Priručnik Likovna Kultura

 • View
  212

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.

Text of Priručnik Likovna Kultura

 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  1/50

  Miralem Brki

  LIKOVNA KULTURAZA5.RAZRED DEVETOGODINJEG OBRAZOVANJA

  PRIRUNIK ZA NATAVNIKE

  NAM T!"la# $%%&.

 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  2/50

  a'r(a)*

  UVOD

  OKVIRNI NATAVNI PLAN I PROGRAM ZA 5. RAZRED

  Ok+ir,i -r/ram lik+, k!l0!re "a 1. ra"re' Tema02ke 3)eli,e40ema02ke la20i# M0i+i6 0eme# Me0'e ra'a# Na7i,i ra'a# Oli3i ra'a# O3)e,)i+a,)e#

  ZNAAJ LIKOVNOG IZRAZA

  Lik+,a k!l0!ra i ra"+) 7+)eka# ra"+) 20+arala7ki8 2-2,20i# P2i86m0ri7ki ra"+)# I,0elek0!al,6e20e02ki ra"+).

  RAZRADA NATAVNOG PLANA I PROGRAMA U"ra2,e 2-e3i97,20i Li,i)a# B)a# Pl8a# Ma2a# +lme, i -r20r# P+r:i,a#

  POJANJENJA PRIMJERA IZ UD;BENIKA

  OKVIRNA EMA ZA IZRADU GODINJEG PLANA

  2

 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  3/50

  Potovani uitelji i nastavnici,

  Ovaj prirunik za udbenik likovne kulture za 5. razred devetogodinjeg obrazovanja zamiljen je kaopomono sredstvo za va rad i koritenje udbenika. Prirunik daje okvirni nastavni plan i programllikovne kulture za peti razred devetogodinjeg obrazovanja odobren od strane oordinacijskog tijelaza provo!enje i praenje obrazovne re"orme u #$i%, metodike savjete, pojanjenja primjera izudbenika i prijedlog godinjeg makro plana. &zbjegavao sam da ponavljam stvari koje su ve reeneu ranijim razredima i posv etim malo vie panje posmatranju sami' likovni' djela, bez namjere dadjeca ue imena umjetnika i nji'ove biogra"ije, elio sam spomenuti barem reenicu, dvije da djeca ina taj nain s'vate da se zadovoljan, uspjean i priznat moe postati za'valjujui svom radu.(anaine malodrugaije nego su tozvijezdekoje svakodnevno gledamo na televiziji.

  ao to sam naveo uz udbenik za etvrte razrede, moja elja je da pruim udbenik koji e osvjeitiveze uenik ) udbenik, uitelj ) udbenik i uenik*uitelj, ali i uitelj*autor udbenika te vam seza'valjujem za dosadanje sugestije i molim vas da i' aljete na e*mail adresu miki+tesanj.net.

  P.. Ovdje je prilika da barem donekle ispravim greku koja se potkrala u udbeniku gdje nisamnaveo naeg velikog umjetnika a"eta -eca kao autora crtea na naslovnoj stranici udbenika.

