Příručka k produktu Handycam - Sony CZ ?· HDR-SR5E/SR7E/SR8E Použití videokamery 10 Začínáme…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 3-210-376-61(1)

  Digitln videokamera s pevnm diskem

  Pruka k produktu Handycam

  HDR-SR5E/SR7E/SR8E

  2007 Sony Corporation

  Pouit videokamery 10

  Zanme 16

  Nahrvn/pehrvn 24

  pravy 48

  Vyuit nahrvachomdia 60

  Nastaven videokamery 64

  Odstraovn problm 88

  Doplujc informace 101

  Strun pehled 113

 • 2

  Pette si ped zahjenm prce s videokamerouNe zanete pstroj pouvat, prostudujte si tuto pruku a pot ji uschovejte pro ppadn dal pouit.

  V dokumentu Pruka k produktu Handycam (tato pruka)Je vysvtlena obsluha a pe o videokameru. Viz t Nvod k pouit (samostatn pruka).

  Zpracovn obraz nahranch z kamery do potaeViz pruka Picture Motion Browser Guide obsaen na piloenm disku CD-ROM.

  Typy karet Memory Stick, kter mete ve videokamee poutMete pouvat karty Memory Stick Duo oznaen symbolem

  nebo (str. 104).

  Memory Stick Duo (Tuto velikost lze ve videokamee pout.)

  Memory Stick (Tuto kartu nemete ve videokamee pout.)

  Nelze pouvat jin typy pamovch karet ne Memory Stick Duo.

  Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo lze pout pouze v zazen kompatibilnm s kartami Memory Stick PRO.

  Na kartu Memory Stick Duo nebo na adaptr Memory Stick Duo nelepte ttky ani nic podobnho.

  Pouit karty Memory Stick Duo se zazenm kompatibilnm s kartami Memory StickKartu Memory Stick Duo muste vloit do adaptru Memory Stick Duo.

  Adaptr Memory Stick Duo

  Pouit kamery Nedrte videokameru za tyto sti.

  Videokamera nen odoln proti prachu a stkajc vod a nen ani vodotsn. Viz Manipulace s videokamerou (str. 108).

  Poznmky tkajc se pouit

  Hledek (HDR-SR7E/SR8E)

  Obrazovka LCD

  Modul akumultoru

 • 3

  Chcete-li zabrnit pokozen pevnho disku i ztrt nahranch zznam, neprovdjte tyto innosti, pokud svt nkter z indiktor (Pohybliv obraz)/ (Statick obraz) (str. 21) nebo indiktor ACCESS (str. 28):

  odpojen modulu akumultoru nebo napjecho adaptru od videokamery,

  vystaven videokamery nrazm nebo vibracm.

  Pi pipojen kamery k jinmu zazen kabelem HDMI, komponentnm video kabelem, kabelem USB apod. se ujistte, e jste zastrili konektor sprvn. Zasunete-li konektor nsilm, kontakty se mohou pokodit, co me zpsobit chybnou funkci videokamery.

  Je-li kamera pipojena ke kolbce Handycam Station, pipojte propojovac kabel A/V nebo komponentn video kabel ke kolbce Handycam Station.

  Odpojte napjec adaptr z kolbky Handycam Station tak, e budete souasn dret Handycam Station i konektor napjecho kabelu.

  Vkldte-li videokameru do kolbky Handycam Station nebo ji z n vyjmte, mus bt pepna POWER v poloze OFF (CHG).

  Poloky nabdky, hledek (HDR-SR7E/SR8E), panel LCD a objektiv Poloka zobrazen v ed barv nen

  za stvajcch podmnek pro nahrvn i pehrvn k dispozici.

  Hledek (HDR-SR7E/SR8E) a obrazovka LCD jsou vyrobeny pomoc vysoce pesn technologie, dky n lze efektivn vyuvat pes 99,99 % obrazovch bod. Pesto se me stt, e v hledku (HDR-SR7E/SR8E) a na obrazovce LCD budou viditeln drobn tmav nebo svtl body (bl, erven, modr nebo

  zelen). Vskyt tchto bod nijak neovlivn vsledky nahrvn.

