danom donošenja, a protiv njega se ne može po-dnijeti posebna žalba.

Nadležni inspektor_______________

Page 16: Prirucnik Za Inspektore

30

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

31

Federalna uprava zainspekcijske poslove

Broj: _______________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 47. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Herce-govine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) direktor Uprave za in-spekcijske poslove u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti dru-ge inspekcije, donosi

R j e š e n j e

Radi zaštite javnog interesa i potrebe poduzimanja hitnih upravnih mjera određuje se vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti ________________________________.

Inspekcijski nadzor iz oblasti tačke 1 ovog rješenja izvršit će ___________________________________________ iz oblasti ____________________________. (odrediti inspektora iz druge oblasti) (navesti oblast)

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora ____________________ inspektor će naložiti subjektu nadzora i upravne mjere za koje ocijeni da su potrebne u cilju zaštite važnog javnog interesa.

Ovo rješenje primjenjuje se danom donošenja.

Obrazloženje

U oblasti __________________ uočeni su propusti kod subjekta inspekcijskog (navesti oblast)nadzora koji zahtijevaju, u cilju zaštite važnog javnog interesa, poduzimanje hitnih upravnih mjera.

Zbog nemogućnosti da inspekcijski nadzor izvrši nadležni inspektor, a u cilju zaštite važnog javnog interesa određena je __________________ da izvrši (navesti inspekciju)odmah inspekcijski nadzor i, ukoliko ocijeni, poduzme hitne upravne mjere, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje primjenjuje se danom donošenja i isto je odmah i izvršio u skladu sa članom 47. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Protiv ovog rješenja ne mogu se koristiti pravna sredstva.

Direktor _______________

Page 17: Prirucnik Za Inspektore

32

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

33

BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineFederalna uprava za inspekcijske poslove______________________ (naziv inspekcije)Broj: _______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 87. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercego-vine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana ____ Zakona (na-vesti materijalni zakon) _________________________ inspektor u predmetu uzimanja uzoraka proizvoda radi ispitivanja kvaliteta proizvoda sačinio je dana ________ u _______ kod subjekta nadzora ____________

ZAPISNIKo uzimanju uzoraka proizvoda

radi ispitivanja kvaliteta proizvoda

Prisutni _______________________________________ (navesti subjekt nadzora)Zapisničar (ukoliko je bio tu)Uzimanje uzoraka proizvoda ________________________potrebno je radi ispi-tivanja kvaliteta proizvoda u vezi izvršenog inspekcijskog nadzora kod ________________________________________________ (navesti subjekt nadzora)Uzimaju se besplatno uzorci proizvoda __________________________________________________________ u količini ______________________(navesti koje, ali ne više od tri uzorka) (navesti količinu)

Kvalitet proizvoda koji su uzeti kao uzorci ispitat će stručna institucija _________________________________ (navesti stručnu instituciju)

O rezultatima obavljenog ispitivanja subjekt nadzora će biti pismeno obaviješten u roku od tri dana od dana prijema nalaza od navedene stručne institucije.

Troškove postupka ispitivanja kvaliteta proizvoda snosit će, ovisno o rezultati-ma obavljenog ispitivanja proizvoda subjekt nadzora _______________, odno-sno organ inspekcije.

Zapisnik je sastavljen u _____ primjeraka, od kojih je jedan uručen ____________________________________, a ostali zaduženi za potrebe. (subjekt nadzora)

Na činjenično stanje utvrđeno zapisnikom može se u roku od tri dana staviti pri-govor inspekcijskom organu koji je sačinio zapisnik.

Inspektor _________________________________ (potpisuje ovlaštena osoba subjekta nadzora)

Potvrda prijema zapisnika

___________________________________ (potvrđuje potpisom službena osoba

subjekta nadzora da je primila primjerak zapisnika)

Službena zabilješka

sačinjena dana ____________ u ________

Na zapisnik o uzimanju uzoraka proizvoda radi ispitivanja kvaliteta proizvoda nije stavljen prigovor.

Potpis inspektora__________________

Page 18: Prirucnik Za Inspektore

34

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

35

BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineFederalna uprava za inspekcijske poslove__________________ (naziv inspekcije)

Broj: _______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 103. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj ____) ________________ inspektor nakon izvršenog inspekcijskog nadzora u __________________ sačinio je dana ____________ u _______________________________ (navesti subjekt nadzora)

Zapisnik o utvrđenoj povredi propisaradi dostave na nadležni postupak

Sačinjen dana ____________ u ____

Prisutni _________________Zapisničar ______________

U vršenju inspekcijskog nadzora od strane ___________________________________ kod ____________________________________ u _____________ (navesti subjekt nadzora) utvrđena je povreda propisa _________________________________ (navesti povredu propisa)

Kako ___________________________ inspektor nije nadležan za poduzimanje (naziv inspekcije) upravnih i drugih mjera u navedenom slučaju to je uočena povreda propisa kon-statirana zapisnički radi dostave na nadležni postupak drugom inspekcijskom organu - organu uprave __________________________________________. (navesti inspekciju, odnosno organ uprave)

Uz zapisnik dostavljaju se i dokumenti, odnosno službena dokumentacija, na osnovu koje je utvrđena povreda propisa.

Zapisnik je sastavljen u _____ primjeraka, od kojih je jedan uručen subjektu nadzora.

Na ovaj zapisnik može se u roku od tri dana od dana prijema staviti prigovor inspekcijskom organu koji je sačinio zapisnik.

Potpis ovlaštene osobe Inspektor koja je primila zapisnik ___________________________________ (potpis)

Službena zabilješka:

Sačinjena dana ______________ u ________

Na ovaj zapisnik nije stavljen prigovor.

_______________ (Potpis inspektora)

Page 19: Prirucnik Za Inspektore

36

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

37

BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineFederalna uprava za inspekcijske poslove__________________ (naziv inspekcije)

Broj: _______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 112. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i rješenja broj _______ od ________ kojim je zabranjen rad ________________________________________ (navesti subjekt nadzora kojim je zabranjen rad) inspektor je sačinio

Zapisnik o zatvaranju-pečaćenju poslovnih prostorija

Zatvaranje-pečaćenje poslovnih prostorija izvršeno je u ____________________________________________________________ čiji je vlasnik-korisnik (adresa i mjesto gdje je izvršeno pečaćenje) __________________________, a na osnovu konačnog-pravosnažnog rješenja (navesti subjekt nadzora) ___________________ inspektora broj:______ od ___________ godine.

Zatvaranju-pečaćenju poslovnog objekta prisustvovali su:

________________________________________________________________________ (navesti predstavnika subjekta nadzora)

i ovlaštene službene osobe __________________________________________ (navesti službene osobe)Zatvaranje-pečaćenje poslovnog prostora izraženo je na sljedeći način: _________________________________________________ (navesti način na koji je izvršeno pečaćenje)

Zatvaranje-pečaćenje poslovnog prostora završeno je u _______ sati.

Zapisnik je sastavljen u _____ primjeraka, od kojih je jedan uručen prisutnom predstavniku subjekta nadzora, a ostali zadržani za potrebe inspekcijskog orga-na. Na ovaj zapisnik može se u roku od tri dana od dana prijema staviti prigovor inspekcijskom organu koji je sačinio zapisnik.

Potpis ovlaštene osobe Inspektor koja je primila zapisnik _______________________________________ (potpis)

Službena zabilješka:

Sačinjena dana ______________ u ________

Na ovaj zapisnik nije stavljen prigovor.

____________________ (Potpis inspektora)

Page 20: Prirucnik Za Inspektore

38

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

39

Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru

_________________________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)____________________________ (naziv inspekcije)

Broj: _________________________________ (mjesto i datum)

ZAPISNIKo izvršenom inspekcijskom nadzoru

Federalni - kantonalni tehnički inspektor izvršio je dana ________ inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz oblasti elektroenergetike kod korisnika - investitora elektroenergetskih objekata i postrojenja ________________________________________________________________________________________________________________________________. (navesti puni naziv i sjedište pravnog subjekta kod koga se vrši nadzor)Inspekcijski pregled izvršio - izvršili tehnički inspektori _________________________________________________________________________________.

(ime i prezime i broj službene legitimacije - iskaznice ili broj ovla{tenja, ako se inspekcijski pregled vrši na osnovu ovla{tenja rukovodioca organa uprave)

Inspekcijskom pregledu prisutni ispred pravnog subjekta ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(navesti ime i prezime osobe i poslove koje obavljaju)Inspekcijski pregled počeo u _______ sati.Nakon što su prisutni upoznati sa predmetom inspekcijskog postupka, vrši se in-spekcijski pregled i konstatira sljedeće: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(navodi se sadržaj izvršenih radnji)

Predstavnik pravnog subjekta u toku inspekcijskog nadzora prilaže planove, ski-ce, crteže koji se odnose na predmet inspekcijskog nadzora ______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(navesti planove, skice, crteže, fotografi je)koji se, nakon ovjeravanja od strane tehničkog inspektora, priključuju zapi-sniku.

U vezi predmeta inspekcijskog nadzora predstavnik pravnog subjekta koji je pri-sutan izvođenju radnji _____________________________________________ (ime i prezime osobe) izjavljuje sljedeće: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________ (potpis osobe koja je dala izjavu)

Prije zaključenja zapisnik je pročitan prisutnima i na njega nije bilo primjedbi.Ako je na zapisnik bilo primjedbi, navode se primjedbe osobe koja je saslušana, kao i osoba koje učestvuju u postupku.

_______________________________________________________________ (unose se ukratko primjedbe) ____________________ (potpis osobe koja je stavila primjedbe)

Page 21: Prirucnik Za Inspektore

40

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

41

Ako se osoba koja je prisutna inspekcijskom nadzoru udalji prije zaključenja zapisnika ili odbije da potpiše zapisnik, konstatira se sljedeće:

____________________________ se prije zaključenja zapisnika udaljio iz pro (ime i prezime osobe koja se udaljila)storije (sa prostora) gdje je vršen inspekcijski pregled, iz sljedećeg razloga: ___________________________________________________________________

(navesti razlog udaljenja, odnosno da službenoj osobi nije poznat razlog udaljenja)___________________________________________odbija da potpiše zapisnik (ime i prezime osobe koja je odbila da potpiše zapisnik)iz sljedećih razloga: ______________________________________________________________________________________________________________ (navesti razloge odbijanja prema riječima prisutne osobe)

___________________________ (potpis osobe koja je odbila potpisati zapisnik)

Inspekcijski pregled završen u ________ sati.

_____________________ (potpis inspektora)

Napomena:Svaka strana zapisnika numeriše se i parafi ra od strane službene osobe.

Zaključak o privremenom oduzimanjuposlovne dokumentacije od subjekta nadzora

_________________________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)____________________________ (naziv inspekcije)

Broj: _________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu odredbe člana 94. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Her-cegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) ______________ in-spektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod __________________________________________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

Zaključak o privremenom oduzimanju poslovnedokumentacije od _________________________

(navesti subjekt nadzora)

1. Privremeno se oduzima od subjekta nadzora sljedeća poslovna dokumenta-cija:

__________________________________________________________________________ (navesti poslovnu i drugu dokumentaciju)

2. Poslovna i druga dokumentacija oduzima se radi provjere autentičnosti i tačnosti navoda koji sadrži.

Oduzeta poslovna i druga dokumentacija iz tačke 1. ovog zaključka bit će vraćena ____________________________ do ___________________ (naziv subjekta nadzora) (navesti rok vraćanja)

Page 22: Prirucnik Za Inspektore

42

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

43

3. O oduzetoj poslovnoj i drugoj dokumentaciji bit će izdata potvrda koja će sadržavati sve podatke o privremeno oduzetoj poslovnoj i drugoj dokumen-taciji.

Obrazloženje

U pogledu vršenja inspekcijskog nadzora kod ____________________ uočeno (navesti subjekt nadzora)je da poslovna i druga dokumentacija sadrži podatke i navode za koje je _______________ inspektor ocijenio da ne održavaju potpuno jasno i cjelovito sve podatke koji su prezentirani u postupku vršenja inspekcijskog nadzora. Privremeno oduzeta poslovna dokumentacija sadrži i uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a o čijem sadržaju ovisi donošenje upravnog akta po okončanju inspekcijskog pregleda.

U cilju provjere autentičnosti i tačnosti navoda u službenoj i ostaloj doku-mentaciji _____________ inspektor je dokumentaciju privremeno oduzeo do ___________ i ona će biti vraćena______________________ nakon provjere (naziv subjekta nadzora)autentičnosti i tačnosti navoda. O privremenom oduzimanju poslovne i druge dokumentacije ________________ inspektor je ____________________________________ izdao potvrdu sa (naziv subjekta nadzora)jasnim podacima o privremeno oduzetoj poslovnoj dokumentaciji.

Protiv ovog zaključka ne može se podnijeti žalba, ali se redovna pravna sredstva mogu koristiti u postupku o glavnoj stvari protiv rješenja kojim se nalažu upra-vne mjere u vršenju inspekcijskog nadzora.

Inspektor _____________

Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru

BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineFederalna uprava za inspekcijske posloveInspekcija nadležna za poslove kontrole uplate javnih prihoda

Broj: _______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana ___ Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 18/96 i 32/00) - navesti i druge propise, inspekcija nadležna za poslove kontrole naplate javnih prihoda, sačinila je

ZAPISNIKo inspekcijskom nadzoru

izvršenom kod poreznog obveznika __________________________________ (naziv poreznog obveznika - pravna ili fi zička osoba)sa sjedištem u _____________________. (mjesto i adresa)

Nadzor je izvršen u prostorijama ________________________________ od (naziv poreznog obveznika)_____ do ________ godine.

Predmet nadzora: Kontrola obračuna i uplate javnih prihoda.Nadzor su izvršili inspektori:1. ________________________ legitimacija br. ____________________2. ________________________ legitimacija br. ____________________ (ime i prezime inspektora) Nadzoru su prisutni ____________________________________________

(ime i prezime)

Page 23: Prirucnik Za Inspektore

44

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

45

Za pravilnost i zakonitost poslovanja, obuhvaćenog ovom kontrolom, odgo-vorni su:1. _________________________________________________________2. _________________________________________________________3. _________________________________________________________

(ime i prezime, zanimanje, adresa, datum i mjesto rođenja, broj lične karte)

Porezni obveznik ima status ____________________ i ___________________ (naziv djelatnosti)djelatnost obavlja na osnovu rješenja broj _________ od ___________ godine izdatog od strane:

Kantonalni sud _______________ i to kao osnovno - dopunsko zanimanje. (mjesto)

Materijalni troškovi i broj obveznika _______________Šifra djelatnosti _________________________________Knjigovodstvene poslove _____________ obavlja _______________ iz __________________________ ulica __________________ broj ________.Obveznik ima otvorene transakcijske račune kod ________________________________________________________________________________. (naziv banke i broj računa)

O izvršenom inspekcijskom nadzoru daje se sljedeći

NALAZ

1. Opći podaci _____________________________________________________________________________________________________________________________(navesti podatke o zadnjem inspekcijskom nadzoru i kako je izvršeno rješenje o mjerama nadzo-ra; registracija i statusne promjene koje utječu na kontrolu; utjecaj povezanih osoba na predmet nadzora, itd.)

2._____________________________________________________________________________________________________________________________ (po poglavljima navesti vrste javnih prihoda koji su nadzirani; u vezi sa tim navesti koji poslo-vi, događaji i dokumentacija su pregledani i konstatacije nezakonitog postupanja, te navesti član, stav i tačku propisa koji je povrijeđen za manje obračunati i uplaćeni javni prihod, kao naprimjer, kontrola obračuna i uplate poreza na dobit privrednih društava, promet proizvoda i obračun poreza na promet proizvoda i usluga, obračun i uplate poreza i doprinosa na plaće i druga lična primanja, obračun i uplate poreza na imovinu i dohodak građana, na igre na sreću, itd.)

3._____________________________________________________________________________________________________________________________ (na kraju treba sačiniti rekapitulaciju više i manje uplaćenih javnih prihoda, te obračunati ka-matu za nepravovremenu uplatu javnih prihoda.)

4._____________________________________________________________________________________________________________________________(dati pouku da porezni obveznik, u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o poreznoj upravi, može podnijeti primjedbe na zapisnik u roku od pet (5) dana od dana prijema zapisnika i kome ga treba podnijeti).

ZA POREZNOG OBVEZNIKA M.P. INSPEKTORI

______________________ 1. __________________________________ 2. ____________ (ime i prezime) (ime i prezime)

Page 24: Prirucnik Za Inspektore

46

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

47

1. TRŽIŠNO-TURISTIČKA INSPEKCIJA

Tržišno-turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa koji se odnose na:

- obavljanje trgovine i obrta;- standarde i kvalitet proizvoda (u proizvodnji i prometu);- mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla

proizvoda;- cijene proizvoda i usluga koje su pod kontrolom;- robne rezerve;- zaštitu izuma i tehničkih unapređenja;- zaštitu prava potrošača;- obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti;- kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata;- zaštitu dobara od posebnog značaja za turizam (prirodne rijetkosti, kul-

turno-historijski spomenici, energetske znamenitosti, i dr.);- zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i turističkih usluga;- reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude;- osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte;- kontrolu rada turističkih zajednica;- obračun naplata i uplata boravišne takse i turističke članarine.

Tržišno-turistička inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Tržišno-turistički inspektor ima pravo i obavezu, ukoliko zapisnički utvrdi da je povrijeđen propis koji kontrolira, da:

- naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u određenom roku;

- izrekne i naplati novčanu kaznu na licu mjesta, ukoliko je za to ovlašten posebnim zakonom;

- poduzme i druge mjere i radnje za koje je ovlašten posebnim propisom.

Inspektor upravne mjere naređuje rješenjem kojim se nalaže otklanjanje uočenih nepravilnosti u određenom roku.

Inspektor donosi rješenje i u slučaju kada je zapisnički utvrdio da se subjekt nadzora prilikom prodaje robe ne pridržava propisane cijene.

U ovom slučaju donosi se rješenje o privremenom oduzimanju razlike u cijeni po kojoj je roba prodata i cijene po kojoj je subjekt nadzora bio obavezan prodati robu.

Tržišno-turistički inspektor ovlašten je i za poduzimanje mjera u oblasti tr-govine i trgovinskih usluga ako utvrdi da trgovac obavlja trgovinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju odnosno mimo djelatnosti koja je predmet registracije, ili ako utvrdi da trgovinu obavlja osoba koja nema status trgovca.

Tržišno-turistički inspektor će donijeti rješenje kojim se zabranjuje vršenje djelatnosti ako trgovac obavlja trgovinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju, odnosno mimo djelatnosti, a ako osoba nema status trgovca, tržišno-turistički inspektor će privremeno, do odluke nadležnog suda, oduzeti robu.

U vršenju inspekcijskog nadzora iz oblasti trgovine tržišno-turistički in-spektor je ovlašten da donese rješenje o privremenoj zabrani rada do otklanjanja utvrđenih nedostataka ako zapisnički utvrdi da poslovni prostori, uređaji i opre-ma namijenjeni za obavljanje trgovine i vršenje usluga ne ispunjavaju propisane minimalne tehničke uvjete.

Tržišno-turistički inspektor je ovlašten da poduzme mjere i ako trgovac od-bije zahtjev potrošača da mu robu koja ima nedostatke zamijeni novom robom ili da mu vrati iznos za plaćenu robu, odnosno da nedostatak na robi otkloni, te ako trgovac ne vodi propisanu evidenciju (trgovačka knjiga, i dr.), ili ako utvrdi postojanje monopolističkog sporazumijevanja ili postojanje nelojalne konkuren-cije, špekulacije i ograničenja tržišta.

Sve mjere navedene u gornjem dijelu teksta inspektor nalaže rješenjem kao upravnim aktom.

Tržišno-turistički inspektor je ovlašten i za poduzimanje mjera u okviru zako-na iz oblasti ograničenja upotrebe duhanskih prerađevina, obaveza proizvođača i zabrane reklamiranja i prodaje duhanskih prerađevina.

Prema Zakonu o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/98), tržišno-turistički inspektor ima pravo i oba-vezu da u vršenju inspekcijskog nadzora nad provedbom ovog Zakona donese upravni akt, odnosno aktom utvrdi da se duhanske prerađevine prodaju, odnosno reklamiraju protivno zakonskim odredbama donijet će rješenje o zabrani prodaje ili reklamiranja.

Page 25: Prirucnik Za Inspektore

48

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

49

U oblasti tržišno-turističke inspekcije je zbog njene izuzetne dinamike potrebno hitno i kontinuirano poduzimati mjere i aktivnosti na usuglašavanju zakonskih i drugih propisa sa zahtjevima tržišta, a kako postupak usvajanja zakona podliježe dužoj proceduri, to je Vlada Federacije BiH poduzela inter-ventne mjere u ovoj oblasti kako bi se efi kasno i adekvatno vršio nadzor od strane nadležne tržišno-turističke inspekcije.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Uredbu o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/00) kojom se privremeno, do donošenja Federalnog zakona o trgovini i Fede-ralnog zakona o tržišnoj inspekciji, uređuju obaveze, ovla{tenja i odgovornosti tržišno-turističkih inspektora u sprečavanju bespravnog prometa visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema navedenom propisu, tržišno-turistički inspektor je ovlašten da oduz-me robu u prijevozu koja nema propisanu dokumentaciju, o čemu sačinjava za-pisnik, i istovremeno izdaje potvrdu o oduzetoj robi, koja sadrži specifi kaciju robe koja je oduzeta.

Upravne mjere koje poduzima tržišno-turistički inspektor u skladu sa zakon-skim ovla{tenjima u okviru materijalnog (matičnog) zakona i posebnih zakona prikazat ćemo na praktičnim primjerima putem rješenja kao upravnih akata.

Rješenje o privremenoj zabrani radado otklanjanja utvrđenih nedostataka

_________________________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)____________________________ (naziv inspekcije) Broj: _________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana ____ Zakona o trgovi-ni (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/04), tržišno-turistički inspektor, donosi:

RJEŠENJE

1. Privremeno se zabranjuje rad _________________________________ zbog (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)neispunjavanja propisanih minimalnih tehničkih uvjeta i uvjeta tehničke oprem-ljenosti poslovnog prostora u ulici ____________________________ u ________________________________________________________.

2. Privremena mjera iz tačke 1. ovog rješenja traje do otklanjanja nedostataka utvrđenih u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj ____________ od ____________.

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Tržišno-turistički inspektor izvršio je inspekcijski nadzor u ______________________________________________________________________________ i

(naziv subjekta nadzora)u zapisniku broj __________ od ________ utvrdio da navedeni subjekt ne ispunjava propisane minimalne tehničke, kao i uvjete tehničke opremljenosti za

Page 26: Prirucnik Za Inspektore

50

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

51

obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru u ulici _________________________ u __________________________________________.

S obzirom da navedeni poslovni prostor ne ispunjava propisane minimal-ne tehničke, kao i uvjete tehničke opremljenosti, tržišno-turistički inspektor je, postupajući u skladu s ovla{tenjima iz člana ___ Zakona o trgovini, donio rješenje o privremenoj zabrani rada do otklanjanja nedostataka utvrđenih za-pisnikom o izvršenom inspekcijskom nadzoru. Primjenom odredbe člana ____ Zakona o trgovini korišten je institut da žalba ne odlaže izvršenje rješenja, što je i navedeno u dispozitivu rješenja. Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, podnijeti žalba ___________________________________. (naziv drugostepenog organa) Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje.

Tržišno-turistički inspektor __________________________

Rješenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje djelatnostijer se obavlja suprotno odobrenju

____________________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Tržišno-turistička inspekcijaBroj: ___________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ___ Zakona o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/02, 29/03 i 11/05) i člana 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) ______________tržišno-turistički inspektor u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod osobe koja se bavi obrtom __________________________________, donosi (navesti osobu, naziv radnje, i sl.)

RJEŠENJE

1. Privremeno se zabranjuje obavljanje djelatnosti osobi ____________________________________________________________ jer se predmetna djelatnost (navesti osobu i prebivalište, odnosno naziv i sjedište radnje)obavlja suprotno odobrenju nadležnog organa uprave __________________________________________________________. (navesti organ uprave)2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se danom uručenja

rješenja.

Obrazloženje

Tržišno-turistički inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdio je da ______________________________________ obavlja privrednu djelatnost suprotno (navesti subjekt nadzora)odobrenju __________________________________ (navesti nadležni organ uprave)

Page 27: Prirucnik Za Inspektore

52

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

53

Utvrđene nepravilnosti _______________________________ inspektor je kon-statirao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj ______ od _____ i na osnovu zapisnika kao javne isprave donio upravnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba ____________________________________________________________________________________u roku od (navesti drugostepeni organ)osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, može se izjaviti i na za-pisnik, a taksira se sa ________ KM administrativne takse, u skladu sa članom ______ i tarifnim brojem ___________________________________________ (navesti propis o administrativnim taksama)

Tržišno-turistički inspektor ____________________________

Rješenje kojim se zabranjuje rad samostalnom privredniku (radnji) zbog nepostupanja po naređenju inspektora

_________________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Tržišno-turistička inspekcijaBroj: _____________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ___ Zakona o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/02, 29/03 i 11/05) i člana 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) tržišno-turistički inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod osobe koja samostalno obavlja privrednu djelatnost (vlasnika radnje) ________________________________________________________________ donosi: (navesti osobu, naziv radnje)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se obavljanje djelatnosti ________________________________________________________________________________________

(navesti osobu i prebivalište, odnosno naziv i sjedište radnje)jer nije postupljeno po rješenju ____________________________ inspektora broj ______________ od ____________ kojim je naređeno otklanjanje utvrđenih nedostataka i određen rok izvršenja.

2. Rok izvršenja upravne mjere iz tačke 1. ovog rješenja je danom uručenja rješenja.

Obrazloženje

Tržišno-turistički inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod osobe koja se bavi samostalnim privređivanjem utvrdio je dana __________ da nije postuplje-no po rješenju ovog inspektora u otklanjanju utvrđenih nedostataka u roku od ________ dana (rješenje broj _________ od __________).

Page 28: Prirucnik Za Inspektore

54

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

55

Kako subjekt inspekcijskog nadzora nije postupio po nalogu tržišno-turističkog inspektora, to je na osnovu člana _____ Zakona o obrtu donesena upravna mjera zabrane obavljanja djelatnošću koja se primjenjuje danom uručenja rješenja.

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba ______________________ u roku (navesti drugostepeni organ) od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, može se podnijeti i na zapisnik, a taksira se sa ________ KM administrativne takse, u skladu sa kanto-nalnim propisima.

Tržišno-turistički inspektor _______________________

2. SANITARNO-ZDRAVSTVENO- FARMACEUTSKA INSPEKCIJA

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa koji se odnose na:

- zaštitu zdravlja ljudi;- sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;- proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji

su pod sanitarnim nadzorom;- proizvodnju i promet otrova i sličnih supstanci;- snabdijevanje vodom i odstranjivanje otpadnih voda i materijala;- sanitarno-tehničke i higijenske uvjete u javnim objektima (javni loka-

li, škole, ustanove socijalne i dječije zaštite, i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemiološke zaštite;

- zdravstveno stanje zaposlenika u djelatnostima i poslovima koji su pod inspekcijskom kontrolom;

- zabranu upotrebe duhanskih proizvoda.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti sanitarne, higijenske i protivepidemiološke zaštite ljudi i poduzimanje mjera u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona vrši organ uprave nadležan za poslove sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije, a putem sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora.

Prije navođenja prava i obaveza sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog in-spektora i upravnih mjera koje poduzima ova inspekcija, potrebno je uputiti na različito defi niranje pojedinih instituta u ovom Zakonu u odnosu na sistemski zakon iz oblasti uprave i organizacijske zakone kojim se utvrđuje djelokrug rada organa uprave.

Pored navedenog, potrebno je uputiti i na primjene u obimu i vrsti ovlasti sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora, jer su pojedine ovlasti prešle u nadležnost drugih inspekcija, uporedo sa donošenjem zakona iz pojedinih obla-sti inspekcijskog nadzora (proizvodnja i promet lijekova).

Page 29: Prirucnik Za Inspektore

56

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

57

Sa donošenjem pojedinih zakona proširen je obim nadležnosti sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora u odnosu na subjekte inspekcijskog na-dzora. Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina (“Službene novi-ne Federacije BiH”, br. 6/98, 35/98 i 11/99) kod zabrane upotrebe duhanskih prerađevina u odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za smještaj i bo-ravak djece i studenata, zdravstvenim, socijalnim i drugim javnim ustanovama ovlastio je sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora da vrši nadzor nad primjenom zakona u navedenim ustanovama, kao i objektima gdje se održavaju kulturne, sportske i druge manifestacije, priredbe i takmičenja, gdje se vrši sni-manje i emitiranje.

Prema Zakonu o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina, sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor nadležan je i za vršenje inspekcijskog na-dzora u ugostiteljskim objektima gdje se vrši usluživanje hrane, slastičarnama i mliječnim restoranima, te sredstvima javnog prijevoza u cestovnom (gradskom) saobraćaju, željezničkom i zračnom saobraćaju i unutarnjoj plovidbi, žičarama, liftovima i staničnim objektima.

Zabrana pušenja ne odnosi se na posebne prostorije za pušenje u ugosti-teljskim objektima, gdje se vrši usluživanje hrane i staničnim prostorijama, jer je određivanjem posebne prostorije za pušenje u ovim objektima ispunjena zakon-ska obaveza o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina.

U okviru Zakona o sanitarno zdravstveno farmaceutskoj inspekciji, sanitar-no-zdravstveno-farmaceutski inspektor obavlja inspekcijski nadzor na:

1. određivanju lokacije i izgradnju, odnosno rekonstrukciju i upotrebu – puštanje u pogon industrijskih objekata, stambenih i drugih zgrada, objekata za snabdijevanje vodom i odstranjivanje otpadnih voda i drugih otpadnih materija, saobraćajnih i drugih objekata;

2. poduzimanju i provedbi mjera i akcija za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;

3. poduzimanju i provedbi općih i posebnih mjera za zaštitu zdravlja zaposle-nih;

4. proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, koji podliježu inspekcijskom nadzoru;

5. proizvodnju i promet otrova;6. sanitarno-tehničke i higijenske uvjete u školama, domovima, privrednim

društvima i drugim pravnim subjektima u oblasti zdravstva, socijalne i

dječije zaštite, objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica i pred-meta opće upotrebe, javnim lokalima, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima;

7. objektima i sredstvima javnog saobraćaja;8. vodama, objektima i uređajima za snabdijevanje vodom za piće;9. objektima i uređajima koji ispuštanjem štetnih materija u zrak, vodu ili na

drugi način, štetno utječu na zdravlje ljudi i životnu sredinu;10. osobe zaposlene na poslovima na kojima mogu svojim zdravstvenim stanjem

ugroziti zdravlje drugih ljudi;11. druge slučajeve, kada je to određeno posebnim zakonom i drugim propisima

donesenim na osnovu zakona.

Sanitarni nadzor je u podijeljenoj nadležnosti između federalnog i kanto-nalnog, odnosno općinskog inspektora. Federalni sanitarno-zdravstveno-far-maceutski inspektor vrši nadzor nad proizvodnjom i prometom otrova na ve-liko, provedbi mjera za sprečavanje i suzbijanje karantinskih i drugih zaraznih oboljenja u slučaju pojave epidemije ili kod vanrednih epidemioloških situacija i elementarnih nesreća koje ugrožavaju područja dvije ili više općina i provedbu posebnih mjera za zaštitu zdravlja radnika na radu, u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima.

Ostali poslovi iz ove oblasti u nadležnosti su kantonalnog, odnosno općinskog sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora.

U nalaganju upravnih mjera, odnosno donošenju upravnih akata, istovjetna su prava i obaveze, bez obzira na nivo nadzora, jer se kod nalaganja upravnih mjera donosi rješenje i određuje rok za njihovo izvršenje.

U vršenju inspekcijskog nadzora, sanitarno-zdravstveno-farmaceutski in-spektor je ovlašten da:

1. zabrani upotrebu poslovnih prostorija i uređaje za vršenje industrijske, za-natske, trgovinske i ugostiteljske djelatnosti, ili za druge namjene, kao i upotrebu sredstava javnog saobraćaja – dok se ne otklone nedostaci koji ugrožavaju zdravlje građana, ili zbog kojih je rad na određenim mjestima štetan po zdravlje ili život;

2. zabrani okupljanje građana u javnim lokalima, objektima i na javnim mjesti-ma – dok ne prođe opasnost od epidemije;

3. zabrani rad na određenim poslovima osobama koje se nisu podvrgle obavez-

Page 30: Prirucnik Za Inspektore

58

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

59

nom ljekarskom pregledu – dok to ne učine;4. naredi provedbu sanitarno-tehničkih i protivepidemioloških mjera za

uništavanje uzročnika i prenosilaca zaraza, odnosno za sprečavanje pojave i suzbijanje širenja zaraze;

5. naredi izvođenje asanacijskih radova neophodnih radi održavanja čistoće ja-vnih mjesta, objekata, stambenih i drugih zgrada i dvorišta, u suglasnosti s osnovnim zahtjevima higijene;

6. naredi provedbu higijensko-tehničkih mjera za zaštitu vode za piće;7. naredi obustavu izgradnje prostorija, zgrade i drugih objekata i uređaja za

čije građenje ne postoji propisana sanitarna suglasnost nadležnog organa uprave, ili se izgradnja vrši protivno datoj suglasnosti – dok se suglasnost ne pribavi, odnosno dok se ne postupi po datoj suglasnosti;

8. zabrani upotrebu izgrađenog objekta ili uređaja ukoliko je objekat izgrađen, odnosno uređaj postavljen suprotno datoj suglasnosti, odnosno pušten u po-gon bez odgovarajućeg odobrenja nadležnog organa urpave – dok se odo-brenje ne pribavi.

Žalba na rješenje sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora ima su-spenzivno djelovanje izuzev ako se radi o poduzimanju hitnih mjera koje se ne mogu odlagati, ili ako bi usljed odlaganja izvršenja bila nanesena veća mate-rijalna šteta, ili ako bi bili ugroženi životi ili zdravlje ljudi. Kad žalba ne odlaže izvršenje rješenja, ono je izvršno danom dostavljanja stranci, a ukoliko je u rješenju naložen rok za izvršenje neke radnje, rješenje postaje izvršno istekom tog roka.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor koji je donio rješenje, kao i organ koji rješava po žalbi na rješenje sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog in-spektora, ovlašten je da na obrazložen zahtjev podnosioca žalbe odloži izvršenje rješenja ako podnosilac žalbe učini vjerovatnim, da bi usljed izvršenja tih mjera nastupila znatna materijalna šteta, koja se na drugi način ne može otkloniti, a odlaganje se ne protivi općem interesu i ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi.

S obzirom da je podnosilac žalbe dužan da učini vjerovatnim naprijed na-vedene okolnosti, odnosno da će nastupiti predviđena situacija, to se u svakom konkretnom slučaju cijeni od strane organa koji odlučuje po prijedlogu da li su ispunjeni uvjeti iz ove odredbe.

Odlaganje izvršenja utvrđuje se upravnim aktom u izvršnom postupku, te ukoliko je izvršenje odloženo, potrebno je donijeti novi zaključak o dozvoli izvršenja.

Naložene upravne mjere od strane sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog in-spektora predstavit ćemo putem odgovarajućih upravnih akata (praktični primje-ri upravnih akata).

Rješenje o zabrani upotrebe poslovnih prostorija i uređaja u kojima se oba-vlja ugostiteljska djelatnost na snazi je dok se ne otklone utvrđeni nedostaci.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa koji se odnose na:

- organiziranje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim usta-novama i samostalnoj (privatnoj) zdravstvenoj praksi;

- rad zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti;- sadržaj i kvalitet zdravstvenih usluga;- provedbu javnih programa i mjera zdravstvene zaštite;- opskrbu lijekovima i drugim medicinskim sredstvima;- propisivanje i izdavanje lijekova;- zaštitu prava građana u korištenju zdravstvene zaštite i medicinske

pomoći;- vođenje i korištenje medicinske dokumentacije.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor ima pravo i dužnost da:

- naredi otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku;

- zabrani provedbu mjera i radnji koje su suprotne zakonu ili provedbe-nim propisima;

- zabrani rad zdravstvenoj ustanovi koja ne ispunjava uvjete u pogledu prostora, zdravstvenog kadra i medicinsko-tehničke opreme;

- zabrani samostalan rad zdravstvenom radniku koji nema položen stručni ispit;

- zabrani rad zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenom radniku koji ne osigu-ra kvalitet i sadržaj zdravstvenih usluga;

Page 31: Prirucnik Za Inspektore

60

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

61

- naredi dodatno stručno usavršavanje zdravstvenih radnika za koje se ustanovi da im nedostaje stručnost, a po potrebi naredi i ponavljanje provjere osposobljenosti;

- zabrani rad i pokrene postupak za oduzimanje odobrenja (licence) za samostalan rad zdravstvenom radniku;

- zabrani obavljanje zdravstvene djelatnosti ako se obavlja bez odobrenja nadležnog organa;

- naredi poduzimanje drugih mjera u skladu sa zakonom i drugim propi-sima;

- u dogovoru sa ministrom zdravstva, odnosno kantonalnim zavodom osi-guranja jednokratno ili višekratno umanji iznos sredstava za obavljanje zdravstvene djelatnosti, dok se ne otklone utvrđeni nedostaci.

Poslove sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora obavljaju federal-ni i kantonalni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektori, tako da je fede-ralni inspektor nadležan za inspekcijski nadzor u zdravstvenim ustanovama koje se osnivaju za potrebe Federacije BiH, a kantonalni inspektor u zdravstvenim ustanovama koje se osnivaju za potrebe kantona.

Pored ovlasti za vršenje inspekcijskog nadzora u zdravstvenim ustanovama za potrebe Federacije BiH, federalni inspektor može po potrebi vršiti nadzor na području cijele Federacije BiH, pružati stručnu pomoć kantonalnom sanitarno-zdravstveno-farmaceutskom inspektoru i osigurati redovno stručno osposoblja-vanje sanitarno- zdravstveno-farmaceutske inspekcije.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija dužna je obavještavati jav-nost o pojavama utvrđenim prilikom inspekcijskog nadzora (putem sredstava informiranja i drugim pogodnim načinom), a ukoliko ne izvršava zakonom i drugim aktom propisane obaveze, federalni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor je za svoj rad odgovoran federalnom ministru zdravstva, a kantonalni nadležnom kantonalnom ministru.

U okviru upravnih mjera koje poduzima sanitarno-zdravstveno-farmaceu-tski inspektor, navest ćemo praktične primjere rješenja kojim se zabranjuje rad zdravstvenoj ustanovi zbog neispunjavanja uvjeta u pogledu prostora, zdra-vstvenog kadra i medicinsko-tehničke opreme i rješenja kojim se zabranjuje obavljanje zdravstvene djelatnosti koja se obavlja bez odobrenja nadležnog organa, odnosno zabranjuje samostalan rad zdravstvenom radniku koji nema položen stručni ispit.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa koji se odnose na:

- proizvodnju, uvoz, promet i izdavanje lijekova na veliko i ostalih medi-cinskih sredstava;

- smještaj, čuvanje i rukovanje lijekovima na veliko i ostalim medicin-skim sredstvima;

- ispitivanje i kontrolu kvaliteta i cijene lijekova;- zbrinjavanje i uništavanje farmaceutskog otpada;- stručno usavršavanje farmaceutskih radnika.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Inspekcijski nadzor je u podijeljenoj nadležnosti u pogledu prometa lijekova, jer federalni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor obavlja zdravstveno-farmaceutski inspekcijski nadzor u prometu lijekova na veliko, a kantonalni sa-nitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor u prometu lijekova na malo.

U vršenju inspekcijskog nadzora sanitarno-zdravstveno-farmaceutski in-spektor ovlašten je da poduzme sljedeće upravne mjere:

- zabrani vršenje djelatnosti i upotrebu objekta u kome se vrši djelatnost, ako nije pribavljeno odobrenje, ili ako nedostaje neki od propisanih uvjeta,

- zabrani promet lijekova koji su stavljeni u promet suprotno odredbama ovog Zakona i provedbenih propisa,

- zabrani promet neispravnih lijekova i naredi njihovo propisno uništavanje,

- naredi povlačenje lijeka iz prometa, odnosno njihovih pojedinih serija, za koji se utvrdi a ne odgovaraju propisanom kvalitetu,

- oduzme lijekove koje proizvode ili se bave prometom fi zičke i pravne osobe bez odobrenja za rad,

- zabrani rad fi zičkoj osobi koja nije ovlaštena da rukuje s lijekovima,- naredi otklanjanje nepravilnosti i nedostataka,- zabrani provedba radnji suprotnih zakonu i provedbenim propisima i

općim aktima nadležnog organa,- uzima uzorke lijeka radi obavljanja kontrole,- naredi poduzimanje i drugih mjera radi usuglašavanja sa Zakonom o

lijekovima i provedbenim propisima za ovaj Zakon.

Page 32: Prirucnik Za Inspektore

62

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

63

Sve upravne mjere navedene u gornjem dijelu teksta nalažu se rješenjem protiv kojeg se mogu koristiti pravna sredstva, odnosno žalba, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a drugostepeni organ za rješenje federalnog sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora je Fede-ralno ministarstvo zdravstva, dok protiv rješenja kantonalnog sanitarno-zdrav-stveno-farmaceutskog inspektora o žalbi rješava Federalno ministarstvo zdrav-stva, jer se radi o donošenju rješenja na temelju Federalnog zakona.

Rješenje Federalnog ministarstva doneseno u žalbenom postupku je konačno u upravnom postupku, te se protiv njega ne mogu koristiti redovna pravna sred-stva, već stranka, koja nije zadovoljna rješenjem donesenim u vezi žalbe, može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog kantonalnog suda. Vrsta i karak-ter upravnih mjera koje donosi nadležni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski in-spektor ovisi o tome da li se radi o prometu lijekova na veliko ili prometu lijeko-va na malo, jer je različit i subjekt inspekcijskog nadzora. Prometom lijekova na veliko ne mogu se baviti fi zičke osobe.

Kod ovlasti federalnog sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora po-trebno je ukazati na različite upravne mjere kojima se nalaže zabrana obavljanja djelatnosti, jer se ova mjera može izreći ukoliko pravni subjekt nema odobrenje nadležnog organa, a mjera zabrane upotrebe objekta izriče se samo za konkretni objekat, koji ne ispunjava propisane uvjete.

Rješenje kojim se zabranjuje radzbog teže povrede sanitarno-zdravstveno-farmaceutskih i

tehničkih uvjeta

____________________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj: ____________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana _____ Zakona o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/02, 29/03 i 11/05) i člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) sanitarno-zdrav-stveno-farmaceutski inspektor ___________________________,

(naziv uprave za inspekcijske poslove)u vršenju inspekcijskog nadzora kod osobe koja samostalno obavlja privrednu djelatnost (vlasnika radnje) ___________________________________, donosi (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se ___________________________________ obavljanje _____________________________________________________________________

(navesti subjekte nadzora)djelatnosti zbog teže povrede sanitarno-zdravstvenih uvjeta koji mogu imati teže posljedice po zdravlje i život ljudi (ovu mjeru nalaže sanitarno-zdravstveno-far-maceutski inspektor).Zabranjuje se ________________________obavljanje ___________________ (navesti subjekt nadzora)djelatnosti zbog teže povrede tehničkih uvjeta koji mogu imati teže posljedice po život ljudi (ovu mjeru izriče inspektor zaštite na radu).

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se dok se ne otklone utvrđeni nedostaci.

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 33: Prirucnik Za Inspektore

64

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

65

ObrazloženjeSanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod _____________________________ utvrdio je teže povrede sanitarno-zdra-vstvenih, odnosno tehničkih uvjeta koji mogu imati teže posljedice po zdravlje i život ljudi. Nakon što je uočena povreda konstatirana u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj __________od _______), __________________ inspektor je, u skladu sa svojim ovlastima iz člana ______ Zakona o obrtu, donio upravnu mjeru i odredio rok primjene, te je odlučeno kao u dispo-zitivu ovog rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana _____ Zakona o obrtu.

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba ______________________________________________________ u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (navesti drugostepeni organ) Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, može se podnijeti i na zapisnik, a taksira se sa ________ KM administrativne takse - navesti propis o administrativnim taksama.