  Puno uspje'a u vaem radu,

  iralem $rki

  /

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  4/50

  01O

  Okvirni nastavni plan i program za 5. razred devetogodinjeg obrazovanja predstavlja osnovu zaizradu udbenika i prirunika, ali kako sam elio ponuditi vie mogunosti za koritenje udbenika ikorelaciju sa ostalim predmetima, odluio sam se za ovaj pristup. (aravno, kako se nalazimo napoetku jo jedne re"orme, ni udbenik niti ovaj prirunik nee moi u potpunosti dati sva rjeenja zaprobleme koji se mogu javiti u nastavi. ovoljno je samo spomenuti nepotrebno dugu neizvjesnost osamom izboru predavaa nastave likovne kulture u 5. razredima. 0 konanici je odlueno da nastavu idalje izvode uitelji razredne nastave ili, samo uz odobrenje rukovodstva kole, nastavnici likovnekulture. oliko se ovakva odluka i moe pravdati potrebom da uitelji i uiteljice ne ostanu beznorme asova, razumljivo je negodovanje nastavnika likovne kulture koji ve godinama bivaju rtvesvake re"orme. ao posmatra ovi' procesa u obrazovanju mogu samo izraziti aljenje zbog ukupnogzapostavljanja ovog predmeta u kojem se na jedninstve nain oblikuje kulturno, kreativnoi du'ovno ljudsko bie. Pri tome posebno alim za vjerovatno na dugo vrijeme izgubljenim blokasom likovne kulture kao nezamjenjivim uslovom da se u radnom procesu kreira i preispita ideja i nasistematian nain provede proces izrade likovnog djela. ako u svakoj re"ormi prvo prepoznajemonegativne strane ipak nam samo preostaje da u uionici izvuemo maksimum koristi u datom vremenui prostoru. Pozitivna strana novog pristupa je podjela na tematske cjeline koje se kontinuiranoobra!uju kroz sve razrede, ali lino vidim problem u uzrasnoj neprilago!enosti planova za prva trirazreda tako da nastavnik ne moe kvalitetno procijeniti oekivane rezultate. 0kojem stepenu se moeoslanjati na ranije usvojena znanja, na koji nain najbolje savladati do tada nepoznate pojmove i vritipripremu za razumijevanje sloeniji' pojmova koji e se obra!ivati u kasnijim razredima. ako nikood nas nema ni na nivou oekivani' ciljeva predstavu o tome ta emo traiti od djece u 3. razredunastavnici su preputeni istom instiktu da procijene kako sa djecom obra!ivati probleme likovne"orme i terminologije.

  0itelji i uiteljice koji i u 5. razredupredaju likovnu kulturu moraju biti svjesnida pred sobom imaju sasvim novi zadatak.4o jesu djeca iji uzrast odgovara nji'ovimnekadanjim etverogodinjacima, alil osimto je broj asova smanjen na /5 i pristup

  radu ve sada treba biti usmjeren nasloenije oblike izraavanja, ali i doivljajaumjetnosti. 1e uz prirunik za . razredistakao sam potrebu da uenici koriste isvesku 6 "ormata u koju e koristiti nesamo da zapisuju usvojene pojmove ve i zaizradu skica, piktograma, krokija, lijepljenjereprodukcija umjetniki' djela i primjeradizajna. (astavnik i djeca svake godinemijenjaju udbenik, ali nji'ov udbenik kojisamostalno piu treba biti sveska ijuizvedbu i dizajn nastavnik kontinuirano

  treba ocjenjivati.

  4o nipoto ne znai da sada naglasak treba staviti na usvajanju likovne terminologije i teorije "orme,kreativni rad je osnova nastave likovne kulture, ali nastavnik nakon etiri godine kolovanja moraotvarati nove puteve , ne samo u teoriji ve i s'vatanju i doivljaju umjetniki' djela. 6naliza kaoverbalizacija onoga to se vidi na slici veoma je bitan dio cjelokupnog odgoja. 6ko to i moepredstavljati potekou za dijete, nastavnik mora biti spreman da pokae primjerom da se u likovnimdjelima moe otkriti i ono to je nevidljivo prvom pogledu. oliko god to trailo dodatni trud, uiteljtreba s'vatiti da u ovoj oblasti treba biti spreman na dodatno obrazovanje i nove metodike postupke.