  Pokud budou po del dobu obrazovka LCD, hledek (HDR-SR7E/SR8E) nebo objektiv vystaveny pmmu slunenmu zen, mohou se pokodit.

  Nemite pmo na slunce. Mohlo by dojt k pokozen videokamery. Pokud chcete nahrvat slunce, uite tak za men intenzity svtla, napklad za soumraku.

  Zmna nastaven jazyka Provozn postupy jsou uvedeny na

  displeji v jednotlivch jazycch. V ppad poteby mete zobrazen jazyk ped pouitm videokamery zmnit (str. 22).

  Poznmky k nahrvn Ped zahjenm nahrvn otestujte

  funkci nahrvn a ovte, zda je obraz a zvuk nahrvn bez problm.

  Zruka se nevztahuje na obsah zznamu, a to ani v ppad, kdy nahrvn nebo pehrvn neprobhlo nsledkem selhn videokamery, zznamovho mdia apod.

  Barevn televizn systmy v jednotlivch zemch/oblastech se li. Chcete-li pehrvat zznam na barevnm televizoru, potebujete televizor se systmem PAL.

  ern bodBl, erven, modr nebo zelen bod

 • 4

  Televizn programy, filmy, videonahrvky a jin materily mohou podlhat autorskm prvm. Neautorizovan koprovn takovch materil me znamenat poruovn autorskch prv.

  Tato pruka Znzornn obraz v hledku (HDR-

  SR7E/SR8E) a na obrazovce LCD, zobrazen v tto pruce, slou k ilustraci, jsou zachycena digitlnm fotoapartem, a mohou se od skutenho stavu liit.

  Ilustrace v tto pruce pochzej z modelu HDR-SR7E. Nzev modelu je uveden na spodn stran kamery.

  Vzhled a technick parametry nahrvacho mdia a psluenstv mohou bt zmnny bez pedchozho upozornn.

  Objektiv znaky Carl ZeissVideokamera je vybavena vysoce kvalitnm objektivem znaky Carl Zeiss, kter byl vyvinut ve spoluprci nmeck spolenosti Carl Zeiss a spolenosti Sony Corporation. Vyuv mic systm MTF pro videokamery a poskytuje kvalitu pznanou pro objektivy spolenosti Carl Zeiss. Objektiv kamery je potaen antireflexn vrstvou T z dvodu potlaen nedoucch odlesk a zajitn vrn reprodukce barev.MTF = Modulation Transfer Function. seln hodnota oznauje mnostv svtla pichzejcho ze snmanho objektu do objektivu.

 • 5

  Poznmky k pouit produktu Videokamera Handycam s pevnm diskemUlote vechna nahran obrazov data Abyste uchrnili obrazov data ped ztrtou,

  ulote vechny nahran obrazy na extern mdia. Doporuuje se ukldat obrazov data na disk, nap. typu DVD-R pomoc potae (str. 47). Obrazov data mete tak uloit pomoc videorekordru nebo rekordru DVD/HDD (str. 56).

  Doporuuje se ukldat obrazov data prbn, po dokonen nahrvn.

  Nevystavujte videokameru nrazm ani vibracm Pevn disk videokamery nemus bt

  rozpoznn, nahrvn nebo pehrvn nemus bt mon.

  Pedevm bhem nahrvn/pehrvn zabrate nrazm. Po nahrvn zabrate vibracm nebo nrazm videokamery, pokud svt indiktor ACCESS.

  Pouvte-li ramenn ps (nen soust dodvky), vyhnte se nrazu kamery na okoln pedmty.

  Snma zrychlen Z dvodu ochrany internho pevnho disku

  ped nrazem po uputn je videokamera vybavena snmaem zrychlen (str. 79). V ppad pdu kamery nebo v podmnkch stavu bezte me dojt pi aktivaci tto funkce k rozpadn obrazu do tverek. Zaznamen-li snma zrychlen pd opakovan, nahrvn/pehrvn me bt zastaveno.