Sanitarno-zdravstveno- farmaceutski inspektor ___________________

____________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj:______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), nadležni sanitarno-zdravstve-no-farmaceutski inspektor, donosi

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se ____________________________ upotreba poslovnih prosto- (navesti osobu)rija i uređaja u ulici _____________________________ u _________________ u kojim se obavlja ugostiteljska djelatnost dok se ne otklone sljedeći nedostaci _______________________________ koji ugrožavaju zdravlje građana. (navesti nedostatke)

1. Upravna mjera zabrane upotrebe poslovnih prostorija primjenjuje se do otk-lanjanja utvrđenih nedostataka.

2. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

U vršenju sanitarnog inspekcijskog nadzora kod ____________________________________________________________________________ (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor _________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)utvrdio je da poslovne prostorije i uređaji ugrožavaju zdravlje građana.

Uočene nedostatke i nepravilnosti sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor utvrdio je zapisnički (zapisnik broj ________ od _________) i na osnovu zapi-snika kao javne isprave donio rješenje o otklanjanju nedostataka.

Page 34: Prirucnik Za Inspektore

66

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

67

Upravna mjera zabrane upotrebe poslovnih prostorija i uređaja primjenjuje se do otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu s odredbom člana ____ Zakona o sanitarno-zdravstveno-farmaceutskoj inspekciji, jer se radi o poduzimanju hitnih mjera koje se ne mogu odlagati, jer bi se time ugrozilo zdravlje građana.Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, podnijeti žalba _____________________________________________ (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje. Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor __________________________

Rješenje o zabrani rada osobikoja nije obavila obavezni ljekarski pregled

_____________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj: _______________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u predmetu sanitarno-zdravstve-no-farmaceutskog inspekcijskog nadzora kod ______________________________________________ sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor, donosi (navodi se subjekt nadzora)

RJEŠENJE1. Zabranjuje se ________________________ obavljanje poslova __________ (ime i prezime radnika)_____________________________jer nije obavio obavezni ljekarski prgled. (navesti poslove)

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se dok imenovani ne obavi ljekarski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi ________________________________________________________________________________

(navesti zdravstvenu ustanovu u kojoj se obavljaju pregledi na osnovu ovlaštenja – ugovora)

3. Ovo rješenje primjenjuje se danom uručivanja.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor _________________________________________________________________________________ u vršenju (naziv uprave za inspekcijske poslove)

Page 35: Prirucnik Za Inspektore

68

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

69

inspekcijskog nadzora kod ____________________________ utvrdio je da __ (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)________________________ raspoređen na poslove ____________________ (ime i prezime radnika) (navesti poslove)nije obavio obavezni ljekarski pregled kod ovlaštene – nadležne zdravstvene ustanove (organizacije) u skladu sa ______________________________________________________________________________________. (navesti propis koji obavezuje na ljekarski pregled)

Uočene propuste sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor konstatirao je u zapisniku (zapisnik broj ________ od _____) i na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja naložio upravne mjere, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.Upravna mjera se primjenjuje dok imenovani (a) ne obavi ljekarski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj instituciji.

Rješenje se primjenjuje od dana uručivanja subjektu inspekcijskog nadzora, od-nosno radniku.

Izjavljena žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu sa članom ____ Zakona, jer se radi o poduzimanju bitnih mjera čije bi odlaganje ugrozilo zdravlje građana.Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba __________________________ u (navesti drugostepeni organ)roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje. Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor _________________________

Rješenje kojim se naređuje provedba sanitarno-tehničkihi protivepidemioloških mjera

__________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj: _____________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u predmetu sanitarno-zdravstve-no-farmaceutskog inspekcijskog nadzora kod__________________sanitarno-

(navesti subjekt nadzora)zdravstveno-farmaceutski inspektor, donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se ___________________________________________________ (navesti subjekt nadzora) provedba sljedećih sanitarno-tehničkih i protivepidemioloških mjera za uništavanje uzročnika i prenosilaca zaraze:_____________________________________________________________________________________________ (navesti mjere u skladu s utvrđenim stanjem iz zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru)

2. Rok izvršenja ______ dana od dana prijema rješenja.

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

U vršenju inspekcijskog nadzora kod _________________________ sanitarno- (navesti subjekt nadzora) zdravstveno-farmaceutski inspektor utvrdio je nedostatke i nepravilnosti u pro-vedbi mjera za sprečavanje pojave i suzbijanja širenja zaraze. Uočene propuste inspektor je utvrdio zapisnički (zapisnik broj ________ od ________), a na osno-vu zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja sanitarno-zdravstveno-farmaceutski

Page 36: Prirucnik Za Inspektore

70

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

71

inspektor je u okviru svojih zakonskih ovla{tenja, naredio provedbu sanitarno-tehničkih i protivepidemioloških mjera za uništavanje uzročnika i prenosilaca zaraze, odnosno za sprečavanje pojave i suzbijanje širenja zaraze i odredio rok izvršenja.

Na osnovu člana ____ Zakona, žalba ne odlaže izvršenje rješenja pošto se radi o poduzimanju hitnih mjera koje se ne mogu odlagati, jer bi to ugrozilo zdravlje građana.

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba ______________________ u roku (navesti drugostepeni organ)od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor _________________________

Rješenje kojim se naređuje provedba higijensko-tehničkih mjeraza zaštitu vode za piće

_______________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj: __________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u predmetu vršenja sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspekcijskog nadzora kod _____________________________________________ sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor, (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)________________________________, donosi (naziv uprave za inspekcijske poslove)

RJEŠENJE

1. Naređuje se ___________________________________________________ (navesti subjekt inspekcijskog nadzora, odnosno pravna ili fi zička osoba koja održava rezervoar ili lokalni vodovod)provedba sljedećih higijensko-tehničkih mjera za zaštitu vode za piće na ___________________________________ ______________________________(navesti lokaciju, vodovod, rezervoar i sl.) (naložene higijensko-tehničke mjere)

2. Rok izvršenja __________ dana od dana prijema rješenja.

3. Ukoliko se upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja ne izvrši u ostavljenom roku, bit će doneseno rješenje o zabrani upotrebe ____________________________________________________________________________ (navesti objekat, lokaciju vodovoda, i sl.)

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 37: Prirucnik Za Inspektore

72

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

73

Obrazloženje

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor _________________ u postupku (naziv uprave za inspekcijske poslove)vršenja sanitarno-zdravstveno- farmaceutskog inspekcijskog nadzora kod ____________________________ uočio je da voda za piće ne ispunjava higijensko-tehničke uvjete jer ________________________________________. (navesti koje uvjete ne ispunjava)

Uočene propuste sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor konstatirao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu (zapisnik broj ______ od ___________) i na osnovu zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja naredio upravnu mjeru i odredio rok za provedbu higijensko-tehničkih mjera za zaštitu vode za piće, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ukoliko u ostavljenom roku subjekt inspekcijskog nadzora ne otkloni utvrđene nedostatke, bit će doneseno rješenje o zabrani upotrebe vode za piće na predmet-nom objektu – lokaciji.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana ___ Zakona, jer se radi o po-duzimanju hitnih mjera čije bi odlaganje ugrozilo zdravlje građana.Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba ________________________________________________________________________________ (navesti drugostepeni organ)

u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor __________________________

Rješenje o zabrani upotrebe izgrađenog objekta ili uređajaza koje nije pribavljena sanitarna suglasnost

_________________________(naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno- farmaceutska inspekcijaBroj: ____________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u predmetu sanitarno-zdravstve-no-farmaceutskog inspekcijskog nadzora kod __________________ sanitarno- (navesti subjekt nadzora)zdravstveno-farmaceutski inspektor____________________________, donosi (naziv uprave za inspekcijske poslove)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se upotreba stambeno-poslovnog objekta u ulici ____________________ do broja _____ u __________________ jer je izgrađen bez odgovarajućeg odobrenja – sanitarne suglasnosti organa ___________________________________________________________. (navesti organ koji izdaje odobrenje)

2. Investitor je dužan u roku od ______ dana podnijeti zahtjev nadležnom orga-nu za izdavanje sanitarne suglasnosti.

3. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se dok se ne pribavi sani-tarna suglasnost od strane nadležnog organa uprave.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor ____________ u vršenju sanitar-no-zdravstveno- farmaceutskog inspekcijskog nadzora kod ________________ (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

Page 38: Prirucnik Za Inspektore

74

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

75

utvrdio je da nije pribavljena sanitarna suglasnost za izgradnju stambeno (poslo-vnog) objekta u ulici __________________ do broja ______ u _____________________________________________.

Uočene propuste sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor konstatirao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ________ od _______) i na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja naložio upravnu mjeru zabrane upotrebe objekta i odredio rok izvršenja.

Investitor je dužan u ostavljenom roku podnijeti zahtjev za izdavanje sanitarne suglasnosti, a upravna mjera zabrane upotrebe objekta primjenjuje se dok se ne pribavi i sanitarna suglasnost od strane nadležnog organa uprave.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana ____ Zakona jer se radi o upravnoj mjeri koja se ne može odlagati zbog ugroženosti zdravlja građana.

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba __________________________ u (navesti drugostepeni organ)roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor _______________________

Rješenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje djelatnostijer se obavlja suprotno odobrenju

_____________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)___________ (naziv inspekcije)Broj: ___________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 31. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana ____ Zakona o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/02, 29/03 I 11/05) tržišno-turistička inspekcija u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod osobe koja se bavi obrtom __________________________________________, donosi (navesti osobu, naziv radnje, i sl.)

RJEŠENJE

1. Privremeno se zabranjuje obavljanje djelatnosti osobi __________________________________________________________________________________ (navesti osobu i prebivalište, odnosno naziv i sjedište radnje)jer se predmetna djelatnost obavlja suprotno odobrenju nadležnog organa uprave _________________________________________________. (navesti organ uprave)

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se danom uručenja rješenja.

Obrazloženje

____________________________ inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdio je da ____________________________________ obavlja privrednu (navesti subjekt nadzora)djelatnost suprotno odobrenju_______________________________________. (navesti nadležni organ uprave)

Page 39: Prirucnik Za Inspektore

76

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

77

Utvrđene nepravilnosti ___________________________________ inspektor je konstatirao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj ______ od _____ i na osnovu zapisnika kao javne isprave donio upravnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba _________________________________________________u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, može se podnijeti i na zapisnik, a taksira se na _______ KM administrativne takse, u skladu sa članom ______ i tarifnim brojem ____________________________________________________________________________________________________. (navesti propis o administrativnim taksama)

Inspektor ___________________

Rješenje kojim se zabranjuje rad samostalnom privredniku (radnji)zbog nepostupanja po naređenju inspektora

___________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)______________ inspekcija radaBroj:______________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 33. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovi-ne (“Službene novine Federacije BiH” broj 65) i člana _____ Zakona o obr-tu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/02, 29/03 i 11/05) inspektor rada ________________________________, u vršenju inspekcijskog nadzora kod (naziv uprave za inspekcijske poslove)osobe koja samostalno obavlja privrednu djelatnost (vlasnika radnje) _____________________________________ , donosi (navesti osobu, naziv radnje)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se obavljanje djelatnosti ________________________________________________________________________________________________

(navesti osobu i prebivalište, odnosno naziv i sjedište radnje)jer nije postupljeno po rješenju _____________________ inspektora broj ___________ od _____________ kojim je naređeno otklanjanje utvrđenih nedostataka i određen rok izvršenja.

2. Rok izvršenja upravne mjere iz tačke 1. ovog rješenja je danom uručenja rješenja.

Obrazloženje

______________________ inspektor rada, u vršenju inspekcijskog nadzora kod osobe koja se bavi samostalnim privređivanjem ________________________ (navesti osobu – radnju)utvrdio je dana ___________________________________________________ (datum)

Page 40: Prirucnik Za Inspektore

78

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

79

da nije postupljeno po rješenju ovog inspektora o otklanjanju utvrđenih nedosta-taka u roku od ____dana (rješenje broj _______ od _____).

Kako subjekt inspekcijskog nadzora nije postupio po nalogu ________________ inspektora, to je na osnovu člana ____ Zakona o obrtu donesena upravna mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja se primjenjuje danom uručenja rješenja.Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba ____________________________________________________u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje, a taksira se sa ______ KM admini-strativne takse, u skladu sa kantonalnim propisima.

Inspektor rada ____________________

Rješenje kojim se zabranjuje rad zbog teže povredesanitarno-zdravstvenih i tehničkih uvjeta

__________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)__________________ (naziv inspekcije)

Broj: _______________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana _____ Zakona o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/02, 29/03 i 11/05), ____________ inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod osobe koja samostalno obavlja privrednu djelatnost (vlasnika radnje) sanitarno-zdravstveno-farmaceutski ins-pektor, donosi

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se __________________________________ obavljanje _______________________________________________________________________

(navesti subjekt nadzora)djelatnosti zbog teže povrede sanitarno-zdravstvenih uvjeta koji mogu imati teže posljedice po zdravlje i život ljudi (ovu mjeru nalaže sanitarno-zdravstveno-far-maceutski inspektor).

Zabranjuje se ____________________________________________________ (navesti subjekt nadzora)obavljanje djelatnosti zbog teže povrede tehničkih uvjeta, koji mogu imati teže posljedice po život ljudi (ovu mjeru izriče inspektor zaštite na radu).

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se dok se utvrđeni nedo-staci ne otklone.

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 41: Prirucnik Za Inspektore

80

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

81

Obrazloženje

__________________________ inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod _______________ utvrdio je teže povrede sanitarno-zdravstvenih, odnosno tehničkih uvjeta koji mogu imati teže posljedice po zdravlje i život ljudi. Nakon što je uočena povreda konstatirana u zapisniku o izvršenom inspekcijskom na-dzoru (zapisnik broj ________od _______), ______________ inspektor je, u skladu sa svojim ovlastima iz člana _____ Zakona o obrtu, donio upravnu mjeru i odredio rok primjene, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana ____ Zakona o obrtu.Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba _____________________________________________________u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, može se podnijeti i na zapisnik, a taksira se sa ____ KM administrativne takse – navesti propis o admi-nistrativnim taksama.

Inspektor ___________

Zaključak o odlaganju izvršenja rješenja na prijedlog stranke

___________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija

Broj: __________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 126. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) sanitarno zdravstveno farmaceu-tski inspektor na prijedlog _________________________________, donosi (navesti stranku – podnosioca žalbe)

ZAKLJUČAK

1. Odlaže se izvršenje naloženih upravnih mjera u rješenju broj _____ od _____ koji je donio sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor _______________________________________________________________. (naziv uprave za inspekcijske poslove)

2. Izvršenje naloženih mjera odlaže se do ____________. (navesti rok)

3. Ovaj zaključak primjenjuje se danom dostavljanja osobama koje su stranke u ovoj upravnoj stvari.

Obrazloženje

Rješenjem sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora broj _______ od _________________ , naloženo je _________________, da _______________ (navesti stranku) (navesti nalog)________ i određen rok izvršenja.

Page 42: Prirucnik Za Inspektore

82

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

83

Na osnovu navedenog rješenja koje je postalo izvršno dana ___________________________________________________________________donesen je (navesti datum stavljanjapotvrde izvršnosti)zaključak o dozvoli izvršenja, broj _______ od _______.

Nakon što je primio zaključak o dozvoli izvršenja, podnosiolac žalbe uputio je prijedlog za odlaganje izvršenja naređenih mjera, navodeći kako bi, usljed izvršenja, nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi način ne može otkloniti, a odlaganje se ne protivi općem interesu i ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi.

Postupajući po prijedlogu za odlaganje izvršenja, sanitarno-zdravstveno-far-maceutski inspektor ocijenio je da je stranka učinila vjerovatnim da bi usljed izvršenja upravnih mjera nastupila znatna materijalna šteta ______________________________________________________________________, a kako se (navesti znatnu materijalnu štetu koja bi nasutpila izvršenjem)odlaganje ne protivi općem interesu i ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, odlučeno je kao u dispozitivu ovog zaključka i izvršenje odloženo do _______________________.

Protiv ovog zaključka može se, u roku od 15 dana od dana prijema zaključka, podnijeti žalba __________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio zaključak, a može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio zaključak.

DOSTAVLJENO: Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor 1. Stranama u postupku _____________________2. Za evidenciju 3. Arhivu

Rješenje o zabrani rada zdravstvenoj ustanovi koja ne ispunjavauvjete u pogledu prostora, zdravstvenog kadra i

medicinsko-tehničke opreme

____________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj: _________________________________

(mjesto i datum)

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana ___ Zakona o zdravstve-noj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/97) u predmetu vršenja sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspekcijskog nadzora) kod _______________________________ sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor donosi:(navesti zdravstvenu ustanovu)

RJEŠENJE

1. ZABRANJUJE SE rad zdravstvenoj ustanovi ______________________________________________________________ jer ne ispunjava uvjete u pogledu (naziv i sjedište zdravstvene ustanove)prostora, zdravstvenog kadra i medicinsko-tehničke opreme.

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se do otklanjanja uočenih nepravilnosti koje su konstatirane u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nad-zoru broj ________________ od _____________.

3. Troškove izvršenja snosi zdravstvena ustanova.

Obrazloženje

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor je u vršenju inspekcijskog nad-zora kod zdravstvene ustanove ______________________________________ (naziv zdravstvene ustanove)utvrdio da nisu ispunjeni uvjeti u pogledu prostora, zdravstvenog kadra i medi-cinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Page 43: Prirucnik Za Inspektore

84

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

85

Uočene propuste i nepravilnosti sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor konstatirao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu broj ____________ od ___________.

S obzirom da zdravstvena ustanova ne ispunjava uvjete u pogledu poslovnog prostora, jer _____________________________________________________ (navesti koji uvjeti nisu ispunjeni)zdravstvenog kadra _______________________________________________ (navesti kadrovsku strukturu zaposlenih)i medicinsko-tehničke opreme ______________________________________________________________________________________________________

(navesti medicinsko-tehničku opremu koja nedostaje ili je neispravna)to više ne postoje uvjeti za rad zdravstvene ustanove, a prema _______________________________________________________. (navesti propise i opće akte koji propisuju uvjete)

Na osnovu navedenog, sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor je, koristeći svoja ovla{tenja iz člana 141. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odlučio kao u dispo-zitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, podnijeti žalba -_____________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik. Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor __________________________

Rješenje o zabrani obavljanja zdravstvene djelatnostikoja se obavlja bez odobrenja nadležnog organa

_______________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija Broj: _________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana _____ Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Fede-racije BiH”, broj 29/97) i člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u vršenju in-spekcijskog nadzora kod __________________________________________, (navesti zdravstvenu ustanovu)zdravstveno-farmaceutski inspektor, donosi:

RJEŠENJE

1. ZABRANJUJE SE zdravstvenoj ustanovi ___________________________________________________________________________________________

(navesti naziv zdravstvene ustanove)iz __________________________obavljanje zdravstvene djelatnosti, jer djelat-nost obavlja bez odobrenja nadležnog organa uprave.

Upravna mjera zabrane iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se dok zdravstvena ustanova ne pribavi odobrenje za obavljanje zdravstvene djelatnosti.Troškove izvršenja snosi zdravstvena ustanova.

Obrazloženje

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod ____________________________________________________________________________________________________________________

(navesti sanitarno-zdravstveno-farmaceutsku ustanovu)utvrdio je da nema odobrenja za obavljanje zdravstvene djelatnosti koje izdaje nadležno ministarstvo zdravstva i to konstatirao u zapisniku o izvršenom in-spekcijskom nadzoru broj ________________ od __________.

Page 44: Prirucnik Za Inspektore

86

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

87

Kako za obavljanje zdravstvene djelatnosti nije pribavljeno odgovarajuće odo-brenje, to je zdravstveni inspektor, koristeći svoja zakonska ovla{tenja iz člana ____ Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zabranio obavljanje zdravstvene djelatnosti, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema, podnijeti žalba _____________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor

___________________________

Rješenje o zabrani samostalnog rada zdravstvenomradniku koji nema položen stručni ispit

___________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj: _________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ____ Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Fede-racije BiH”, broj 29/97) i člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod _________________________________________, (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor, donosi

RJEŠENJE

1. ZABRANJUJE SE samostalan rad zdravstvenom radniku ______________________________________________________________________________

(ime i prezime, stručna sprema)jer nema položen stručni ispit iz zdravstvene struke.

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se od ______________ (navesti datum)

Obrazloženje

U postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod ________________________________ utvrđeno je da zdravstveni radnik ___________________________ (ime i prezime, stručna sprema)obavlja samostalno rad u zdravstvenoj struci bez položenog stručnog ispita.

Postupajući u skladu sa članom _____ Zakona o zdravstvenoj zaštiti, sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor imenovanom je zabranio samostalan rad, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Page 45: Prirucnik Za Inspektore

88

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

89

Upravna mjera zabrane rada primjenjuje se od __________________. (datum)Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba, u roku od osam dana od dana prije-ma rješenja.

Žalba se podnosi ____________________________ putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor ___________________________

Rješenje o zabrani obavljanja djelatnostijer nije pribavljeno odobrenje nadležnog organa

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj: _______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), federalni sanitarno zdravstveni farmaceutski inspektor, donosi

RJEŠENJE

1. ZABRANJUJE SE ______________________________________________ (naziv pravnog subjekta i sjedište)obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko, jer nema odobrenje za rad (li-cencu) izdatu od strane Federalnog ministarstva zdravstva Sarajevo.

Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja odnosi se na uvoz, izvoz i nabavku lijekova, kao i njihovo skladištenje, distribuciju, uključujući i konsignacijska skladišta.

Ovo rješenje primjenjuje se danom prijema od strane subjekta inspekcijskog na-dzora. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Federalni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor u vršenju sanitarno zdravstveno farmaceutskog inspekcijskog nadzora kod ________________________________________ utvrdio je da obavljaju poslove prometa lijekova na (navesti pravni subjekt)veliko, bez odobrenja za rad (licence) Federalnog ministarstva zdravstva.

Page 46: Prirucnik Za Inspektore

90

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

91

Uočene propuste i nedostatke federalni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski in-spektor konstatirao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ________ od ______) i na osnovu utvrđenog stanja donio rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti prometa lijekova na veliko.

Upravna mjera zabrane obavljanja djelatnosti obuhvata uvoz, izvoz i nabavku lijekova, kao i njihovo skladištenje, uključujući i konsignacijsko skladište i di-stribuciju lijekova, a primjenjuje se danom prijema rješenja od strane subjekta inspekcijskog nadzora.

Na osnovu naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, federalni sanitarno-zdravstve-no-farmaceutski inspektor je, koristeći svoja zakonska ovla{tenja iz člana ___ Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, odlučeno kao u dispo-zitivu ovog rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu sa članom _____ Zakona.Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, podnijeti žalba _____________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje.

Federalni sanitarno-zdravstveno- farmaceutski inspektor ________________________

Rješenje o zabrani upotrebe objekta u kome se obavlja djelatnostzbog neispunjavanja propisanih uvjeta

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj: _____________Sarajevo, __________

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), federalna sanitarno-zdravstve-no-farmaceutska inspekcija, donosi

RJEŠENJE

1. ZABRANJUJE SE upotreba poslovnog objekta ________________________________________________________ u kome se obavlja djelatnost prometa (navesti lokaciju objekta)lijekova na veliko zbog neispunjavanja propisanih uvjeta.

2. Upravna mjera zabrane upotrebe objekta iz tačke 1. ovog rješenja odnosi se na uvoz, izvoz i nabavku lijekova, kao i njihovo skladištenje i distribuciju, uključujući i konsignacijsko skladište.

3. Ovo rješenje primjenjuje se danom uručenja subjektu inspekcijskog nadzora.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Federalni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor u postupku vršenja sa-nitarno- zdravstveno-farmaceutskog inspekcijskog nadzora kod ____________________________________________________________________ utvrdio je (pravni subjekt i sjedište)da poslovni objekat u ulici ___________ u ___________________ ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko jer _____________________________________________________________________.

(navesti uvjete koji nisu ispunjeni, a prema provedbenom propisu - pravilniku koji je donio nadležni federalni ministar)

Page 47: Prirucnik Za Inspektore

92

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

93

Uočene propuste federalni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor kon-statirao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (broj ________ od _____) i na osnovu svojih zakonskih ovla{tenja iz člana ____ Zakona o inspekciji u Federaciji BiH donio rješenje o zabrani upotrebe poslovnog objekta zbog nei-spunjavanja propisanih uvjeta.

Upravna mjera zabrane upotrebe objekta obuhvata djelatnost prometa lijekova na veliko, a odnosi se na uvoz, izvoz i nabavku lijekova, kao i njihovo skladištenje i distribuciju, uključujući i konsignacijsko skladište.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu sa članom ____ Zakona.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, podnijeti žalba ____________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik.

Federalni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor _______________________________

Rješenje o zabrani prometa neispravnih lijekova

_______________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcijaBroj: _______________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 32. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), sanitarno-zdravstveno-farma-ceutska inspekcija donosi

RJEŠENJE

1. ZABRANJUJE SE _____________________________________________ (naziv subjekta inspekcijskog nadzora)promet neispravnih lijekova ________________________________________. (navesti lijekove za koje se zabranjuje promet)ROK IZVRŠENJA: ODMAH.

2. NAREÐUJE SE propisno uništavanje neispravnih lijekova iz tačke 1. ovog rješenja u roku od _________ dana od dana prijema rješenja.

3. Troškove uništavanja lijekova snosi _______________________________, a o izvršenom nalogu dužni su obavijestiti ovu inspekciju u roku od tri dana od dana izvršenja.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor u postupku sanitarno-zdravstveno- farmaceutskog inspekcijskog nadzora _________________________________

(subjekt inspekcijskog nadzora)utvrdio je da su u prometu neispravnih lijekova ____________________________________________________________. (navesti neispravne lijekove)

Page 48: Prirucnik Za Inspektore

94

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

95

Uočene nepravilnosti sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor konstatirao je zapisnički (zapisnik broj ______ od __________) i na osnovu zapisnika kao javne isprave donio rješenje o zabrani prometa neispravnih lijekova.

Pored upravne mjere zabrane prometa, nadležni inspektor je, koristeći zakonska ovla{tenja iz člana ____ Zakona o inspekcijama, naredio i propisno uništavanje neispravnih lijekova, te da se o poduzetim mjerama, odnosno izvršenju naloga inspektora, obavijesti sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor.

U skladu sa članom ____ Zakona, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, podnijeti žalba ___________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor _________________________

3. INSPEKCIJA RADA

Inspekcija rada obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa i kolek-tivnih ugovora, koji se odnose na:

- zapošljavanje i prekid radno-pravnog odnosa;- radno-pravni položaj i zaštitu prava zaposlenika u radnom odnosu kod

poslodavca (obračun i isplatu plaća, radno vrijeme, odmori, dopusti, i dr.)

- obavezu poslodavca da zaposlenike prijavi na penzijsko i zdravstveno osiguranje;

- zaštitu na radu;- zapošljavanje stranaca;- zaštitu zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa;- zabranu upotrebe duhanskih proizvoda;- na primjenu propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji

tehničko-tehnoloških procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvođenja i eksploatacije objekata;

- primijenjenost propisa pri projektiranju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza;

- redovno održavanje i ispitivanje sredstava rada, fi zičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti;

- osiguravanje uvjeta rada zaposlenika, izloženost opasnostima i štetnostima i poduzetim mjerama za njihovo otklanjanje;

- osiguravanje i provedba psihofi zičke zaštite zaposlenika, a u ovisnosti o tehničko-tehnološkim procesima rada;

- obučenost zaposlenika iz oblasti zaštite na radu, vezano za radno mjesto i tehničko-tehnološki proces rada;

- korištenje odgovarajućih sredstava lične zaštite;- kontrolu privrednih društava koja se bave periodičnim pregledima i ispi-

tivanjima iz oblasti zaštite na radu;- zaštitu prava socijalno isključenih pojedinaca i grupa (korisnika);- zaštitu prava maloljetnika, djece i osoba pod starateljstvom u korištenju

socijalne pomoći;- zaštitu prava porodica sa djecom;- poduzimanje mjera na zaštiti interesa korisnika socijalne zaštite do ime-

novanja novog staratelja;- zaštitu imovine djece bez roditeljskog staranja i osoba pod staratelj-

Page 49: Prirucnik Za Inspektore

96

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

97

stvom;- zaštitu korisnika kojima su uskraćena ili ograničena prava;- zabranu omogućavanja korištenja prava osobama kojima ne pripada pra-

vo po zakonu ili mu ne pripada u tom obliku;- sprečavanje smještanja osoba u drugu porodicu koja nije podobna primi-

ti dijete na smještaj;- osiguravanje kontrole ustanova koje ne prime osobu koju je uputio

nadležni organ starateljstva;- postupanje po odluci o izdržavanju kod svake isplate stalnih novčanih

primanja;- kontrolu otpusta korisnika iz ustanove suprotno zakonu;- vođenje evidencije i dokumentacije o osobama pod starateljstvom;- vođenje evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci;- vođenje evidencije o izdržavanju djece i roditelja.

Inspekcija rada obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Ovlaštenja inspektora rada utvrđena su u okviru Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 43/99 i 32/00). Prema navedenom Zakonu, nadzor nad primjenom ovog Zakona i na osnovu njega donesenih federalnih propisa, obavlja federalni, odnosno kantonalni inspektor rada.

U pogledu nadležnosti, federalnog i kantonalnog inspektora rada treba upu-titi na nadležnost federalnog inspektora za vršenje inspekcijskog nadzora u pri-vrednom društvu, odnosno preduzeću ili ustanovi od interesa za Federaciju Bo-sne i Hercegovine.

Dakle, ako se radi o subjektu inspekcijskog nadzora koji je od interesa za Fe-deraciju Bosne i Hercegovine, isključivu nadležnost za obavljanje nadzora ima federalni inspektor rada. Inspekcija rada nadležna je i za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti zapošljavanja stranaca, tako što nadzire primjenu Zakona i na osnovu njega donesenih propisa u ovoj oblasti. Zakon o zapošljavanju stra-naca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/99) uređuju način i uvjete zapošljavanja stranih državljana i osoba bez državljanstva i ovlašćuje inspektora rada da zabrani rad strancu ako utvrdi da nema radnu dozvolu izdatu u skladu s ovim Zakonom ili ne ispunjava propisane uvjete za rad.

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zapošljavanju vrši inspektor rada kantona, a nadzor u preduzeću, odnosno privrednom društvu i ustanovi koji su od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, federalni inspektor rada.

U vezi s ovlastima iz Zakona o radu treba razlikovati, kao i kod drugih oblika inspekcijskog nadzora, poduzimanje upravnih od drugih mjera, a posebno pre-ventivno djelovanje inspektora da ne dođe do povrede propisa.

Iako se inspekcijski postupak vodi po službenoj dužnosti, zaposlenik, sin-dikat, poslodavac i vijeće zaposlenika imaju pravo, odnosno mogu podnijeti zahtjev inspektoru rada za provedbu inspekcijskog nadzora.

U daljem izlaganju predstavit ćemo upravne mjere koje donosi inspektor rada putem rješenja kao pojedinačnih upravnih akata.

Page 50: Prirucnik Za Inspektore

98

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

99

Rješenje o zabrani rada stranom državljaninu

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna inspekcija radaBroj: ______________ ___________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 33. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovi-ne (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), federalni inspektor rada donosi:

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se __________________________________________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime stranog državljanina i ostale podatke iz putne isprave)rad kod _____________________________________ jer nema radnu dozvolu (navesti poslodavca)izdatu od Federalnog zavoda za zapošljavanje, odnosno nadležne službe za zapošljavanje.

2. Rok izvršenja ______ dana od dana prijema rješenja.

Obrazloženje

Federalni inspektor rada u vršenju inspekcijskog nadzora kod ___________________________________________________utvrdio je da strani državljanin (navesti poslodavca)_____________________________________ nema radnu dozvolu koju izdaje (ime i prezime i ostali podaci iz putne isprave)Federalni zavod za zapošljavanje, odnosno nadležna služba za zapošljavanje.

Utvrđene nepravilnosti federalni inspektor rada konstatirao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ______ od _____ ) i na osnovu zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja, postupajući u skladu s ovla{tenjima iz člana ____ Zakona o zapošljavanju stranaca, zabranio rad stranom državljaninu i odredio rok izvršenja. Istovremeno sa donošenjem upravne mjere o zabrani

rada obaviještena je nadležna služba za zapošljavanje i kantonalno ministarstvo unutarnjih poslova.

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba _________________________ u (navesti drugostepeni organ) roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik, a taksira se sa ____ KM, u skladu sa članom ___ Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/98 i 8/00).

DOSTAVITI: 1. Stranom državljaninu Federalni____________________ inspektor rada ____________________ ____________________ (ime i prezime)2. Nadležnom kantonalnom ministarstvu unutarnjih poslova3. Za evidenciju4. Arhivu

Page 51: Prirucnik Za Inspektore

100

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

101

Rješenje kojim se zabranjuje prekovremeni rad

Federalna uprava za inspekcijske posloveInspekcija radaBroj: _________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ____ Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 43/99 i 32/00) i člana 33. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercego-vine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), federalni inspektor rada donosi:

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se prekovremeni rad kod __________________ na poslovima ________________________koji je uveden suprotno propisima, jer zaposlenik (navesti poslodavca) ___________________ nije dobrovoljno na zahtjev poslodavca pristao da radi (ime i prezime)prekovremeno u trajanju od 10 sati sedmično.

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se danom prijema rješenja.

Obrazloženje

Federalni inspektor rada izvršio je dana _____________________ inspekcijski nadzor kod poslodavca __________________ i utvrdio da je prekovremeni rad uveden suprotno odredbama člana ____ Zakona o radu, jer zaposlenik _______________________________________ nije dobrovoljno na zahtjev poslodavca (ime i prezime)pristao da radi prekovremeno u trajanju od 10 sati sedmično.

Utvrđene nepravilnosti inspektor rada je konstatirao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj _______ od _____) i na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja donio upravnu mjeru zabrane prekovremenog rada i odredio rok izvršenja, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _______________________ u roku (navesti drugostepeni organ)od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik, a taksira se sa _____ KM administrativne takse (navesti propis o admi-nistrativnim taksama).

Federalni inspektor rada ____________________

Page 52: Prirucnik Za Inspektore

102

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

103

Rješenje kojim se naređuje poslodavcu da vrati zaposleniku radnuknjižicu i druge dokumente na dan prestanka ugovora o radu

Federalna uprava za inspekcijske posloveInspekcija radaBroj: _________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ____ Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 43/99 i 32/00) i člana 33. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Herce-govine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) federalni inspektor rada donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se poslodavcu ________________ da zaposleniku ______________________________________ koji je obavljao poslove __________________ (ime i prezime) (navesti poslove) vrati radnu knjižicu i druge dokumente iz personalnog dosjea, koji su navedeni u zahtjevu zaposlenika.

2. Pored javnih isprava i dokumenata iz tačke 1. ovog rješenja, nalaže se po-slodavcu da zaposleniku izda i potvrdu o poslovima koje je obavljao do dana prestanka ugovora o radu.

3. Rok izvršenja na dan uručenja rješenja kojim se nalažu upravne mjere.

Obrazloženje

Inspektoru rada obratio se zaposlenik _____________________________ sa zahtjevom da izvrši određeni inspekcijski pregled i poduzme mjere za koje je ovlašten kod poslodavca ______________________. U zahtjevu se navodi da poslodavac na dan prestanka ugovora o radu neće da vrati zaposleniku radnu knjižicu i javne isprave i druga dokumenta navedene u zahtjevu (diploma, uvje-renje o položenom stručnom ispitu, zahvalnice od _________________, i dr.).

Postupajući po zahtjevu zaposlenika, inspektor rada je utvrdio da su navodi osnovani, te je na osnovu zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja (zapisnik broj ________ od ________) naredio upravnu mjeru i odredio rok izvršenja, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _____________________ u roku od (navesti drugostepeni organ)osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik, a taksira se sa _____ KM administrativne takse (navesti propis o admi-nistrativnim taksama).

Federalni inspektor rada ____________________

Page 53: Prirucnik Za Inspektore

104

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

105

Rješenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje djelatnostijer se obavlja suprotno odobrenju

Federalna uprava za inspekcijske posloveInspekcija radaBroj:___________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ___ Zakona o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02, 29/03 i 11/05) i člana 33. Zakona o inspekcijama (“Službene novine Fe-deracije BiH”, broj 69/05), federalni inspektor rada donosi

RJEŠENJE

1. Privremeno se zabranjuje obavljanje djelatnosti osobi _____________________________________________________________________________

(navesti osobu i prebivalište, odnosno naziv i sjedište radnje)jer se predmetna djelatnost obavlja suprotno odobrenju nadležnog organa uprave _____________________________________. (navesti organ uprave)

1. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se danom uručenja rješenja.

Obrazloženje

_____________________________ inspektor u vršenju inspekcijskog nadzo-ra utvrdio je da __________________________________________________ (navesti subjekt nadzora)obavlja privrednu djelatnost suprotno odobrenju _________________________________________________________________________. (navesti nadležni organ uprave)

Utvrđene nepravilnosti _______________________________ inspektor je konstatirao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj ________ od _______ i na osnovu zapisnika kao javne isprave donio upravnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _____________________________________________________________________ u roku od osam dana od dana (navesti drugostepeni organ)prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, može se izjaviti i na za-pisnik, a taksira se sa __________ KM administrativne takse u skladu sa članom _____ i tarifnim brojem ___________________________________________. (navesti propis o administrativnim taksama)

Federalni inspektor rada ___________________

Page 54: Prirucnik Za Inspektore

106

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

107

Rješenje kojim se zabranjuje rad samostalnom obrtnikuzbog nepostupanja po naređenju inspektora

Federalna uprava za inspekcijske posloveInspekcija rada Broj: _________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ____ Zakona o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02, 29/03 i 11/05) i člana 33. Zakona o inspekcijama (“Službene novine Fe-deracije BiH”, broj 69/05) u vršenju inspekcijskog nadzora kod osobe koja sa-mostalno obavlja privrednu djelatnost ________________________________

(navesti osobu, radnju)federalni inspektor rada, donosi

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se obavljanje djelatnosti _______________________________________________________________________________________________

(navesti osobu i prbivalište, odnosno naziv i sjedište radnje)jer nije postupljeno po rješenju __________ inspektora broj _________ od _______ kojim je naređeno otklanjanje utvrđenih nedostataka i određen rok izvršenja.

2. Rok izvršenja upravne mjere iz tačke 1. ovog rješenja je danom uručenja rješenja.

Obrazloženje

_________________________ inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod osobe koja se bavi samostalnim obrtom _______________________________ (navesti osobu, radnju)utvrdio je dana ______________ da nije postupljeno po rješenju ovog inspektora (datum)o otklanjanju utvrđenih nedostataka u roku od ____ dana (rješenje broj ______ od _____).

Kako subjekt inspekcijskog nadzora nije postupio po nalogu __________________________ inspektora, to je na osnovu člana ___ Zakona o obrtu done-sena upravna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, koja se primjenjuje danom uručenja rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _____________________________________________________________________ u roku od osam dana od dana (navesti drugostepeni organ)prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, može se izjaviti i na zapisnik, a taksira se sa _____ KM administrativne takse, u skladu sa (navesti propis o taksama).

Federalni inspektor rada ___________________

Page 55: Prirucnik Za Inspektore

108

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

109

Rješenje kojim se zabranjuje rad zbog teže povredesanitarno-zdravstvenih i tehničkih uvjeta

Federalna uprava za inspekcijske posloveInspekcija radaBroj:___________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ___ Zakona o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02, 29/03 i 11/05) i člana 33. Zakona o inspekcijama (“Službene novine Fe-deracije BiH”, broj 69/05), inspektor rada donosi

RJEŠENJE

Zabranjuje se _________________________________ obavljanje _______________________________________________________ djelatnosti zbog teže (navesti subjekt nadzora)povrede sanitarno-zdravstvenih uvjeta, koji mogu imati teže posljedice po zdra-vlje i život ljudi (ovu mjeru nalaže sanitarni inspektor).

Zabranjuje se __________________________________ obavljanje _____________________________________________ djelatnosti zbog teže povrede (navesti subjekt nadzora)tehničkih uvjeta, koji mogu imati teže posljedice po život ljudi (ovu mjeru izriče inspektor zaštite na radu).

Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se dok se utvrđeni nedostaci ne otklone.

1. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

__________________________ inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod __________________________ utvrdio je teže povrede sanitarno-zdravstvenih, odnosno tehničkih uvjeta koji mogu imati teže posljedice po zdravlje i život

ljudi. Nakon što je uočena povreda konstatirana u zapisniku o izvršenom in-spekcijskom nadzoru (zapisnik broj _________________ od ____________) _____________________ inspektor je u skladu sa svojim ovla{tenjima iz člana ____ Zakona o obrtu donio upravnu mjeru i odredio rok primjene, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana ______ Zakona o obrtu.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _______________________________________ u (navesti drugostepeni organ)roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, može se izjaviti i na za-pisnik, a taksira se sa ________ KM administrativne takse - navesti propis o administrativnim taksama.

Federalni inspektor rada ___________________

Page 56: Prirucnik Za Inspektore

110

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

111

4. URBANISTIČKO-EKOLOŠKA INSPEKCIJA

Urbanističko-ekološka inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad prove-dbom propisa koji se odnose na:

- izradu i reviziju tehničke dokumentacije za gradnju građevina;- gradnju građevina, rekonstrukciju, sanaciju, upotrebu, održavanje i uk-

lanjanje građevina;- kvalitet građevinskih proizvoda;- uređenje prostora;- suzbijanje bespravne radnje;- zaštitu okoliša i prirodnih resursa.- izradu i usuglašenost dokumenata prostornog uređenja (prostorni plano-

vi, urbanistički planovi, regulacioni planovi, i dr.);- provedbu dokumenata prostornog uređenja;- izdavanje urbanističke suglasnosti i akata koji određuju urbanističko-

tehničke uvjete;- zaštitu okoliša, spomenika kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa;- rad pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog planiranja;- vođenje evidencije o podacima prostornog uređenja;- zaštitu okoliša;- zaštitu voda;- kontrolu iskorištenih i otpadnih voda i provedbu planova zaštite od

zagađivanja voda;- zaštitu prirode;- obnovu i poboljšanje ekološkog kvaliteta;- provedbu kulture oštećenog zemljišta nakon prestanka istraživanja i ek-

sploatacije mineralnih sirovina;- čuvanje, upravljanje i korištenje prirodnih resursa.

Urbanističko-ekološka inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

U vršenju inspekcijskog nadzora, urbanističko-ekološki inspektor ima pravo i obavezu da:

1. naredi rušenje građevine ili njenih dijelova, kao i drugih objekata, ili uklanjanje izvršenih radova i uspostavu prvobitnog stanja na teret investitora, ako utvrdi da su građenje, odnosno radovi izvršeni ili se vrše bez odobrenja za građenje,

2. naredi obustavu dalje izgradnje građevine ili njenih dijelova, kao i izvođenje

radova koji se ne vrše u skladu s odobrenjem za građenje i tehničkom do-kumentacijom na osnovu koje je izdato odborenje za građenje i odredi rok za podnošenje zahtjeva nadležnom organu za pribavljanje naknadnog odo-brenja za građenje prema izvedenom stanju,

3. naredi rušenje građevine ili njenih dijelova, kao i uklanjanje izvedenih radova, ako utvrdi da u roku koji je određen nije podnesen zahtjev za pribavljanje nak-nadnog odobrenja prema izvedenom stanju, ili ako je pravosnažnim rješenjem nadležnog organa odbijen zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,

4. naredi obustavu dalje izgradnje ili izvođenja radova ako se utvrđene nepravil-nosti i nedostaci čije otklanjanje je naređeno, ne otklone u određenom roku,

5. obustavi, odnosno zabrani puštanje u upotrebu i upotrebu građevine ili nje-nog dijela, ako za njihovu upotrebu nije izdato odobrenje,

6. naredi obustavu svake radnje koja se vrši protivno propisima o zaštiti sre-dine, naročito onih koje se odnose na zaštićena područja, zaštitu tla, vode, zraka i urbanog standarda,

7. naredi otklanjanje nedostataka na objektu nakon izdavanja odobrenja za upotrebu objekta, ali najkasnije do isteka roka garancije,

8. obustavi radove ako utvrdi nepravilnosti i nedostatke u tehničkoj dokumen-taciji ili u građenju objekata zbog kojih postoji opasnost za stabilnost samog objekta i susjednih objekata, opasnost po život i zdravlje ljudi i za okolinu;

9. obustavi radove kada utvrdi da radove izvodi organizacija koja nije registrira-na za građenje odnosno vrste objekta, odnosno za izvođenje te vrste radova.