 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  5/50

  Programski sadraji u udbeniku su obra!eni kroz likovne priloge iz bosansko'ercegovakeumjetnosti tako da as zapoinje analizom izdvojenog primjera dok se na susjednoj stranici, pomoudodatni' primjera, objanjavaju likovni pojmovi. Povod za postavljanje samo likovni' priloga iz naedomovine naao sam u elji da ostvarim maksimalno moguu korelaciju sa predmetima rutvo iultura ivljenja.rugi povod za ovaj izbor dijela, za mene kao autora veoma bitan 7i sretan sam tosu i recezenti to uoili, nazivajui udbenik 8najbosansko'ercegovakijim9: bila je elja da naglasimbogatstvo i ljepotu bosansko'ercegovake likovne umjetnosti. ada je danas izraenija elja da segovori o posebnostima i razlikama kultura naroda $osne i %ercegovine, postoji i znaajan broj djelavelike kulturne vrijednosti koja se mogu prouavati samo kao nae zajedniko naslije!e 7nprpret'istorijska ili antika umjetnost:. ao to su i nai narodi na ovom prostoru dodira razliiti'civilizacija uticali jedni na druge razvijajui speci"ine umjetnike "orme. 0enici trebaju s'vatiti daje patriotizam pozitivna vrijednost koja se ne dokazuje sva!om sa drugima ve kroz razvijanjepozitivni' radni' navika i ouvanje kulturni' i prirodni' ljepota nae domovine. &stovremeno, morampriznati, da su pojedini recezenti imali zamjerke na skuenost i iskljuivost ovog pristupa u koji nisuuvrtena reprezentativna djela svjetske umjetnosti. ada sam istakao dovoljno razloga za svoj izbormoram priznati da se mogu javiti sline dvojbe. 0itelji na asovima mogu podsjetiti uenike dagovorei o naoj umjetnosti obra!ujemo djeli svjetske 'istorije umjetnosti. 4ako!er, ukoliko imavremena, kada govori o djelima iz odre!enog razdoblja bilo bi dobro da predstavi barem jedanprimjerak iz tog vremena izvan nae zemlje.;elja mi je da ovim tekstovima doprinesem motivacijinastavnika i uenika bez ije saradnje i nadopunjavanja nema naina da nastava likovne kulturerezultira planiranim ciljevima i zadacima.

  5

 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  6/50

  OOO 4&>[email protected] -6 P? & P?O$

 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  7/50

  D

 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  8/50

  E

 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  9/50

  F

 • 5/20/2018 Prirunik Likovna Kultura

  10/50

  OEKIVANI REZULTATI

  a uenicima se radi na daljem usvoju i proirivanju znaja o upotrebi materijala i sredstvakojise koriste u oblasti taka i linijaG* da znaju razlikovati vrijednosti linija, po intenzitetu HjainiH, po prostirnoj orijentaciji,* da mogu prepoznati ritam i upotrebljavati ga u svom likovnom izrazu,

  * da mrlju i taku koriste kao likovni elemenat u predstavljanju razliiti' tekstura iosmiljavanju kompozicije, organizacije kompozicijeG statina i dinamina, vodoravnaH'orizontalnaH, okomita HuspravnaH, kruna, piramidalna, slobodna* da znaju da je povrina omota nekog oblika Hobjekta, predmetaH u prostoru* da tlocrt predstavlja crte osnove nekog objekta Hneke gra!evineH* da usvoji termine, elementi gra!enja, ar'itektura, konstrukcija, zid, stub, stup, krov* da dalje usavravaju te'niku koritenjaI olovke, tua i drvceta, tua i kista, da savladajute'niku laviranog tua,za oblast slikarstvaG* da dopunjuju i proiruju znanja o slikarskim te'nikamaI akvarelu, gvau, temperi, kolau,pastelu, "lomasterima u boji, mozaiku

  * da mijeaju boje i da upotrebljavaju razliite intenzitete boja Hda jedna boja moe bitisvjetlija i tamnijaH da se mijeanjem mogu dobiti tonovi drugi' boja* da proiruju znanje o komplementarnom kontrastu Hboje koje se slau, a nalaze se usuprotnostiH,* usvojit e da nain na koji je nanesena boja predstavlja slikarski rukopis HteksturuH, lazurno ipastuozno, rukopis autoraza oblast plo'aHgra"ikaG* da usvoje pojam klie, ablon HmatricaH, gra"iki otisak, gra"iar, tampanje* da savladaju princip izrade jednostavnog ablona za visoki tisak, linorez, papir gra"ika* da znaju osmiljeno u organizaciji kompozicije primjenjivati sli