  Modul akumultoru/Napjec adaptr Pokud svt indiktor ACCESS,

  neprovdjte nsledujc innosti. Me dojt k pokozen. Vyjmut modulu akumultoru Odpojen napjecho adaptru (bhem

  nabjen modulu akumultoru pomoc napjecho adaptru)

  Vyjmut modulu akumultoru nebo odpojen napjecho adaptru provdjte vdy po vypnut pepnaem POWER.

  Poznmka k provoznm teplotm Pokud teplota videokamery stoupne nebo

  poklesne k extrmn vysokm nebo nzkm hodnotm, nemus bt mon nahrvat nebo pehrvat na videokamee z dvodu ochrann funkce videokamery, kter se v takovch situacch aktivuje. V takovm ppad se v hledku (HDR-SR7E/SR8E) nebo na obrazovce LCD objev zprva (str. 97).

  Bhem pipojen videokamery k potai Nepokouejte se naformtovat pevn disk

  videokamery pomoc potae. Udlte-li to, videokamera nemus pracovat sprvn.

  Poznmka k pouit videokamery ve velkch nadmoskch vkch Nezapnejte videokameru v mst s nzkm

  tlakem, odpovdajcm vce nad 3 000 metr. Me dojt k pokozen jednotky pevnho disku ve videokamee.

  Poznmky k likvidaci/pedvn Pestoe provedete operaci

  [ FORMTOVAT] (str. 60) nebo naformtovn pevnho disku ve videokamee, nemus dojt k neobnovitelnmu vymazn dat z pevnho disku. Pi dalm prodeji videokamery se doporuuje provst operaci [ VYPRZDNIT] (str. 63), kter zamez obnoven smazanch dat. Krom ve zmnnho se pi likvidaci videokamery doporuuje zniit tlo videokamery.

 • 6

  Nelze-li nahrvat/pehrvat obrazy, provete operaci [ FORMTOVAT] Opakujete-li asto nahrvn/mazn

  obraz, dojde na pevnm disku k fragmentaci dat. Obrazy nelze ukldat ani nahrvat. V takovm ppad ulote nejdve obrazy na njak extern mdium a provete operaci [ FORMTOVAT] (str. 60).Fragmentace 1 Slovnk (str. 122)

 • 7

  Obsah

  Pette si ped zahjenm prce s videokamerou ............................2

  Poznmky k pouit produktu Videokamera Handycam s pevnm diskem ..........................................5

  Ukzkov pklady a een ............9

  Postup innost .............................10

  HOME a OPTION - Vyuit dvou typ nabdek .........13

  Krok 1: Kontrola obsahu balen .....................................................16

  Krok 2: Dobit modulu akumultoru .....................................................17

  Krok 3: Zapnut videokamery a nastaven data a asu ..............21

  Zmna nastaven jazyka ................. 22

  Krok 4: prava nastaven ped nahrvnm .................................22

  Jednoduch nahrvn a pehrvn (Reim Easy Handycam) .............24

  Nahrvn .....................................28Pouit funkce zoom ...................... 30Nahrvn zvuku s lepm prostorovm

  podnm (nahrvn 5.1 kanlovho zvuku) ........................................ 30

  Pouit blesku ................................ 31Nahrvn statickch obraz ve vysok

  kvalit bhem nahrvn pohyblivho obrazu (Dual Rec) ....................... 31

  Nahrvn statickch obraz na kartu Memory Stick Duo .................... 32

  Nahrvn na tmavch mstech (NightShot) ................................. 33

  prava expozice pro objekty v protisvtle ................................ 33

  Nahrvn v zrcadlovm reimu ...... 33Nahrvn rychl akce zpomalenm

  nahrvnm (PLYN.POM.NAH) ..... 34Run ovldn nastaven obrazu

  pepnaem CAM CTRL (HDR-SR7E/SR8E) ........................................ 35

  Pehrvn .....................................36Pehrvn z indexu tv ([ INDEX])

  ................................................... 39Pouit funkce zoom pi pehrvn

  ................................................... 39Vyhledvn poadovanch obraz

  podle data (Datov index) ............ 40Pehrvn srie statickch obraz

  (Prezen