Inspektor nalaže sve upravne mjere rušenjem, a izuzetno u slučaju kada utvrdi da se radi o neposrednoj opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovine, upravne mjere može narediti zapisnikom i tada je zapisnik upravni akt, jer se pored utvrđivanja činjenica nalažu i upravne mjere. U ovom slučaju upravni akt je izvršan uručivanjem zapisnika osobi kojoj su mjere naređene. Inspektor je obavezan da stranci omogući da se izjasni na činjenice i okolnosti koje su u vezi s inspekcijskim nadzorom, a ukoliko utvrdi da se građenje vrši suprotno done-senom planu, ovlašten je da donese rješenje i bez saslušanja stranke, odnosno investitora.

Pored navedenih upravnih mjera nadležni inspektor obavezan je da podnese zahtjev nadležnom organu iz oblasti urbanizma i građenja, da oglasi ništavnim, odnosno poništi urbanističku suglasnost, izdato odobrenje za građenje ili upotre-bu ako utvrdi da su izdate suprotno odredbama Zakona o prostornom uređenju, provedbenim propisima i općim aktima za ovaj Zakon i donesenom planu.

Page 57: Prirucnik Za Inspektore

112

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

113

Istovremeno sa navedenim zahtjevom, inspektor će predložiti nadležnom organu da po pravu nadzora ukine odobrenje za građenje, koje je izdato suprotno propisima i urbanističko-tehničkim uvjetima.

Smatramo da je, u vezi zahtjeva inspektora za oglašavanje rješenja ništavnim, ukoliko utvrdi da je urbanistička suglasnost, odnosno odobrenje za građenje izdato u suprotnosti sa Zakonom ili urbanističko-tehničkim uvjetima, adekvat-nije da se podnese zahtjev za poništavanje rješenja.

Kada ovo predlažemo, imamo u vidu razloge zbog kojih se rješenje oglašava ništavnim. Razlozi su jasno i precizno propisani, te je u ovom slučaju odgovarajuće rješenje da se akt poništi, a posebno imajući u vidu da su iste pravne posljedice oglašavanja ništavnim i poništavanja rješenja.

I kod prijedloga inspektora da se rješenje ukine po pravu nadzora, treba ukazati da se poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora primjenjuje kod konačnih upravnih akata, a u nadležnosti je drugostepenog organa, i ukoliko je ovakvim rješenjem očigledno povrijeđen materijalni zakon.

Iako naprijed navedeni prijedlozi i zahtjevi u pogledu njihove fi rme ne oba-vezuju organe uprave kojima su upućeni, jer se rješenje donosi na temelju svih činjenica i podataka u spisu, ipak treba ukazati na institut prava nadzora i pravne posljedice kod poništavanja i ukidanja rješenja.

U vršenju inspekcijskog nadzora, urbanističko-ekološki inspektor ima pravo i obavezu da:

1. naredi da se utvrđene nepravilnosti u primjeni odredaba Zakona o prostor-nom uređenju i provedbenih propisa za ovaj Zakon otklone u određenom roku, ako za takve nepravilnosti nisu predviđene druge mjere;

2. naredi obustavu izrade i donošenja plana, ako se vrši protivno odredbama ovog Zakona i drugim propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, i odre-di rok za otklanjanje nepravilnosti;

3. zabrani provedbu plana koji je u suprotnosti s odredbama ovog Zakona i o tome obavijesti nadležno zakonodavno tijelo kantona, odnosno nadležno općinsko vijeće koje donosi plan.

Rješenje kojim se naređuje obustava dalje izgradnje ili izvođenje radova, ako se utvrđene nepravilnosti i

nedostaci ne otklone u određenom roku.

Federalna uprava za inspekcijske posloveUrbanističko-ekološka inspekcija Broj: _______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 34. Zakona o inspekcijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) urbanističko-ekološki inspektor u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod ______________________________, donosi (subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. UTVRÐUJE SE da investitor ______________________________________ (navesti podatke o investitoru)nije postupio po rješenju urbanističko-ekološkog inspektora broj ________ od ______ kojim je naređeno otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku, uočenih u vršenju inspekcijskog nadzora.

2. NAREÐUJE SE INVESTITORU OBUSTAVA dalje izgradnje (izvođenje ra-dova) na ____________________________________ objektu u ulici _______ (vrsta objekta, stambeni-poslovni)__________ u _______do broja_____.

3. Rok izvršenja: ODMAH – PO PRIJEMU RJEŠENJA.

4. Troškove izvršenja snosi investitor.

5. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Urbanističko-ekološki inspektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora na-redio je rješenjem broj ______ od ________________ investitoru _________

Page 58: Prirucnik Za Inspektore

114

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

115

__________________ da otkloni nepravilnosti i nedostatke uočene u vršenju inspekcijskog nadzora i odredio rok za izvršenje naloženih upravnih mjera.

Kako investitor nije postupio po rješenju urbanističko-ekološkog inspektora u naloženom roku, to je u skladu s ovla{tenjima iz člana____ Zakona, donese-no rješenje kojim se naređuje obustava dalje izgradnje (izvođenje radova) na _________________ objektu u ulici ____________________ u ________ do broja _____.

Rok izvršenja naložene upravne mjere je odmah, odnosno po prijemu rješenja, a troškove izvršenja snosi investitor.

U skladu sa članom ____Zakona o prostornom uređenju, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana, izjaviti žalba ____________________________________________________. (navesti drugostepeni organ) Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Urbanističko-ekološki inspektor _____________________

Rješenje kojim se naređuje rušenje građevine ili njenih dijelova ako uodređenom roku nije podnesen zahtjev za pribavljanje naknadnog

odobrenja prema izvedenom stanju

Federalna uprava za inspekcijske posloveUrbanističko-ekološka inspekcijaBroj:____________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 34. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) urbanističko-ekološki inspektor u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _________________________ , (navesti investitora)po službenoj dužnosti, donosi

RJEŠENJE

1. NAREÐUJE SE RUŠENJE DIJELA GRAÐEVINSKOG OBJEKTA __________________________________________ u ulici ___________________ (navesti dio građevinskog objekta)_______ u __________________________ i uklanjanje izvedenih radova, jer nije podnesen zahtjev za pribavljanje naknadnog odobrenja prema izvedenom stanju u roku od _______dana koji je naložen rješenjem broj __________ od _________________.

2. Troškove izvršenja snosi investitor.

3. Rok izvršenja ______dana od dana prijema rješenja.

4. Ukoliko investitor ne postupi po nalogu iz tačke 1. ovog rješenja, rušenje će biti izvršeno prisilnim putem službe __________________________________,

(navesti službu)na teret investitora.

5. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 59: Prirucnik Za Inspektore

116

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

117

Obrazloženje

Urbanističko-ekološki inspektor ____________________________________ u (naziv uprave za inspekcijske poslove)postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod ___________________________ (navesti investitora) utvrdio je da se radovi ne vrše u skladu s odobrenjem za građenje i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje.

Investitoru je naređeno rješenjem broj ______od ______ da obustavi dalju izgra-dnju predmetnog građevinskog objekta i izvođenje radova koji se ne vrše u skladu s odobrenjem za građenje i tehničkom dokumentacijom i naložen rok od _____ dana da podnese zahtjev nadležnom organu za poslove urbanizma i građenja za pribavljanje naknadnog odobrenja za građenje prema izvedenom stanju. Kako investitor nije obustavio radove niti je podnio zahtjev za pribavljanje naknadnog odobrenja za građenje prema izvedenom stanju, a što je utvrđeno uviđajem (zapisnik o uviđaju broj_____ od ______) i na osnovu podataka iz službene evidencije (evidencije podnesenih zahtjeva investitora), donesena je upravna mjera kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ukoliko investitor u ostavljenom roku ne izvrši naloženu upravnu mjeru, ona će biti izvršena prisilno putem službe _________________________________________________________________________________, na teret investitora.(navesti službu ovlaštenu za rušenje bespravno podignutih objekata)

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu s odredbom člana ___ Zakona o pro-stornom uređenju.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana, izjaviti žalba ____________________________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Urbanističko-ekološki inspektor ______________________

Rješenje kojim se naređuje rušenje dijelova građevinskog objekta i uklanjanje izvedenih dijelova jer je pravosnažnim

rješenjem nadležnog organa odbijen zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje

Federalna uprava za inspekcijske poslove Urbanističko-ekološka inspekcijaBroj:______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 34. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovi-ne (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u predmetu inspekcijskog nadzora kod_______________ urbanističko-ekološki inspektor, po službenoj (naziv investitora)dužnosti, donosi

RJEŠENJE

1. NAREÐUJE SE INVESTITORU _________________________________________________________________________________________________

(naziv i sjedište za pravno lice, a prezime i ime i prebivalište – boravište za fi zičko lice)rušenje dijela građevinskog objekta u ulici _________________ u __________i uklanjanje izvedenih radova, jer je odbijen zahtjev investitora za izdavanje odo-brenja za građenje na navedenom objektu.

2. Zahtjev investitora za izdavanje odobrenja za građenje odbijen je rješenjem ____________ broj ________ od ______ koje je postalo pravosnažno _____________________________________. (navesti datum – klauzula pravnosnažnosti)

3. Rok izvršenja za upravnu mjeru iz tačke 1. ovog rješenja je ___________________________________ dana. (navesti rok)

1. Troškove izvršenja snosi investitor.

Page 60: Prirucnik Za Inspektore

118

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

119

2. Ukoliko investitor u ostavljenom roku ne izvrši upravnu mjeru, ona će biti izvršena prisilno, putem _________________________________________________________________________________________________. (navesti organ ovlašten za rušenje bespravno podignutih objekata)

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Urbanističko-ekološki inspektor izvršio je dana _____ inspekcijski nadzor kod _____________i utvrdio da se izvedeni građevinski radovi ne vrše u skladu s (navesti investitora)odobrenjem za građenje i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje ___________________________________________________________________________________________________. (navesti radove koji se ne vrše u skladu s odobrenjem za građenje)

Uočene nepravilnosti građevinski inspektor je konstatirao zapisnički (zapisnik broj ________ od ________) i na osnovu zapisnika kao javne isprave donio rješenje o obustavi dalje izgradnje, te odredio rok investitoru za podnošenje zahtjeva nadležnom organu za pribavljanje naknadnog odobrenja za građenje prema izvedenom stanju (rješenje broj _____ od ______).

Organ uprave ___________________________________________ rješavajući (navesti organ uprave nadležan za poslove građenja)po zahtjevu investitora za izdavanje odobrenja za građenje prema izvedenom stanju odbio je zahtjev rješenjem broj __________ od ______ koje je postalo pravosnažno dana ________________________________________________. (navesti datum pravosnažnosti – klauzula pravosnažnosti)

Kako je investitor pravosnažnim rješenjem organa _____________________ (navesti organ)odbijen sa zahtjevom za izdavanje odobrenja, to je urbanističko-ekološki inspek-tor, u skladu s ovla{tenjima iz člana ____Zakona o prostornom uređenju donio upravnu mjeru kao u dispozitivu ovog rješenja i odredio rok izvršenja.

Ukoliko investitor u ostavljenom roku ne izvrši rješenje, ono će biti izvršeno prisilno, putem __________________________________________________________________________________________________________________.

(navesti službu – fi rmu koja je ovlaštena za rušenje bespravno podignutih objekata)

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu sa odredbama člana _____ Zakona.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _____________________________ (navesti drugostepeni organ)u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Urbanističko-ekološki inspektor __________________

Page 61: Prirucnik Za Inspektore

120

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

121

Rješenje kojim se naređuje obustava građenja jernije izdato odobrenje za građenje

Federalna uprava za inspekcijske poslove Urbanističko-ekološka inspekcijaBroj:____________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 34. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), u predmetu vršenja inspekcij-skog nadzora kod investitora ______________________________________ (naziv i sjedište (prebivalište) investitora)urbanističko-ekološki inspektor donosi

RJEŠENJE

1. NAREÐUJE SE investitoru ______________________________________________________________________________________________________

(naziv i sjedište za pravno lice, a ime, prezime i prebivalište-boravište za fi zičko lice)iz ___________________ ulica _________________ broj ____ da obustavi iz-gradnju objekta koji gradi u ulici _______________________ do broja __________.

1. Obustava iz tačke 1. ovog rješenja traje do pribavljanja odobrenja za građenje od nadležnog organa uprave _____________________.

2. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Urbanističko-ekološki inspektor _______________________izvršio je dana___ (naziv uprave za inspekcijske poslove)uz prisustvo investitora ________________________ inspekcijski nadzor na izgradnji građevinskog objekta u _____________________ i utvrdio da je pre-dmetnoj izgradnji pristupljeno bez prethodno pribavljenog odobrenja od strane nadležnog organa uprave ___________________.

O uočenim nepravilnostima sačinjen je zapisnik broj _____________ od __________ u kome je konstatirano da investitor vrši izgradnju stambeno-poslovnog objekta bez odobrenja.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i primjenom odredbe člana ____ Zako-na o prostornom uređenju, urbanističko-ekološki inspektor obustavio je izgra-dnju do pribavljanja odobrenja za građenje.

U skladu s odredbom člana ___ Zakona o prostornom uređenju, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba __________________________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Urbanističko-ekološki inspektor ______________________

Page 62: Prirucnik Za Inspektore

122

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

123

Zaključak o dozvoli izvršenja radi osiguranja

Federalna uprava za inspekcijske posloveUrbanističko-ekološka inspekcija Broj: ________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 34. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana ___ Zakona o uprav-nom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99), u predmetu izvršenja rješenja o obustavi izgradnje građevinskog objekta za koji nije izdato odobrenje ___________________ urbanističko-ekološki inspektor, donosi (navesti investitora)

ZAKLJUČAKo dozvoli izvršenja radi osiguranja

1. DOZVOLJAVA SE izvršenje rješenja broj _________ od _________ kojim je investitoru _______________________________ naređena obustava izgradnje građevinskog objekta u _________________ u ulici _______________________________ do broja _______ i prije nego je navedeno rješenje postalo izvršno.

2. Nalaže se investitoru da odmah obustavi radove na izgradnji predmetnog objekta, a ukoliko to ne uradi, izvršenje će provesti _____________________________________________________________________ na trošak investitora, (navesti organ koji je ovlašten za prisilno izvršenje)a uz pomoć (asistenciju) organa unutarnjih poslova.

3. Žalba ne odlaže započeto izvršenje.

ObrazloženjeUrbanističko-ekološki inspektor ______________ donio je rješenje broj ______ (organ uprave)od ________ kojim je investitoru ________________________________ nare-dio obustavu izgradnje građevinskog objekta u _______________________ u ulici ______________________ do broja ______ i odredio rok izvršenja.

Kantonalnim inspekcijskim pregledom, urbanističko-ekološki inspektor utvrdio je da investitor ne samo da nije obustavio radove na izgradnji objekta, već je dovezao građevinski materijal i opremu i počeo pripreme za nove radove na izgradnji objekta.

Kako navedenim radnjama izvršenik sprečava i otežava izvršenje upravnih mje-ra koje su naložene rješenjem, a čiji je rok izvršenja _____ dana od dana prijema rješenja, to su se stekli uvjeti za primjenu odredbe člana ____ Zakona o uprav-nom postupku, odnosno donošenje zaključka kojim se dopušta izvršenje rješenja i prije nego što je ono postalo izvršno.

Ukoliko bi organ koji je donio rješenje čekao da istekne rok koji je naložen rješenjem, ono bi bilo osujećeno ili znatno otežano zbog postupanja izvršenika, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog zaključka.

Žalba ne odgađa provedbu izvršenja u skladu s odredbom člana ____ Zakona.Protiv ovog zaključka može se, u roku od osam dana od dana prijema zaključka, izjaviti žalba ____________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik. Urbanističko-ekološki inspektor ____________________

Page 63: Prirucnik Za Inspektore

124

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

125

Zaključak o dozvoli izvršenja

Federalna uprava za inspekcijske poslove Urbanističko-ekološka inspekcijaBroj:______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 34. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana ____Zakona o uprav-nom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99) u predmetu izvršenja rješenja kojim je naređeno rušenje bespravno izgrađene građevine ________________ urbanističko-ekološki inspektor, po službenoj dužnosti, donosi(navesti građevinu)

ZAKLJUČAKo dozvoli izvršenja

1. Rješenje urbanističko-ekološkog inspektora broj ______ od ______ kojim je naređeno investitoru __________________________ rušenje bespravno izgrađene garaže u ulici ___________________ do broja _______ u ________________ postalo je izvršno dana ____________________________________________________________________________. (navodi se dan kada je postalo izvršno)

2. Nalaže se izvršeniku da u roku od tri dana poruši bespravno izgrađenu garažu, a ukoliko to ne učini u ostavljenom roku rušenje će se izvršiti prisilno, putem ______________________, (ovlašteni organ – služba)na teret investitora.

3. Žalba ne odlaže započeto izvršenje.

Obrazloženje

Rješenje urbanističko-ekološkog inspektora broj _______ od ___________ kojim je naređeno investitoru rušenje bespravno izgrađene garaže u ulici _____________________ do broja ______ u _______ postalo je izvršno dana ____________, te je dozvoljeno izvršenje.

Ukoliko investitor u ostavljenom roku ne postupi po zaključku o dozvoli izvršenja ono će biti izvršeno prisilno, putem __________________________________________________________________________________, na teret investitora, (navesti organ – službu koja prisilno izvršava zaključak)uz pomoć (asistenciju) organa unutarnjih poslova.

Žalba ne odlaže započeto izvršenje u skladu sa članom ____Zakona o upravnom postupku.

Protiv ovog zaključka može se, u roku od osam dana izjaviti žalba ______________________________________ koja se odnosi samo na izvršenje, a njome se (navesti drugostepeni organ)ne može pobijati pravilnost rješenja koje se izvršava.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio zaključak o dozvoli izvršenja, a može se izjaviti i na zapisnik.

DOSTAVITI: 1. Izvršenik Urbanističko-ekološki inspektor2. Organ za unutarnje poslove _____________________ 3. Za evidenciju4. Arhiva

Page 64: Prirucnik Za Inspektore

126

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

127

Privremeni zaključak o osiguranju

Federalna uprava za inspekcijske poslove Urbanističko-ekološka inspekcijaBroj:__________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 34. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana ___ Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), u predmetu inspekcijskog nadzora ________________________ inspektor, donosi (navesti subjekt nadzora)

PRIVREMENI ZAKLJUČAK O OSIGURANJU

1. _____________________________________________________________(naziv stranke – za pravno lice naziv i sjedište, a za fi zičko lice ime, prezime i

prebivalište-boravište)Obavezna je ___________________________________________ (navesti obavezu)

2. Prije donošenja rješenja o obavezi iz tačke 1. ovog zaključka donosi se privre-meni zaključak radi osiguranja izvršenja navedene obaveze.

3. Ukoliko predmetnu obavezu ne izvrši u roku ____ dana, ona će biti izvršena prisilno, putem organa koji je ovlašten za izvršenje rješenja ___________________________, na teret izvršenika. (navesti organ)

4. Žalba ne odlaže izvršenje zaključka.

Obrazloženje

Urbanističko-ekološki inspektor je u postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod ____________________________ utvrdio da je obavezan ________________. (navesti subjekt nadzora) (navesti obavezu)

O utvrđenoj obavezi inspektor je sačinio zapisnik broj ______ od _____ ako po-stoji opasnost da će subjekt inspekcijskog nadzora raspolaganjem stvarima, do-govorom sa trećim licima osujetiti ili znatno otežati izvršenje obaveze, inspektor je koristio mogućnosti i ovlasti iz člana ____Zakona o upravnom postupku i donio privremeni zaključak radi osiguranja prije donošenja rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu sa članom ____ Zakona o upravnom postupku.

Protiv ovog zaključka može se izjaviti žalba ______________________ u roku (navesti drugostepeni organ)od osam dana od dana prijema žalbe.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Urbanističko-ekološki inspektor ______________________

Page 65: Prirucnik Za Inspektore

128

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

129

Rješenje kojim se naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnostiu određenom roku

Federalna uprava za inspekcijske poslove Urbanističko-ekološka inspekcijaBroj:____________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 34. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercego-vine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u predmetu vršenja urbanističkog nadzora kod _____________________________ urbanističko- (subjekt nadzora)ekološki inspektor, donosi

RJEŠENJE

1. NAREÐUJE SE____________________________________________ da (subjekt inspekcijskog nadzora)otkloni sljedeće nedostatke i nepravilnosti uočene u vršenju inspekcijskog nad-zora ___________________________________________________________ (navesti nepravilnosti i nedostatke)

2. Nepravilnosti i nedostaci iz tačke 1. ovog rješenja moraju se otkloniti do ______________ od dana prijema rješenja. (navesti rok)

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Urbanističko-ekološki inspektor _____________________________ izvršio je (naziv uprave za inspekcijske poslove)inspekcijski nadzor kod _____________________________________i utvrdio (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)nepravilnosti i nedostatke koje je konstatirao u zapisniku o izvršenom in-spekcijskom pregledu broj ______ od _________.

Na osnovu uočenih i konstatiranih nepravilnosti i nedostataka, urbanističko-ekološki inspektor je, u skladu sa svojim ovla{tenjima iz člana ___ Zakona o in-spekcijama, donio upravne mjere kojim je naredio otklanjanje uočenih propusta u roku od _____ koji teče od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu sa članom ____ Zakona.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje ___________________________ putem organa koji je donio (navesti drugostepeni organ)rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Urbanističko-ekološki inspektor _____________________

Page 66: Prirucnik Za Inspektore

130

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

131

Rješenje kojim se naređuje obustava radnjikoje su suprotne propisima o zaštiti sredine

_____________________________ (naziv uprave za inspekcijske poslove)________________ (naziv inspekcije)Broj: _________________________________(mjesto i datum)

Na osnovu člana 34. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 69/05) u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod ___________________________________ urbanističko-ekološki (subjekt nadzora)inspektor, donio je

RJEŠENJENAREÐUJE SE ________________________________________________ iz (navesti investitora - pravno ili fi zičko lice, naziv i sjedište za pravno, a ime, prezime i prebivalište (boravište) za fi zičko lice)_________________________ OBUSTAVLJANJE svih radnji na izgradnji građevinskog objekta u ulici ____________________ do broja ______ u ________________ jer su u suprotnosti sa propisima o zaštiti sredine ________________________________________________________.(navodi se predmet zaštite - zaštitno područje, zaštita tla, vode, zraka, urbanog standarda i radnji koje treba obustaviti)

Rok za obustavu svih radnji iz tačke 1. ovog rješenja je tri dana od dana prijema rješenja.

Ukoliko investitor u ostavljenom roku ne izvrši navedene upravne mjere, one će biti izvršene putem _________________________________________________________________________________________________. (navesti organ koji će izvršiti rješenje na teret investitora)

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Urbanističko-ekološki inspektor _________________________ u postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod investitora ______________________ izvršio je dana ___________ nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine i utvrdio da se kod izgradnje građevinskog objekta (izvođenje radova), ne primjenjuju propisi o zaštiti sredine ___________________________________________________________________________________. (navesti propis i odredbe koji se ne primjenjuju, a odnose se na zaštićena područja, zaštitu tla, vode, zraka i urbanog standarda)

Uočeni propusti konstatirani su u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzo-ru (broj _______ od ______), a na osnovu toga doneseno je rješenje kojim se naređuje obustava svih radnji koje se vrše protivno propisima o zaštiti sredine, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ukoliko investitor u ostavljenom roku od tri dana ne izvrši naloženu upravnu mjeru, ona će biti izvršena putem ovlaštene službe ______________________________________________________, na teret investitora. (navesti organ koji izvršava upravne akte)

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja prema odredbi člana _____ Zakona o in-spekcijama.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba ____________________ u roku od (navesti drugostepeni organ)osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Urbanističko-ekološki inspektor __________________________

Page 67: Prirucnik Za Inspektore

132

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

133

5. SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA

Saobraćajna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa koji se odnose na:

- javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje;- upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture;- zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje;- obavljanje javnog prijevoza osoba i stvari u unutarnjem cestovnom pro-

metu (linijski - cestovni prijevoz autobusom, taksiprijevoz, rentakar, prijevoz za lične potrebe, i dr.);

- licence za pojedine vrste prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu;- rad autobuskih i teretnih kolodvora i cjenik usluga koji je pod nadzo-

rom;- provedba propisa u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prije-

vozu, osim u nadzoru koji obavljaju organi državne granične službe;- izgradnju, rekonstrukciju i održavanje željezničkih pruga, postrojenja,

uređaja i opreme;- obavljanje željezničkog saobraćaja i provedba mjera sigurnosti u že-

ljezničkom saobraćaju;- sistem veza i njegovo funkcioniranje;- sigurnost plovidbe u vodama za plovidbu;- cjevovodni transport;- zrakoplovstvo i zrakoplovnu infrastrukturu;- poštanski promet;- vršenje javnih ovlasti od strane pravnih osoba iz oblasti saobraćaja.

Saobraćajna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene pro-pisima.

Saobraćajna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ce-stama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/02) kojim je uređen pravni položaj javnih cesta, upravljanje cestama, građenje, održavanje, upravljanje i ustupanje radova, zaštita cesta i uvjeti obavljanja pro-meta na cestama, fi nansiranje javnih cesta i koncesija na javnim cestama,

Inspekcijski nadzor obavljaju federalni i kantonalni inspektori za ceste koji su ovlašteni da pregledaju:

- stanje cesta,- radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu javnih ces-

ta,- tehničku dokumentaciju u vezi sa radovima na izgradnji, rekonstrukciji, sa-

naciji, održavanju, zaštiti javnih cesti i zaštitnom i cestovnom pojasu javnih cesta,

- obavljanje upravnih i stručno-tehničkih poslova na javnim cestama;- planove, programe, ugovore i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na

održavanje i zaštitu javnih cesta.

Federalni, odnosno kantonalni inspektor saobraćaja ovlašten je za poduzi-manje sljedećih upravnih mjera da:

1. naredi obustavu radova koji se izvode na javnim cestama (cestovnom ili zaštitnom pojasu cesta), suprotno tehničkim propisima, standardima i nor-mativima i odredi rok za otklanjanje nedostatka,

2. naredi privremenu zabranu odvijanja prometa na javnim cestama ili njiho-vom dijelu, ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati promet, te naredi da se odmah poduzmu mjere za osiguranje prometa,

3. naredi obustavu prometa cestovnim motornim vozilima koja zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji obavljaju prijevoz mogu nanijeti štetu javnoj cesti ili njenom dijelu i kada je promet ovim vozilima u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima,

4. isključi cestovno motorno vozilo iz prometa na javnoj cesti, ako utvrdi da di-menzije ili ukupna masa ili njegovo osovinsko opterećenje prelazi propisane veličine, a prijevoznik nema odgovarajuću dozvolu za vanredni prijevoz,

5. privremeno zabrani promet na novoizgrađenoj i rekonstruiranoj cesti, nje-nom dijelu ili objektu na njoj, ako utvrdi da nisu ispunjeni tehnički uvjeti u pogledu sigurnosti,

6. naredi rušenje građevine ili njenih dijelova i drugih objekata na trošak inve-stitora, kao i uspostavu prvobitnog stanja ako su izgrađeni ili se grade bez odobrenja ili suglasnosti,

7. zabrani upotrebu priključnih puteva koji su izgrađeni ili se grade suprotno odredbama ovog Zakona,

8. naredi otklanjanje nedostataka na javnim cestama koji ugrožavaju sigurnost prometa na cesti.

Page 68: Prirucnik Za Inspektore

134

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

135

Nadležni saobraćajni inspektor za ceste upravne mjere nalaže rješenjem, a ukoliko osoba kojoj su naređene mjere ne postupi po nalogu inspektora, rješenje će biti izvršeno u skladu sa Zakonom o upravnom postupku na način da će biti donesen zaključak o dozvoli izvršenja.

U zaključku o dozvoli izvršenja koji je upravni akt, inspektor će odrediti način izvršenja, što snosi izvršenik.

S obzirom na hitnost i karakter izvršenja, u praksi je realno očekivati da se izvršenje ne može efi kasno provesti, jer izvršenik odbija da snosi troškove pri-silnog izvršenja.

U ovakvim slučajevima novčana sredstva za izvršenje rješenja inspektora osigurat će nadležno ministarstvo, ovisno o tome koji je inspektor donio rješenje, a federalno, odnosno kantonalno ministarstvo će od izvršenika potraživati novčana sredstva na ime izvršenja.

Ukoliko ocijeni da će u postupku izvršenja izvršenik pružiti fi zički otpor, od-nosno pokušati da spriječi izvršenje, organ uprave nadležan za izvršenje ovlašten je da zatraži pomoć (asistenciju) organa unutarnjih poslova koji su dužni da ovom organu pruže pomoć u provedbi izvršenja.

Istovremeno sa nalaganjem upravnih mjera inspektor za ceste dužan je podnijeti i prijavu za pokretanje prekršajnog postupka nadležnoj komisiji za prekršaje u resornom ministarstvu, odnosno prijavu za privredni prijestup nadležnom tužilaštvu.

Vrstu i karakter upravnih mjera koje poduzima inspektor za ceste predstavit ćemo rješenjima kao temeljnim upravnim aktima i istovremeno posebno dati elemente zaključka o dozvoli izvršenja kojim se upravni postupak u vršenju in-spekcijskog nadzora okončava.

Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu, pored ovlasti i mjera koje poduzima nadležni inspektor sadrži i korištenje pravnih sredstava, odno-sno odlučivanje po žalbi na rješenje inspektora, uvjete stručne spreme, način i postupak vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru i međusobnom odnosu federalnih i kantonalnih inspekcija u obavljanju poslova.

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ima pravo da na cesti zaustavi sva vozila, izuzev motornih vozila Oružanih snaga Federa-cije Bosne i Hercegovine i motornih vozila Ministarstva za unutarnje poslove.

U obavljanju inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašten da:

pregleda

(poslovne i druge prostorije, vozila, uređaje, opremu, poslovne knjige, sporazu-me, ugovore i druge isprave u vezi sa prijevozničkom djelatnošću, dokumenta-ciju i evidenciju koje omogućavaju uvid u poslovanje i primjenu propisa u vezi s prijevozničkom djelatnošću),

naredi

(otklanjanje nedostataka u vezi ispunjavanja propisanih uvjeta, ispunjavanje uvjeta za rad autobuskih stanica, tehničko-eksploatacijskih uvjeta i svojstva predviđenih standardima, obavljanje preventivnih tehničkih pregleda i uredne tehničke kontrole),

privremeno zabrani

(obavljanje prijevoza i korištenje motornog vozila, ako ne ispunjava propisane uvjete, obavljanje tehničkih pregleda ako ih obavljaju neovlaštene osobe ili pro-tivno propisima, obavljanje poslova vozača ili člana posade motornog vozila ako obavljaju poslove suprotno propisima ili onemogućavaju vršenje inspekcijskog pregleda, odnosno odbiju izvršiti naređenje inspektora, korištenje autobuske sta-nice, teretne autostanice i obavljanje taksiprijevoza ako ne ispunjavaju propisane uvjete),

privremeno isključi iz prometa

(motorno vozilo u kome se ne nalazi licenca, motorno vozilo kojim se obavlja prijevoz osoba u unutarnjem linijskom cestovnom prometu bez registriranog reda vožnje, motorno vozilo kojim se obavlja javni prijevoz u vanlinijskom ce-stovnom prometu suprotno propisima, motorno vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, suprotno zakonskim propisima).

Page 69: Prirucnik Za Inspektore

136

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

137

Inspektor mjere nalaže rješenjem, a ukoliko je izrečena mjera privremenog isključenja iz prometa, bit će oduzeta prometna dozvola, odobrenje za rad, a po potrebi i registracijske tablice, o čemu je dužan izdati odgovarajuću potvrdu. Rješenje koje donosi nadležni inspektor upravni akt je i kod njegovog donošenja i korištenja pravnih sredstava primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku.

Na rješenje inspektora, stranke imaju pravo žalbe u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Žalba se izjavljuje organu uprave iz oblasti unutarnjeg ce-stovnog prometa ovisno o tome koji je inspektor donio rješenje. O žalbi odlučuje federalni, odnosno kantonalni ministar, a protiv rješenja resornog ministarstva može se pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom kantonalnom sudu.

Međusobni odnosi organa federalne i kantonalne inspekcije zasnivaju se na ovla{tenjima utvrđenim Zakonom, kao i na suradnji, međusobnom informiranju i dogovaranju.

Pored načela suradnje i dogovaranja, Federalna inspekcija u vršenju in-spekcijskog nadzora pruža stručnu pomoć kantonalnim inspekcijskim organima, po potrebi koordinira akcijama u vršenju inspekcijskog nadzora, a kantonalna inspekcija dužna je postupiti u skladu s uputama Federalne inspekcije i dostaviti tražene podatke, programe rada, izvještaje o poduzetim mjerama u vršenju in-spekcijskog nadzora i druge podatke na treženje Federalne inspekcije.

O izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama in-spektor cestovnog prometa obavezan je da vodi evidenciju u skladu sa proved-benim propisom koji donosi federalni ministar pravde, a njegove odredbe pri-mjenjuju se i na kantonalne inspektore i inspektore gradskih organa za upravu, ako zakonom kantona nije drugačije određeno.

Način nalaganja upravnih mjera, kao i obim i karakter naložene mjere in-spektora cestovnog prometa, predstavit ćemo putem odgovarajućih rješenja, koje ovi organi donose u postupku vršenja inspekcijskog nadzora.

Rješenje o obustavi radova koji se izvode na javnoj cestisa rokom za otklanjanje nedostataka

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna saobraćajna inspekcijaBroj:______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ____ Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/02) i člana 35. Zakona o inspekcija-ma u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), saobraćajni inspektor u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _________________________________, donosi (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

RJEŠENJE

1. NAREÐUJE SE OBUSTAVA RADOVA koji se izvode na javnoj cesti (ili zaštitnom cestovnom pojasu) ______________________________________________________________________________________. (navesti radove i javnu cestu, odnosno zaštitni i cestovni pojas)

2. Radovi iz tačke 1. ovog rješenja izvode se suprotno zakonu, provedbenim aktima i tehničkim propisima, standardima i normativima ________________________________________________________________. (navesti propise i akte koji su povrijeđeni)

3. Zabrana obustave radova primjenjuje se do otklanjanja uočenih nedostataka.

Obrazloženje

Federalni saobraćajni inspektor izvršio je inspekcijski nadzor nad radovima koji se izvode na javnoj cesti (u cestovnom ili zaštitnom pojasu) i utvrdio da se pre-dmetni radovi izvode suprotno odredbama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine i provedbenim propisima za ovaj Zakon, te tehničkim propisima, standardima i normativima koji se primjenjuju u oblasti cesta.

Page 70: Prirucnik Za Inspektore

138

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

139

Uočene propuste inspektor je konstatirao zapisnički, a na osnovu zapisnika koji ima karakter i značaj javne isprave i ovla{tenjima iz člana ____ Zakona o cesta-ma Federacije Bosne i Hercegovine, donio je rješenje o obustavi radova koji se izvode na javnoj cesti.

Naređene upravne mjere primjenjuju se do otklanjanja nedostataka i propusta utvrđenih u vršenju inspekcijskog nadzora.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ______________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Federalni saobraćajni inspektor __________________________

Rješenje o privremenoj zabrani obavljanja prijevoza

Federalna uprava za inspekcijske posloveSaobraćajna inspekcijaBroj:________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 35. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) i člana ____ Zakona o prijevo-zu u unutarnjem cestovnom prometu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 23/98) federalni saobraćajni inspektor u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod ________________________________ donio je (navesti prijevoznika),

RJEŠENJE

1. PRIVREMENO SE ZABRANJUJE obavljanje prijevoza ___________________________________________________ iz ____________________, jer ne (navesti prijevoznika)ispunjava propisane uvjete za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu (ako su propusti manjeg obima navode se u rješenju) _____________________ _ (sjedište)____________________________________________ utvrđene zapisnikom o (navesti koje uvjete ne ispunjava prijevoznik)izvršenom inspekcijskom nadzoru broj _______ od ______ (ako je više propu-sta, upućuje se na zapisnik kojim su konstatirani).

2. Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru kojim su utvrđeni propusti i nepravilnosti sastavni je dio ovog rješenja.

3. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka.

Obrazloženje

Federalni saobraćajni inspektor prometa u vršenju inspekcijskog nadzora kod prijevoznika _____________________________ utvrdio je da ne ispunjava

Page 71: Prirucnik Za Inspektore

140

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

141

propisane uvjete za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu i to konstatirao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj _________ od ______).

Kako prijevoznik ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje prijevoza u cesto-vnom prometu, to je inspektor, postupajući u skladu s ovla{tenjima iz člana ___ Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu, donio rješenje o privre-menoj zabrani obavljanja prijevoza.

Mjera privremene zabrane važi do otklanjanja uočenih nepravilnosti i propusta utvrđenih zapisnikom o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik.

Saobraćajni inspektor ____________________

Zaključak o dozvoli izvršenja

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalni saobraćajni inspektorBroj:_________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ___ Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/02) i člana ___ Zakona o uprav-nom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99), federalni saobraćajni inspektor za ceste, po službenoj dužnosti, donosi

ZAKLJUČAKo dozvoli izvršenja

1. Rješenje federalnog saobraćajnog inspektora broj ____od ____ kojim je naređeno ______________________________ da otkloni uočene nepravilnosti (navesti subjekt kome su naređene mjere)i nedostatke na javnoj cesti ______________________ u određenom roku po-stalo je IZVRŠNO, te se dozvoljava izvršenje.

2. Rješenje će biti izvršeno na način da se određuje drugi izvođač __________________________ koji će obaviti radove koje je bio dužan da obavi izvršenik. (navesti izvođača)

3. Troškove izvršenja i angažiranja drugog izvođača snosi izvršenik.

4. Ukoliko se naložena obaveza ne izvrši u roku od ____ dana, ona će biti izvršena prisilno, uz pomoć organa unutarnjih poslova.

5. Žalba ne odlaže započeto izvršenje.

Obrazloženje

Rješenje federalnog saobraćajnog inspektora broj _____ od _______ kojim su ________________________________________ aložene mjere o otklanjanju (navesti subjekt nadzora)

Page 72: Prirucnik Za Inspektore

142

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

143

nepravilnosti i određen rok za izvršenje, postalo je izvršno potvrda izvršnosti na rješenje stavljena dana __________________. (datum) Kako je rješenje postalo izvršno, određen je način izvršenja putem angažiranja drugog izvođača radova koji će otkloniti propuste, što u određenom roku nije učinio _______________________________________. (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

Troškove izvršenja, kao i angažiranje drugog izvođača, snosi izvršenik, u skla-du sa članom ___ Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a žalba ne odlaže započeto izvršenje u smislu odredbe člana ___ Zakona o upravnom postupku.

Protiv ovog zaključka može se izjaviti žalba ______________________________________________________ u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (navesti nadležni drugostepeni organ)

Žalba se odnosi samo na izvršenje, a njome se ne može pobijati pravilnost rješenja koje se izvršava.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio zaključak, a može se izjaviti i na zapisnik.

DOSTAVITI: 1. Izvršeniku Federalni saobraćajni inspektor2. Organu unutarnjih poslova ______________________ radi pružanja pomoći (asistenciji) u izvršenju

6. POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Poljoprivredna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom pro-pisa koji se odnose na:

- zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta;- gospodarenje poljoprivrednim zemljištem;- prostorno uređenje u odnosu na poljoprivredno zemljište;- zaštitu bilja od bolesti i štetočina;- proizvodnju stočne hrane;- korištenje vještačkog đubriva;- sjemenstvo i sadne materijale u poljoprivredi;- proizvodnju duhana i duhanskih proizvoda.

Poljoprivredna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Inspekcijski nadzor iz oblasti poljoprivredne inspekcije propisan je u okviru Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (“Službene novi-ne Federacije BiH”, broj 55/01), kojim se uređuje proizvodnja, promet i uvoz poljoprivrednog sjemena, presadnica, micelija, jestivih i ljekovitih gljiva, sa-dnog materijala i druga pitanja od značaja za provedbu jedinstvenog sastava poljoprivrednog sjemenarstva i rasadničarstva na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Inspekcijski nadzor obavljaju federalni poljoprivredni inspektor i kanto-nalni poljoprivredni inspektor, svaki u okviru zakonom propisane nadležnosti i uz primjenu Zakona o upravnom postupku. Ovo se odnosi na sve segmente inspekcijskog nadzora, odnosno, od pokretanja inspekcijskog postupka, sasta-vljanja zapisnika i drugih javnih isprava, donošenja rješenja i drugih upravnih akata, do korištenja pravnih sredstava i postupanja nadležnog inspektora po žalbi prije nego žalba bude dostavljena, drugostepenom organu na rješavanje.

Federalna poljoprivredna inspekcija ima pravo i obavezu da:

- kontrolira uvoz i izvoz sjemena, sadnog materijala, presadnica i mice-lija, ljekovitih i jestivih gljiva preko graničnih prijelaza na području Fe-deracije BiH;

- kontrolira ispunjavanje uvjeta pravnih subjekata upisanih u registre

Page 73: Prirucnik Za Inspektore

144

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

145

proizvođača sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija i registre dorađivača sjemena i sadnog materijala;

- obavlja i poslove iz nadležnosti kantonalne poljoprivredne inspekcije ukoliko ih, iz ma kojeg razloga, ne vrše kantonalni inspektori, i poduzi-ma mjere utvrđene Zakonom iz oblasti uprave, koji se odnose na ovlasti u vršenju inspekcijskog nadzora.

Kantonalna poljoprivredna inspekcija, u obavljanju inspekcijskog pregleda, ima sljedeća prava i obaveze:

- naređuje izmjenu deklaracije ako utvrdi da sjeme sadnog materijala, pre-sadnica i micelij nisu deklarisanog, odnosno propisanog kvaliteta;

- naređuje otklanjanje neispravnosti kvaliteta i drugih uvjeta kojim mo-raju da udovoljavaju sjeme, sadni materijal, presadnice i micelij;

- zabranjuje stavljanje u prodaju sjemena, sadnog materijala, presadnice i micelija da utvrdi da ne zadovoljavaju kvalitet i druge uvjete propisane ovim Zakonom;

- privremeno zabranjuje prodaju poljoprivrednog sjemena i sadnog mate-rijala, ako nisu ispunjeni propisani uvjeti;

- privremeno oduzima sjeme, sadni materijal, presadnice i micelij, te dru-ge predmete u vezi sa njihovom proizvodnjom, odnosno doradom;

- naređuje uništavanje i nadzire postupak uništavanja sjemena koje se ne bi moglo iskoristiti direktno ili u prerađenom stanju za ljudsku i stočnu hranu, ili za industrijsku preradu;

- naređuje uništavanje i nadzire postupak uništavanja sadnog materijala, čija proizvodnja i promet nisu dozvoljeni;

- kontrolira poljoprivredno zemljište, objekte, nasade, objekte za obradu, skladište, opremu, prijevozna sredstva i propisane dokumente za sjeme, sadni materijal, presadnice i micelij poljoprivrednog bilja;

- nadzire vrste bilja koje nije dopušteno uzgajati na području kantona, u skladu sa naredbom nadležnog federalnog ministra;

- nadzire proizvodnju, žetvu (berbu), skladištenje, promet sjemena, sad-nog materijala, presadnica i micelija;

- uzima uzorke sjemena radi davanja na analizu;- vodi službenu evidenciju o povredama propisa koje nadzire i izvještava

resorni federalni organ uprave o utvrđenim nepravilnostima koje su konstatirane u vršenju inspekcijskog nadzora;

- poduzima aktivnosti na izvještavanju resornih federalnih organa uprave za poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti;

- podnosi prijave za privredni prijestup i prekršaj zbog povrede ovog Zakona.

Poljoprivredni inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora, donošenju upra-vnih mjera i izvršavanju rješenja postupa u skladu s odredbama Zakona o uprav-nom postupku, a odredbe navedenog Zakona primjenjuju se i na korištenje pra-vnih sredstava, odnosno na žalbeni postupak.

Ukoliko u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da pravni subjekt kome je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i dalje obavlja djelatnost, poljoprivredni inspektor je ovlašten da donese rješenje kojim se privremeno za-branjuje rad i osigura da se ovo rješenje izvrši na način da se poslovne prostorije zapečate ili oduzme oprema, uređaji, sredstva za rad, prijevozna sredstva, do konačne odluke nadležnog organa.

Navedena mjera je privremenog karaktera, a uvjet za njeno donošenje je da je prethodno izrečena zaštitna mjera u postupku privrednog prijestupa, odnosno u prekršajnom postupku.

Page 74: Prirucnik Za Inspektore

146

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

147

Rješenje o zabrani obavljanja djelatnostizbog izrečene zaštitne mjere

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna poljoprivredna inspekcijaBroj: _______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ___ Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/01) i člana 36. Zakona o in-spekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), federalni poljoprivredni inspektor donosi

RJEŠENJE

1. ZABRANJUJE SE ____________________________ obavljanje djelatnosti (navesti pravno lice i sjedište)__________________ u ___________________ zbog izrečene zaštitne mjere u (navesti djelatnost) (navesti mjesto)prekršajnom postupku (radi učinjenog privrednog prijestupa).

2. Upravna mjera zabrane obavljanja djelatnosti primjenjuje se do trajanja zaštitne mjere koju je izrekao __________________________________________________________________________________________________.(organ uprave putem komisije za prekršaje, odnosno sud, zbog privrednog prijestupa)

3. Ovo rješenje je izvršno odmah, a pečaćenje poslovnih prostorija bit će oba-vljeno istovremeno s uručenjem rješenja.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

5. Troškovi izvršenja rješenja padaju na teret izvršenika (pravnog lica).

Obrazloženje

Rješenjem komisije za prekršaje kantonalnog ministarstva _____________________ izrečena je zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ______________

__________________ zbog učinjenog prekršaja iz člana __________________ (navesti pravno lice)_________________________. (navesti prekršaj) Presudom kantonalnog suda broj _______ od ____________ izrečena je _________________________________ zabrana obavljanja djelatnosti zbog učinjenog (naziv pravnog lica)privrednog prijestupa iz člana _______________________________________ (navesti privredni prijestup)

U skladu s ovla{tenjima iz člana _____ Zakona o sjemenu i sadnom materija-lu poljoprivrednog bilja, poljoprivredni inspektor je odmah nakon saznanja da je izrečena zaštitna mjera zbog učinjenog prekršaja (privrednog prijestupa) do-nio upravnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti dok traje zaštitna mjera, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu sa članom ____ Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja.

U postupku izvršenja rješenja federalni poljoprivredni inspektor je ocijenio kako je najpogodnije da se rješenje izvrši na način što će poslovne prostorije biti zapečaćene nakon što rješenje bude uručeno izvršeniku.

Troškovi izvršenja padaju na teret izvršenika.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, izja-viti žalba ___________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Federalni poljoprivredni inspektor ____________________

Page 75: Prirucnik Za Inspektore

148

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

149

7. ŠUMARSKA INSPEKCIJA

Šumarska inspekcija obavlja nadzor nad provedbom propisa koji se odnose na:

- zaštitu i čuvanje šuma;- gospodarenje šumama i šumskim zemljištem;- zaštitu šuma od bolesti i štetočina;- upravljanje šumama i šumskim zemljištem;- šumske radove, objekte, pilane, i dr.;- katastar šuma i šumskog zemljišta;- sjemenstvo i sadne materijale u šumarstvu;- promet drveta i šumske proizvode;- vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o šumama;- lovstvo (zaštita i uzgoj divljači, uređenje lovišta, lovljenje, i dr.);- unapređenje lovstva;- rad lovačkih organizacija.

Šumarska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

U vršenju lovne inspekcije, federalni lovni inspektor ovlašten je da:

- kontrolira da li organizacija koja gazduje lovištem ispunjava propisane uvjete za gazdovanje,

- pregleda lovno-privrednu osnovu i provjerava kako se ona primjenjuje,- kontrolira da li je godišnji plan gazdovanja lovištem u skladu sa lovno-

privrednom osnovom,- kontrolira primjenu godišnjeg plana gazdovanja lovištem, poslovne knji-

ge i ostalu dokumentaciju kada je to potrebno radi kontrole primjene propisa i mjera koje se odnose na divljač i lovišta,

- kontrolira način lovljenja divljači kao i način izdavanja dozvola za lov,- pregleda radove i objekte u lovištima,- oduzme, do odluke nadležnog organa, bespravno obavljenu ili besprav-

no prisvojenu uginulu divljač ili njene dijelove, kao i predmete kojima su izvršene ove bespravne radnje,

- naredi privremene mjere za sprečavanje štete u hitnim slučajevima u kojima bi mogla nastupiti šteta,

- prikuplja, kada je to potrebno, obavještenja od svjedoka, vještaka, odgo-vornih i drugih osoba, i

- poduzima i druge mjere i radnje za koje je ovlašten posebnim propisi-ma.

Inspektor će rješenjem naložiti otklanjanje nepravilnosti i izreći mjere ako je zakonom i drugim propisima utvrđeno da se primjenjuju upravne mjere.

Nadležnost i ovla{tenja šumarske inspekcije propisani su u okviru Zako-na o šumama kojim se kao sistemskim zakonom u oblasti šumarstva ureduje očuvanje i zaštita šuma, jačanje njihovih ekoloških funkcija, planiranje i upra-vljanje šumama, fi nansiranje obnove i unapređenje šuma na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Zakon o šumama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/02 i 29/03) izuzetan značaj pridaje inspekcijskom nadzoru kao obliku upravnog nadzora. Prema navedenom Zakonu poslove šumarske inspekcije obavljaju federalni šumarski inspektori, federalni granični šumarski inspektori i kantonalni šumarski inspektor.

Federalni šumarski inspektor, pored poslova koje obavlja u okviru svojih ovlasti, može neposredno obavljati i poslove iz nadležnosti kantonalne šumarske inspekcije, ukoliko ocijeni da se na drugi način ne mogu provesti odredbe ovog Zakona, a nadležna kantonalna šumarska inspekcija nije obavila nadzor u roku koji je naređen ili inspekcijski postupak nije završila u roku.

Dakle, da bi se izvršila supstitucija inspekcijskog nadzora od strane fede-ralne šumarske inspekcije, uvjet je da kantonalna inspekcija nije uopće počela poslove u roku, odnosno da su poslovi nadzora počeli, ali u naloženom roku nisu završeni.

Supstitucija inspekcijskog nadzora može se vršiti i od strane kantonalnog inspektora po ovlaštenju i nalogu federalne šumarske inspekcije, tako da kanto-nalni šumarski inspektor obavlja sve poslove koje mu povjeri, odnosno za koje ga ovlasti federalna šumarska inspekcija.

U obavljanju inspekcijskog nadzora, šumarska inspekcija, pored ovla{tenja i obaveza koje su propisane Zakonom, kojim se uređuju osnove uprave u Federa-ciji Bosne i Hercegovine, ima prava i obaveze propisane sistemskim zakonom iz oblasti šumarstva. U obavljanju ovog inspekcijskog nadzora koriste se odredbe sistemskog zakona iz oblasti uprave u dijelu koji se odnosi na osnovne odredbe

Page 76: Prirucnik Za Inspektore

150

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

151

o inspekcijskom nadzoru i oblik i vrstu upravnih mjera koje nalaže šumarski inspektor, koji zajedno s ovlastima iz Zakona o šumama rezultira cjelovitim in-spekcijskim nadzorom u ovoj oblasti.

Šumarska inspekcija upravne mjere nalaže rješenjem na osnovu prethodno utvrđenog činjeničnog stanja, a što se konstatira u zapisniku o izvršenom in-spekcijskom nadzoru, koji ima karakter i značaj javne isprave.

U obavljanju inspekcijskog nadzora, šumarski inspektor ima pravo i oba-vezu da:

- pregleda šumsko-gospodarske osnove, godišnje planove gospodarenja, šumsko-razvojne planove i programe, izvedbene projekte, planove po-rasta i proširene biološke reprodukcije šuma i planove zaštite šuma, njihovo izvršenje, poslovne knjige i ostalu dokumentaciju;

- traži da mu se stavi na raspolaganje dokumentacija i informacije potreb-ne za inspekcijski pregled;

- pregleda sve šumske radove, objekte, uređaje, pilane i druga mjesta gdje se drvo siječe, smješta, prerađuje, izvozi iz šume ili stavlja u promet;

- kontrolira i prati primjenu standarda iz oblasti šumarstva;- pregleda odabiranje i doznaku stabala za sječu;- pregleda kako se provodi utvrđivanje zdravstvenog stanja šuma i mjera

za suzbijanje bijelih bolesti i štetočina;- zaustavlja prijevozna sredstva i pregleda prateću dokumentaciju za prije-

voz šumskih sortimenata;- pregleda izvršenje svih radova koji su predviđeni šumsko-gospodar-

skim osnovama, šumskim planovima i programima i projektima za izvođenje;

- pregleda provedbu mjera na zaštiti šuma i šumskih zemljišta od protiv-pravnog prisvajanja i korištenja i bespravne izgradnje objekata;

- vrši nadzor nad provedbom propisa o proizvodnji i prometu šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala;

- vrši nadzor provedbe drugih mjera za zaštitu šuma i propisne uspostave i održavanja šumskog reda i vršenje neposrednog čuvanja šume;

- prikuplja potrebne podatke i obavještenja od odgovornih osoba, svjedo-ka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za vršenje nadzora;

- pokrene i vodi inspekcijski postupak po službenoj dužnosti, a po zahtje-vu fi zičkih i pravnih lica obavlja inspekcijski pregled, sačinjava zapi-snik i pismeno obavještava podnosioca zahtjeva;

- upoznaje javnost sa konstatiranim stanjem šuma i o poduzetim mjerama

na otklanjanju nedostataka;- surađuje s inspekcijskim organima iz drugih oblasti inspekcijskog nad-

zora, pravosudnim organima i organima policije.

S obzirom da šumska inspekcija nalaže upravne mjere propisane Zakonom iz oblasti uprave i Zakonom o šumama, prvo ćemo ukazati na upravne mjere iz sistema uprave, koje se odnose na osnovne odredbe o inspekcijskom nadzoru i, u okviru toga, na temeljna prava i obaveze inspekcijskih organa.

Inspektor je ovlašten da nalaže sljedeće upravne mjere:

- navodi da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone u određenom roku;

- naredi poduzimanje odgovarajućih upravnih radnji koje je privredno društvo i druga pravna lica, institucije koje vrše javne ovlasti i organi uprave obavezni da poduzmu;

- zabrani poduzimanje radnji koje smatra da su u suprotnosti sa Zakonom ili drugim propisima nad čijim provedbom vrši nadzor.

Pored navedenih upravnih mjera iz Zakona o organizaciji uprave u Federa-ciji Bosne i Hercegovine, koji se shodno primjenjuje i na ovla{tenja šumarskog inspektora, jer je Zakon o šumama propisao primjenu upravnih mjera navedenih u gornjem dijelu teksta, šumarski inspektor nalaže i upravne mjere propisane Zakonom o šumama, a to su:

- privremena obustava sječe i sve druge radnje koje nisu u skladu s odre-dbama ovog Zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva, do konačne odluke nadležnog organa;

- naređuje obustavu rada i provedbu mjera na sprečavanju šteta na licu mjesta u hitnim slučajevima, u kojima bi nastupila šteta po opći inte-res;

- privremeno oduzima bespravno posječeno drvo i drvo nezakonito sta-vljeno u promet, te sekundarne šumske proizvode, kao i predmete koji-ma su izvršene nezakonite radnje;

- naređuje otklanjanje nedostataka i provedbu mjera kada utvrdi da se pravna lica koja gospodare federalnim šumama i vlasnici šuma ne pridržavaju propisa i mjera zdravstvene zaštite;

- naređuje otklanjanje nedostataka i provedbu predviđenih mjera u po-stupku pregleda planova zaštite od požara.

Page 77: Prirucnik Za Inspektore

152

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

153

Šumski inspektor nalaže upravne mjere rješenjem protiv koga se može izja-viti žalba kao redovno pravno sredstvo.

Protiv rješenja federalnog šumarskog inspektora i graničnog federalnog šumarskog inspektora žalba se izjavljuje federalnom ministru poljoprivrede, vo-doprivrede i šumarstva, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, a protiv rješenja kantonalnog šumarskog inspektora žalba se može izjaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, također u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba na rješenje šumarskog inspektora, bez obzira o kojem nivou nadležnosti se radi, ne odlaže izvršenje rješenja, a protiv upravnih akata koji su doneseni u vezi žalbi, ne mogu se koristiti redovna pravna sredstva, jer protiv rješenja done-senog u drugom stepenu, žalba nije dopuštena.

Protiv rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao konačnog upravnog akta, može se pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog kantonalnog suda.

Iako žalba ne odlaže izvršenje rješenja, propisan je izuzetak kod primje-ne ovog instituta ako podnosilac žalbe učini vjerovatnim da bi usljed izvršenja upravnih mjera bili ugroženi životi i zdravlje ljudi ili bi nastupila znatna mate-rijalna šteta koja se na drugi način ne bi mogla otkloniti, a odlaganje se ne protivi općem interesu.

U ovom slučaju nadležni šumarski inspektor koji je naredio upravne mjere, može odložiti njihovo izvršenje, što se utvrđuje posebnim upravnim aktom.

Kod donošenja upravnih akata kojima se odlaže izvršenje upravnih mjera potrebno je napomenuti da je razlika u postupku odlaganja izvršenja rješenja od odlaganja zaključka o dozvoli izvršenja koji šumarski inspektor donosi po službenoj dužnosti, kada rješenje postane izvršno.

Razlika u postupanju inspektora kod odlaganja upravnih mjera u odnosu na upravne akte, rješenje i zaključak ilustrirat ćemo kod primjera upravnih akata u okviru inspekcijskog nadzora.

Rješenje kojim se privremeno obustavlja sječa šumei drugih radnji do konačne odluke nadležnog organa

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna šumarska inspekcija Broj: _______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ____ Zakona o šumama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 20/02 i 29/03) i člana 37. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Her-cegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) šumarski inspektor u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________________________________________________, donosi (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

RJEŠENJE

1. Nalaže se ___________________________________________________ da (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)PRIVREMENO OBUSTAVI sječu šume i druge radnje na ____________________________________ do konačne odluke ____________________________. (navesti lokaciju) (navesti organ koji donosi odluku)

2. Ovo rješenje primjenjuje se danom uručenja ovlaštenom predstavniku _____________________________. (navesti subjekt nadzora)

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

_______________________ šumarski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzo-ra kod ___________________ utvrdio je da ______________________________ vrši sječu šume na lokalitetu – području _____________________________ (naziv pravnog lica)za koji nema odobrenje organa _________________________.

Page 78: Prirucnik Za Inspektore

154

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

155

Uočene nepravilnosti šumarski inspektor je konstatirao zapisnički i zapisnik broj _____od ______) i na osnovu zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja u skladu sa svojim ovla{tenjima iz člana ____ Zakona o šumama, donio upravnu mjeru privremene obustave sječe šume.

Privremena mjera obustave primjenjuje se do konačne odluke __________________________________________________. (navesti nadležni organ)

Na osnovu člana ___ Zakona o šumama žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba __________________________, u (navesti drugostepeni organ)roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Federalni šumarski inspektor ___________________

Rješenje kojim se privremeno oduzima bespravno posječeno drvo

Federalna uprava za inspekcijske poslove Federalna šumarska inspekcijaBroj:____________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 37. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), člana ___ Zakona o šumama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/02 i 29/03) federalni šumarski in-spektor u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________________________________________________, donosi (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

RJEŠENJE

1. Privremeno se oduzima bespravno posječeno drvo _______________________________________________ od __________________________________. (navesti vrstu i količinu) (navesti osobu od koje se privremeno oduzima)

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se danom uručenja ovog rješenja.

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Federalni šumarski inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora, utvrdio je da je osoba __________________________________________________________ (navesti osobu koja je subjekt inspekcijskog nadzora)bespravno posjekla drvo ___________________________________________. (navesti lokaciju, vrstu i količinu drveta)

Page 79: Prirucnik Za Inspektore

156

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

157

Uočene nezakonitosti federalni šumarski inspektor je utvrdio u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj _____ od ____ ) i na osno-vu utvrđenog činjeničnog stanja donio upravnu mjeru kao u dispozitivu ovog rješenja.

Upravna mjera privremenog oduzimanja bespravno posječene šume primjenjuje se danom uručenja rješenja ovlaštenom predstavniku pravnog lica, odnosno fi zičkom licu (ako je bespravnu sječu izvršilo fi zičko lice).

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana 67. Zakona o šumama.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba ___________________________, u (navesti drugostepeni organ)roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zpisnik.

Federalni šumarski inspektor ______________________

8. VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Vodoprivredna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom pro-pisa koji se odnose na:

- vode, kvalitet voda, korištenje i zaštitu voda;- uređenje vodotoka i vodoprivrednih objekata;- eksploataciju mineralnih sirovina iz korita vodotoka (šljunak, pijesak,

kamen);- izgradnju objekata u vodotoku ili u blizini vodotoka;- upravljanje vodoprivredom i vođenje vodoprivrednog katastra;- provedbu međudržavnih i međunarodnih obaveza za vode;- vršenje javnih ovlasti od strane javnih poduzeća za vodna područja i

drugih pravnih osoba u primjeni zakona i drugih propisa o vodama;- zaštitu od voda.

Vodoprivredna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Prema Zakonu o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 18/98), upravni nadzor nad provedbom ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo poljo-privrede, šumarstva i vodoprivrede, a kantonalni organ uprave nadležan za po-slove vodoprivrede obavlja upravni nadzor u dijelu koji se odnosi na nadležnost kantona, utvrđenu ovim Zakonom.

U okviru resornih ministarstava sistematizirani su poslovi vodoprivredne inspekcije, uz primjenu instituta supstitucije, jer federalna vodoprivredna in-spekcija može neposredno obaviti poslove iz nadležnosti kantonalne vodopri-vredne inspekcije, a kantonalni vodoprivredni inspektor može, po ovlaštenju i nalogu federalne vodoprivredne inspekcije i na njen trošak, izvršiti inspekcijski nadzor iz nadležnosti federalne vodoprivredne inspekcije.

Da bi federalna vodoprivredna inspekcija koristila zakonsku mogućnost supstitucije inspekcijskog nadzora, potrebno je da prethodno ocijeni da se na drugi način ne mogu provesti odredbe Zakona o vodama ili provedbeni propisi za ovaj Zakon i da nadležna kantonalna vodoprivredna inspekcija nije obavila inspekcijski nadzor u naloženom roku, ili isti u roku nije završila.

Page 80: Prirucnik Za Inspektore

158

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

159

Nije potrebno da se kumuliraju uvjeti, odnosno dovoljno je da nastupi jedan od razloga, pa da federalna vodoprivredna inspekcija neposredno obavi poslove iz nadležnosti kantonalne vodoprivredne inspekcije, na trošak kantona.

U vršenju inspekcijskog nadzora, vodoprivredni inspektor ima pravo i oba-vezu da:

- naredi obustavu izvođenja radova, sađenje ili sječu drveća i izgradnju objekata iskorištavanja voda, ispuštanje otpadnih voda i vađenje ma-terijala iz vodotoka, ako se vrše protivno vodoprivrednoj suglasnosti i vodoprivrednoj dozvoli, ili se vrše bez vodoprivredne suglasnosti i vo-doprivredne dozvole i odredi rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodoprivredne suglasnosti i vodoprivredne dozvole;

- naredi uklanjanje objekta i postrojenja i uklanjanje drveća izgrađenog, odnosno zasađenog bez vodoprivredne suglasnosti, ako se u određenom roku ne podnese zahtjev za izdavanje vodoprivredne suglasnosti, ili ako je zahtjev pravosnažno odbijen;

- naredi privremenu obustavu rada, odnosno obavljanje djelatnosti prav-nog lica, ako utvrdi da otpadne vode sadrže opasne materije u količini većoj od dozvoljene ili se zahvataju veće količine od dozvoljenih;

- zabrani poduzimanje radnji koje nisu dozvoljene Zakonom o vodama;- izvještava organ vodoprivredne inspekcije druge države o nedozvoljenim

promjenama režima vode na kontrolnim profi lima medudržavnih voda preko organa nadležnog za inozemne poslove Bosne i Hercegovine.

Vodoprivredni inspektor je ovlašten da donese i usmeno rješenje u zakonom propisanim slučajevima koje je odmah i izvršno.

To su sljedeći slučajevi:

- neposredna opasnost od poplava, izliva voda ili pogoršanja stanja u toku poplave;

- nestašica vode ili teškoće u snabdijevanju vodom;- opasnost od zagađivanja vode, što predstavlja neposrednu opasnost za

život i zdravlje ljudi ili za životinjski ili biljni svijet.

Nakon što zapisnički utvrdi nepravilnosti i nedostatke kod pravnog lica kod koga je obavljen inspekcijski nadzor, vodoprivredni inspektor donosi rješenje kojim nalaže mjere i određuje rok za njihovo otklanjanje.

Žalba na rješenje inspektora ima suspenzivno djelovanje, odnosno odlaže izvršenje rješenja, izuzev ako se radi o donošenju usmenog rješenja, jer smo ranije ukazali na to da je ovo rješenje odmah i izvršno.

O žalbi odlučuje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ako se radi o rješenju federalnog vodoprivrednog inspektora, odnosno kantonalni organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede, ako je rješenje donio kantonalni vodoprivredni inspektor.

Vrste upravnih mjera koje donosi vodoprivredni inspektor bit će predsta-vljene kroz primjere upravnih akata kojima se naređuje, odnosno zabranjuje po-duzimanje određenih radnji, a posebno rješenja kojim se nalažu mjere od strane federalnog vodoprivrednog inspektora u postupku supstitucije inspekcijskog na-dzora, ukoliko kantonalna inspekcija ne obavi pregled u naloženom roku.

Page 81: Prirucnik Za Inspektore

160

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

161

Rješenje o supstituciji inspekcijskog nadzoraod strane federalnog inspektora

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna vodoprivredna inspekcijaBroj: __________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana ____ Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 18/98) i člana 38. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercego-vine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), u predmetu vršenja in-spekcijskog nadzora kod ___________________________________ federalni (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)vodoprivredni inspektor, donosi

RJEŠENJE

1. Federalni vodoprivredni inspektor obavit će neposredan inspekcijski nadzor u ________________________________________ iz nadležnosti kantonalne (navesti subjekt nadzora)vodoprivredne inspekcije __________________________ (navesti kanton)

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja donosi se u funkciji provedbe zakon-skih odredbi jer nadležna kantonalna inspekcija nije obavila inspekcijski nadzor u roku.

3. Troškove inspekcijskog nadzora snosi kanton ________________________. (naziv kantona)

Obrazloženje

Federalni vodoprivredni inspektor aktom broj ______od __________ naložio je kantonalnom vodoprivrednom inspektoru da izvrši inspekcijski nadzor kod ________________________ i da o izvršenom pregledu obavijesti federalnu (subjekt nadzora)vodoprivrednu inspekciju u roku od 15 dana od prijema zahtjeva.

Kako nadležna kantonalna vodoprivredna inspekcija nije postupila po nalogu federalne vodoprivredne inspekcije, ocijenjeno je da je, u cilju provedbe odredbi Zakona o vodama, neophodno obavljanje inspekcijskog nadzora, a s obzirom da se na drugi način ne može provesti izvršenje zakonskih odredbi, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Troškovi inspekcijskog nadzora padaju na teret fi nansijskih sredstava kantona, u skladu s odredbama člana ____ Zakona o vodama.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema, izjaviti žalba ___________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Federalni vodoprivredni inspekto ________________________

Page 82: Prirucnik Za Inspektore

162

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

163

Rješenje o privremenoj obustavi rada(obavljanje djelatnosti)

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna vodoprivredna inspekcijaBroj: _______________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 38. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), člana _____ Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 18/98) u vršenju inspekcijskog nadzora kod _____________________ federalni vodoprivredni inspektor, donosi (subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. NAREÐUJE SE PRIVREMENA OBUSTAVA RADA ____________________________________________ na _________________________________jer (naziv fi rme i sjedište) (navesti lokaciju – objekat)otpadne vode sadrže opasne materije u većoj količini od propisanih ________________________________________________________ (navesti propis koji utvrđuje opasne materije)

2. Troškove izvršenja snosi ___________________________________________________________________________________________. (naziv subjekta inspekcijskog nadzora)

Obrazloženje

Federalni vodoprivredni inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora kod ___________________, utvrdio je da otpadne vode sadrže opasne materije u količini većoj od dozvoljene, te je u skladu sa svojim ovlastima o uočenim propustima sačinio zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj _______ od _____) i naredio privremenu obustavu rada u skladu sa članom ___ Zakona o vodama.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ___________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Federalni vodoprivredni inspektor ________________________

Page 83: Prirucnik Za Inspektore

164

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

165

9. VETERINARSKA INSPEKCIJA

Veterinarska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa koji se odnose na:

- zdravstvenu zaštitu životinja;- suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja;- zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda životinjskog porijekla u

proizvodnji, preradi i prometu;- ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za objekte za proizvodnju

proizvoda životinjskog porijekla, njihovo držanje i uskladištenje, promet, i dr., kao i druge objekte (za proizvodnju hrane, oplodnju, i dr.);

- obavljanje veterinarske djelatnosti, upotrebu veterinarskih lijekova i sjemena za vještačku oplodnju;

- proizvodnju, promet i upotrebu hrane za životinje;- organiziranje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim

organizacijama i samostalnoj veterinarskoj praksi;- vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o

veterinarstvu.

Veterinarska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Zakon o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 56/00) uređuje zaštitu zdravlja životinja, veterinarsko-zdravstvenu preventivu u prometu i proizvodnji, veterinarsku zaštitu za dobrobit životinja, organizaciju i provedbu veterinarske djelatnosti, naknade i troškove, nadzor nad provedbom zakona, kazne i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje veterinarstva na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

U okviru navedenog Zakona koji je sistemski u oblasti veterinarstva jer na sveobuhvatan, potpun i jasan način uređuje odnose i institute u ovoj oblasti, smješten je i upravni nadzor, odnosno inspekcijski nadzor, koji obavljaju federalni veterinarski inspektori, federalni granični veterinarski inspektori i kantonalni veterinarski inspektori.

Inspekcijski nadzor vrši se nad radom:- veterinarskih organizacija,- veterinarskih ustanova,- samostalne veterinarske prakse;- veterinarske službe.

Veterinarska inspekcija nadležna je:

u pogledu obavljanja: veterinarsko zdravstvenih poslova nad objektima, opremom, sredstvima, te uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i proizvoda životinjskog porijekla, nad provedbom utvrđenih mjera za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja, nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza, te objektima, uvjetima i opremom za promet životinja i proizvoda životinjskog porijekla; nad objektima, opremom, uvjetima i načinom rada veterinarskih organizacija u obavljanju zdravstvene zaštite životinja; nad dobijanjem, proizvodnjom, skladištenjem sjemena za vještačko osjemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija, nad uvjetima skladištenja i upotrebe veterinarskih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava; nad zdravstvenom ispravnošću hrane i vode za životinje; kao i nad svim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prenosnici zaraznih bolesti kod životinja, ili na drugi način mogu ugroziti njihovo zdravlje i zdravlje ljudi, u prometu preko teritorija Federacije BiH.

Zakon o veterinarstvu propisao je nadležnost i ovla{tenja federalnog veterinarskog inspektora, federalnog graničnog veterinarskog inspektora i kantonalnog veterinarskog inspektora, a ukoliko su određene poslove inspekcijskog nadzora kantonalne vlasti povjerile općini, odnosno općinskim službama za upravu, općinski veterinaski inspektor obavlja inspekcijski nadzor u skladu s aktom kojim su poslovi inspekcijskog nadzora iz oblasti veterinarske djelatnosti povjereni općini.

Federalni veterinarski inspektor ima pravo i obavezu da:- privremeno zabrani ili ograniči promet i upotrebu proizvoda životinjskog

porijekla, ako se posumnja u njihovu higijensku ispravnost;- naredi otklanjanje nedostataka u objektima koji, u pogledu izgradnje,

tehničkih uređaja, tehnološke opreme, načina rada, higijene i veterinarske zaštite okoline ne udovoljavaju posebnim uvjetima;

- zabrani upotrebu objekata ako se u naloženom roku ne otklone utvrđeni nedostaci;

Page 84: Prirucnik Za Inspektore

166

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

167

- zabrani promet veterinarskih lijekova i promet obavlja protivno odredbama posebnih zakona;

- zabrani promet i upotrebu hrane za životinje i dodataka hrane za životinje za koje se utvrdi da su škodljivi po zdravlje životinja ili zdravlje ljudi;

- naredi neškodljivu utilizaciju ili neškodljivo uklanjanje lešina, nejestivih proizvoda klanja i konfi skata;

- zabrani obavljanje rada veterinarskih organizacija ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima u pogledu prostora, stručnih zaposlenika i opreme;

- uzima uzorke proizvoda životinjskog porijekla, sjemena za vještačko osjemenjivanje, lijekove i druge predmete radi ispitivanja njihove higijenske ispravnosti i kvaliteta;

- poduzima i druge radnje za koje je ovlašten posebnim propisima i prema ukazanim potrebama.

Federalni granični veterinarski inspektor ima pravo i obavezu da:- zabrani uvoz, izvoz i prijevoz pošiljki ako uvoz i prijevoz nije odobren,

ako pregledom utvrdi da je pošiljka zaražena, sumnjiva na zarazu ili da potječe iz ugroženog područja, ako pošiljka ili prijevozno sredstvo ne udovoljavaju propisanim uvjetima, ako roba nije proizvedena u izvoznom objektu, ako pošiljka nema propisan pasoš ili veterinarski certifi kat, ako utvrdi da pošiljka može ugroziti zdravlje ljudi i životinja, ako utvrdi da su proizvodi životinjskog porijekla i hrana za životinje higijenski neispravni, ako proizvodi i životinje nisu obilježeni na propisan način i ako proizvodi sadrže radioaktivne materije i rezidne u količinama iznad dopuštenih;

- privremeno zabrani uvoz, izvoz i prijevoz pošiljki zbog otklanjanja nedostataka na pošiljci ili dokumentu koji je prati;

- naredi privremeno uskladištenje pošiljki u registriranom skladištu iz razloga laboratorijske provjere zdravstvenog stanja;

- oduzme i neškodljivo uništi pošiljku;- naredi dezinfekciju prijevoznih sredstava, objekata i opreme na graničnom

prijelazu;- zabrani korištenje objekata na graničnom prijelazu, ako nisu u skladu sa

propisanim uvjetima;- zabrani upotrebu prijevoznih sredstava za prijevoz pošiljki, ako ne

ispunjavaju propisane uvjete;- naredi otklanjanje nepravilnosti u prometu pošiljki na graničnom

prijelazu;

- zabrani korištenje hrane, vode i stelje namijenjene ishrani, napajanju i prostirci za životinje iz pošiljke, ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima;

- privremeno oduzme pošiljka u vezi sa kažnjivom radnjom i prekršajem;- naredi poduzimanje i drugih mjera u skladu sa zakonom o veterinarstvu

i obavezama prema međunarodnim ugovorima o zaštiti životinja.

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora federalna granična veterinarska inspekcija ima i obavezu da postupa po međunarodnim ugovorima o zaštiti životinja i uputama Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, koji je osnovan Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Odluka o osnivanju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, “Službene novine BiH”, broj 31/00). U okviru nadležnosti navedenog Ureda, posebno treba uputiti na ovlasti ovog organa koje se odnose na koordinaciju rada granične veterinarske inspekcije.

Kantonalni veterinarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora ima pravo i obavezu zabraniti upotrebu nastambi za životinje i drugih objekata, zgrada, prostorija opreme i uređaja za koje nisu utvrđeni veterinarsko-zdravstveni uvjeti, odnosno zabraniti rad ako nisu, u skladu sa Zakonom, stvoreni uvjeti za obavljanje rada ili obavljanje djelatnosti. S obzirom da se rješenje u obavljanju inspekcijskog nadzora donosi shodno Zakonu o upravnom postupku, potrebno je uputiti na korištenje pravnih sredstava na rješenje nadležnog inspektora.

Protiv rješenja federalnog veterinarskog inspektora i federalnog graničnog inspektora, žalba se podnosi federalnom ministru u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja, a protiv rješenja inspektora ne mogu se koristiti redovna pravna sredstva, ali se može pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Protiv rješenja kantonalnog, odnosno općinskog veterinarskog inspektora, ukoliko su kantoni poslove inspekcijskog nadzora povjerili općini, žalba se podnosi federalnom ministru u roku od osam dana od dana prijema rješenja, a žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Pored prava i obaveza utvrđenih u Zakonu o veterinarstvu, federalni i kantonalni veterinarski inspektori imaju prava i obaveze iz Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/98) koji uređuje proizvodnju, promet, ispitivanje i kontrolu lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu u cilju zaštite zdravlja životinja, naročito u pogledu kvaliteta, djelovanja i neškodljivosti.

Page 85: Prirucnik Za Inspektore

168

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

169

Prema navedenom Zakonu, federalni i kantonalni veterinarski inspektori imaju pravo i obavezu da:

- narede pravnim licima da usklade svoje poslovanje s uvjetima propisanim ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na osnovu njega;

- zabrane rad pravnom licu koje proizvodi, uvozi, obavlja promet na veliko i malo, a ne ispunjava uvjete propisane za osobe, opremu i prostor u kojem obavlja djelatnost;

- obustave promet lijeka ili čitave serije lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava, ako nisu ispunjeni uvjeti iz ovog Zakona;

- narede povlačenje lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva iz prometa u slučajevima određenim ovim Zakonom;

- narede uništenje neispravnog lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva, ako je utvrđena neispravnost koja može štetno utjecati na zdravlje životinja, a preko namirnica, i na zdravlje ljudi;

- podnesu prijavu za pokretanje postupka protiv pravnog i odgovornog lica u slučaju povrede odredaba ovog Zakona.

Sve gore navedene mjere inspektori nalažu rješenjem, a kod prava i obaveze da podnese prijavu za pokretanje postupka protiv pravnog lica i odgovornog lica, potrebno je uputiti na težinu učinjene povrede, jer su protivpravne radnje sankcionirane kao privredni prijestup i prekršaj, te su u tom smislu i različite ovlasti inspektora kod podnošenja prijave za privredni prijestup, odnosno prijave za pokretanje prekršajnog postupka.

U daljem izlaganju uputit ćemo na pojedine upravne mjere koje nalažu federalni veterinarski inspektor, federalni granični veterinarski inspektor i kantonalni veterinarski inspektor i na oblik i sastavne dijelove rješenja kojim se nalažu upravne mjere, uz napomenu da se pojedini upravni akti odnose i na rad općinske veterinarske inspekcije u dijelu kojim su kantoni određene poslove inspekcijskog nadzora iz svoje nadležnosti povjerili općini.

Rješenje o privremenoj zabrani prometa i upotrebe proizvodaživotinjskog porijeka zbog sumnje u njihovu higijensku ispravnost

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna veterinarska inspekcijaBroj:________________Sarajevo, ____________ (datum)

Na osnovu člana 39. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), člana ____ Zakona o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 56/00), u vršenju inspekcijskog nadzora kod ___________________________ federalni veterinarski inspektor, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Privremeno se zabranjuje promet i upotreba sljedećih proizvoda životinjskog porijekla zbog sumnje u njihovu higijensku ispravnost _____________________________________________________________________________. (navesti proizvode životinjskog porijekla za koje jezabranjen promet i upotreba)

2. Privremena zabrana iz tačke 1. ovog rješenja traje do utvrđivanja higijenske ispravnosti, odnosno završetka analize inspekcijskih službenih uzoraka, od strane Veterinarskog instituta Federacije BiH, odnosno Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

3. Troškove na ime utvrđivanja higijenske ispravnosti proizvoda snosi _______________________________________. (navesti pravno - fi zičko lice)

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

U vršenju inspekcijskog nadzora kod _____________________federalni veterinarski inspektor je zapisnički konstatirao da proizvodi životinjskog porijekla stvaraju sumnju u pogledu njihove higijenske ispravnosti.

Page 86: Prirucnik Za Inspektore

170

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

171

Federalni veterinarski inspektor je činjenice i okolnosti navedene u gornjem dijelu teksta konstatirao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ____od ____) i koristeći svoja zakonska ovla{tenja utvrđene odredbom člana ___ Zakona o veterinarstvu, naložio upravnu mjeru privremene zabrane prometa i upotrebe proizvoda životinjskog porijekla.

Istovremeno sa donošenjem rješenja o privremenoj zabrani uzeti su uzorci proizvoda u cilju utvrđivanja higijenske ispravnosti od strane Veterinarskog instituta Federacije BiH, odnosno Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Troškove analize inspekcijskih službenih uzoraka snosi stranka, a eventualna žalba ne odlaže izvršenje rješenja u smislu odredbe člana _____ Zakona o veterinarstvu.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti ža____________________, u roku od (navesti drugostepeni organ)osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Federalni veterinarski inspektor _________________________

Rješenje o zabrani rada veterinarskoj organizaciji zbog neispunjavanja propisanih uvjeta u pogledu

prostora, stručnih zaposlenika i opreme

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna veterinarska inspekcija Broj:___________Sarajevo, _______ (datum)

Na osnovu člana 39. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), člana __ Zakona o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 56/00) u vršenju inspekcijskog nadzora kod _________________________federalni veterinarski inspektor, donio je (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se obavljanje djelatnosti veterinarskoj organizaciji _______________________________________ zbog neispunjavanja propisanih uvjeta u (naziv veterinarske organizacije)pogledu prostora, stručnih zaposlenika i opreme.

2. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Federalni veterinarski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdio je da veterinaska organizacija________________________________ ne ispunjava (naziv organizacije)propisane uvjete u pogledu prostora, stručnih zaposlenika i opreme.

Naprijed navedenu činjenicu konstatirao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj ___________ od ____________.

Page 87: Prirucnik Za Inspektore

172

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

173

U skladu s ovla{tenjima iz člana ____ Zakona o veterinarstvu, federalni veterinarski inspektor je poduzeo upravne mjere i donio rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti zbog neispunjavanja propisanih uvjeta.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja u smislu odredbe člana ____ Zakona o veterinarstvu.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba ____________________, u roku od (navesti drugostepeni organ)osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se predaje putem organa koji je donio rješenje, a može se podnijeti i na zapisnik.

Federalni veterinarski inspektor _________________________

Rješenje kojim se naređuje povlačenje lijeka iz prometa

Federalna uprava za inspekcijske poslove Federalna veterinarska inspekcija Broj:_________________Sarajevo, _____________

Na osnovu člana ____ Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/98), člana 39. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), u vršenju inspekcijskog nadzora kod __________________________________________________________ federalni veterinarski inspektor, donosi (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

RJEŠENJE1. Naređuje se ___________________________________________________ (naziv subjekta inspekcijskog nadzora)iz _____________________________________________________________ (sjedište pravnog lica - prebivalište za fi zičko lice)povlačenje lijeka _________________________________________________ (naziv lijeka i ostali bitni podaci)iz prometa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, jer ne odgovara propisanim zakonskim uvjetima.

2. Mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se do okončanja upravnog postupka kod nadležnog organa uprave u predmetu povlačenja lijeka iz prometa. 3. Troškove povlačenja snosi ______________________________________. (naziv subjekta inspekcijskog nadzora)

Obrazloženje

Federalni veterinarski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom i prometom lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava utvrdio je zapisnički da lijek koji je u prometu ______________________________________________________________ ne ispunjava uvjete za promet utvrđene (podaci o lijeku)Zakonom o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, te je, u skladu sa svojim zakonskim ovla{tenjima poduzeo upravnu mjeru koja se odnosi

Page 88: Prirucnik Za Inspektore

174

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

175

na povlačenje lijeka iz prometa, odnosno donio rješenje kojim se naređuje povlačenje lijeka iz prometa u skladu sa članom ____ Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu.

Troškove povlačenja lijeka iz prometa snosi ___________________________, (pravno-fi zičko lice)a upravna mjera povlačenja lijeka iz prometa primjenjuje se do okončanja upravnog postupka u predmetu povlačenja lijeka iz prometa koji se vodi kod nadležnog organa uprave.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi ____________________________, putem organa koji je donio (navesti drugostepeni organ)rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik. Federalni veterinarski inspektor ______________________

10. TEHNIČKA INSPEKCIJA

Tehnička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa koji se odnose na:

- istraživanje i ekploataciju mineralnih sirovina;- tehničke mjere pri vršenju rudarske djelatnosti;- zaštitu na radu pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina;- zaštitu od požara i eksplozija pri istraživanju i eksploataciji mineralnih

sirovina;- izgradnju i održavanje rudarskih objekata, postrojenja i uređaja;- transport, uskladištenje i rukovanje eksplozivnim materijalom;- privođenju kulturi oštećenog zemljišta nakon prestanka istraživanja i

eksploatacije mineralnih sirovina.

Tehnička inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Nadzor nad izvršenjem odredaba navedenog Zakona i provedbenih propisa za ovaj Zakon, kao i tehničkim normativima o zaštiti na radu, zaštiti od požara pri izvođenju rudarskih radova i propisanim standardima, obavlja ministarstvo nadležno za poslove rudarstva, izuzev odredbi koje uređuju eksploataciju ostalih mineralnih sirovina, čija se eksploatacija vrši površinski, odnosno površinskoj eksploataciji ostalih mineralnih sirovina koju vrši nadležni općinski organ uprave.

Potrebno je ukazati da se u općinama, u skladu s ustavnim načelima i sistemskim zakonom iz oblasti uprave u općini, ostvaruje lokalna samouprava putem općinskih službi za upravu i da se inspekcijski nadzor može provjeriti od strane kantonalnih vlasti.

U našem izlaganju koristit ćemo i termin općinski organi uprave, jer je to termin iz Zakona o rudarstvu koji se primjenjuje u skladu sa gore navedenim ustavnim načelima, a Zakon o rudarstvu, koji je u postupku izrade, sadrži institute i termine u skladu s ustavnim načelima i zakonom iz osnova sistema uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

S obzirom da inspekcijski nadzor obavljaju organi uprave, putem nadležne inspekcije, upućujemo na prava i obaveze tehničkog inspektora u vršenju

Page 89: Prirucnik Za Inspektore

176

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

177

inspekcijskog nadzora, uz napomenu da u vršenju nadzora nad primjenom mjera zaštite na radu, tehnički inspektor ima prava i dužnosti inspektora zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, a u nadzoru nad rukovanjem eksplozivnim materijama i tečnim gorivom ima ovlasti inspektora protivpožarne zaštite. U vršenju inspekcijskog nadzora, tehnički inspektor ima pravo i obavezu da:

- ulazi u svako doba u sve poslovne i pogonske prostorije i nadgleda sve poslove jamskih i površinskih objekata, izvještaje, dnevnike o radu pojedinih objekata i ostalu dokumentaciju rudarske organizacije za koju ocijeni potrebnim;

- uzima uzorke mineralnih sirovina i pogonskog materijala u cilju ispitivanja;

- po potrebi saslušava odgovorne osobe u rudarskoj organizaciji;- kontrolira da li se provode propisane mjere i normativi zaštite na radu pri

rudarskim radovima i propisi o sigurnosti građana i imovine;- kontrolira da li se istraživanje i eksploatacija industrijskih mineralnih

sirovina vrši na osnovu odobrenja za istraživanje, odnosno eksploataciju i suglasno tom odobrenju;

- kontrolira da li se pravilno primjenjuju propisi koji se odnose na izvođenje rudarskih radova;

- kontrolira da li se izgradnja rudarskih objekata, postrojenja i uređaja vrši suglasno projektima i da li stanje ovih objekata odgovara propisima;

- kontrolira da li se rudarski radovi izvode po godišnjem planu;- kontrolira da li se pravilno izrađuju i redovno dopunjavaju rudarski

planovi i ostala dokumentacija potrebna za pravilno tehničko i racionalno izvođenje rudarskih radova, i da li se ažurno vode mjeračke knjige;

- kontrolira transport, uskladištenje i rukovanje eksplozivnim materijalom i tečnim gorivom, u skladu s ovla{tenjima posebnih propisa;

- kontrolira da li vađenje mineralnih sirovina pri istražnim radovima prelazi u eksploataciju;

- kontrolira da li na rukovodećim poslovima rade osobe koje ispunjavaju uvjete stručne spreme za te dužnosti i da li su zaposleni osposobljeni za poslove na kojima rade;

- u cilju osiguranja što potpunije zaštite na radu zaposlenih, života i zdravlja građana i sprečavanje nastajanja materijalnih šteta većih razmjera i zaštite okoline, republički tehnički inspektor dužan je izvršiti inspekcijski nadzor rudarskog preduzeća najmanje jednom godišnje, a jame sa metanom ili opasnom ugljenom prašinom najmanje jednom u šest mjeseci.

Ukoliko u vršenju inspekcijskog nadzora bude upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ometen ili spriječen od strane subjekta inspekcijskog nadzora ili drugih osoba, tehnički inspektor ima pravo da traži pomoć organa unutarnjih poslova, a ovi organi dužni su da mu pruže traženu pomoć.

Tehnički inspektor upravne mjere nalaže rješenjem, nakon što je prethodno utvrdio činjenično stanje i sačinio zapisnik u obliku javne isprave.

Ovisno o utvrđenom stanju, inspektor je ovlašten da rješenjem:- naredi otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka i odredi rok

izvršenja i obavještavanja inspekcije o njihovom otklanjanju;- zabrani rad u pogonu ili na određenim poslovima dok se utvrđeni propusti

ne otklone, ako se nedostaci i propusti odnose na mjere zaštite na radu ili mjere za zaštitu života i zdravlja građana usljed kojih može nastati neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenih i drugih građana;

- naredi provdbue mjera zaštite na radu, ukoliko se tim mjerama otklanja opasnost po život i zdravlje zaposlenika;

- naređuje mjere koje se moraju poduzeti bez odlaganja od strane subjekta inspekcijskog nadzora, ukoliko se desio smrtni slučaj ili grupni nesretni slučaj, i u najkraćem roku treba dati obrazloženo mišljenje o uzrocima nesreće.

Pored upravnih mjera, tehnički inspektor je ovlašten i da predloži nadležnom organu da ukine odobrenje za istraživanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene raspolaganjem tim sirovinama ako utvrdi da preduzeće za istraživanje pri istražnim radovima vadi veću količinu industrijskih mineralnih sirovina od one koja nužno zahtijevaju istražni radovi.

Inspektor je obavezan da, o utvrđenim nepravilnostima u vršenju inspekcijskog nadzora i poduzetim upravnim mjerama obavijesti organe upravljanja u rudarskom preduzeću, i ukaže na nesavjestan rad zaposlenih, zbog čijih propusta su naložene upravne mjere.

Istovremeno sa donošenjem rješenja, kojim se nalažu upravne mjere, inspektor je obavezan podnijeti prijavu za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica, odnosno prijavu za privredni prijestup ili krivično djelo, ako je povredom propisa učinjeno djelo koje ima neki od navedenih elemenata, a u skladu sa kaznenim odredbama utvrđenim u Zakonu.

Page 90: Prirucnik Za Inspektore

178

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

179

Podnesene prijave za prekršaj, privredni prijestup i krivično djelo smatraju se hitnim, i nadležni organ obavezan je da u vezi prijave donese odluku u roku od 30 dana od dana uredno podnesene prijave.

Prijave za pokretanje prekršajnog postupka podnose se komisiji za prekršaje nadležnog ministarstva, odnosno u čijem su djelokrugu poslovi rudarstva, a prijave za privredne prijestupe i krivično djelo nadležnom tužilaštvu. Vrste upravnih mjera koje donosi tehnički inspektor predstavit ćemo kod oglednih primjera upravnih akata, odnosno rješenja i zaključaka koje donosi nadležni inspektor nakon zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja.

Rješenje kojim se nalaže otklanjanje nepravilnostii nedostataka u određenom roku

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna tehnička inspekcijaBroj:________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 40. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) federalni tehnički inspektor, donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se _______________________________ otklanjanje nepravilnosti (navesti subjekt inspekcijskog nadzora odnosno privredno društvo ili javno preduzeće u oblasti rudarstva)i nedostataka utvrđenih u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj ______ od _______ godine.

2. Rok izvršenja ____ dana od dana prijema rješenja.

3. O poduzetim mjerama dužni su obavijestiti ovu inspekciju u roku od tri dana od dana otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Federalni tehnički inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora kod _______________________________________, utvrdio je nepravilnosti i nedostatke i iste (navesti subjekt nadzora)konstatirao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj _________ od _______).\

Page 91: Prirucnik Za Inspektore

180

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

181

Na osnovu zapisnika koji ima karakter i značaj javne isprave, tehnički inspektor donio je rješenje kojim se nalaže otklanjanje nepravilnosti i odredio rok izvršenja.

O poduzetim mjerama _____________________ dužan je obavijestiti tehničku (subjekt nadzora)inspekciju u roku od tri dana od dana otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana ____ Zakona o rudarstvu.Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba _________________________________ (navesti drugostepeni organ)

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Federalni tehnički inspektor ___________________

Rješenje o zabrani rada u pogonu ili određenim poslovima dok se utvrđeni nedostaci ne otklone

Federalna uprava za inspekcijske poslove Federalna tehnička inspekcijaBroj:____________Mostar:__________ (datum)

Na osnovu člana 40. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u predmetu vršenja rudarskog inspekcijskog nadzora kod _________________________________ federalni (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)tehnički inspektor, donosi

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se rad u pogonu _______________________________________ (navesti pogon)u _________________________________________ jer se ne provode sljedeće (naziv fi rme - privredno društvo - javno preduzeće)propisane mjere i normativi za zaštitu života i zdravlja građana ___________________________________________________________________________. (navesti propisane mjere i normative koji se ne provod

2. Upravna mjera zabrane rada primjenjuju se dok se ne otklone nedostaci utvrđeni u tački 1. ovog rješenja.

3. Ovo rješenje bit će dostavljeno i nadležnom kantonalnom organu uprave - općinskoj službi za upravu, u cilju poduzimanja mjera u okviru njegove nadležnosti.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 92: Prirucnik Za Inspektore

182

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

183

Obrazloženje

Federalni tehnički inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod __________________________________ utvrdio je da se u pogonu _________________ ne (subjekt nadzora)provode propisane mjere i normativi za zaštitu života i zdravlja građana. Uočene nepravilnosti federalni tehnički inspektor konstatirao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu (zapisnik broj _____od __________) koji ima karakter i sadržaj javne isprave i na osnovu zapisnički utvrđenog stanja donio upravnu mjeru zabrane rada dok se nedostaci ne otklone.

U skladu sa zakonskom obavezom iz člana ____ Zakona o rudarstvu, propuštanjem da se poduzmu propisane mjere nastaje neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenika i drugih građana.

Ovo rješenje je konačno i protiv istog se ne mogu koristiti redovna pravna sredstva, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Federalni tehnički inspektor ______________________

Rješenje o zabrani rada na radnom mjestuza koje postoji opasnost po zdravlje i život radnika

Federalna uprava za inspekcijske poslove Federalna tehnička inspekcijaBroj:______________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 40. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u vršenju inspekcijskog nadzora kod ______________________________ federalni tehnički inspektor, donosi (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se rad na radnom mjestu ______________ jer postoji neposredna (navesti radno mjesto)opasnost po život i zdravlje radnika na radu.

2. Upravne mjere iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuju se dok se utvrđene nepravilnosti ne otklone.

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Tehnički inspektor __________________ u vršenju inspekcijskog nadzora nad (naziv uprave za inspekcijske poslove)propisima iz oblasti zaštite na radu kod ________________________________ (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)utvrdio je da se ne postupa u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu, tako da postoji neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenika na radu.

Utvrđene nepravilnosti tehnički inspektor je konstatirao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ________ od _____) i, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa svojim ovla{tenjima iz člana _____ Zakona o

Page 93: Prirucnik Za Inspektore

184

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

185

zaštiti na radu, donio rješenje o zabrani rada na poslovima ________________________________________. (navesti poslove)Upravna mjera zabrane rada primjenjuje se dok se ne otklone utvrđeni propusti.Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana 61. Zakona o zaštiti na radu.Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba ____________________________, u (navesti drugostepeni organ)roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Federalni tehnički inspektor ________________

Tehnička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i nad provedbom propisa koji se odnose na:

- planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont elektroenergetskih objekata i postrojenja, i dr. (ugrađivanje električnih uređaja, instalacija, i sl.);

- elektroenergetske tehničke standarde i normative;- proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije;- korištenje, održavanje i unapređenje elektroenergetskih postrojenja;- tehničko upravljanje elektroenergetskim sistemom;- izdavanje elektroenergetske suglasnosti;- kontrolu elektroenergetske opreme, aparata i uređaja koji su uvezeni.

Tehnička inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Poslovi i ovla{tenja inspektora elektroenergetike utvrđeni su Zakonom o elektroenergetskoj inspekciji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/02), a obavljaju se na elektroenergetskim objektima i postrojenjima koje vrše federalni inspektori elektroenergetike i kantonalni inspektori elektroenergetike. Navedeni poslovi uvršteni su u okviru Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i kantonalnog organa uprave nadležnog za poslove elektroenergetike, kao jedna od osnovnih funkcija organa uprave, a obavljaju se neposredno putem federalnog, odnosno kantonalnog tehničkog inspektora.

Kod utvrđivanja nadležnosti u obavljanju inspekcijskog nadzora na federalnom i kantonalnom nivou, propisano je da federalni inspektor vrši nadzor nad:

1. elektroenergetskim objektima i postrojenjima za proizvodnju električne energije, snage 3,5 MVA i veće,

2. elektroenergetskim objektima i postrojenjima za prijenos i distribuciju električne energije, napona 35 kW i višeg,

3. elektroenergetskim objektima i postrojenjima, napona 20 i 10 kW i nižeg, koji se nalaze u objektima koji im pripadaju po nadležnosti i čiji je primarni napon 35 kW i više;

4. potrošačima električne energije, snage 3,5 MVA i veće;5. tehničkim upravljanjem elektroenergetskim sistemom;6. korisnicima električne energije priključenim na prijenosnu mrežu.

Page 94: Prirucnik Za Inspektore

186

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

187

Elektroenergetski objekti i postrojenja koji nisu u okviru gore taksativno nabrojanih, u nadležnosti su kantonalnog inspektora, jer se u smislu Zakona o elektroenergetskoj inspekciji smatraju lokalnim objektima i postrojenjima.

Žalba na rješenje, koje donosi nadležni tehnički inspektor, ne odlaže izvršenje rješenja ako bi izgradnja ili korištenje elektroenergetskih objekata i postrojenja ugrozilo život i zdravlje ljudi ili prouzrokovala veću materijalnu štetu, odnosno omela pravilan rad drugih postrojenja i sistema.

Inspektor će rješenjem narediti da se otklone nedostaci i nepravilnosti koje je utvrdio u vršenju inspekcijskog nadzora, na temelju zapisnika kojim je konstatiran, odnosno utvrdio činjenično stanje.

I u slučajevima kada nalaže mjere obustave izgradnje i zabrane upotrebe ili korištenja elektroenergetskih projekata i postrojenja, kao i zabrane izvođenja radova u blizini, pored, iznad ili ispod elektroenergetskog objekta i postrojenja, čijim izvođenjem se ugrožava njihov pravilan rad i prouzrokuje šteta većeg obima ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, donosi se rješenje kojim prethodi sačinjavanje zapisnika.

Potrebno je napomenuti da se rješenje donosi i u slučaju utvrđivanja činjenica, odnosno tehničke ispravnosti i uzroka oštećenja ili havarije postrojenja, kada inspektor rješenjem nalaže korisniku elektroenergetskog postrojenja da izvrši odgovarajuća ispitivanja putem ovlaštene neovisne stručne organizacije, jer se to u vršenju inspekcijskog nadzora nije moglo utvrditi.

Bez obzira u kom obimu je izvršen inspekcijski nadzor, obaveza je tehničkog inspektora da u svakom inspekcijskom pregledu sačini zapisnik u kome će navesti činjenično stanje, utvrđeno pregledom koji će biti osnov za donošenje rješenja, kao pojedinačnog upravnog akta. Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru javna je isprava, odnosno nema karakter i značaj upravnog akta, jer se njime ne nalažu mjere, već samo konstatira činjenično stanje na osnovu kojeg se donosi rješenje kao upravni akt.

Da bi zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru bio javna isprava, mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o upravnom postupku.

U skladu s ovlastima iz Zakona o elektroenergetskoj inspekciji, tehnički inspektor ima pravo i obavezu da, bez odlaganja, podnese prijavu zbog učinjenog privrednog prijestupa, odnosno učinjenog prekršaja.

Potrebno je napomenuti da je privredni prijestup povreda propisa o privrednom ili fi nansijskom poslovanju, koja je prouzrokovala ili je mogla prouzrokovati teže posljedice koje su, propisom nadležnog organa određene kao privredni prijestup, a prekršaj je povreda utvrđena federalnim propisima, za koje se predviđaju prekršajne kazne i zaštitne mjere.

U postupku kod nadležnog suda koji se vodi po prijavi za privredni prijestup, izriče se i zaštitna mjera zatvaranja elektroenergetskog objekta ili postrojenja u trajanju od tri mjeseca do godinu dana, ako pravno lice nije preduzelo sljedeće:

- ne obavijesti nadležnog inspektora o oštećenjima, havarijama ili eksplozijama elektroenergetskog objekta ili postrojenja,

- ne postupi po naređenju nadležnog inspektora da izvrši odgovarajuća ispitivanja,

- ne postupi po naređenju nadležnog inspektora kojim se zabranjuje upotreba ili korištenje elektroenergetskih objekata i postrojenja i izvođenje radova, ako se time dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ili ako to može prouzrokovati materijalnu štetu većeg obima.

Zaštitna mjera zatvaranja elektroenergetskog objekta ili postrojenja u trajanju od tri mjeseca do jedne godine izriče se pravnom licu i u prekršajnom postupku koji se vodi kod komisije za prekršaje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, odnosno nakon okončanog prekršajnog postupka koji se vodi po prijavi za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog tehničkog inspektora.

Page 95: Prirucnik Za Inspektore

188

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

189

Rješenje o obustavi izgradnje elektroenergetskih objekata i postrojenja

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna tehnička inspekcijaBroj:_______________________(mjesto i datum)

Na osnovu člana 40. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________ , federalni tehnički inspektor, donosi (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

RJEŠENJE1. NAREĐUJE SE _______________________________ iz ______________ (navesti subjekt inspekcijskog nadzora) (sjedište)OBUSTAVA izgradnje elektroenergetskih objekata i postrojenja ___________________________________________________________________________.

(navesti objekte i postrojenja koji se smatraju lokalnim i u nadležnosti su kantonalne inspekcije)

2. Radovi iz tačke 1. ovog rješenja izvode se suprotno odobrenoj projektnoj dokumentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima, što dovodi u pitanje sigurnost postrojenja, živote ljudi, i može prouzrokovati veće materijalne štete, a što je konstatirano u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru, broj _______od ____________.

3. Rok izvršenja: ODMAH.

4. Troškove izvršenja snosi __________________. (pravno lice)

5. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Federalni tehnički inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora nad izgradnjom elektroenergetskih objekata i postrojenja u _________________________ (navesti mjesto izgradnje)utvrdio je da se radovi ne izvode prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima _________________________________________________________________. (navesti normative i standarde koji se ne primjenjuju kod izvođenja radova i propise - akte kojim su utvrđeni)

Uočeni propusti i nedostaci konstatirani su u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj ___________od ___________.

Kako se radovi ne izvode u skladu sa gore navedenim normativima i standardima, to može dovesti u pitanje sigurnost postrojenja, život ljudi i prouzrokovati veće materijalne štete, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu sa članom _____ Zakona, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja izjaviti žalba ____________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Federalni tehnički inspektor _______________________

Page 96: Prirucnik Za Inspektore

190

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

191

Rješenje kojim se naređuje korisniku da izvrši odgovarajuća ispitivanja

Federalna uprava za inspekcijske poslove Federalna tehnička inspekcijaBroj: ________________________________ (mjesto idatum)

Na osnovu člana 40. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u vršenju inspekcijskog nadzora kod ______________________________ federalni tehnički inspektor, donosi (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)

RJEŠENJE

1. NAREĐUJE SE korisniku elektroenergetskog postrojenja ___________________________________________ da izvrši sljedeća ispitivanja, u svrhu (navesti korisnika)utvrđivanja tehničke ispravnosti - uzroke oštećenja ili havarije ___________________________________________________________________________

(navode ispitivanja koja je potrebno izvršiti u cilju utvrđivanja tehničke ispravnosti, odnosno uzroka oštećenja ili havarije)

2. Ispitivanje iz tačke 1. ovog rješenja obavit će ovlaštena neovisna stručna organizacija registrirana za ovu djelatnost.

3. Rok izvršenja za angažiranje ovlaštene organizacije je _____ dana od dana prijema rješenja.

4. Troškove ispitivanja snosi korisnik elektroenergetskog postrojenja.

5. _____________________________ obavezan je, u roku od tri dana od dana (korisnik elektroenergetskog postrojenja)pribavljenih rezultata ispitivanja, obavijestiti Federalnu elektroenergetsku inspekciju.

Obrazloženje

Federalni tehnički inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod __________________________________________________ nije mogao, pregledom na (korisnik elektroenergetskog postrojenja)licu mjesta, utvrditi tehničku ispravnost - uzroke oštećenja ili havarije (navesti o čemu se radi).

Kako se pregledom na licu mjesta činjenicu navedene u gornjem dijelu teksta nisu mogle utvrditi, federalni inspektor je, koristeći prava iz člana ___ Zakona o elektroenergetskoj inspekciji naredio da se izvrše odgovarajuća ispitivanja od strane ovlaštene neovisne stručne organizacije, u cilju utvrđivanja tehničke ispravnosti (uzroke oštećenja ili havarije postrojenja) na trošak korisnika postrojenja.

O izvršenim ispitivanjima korisnik postrojenja obavijestit će Federalnu tehničku inspekciju u roku od tri dana od dana kada mu budu dostavljeni rezultati ispitivanja.

U skladu sa svim okolnostima i utvrđenim činjenicama, federalni tehnički inspektor odredio je rok od _____ dana za angažiranje ovlaštene, neovisne sručne organizacije, odnosno pravnog lica koje je registrirano za obavljanje predmetne djelatnosti.

Na osnovu gore izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ____________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti na zapisnik.

Federalni tehnički inspektor _______________________

Page 97: Prirucnik Za Inspektore

192

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

193

Tehnička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i nad provedbom propisa koji se odnose na:

- planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom;

- termoenergetske tehničke standarde i normative;- korištenje i održavanje termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda

pod pritiskom i ocjene njihove tehničke ispravnosti i sigurnosti;- tehničko upravljanje termoenergetskim sistemom;- izdavanje termoenergetske suglasnosti.

Tehnička inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene propisima.

Poslove tehničke inspekcije obavljaju tehnički inspektori u skladu sa Zakonom iz oblasti osnova sistema uprave i ovim Zakonom, ukoliko posebnim propisima ovaj nadzor nije stavljen u nadležnost drugim organima, a odnose se na:

Republički inspektor vrši poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na:- postrojenja parnih, vrelovodnih i uljnih kotlova projektiranog nominalnog

toplotnog učinka 15 MW i više;- termoenergetska postrojenja, uređaje i posude pod pritiskom

termoelektrana i energana ukupne nominalne snage generatora 1,5 MW i više;

- postrojenja i uređaje u naftnoj i petrohemijskoj industriji;- skladišne rezervoare za tečne plinove, ukupnog volumena 30 m3 i više;- postrojenja i uređaje stanica magistralnih naftovoda visokotlačnih

proizvoda.

U vršenju inspekcijskog nadzora, tehnički inspektor pregleda:- da li termoenergetsko postrojenje, uređaj ili posuda pod pritiskom, koji

su izgrađeni ili ugrađeni, imaju propisane isprave izdate od nadležnog organa, odobrenu tehničku dokumentaciju, odnosno da li su izgrađeni u skladu sa zakonom i drugim propisima;

- da li korisnik pravilno, po propisima i uputstvima za rad i rukovanje, upotrebljava i održava, u ispravnom i sigurnom stanju, tehničku dokumentaciju, termoenergetska postrojenja, uređaje i posude pod pritiskom;

- da li osobe koje se bave projektiranjem, izgradnjom, rukovanjem i održavanjem termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom imaju propisanu stručnu spremu, osposobljenost i položen stručni ispit;

- da li se uredno vode propisane knjige o radu termoenergetskog postrojenja i uređaja, i da li se redovno ovjeravaju od strane odgovornog radnika.

Prije nego što ukažemo na upravne mjere koje izriče tehnički inspektor, potrebno je uputiti na ovlaštenje inspektora da traži pružanje pomoći i lične zaštite od organa unutarnjih poslova, ukoliko se prema okolnostima slučaja očekuje da će biti upotrebom sile ili prijetnjom spriječen u vršenju inspekcijskog nadzora.

Organi unutarnjih poslova obavezni su, na zahtjev inspektora, pružiti mu pomoć (asistenciju) u vršenju inspekcijskog pregleda.

Ukoliko u vršenju inspekcijskog pregleda utvrdi povrede propisa, tehničkih normativa, standarda i općih akata, tehnički inspektor ima pravo i obavezu da izrekne sljedeće upravne mjere:

1. naredi obustavu izgradnje termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ako se radovi ne izvode prema projektnoj tehničkoj doku-mentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima, što može do-vesti u pitanje sigurnost postrojenja, život ljudi ili prouzrokovati veće mate-rijalne štete;

2. naredi obustavu izgradnje termoenergetskog postrojenja, uređaja i posu-da pod pritiskom, ako u određenom vremenskom periodu nisu uklonjene utvrđene nepravilnosti i nedostaci;

3. zabrani upotrebu termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pri-tiskom, ako njihov rad dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi, ili ako može prouzrokovati veće materijalne štete;

4. zabrani izvođenje radova u blizini, pored, iznad ili ispod termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, čijim izvođenjem se ugrožava njihov pravilan rad ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ili oštećenja imovine većeg stepena;

5. naredi otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u određenom roku;6. naredi korisniku da izvrši odgovarajuće ispitivanje u svrhu utvrđivanja

tehničke ispravnosti uzroka oštećenja ili havarije termoenergetskog po-strojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ukoliko se to na drugi način ne može utvrditi.

Page 98: Prirucnik Za Inspektore

194

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

195

Inspektor upravne mjere nalaže rješenjem, kojim je prethodno zapisnički utvrdio činjenično stanje u obliku javne isprave, kako bi zapisnik bio pouzdan temelj za donošenje upravnog akta. Protiv rješenja inspektora mogu se koristiti pravna sredstva, odnosno žalba kao redovno pravno sredstvo, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Kod određivanja drugostepenog organa, za rješavanje po žalbi, treba poći od pravila upravnog postupka, jer organizacijski zakon iz oblasti tehničke inspekcije ne utvrđuje nadležnost drugostepenog organa. S obzirom da se radi o Federalnom zakonu, o žalbi protiv prvostepenih rješenja kantonalnih organa uprave i općinskih službi za upravu rješava Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kao resorni organ u ovoj upravnoj oblasti. O žalbi protiv rješenja Federalne tehničke inspekcije rješava također Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, jer se radi o organizacijskoj jedinici u sastavu navedenog Ministarstva.

Upravne mjere koje donosi inspektor i sadržaj rješenja, uključujući i mogućnost korištenja pravnih sredstava, predstavit ćemo na sljedećim oglednim primjerima upravnih akata.

Rješenje kojim se naređuje obustava izgradnje termoenergetskog postrojenja

Federalna uprava za inspekcijske posloveFederalna tehnička inspekcijaBroj: ___________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 40. Zakona o inspekcijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod __________________________________ tehnički inspektor, donosi(navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Naređuje se investitoru __________________________________________ (naziv i sjedište pravnog lica) iz ______________da obustavi izgradnju termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom u _________________________________________, jer se radovi ne izvode prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima.

2. Izvođenje radova iz tačke 1. ovog rješenja može dovesti u pitanje sigurnost postrojenja, život ljudi, ili prouzrokovati veće materijalne štete.

3. Rok izvršenja: danom uručenja rješenja.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 99: Prirucnik Za Inspektore

196

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

197

Obrazloženje

Federalni tehnički inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora iz oblasti ter-moenergetske inspekcije kod investitora _____________________, utvrdio je da se radovi na izgradnji termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pri-tiskom ne izvode prema projektnoj tehničkoj dokumentaciji, tehničkim propisi-ma, standardima i normativima, što može dovesti u pitanje sigurnost postrojenja, život ljudi ili prouzrokovati veće materijalne štete.

Uočene propuste i nepravilnosti federalni termoenergetski inspektor utvr-dio je zapisnikom o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ______od ______) i na osnovu zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja donio upravnu mjeru obustave izgradnje termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom i odredio rok izvršenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu _______________________. (navesti propis)

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _________________, u roku od (navesti drugostepeni organ)

osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, može se izjaviti i na zapisnik, a taksira se sa _____ KM, u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/98 i 8/00).

Federalni tehnički inspektor _____________________

Federalna uprava za inspekcijske poslove Federalni inspektor ______________Broj: _________________________ (mjesto i datum)

Federalni organ uprave nadležan za prekršajni postupak*

Na osnovu člana 97. Zakona o prekršajima kojim se povređuju federalni propisi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/96 i 29/00) i člana 108. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), _________________________ inspektor podnosi (navesti inspekciju)

PRIJAVU ZA POKRETANJEPREKRŠAJNOG POSTUPKA

Protiv: Podaci o okrivljenom (za fi zičko lice ime i prezime, ime jednog od roditelja, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, porodične prilike, narodnost, prebivalište/boravište, zanimanje, da li je ranije osuđivan, a za pravno lice naziv fi rme i sjedište, te podaci o odgovornom licu, isto kao i za fi zičko lice)

Što je: činjenični opis iz kojeg proizilaze pravna obilježja prekršaja, vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja i druge okolnosti potrebne da se prekršaj što bliže odredi

Čime je: (učinjen prekršaj, navodi se propis i precizira odredba iz tog propi-sa koja radnju počinioca sankcionira kao prekršajno ponašanje)

Nadležni inspektor, kao osoba ovlaštena za podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog postupka, dostavlja isprave koje imaju karakter i značaj javne ispra-ve, i ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje prekršajne radnje.

Postojanje prekršaja i odgovornost okrivljenog, organ koji vodi prekršajni postupak, utvrđuje na osnovu dokaza koje dostavi nadležni inspektor, a to su u prvom redu zapisnik kao javna isprava, a zatim izjave svjedoka, nalaz i mišljenje vještaka, izjave stranaka i ostala dokazna sredstva, ovisno o konkret-nom slučaju.

Page 100: Prirucnik Za Inspektore

198

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

199

Nadležni inspektor PREDLAŽE:

Da se izvedu navedeni dokazi, okrivljeni proglasi odgovornim za učinjeni prekršaj i kazni, odnosno da mu se izrekne zaštitna mjera, u skladu sa Zako-nom.

* Prekršajni postupak za prekršaje određene federalnim propisima vode fe-deralni organi uprave i drugi federalni organi, ovisno o oblasti, odnosno djelo-krugu ovih organa.

Prilog: Zapisnik o izvršenom Ovlašteni inspektorinspekcijskom nadzoru,Zapisnik o uviđaju,Nalaz i mišljenje vještaka, i dr. ________________________

Orijentacioni primjeri obrazaca za provođenjeinspekcijskog nadzora prema odredbama

Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj

Inspekcijski nadzor u Republici Srpskoj inspektori vrše u pojedinim upravnim oblastima u skladu sa svojim zvanjem, a upravne i druge mjere donose u skladu sa zakonskim ovlašćenjiima i prema postupku propisanom Zakonom o opštem uprav-nom postupku.

Upravne mjere koje donosi nadležni inspektor u pravilu su odgovarajuće uprav-nim mjerama koje donosi nadležni federalni inspektor, izuzev u dijelu koji se odnosi na procesne odredbe, jer treba imati u vidu određene razlike u upravnom postupku koje uređuju ovu oblast u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Upravne mjere u pravilu se izriču rješenjem kao upravnim aktom, a činjenica da su nazivi pojedinih inspekcija u entitetima različiti, ne utiče na ovlašćenja inspekto-ra, jer su ovlašćenja utvrđena u okviru oblasti, odnosno inspektorskih zvanja.

Tako, za razliku od organizacije inspekcijskog nadzora na nivou Federacije BiH gdje je nominirana, Tržišno-turistička inspekcija u Republici Srpskoj je Tržišna in-spekcija, u Federaciji BiH je Šumarska, u okviru koje je i Lovna inspekcija, a u Republici Srpskoj je Lovna posebno nominirana sa Šumskom inspekcijom, u Re-publici Srpskoj je Zdravstveno-sanitarna inspekcija, dok je u Federaciji BiH, uz navedenu inspekciju nominirana i Farmaceutska.

Napominjemo da pojedine razlike u nazivu inspekcija ne utiču na ažurno i efi kasno obavljanje inspekcijskog nadzora, jer je najbitnije da su sve oblasti pokri-vene nadzorom i da su propisane odgovarajuće upravne mjere prema subjektima inspekcijskog nadzora.

U odnosu inspekcija u vršenju nadzora, razlika je u vrsti akata koji se donose u slučajevima obavljanja nadzora iz nadležnosti druge inspekcije.

U oba entiteta inspekcija iz jedne upravne oblasti ne može vršiti nadzor iz nadležnosti druge inspekcije, izuzev kada je potrebno hitno preduzeti upravne mjere u cilju zaštite javnog interesa, i tada inspekcija iz jedne upravne oblasti može obaviti nadzor i naložiti upravne mjere iz nadležnosti druge inspekcije.

U Republici Srpskoj se o obavljanju inspekcijskog nadzora iz nadležnosti druge inspekcije obavještava glavni inspektor i direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove, a u Federaciji BiH direktor uprave o tome donosi posebno rješenje. U Re-publici Srpskoj inspektor, u okviru posebnih ovlašćenja, ima pravo i obavezu, kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, da naredi prinudno otvaranje objekta radi vršenja nadzora, što je posebna upravna mjera i u odnosu na zakon iz oblasti inspekcija u Federaciji BiH, tako da na ovaj institut treba posebno ukazati i pojasniti odgovarajućim obrascem.

Page 101: Prirucnik Za Inspektore

200

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

201

Orijentacioni modeli obrazaca koji se koristeu inspekcijskom nadzoru u Republici Srpskoj

Rješenje kojim se nalaže prinudnootvaranje objekta radi vršenja nadzora

(opšte ovlašćenje inspektora)

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske poslove _______________ inspektor Broj: ___________________Banja Luka, _____________ (datum)

Na osnovu člana 27. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 113/05), _________________ inspektor u pred-metu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Naređuje se ___________________________ da otvori poslovni objekat u (navesti subjekt nadzora)ulici ________________ broj ______ radi vršenja inspekcijskog nadzora (rok odmah, ili tri dana od dana donošenja rješenja).

2. Ukoliko _____________________ ne postupi po naređenju iz tačke 1. ovog (naveti subjekt nadzora)rješenja (odmah ili u roku od tri dana) otvaranje poslovnog objekta će biti izvršeno prinudnim putem.

Troškove prinudnog otvaranja snosi ________________________________. (navesti subjekt nadzora)Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

U postupku vršenja inspekcijskog nadzora ___________ inspektor je pokušao dana ____________u _____ časova izvršiti inspekcijski nadzor kod _______________________ u poslovnom prostoru u ulici _______ broj ______. (navesti subjekt nadzora)

Kako poslovne prostorije u kojima je trebalo izvršiti inspekcijski nadzor nisu bile otvorene, to je _______________ inspektor upozorio službeno lice subjekta nadzora da ih otvori, a kako nije postupljeno po zahtjevu inspektora to je, u skladu sa članom 27. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ___________________________ ministarstvu, koja ne odlaže izvršenje rješenja.

Inspektor ____________________

Page 102: Prirucnik Za Inspektore

202

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

203

1. TRŽIŠNA INSPEKCIJA

Tržišni inspektor ovlašćen je da preduzme sljedeće upravne mjere:

- da privremeno oduzme, odnosno zaplijeni robu namijenjenu prometu, do završetka prekršajnog postupka u slučajevima:

- kada se roba prodaje, transportuje ili koristi za pružanje usluga bez propisane dokumentacije o njenom porijeklu (dostavnice, prijemnice, fakture, računi i sl.), ili bez odobrenja, odnosno saglasnosti nadležnog organa, ukoliko je za prodaju određene vrste robe zakonom ili drugim propisom predviđena obaveza pribavljanja odobrenja, tj. saglasnosti;

- ako se roba prodaje na mjestima koja nisu registrovana za prodaju i koja ne raspolažu sa tehničkim uslovima za prodaju robe;

- kada se roba stavi u promet, prevozi od strane lica koje nije registrovano, odnosno ovlašćeno za vršenje prometa robe,

- kada se roba stavi u promet prije nego što je ista propisno evidentirana u poslovnim knjigama i drugim propisanim evidencijama;

- kada roba predstavlja ili može da predstavlja opasnost po život i zdravlje potrošača, životnu sredinu ili može nanijeti štetu imovini potrošača,

- kada roba nije usaglašena sa propisanim i deklarisanim zahtjevima, ili su uzeti uzorci za ispitivanje (kontrolu) usaglašenosti, a postoji opravdana su-mnja da je neusaglašena;

- drugim slučajevima propisanim posebnim propisima.

O oduzimanju robe, tržišni inspektor donosi rješenje protiv koga može da se izjavi žalba u roku od 8 dana od dana njegovog dostavljanja.

U vršenju nadzora tržišni inspektor je ovlašćen i dužan privremeno zatvoriti prodajni objekat ili drugo prodajno mjesto kada se obavlja trgovinska ili druga uslužna djelatnost od strane lica koje nije registrovano, odnosno nema odobrenje nadležnog organa, ili vrši djelatnost za koju nije registrovano.

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske posloveTržišna inspekcijaBroj: __________________Banja Luka, ____________ (datum)

Na osnovu člana 58. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj ____) tržišni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove u predmetu vršenja inspekcijskog nazdora kod _____________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Privremeno se oduzima roba _________________od _________________ (navesti robu) (subjekt nadzora)jer se ista prodaje bez propisane dokumentacije o njenom porijeklu.

2. Roba iz stava 1. ovog rješenja oduzima se dok subjekt nadzora ne pribavi propisanu dokumentaciju o njenom porijeklu, a roba se smješta u ____________________________|__________. (navesti smještajni prostor) Troškove smještaja snosi _____________________________________. (navesti subjekt nadzora)

Obrazloženje

Tržišni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove izvršio je dana ____________ inspekcijski nadzor kod _____________ i utvrdio da se roba

(subjekt nadzora)_________________________________ prodaje bez propisane dokumen-tacije, odnosno da nema dostavnica, prijemnica i računa za navedenu robu.

Uočene propuste tržišni inspektor je konstatovao zapisnički (akt broj __________ od _______).

Page 103: Prirucnik Za Inspektore

204

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

205

Predmetna roba oduzeta je privremeno, dok subjekt nadzora ne pribavi pro-pisanu dokumentaciju, a smještena je u _________________________ o trošku

(navesti prostorije)subjekta nadzora. Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba _____________________________________. (navesti resorno ministarstvo)

Tržišna inspekcija _____________

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske posloveTržišna inspekcija Broj: _____________________Banja Luka, _______________ (datum)

Na osnovu člana 58. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05) i člana _________________________________________________________ republički tržišni inspektor u predmetu

(navesti materijalni zakon)vršenja inspekcijskog nadzora ___________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Privremeno se oduzima i zaplijenjuje roba _______________________ od (navesti robu)_______________, jer je ista stavljena u promet od lica koje nije registrovano(navesti subjekt nadzora)za promet _____________________________. (navesti vrstu prometa)

2. Roba iz stava 1. ovog rješenja oduzima se, odnosno zaplijenjuje do završetka prekršajnog postupka.

Page 104: Prirucnik Za Inspektore

206

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

207

Obrazloženje

Republički tržišni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod _______________________________________________ utvrdio je da je roba _____

(navesti subjekt nadzora)_________________ stavljena u promet iako subjekt nadzora nije registrovan za

(navesti robu)navedeni promet. Uočene nepravilnosti tržišni inspektor je konstatovao u zapis-niku (akt broj ___________ od _____________).

Kako se radi o povredi zakonskih odredaba, to je predmetna roba oduze-ta, odnosno zaplijenjena, a istovremeno je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Roba je oduzeta privremeno, do okončanja prekršajnog postupka, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, izjaviti žalba _________________________________________.

(navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje.

Republički tržišni inspektor ______________________

Zapisnik o zatvaranju prodajnog objekta

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske posloveTržišna inspekcija Broj: _____________________Banja Luka, _______________ (datum)

Na osnovu člana 59. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), republički tržišni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod ________________________________, sačinio je (navesti subjekt nadzora)

ZAPISNIKo zatvaranju prodajnog objekta

Inspekcijski nadzor izvršio je _______________________________________(ime, prezime i broj službene legitimacije)

republički tržišni inspektor dana ___________ kod ______________________ (datum) (subjekt nadzora)u _____________________________. (adresa)

Inspekcijskom pregledu prisutan ispred subjekta nadzora __________________________________________________________._____ (navesti ime i prezime ovlašćenog lica i poslove koje obavlja)

U vršenju inspekcijskog nadzora utvrđeno je da se obavlja djelatnost, odnos-no promet robe za koju subjekt nadzora nije registrovan, te je, u skladu s odre-dbom člana 59. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), privremeno zatvoren prodajni objekat – proda-jno mjesto ___________________________________________

(navesti prodajni objekat – prodajno mjesto)

Page 105: Prirucnik Za Inspektore

208

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

209

Nakon zatvaranja prodajnog objekta – prodajnog mjesta izvršeno je pečačenje na sljedeći način _____________________________________.

(navesti način pečačenja)

Subjekt nadzora upoznat je s time da će o zatvaranju prodajnog objekta – mjesta biti doneseno posebno rješenje u roku od 48 časova od dana zatvaranja.

Prisutan: Republički tržišni inspektor___________________________ _______________________ (ime i prezime lica koje je prisutno inspekcijskom nadzoru)

2. POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA

U okviru Poljoprivredne inspekcije, u vršenju inspekcijskog nadzora nadležni poljoprivredni inspektor ovlašćen je da donese upravne mjere:

- zabrani korišćenje i proizvodnju stočne hrane, ako se ona vrši suprotno od programa proizvodnje stočne hrane,

- zabrani proizvodnju i korišćenje stočne hrane, ako se ne vrše redovne analize stočne hrane,

- zabrani promet stočne hrane, ako je rok upotrebe iste istekao,- zabrani promet i upotrebu stočne hrane, ako je neadekvatno uskladištena, čime je promijenjen kvalitet i upotrebna vrijednost stočne hrane,

- zabrani promet i upotrebu, ukoliko stočna hrana ne odgovara deklarisa-nom kvalitetu označenom na proizvodu,

- zabrani rad, ukoliko proizvođač stočne hrane nema adekvatne objekte, opremu ili rješenje nadležnog organa za proizvodnju stočne hrane,

- zabrani korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase u nepoljoprivredne svrhe,

- zabrani eksploataciju mineralnih sirovina i odlaganje jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu, kao i izgradnju ribnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljištu, ako se isto vrši bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: “Ministarstvo”), odnosno eksploataciju gline za izradu raznih vrsta opeke, zasnivanje rasadničke proizvodnje šumskog bilja i iz-gradnju privremenih objekata, ako se ista vrši bez odobrenja opštinskog, odnosno gradskog organa uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno bez plaćene naknade za promjenu namjene korišćenja poljo-privrednog zemljišta,

- naredi izvođenje rekultivacije poljoprivrednog zemljišta u skladu sa pro-jektom, odnosno osposobljavanje zemljišta za poljoprivrednu proizvod-nju, u skladu s odobrenjem nadležnog opštinskog, odnosno gradskog organa,

- zabrani gradnju objekta na poljoprivrednom zemljištu, ako nije plaćena naknada za promjenu namjene korišćenja poljoprivrednog zemljišta,

- zabrani privođenje pašnjaka drugoj kulturi koje se vrši bez saglasnosti skupštine opštine, odnosno grada,

- zabrani korišćenje sistema za navodnjavanje, ako se isto vrši suprotno godišnjem programu korišćenja sistema,

Page 106: Prirucnik Za Inspektore

210

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

211

- zabrani upotrebu vještačkih đubriva, ukoliko se analizom utvrdi da mogu narušiti hemijska i biološka svojstva poljoprivrednog zemljišta,

- kod domaćeg proizvođača sredstava za zaštitu bilja i ovlašćenog zastup-nika vrši nadzor nad stavljanjem u promet sredstava za zaštitu bilja,

- kod domaćeg proizvođača i ovlašćenog zastupnika uzima uzorke sreds-tava za zaštitu bilja, bez naknade vrijednosti uzorka, radi provjere kva-liteta sredstava i zaštitu bilja,

- donosi rješenje o zabrani stavljanja u promet sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove na osnovu odredaba iz ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega,

- kontroliše ispunjenosti uslova proizvodnje i prometa sredstava za zaštitu bilja kod domaćeg proizvođača, odnosno ovlašćenog zastupnika,

- vrši provjeru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zaštite bilja,- kontroliše provođenje mjera zaštite bilja kod držaoca bilja,- kontroliše ispunjenost uslova za promet na veliko i malo sredstava za

zaštitu bilja,- kontroliše ispunjenost uslova i vršenje poslova dezinfekcije, dezinsekci-

je i deratizacije,- vrši provjeru ispunjenosti uslova za pružanje usluga u provođenju hemi-

jskih mjera u zaštiti bilja,- kontroliše ispunjenost uslova za vršenje zdravstvenog pregleda usjeva i

objekta,- vrši pregled poslovnih knjiga i isprava pravnih lica, u vezi sa provođenjem

propisa o stavljanju u promet sredstava za zaštitu bilja,- prikuplja podatke i obavještenja od odgovornih i drugih lica i saslušava

svjedoke i vještake, kada je to potrebno, za uspješno vršenje njegovih poslova,

- podnosi krivične prijave, kao i zahtjeve za pokretanje prekršajnog pos-tupka, zbog povrede odredaba ovog Zakona,

- naredi preduzimanje i drugih mjera zaštite bilja na osnovu ovlašćenja iz ovog Zakona,

- zabrani kontrolu sjemena i sadnog materijala i ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sjemena, ako za to nisu ispunjeni propisani uslovi, ili ako se ove djelatnosti obavljaju bez rješenja Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje ovih djelatnosti,

- zabrani proizvodnju i promet sjemena i sadnog materijala sorte koja nije na sortnom spisku, odnosno koja je brisana sa sortnog spiska,

- zabrani doradu, korišćenje i stavljanje u promet sjemena koje nema uvjerenje o aprobaciji sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja, odnos-

no o porijeklu šumskog sjemena,- zabrani proizvodnju, korišćenje i stavljanje u promet sadnog materijala

za koji nije izdato uvjerenje o čistoći sorte sadnog materijala, poljopri-vrednog bilja, odnosno o porijeklu šumskog sadnog materijala,

- zabrani stavljanje u promet nesortnog sjemena iz uvoza i sjemena za koje je rok važenja deklaracije istekao,

- zabrani stavljanje u promet sjemena i sadnog materijala koje nije dorađeno, nije propisno upakovano, nije u izvornom originalnom pako-vanju, nema propisanu deklaraciju, ne odgovara propisanom i deklarisa-nom kvalitetu, ili čiji kvalitet nije utvrđen na propisan način,

- zabrani korišćenje i stavljanje u promet sjemena i sadnog materijala uvezenog bez prethodne saglasnosti nadležnog organa,

- naredi uništavanje i nadzire postupak uništavanja sadnog materijala čija se proizvodnja i promet vrši suprotno odredbama ovog Zakona i propi-sima donesenim na osnovu ovog Zakona, te uništavanje sadnog materi-jala, ako se ne postupi po nalogu za njegovo uništavanje,

- naredi otklanjanje nepravilnosti u primjeni propisa o sjemenu i sadnom materijalu i odredi rok u kome se to mora učiniti,

- oduzme i uništi sjeme i sadni materijal koji su stavljeni u promet supro-tno odredbama ovog Zakona,

- naredi donošenje i provođenje godišnjeg, odnosno srednjoročnog pro-grama unapređenja ribarstva ili pojedinih mjera utvrđenih programom,

- zabrani izgradnju ili rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi, koji sprečava razmnožavanje ribe, zaštitu ribljeg fonda i migracije ribe,

- zabrani proizvodnju i promet ribe, riblje mlađi i oplođene ikre, ako se vrši suprotno odredbama ovog Zakona,

- zabrani lov ribe nedozvoljenim sredstvima,- zabrani ispuštanje štetnih i opasnih materija u ribolovnu vodu,- zabrani poribljavanje ribolovnom vodom nekvalitetnom i bolesnom ri-

bom, ribljom mlađi i oplođenom ikrom,- zabrani pregrađivanje vodenog toka privremenim ili stalnim pregrada-

ma koje ometaju prolaz ribe, izuzev u slučajevima kada ministar izda posebno odobrenje,

- zabrani zatvaranje ili iscrpljivanje vode iz dijela ribarskog područja, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe,

- zabrani naglo ispuštanje vode iz prirodnih i vještačkih jezera i dru-gih akumulacija ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe i životinja,

Page 107: Prirucnik Za Inspektore

212

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

213

- zabrani močenje lana i konoplje u ribolovnoj vodi,- zabrani lov ribe na nepropisan način,- naredi spašavanje ribe i riblje mlađi sa zemljišta koje je poplavljeno,- zabrani kretanje licima bez dozvole i sa sredstvima i alatima za ribo-

lov van puteva pored ribarskog područja, ribnjaka ili drugih ribolovnih voda,

- zabrani držanje sredstava i alata za ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribarskom području licu koje nije ovlašćeno da obavlja ribolov,

- privremeno, do odluke nadležnog organa, oduzme od korisnika ili građanina sredstva i alat za ribolov, kao i ulov i druge predmete upotrije-bljene za izvršenje radnje kažnjive po ovom Zakonu i predmete nastale izvršenjem takve radnje, i bez odlaganja preda nadležnom organu.

Rješenje kojim se privremeno zabranjuje vršenje djelatnostido donošenja odluke nadležnog organa

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske poslove Poljoprivredna inspekcijaBroj: __________________Banja Luka,_____________

(datum)

Na osnovu člana 61. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05) poljoprivredni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove, donosi

RJEŠENJE1. Naređuje se __________________________________________________ (navesti naziv i sjedište za pravno lice, a prebivalište – boravište za fi zičko lice)privremena zabrana vršenja djelatnosti u ______________________________ (navesti pogon, lokaciju i dr.)do donošenja odluke organa uprave u predmetu ___________________________________________________________________________________. (navesti vrstu odluke, odnosno predmeta po kome se vodi postupak u organu uprave)

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se od dana uručivanja rješenja ovlašćenom predstavniku pravnog lica i važi do donošenja upravnog akta od strane nadležnog organa.

Obrazloženje

_____________________________ poljoprivredni inspektor u vršenju inspek-cijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje, prometa i kvaliteta mineralnih đubriva kod _____________________________________________________________ utvrdio je da se djelatnost (navesti subjekt nadzora)

Page 108: Prirucnik Za Inspektore

214

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

215

_________________________________ obavlja bez odobrenja organa uprave (navesti djelatnost)_____________________________________________________. (navesti organ uprave)

Uočene nedostatke poljoprivredni inspektor je utvrdio zapisnikom o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj ______ od _________, i na osnovu toga, a u skladu s ovlašćenjima iz člana 61. Zakona o inspekcijama u Republici Srp-skoj naredio upravnu mjeru privremene zabrane vršenja djelatnosti do donošenja odluke nadležnog organa. Privremena mjera zabrane vršenja djelatnosti primjen-juje se od dana uručivanja rješenja ovlašćenom predstavniku pravnog lica.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba _________________________________.

(navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje.

Poljoprivredni inspektor _____________________

Rješenje kojim se zabranjuje proizvodnja sjemena,sadnog materijala i dorada sjemena

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske poslovePoljoprivredna inspekcija Broj: ____________________Banja Luka, _______________ (datum)

Na osnovu člana 62. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05) u vršenju inspekcijskog nadzora kod _____________________ poljoprivredni inspektor, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se _______________________________________ proizvodnja (navesti subjekt nadzora)sjemena, sadnog materijala i dorada sjemena, jer se ova djelatnost obavlja bez rješenja ________________________________________________________. (naveti Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede)

2. Upravna mjera iz stava 1. ovog rješenja traje dok se ne pribavi rješenje nadležnog organa _____________________________ o ispunjavanju uslova za (navesti organ)obavljanje ove djelatnosti.

Page 109: Prirucnik Za Inspektore

216

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

217

Obrazloženje

Poljoprivredni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove izvršio je dana ________ inspekcijski nadzor kod ___________________________ i

(naveti subjekt nadzora)utvrdio da se proizvodnja sjemena, sadnog materijala i dorada sjemena u objektu vrši bez odgovarajućeg rješenja Ministarstva nadležnog za poljoprivredu o is-punjavanju uslova za obavljanje ove djelatnosti.

O uočenim propustima poljoprivredni inspektor je sačinio zapisnik (akt broj __________ od ____________________), te je, na osnovu zapisnika koji ima karakter javne isprave, naredio upravnu mjeru zabrane proizvodnje sjemena, sadnog materijala i dorade sjemena u objektu ___________________________ dok se ne pribavi rješenje Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema, izjaviti žalba ____________________________________.

(navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje.

Poljoprivredni inspektor ___________________

3. INSPEKCIJA ZA ŠUMARSTVO I LOVSTVO

Inspekcija za šumarstvo i lovstvo ovlašćena je da preduzima sljedeće up-ravne mjere:

- privremeno obustavi sječe koje nisu u skladu s odredbama zakona i pro-pisima donesenim na osnovu njega, kao druge nezakonite radnje, do konačne odluke nadležnog organa,

- naloži izvršavanje radova određenih šumsko-privrednim osnovama i programima, čije bi neizvršavanje prouzrokovalo štetne posljedice,

- privremeno oduzme bespravno posječeno drvo i druge bespravno pris-vojene ili proizvedene šumske proizvode, kao i predmete kojima su izvršene ove radnje,

- u hitnim slučajevima u kojima bi nastupila šteta po opšti interes, naredi privremene mjere za sprečavanje šteta,

- vrši nadzor nad provođenjem mjera osiguranja zaštite šuma od požara i naredi otklanjanje nedostataka,

- privremeno zabrani lov i druge radnje koje su protivne odredbama Zako-na o lovstvu i propisima donesenim na osnovu njega,

- privremeno, do konačne odluke nadležnog organa, oduzme protivzako-nito ulovljenu divljač i njene dijelove, protivzakonito stavljene u promet ili protivzakonito prisvojenu uginulu divljač i njene dijelove, kao i sre-dstva i predmete kojima su izvršene ove radnje,

- naredi privremene mjere za sprečavanje šteta u hitnim slučajevima u kojima bi nastupila šteta po opšti interes,

- ako korisnik lovišta ne postupi po rješenju, predlaže mjere oduzimanja lovišta,

- preduzima i druge mjere i radnje za koje je ovlašćen posebnim propisi-ma.

Page 110: Prirucnik Za Inspektore

218

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

219

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske posloveInspekcija za šumarstvo i lovstvo

Direktor Republičke uprave za inspekcijske posloveGlavni inspektor za oblast poljoprivrede

Predmet: Obavijest o obavljanju inspekcijskog nadzora iz nadležnosti druge inspekcije i određivanju upravnih mjera

U cilju zaštite javnog interesa i hitnog preduzimanja mjera inspekcijskog nadzora inspektor šumarstva i lovstva je dana ____________________ izvršio

(datum)inspekcijski nadzor kod ____________________________________________

(navesti subjekte inspekcijskog nadzora)iz nadležnosti poljoprivrednog inspektora.

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora izrečene su sljedeće upravne mjere:

____________________________________________________. (navesti upravne mjere)

Obavijest i primjerak rješenja o izrečenim upravnim mjerama dostavljamo vam u skladu sa članom 55. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj.

Inspektor za šumarstvo i lovstvo __________________________

Rješenje o privremenoj obustavi sječe šume

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveInspekcija za šumarstvo i lovstvo Broj:____________________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 64. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), republički inspektor za šumarstvo i lovstvo u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJEo privremenoj obustavi sječe šume

1. Nalaže se ________________________ da privremeno obustavi sječu šume (navesti subjekt nadzora)na ____________________, jer se ista ne obavlja u skladu s odredbama člana (navesti mjesto – lokaciju)_______ i provedbenih propisa donesenih od strane _____________________(navesti propis) (navesti provedbene propise i donosioca)

2. Privremena mjera iz stava 1. ovog rješenja traje dok organ ______________________________________________________________________________ (navesti nadležni organ – organ uprave ili sud) ne donese konačnu odluku u predmetu _____________________________. (navesti predmet)

Ovo rješenje primjenjuje se danom donošenja.

Page 111: Prirucnik Za Inspektore

220

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

221

Obrazloženje

Republički inspektor za šumarstvo i lovstvo Republičke uprave za in-spekcijske poslove je u vršenju inspekcijskog nadzora kod __________________________________________________________ utvrdio da sječa šume na

(navesti subjekt nadzora)__________ nije u skladu sa propisima ___________ i provedbenim propisima(lokacija, mjesto) (navesti propis)____________________________ jer ________________________________.

(navesti provedbene propise) (navesti protivpravne radnje)

Inspektor za šumarstvo i lovstvo uočene propuste je utvrdio u zapisniku (akt broj ______ od __________), a kako se u ovoj upravnoj stvari vodi postupak kod ________________________, to je privremeno obustavljena sječa šume,

(navesti organ uprave ili sud)dok navedeni organ ne donese konačnu odluku u ovoj stvari.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba _______________________________________________.

(navesti drugostepeni organ)

Republički inspektor za šumarstvo i lovstvo ___________________

Rješenje o privremenom oduzimanjuprotivzakonito ulovljene divljači

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveInspekcija za šumarstvo i lovstvo Broj:____________________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 65. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), u vršenju inspekcijskog nadzora kod ______________________ inspektor za lovstvo, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Oduzima se protivzakonito ulovljena divljač i njeni dijelovi ______________________________________________od ___________________________. (navesti divljač i dijelove) (navesti lice od kojeg je oduzeto) 2. Ulovljena divljač i njeni dijelovi iz stava 1. ovog rješenja oduzimaju se privre-meno, do konačne odluke ___________________________________. (navesti nadležni organ)

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 112: Prirucnik Za Inspektore

222

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

223

Obrazloženje

Inspektor za lovstvo je u vršenju inspekcijskog nadzora dana __________________ utvrdio da se __________________ protivzakonito bavi lovom u (navesti lice) ______________________. (navesti mjesto)

Kod imenovanog je zatečena ulovljena divljač i njeni dijelovi, a što je kons-tatovano zapisnički (akt broj __________ od __________).

Kako je divljač ulovljena protivzakonito, inspektor za lovstvo je istu pri-vremeno oduzeo do konačne odluke ____________________, te je, u skladu s odredbom člana 65. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u skladu s odredbom člana 65. stava 2. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba _________________________________.

(navesti drugostepeni organ)

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje.

Inspektor za lovstvo _________________

4. VETERINARSKA INSPEKCIJA

Veterinarski inspektor ovlašćen je da preduzima sljedeće upravne mjere:

- prati pojave i kretanje zaraznih bolesti životinja u Republici Srpskoj, BiH i drugim zemljama i naređuje mjere za otkrivanje, sprečavanje po-jave, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih parazitskih i uzgojnih bolesti životinja, kada se pojave ili ugroze teritoriju jedne ili više opština,

- naređuje otklanjanje nedostataka, odnosno zabranjuje rad na poslovima zdravstvene zaštite životinja, dok se nedostaci koji su utvrđeni ne otklo-ne,

- privremeno zabranjuje unutrašnji promet životinja, namirnica, otpa-daka, sjemena za vještačko osjemenjivanje i jajnih ćelija za oplodnju životinja, odnosno zabranjuje rad objekata koji podliježu veterinarskom inspekcijskom nadzoru na području opštine pri pojavi naročito opasnih zaraznih bolesti,

- zabrani proizvodnju, promet i upotrebu životinjske hrane i vode, ako sadrže patogene mikroorganizme ili po zdravlje životinja i ljudi štetne materije,

- zabrani promet kožama životinja koje su zaklane bez veterinarsko-sani-tarnog pregleda i potiču od uginulih životinja koje su zaklane bez vete-rinarsko-sanitarnog pregleda i potiču od uginulih životinja za koje vete-rinarski inspektor nije utvrdio uzrok uginuća, ili ako nisu uskladištene izdvojeno od neispitanih koža,

- zabrani utovar i istovar životinjske hrane ako ne ispunjava propisane uslove, upotrebu vozila za prevoz životinjske hrane i vode i otpadaka, ako ne ispunjavaju propisane uslove,

- zabrani upotrebu objekata, mjesta i luka za utovar, pretovar i istovar životinja ako ne ispunjavaju propisane uslove,

- zabrani klanje životinja, obradu sirovina, proizvodnju i promet namirni-ca, ako nisu ispunjeni propisani uslovi,

- naređuje otklanjanje nedostataka u proizvodnji i prometu namirnica, si-rovina i otpadaka životinjskog porijekla,

- zabrani promet neregistrovanih, odnosno upotrebu neispravnih lijekova za životinje,

- zabrani izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja ako se poja-vi zarazna bolest ili sumnja da se pojavila zarazna bolest ili ako životinja

Page 113: Prirucnik Za Inspektore

224

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

225

potiče iz mjesta sa nejasnom epizotiološkom situacijom,- uništi životinjsku hranu i životinje za proizvodnju životinjske hrane, te

lijekova koji u zdravstvenom pogledu nisu ispravni,- odredi način osposobljavanja uslovno upotrebljivih sirovina koje služe

za proizvodnju namirnica životinjskog porijekla, životinjske hrane ili preradu i druge namjene,

- naredi otklanjanje nedostataka u uzgojima životinja, stočarskoj proi-zvodnji, prometu životinjama, životinjskoj hrani i lijekovima,

- zabrani upotrebu radnih i pomoćnih prostorija, odnosno prostora, pos-trojenja i uređaja za obavljanje proizvodne djelatnosti i djelatnosti pro-meta roba, zanatskih usluga, te za druge namjene kada se radi o namirni-cama i sirovinama životinjskog porijekla, dok se ne ispune svi propisani uslovi,

- odredi mjere kada se pojavi zarazna bolest i određuje da se vrši nadzor nad njihovim provođenjem,

- odredi granice zaraženog i ugroženog područja i izvještava o pojavama zaraznih bolesti, te o radu veterinarskih službi,

- zabrani trgovinu i upotrebu sirovina, kao i prehrambenih proizvoda i namirnica životinjskog porijekla koje nisu higijenski ispravne,

- naredi uništavanje prehrambenih proizvoda, namirnica životinjskog po-rijekla u trgovini ako nisu označeni i nemaju veterinarsko uvjerenje o porijeklu i upotrebljivosti,

- obustavlja građenje objekata i prostorija koji potpadaju pod veterinar-sko-sanitarni nadzor i ugradnju tehničko-tehnoloških rješenja i uređaja, ukoliko u postupku utvrđivanja uslova uređenja prostora ili građenja, odnosno rekonstrukcije, nisu prethodno utvrđeni veterinarsko-sanitar-ni, tehnološki i higijenski uslovi, ili se građenje izvodi suprotno datim uslovima, dok se ne pribavi dokaz o utvrđivanju veterinarsko-sanitar-nih, tehnoloških i higijenskih uslova, odnosno dok se ne postupi po utvrđenim uslovima,

- zabrani upotrebu i korišćenje prostorija, objekata, tehnoloških postro-jenja i uređaja za koje nisu utvrđeni veterinarsko-sanitarni, tehnološki i higijenski uslovi za puštanje u rad, odnosno upotrebu,

- naređuje izvođenje sanacionih radova, čije je izvršenje potrebno radi održavanja čistoće i higijenskih prilika na javnim mjestima, u posebnim objektima, zgradama, te u zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i dvorištima, u skladu s osnovnim zahtjevima higijene kada se radi o štetnim posljedicama nastalim uzgojem i držanjem životinja, odnosno rada objekata koji potpadaju pod veterinarsko-sanitarni nadzor,

- privremeno oduzima životinje, namirnice, sirovine, životinjsku hra-nu, otpatke i druge predmete (instrumente, pribor ili uređaje) u vezi sa krivičnim djelom ili prekršajima,

- narediti pravnim licima da usklade svoje poslovanje s uslovima propi-sanim ovim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na osnovu njega,

- zabrani rad pravnom licu koje proizvodi i obavlja promet na veliko i malo veterinarskim lijekovima, ljekovitim dodacima i veterinarsko-me-dicinskim proizvodima, ako ne ispunjava propisane uslove,

- obustavi privremeno promet lijeka ili čitave serije lijeka, ljekovitog do-datka i veterinarsko-medicinskog proizvoda ako nisu ispunjeni uslovi propisani zakonom,

- naredi povlačenje lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda iz prometa u slučajevima propisanim zakonom,

- naredi uništenje neispravnog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda ako je utvrđena neispravnost koja može štetno uticati na zdravlje životnja, a preko namirnica i na zdravlje ljudi,

- naredi preduzimanje drugih mjera za koje je ovlašćen zakonom i propi-sima donesenim na osnovu njega.

Page 114: Prirucnik Za Inspektore

226

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

227

Rješenje kojim se zabranjuje postupanje subjektu nadzora

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveVeterinarska inspekcijaBroj:___________________Banja Luka, _____________ (datum)

Na osnovu člana 66. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), republički veterinarski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod ____________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se ____________________ utovar i istovar životinjske hrane i (navesti subjekt nadzora)upotreba vozila za prevoz životinjske hrane i vode, jer nisu ispunjeni propisani uslovi iz ________________. (navesti propise)

2. Zabrana iz stava 1. ovog rješenja traje dok _______________ ne ispuni sve (navesti subjekt nadzora)propisane uslove i o tome obavijesti ovu inspekciju.

Ovo rješenje primjenjuje se odmah, a žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Republički veterinarski inspektor je dana __________________________izvršio (navesti datum)inspekcijski nadzor kod __________________________ i utvrdio da se utovar i (navesti subjekt nadzora)istovar životinjske hrane i upotreba vozila za prevoz životinjske hrane i vode ne vrši u skladu sa propisima ___________________, jer (navesti propise)_______________________________ i isto konstatovano u zapisniku o vršenju (navesti propuste)inspekcijskog nadzora (akt broj _______ od ________).

Kako je navedenim radnjama _____________ postupio suprotno odredbama (subjekt nadzora)_____________, to je zabranjen utovar i istovar životinjske hrane i upotreba (navesti propise)vozila za prevoz životinjske hrane i vode, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu s odredbom stava 5. člana 66. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Republički veterinarski inspektor __________________________

Page 115: Prirucnik Za Inspektore

228

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

229

Rješenje o privremenoj zabrani prometai upotrebe proizvoda životinjskog porijekla

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveVeterinarska inspekcijaBroj:___________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana ___ Zakona o veterinarstvu (“Službeni glasnik Repu-blike Srpske”, broj ___) i člana 66. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), u predmetu vršenja inspek-cijskog nadzora kod _____________republički veterinarski inspektor, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Privremeno se zabranjuje promet i upotreba sljedećih proizvoda životinjskog porijekla zbog sumnje u njihovu higijensku ispravnost _______________________________________________________________(navesti proizvode životinjskog porijekla za koje je zabranjen promet i upotreba)

2. Privremena zabrana iz tačke 1. ovog rješenja traje do utvrđivanja higi-jenske ispravnosti, odnosno završetka analize inspekcijskih službenih uzoraka od strane Veterinarskog instituta Republike Srpske, odnosno Veterinarskog fakulteta u ____________.

3. Troškove na ime utvrđivanja higijenske ispravnosti proizvoda snosi ___________________________________________. (navesti pravno – fi zičko lice)

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

U vršenju inspekcijskog nadzora kod ______________________________ veterinarski inspektor zapisnički je konstatovao da proizvodi životinjskog pori-jekla stvaraju sumnju u pogledu njihove higijenske ispravnosti.

Veterinaski inspektor je činjenice i okolnosti navedene u gornjem dijelu teksta konstatovao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ______________ od ____________) i, koristeći svoja zakonska ovlašćenja utvrđena odredbom člana 66. Zakona o veterinarstvu, naložio upravnu mjeru privremene zabrane prometa i upotrebe proizvoda životinjskog porijekla.

Istovremeno sa donošenjem rješenja o privremenoj zabrani, uzeti su uzor-ci proizvoda u cilju utvrđivanja higijenske ispravnosti od strane Veterinarskog instituta Republike Srpske, odnosno Veterinarskog fakulteta u ____________________________.

Troškove analize inspekcijskih službenih uzoraka snosi stranka, a eventu-alna žalba ne odlaže izvršenje rješenja u smislu odredbe člana 66. Zakona o veterinarstvu.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba ____________________________________________________ u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Veterinarski inspektor __________________

Page 116: Prirucnik Za Inspektore

230

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

231

Rješenje o zabrani rada veterinarskoj organizaciji zbog neispunjavanja propisanih uslova u pogledu prostora,

stručnih zaposlenika i opreme

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveVeterinarska inspekcijaBroj:___________________Banja Luka, _____________ (datum)

Na osnovu člana ___ Zakona o veterinarstvu (“Službeni glasnik Republi-ke Srpske”, broj ___ ) i člana 66. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), republički veterinarski ins-pektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod _____________________, donosi

(navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se obavljanje djelatnosti veterinarskoj organizaciji _________________________________________________________ zbog neispunjavanja (navesti veterinarsku organizaciju)propisanih uslova u pogledu prostora, stručnih zaposlenika i opreme.

2. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Veterinarski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdio je da vete-rinarska organizacija ___________________________________ ne ispunjava propisane uslove u pogledu prostora, stručnih zaposlenika i opreme.

Naprijed navedenu činjenicu konstatovao je u zapisniku o izvršenom in-spekcijskom nadzoru broj _____________ od ____________.

U skladu s ovlašćenjima iz člana 66. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, veterinarski inspektor preduzeo je upravne mjere i donio rješenje o za-brani obavljanja djelatnosti zbog neispunjavanja propisanih uslova.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja u smislu odredbe člana 66. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba ___________________________________________________ u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se predaje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Republički veterinarski inspektor __________________________

Page 117: Prirucnik Za Inspektore

232

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

233

Rješenje kojim se naređuje povlačenje lijeka iz prometa

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveVeterinarska inspekcijaBroj:___________________Banja Luka, _____________ (datum)

Na osnovu člana ___ Zakona o veterinarstvu (“Službeni glasnik Republi-ke Srpske”, broj ___ ) i člana 66. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), republički veterinarski ins-pektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod _____________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Naređuje se __________________________________________________ (naziv subjekta inspekcijskog nadzora)iz _____________________________________________________________ (sjedište pravnog lica – prebivalište za fi zičko lice)povlačenje lijeka _______________________________________________ iz (naziv lijeka i ostali bitni podaci)prometa na teritoriji Republike Srpske, jer ne odgovara propisanim zakonskim uslovima.

2. Mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se do okončanja upravnog postu-pka kod nadležnog organa uprave u predmetu povlačenja lijeka iz prometa.

3. Troškove povlačenja snosi ______________________________________. (naziv subjekta inspekcijskog nadzora)

Obrazloženje

Republički veterinarski inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom i prometom lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava, utvr-dio je zapisnički da lijek koji je u prometu _____________________________________________________ ne ispunjava uslove za promet utvrđene Zakonom (podaci o lijeku)o veterinarstvu, te je, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima preduzeo upravnu mjeru koja se odnosi na povlačenje lijeka iz prometa, odnosno donio rješenje kojim se naređuje povlačenje lijeka iz prometa u skladu sa članom 66. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu.

Troškove povlačenja lijeka iz prometa snosi ________________________, (pravno – fi zičko lice)a upravna mjera povlačenja lijeka iz prometa primjenjuje se do okončanja uprav-nog postupka u predmetu povlačenja lijeka iz prometa koji se vodi kod nadležnog organa uprave.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje ____________________________ putem organa koji je (navesti drugostepeni organ)donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Republički veterinarski inspektor __________________________

Page 118: Prirucnik Za Inspektore

234

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

235

5. INSPEKCIJA U OBLASTI ENERGETIKE, RUDARSTVA, GEOLOGIJE, NAFTE I GASA I POSUDA SA PRITISKOM

Tehnički inspektor ovlašćen je da donese sljedeće upravne mjere:

- naredi da se provede i mjera zaštite koja nije propisana, ukoliko se tom mjerom otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi,

- odredi mjere obezbjeđenja u slučaju opasnosti za život i zdravlje ljudi ili za zaštićenost ljudi i imovine od javnog interesa,

- naredi zabranu, odnosno obustavu ugradnje ili korišćenja termoe-nergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom u sljedećim slučajevima:a) ako se to termoenergetsko postrojenje, uređaj i posuda pod pritiskom

ne izvode, odnosno ne utvrđuju prema projektnoj dokumentaciji ili propisima, normativima i standardima, a takve nepravilnosti i nedosta-ci mogu dovesti u pitanje bezbjednost postrojenja, živote ljudi i prou-zrokovati veću materijalnu štetu,

b) ako u određenom roku nisu otklonjene, zapisnikom, utvrđene nepravi-lnosti i nedostaci na postrojenju, uređaju ili posudi pod pritiskom,

- zabrani upotrebu termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ako rad termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom dovodi u opasnost živote ili zdravlje ljudi i ako njihov rad može prouzrokovati veće materijalne štete,

- zabrani izvođenje radova u blizini, iznad, ispod i pored energetskih pos-trojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, čijim se izvođenjem ugrožava pravilan rad energetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom ili dovode u opasnost životi ljudi ili prijeti oštećenje imovine većeg stepe-na,

- zabrani korišćenje termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ako u ostavljenom mu roku, odgovorno lice ne obezbijedi odgovarajuću upotrebnu dozvolu, izdatu od nadležnog organa,

- naredi obustavu radova, ako se pod vidom istraživanja vrši eksploatacija mineralnih sirovina, odredi mjere obezbjeđenja u slučaju opasnosti za život i zdravlje ljudi ili bezbjednost imovine,

- zabrani, odnosno obustavi pogon, opsluživanje, rad i korišćenje EEO ili na određenom radnom mjestu,

- zabrani, odnosno obustavi ugradnju ili korišćenje termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom,

- zabrani upotrebu termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ako rad termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom dovodi u opasnost živote ili zdravlje ljudi i ako njihov rad može prouzrokovati veće materijalne štete,

- zabrani izvođenje radova u blizini, iznad, ispod i pored energetskih pos-trojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, čijim izvođenjem se ugrožava pravilan rad energetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom ili dovode u opasnost životi ljudi ili prijeti oštećenje imovine većeg stepe-na,

- zabrani korišćenje termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ako u ostavljenom mu roku, odgovorno lice ne obezbijedi odgovarajuću upotrebnu dozvolu, izdatu od nadležnog organa,

- naredi stavljanje van prometa tečnih naftnih goriva, maziva i gasova, koji nisu u skladu sa propisanim zahtjevima i normama kvaliteta,

- naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi,

- naredi da se obustavi dalji rad na rudarskom objektu ili na određenom radnom mjestu,

- naredi obustavu radova, ako se pod vidom istraživanja vrši eksploatacija mineralnih sirovina.

Page 119: Prirucnik Za Inspektore

236

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

237

Rješenje kojim se stavljaju van prometa tečna naftna gorivai maziva jer nisu u skladu sa propisanim zahtjevima i

normama kvaliteta

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveTehnička inspekcija Broj: ____________________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 69. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glas-nik Republike Srpske”, broj 113/05), republički tehnički inspektor, u postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod ___________________________ ,donosi (navesti subjekt nadzora – distributera)

RJEŠENJE

1. Stavljaju se van prometa tečna naftna goriva i maziva _____________________________________________ distributera ____________________, jer ne (navesti vrstu goriva i maziva) (navesti podatke o distributeru)ispunjavaju propisane uslove i standarde kvaliteta. _______________________________________________________________ (navesti propise i akte kojima su utvrđeni uslovi i norme kvaliteta)

2. Upravna mjera iz stava 1. ovog rješenja primjenjuje se odmah i traje dok _____________________ ne obezbijedi zakonom i provedbenim propisima (navesti distributera)utvrđene uslove i norme kvaliteta.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Tehnički inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove u vršenju inspek-cijskog nadzora kod _________________________________ dana ________ (navesti subjekt nadzora – distributera)utvrdio je da tečna naftna goriva i maziva ___________________________ ne (navesti iz dispozitiva)zadovoljavaju propisane uslove i standarde kvaliteta _________________________________________________________. (navesti standarde i propise)

Uočene propuste tehnički inspektor je konstatovao u zapisniku (akt broj _______ od _______) koji ima karakter javne isprave, te je odlučeno kao u dis-pozitivu ovog rješenja.

U skladu s odredbom člana 69. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba _____________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Republički tehnički inspektor ______________________

Page 120: Prirucnik Za Inspektore

238

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

239

Rješenje o obustavi radova na eksploataciji mineralnih sirovinakoji se izvode pod vidom istraživanja

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveTehnička inspekcijaBroj: ____________________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 69. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), republički tehnički inspektor u postu-pku vršenja inspekcijskog nadzora kod _________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Nalaže se ________________________ da obustavi radove na eksploataciji (navesti subjekt nadzora)mineralnih sirovina _________________________ na lokaciji _____________ (navesti radove)__________________________, jer se isti ne izvode u skladu sa ___________ (navesti lokaciju (mjesto)___________________. (navesti propis)

2. Radovi na eksploataciji mineralnih sirovina iz stava 1. ovog rješenja izvode se pod vidom istraživanja, a za što _______________________ nema odgovarajuću (subjekt nadzora)dokumentaciju.

Upravna mjera obustave radova primjenjuje se danom donošenja ovog rješenja, a ista traje dok se ne pribavi dokumentacija na osnovu koje se pristu-pa istraživanju, o čemu je __________________________dužan, nakon njenog (subjekt nadzora)pribavljanja, obavijestiti ovu inspekciju.

Obrazloženje

Tehnički inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove u vršenju inspekcijskog nadzora kod __________________________ dana __________

(navesti subjekt nadzora)utvrdio je da se radovi na eksploataciji mineralnih sirovina _________________________________________ na lokaciji _____________u mjestu _______

(navesti radove)izvode pod vidom istraživanja, iako za to nije data na uvid odgovarajuća doku-mentacija.

Uočene propuste tehnički inspektor je konstatovao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (akt broj ____________ od ____________), te je na osnovu zapisnika kao javne isprave odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ____________________________________

(navesti drugostepeni organ)

Republički tehnički inspektor _______________________

Page 121: Prirucnik Za Inspektore

240

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

241

Rješenje kojim se zabranjuje rad dok se ne pribavi upotrebna dozvola

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveTehnička inspekcija Broj:_____________________Banja Luka, _______________ (datum)

Na osnovu člana 69. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), republički tehnički inspektor u postu-pku vršenja inspekcijskog nadzora _________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se rad elektroenergetskom obje_________________ jer navedeni (navesti lokaciju (mjesto) objekta)objekat nema odobrenje za upotrebu.

2. Zabrana iz stava 1. ovog rješenja traje dok __________________ ne pribavi (navesti subjekt nadzora)upotrebnu dozvolu i o tome obavijesti ovu inspekciju.

3. Upravna mjera zabrane rada primjenjuje se odmah, a žalba na rješenje na odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Republički tehnički inspektor je dana ____ izvršio inspekcijski nadzor kod ___________________________________________ i utvrdio da elektroenergetski (navesti subjekt nadzora)objekat _______________________ nema upotrebnu dozvolu, te je u skladu sa (mjesto, lokacija)svojim ovlašćenjima iz člana 69. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, donio rješenje kojim se zabranjuje rad na elektroenergetskom objektu dok ___________________________________________________________ ne pribavi (navesti subjekt nadzora)odobrenje nadležnog organa kojim se daje upotrebna dozvola za navedeni objekat.Upravna mjera koja je naložena ovim rješenjem primjenjuje se odmah, a žalba prema odredbi člana 75. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ____________________________________ . (navesti drugostepeni organ)

Republički tehnički inspektor _______________________

Page 122: Prirucnik Za Inspektore

242

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

243

Rješenje kojim se zabranjuje ugradnja termoenergetskog postrojenja,uređaja i posude pod pritiskom

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveTehnička inspekcija Broj:___________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 69. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske” , broj 113/05) , republički tehnički inspektor u postu-pku vršenja inspekcijskog nazdora ____________________________, donosi

(navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

Zabranjuje se ugradnja termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom na elektroenergetskom objektu _______________________, jer

(navesti objekat)________________________ iste ne ugrađuje prema projektnoj dokumentaciji

(navesti subjekt nadzora)i normativima i standardima propisanim ______________________________.

(navesti propis)Ovo rješenje primjenjuje se danom donošenja, a žalba ne odlaže izvršenje

rješenja.

Obrazloženje

Republički tehnički inspektor je u vršenju inspekcijskog nadzora kod ___________________ dana ________ utvrdio da se na elektroenergetskom objektu (navesti subjekt nadzora)_____________ termoenergetska postrojenja, uređaj i posude pod pritiskom ne (navesti objekat)ugrađuju prema projektnoj dokumentaciji i propisima i standardima iz ____________________________.

(navesti propise)

Uočene propuste republički tehnički inspektor konstatovao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (akt broj ___________ od ____________).

Kako se termoenergetsko postojenje, uređaj i posude pod pritiskom ne ugrađuju prema projektnoj dokumentaciji, propisanim normativima i standardi-ma zabranjena je ugradnja, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu s odredbom člana 75. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Republički tehnički inspektor _______________________

Page 123: Prirucnik Za Inspektore

244

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

245

Rješenje o obustavi izgradnje elektroenergetskog objekta i postrojenja

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveTehnička inspekcija Broj:___________Banja Luka, _______________ (datum)

Na osnovu člana 68. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), u vršenju inspekcijskog nadzora kod _______________________________ republički tehnički inspektor, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Naređuje se _________________________________________________ iz (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)____________ OBUSTAVA izgradnje elektroenergetskih objekata i postrojenja (sjedište)_______________________________________________________________. (navesti objekte i postrojenja koji se smatraju lokalnim i u nadležnosti su inspekcije)

2. Radovi iz tačke 1. ovog rješenja izvode se suprotno odobrenoj projektnoj dokumentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima, što dovodi u pitanje bezbjednost postrojenja, živote ljudi i može prouzrokovati veće materi-jalne štete, a što je konstatovano u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj _____________ od ___________________.

3. Rok izvršenja: ODMAH.

4. Troškove izvršenja snosi ________________________________. (pravno lice)

5. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Republički tehnički inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora nad izgradn-jom elektroenergetskih objekata i postrojenja u ___________________________ (navesti mjesto izgradnje)utvrdio je da se radovi ne izvode prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima _______________________________________________________________________________________

(navesti normative i standarde koji se ne primjenjuju kod izvođenja radova i propise – akte kojima su utvrđeni)

Uočeni propusti i nedostaci konstatovani su u zapisniku o izvršenom inspek-cijskom nadzoru broj _________________________ od _________________.Kako se radovi ne izvode u skladu sa normativima i standardima navedenim u gornjem dijelu teksta, to može dovesti u pitanje sigurnost postrojenja, živote lju-di i prouzrokovati veće materijalne štete, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu sa članom 66. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izja-viti žalba _____________________________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Republička tehnička inspekcija ________________________

Page 124: Prirucnik Za Inspektore

246

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

247

Rješenje kojim se naređuje korisniku da izvrši odgovarajuće ispitivanje

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveTehnička inspekcija Broj:____________________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 72. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), u predmetu vršenja inspekcijskog na-dzora kod _______________________________________________________ (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)republički tehnički inspektor, donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se korisniku elektroenergetskog postrojenja __________________ (navesti korisnika)da izvrši sljedeća ispitivanja u svrhu utvrđivanja tehničke ispravnosti – uzroke oštećenja ______________________________________________________. (navode se ispitivanja koja je potrebno izvršiti u cilju utvrđivanja tehničke ispravnosti, odnosno uzroka oštećenja)

2. Ispitivanje iz tačke 1. ovog rješenja će obavitit ovlašćena nezavisna stručna organizacija registrovana za ovu djelatnost.

3. Rok izvršenja za angažovanje ovlašćene organizacije je ______ dana od dana prijema rješenja.

4. Troškove ispitivanja snosi korisnik elektroenergetskog postrojenja.

5. _____________________________ obavezan je, u roku od tri dana od dana (korisnik elektroenergetskog postrojenja)pribavljenih rezultata ispitivanja, obavijestiti Republičku tehničku inspekciju.

Obrazloženje

Republički tehnički inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod _______________________________________________ nije mogao pregledom na licu

(korisnik elektroenergetskog postrojenja)mjesta utvrditi tehničku ispravnost – uzroke oštećenja (navesti o čemu se radi).

Kako se pregledom na licu mjesta gore navedene činjenice nisu mogle utvr-diti, republički tehnički inspektor je, koristeći prava iz člana 72. Zakona o ins-pekcijama u Republici Srpskoj, naredio da se izvrše odgovarajuća ispitivanja od strane ovlašćene nezavisne stručne organizacije u cilju utvrđivanja tehničke ispravnosti (uzroke oštećenja postrojenja) na trošak korisnika postrojenja.

O izvršenim ispitivanjima korisnik postrojenja će obavijestiti republičkog tehničkog inspektora u roku od tri dana od dana kada mu budu dostavljeni rezul-tati ispitivanja.

U skladu sa svim okolnostima i utvrđenim činjenicama, republički tehnički inspektor je odredio rok od ____ dana za angažovanje ovlašćene, nezavisne stručne organizacije, odnosno pravnog lica koje je registrovano za obavljanje predmetne djelatnosti.

Na osnovu gore izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba __________________________________________________.

(navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Republički tehnički inspektor _______________________

Page 125: Prirucnik Za Inspektore

248

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

249

7. VODNA INSPEKCIJA

Vodni inspektor ovlašćen je da naloži sljedeće upravne mjere:

- zabrani, odnosno obustavi upotrebu i korišćenje voda i izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti, odnosno vo-doprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti, odnosno vodo-privredne dozvole,

- zabrani ili ograniči korišćenje voda, ispuštanje voda, uređenje ko-rita, vađenje materijala, odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim Zakonom i drugim propisima,

- naredi rušenje objekata i postrojenja, ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja, koji su izgrađeni, odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti, ako u roku određenom rješenjem vodoprivrednog inspektora nije pod-nesen zahtjev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podneseni zahtjev odbijen.

Rješenje kojim se zabranjuje upotreba i korišćenje vodai izvođenje radova bez vodoprivredne saglasnosti

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveVodna inspekcija – vodoprivredna inspekcijaBroj:____________________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 76. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), vodni – vodoprivredni inspektor u pre-dmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod ______________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE1. Zabranjuje se ________________ upotreba i korišćenje voda i izvođenje (navesti subjekt nadzora)

radova na __________________, jer nije pribavljena vodoprivredna saglasnost, (lokalitet, područje, mjesto)

odnosno vodprivredna dozvola nadležnog organa.

2. Zabrana iz stava 1. ovog rješenja traje dok _______________________ (subjekt nadzora)

ne pribavi propisanu saglasnost – dozvolu, o čemu je dužan obavijestiti vodnu – vodoprivrednu inspekciju.

3. Upravna mjera zabrane primjenjuje se odmah, a žalba izjavljena na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 126: Prirucnik Za Inspektore

250

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

251

Obrazloženje

Vodni – vodoprivredni inspektor izvršio je inspekcijski nadzor kod _______________________________________ i utvrdio da upotrebljava, koristi i izvodi

(navesti subjekt nadzora)radove na ________________________________________ bez vodoprivredne

(navesti područje, lokalitet, mjesto)dozvole, odnosno bez vodoprivredne saglasnosti, što je konstatovano u zapisni-ku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (akt broj _________ od _______).

Kako za navedene poslove nisu pribavljeni odgovarajući upravni akti nadležnog organa, to je vodni – vodoprivredni inspektor donio rješenje o zabrani upotrebe i korišćenja voda i izvođenju radova dok se ne pribavi vodoprivredna dozvola (saglasnost) i o istom obavijesti ova inspekcija, te je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

Na osnovu odredbe stava 4. člana 76. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, žalba ne odlaže izvršenje naložene upravne mjere.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana, izjaviti žalba _________________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Vodni – vodoprivredni inspektor ___________________

Rješenje o privremenoj obustavi rada

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveVodna inspekcija – vodoprivredna inspekcijaBroj:______________________Banja Luka, ________________ (datum)

Na osnovu člana 76. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), u predmetu vršenja inspekcijskog na-dzora kod _______________________________, vodni inspektor donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Naređuje se privremena obustava rada ______________________________ (naziv fi rme i sjedište)na ________________________________________, jer otpadne vode sadrže (navesti lokaciju – objekat)opasne materije u većoj količini od propisanih ________________________________________________________.(navesti propis koji utvrđuje opasne materije)

2. Troškove izvršenja snosi ________________________________________. (naziv subjekta inspekcijskog nadzora)

Page 127: Prirucnik Za Inspektore

252

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

253

Obrazloženje

Vodni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod _______________________________ utvrdio je da otpadne vode sadrže opasne materije u količini većoj od dozvoljene, te je u skladu sa svojim ovlašćenjima o uočenim propusti-ma sačinio zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ______________ od ____________) i naredio privremenu obustavu rada, u skladu sa članom 76. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ______________________________________________.

(navesti drugostepeni organ)

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Vodni inspektor ____________________

8. INSPEKCIJA U OBLASTI SAOBRAĆAJA I VEZA

Saobraćajni inspektor je ovlašćen da naloži sljedeće upravne mjere:

- naredi ispunjavanje propisanih uslova za obavljanje određene vrste pre-voza,

- naredi ispunjavanje uslova za rad autobuskih stanica,- naredi propisno vršenje redovnih, preventivnih i licencnih tehničkih

pregleda motornih i priključnih vozila,- naredi propisno vršenje kontrole tehničke ispravnosti motornih i

priključnih vozila,- naredi ispunjavanje propisanih tehničko-eksploatacionih uslova i svojs-

tava predviđenih za motorna i priključna vozila,- naredi uredno održavanje reda vožnje,- naredi izvršavanje zadataka i poslova staničnog osoblja i posade vozila,- zabrani vršenje prevoza ako prevoznik ne ispunjava uslove propisane za

obavljanje prevoza, odnosno vrši prevoz protivno propisima i prevozu u drumskom saobraćaju,

- zabrani korišćenje motornog i priključnog vozila ako ne ispunjava pro-pisane uslove,

- zabrani vršenje preventivnih i drugih pregleda ako ga vrše neovlašćena lica ili se vrše protivno propisima,

- zabrani naplaćivanje staničnih usluga, ako autobuska stanica ne ispunja-va propisane uslove,

- isključi vozilo ako se koristi, odnosno prevoz vrši suprotno Zakonu o prevozu i drumskom saobraćaju u trajanju od 72 časa, a u ponovljenom slučaju od 7 dana,

- isključi vozilo iz saobraćaja ako nije izvršen preventivni tehnički pre-gled, ako se prevoz vrši bez propisane licence za vozilo i prevoznika, bez registrovanog reda vožnje ili neuredno po registrovanom redu vožnje ili neuredno u režimu vanlinijskog prevoza, na period dok se nedostaci ne otklone ili do okončanja upravnog postupka, odnosno pravosnažnosti rješenja inspektora,

- isključi vozilo iz saobraćaja do okončanja sudskog postupka u slučajevima ako je ugrožena bezbjednost saobraćaja, bezbjednost put-nika u saobraćaju, ako je ugrožen javni interes ili interes trećih lica,

- u vršenju poslova nadzora u željezničkom saobraćaju, saobraćajni ins-pektor je ovlašćen i dužan da naredi:

Page 128: Prirucnik Za Inspektore

254

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

255

- obustavu od izvršenja naređenja koja su protivna odredbama Zakona,- otklanjanje nedostataka i utvrđenih nepravilnosti u pogledu obavljanja

željezničkog saobraćaja,- otklanjanje tehničkih i drugih nedostataka u pogledu stanja voznih sre-

dstava, željezničke infrastrukture, uređaja, opreme i postrojenja,- privremenu obustavu izvođenja radova koji ometaju ili mogu ometati

bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja,- provođenje propisanih mjera zaštite željezničkih pruga i objekata od

elementarnih nepogoda i drugih uticaja,- privremenu obustavu izvođenja radova ako se isti izvode bez propisa-

nog odobrenja za izgradnju ili propisane saglasnosti, odnosno protivno posjedovnom odobrenju za građenje ili upotrebom materijala, eleme-nata konstrukcije i opreme koji ne odgovaraju propisanim standardi-ma, normama i normativima ili se ne provode propisani postupci pri ugrađivanju,

- privremenu zabranu korišćenja voznih sredstava na kojima se ne vrše redovni mehanički pregledi i održavanje, koja nisu opremljena propisa-nim uređajima, signalima, opremom i zaštitnim sredstvima,

- uklanjanje prirodnih – vegetabilnih i vještačkih zapreka koje sprečavaju ili ometaju preglednost trougla na putnom prelazu,

- uklanjanje emisije svjetlosti čija usmjerenost, boja i oblik mogu stvoriti zabludu kod učesnika u saobraćaju,

- privremeno udaljavanje radnika ako se zatekne u obavljanju poslova željezničkog saobraćaja, a da ne ispunjava propisane zdravstvene us-love, nema propisanu stručnu spremu, nije sposoban za obavljanje zatečenih poslova usljed premorenosti, upotrebe alkohola, opojnih dro-ga ili psiho-aktivnih lijekova, nije izvršena propisana provjera psiho-fi zičke i stručne sposobnosti, reguliše saobraćaj bez propisanih signal-nih sredstava ili vrši i druge radnje kojima ugrožava bezbjedno i uredno odvijanje željezničkog saobraćaja.

U vršenju poslova nadzora unutrašnje vodne plovidbe, saobraćajni inspektor ovlašćen je i dužan preduzimati mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih ne-dostataka i nepravilnosti.

U vršenju poslova nadzora javnih puteva, saobraćajni inspektor je ovlašćen i dužan da:

- naredi obustavu izvođenja radova koji se vrše protivno zakonskim pro-

pisima, tehničkim normativima i standardima, propisanim i drugim mje-rama za zaštitu javnih puteva,

- naredi uklanjanje objekata, materijala, ograda, drveća ili rastinja, izrađenih, ostavljenih ili podignutih u zaštitnom pojasu protivno odred-bama zakona,

- naredi otklanjanje nedostataka na javnim putevima koji ugrožavaju ili mogu ugroziti bezbjednost saobraćaja,

- naredi preduzimanje mjera za obezbjeđenje javnog puta i po potrebi pri-vremeno zabrani saobraćaj vozila koja, zbog svoje ukupne mase, dimen-zija i drugih mehaničkih svojstava, nanose ili mogu da nanesu štetu putu ili da ugroze bezbjednost saobraćaja, a da pri tome ne posjeduju dozvolu za vanredni prevoz,

- naredi privremenu zabranu saobraćaja na novoizgrađenom ili rekons-truisanom javnom putu, ako prethodno nije izvršen tehnički pregled i dato rješenje kojim se dozvoljava upotreba puta ili objekta na putu, obustavu izvođenja radova u neposrednoj blizini javnog puta, koji mogu uticati na tehničku karakteristiku puta i bezbjednost saobraćaja na njemu,

- naredi preduzimanje i drugih mjera i radnji za koje je ovlašćen propisi-ma.

U vršenju poslova nadzora vazdušnog saobraćaja, saobraćajni inspektor je ovlašćen i dužan da:

- nadzire djelatnost vazduhoplovnih prevoznika,- nadzire rad službi za obezbjeđenje letenja i ovlašćenih medicinskih us-

tanova,- nadzire organizaciju školovanja i obuke vazduhoplovnog osoblja,- nadzire aerodrome, aerodromska postrojenja, opremu i uređaje,- nadzire stručnu osposobljenost vazduhoplovnih i drugih lica koja

učestvuju u vršenju vazdušnog saobraćaja.

Page 129: Prirucnik Za Inspektore

256

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

257

Rješenje o zabrani vršenja prevozazbog neispunjavanja propisanih uslova

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveSaobraćajni inspektorBroj:___________Banja Luka, _____________ (datum)

Na osnovu člana 77. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glas-nik Republike Srpske”, broj 113/05), republički saobraćajni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod __________________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se ___________________________________ vršenje prevoza (navesti prevoznika – subjekt nadzora)_______________________ , jer ne ispunjava propisane uslove iz _________. (navesti vrstu prevoza) (navesti odredbe i propis)

2. Zabrana iz stava 1. ovog rješenja traje dok __________ ne ispuni propisane (subjekt nadzora) uslove i o tome pismeno obavijesti inspektora saobraćaja.

3. Upravna mjera zabrane prevoza primjenjuje se odmah, a žalba protiv rješenja ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Republički saobraćajni inspektor je u vršenju inspekcijskog nadzora kod ________________________________ dana ___________utvrdio da isti ne ispunjava(navesti subjekt nadzora – prevoznika)propisane uslove za obavljanje prevoza, a što je konstatovano u zapisniku o vršenju inspekcijskog nadzora (akt broj _______ od ________) kako __________________________ ne ispunjava propisane uslove, jer ___________________ (prevoznik – subjekt nadzora) (navesti propuste)to mu je zabranjeno vršenje prevoza dok ne ispuni propisane uslove i o tome pismeno obavijesti republičkog saobraćajnog inspektora.

Na osnovu stava 4. člana 77. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ________________________________________.

(navesti drugostepeni organ)

Republički saobraćajni inspektor __________________________

Page 130: Prirucnik Za Inspektore

258

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

259

Rješenje o privremenom isključenju iz saobraćaja motornog vozila

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveSaobraćajni inspektorBroj:___________Banja Luka, _______________ (datum)

Na osnovu člana 77. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), saobraćajni inspektor u vršenju inspek-cijskog nadzora kod _______________________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Privremeno se isključuje iz saobraćaja motorno vozilo _______________________________________________ kojim se obavlja promet, jer prevoznik (navesti podatke o vozilu)___________________________________________(za pravno lice navesti naziv i sjedište, a za fi zičko lice ime i prezime i prebivalište)

- obavlja prevoz lica bez registrovanog reda vožnje,- u motornom vozilu se ne nalazi licenca za obavljanje prevoza.

2. Prevoznik iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je predati dozvolu i odobrenje za rad i isti će biti zadržani kod saobraćajnog inspektora dok se utvrđeni propusti i nedostaci ne otklone.

Obrazloženje

Saobraćajni inspektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod pre-voznika ___________________________________________ utvrdio je nedos-tatke i nepravilnosti i to konstatovao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu.

Uočene nepravilnosti odnose se na motorno vozilo kojim se obavlja pro-met, jer se u istom ne nalazi licenca za obavljanje prevoza, a prevoz u linijskom saobraćaju obavlja bez registrovanog reda vožnje.

Zbog navedenih propusta saobraćajni inspektor je, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 77. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj donio upravnu mjeru privremenog isključenja iz saobraćaja motornog vozila kojim se obavlja promet.

Navedena upravna mjera primjenjuje se dok prevoznik ne otkloni utvrđene nepravilnosti, a za to vrijeme će predati saobraćajnu dozvolu i odobrenje za rad saobraćajnom inspektoru.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba ___________________________________________. (navesti nadležni drugostepeni organ)

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Saobraćajni inspektor _________________

Page 131: Prirucnik Za Inspektore

260

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

261

Rješenje o zabrani ulaska vozila na teritoriju Bosne i Hercegovine

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveSaobraćajni inspektorBroj:___________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 77. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), saobraćajni inspektor u vršenju inspek-cijskog nadzora kod _______________________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se ulazak vozila ______________________________________ (navesti vrstu i druge podatke o vozilu)vlasništvo _____________________________________________ na teritoriju (navesti stranog prevoznika i sjedište fi rme)Bosne i Hercegovine, jer strani prevoznik nema u vozilu propisanu dozvolu.

2. Strani prevoznik ________________________________________________ (navesti naziv fi rme, odnosno ime i prezime lica)UPUĆUJE SE na najbliži granični prelaz radi izlaska iz Bosne i Hercegovine.

3. Ovo rješenje primjenjuje se danom uručivanja rješenja stranom prevozniku.

Obrazloženje

Saobraćajni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora u međunarodnom i međuentitetskom saobraćaju utvrdio je da strani prevoznik _________________________________ nema u vozilu propisanu dozvolu, te je u skladu sa svojim (naziv i sjedište fi rme)ovlašćenjima iz člana 77. Zakona o inspekcijama donio rješenje kojim se zabran-juje ulazak vozila na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Strani prevoznik se istovremeno upućuje na najbliži granični prelaz radi izlaska iz Bosne i Hercegovine.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _______________________ u roku (naziv drugostepenog organa)od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem ovog organa, a može se izjaviti i na zapisnik.

Saobraćajni inspektor _________________

Page 132: Prirucnik Za Inspektore

262

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

263

9. URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKA, EKOLOŠKA I GEODETSKA INSPEKCIJA

Urbanističko-građevinski inspektor ovlašćen je da preduzme sljedeće upra-vne mjere:

- da naredi da se utvrđene nepravilnosti u primjeni odredaba ovog Zako-na i drugih propisa donesenih na osnovu Zakona uklone u određenom roku,

- da naredi obustavu izrade plana, ako se vrši protivno odredbama Zakona o uređenju prostora i drugim propisima i ako plan užeg područja nije usaglašen sa planom šireg područja, te utvrdi rok za uklanjanje nepravi-lnosti i o tome obavijesti skupštinu nadležnu za donošenje plana,

- da naredi nadležnoj skupštini, ukoliko utvrdi da plan ili propis koji se odnosi na organizaciju, korišćenje i uređenje prostora nije izgrađen u skladu sa zakonom, odnosno da postupak po kojem je donesen nije pro-veden na način propisan Zakonom o uređenju prostora, da u određenom roku ukloni utvrđene nepravilnosti, a ako se ove nepravilnosti ne uklone u ostavljenom roku, pokrene inicijativu za ocjenu zakonitosti ovih aka-ta,

- da naredi nadležnom organu, ukoliko utvrdi da rješenje o urbanističkoj saglasnosti nije izdato na način propisan ovim Zakonom, da u određenom roku ovo rješenje usaglasi sa propisima, a ako u ostavljenom roku nadležni organ ne ukloni utvrđene nepravilnosti, pokrene postupak za poništenje rješenja o urbanističkoj saglasnosti po pravu nadzora,

- da po pravu nadzora pokrene postupak za ukidanje odobrenja za građenje, ako je odobrenje za građenje izdato u suprotnosti sa zakonom, odnosno drugim propisom donesenim na osnovu zakona,

- da naredi obustavu daljnje izgradnje građevina i drugih objekata koja se vrši prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je odobrenje izdato, dok se utvrđene nepravilnosti ne uklone u ostavljenom roku,

- da naredi rušenje svih izvedenih dijelova objekta, odnosno radova koji su izvedeni poslije donošenja rješenja o obustavi građenja,

- da naredi rušenje građevine ili njenih dijelova, kao i drugih objekata, ili uklanjanje izvršenih radova i uspostavljanje prvobitnog stanja na teret investitora, ako utvrdi da su građenje, odnosno radovi izvršeni ili se vrše bez odobrenja za građenje, ili suprotno datom odobrenju, a odobrenje za građenje se ne može pribaviti ni u naknadnom roku od 60 dana,

- da naredi rušenje objekta koji je izgrađen u skladu s utvrđenom namje-nom prostora, odnosno namjenom površina, ali suprotno urbanističko-tehničkim uslovima, ukoliko organ nadležan za utvrđivanje tih uslova prethodno ne utvrdi da se ti uslovi mogu prilagoditi izgrađenom ob-jektu,

- da naredi rušenje objekta koji se gradi ili je izgrađen bez odobrenja za građenje, ako je namjena objekta suprotna namjeni prostora, odnosno na-mjeni površine utvrđene planom, izgrađen na području zaštitnog pojasa koji je utvrđen zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona, bez prethodnog upućivanja na nadležni organ radi ishodovanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje,

- da naredi obustavu svake radnje koja se vrši protivno pozitivnim propi-sima o zaštiti vazduha i urbanog standarda,

- da obustavi radove ako utvrdi nedostatke ili nepravilnosti u tehničkoj dokumentaciji ili građenju objekta zbog kojih postoji opasnost za sta-bilnost samog objekta i susjednih objekata, opasnost po život i zdravlje ljudi i za okolinu,

- da obustavi radove, ako radove izvodi izvođač koji nije u skladu s odre-dbama Zakona o uređenju prostora registrovan za građenje te vrste građevina, odnosno ako radovima rukovodi lice koje ne ispunjava pro-pisane uslove,

- da naredi obustavu daljnje izgradnje građevine i drugih objekata, uko-liko utvrdi da materijal, instalacije i oprema koji se ugrađuju, odnos-no izvršeni radovi, ne odgovaraju propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, a izvođač radova ove nepravilnosti ne ukloni u ostavljenom roku, odnosno da naredi rušenje objekta ili di-jela objekta ako utvrđeni nedostaci ugrožavaju bezbjednost radnika na gradilištu i bezbjednost okoline,

- da naredi obustavu radova pod prijetnjom prinudnog izvršenja na teret investitora, odnosno izvođača radova, ako utvrdi da se u toku građenja ne preduzimaju mjere za bezbjednost objekta, saobraćaja, okoline i zaštite životne sredine, a izvođač radova u ostavljenom roku nije predu-zeo mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka,

- da naredi investitoru, izvođaču radova, odnosno korisniku objekta da ukloni sve uočene nepravilnosti, ukoliko utvrdi da se u toku građenja ili korišćenja objekta ne vrše propisana osmatranja objekta i analize rezul-tata tih osmatranja, a preduzeće i druge mjere za koje je ovlašćeno,

- da obustavi, odnosno zabrani puštanje u upotrebu i upotrebu građevine ili njenog dijela, ako za njihovu upotrebu nije izdato odobrenje,

Page 133: Prirucnik Za Inspektore

264

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

265

- da zabrani korišćenje objekta, odnosno njegovog dijela, ukoliko utvrdi da se objekat ili dio objekta za koji je izdato odobrenje za građenje ko-risti bez odobrenja za upotrebu, a investitor, odnosno izvođač radova u ostavljenom roku ne pribavi odobrenje za upotrebu,

- da naredi izvođenje potrebnih radova, odnosno da zabrani korišćenje objekta ili dijela objekta, ako utvrdi da se korišćenjem objekta ili njego-vog dijela dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbjednost okoline ili ugrožava životna sredina,

- da zabrani obavljanje djelatnosti i pokrene postupak za brisanje iz su-dskog registra djelatnosti za koje su registrovana preduzeća ili druga pravna lica, ako utvrdi da ne ispunjavaju propisane uslove,

- da naredi obustavu primjene plana ili propisa koji se odnosi na orga-nizaciju, korišćenje i uređenje prostora ukoliko utvrdi da nije izrađen u skladu sa zakonom, odnosno da postupak po kojem je donesen nije proveden na način propisan zakonom, dok se utvrđene nepravilnosti ne otklone,

- da naredi obustavu daljnje izgradnje građevine, ukoliko utvrdi da je odobrenje izdato u suprotnosti sa zakonom,

- da naredi da se utvrđene nepravilnosti u primjeni odredaba ovog Zako-na, Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti i drugih propisa koji se odnose na ovu oblast otklone u određenom roku,

- da naredi, ako utvrdi da preduzeće i druga organizacija, ne ispunjava pro-pisane uslove za izvođenje geodetskih radova, odnosno izradu tehničke dokumentacije, obustavu izvođenja radova i odredi rok za otklanjanje nepravilnosti,

- da zabrani daljnje izvođenje radova, ako se nepravilnosti u ostavljenom roku ne otklone,

- da naloži preduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka, ako utvrdi da izvršeni radovi nisu urađeni u skladu sa propisima.

Rješenje o obustavi dalje izgradnje objekta

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveUrbanističko-građevinski-ekološki inspektorBroj: ____________________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 78. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), urbanističko-građevinski inspektor ________________________, u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod (naziv organa uprave)______________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

Naređuje se ____________________ da obustavi dalje radove na izgradnji (navesti investitora)objekta u ulici ___________ do broja _________.

Upravna mjera obustave primjenjuje se danom donošenja ovog rješenja i traje dok investitor ne otkloni propuste u tehničkoj dokumentaciji zbog kojih postoji opasnost za stabilnost samog objekta i o istom ne obavijesti ovu inspekciju.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 134: Prirucnik Za Inspektore

266

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

267

Obrazloženje

Urbanističko-građevinski inspektor ______________________ u vršenju (navesti organ uprave)

inspekcijskog nadzora kod _____________________ utvrdio je da za objekat (navesti investitora)koji gradi u ulici __________ u _____________________ nema propisanu tehničku dokumentaciju, odnosno da ista sadrži propuste i nedostatke, a što je utvrđeno zapisnikom o vršenju inspekcijskog organa (akt broj __________ od ____________).

Zbog navedenih propusta u tehničkoj dokumentaciji, postoji opasnost za sta-bilnost samog objekta i susjednih objekata, i zbog toga je naloženo investitoru da obustavi dalje radove na izgradnji predmetnog objekta i o tome obavijesti ovu inspekciju, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Na osnovu odredbe stava 2. člana 78. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba _________________________________________.

(navesti drugostepeni organ)

Urbanističko-građevinski inspektor ____________________________

Rješenje kojim se naređuje otklanjanje utvrđenihnepravilnosti u određenom roku

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske poslove Urbanističko-građevinski-ekološki inspektorBroj: _____________Banja Luka, _____________ (datum)

Na osnovu člana 78. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), urbanističko-građevinski inspektor __________________, u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______ (naziv organa uprave)_______________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Naređuje se ___________________________________________________ (subjekt inspekcijskog nadzora)da otkloni sljedeće nedostatke i nepravilnosti uočene u vršenju inspekcijskog na-dzora _________________________________________________________. (navesti nepravilnosti i nedostatke)

2. Nepravilnosti i nedostaci iz tačke 1. ovog rješenja moraju se otkloniti do _______________ od dana prijema rješenja. (navesti rok)

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 135: Prirucnik Za Inspektore

268

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

269

Obrazloženje

Urbanističko-građevinski inspektor _______________________________ (navesti organ uprave)izvršio je inspekcijski nadzor kod ____________________________________ (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)i utvrdio nepravilnosti i nedostatke koje je konstatovao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu (broj ___________ od ________________).

Na osnovu uočenih i konstatovanih nepravilnosti i nedostataka, urbanističko-građevinski inspektor je, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 78. Zakona o inspekcijama, donio upravne mjere kojima je naredio otklanjanje uočenih pro-pusta u roku od _____________ koji teče od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje ________________________________________ putem (navesti organ uprave koji rješava po žalbi)organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Urbanističko-građevinski inspektor ___________________________

Rješenje kojim se naređuje obustava radnjikoje su suprotne propisima o zaštiti sredine

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveUrbanističko-građevinski-ekološki inspektorBroj: _____________Banja Luka, _____________ (datum)

Na osnovu člana 78. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), ekološki inspektor _______________________________________, u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod (naziv organa uprave)__________________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Naređuje se ___________________________________________________ (navesti investitora – pravno lice ili fi zičko lice, naziv i sjedište za pravno, a ime, prezime i prebivalište (boravište) za fi zičko lice)iz ________________________ OBUSTAVLJANJE svih radnji na izgradnji građevinskog objekta u ulici ________________________ do broja _________ u _________________, jer su u suprotnosti sa propisima o zaštiti sredine ___________________________________________________________________ (navodi se predmet zaštite – zaštićeno područje, zaštita tla, vode, vazduha, urbanog standarda i radnji koje treba obustaviti)

2. Rok za obustavu svih radnji iz tačke 1. ovog rješenja je tri dana od dana pri-jema rješenja.

3. Ukoliko investitor u ostavljenom roku ne izvrši navedene upravne mjere, iste će biti izvršene putem ____________________________________________. (navesti organ koji će izvršiti rješenje na teret investitora)

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Page 136: Prirucnik Za Inspektore

270

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

271

Obrazloženje

Ekološki inspektor ______________ u postupku vršenja inspekcijskog nadzora (organ uprave)kod investitora __________________________________ izvršio je dana ____________ nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine i utvrdio da se kod izgradnje građevinskog objekta (izvođenje radova), ne pri-mjenjuju propisi o zaštiti sredine ________________________________________________________________________________________________. (navesti propise i odredbe koji se ne primjenjuju, a odnose se na zaštićena područja, zaštitu tla, vode, vazduha i urbanog standarda)

Uočeni propusti konstatovani su u zapisniku o izvršenom inspekcijskom na-dzoru (broj _________ od __________), a na osnovu toga doneseno je rješenje kojim se naređuje obustava svih radnji koje se vrše protivno propisima o zaštiti sredine, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ukoliko investitor u ostavljenom roku od tri dana ne izvrši naloženu uprav-nu mjeru, ista će se izvršiti putem ovlašćene službe ____________________________________________________________________ na teret investitora.

(navesti organ koji izvršava upravne akte)

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _____________________________ (navesti drugostepeni organ)u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Ekološki inspektor ____________________

10. INSPEKCIJA RADA I ZAŠTITE NA RADU

Inspektor rada i zaštite na radu ovlašćen je da preduzme sljedeće upravne mjere:

- naloži poslodavcu da preduzme potrebne mjere kojima se otklanjaju po-vrede prava radnika i povrede zakonskih i drugih propisa,

- naloži poslodavcu donošenje opšteg akta, ako je poslodavac, u skladu sa zakonom, dužan donijeti takav akt,

- naloži udaljenje s rada radnika kome je izrečena sudska zabrana rada na određenim poslovima,

- zabrani rad na poslovima na kojima, zbog nepostojanja odgovarajućih mjera zaštite na radu, postoji opasnost od povrede radnika ili opasnost od drugih nesreća,

- zabrani upotrebu objekata, instalacija, sredstava rada i sredstava zaštite na radu za koja ne postoji upotrebna dozvola ovlašćene organizacije, uko-liko je za određena sredstva zakonom ili drugim propisom predviđeno izdavanje takve dozvole,

- zabrani upotrebu objekata, instalacija, sredstava rada i sredstava zaštite na radu za koje ne postoji upotrebna dozvola ovlašćene organizacije, uko-liko je za određena sredstva zakonom ili drugim propisom predviđeno izdavanje takve dozvole,

- naloži poslodavcu preduzimanje odgovarajućih mjera obezbjeđenja na mjestima na kojima postoji opasnost po život ljudi ili po imovinu veće vrijednosti,

- podnese nadležnom sudu za prekršaje prijavu protiv poslodavaca ili drugih odgovornih lica zbog prekršaja učinjenog u primjeni propisa iz oblasti radnih odnosa, zaštite na radu i zapošljavanja,

- naloži poslodavcu da preduzme potrebne mjere kojima se otklanjaju po-vrede prava radnika i povrede zakonskih i drugih propisa,

- zabrani upotrebu objekata, instalacija, sredstava rada za koje ne postoji upotrebna dozvola nadležne stručne organizacije, ukoliko je zakonom ili drugim propisom predviđeno izdavanje takve dozvole,

- zabrani poslodavcu obavljanje djelatnosti, ako sa zaposlenim nije zaključio ugovor o radu ili ako nije podnio prijavu na obavezno osigu-ranje.

Page 137: Prirucnik Za Inspektore

272

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

273

Rješenje kojim se nalaže udaljenje s rada radnika kome je izrečena sudska zabrana rada na određenim poslovima

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske posloveInspekcija rada i zaštite na radu Broj: ___________________________________ (mjesto i datum)

Na osnovu člana 80. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), inspektor rada i zaštite na radu Republičke uprave za inspekcijske poslove, donosi

RJEŠENJE1. Nalaže se __________________________________ da udalji s rada radnika (naziv poslodavca)___________________________________ , jer mu je izrečena sudska zabrana (ime i prezime radnika i poslovi koje obavlja)rada na poslovima _________________________________.

2. Udaljenje će trajati do __________________, a za to vrijeme radnik će raditi (navesti datum iz sudske odluke)na poslovima i radnim zadacima ____________________________________. (navesti poslove)

3. Za vrijeme udaljenja radnik ima pravo na platu u skladu s opštim aktom o radnim odnosima, a prema poslovima i zadacima koje obavlja.

4. Ovo rješenje primjenjuje se danom uručenja poslodavcu.

Obrazloženje

Republički inspektor rada i zaštite na radu u vršenju inspekcijskog nadzora kod poslodavca _________________ dana _____________ utvrdio je da __________________________ raspoređen na poslove i radne zadatke ______________ (ime i prezime)_________________obavlja navedene poslove, iako mu je sudskom odlukom ____________________________________ izrečena sudska zabrana rada na (navesti sudsku odluku, broj, datum i naziv suda)ovim poslovima.

Nakon što je zapisnički utvrdio činjenice (zapisnik broj ___________ od _________), republički inspektor rada i zaštite na radu, postupajući u skladu s ovlašćenjima iz člana 80. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, donio je upravnu mjeru nalaganja udaljenja radnika s rada. Upravna mjera udaljenja s rada će trajati u skladu sa sudskom odlukom, a za to vrijeme radnik će obavljati poslove i zadatke ___________________ , uz naknadu plate prema (navesti poslove i zadatke)

Pravilniku o radnim odnosima i prema poslovima koje obavlja.

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba _________u roku od osam dana (navesti drugostepeni organ)

od dana dostavljanja rješenja. Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje. Republički inspektor rada i zaštite na radu ______________________

Page 138: Prirucnik Za Inspektore

274

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

275

Rješenje kojim se poslodavcu naređuje da vrati zaposleniku radnu knjižicu i druge dokumente na dan prestanka ugovora o radu

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske posloveInspekcija rada i zaštite na radu Broj: _____________________Banja Luka, _______________

(datum)

Na osnovu člana 80. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), inspektor rada u predmetu vršenja ins-pekcijskog nadzora kod _________________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Naređuje se poslodavcu ____________________ da radniku ____________ (ime i prezime)koji je obavljao poslove ______________________ vrati radnu knjižicu i druge (navesti poslove)dokumente iz personalnog dosijea, koji su navedeni u zahtjevu zaposlenika.

2. Pored javnih isprava i dokumenata iz tačke 1. ovog rješenja, poslodavcu se nalaže da radniku izda i potvrdu o poslovima koje je obavljao do dana prestanka ugovora o radu.

3. Rok izvršenja na dan uručenja rješenja kojim se nalažu upravne mjere.

Obrazloženje

Inspektoru rada obratio se radnik __________________________ sa zahtje-vom da izvrši određeni inspekcijski pregled i preduzme mjere za koje je ovlašćen kod poslodavca ________________________________________. U zahtjevu se navodi da poslodavac na dan prestanka ugovora o radu neće radniku da vrati radnu knjižicu i javne isprave i druga dokumenta navedena u zahtjevu (diploma, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, zahvalnice od _______________ i dr.)

Postupajući po zahtjevu zaposlenika, inspektor rada je utvrdio da su navo-di osnovani, te je na osnovu zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja (zapisnik broj _______________ od ___________), naredio upravnu mjeru i odredio rok izvršenja, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _____________________________ (navesti drugostepeni organ) ______ u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Inspektor rada ________________________

Page 139: Prirucnik Za Inspektore

276

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

277

Rješenje kojim se zabranjuje rad zbog teže povredesanitarno-zdravstvenih i tehničkih uslova

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske posloveInspekcija rada i zaštite na radu Broj: ___________________Banja Luka, _____________ (datum)

Na osnovu člana 80. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), inspektor rada i zaštite na radu u pred-metu vršenja inspekcijskog nadzora kod ________________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se ____________________________ obavljanje djelatnosti zbog (navesti subjekt nadzora)teže povrede sanitarno-zdravstvenih uslova koji mogu imati teže posljedice po zdravlje i život ljudi (ovu mjeru nalaže sanitarni inspektor).

Zabranjuje se ___________________________ obavljanje ________________ (navesti subjekt nadzora)djelatnosti zbog teže povrede tehničkih uslova koji mogu imati teže povrede tehničkih uslova koji mogu imati teže posljedice po život ljudi (ovu mjeru izriče inspektor zaštite na radu).

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se, dok se utvrđeni ne-dostaci ne otklone.

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

____________________________________ inspektor u vršenju inspekci-jskog nadzora kod ________________________ utvrdio je teže povrede sani-tarno-zdravstvenih, odnosno tehničkih uslova koji mogu imati teže posljedice po zdravlje i život ljudi. Nakon što je uočena povreda konstatovana u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ___________ od ___________), __________________ inspektor je, u skladu sa svojim ovlašćenjima donio upravnu mjeru i odredio rok primjene, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba ________________________ (navesti drugostepeni organ)

u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

inspektor ______________

Page 140: Prirucnik Za Inspektore

278

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

279

Rješenje o zabrani upotrebe objekta, instalacija, sredstava rada isredstava zaštite na radu za koju ne postoji upotrebna dozvola

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveInspekcija rada i zaštite na radu Broj: _____________________Banja Luka, _______________ (datum) Na osnovu člana 80. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), inspektor rada i zaštite na radu Republičke uprave za inspekcijske poslove, donosi

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se investitoru ____________________________upotreba objekta (naziv i sjedište)u ulici _________________________________ u _______________ (upotreba instalacije, sredstava rada i sredstava zaštite na radu), jer nije pribavljena upotre-bna dozvola od strane ______________________________________________________________________________________________. (navesti ovlašćenu stručnu organizaciju)

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se, dok se ne pribavi upotrebna dozvola.

3. Ovo rješenje primjenjuje se od dana uručivanja rješenja subjektu nadzora – in-vestitoru.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Republički inspektor rada i zaštite na radu u vršenju inspekcijskog nadzora kod investitora ___________________________________ nad primjenom pro-pisa iz oblasti zaštite na radu utvrdio je da za objekat u ulici _____________________ u _________________ nije pribavljena upotrebna dozvola od strane ovlašćene organizacije (ako se zabrana odnosi na upotrebu instalacija, sredstava rada i sredstava zaštite na radu, to se navodi u dispozitivu rješenja).

Utvrđene propuste republički inspektor rada i zaštite na radu konstatovao je u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj ___________ od _______________) i na osnovu zapisnika kao javne isprave donio rješenje kojim se nalaže upravna mjera zabrane upotrebe objekta (druge mjere).

Upravna mjera zabrane upotrebe objekta primjenjuje se dok se ista ne priba-vi od strane ovlašćene organizacije, a rješenje se primjenjuje od dana uručivanja rješenja investitoru – subjektu nadzora.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana 80. Zakona o inspekciji u Republici Srpskoj.

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba __________________________ (navesti drugostepeni organ)

u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje.

Republički inspektor rada i zaštite na radu ____________________

Page 141: Prirucnik Za Inspektore

280

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

281

11. ZDRAVSTVENO-SANITARNA INSPEKCIJA

Zdravstveno-sanitarna inspekcija ovlašćena je da preduzme sljedeće uprav-ne mjere i to:

- zabrani rad zdravstvene ustanove, odnosno dijela ustanove, ili drugog subjekta koji obavlja zdravstvenu djelatnost bez pribavljenog odobrenja za rad,

- zabrani obavljanje neregistrovane djelatnosti u registrovanim zdravstve-nim ustanovama i drugim subjektima,

- zabrani rad zdravstvene ustanove ili drugog subjekta koji obavlja zdra-vstvenu djelatnost, ako ne ispunjava uslove u pogledu kadra, prostora i opreme, bez obzira na pribavljeno odobrenje za rad, dok ne ispuni pro-pisane uslove,

- zabrani rad zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku koji nema dokaz o stručnoj osposobljenosti (diploma, stručni ispit, li-cenca, itd.), dok ne pribavi potrebne dokaze,

- zabrani rad stranom državljaninu zaposlenom ili angažovanom u zdra-vstvenoj djelatnosti, ako ne ispunjava posebne uslove propisane za stra-na lica,

- zabrani primjenu alternativnih metoda dijagnostike i liječenja, koje nisu naučno priznate i usvojene,

- zabrani rad licima koja pružaju usluge dijagnostike i liječenja, a nemaju potrebno zdravstveno obrazovanje,

- zabrani provođenje drugih mjera suprotnih propisima, - naredi propisano vođenje medicinske dokumentacije i evidenciju i dos-

tavljanje izvještaja o stručnim kadrovima, radu i obolijevanju, nadležnoj instituciji,

- naredi prijavljivanje nezaraznih bolesti u skladu sa posebnim propisima (maligne neoplazme, dijabetes mell., itd.),

- naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u određenom roku, ako procijeni da nedostaci i nepravilnosti ne zahtijevaju izricanje mjere zabrane rada,

- naredi da se provedu mjere, odnosno otklone nedostaci i nepravilnosti utvrđeni prilikom vršenja stručnog nadzora nad radom zdravstvenih us-tanova i drugih subjekata koji obavljaju zdravstvenu djelatnost.

Republički zdravstveno-sanitarni inspektor ovlašćen je: - da pravnom i fi zičkom licu koje ne ispunjava propisane uslove zabrani

ispitivanje, proizvodnju, izradu, utvrđivanje kvaliteta, promet, reklami-ranje, obavještavanje i uništavanje lijekova,

- naredi otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u roku koji on odredi,- zabrani upotrebu prostorija, odnosno obavljanje djelatnosti, ako se

utvrđeni nedostaci i nepravilnosti ne otklone u ostavljenom roku, - naredi da obustavi promet lijeka, odnosno serije koja ne odgovara pro-

pisanim uslovima, naredi povlačenje sa tržišta i uništavanje iste,- naredi, odnosno zabrani provođenje drugih mjera određenih propisima

o lijekovima, - naredi otklanjanje nedostataka u vezi sa radom s izvorima jonizujućeg

zračenja, - naredi obustavu rada s izvorima jonizujućih zračenja i oduzme odobren-

je za korišćenje tih izvora, dok se ne ispune propisani uslovi,- zabrani obavljanje djelatnosti s izvorima jonizujućih zračenja dok se ne

ispune propisani uslovi, - zabrani rad licima koja ne ispunjavaju propisane uslove za rad s izvori-

ma jonizujućih zračenja, - naredi obavljanje zdravstvenog pregleda lica koja rade s izvorima

jonizujućeg zračenja, u propisanom roku, - zabrani promet izvora jonizujućih zračenja preko teritorije Republike

Srpske, ako za to ne postoji odobrenje ministarstva, - zabrani uvoz životinja, biljaka, ljudske i stočne hrane, predmeta opšte

upotrebe i druge robe za koju se utvrdi da sadrži radionukleide iznad propisanih granica i naredi njihovo vraćanje pošiljaocu,

- zabrani nepropisno postupanje sa radioaktivnim otpadom i naredi nje-govo skladištenje, odnosno odlaganje na propisan način,

- naredi ispunjavanje propisanih uslova i otklanjanje drugih nedostataka u vezi sa jonizujućim zračenjem, koji mogu imati štetne posljedice po zdravlje ljudi i životnu sredinu,

- naredi otklanjanje nedostataka u pogledu ispunjenosti propisanih uslo-va, licima koja proizvode, vrše promet i koriste izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, u roku koji on odredi,

- zatim zabrani rad licima koja proizvode, vrše promet i koriste izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, ako u ostavljenom roku nisu otklonjeni utvrđeni nedostaci,

- naredi vođenje evidencija određenih Zakonom o zaštiti nejonizujućih zračenja,

Page 142: Prirucnik Za Inspektore

282

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

283

- naredi ispunjenje u zadatom roku, propisanih uslova za obavljanje pos-lova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, kao i poslova ispitivanja zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini,

- naredi sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini na propisan način,

- naredi ispitivanje zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini na propisan način,

- naredi provođenje propisanih i potrebnih mjera koje se odnose na pu-tnike u međunarodnom saobraćaju, njihove stvari, prevozna sredstva i umrla lica koja se prenose iz inostranstva (u Republiku Srpsku), radi sprečavanja unošenja karantinskih i drugih opasnih zaraznih bolesti,

- naredi izolaciju, stavljanje pod zdravstveni nadzor, odnosno u karantin, lica koja boluju ili se sumnja da mogu oboljeti od određenih zaraznih bolesti,

- zabrani okupljanje lica na javnim mjestima i zabrani posjetu bolesnici-ma u zdravstvenim ustanovama, dok ne prođe opasnost od pojave epi-demije određene zarazne bolesti,

- naredi zdravstveni pregled lica i materijala radi utvrđivanja određene zarazne bolesti,

- naredi obavljanje redovnih zdravstvenih pregleda i sanitarnu obra-du materijala, lica koja se bave dijagnostikom, liječenjem, njegom i usluživanjem bolesnika, proizvodnjom i prometom lijekova, uključujući učenike i studente za vrijeme praktičnog obrazovanja,

- zabrani rad licima, dok ne pribave dokaz da ne boluju od određenih za-raznih bolesti, odnosno da nisu kliconoše,

- naredi preduzimanje organizacionih tehničkih, higijenskih i drugih mje-ra za sprečavanje i suzbijanje nozokomijalnih infekcija i epidemija,

- naredi otklanjanje sanitarno-tehničkih i higijenskih nedostataka u zdra-vstvenim ustanovama i drugim objektima u kojima se obavlja zdravs-tvena djelatnost,

- zabrani upotrebu prostorija, opreme i sredstava u objektima u koji-ma se obavljaju zdravstvene djelatnosti, ako se nedostaci ne otklone u određenom roku, odnosno ako su u takvom sanitarno-higijenskom stan-ju da, zbog njihove upotrebe, prijeti opasnost od najave i širenja zaraz-nih bolesti,

- naredi provođenje imunizacije i hemoprofi lanse u skladu sa posebnim propisima, i zabrani postupke i radnje koje su suprotne tim propisima,

- naredi propisano vođenje evidencije o zaraznim bolestima i prijavlji-vanje zaraznih bolesti,

- zabrani obavljanje zdravstvenih pregleda i sanitarne obrade materijala na zarazne bolesti i kliconoštvo, licima koja nisu ovlašćena za te poslove,

- naredi obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja i suzbijanja određenih zaraznih bolesti, i zabrani postupke i radnje suprotne propisima i opšteprihvaćenim pravilima,

- zabrani upotrebu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaci-ju radi sprečavanja zaraznih bolesti, koja nemaju toksikološku ocjenu i ocjenu efi kasnosti za predviđenu namjenu,

- zabrani obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u svrhu sprečavanja zaraznih bolesti, licima koja nemaju posebno ovlašćenje, odnosno licima koja prestanu da ispunjavaju uslove u pogledu stručnih kadrova, prostora, opreme i drugih uslova,

- zabrani prikupljanje, obradu i konačnu dispoziciju medicinskog otpada, koji ima karakter zaraznog materijala, na način koji ugrožava zdravlje ljudi i naredi njegovo propisano odlaganje,

- naredi preduzimanje drugih mjera za sprečavanje i suzbijanje propisanih zaraznih bolesti, odnosno zabrani preduzimanje drugih mjera suprotno propisima i opšteprihvaćenim pravilima,

- zabrani uvoz zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opšte upo-trebe i naredi da se vrate pošiljaocu,

- naredi uništavanje zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koji se uvoze, ako se pošiljka ne može vratiti pošiljaocu,

- naredi otklanjanje nedostataka i nepravilnosti utvrđenih prilikom nadzo-ra nad uvozom namirnica i predmeta opšte upotrebe,

- zabrani promet sumnjivih namirnica i predmeta opšte upotrebe, i naredi povlačenje iz prometa i uništavanje zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, distribuisanih na širem području Republike Srpske,

- zabrani uvoz fl aširanih voda za piće koje ne odgovaraju propisima Re-publike Srpske i BiH, i naredi njihovo vraćanje pošiljaocu, odnosno uništenje, ako se pošiljka ne može vratiti pošiljaocu,

- naredi otklanjanje nedostataka na sistemima za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, proizvodnju fl aširanih voda i korišćenje ljekovitih voda,

- naredi prečišćavanje i dezinfekciju vode za piće, - naredi obavljanje osnovnih, neperiodičnih i drugih pregleda vode za

piće u obimu i rokovima, određenim posebnim propisom, - zabrani upotrebu higijenski neispravne vode za piće, dok se od strane

ovlašćene institucije ne dokaže njena higijenska ispravnost,

Page 143: Prirucnik Za Inspektore

284

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

285

- zabrani puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdijevanje stanovništva vodom za piće, objekata za proizvodnju fl aširanih voda i korišćenje ljekovitih voda, dok se ne pribave potrebne saglasnosti zdra-vstveno-sanitarne inspekcije,

- naredi obezbjeđenje uslova u pogledu stručnih kadrova i djelatnosti ja-vnog snabdijevanja stanovništva vodom za piće, proizvodnju fl aširanih voda i korišćenje ljekovitih voda,

- naredi donošenje programa zaštite izvorišta vode za piće za javno snab-dijevanje stanovništva, izvorišta za proizvodnju fl aširanih voda i izvori-ma ljekovitih voda,

- naredi otklanjanje nedostataka i zabrani obavljanje djelatnosti i aktiv-nosti u zonama sanitarne zaštite,

- zabrani proizvodnju i promet i naredi povlačenje sa tržišta neispravnih fl aširanih voda za ljudsku upotrebu, koje se nalaze na širem području Republike Srpske,

- zabrani, odnosno naredi preduzimanje drugih propisanih i potrebnih mjera, u cilju zaštite vode za javno snabdijevanje stanovništva vodom za piće i fl aširanih voda,

- zabrani upotrebu vode u terapijske svrhe, dok se od strane ovlašćene institucije ne dokažu njena ljekovita svojstva.

Zdravstveno-sanitarni inspektor ovlašćen je i dužan da preduzima sljedeće mjere:

- naredi otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u objektima i djelatnostima iz svoje nadležnosti,

- zabrani upotrebu prostorija, odnosno prostora, postrojenja, uređaja, opreme i sredstava za obavljanje djelatnosti, ako se ne postupi po rješenju o otklan-janju nedostataka i nepravilnosti, dok se nedostaci i nepravilnosti ne otklo-ne,

- zabrani upotrebu prostorija, prostora, postrojenja, uređaja, opreme i sre-dstava za obavljanje djelatnosti, ako su nedostaci i nepravilnosti takvi da neposredno ugrožavaju zdravlje ljudi, dok se nedostaci i nepravilnosti ne otklone,

- zabrani proizvodnju i promet sumnjivih proizvoda pod zdravstveno-sani-tarnim nadzorom, dok se ne izvrši provjera njihove usaglašenosti, odnosno ispravnosti,

- zabrani proizvodnju i promet neispravnih proizvoda pod zdravstveno-sani-tarnim nadzorom i naredi njihovo povlačenje iz prometa,

- naredi uništavanje neispravnih proizvoda pod zdravstveno-sanitarnim na-

dzorom ako posebnim propisom nije predviđena mogućnost njihove prera-de,

- naredi obavljanje zdravstvenih pregleda lica stavljenih pod zdravstveni na-dzor i preduzme druge mjere prema licima u skladu sa posebnim propisi-ma,

- zabrani rad licima pod zdravstveno-sanitarnim nadzorom, ako nemaju dokaz o obavljenom sanitarnom pregledu, odnosno ako boluju od određene zaraz-ne bolesti ili izlučuju klice te bolesti, odnosno ako postoji sumnja da boluju ili izlučuju uzročnike bolesti, dok od ovlašćene zdravstvene ustanove ne pri-bave dokaz o ozdravljenju, odnosno obeskličenju,

- naredi dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, izvođenje asanacionih rado-va i drugih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,

- zabrani upotrebu izgrađenog, odnosno rekonstruisanog objekta ili postro-jenja, za koji nisu pribavljene propisane saglasnosti, dok iste ne budu priba-vljene, odnosno zabrani upotrebu, ako je objekat ili postrojenje izgrađeno, odnosno rekonstruisano suprotno datim saglasnostima,

- zabrani, odnosno naredi druge mjere za koje je ovlašćen posebnim propisi-ma.

Page 144: Prirucnik Za Inspektore

286

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

287

Rješenje kojim se zabranjuje rad licima koja nemaju dokazo zdravstvenom pregledu, a nalaze se pod zdravstvenim nadzorom

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske poslove Zdravstveno-sanitarna inspekcija Broj: _____________________Banja Luka, _______________ (datum)

Na osnovu člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), zdravstveno-sanitarni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove, donosi

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se rad sljedećim licima _________________________________ (ime i prezime lica i poslovi koje obavljaju)___________________________, jer nemaju dokaz o zdravstvenom pregledu. (navesti subjekt nadzora)

2. Imenovana lica su stavljena pod sanitarni nadzor u skladu sa poslovima koje obavljaju.

3. Upravne mjere iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuju se dok se ne osiguraju dokazi o zdravstvenom pregledu kod ovlašćene zdravstvene institucije.

4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

_______________________ zdravstveno-sanitarni inspektor u vršenju inspek-cijskog nadzora kod ______________________________________ utvrdio je (navesti subjekt inspekcijskog nadzora)da lica koja su stavljena pod zdravstveni nadzor zbog poslova koje obavljaju _________________________ nemaju dokaz o zdravstvenom pregledu. (navesti poslove)

Uočene propuste _____________________ zdravstveno-sanitarni inspektor je konstatovao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu (zapisnik broj: __________ od ____________ ) i na osnovu zapisnika kao javne isprave, do-nio rješenje kojim se zabranjuje rad _________________________________ i (navesti imena lica i poslove koje obavljaju)odredio do kada traje izrečena upravna mjera.

Na osnovu člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _____________________________ (navesti drugostepeni organ)u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Zdravstveno-sanitarni inspektor __________________________

Page 145: Prirucnik Za Inspektore

288

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

289

Rješenje kojim se izriče zaštitna mjera zabrane rada licu kojem su u toku 12 mjeseci dva puta izrečene

upravne mjere za otklanjanje nedostataka

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske poslove Zdravstveno-sanitarna inspekcija Broj: ____________________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), zdravstveno-sanitarni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove, donosi

RJEŠENJE

1. ______________________ zaposlen kod ____________________________ (ime i prezime lica) (naziv subjekta inspekcijskog nadzora)na poslovima _________________________________ izriče se zaštitna mjera (navesti poslove i zadatke)zabrane rada u trajanju od __________________________________ mjeseci. (ne više od jedne godine)

2. Ovo rješenje primjenjuje se danom dostavljanja ______________________. (navesti kome se dostavlja)

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

______________________zdravstveno-sanitarni inspektor u vršenju in-spekcijskog nadzora kod _______________________________ utvrdio je da je (navesti fizičko ili pravno lice koje je subjekt inspekcijskog nadzora)licu _______________________________ u toku 12 mjeseci dva puta izrečena (navesti ime i prezime lica i poslove koje obavlja)upravna mjera za otklanjanje nedostataka (navesti kada su izrečene upravne mjere).

Imenovani/(a) obavlja poslove u proizvodnji i prometu životnih namirnica, a upravne mjere izrečene su mu zbog nepoštovanja osnovnih zahtjeva higijene i zbog obavljanja poslova suprotno sanitarno-higijenskim propisima.

Zbog postupanja suprotno propisima, navedenom licu izrečena je kazna, a zdravstveno-sanitarni inspektor je, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, uz kaznu izrekao i zaštitnu mjeru zabrane rada u trajanju od _______ mjeseci (ne može više od jedne godine).

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja na osnovu člana 81. Zakona o inspekcija-ma u Republici Srpskoj.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _______________________________________________ u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Zdravstveno-sanitarni inspektor __________________________

Page 146: Prirucnik Za Inspektore

290

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

291

Rješenje kojim se zabranjuje rad samostalnom privredniku(radnji) zbog nepostupanja po naređenju inspektora

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske poslove Zdravstveno-sanitarna inspekcija Broj: ___________Banja Luka, _______________ (datum)

Na osnovu člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), zdravstveno-sanitarni inspektor u pre-dmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se obavljanje djelatnosti________________________________, (navesti lice i prebivalište, odnosno naziv i sjedište radnje)jer nije postupljeno po rješenju ____________ inspektora, broj ___________ od __________, kojim je naređeno otklanjanje utvrđenih nedostataka i određen rok izvršenja.

2. Rok izvršenja upravne mjere iz tačke 1. ovog rješenja je danom uručenja rješenja.

Obrazloženje

______________________ inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod lica koje se bavi samostalnim privređivanjem _________________________ utvr (navesti lice – radnju)dio je dana _____________ da nije postupljeno po rješenju ovog inspektora u (datum)otklanjanju utvrđenih nedostataka u roku od ________ dana (rješenje broj ________ od __________).

Kako subjekt inspekcijskog nadzora nije postupio po nalogu ________________ inspektora, to je, na osnovu člana 81. Zakona o inspekcijama u Repu-blici Srpskoj, donesena upravna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, koja se primjenjuje danom uručenja rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba _________________ u roku od (navesti drugostepeni organ)osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

inspektor ____________

Page 147: Prirucnik Za Inspektore

292

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

293

Rješenje kojim se zabranjuje radzbog teže povrede sanitarno-zdravstvenih i tehničkih uslova

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske poslove Zdravstveno-sanitarna inspekcija Broj: _____________________Banja Luka, _______________ (datum)

Na osnovu člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), zdravstveno-sanitarni inspektor u pre-dmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se ______________________ obavljanje ___________________ (navesti subjekt nadzora)djelatnosti zbog teže povrede sanitarno-zdravstvenih uslova koji mogu imati teže posljedice po zdravlje i život ljudi (ovu mjeru nalaže sanitarni inspektor).

Zabranjuje se ______________________ obavljanje _____________________ (navesti subjekt nadzora)djelatnosti zbog teže povrede tehničkih uslova koji mogu imati teže posljedice po život ljudi (ovu mjeru izriče inspektor zaštite na radu).

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se dok se utvrđeni nedos-taci ne otklone.

3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

____________________ inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kod _______________ utvrdio je teže povrede sanitarno-zdravstvenih, odnosno tehničkih uslova koji mogu imati teže posljedice po zdravlje i život ljudi. Nakon što je uočena povreda konstatovana u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru (zapisnik broj_________ od _______), _____________________ inspektor je, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, donio upravnu mjeru i odredio rok primjene, te je odlučeno kao u dis-pozitivu ovog rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba __________________ u roku od (navesti drugostepeni organ)

osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

inspektor ______________

Page 148: Prirucnik Za Inspektore

294

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

295

Rješenje o zabrani rada zdravstvenoj ustanovi koja ne ispunjava uslove u pogledu prostora, zdravstvenog kadra i

medicinsko-tehničke opreme

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske poslove Zdravstveno-sanitarna inspekcija Broj: ______________________Banja Luka, ________________ (datum)

Na osnovu člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), zdravstveno-sanitarni inspektor u pre-dmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se rad zdravstvenoj ustanovi ____________________________, (naziv i sjedište zdravstvene ustanove)jer ne ispunjava uslove u pogledu prostora, zdravstvenog kadra i medicinsko-tehničke opreme.

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se do otklanjanja uočenih nepravilnosti koje su konstatovane u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nad-zoru, broj _______od ______.

3. Troškove izvršenja snosi zdravstvena ustanova.

Obrazloženje

Zdravstveni inspektor je u vršenju inspekcijskog nadzora kod zdravstvene ustanove ________________________________________________________ (naziv zdravstvene ustanove)utvrdio da nisu ispunjeni uslovi u pogledu prostora, zdravstvenog kadra i medi-cinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Uočene propuste i nepravilnosti zdravstveni inspektor je konstatovao u za-pisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu broj ______________ od ________________.

S obzirom da zdravstvena ustanova ne ispunjava uslove u pogledu poslovnog prostora, jer ____________________________________ zdravstvenog kadra (navesti koji uslovi nisu ispunjeni)_______________________________________ i medicinsko-tehničke opreme (navesti kadrovsku strukturu zaposlenih)________________________________________________, to više ne postoje (navesti medicinsko-tehničku opremu koja nedostaje ili je neispravna)uslovi za rad zdravstvene ustanove, a prema _________________________________________________________________. (navesti propise i opšte akte koji propisuju uslove)

Na osnovu navedenog, zdravstveni inspektor je, koristeći svoja ovlašćenja iz člana 81. Zakona o inspekcijama, odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, izjaviti žalba _____________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Zdravstveni inspektor ________________________

Page 149: Prirucnik Za Inspektore

296

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

297

Rješenje o zabrani obavljanja zdravstvene djelatnostikoja se obavlja bez odobrenja nadležnog organa

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske poslove Zdravstveno-sanitarna inspekcija Broj: ___________Banja Luka, ______________ (datum)

Na osnovu člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), zdravstveno-sanitarni inspektor u pre-dmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se zdravstvenoj ustanovi ________________________________ (navesti naziv zdravstvene ustanove)iz ___________________ obavljanje zdravstvene djelatnosti, jer djelatnost oba-vlja bez odobrenja nadležnog organa uprave.

2. Upravna mjera zabrane iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se dok zdravstve-na ustanova ne pribavi odobrenje za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

3. Troškove izvršenja snosi zdravstvena ustanova.

Obrazloženje

Zdravstveni inspektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod _____________________________________________________________ utvdio je (navesti zdravstvenu ustanovu)da nema odobrenja za obavljanje zdravstvene djelatnosti, koje izdaje nadležno ministarstvo zdravstva, i to konstatovao u zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj ___________ od ________________.

Kako za obavljanje zdravstvene djelatnosti nije pribavljeno odgovarajuće odobrenje, to je zdravstveni inspektor, koristeći svoja zakonska ovlašćenja iz člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, zabranio obavljanje zdra-vstvene djelatnosti, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od osam dana od dana prijema, izjaviti žalba ________________________________. (navesti drugostepeni organ)

Žalba se podnosi putem organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Zdravstveni inspektor __________________

Page 150: Prirucnik Za Inspektore

298

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

299

Rješenje o zabrani samostalnog rada zdravstvenom radnikukoji nema položen stručni ispit

Republika Srpska Republička uprava za inspekcijske poslove Zdravstveno-sanitarna inspekcija Broj: _______________________Banja Luka, _________________ (datum)

Na osnovu člana 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), zdravstveno-sanitarni inspektor u pre-dmetu vršenja inspekcijskog nadzora kod _______________________, donosi (navesti subjekt nadzora)

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se samostalan rad zdravstvenom radniku ______________________________________________________________, jer nema položen stručni (ime i prezime, stručna sprema)ispit iz zdravstvene struke.

2. Upravna mjera iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuje se od ___________________________________________. (navesti datum)

Obrazloženje

U postupku vršenja inspekcijskog nadzora kod _____________________________________ utvrđeno je da zdravstveni radnik ________________________________________________________________________ obavlja (ime i prezime, stručna sprema)samostalno rad u zdravstvenoj struci, bez položenog stručnog ispita.

Postupajući u skladu sa članom 81. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, zdravstveni inspektor je imenovanom zabranio samostalan rad, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Upravna mjera zabrane rada primjenjuje se od ___________________. (datum)

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se izjavljuje _______________________________________ putem (navesti drugostepeni organ)organa koji je donio rješenje, a može se izjaviti i na zapisnik.

Zdravstveni inspektor __________________

Page 151: Prirucnik Za Inspektore

300

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

301

Republika SrpskaRepublička uprava za inspekcijske posloveBroj: ___________________Banja Luka, _____________ (datum)

Organ nadležan za vođenje prekršajnog postupka________________________

(sjedište organa)

Na osnovu člana 27. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/05), _________________________ ins-pektor podnosi

Zahtjev za pokretanjeprekršajnog postupka

Protiv: podaci o okrivljenom (za fi zička lica ime i prezime, ime jednog od roditelja, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, porodične prilike, narodnost, prebivalište (boravište), zanimanje, imo-vinskno stanje, da li je ranije osuđivan), a za pravno lice naziv fi rme i sjedište i podaci o odgovornom licu, isti kao za fi zičko lice

što je: činjenični opis iz kojeg proizilaze pravna obilježja prekršaja, vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja i druge okolnosti neophod-ne da se konkretni prekršaj što bliže odredi

čime je: počinjen prekršaj (navodi se propis koji je povrijeđen i koje radnje okrivljenog

se sankcionišu kao prekršaj)

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka dostavlja se i zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru koji ima karakter i značaj javne isprave i _______________________________________________________________

(navode se i ostale javne isprave i druga dokumentacija)

Naprimjer - nalaz i mišljenje vještaka - izjava svjedoka

Na osnovu naprijed izloženog, PREDLAŽEMO da se izvedu dokazi koji su navedeni u zahtjevu, okrivljeni proglasi krivim i kazni, odnosno da mu se izrekne zaštitna mjera u skladu sa Zakonom.

PRILOG: - Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru- Izjava svjedoka- Nalaz i mišljenje vještaka, i dr.

Inspektor __________________ (ime i prezime i potpis)

Page 152: Prirucnik Za Inspektore

302

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

303

Potvrda o prijemu podneska(Član 54. stav 2. ZUP-a RS)

______________________________________ (naziv i sjedište organa koji je primio podnesak)

POTVRDA

Potvrđuje se da je _____________________________________________ (ime i prezime stranke)iz _______________________, ulica _________________________________br. ______ dana _____________ 20___ godine ovom organu predao podnesak (slovima)________________________, zaveden pod brojem ___________________. (vrsta podneska)

Podnesak će biti riješen do: _____________ 20___ godine.

Ako rješenje po podnesku ne bude doneseno i dostavljeno do navedenog roka, stranka ima pravo na podnošenje žalbe – tužbe ___________________________________________________________ kao da je njen zahtjev odbijen. (organ kome se žalba izjavljuje, odnosno tužba podnosi)

Za ovu potvrdu u smislu člana 54. stav 2. ZUP-a RS, taksa se ne plaća.

M.P.

__________________________ (potpis službenog lica)

Zaključak o odbacivanju podneska zbog nenadležnostiČlan 54. stav 3. ZUP-a RS

___________________________________ (naziv i sjedište organa)

Broj: _____________Datum____________

_________________________________________ na osnovu člana 58. stav 3. (naziv i sjedište organa koji je primio podnesak)ZUP-a RS, donosi

ZAKLJUČAK

________________________ koji je predao ___________________________ (vrsta podneska) (ime i prezime podnosioca)iz ____________________, ulica _____________________ broj _______ dana__________ 20___ godine, zaveden pod brojem _________, odbacuje se zbog (slovima)nenadležnosti.

Obrazloženje

Ovom organu dana _________________ 20___ godine imenovani je predao (slovima)

navedeni podnesak. Kako ovaj organ nije nadležan za rad po podnesku, a nije mogao utvrditi koji je organ nadležan za rad po podnesku, odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:Protiv ovog zaključka može se izjaviti posebna žalba __________________

________________________________________ u roku od 15 dana od dana (organ kome se žalba izjavljuje)njegovog prijema. Žalba se predaje organu koji je donio ovaj zaključak, usmeno na zapisnik, pismeno, ili putem pošte, sa taksom od ______ KM.

M.P.Dostaviti: _______________Stranci (potpis službenog lica) Za evidencijuArhivi

Page 153: Prirucnik Za Inspektore

304

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

305

Poziv na ispravku podneskaČlan 56. stav 1. ZUP-a RS

________________________________ (naziv i sjedište organa koji poziva)

Broj: __________Datum ____________

POZIV NA ISPRAVKU PODNESKA

___________________________________ iz _________________________, (ime i prezime podnosioca)ulica ______________ br. _______ poziva se da do ______________________ (slovima)20___ godine, u podnesku _____________________________ predatom dana (naziv podneska)_______________20___ godine, otkloni sljedeće nedostatke: _________________________.

Ukoliko do određenog roka ove nedostatke ne otklonite, smatraće se kao da podnesak nije ni podnesen, o čemu će biti donesen poseban zaključak.

M.P.

____________________________ (potpis službenog lica)

Zaključak o odbacivanju podneska zbog formalnih nedostatakaČlan 56. stav 2. ZUP-a RS

_____________________________(naziv i sjedište organa)

Broj: ____________Datum____________

________________________________ na osnovu člana 56. stav 2. ZUP-a RS, (naziv i sjedište organa koji je primio podnesak)donosi

ZAKLJUČAK

__________________________ koji je podnio _________________________ (vrsta podneska) (ime i prezime podnosioca)iz ___________________, ulica ______________________________________ br. ________dana __________ 20____ godine, smatra se kao da nije podnesen. (slovima)

Obrazloženje

Ovom organu dana ________________ 20____ godine, imenovani je pre-dao navedeni podnesak. Kako je utvrđeno da podnesak ima nedostatke, i to _________________________, imenovani je pozvan da do __________________ 20_____ godine iste otkloni, što nije učinio, pa je riješeno kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:Protiv ovog zaključka može se podnijeti posebna žalba ___________________

_________________, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Žalba se predaje (organ kome se žalba izjavljuje)organu koji je donio ovaj zaključak, usmeno na zapisnik, pismeno, ili putem pošte, sa taksom od ___________ KM.

Dostaviti:Imenovanom M.P. ___________________Arhivi (potpis službenog lica)

Page 154: Prirucnik Za Inspektore

306

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

307

Poziv za stranku čije je lično prisustvo obaveznoČlan 59. stav 1. ZUP-a RS

_________________________________ (naziv i sjedšte organa koji poziva)

Broj: ________________Datum _______________

POZIV ZA STRANKU(OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA)

_________________________________ iz ___________________________, (ime i prezime stranke, odnosno zastupnika)ulica ______________________ br. ____ poziva se da dana ____________u _______ časova dođe lično u ________________ u svojstvu stranke – zastupnika (mjesto dolaska)stranke u predmetu _______________________________________________. (predmet zbog kojeg se poziva)

U slučaju spriječenosti, dužni ste o tome obavijestiti ovaj organ. Ako se ovom pozivu ne odazovete lično, ili izostanak ne opravdate, može se narediti prinudno dovođenje i novčana kazna do _______ KM, a pored toga i snošenje troškova postupka nastalih zbog izostanka. Uz ovaj poziv dužni ste donijeti: ___________________________________________________.

M.P.

_______________________ (potpis službenog lica)

Poziv za strankuČlan 59. stav 1. ZUP-a RS

___________________________________ (naziv i sjedište organa koji poziva)

Broj: ______________Datum _____________

POZIV ZA STRANKU

_____________________________________ iz ______________________,(ime i prezime stranke, odnosno zakonskog zastupnika)ulica ________________ poziva se da u svojstvu stranke dana _____________u ______ časova dođe lično, ili da pošalje punomoćnika u _______ u predmetu (mjesto dolaska)_______________________________________. (predmet zbog kojeg se poziva)

U slučaju vaše spriječenosti ili spriječenosti punomoćnika, dužni ste o tome obavijestiti ovaj organ. Ako se ovom pozivu ne odazovete, ili izostanak ne opra-vdate, biće vam određeno snošenje troškova postupka, nastalih izostankom.

Uz ovaj poziv dužni ste donijeti ________________________________.

M.P.

____________________ (potpis službenog lica)

Page 155: Prirucnik Za Inspektore

308

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

309

Poziv za stranku na raspravuČlan 58. ZUP-a RS

__________________________________________ (naziv i sjedište organa koji poziva)

Broj: ______________Datum _____________

POZIV ZA STRANKU NA USMENU RASPRAVU

____________________________________ iz ________________________, (ime i prezime stranke, odnosno zastupnika)ulica ___________________ br. ______poziva se da dana ________________ (slovima)u _____ časova dođe lično u svojstvu stranke – zastupnika stranke, ili da pošalje svoga punomoćnika u __________ radi učešća na usmenoj raspravi u predmetu (mjesto dolaska)_________________________________________________. (predmet radi kojeg se održava usmena rasprava)

U slučaju spriječenosti, dužni ste o tome obavijestiti ovaj organ.

Ako uredno pozvana stranka, odnosno zastupnik stranke, po čijem je zahtje-vu postupak pokrenut, ne dođe na raspravu, ili se bez opravdanog razloga udalji sa rasprave, postupak se može obustaviti, ili se rasprava može provesti bez nje, ili odložiti (član 144. stav 3. ZUP-a RS).

Ako uredno pozvana stranka, odnosno zastupnik stranke, protiv koje je pos-tupak pokrenut, neopravdano izostane, ili se bez opravdanog razloga udalji sa rasprave, rasprava se može provesti i bez nje, ili odložiti na njen trošak (član 144. stav 4. ZUP-a RS)

M.P.

____________________ (potpis službenog lica)

Poziv za svjedoka(Član 58. i 162. ZUP-a RS)

________________________________________ (naziv i sjedište organa koji poziva)

Broj: _______________Datum ______________

POZIV ZA SVJEDOKA

________________________iz _________________, ulica _______________br. ________ poziva se da dana ____________ u _______ časova dođe lično u ______________________________ ulica __________________ br. ______ u (mjesto dolaska)svojstvu svjedoka, u predmetu, _____________________________________. (predmet zbog kojeg se poziva)

U slučaju spriječenosti, dužni ste o tome obavijestiti ovaj organ. Ako se ovom pozivu ne odazovete, a izostanak ne opravdate, ili se bez odobrenja ili opravda-nog razloga udaljite sa mjesta saslušanja, može se narediti prinudno dovođenje i snošenje troškova dovođenja, a pored toga može se izreći i novčana kazna.

M.P.

__________________ (potpis službenog lica)

Page 156: Prirucnik Za Inspektore

310

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

311

Poziv za vještaka i tumačaČlanovi 58. i 174. ZUP-a RS

________________________________________ (naziv i sjedište organa koji poziva)

Broj: _________________Datum ________________

POZIV ZA _______________________________________________ (ime i prezime i adresa lica koje se poziva)

Poziva se da dana ___________ 20___ godine lično dođe u ___________, (slovima)ulica __________________________ br. _______ u _____ časova u svojstvu vještaka – tumača u predmetu ______________________________________. (predmet zbog kojeg se poziva)

U slučaju spriječenosti, dužni ste o tome obavijestiti ovaj organ. Ako se ovom pozivu ne odazovete, ili izostanak ne opravdate, možete biti kažnjeni novčanom kaznom do _________ KM, a pored toga može vam se odrediti i snošenje troškova postupka, nastalih neopravdanim izostankom.

M.P.

_______________________ (potpis službenog lica)

Zaključak o novčanoj kazniČlan 180. stav 1. ZUP-a RS

___________________________________ (naziv i sjedište organa)

Broj: _________________Datum ________________

Na osnovu člana 61. stav 3. ZUP-a RS, u predmetu ________________________________________________ u saglasnosti sa službenim licem (predmet radi kojeg je lice pozvano)ovlašćenim za rješavanje ove upravne stvari, službeno lice koje vodi postupak, donosi

ZAKLJUČAK(O KAŽNJAVANJU SVJEDOKA – VJEŠTAKA)

________________________________ iz ________________________, ulica (ime i prezime lica koje se kažnjava)_________________________ br. _____ kažnjava se novčanom kaznom u izno-su od ______ KM, koju je dužan platiti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog zaključka, na račun br. ____________________________.

Obrazloženje

Imenovanom je dana ________ 20____ godine lično uručen poziv da dođe (slovima)u __________ u _____ časova u svojstvu ______________________________ (mjesto dolaska) (stranke, svjedoka, vještaka, posjednika isprave i dr.) u predmetu _____________________________________. (predmet radi kojeg je lice pozvano)

Kako se pozvani nije odazvao pozivu, a izostanak nije opravdao, donesen je zaključak kao u dispozitivu, a na osnovu člana 180. ZUP-a RS.

Page 157: Prirucnik Za Inspektore

312

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

313

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:Protiv ovog zaključka može se izjaviti posebna žalba __________________

__________________________, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. (organ kome se žalba izjavljuje)

Žalba se predaje organu koji je donio ovaj zaključak, usmeno na zapisnik, pismeno, ili putem pošte, sa taksom od __________ KM.

_____________________ (službeno lice koje vodi postupak)Dostaviti:- Imenovanom- Arhivi Saglasan ____________________

(službeno lice ovlašćeno za rješavanje)

Zaključak o obustavljanju postupkaČlan 144. stav 3. ZUP-a RS

________________________________ (naziv i sjedište organa)Broj: _________________Datum________________

________________________________________ na osnovu člana _________ (naziv i sjedište organa koji vodi postupak)ZUP-a, u predmetu _________________________________________, donosi (predmet rješavanja i ime i prezime stranke)

ZAKLJUČAKPOSTUPAK SE OBUSTAVLJA

Obrazloženje

Kod ovog organa pokrenut je postupak za _______________________________________________________________________________________ (navesti koje pravo ili obaveza su predmet postupka, i ime i prezime stranke)POSTUPAK JE OBUSTAVLJEN RADI ______________________________, (navesti razlog obustave)a u smislu člana _____ Zakona o upravnom postupku, što je dokazano ___________________________________________________________. (navesti dokaze)

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:Protiv ovog zaključka može se izjaviti posebna žalba _________________

_________________________________________, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Žalba se predaje organu koji je donio ovaj zaključak, usmeno na zapisnik, pismeno, ili putem pošte, sa taksom od __________KM.

M.P.Dostaviti: ______________________________________________________ __________________ (potpis službenog lica)

Page 158: Prirucnik Za Inspektore

314

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

315

Zaključak o prekidu postupka zbog prethodnog pitanja čijerješavanje se pokreće po zahtjevu stranke

Član 135. stav 2. ZUP-a RS_______________________________________ (naziv i sjedište organa)Broj: _________________Datum________________

___________________________________________ na osnovu člana 132. (naziv i sjedište organa koji vodi postupak)stav 1. i člana 135. stav 2. ZUP-a RS u predmetu _________________, donosi (predmet rješavanja)

ZAKLJUČAK

Prekida se postupak u predmetu __________________________________ (predmet rješavanja)i nalaže __________ da zatraži od ___________________________________ (ime i prezime stranke) (organ nadležan za rješavanje prethodnog postupka)pokretanje postupka za rješenje pitanja _______________________________. (prethodno pitanje)

Prekid postupka traje dok nadležni organ ne riješi ovo pitanje.

Imenovani je dužan, u roku od ____ dana od dana konačnosti ovog zaključka, podnijeti ovom organu dokaz o traženju pokretanja postupka kod pomenutog or-gana, jer ukoliko to ne učini, postupak će biti obustavljen.

Obrazloženje

Kod ovog organa na zahtjev imenovanog vodi se postupak u predmetu ___________________________. (predmet rješavanja)

Pošto je ovaj organ naišao na pitanje _____________________ bez čijeg se rješavanja ne može stvar riješiti, a ovo pitanje čini samostalnu pravnu cjelinu za čije rješavanje je nadležan ________________________________________________________________________________________, odlučeno je da se, (organ nadležan za rješavanje prethodnog pitanja)u smislu člana 132. stav 1. ZUP-a RS, prekine postupak i imenovanom, u smislu člana 135. stav 2. ZUP-a RS, naloži da zatraži pokretanje postupka, radi njego-vog rješavanja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:Protiv ovog zaključka može se izjaviti posebna žalba __________________

__________________________, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. (organ kojem se žalba izjavljuje)

Žalba se predaje organu koji je donio ovaj zaključak, usmeno na zapisnik, pismeno, ili putem pošte, sa taksom od ______________ KM.

Dostaviti:_____________________________________________________________________ ___________________________

(potpis službenog lica)

Page 159: Prirucnik Za Inspektore

316

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

317

Zaključak o prekidu postupka zbog prethodnog pitanja čijerješavanje se pokreće po službenoj dužnosti

Član 132. stav 1. ZUP-a RS

_________________________________ (naziv i sjedište organa)Broj: _________________Datum________________

___________________________________________ na osnovu člana 132. (naziv i sjedište organa nadležnog za rješavanje)stav 1. ZUP-a RS u predmetu ________________________________, donosi (predmet rješavanja i ime i prezime stranke)

ZAKLJUČAK

Postupak pokrenut kod ovog organa u predmetu __________________________________________________________________, prekida se. (predmet rješavanja i ime i prezime stranke)

Prekid postupka traje dok nadležni organ ne riješi ___________________. (prethodno pitanje)

Obrazloženje

Kod ovog organa vodi se postupak po službenoj dužnosti u navedenom pre-dmetu. U postupku po ovoj stvari, ovaj organ naišao je na pitanje ____________________________ koje čini samostalnu pravnu cjelinu, za čije rješavanje je (prethodno pitanje)nadležan ____________________________________________, a bez čijeg se (organ nadležan za rješavanje prethodnog pitanja)rješenja ne može riješiti sama stvar, pa je odlučeno, u smislu člana 132. stav 1. ZUP-a RS, da se postupak prekine i da ovaj organ zatraži od pomenutog organa njegovo rješavanje.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:Protiv ovog zaključka može se izjaviti posebna žalba __________________

__________________________, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. (organ koji rješava o žalbi)

Žalba se predaje organu koji je donio ovaj zaključak, usmeno na zapisnik, pismeno, ili putem pošte, sa taksom od ______________ KM. M.P.

____________________________ (potpis službenog lica)

Page 160: Prirucnik Za Inspektore

318

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

319

Zaključak o ispravci grešaka u rješenjuČlan 207. ZUP-a RS

_______________________________ (naziv i sjedište organa)Broj: __________________Datum _________________

_________________________ na osnovu člana 207. stav 2. ZUP-a RS, donosi (organ koji je donio rješenje)

ZAKLJUČAK

U rješenju broj ___________ od _______ 20___ godine, ispravlja se sljedeća greška: _________________________, tako što treba da glasi _______________________________.

Ova ispravka ima pravno djelovanje od dana od kojeg pravno djelovanje ima navedeno rješenje.

Obrazloženje

Ovaj organ donio je rješenje broj ___________ od ________ 20_____ godi-ne, kojim ______________________________________________________. (ime i prezime stranke i na što se rješenje odnosi)

U rješenju je napravljena navedena greška, pa je grešku, u smislu člana 207. stav 1. ZUP-a RS, trebalo ispraviti, sa pravnim djelovanjem od dana od kojeg proizvodi pravno djelovanje rješenje koje se ispravlja.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:Protiv ovog zaključka može se izjaviti posebna žalba _________________

______________________, (organ kojem se žalba izjavljuje)u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Žalba se predaje organu koji je donio ovaj zaključak, usmeno na zapisnik, ili pismeno, ili putem pošte.

Dostaviti: M.P.Imenovanom _______-_________ Arhivi (potpis službenog lica)

Ogledni primjer Etičkog kodeksa za inspektore uFederaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj

I Uvodne napomene

Etički kodeks za inspektore (u daljem tekstu: Etički kodeks) utvrđuje načela i pravila ponašanja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i odnos prema saradnicima, strankama i drugim fi zičkim i pravnim licima.

Etički kodeks određuje inspektorima osnovne elemente etičkog i profesion-alnog ponašanja u zaštiti javnog i privatnog interesa, utemeljenog na Ustavu i zakonu, a sve u cilju doprinosa i jačanja ugleda inspekcijskih organa, odnosno inspektora kao lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

II Načela Etičkog kodeksa

1. Zakonitost

U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektori postupaju po zakonu i drugim propisima zasnovanim na zakonu, a ukoliko je posebnim propisom ovlašćen da odlučuje po slobodnoj ocjeni, upravni akt mora da bude donesen u granicama ovlašćenja i u skladu sa ciljem u kome je ovlašćenje dato.

Ako je inspektor ovlašćen da rješava po slobodnoj ocjeni, u skladu sa poseb-nim propisom, radi se o ovlašćenju iz materijalnog zakona, navedeno ovlašćenje nema uticaja na postupak donošenja rješenja, te se u pogledu procesnih odredaba u potpunosti primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku, odnosno Za-konu o opštem upravnom postupku.

1. Javni interes

Inspektori su, u cilju služenja javnom interesu, dužni vršiti dužnost kako bi zadobili povjerenje javnosti, te svoje profesionalne obaveze staviti iznad ličnih interesa.

Page 161: Prirucnik Za Inspektore

320

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

321

Zaštita javnog interesa je načelo koje se primjenjuje od pokretanja in-spekcijskog postupka do donošenja upravne mjere, odnosno odlučivanja nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, te se zbog preventivnog djelovanja u vršenju inspekcijskog nadzora ne može povrijediti načelo javnog interesa.

2. Odgovornost

Inspektori su službena lica sa posebnim ovlašćenjima, ali i sa posebnim odgovornostima za obavljanje ovih poslova.

Svojim djelovanjem inspektori pokazuju da su sposobni odgovorno izvršavati preuzete obaveze, i to one koje su propisane zakonom i drugim propisima, kao i one obaveze koje su dobrovoljno prihvatili kroz strukovne regulative.

3. Zaštita prava građana, pravnih i drugih lica

U vršenju inspekcijskog nadzora obaveza inspektora je da građanima, pra-vnim i drugim licima, odnosno strankama, omogući da što lakše, brže i jed-nostavnije ostvaruju svoja prava i zaštite svoje interese, ali vodeći računa da ostvarivanje prava stranaka ne bude na štetu prava drugih lica, niti u suprotnosti sa Zakonom utvrđenim javnim interesom.

4. Samostalnost u rješavanju

Nadležni inspektor samostalan je u vođenju upravnog postupka i donošenju rješenja u okviru zakonskih ovlašćenja. Samostalnost u rješavanju omogućava inspektoru da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti prilikom vršenja in-spekcijskog nadzora i, na osnovu utvrđenih činjenica i okolnosti u svakom konk-retnom slučaju, donosi rješenje kao upravni akt, ukoliko se radi o nalaganju upravnih i drugih mjera.

Samostalnost inspektora u donošenju rješenja može biti ograničena samo zakonom, tako što je inspektor obavezan da postupi po pravnom shvatanju dru-gostepenog organa, odnosno suda, koji je odlučivao protiv konačnog upravnog akta.

5. Učešće subjekta nadzora u postupku

Inspektor je dužan omogućiti subjektu nadzora učešće u svim inspekcijskim radnjama i izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima bitnim za utvrđivanje pot-punog i tačnog činjeničnog stanja, u cilju zaštite njegovih prava i pravnih inter-esa.

Samo izuzetno u slučajevima propisanim zakonom, inspektor može izvršiti inspekcijski nadzor ili pojedine inspekcijske radove, bez učešća subjekta nad-zora.

6. Pružanje stručne pomoći neukoj stranci

Ukoliko u postupku vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nad-zora, odnosno zaposlenici subjekta nadzora, ne poznaju propise na osnovu kojih su dužni postupati po nalogu inspektora, a njihova neukost imati veće štetne posljedice, inspektor je obavezan pružiti ovim licima stručnu pomoć koja je neo-phodna da ne bi nastupila navedena štetna posljedica.

Neupućenost stranke ne može biti na štetu prava koja im pripadaju u postup-ku, te se stručna pomoć inspektora odnosi na sve stranke u postupku inspekci-jskog nadzora.

Kod pružanja stručne pomoći neukoj stranci, inspektor ne može savjetovati zaposlenicima subjekta nadzora kako da postupaju, odnosno preuzimati ulogu pravnog savjetnika, već samo ukazuje na propise i prava stranke, te na posljedice takvih radnji ili propuštanje radnji.

7. Zabrana odavanja poslovne tajne

Inspektor je obavezan da poštuje povjerljivost podataka do kojih je došao u vršenju inspekcijskog nadzora, izuzev podataka koji su oslobođeni poslovne tajne u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno podataka koje je odobrio nadležni organ upravljanja subjekta nadzora.

U povjerljive podatke spadaju svi podaci nejavnog karaktera, koji mogu biti od značaja ili od koristi za konkurente, a što se utvrđuje opštim aktom subjekta nadzora, kojim se propisuje poslovna tajna.

Page 162: Prirucnik Za Inspektore

322

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

323

8. Izricanje disciplinskih i drugih mjera zbog postupanja suprotno Etičkom kodeksu

Inspektori su obavezni da bez odlaganja i u potpunosti postupaju po odred-bama Kodeksa, a njegove izmjene i dopune mogu se vršiti samo u skladu sa pro-pisanim načinom i od strane nadležnog organa. Postupanje suprotno odredbama Kodeksa ima za posljedicu pokretanje disciplinskog postupka, izricanje discip-linske mjere u skladu sa rezultatima postupka i opštim aktom kojim se utvrđuje disciplinska odgovornost i odgovornost inspektora.

9. Upoznavanje sa pravima i obavezama iz Etičkog kodeksa

S odredbama ovog Kodeksa, odnosno pravima i obavezama iz ovog akta, obavezni su da se upoznaju svi inspektori, kao i zaposleni u inspekcijskom or-ganu, kojima su dostupni podaci i dokumentacija iz inspekcijskog nadzora.

10. Izvršavanje službene dužnosti

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, inspektor je dužan povjerene poslove obavljati blagovremeno, efi kasno, kvalitetno i objektivno, i na način koji nalaže visok stepen povjerenja i poštovanja, te pravedno, nepristrasno, i poštujući prava i interese građana.

11. Izvjegavanje sukoba interesa

U cilju izbjegavanja sukoba interesa, inspektor ne smije dovoditi sebe ili članove svoje porodice u obavezne odnose prema nekom licu koje bi moglo imati koristi od posebnih protivusluga ili posebnog tretmana s njegove strane (darovi, donacije, besplatne usluge, provizija, besplatna putovanja i sl.).

Ukoliko inspektor dođe u situaciju koja vodi, ili može izazvati sukob inter-esa, obavezan je o tome obavijestiti neposrednog rukovodioca.

Sukob interesa je pozicija u kojoj se lični interesi sukobljavaju ili miješaju sa drugim interesima, što izaziva sumnju u sposobnost objektivnog, nepristrasnog i efi kasnog obavljanja poslova inspektora, koji su pretežno, ali ne i isključivo, materijalne ili fi nansijske prirode.

12. Zabrana korišćenja nezakonitih narkotika i alkoholnih pića

U obavljanju poslova, inspektor ne smije u službenim prostorijama ili u ugostiteljskim objektima konzumirati alkoholna pića ili biti pod uticajem alko-hola ili nezakonitih narkotika.

13. Poštovanje pravila službi u komunikaciji sa trećim licima

Inspektor se ne može družiti s licima za koja postoje indicije da su povezana sa kriminalnim aktivnostima, ako bi takvo druženje prijetilo ugledu inspektora, izuzev ako je to neophodno za obavljanje službenog posla. Ukoliko je potrebno ostvariti kontakt s ovlašćenim predstavnicima subjekta nadzora i predstavnicima sredstava informisanja, inspektor je obavezan da o tome prethodno obavijesti neposrednog rukovodioca.

Page 163: Prirucnik Za Inspektore

324

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

325

UPITNIK

koji dostavljaju privredne komore u Federaciji BiH privrednim društvima u cilju praćenja stanja i preduzimanja mjera u postupku inspekcijskog nadzora

1. Koja je vaša osnovna djelatnost kojom se bavite?

2. Kako biste klasifi kovali veličinu privrednog društva (molim zaokružite)?

Mala Srednja Velika

3. Koje su sve vrste inspekcija izvršene prije nego što vam je dozvoljeno da započnete sa poslovnim djelatnostima?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a. Koja je vrsta inspekcije najduže trajala?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. Koliko dugo je navedena inspekcija trajala?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Da li se inspektor predstavio prije početka obavljanja inspekcijskog nadzora i predočio svoju službenu iskaznicu?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Gdje je izvršen inspekcijski nadzor (na primjer, službene prostorije), da li je inspektor tražio da mu se stave na raspolaganje potrebna tehnička sredstva i poslovna dokumentacija (navesti koja tehnička sredstva i dokumentaciju je tražio, i da li mu je stavljena na raspolaganje)?

______________________________________________________________________________________________________________________________

6. Koliko je trajao inspekcijski nadzor i da li je obavljen u radno vrijeme?______________________________________________________________________________________________________________________________

7. Molim da u vezi s inspekcijama izvršenim tokom 2004. godine, u tabeli na-vedete koje vrste inspekcija su kod vas obavljene; da li su inspektori koji su obavljali inspekcijski nadzor bili iz federalne, kantonalne ili opštinske inspekcije, ili iz svih navedenih inspekcija; ukupan broj izvršenih inspekcija te vrste koje su izvršene u 2004. godini, i ukupan broj dana i/ili časova koje vam je ova vrsta inspekcije oduzela.

Vrsta inspekcije

Organ/nivo inspekcije koji je obavio inspekcijski nadzor (federalna/kantonalna/ opštinska inspekcija, ili sve tri)

U koliko je navrata ukupno izvršena navedena vrsta inspekcije?

Ukupan broj dana/časova trajanja inspekcije

Da li znate zašto je izvršena inspekcijska kontrola vaše djelatnosti?

Page 164: Prirucnik Za Inspektore

326

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

327

8. Molim da u vezi s inspekcijama izvršenim u prvih šest mjeseci 2005. godine u tabeli navedete koje vrste inspekcija su kod vas obavljene; da li su in-spektori koji su obavljali inspekcijski nadzor bili iz federalne, kantonalne ili opštinske inspekcije, ili iz svih navedenih inspekcija; ukupan broj izvršenih inspekcija te vrste koje su izvršene u prvih šest mjeseci 2005. godine, i uku-pan broj dana i/ili časova koje vam je ova vrsta inspekcije oduzela.

9. Molim da u sljedećoj tabeli identifi kujete inspekcije koje su se dogodile bilo kada u toku 2004. ili u prvih šest mjeseci 2005. godine, a koje su rezultirale plaćanjem ili izricanjem novčanih kazni.

Godina izvršenja inspekcijske kontrole

Vrsta inspekcije Ukupan iznos novca plaćenog na ime novčanih kazni

Iznos novca plaćen na ime mandatne novčane kazne – neofi cijelno, bez potvrde o plaćanju

9. Da li su u postupku nadzora uzimani uzorci za analizu, i na osnovu kojeg akta?

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Koji su rezultati obavljenog ispitivanja proizvoda i kada su dostavljeni od strane inspektora?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Da li je podnesen zahtjev za ponavljanje ispitivanja kvaliteta proizvoda i kako je postupljeno po zahtjevu?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrsta inspekcije

Organ/nivo inspekcije koji je obavio inspekcijski nadzor (federalna/kantonalna/ opštinska inspekcija, ili sve tri)

U koliko je navrata ukupno izvršena navedena vrsta inspekcije?

Ukupan broj dana/časova trajanja inspekcije

Da li znate zašto je izvršena inspekcijska kontrola vaše djelatnosti?

Page 165: Prirucnik Za Inspektore

328

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

329

10. Koje upravne mjere je izrekao nadležni inspektor nakon izvršenog inspekcijskog nadzora?

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Koje je ostale mjere izrekao nadležni inspektor nakon izvršenog inspekcijskog nadzora?

__________________________________________________________________________________________________________________

- Smatrate li da je izrečena upravna mjera adekvatna utvrđenom stanju, odnosno smatrate li da se i sa blažom upravnom mjerom mogla postići svrha radi koje je upravna mjera određena?

__________________________________________________________________________________________________________________

- Da li vam je data mogućnost da ispravite uočene nepravilnosti, da li je inspektor naveo datu mogućnost prije izricanja upravne mjere? DA/NE? Ako je odgovor ne, da li je naveden razlog za takvo nešto?__________________________________________________________________________________________________________________

11. Da li je privrednom društvu omogućeno da učestvuje u svim inspekcijskim radnjama i izjasni se o svim činjenicama i okolnostima za utvrđivanje potpu-nog i pravilnog činjeničnog stanja i zaštitu njegovih prava i pravnih intere-sa?

______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Da li je u vršenju inspekcijskog nadzora inspektor upozorio privredno društvo sa njegovim pravima i obavezama i ukazao mu na pravne posljedice njego-vih radnji ili propuštanje tih radnji?

______________________________________________________________________________________________________________________________

13. Da li ste ikad pobijali izvještaj inspektora, bilo primjedbom na zapisnik ili žalbom na rješenje? DA/NE?

- Zašto? ____________________________________________- Da li ste uspjeli?_____________________________________

14. Da li su inspektori i kad izvršili “timsku inspekciju” u vašim prostorijama? DA/NE?

- Da li mislite da su se neke inspekcije koje su izvršene trebale združiti? DA/NE?

- Ako mislite da jesu, koje su to inspekcije?

__________________________________________________________________________________________________________________

15. Vjerujete li da su u vašem privrednom društvu ciljano češće vrše inspekcije nego što je slučaj s ostalim sličnim djelatnostima u vašoj regiji? DA/NE?

- Ako mislite da to jeste slučaj, molim da navedete koje su vas okolno-sti navele na takvo mišljenje?

__________________________________________________________________________________________________________________

16. Da li inspektori na odgovarajući način kontrolišu komercijalne aktivnosti ne-registrovanih djelatnosti (kao što su “crno tržište” ili “sivo tržište”) u vašem području? DA/NE?

- Ako je odgovor ne, da li ste se ikad žalili inspektorima zbog toga? DA/NE?

- Ako ste se žalili, kako vam je odgovoreno na pritužbu?

__________________________________________________________________________________________________________________

Page 166: Prirucnik Za Inspektore

330

Priručnik za rad inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

i Republici Srpskoj

331

17. Da li je zaposlenicima privrednog društva pružena neophodna stručna pomoć od strane inspektora prilikom vršenja inspekcijskog nadzora?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. U prilikama u kojima je vaša poslovna djelatnost formalno novčano kažnjena, koji je razlog naveden za izricanje novčane kazne?

_______________________________________________________________

19. Kakvu biste promjenu željeli vidjeti u postupku inspekcije?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BILJE[KE___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 167: Prirucnik Za Inspektore