25
ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА - ка сигурном и подстицајном окружеу !а децу

Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 1/25

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА- ка сигурном и подстицајном окружеу !а децу

Page 2: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 2/25

Page 3: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 3/25

Осно"ниОсно"ни подациподаци

#рограм Школа без насиља по$ео је са с"ојом

реа%и!ацијом &ко%ске '(()*(+, године,

Спро"оди га НИ.Е/ у саради са

0инистарст"ом прос"ете и науке1

0инистарст"ом !дра"2а1 0инистарст"ом радаи соција%не по%итике1 Са"етом !а пра"а детета

3%аде 4епу5%ике Ср5ије1 За"одом !а

унапре6и"ае о5ра!о"аа и "аспитаа1 а од

'((7*(8, године партнерст"у се прик2у$ују и0инистарст"о унутра&и9 пос%о"а као и

0инистарст"о ом%адине и спорта,

Page 4: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 4/25

Шко%а 5е! наси2а уШко%а 5е! наси2а у

5роје"има5роје"има

':; осно"ни9 &ко%а и 8 среди9 &ко%а<

Око ':( ((( у$еникаОко :) ((( одрас%и9

=) места у Ср5ији

* 9 средњих школа је у пилот програму и налазе се на

територији Војводине (Нови Сад, Бачки етрова!, Су"оти!а и

Бечеј#

Page 5: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 5/25

Шта је !апра"о наси2е>Шта је !апра"о наси2е>$ % оквиру програма наси&е је де'инисано као

сваки о"лик понашања које има за !и& намернонаношење психичког или 'изичког "ола другоме

$ ) деча!и и девојчи!е су подједнако склони

насилном понашању азлике постоје у врстинаси&а + док деча!и више испо&авају 'изичко

насилништво, девојчи!е више користе друге

врсте наси&а, као што су пониавање, ширење

гласина, иск&учивање из групе

$ )ако сви знају да се наси&е ме-у де!ом

дога-а, овај про"лем остао је дуго занемарен

Page 6: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 6/25

.и2 програма.и2 програма

Смањење наси&а над и ме-у

де!ом у школи и стварање"ез"едне и подсти!ајне средине

за учење, рад и развој

Page 7: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 7/25

/и%о!о?ија програма/и%о!о?ија програма$  Сигурна средина + КЛИ0А #О@4ШКЕ ЗА @Е.

$ ./ела школа0 + С3ЕОБA3АBНИ #4ИСB#

$  #А4BИ.И#А.ИCА и вршњачки активизам

$  DС3ЕB ОEИ0А @ЕBЕBАF 1 поштовање и

промо!ија дечијих права$ КОНСB4КBИ3НО "с, @ЕСB4КBИ3НО (правила за

све, позитивна дис!иплина, управ&ање заједни!ом#

$ СА3ЕЗНИШB3О (про!едуре, одговорности,

институ!ионални механизми#

Page 8: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 8/25

К2у$ни концептиК2у$ни концепти 

$ 2олеран!ија на наси&е 3 4

$ Наси&е настаје у неравнотеи мо5и

$ 6 наси&у не тре"а 5утатиричање смањује његову мо5

$ Наси&е постоји свуда и увек

 $ Супротстав&ање наси&у је стални про!ес

Page 9: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 9/25

Структура програмаСтруктура програма

7инистарство просвете и

науке, %Н)/8, 7инистарство

здрав&а, 7инистарство рада и

со!ијалне политике,

7инистарство унутрашњих

послова,7инистарство

омладине и спорта, Савет за

права детета Владе епу"ликеСр"ије, :авод за

унапре-ивање о"разовања и

васпитања

Надзорно;управни од"ор

Стручни тим

редставни!и чланова управног

од"ора, иза"рани стручња!и

ук&учују5и представнике

институ!ија и НВ6 сектора, млади,медији

Page 10: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 10/25

Структура програма на ни"оуСтруктура програма на ни"оу&ко%е&ко%е

2им тренера;ментора <колски тим 

Вршњачки тим 

Шко%а

$ =едан ментор по школи$ 7ентор није члан школског

колектива, ве5 је спо&ни

сарадник о"учен за примену

програма$7ентори су своју стручност у

овој о"ласти развили крозконтинуиране о"уке у оквиру

програма$6"ез"е-ује о"уку, во-ење,

подршку, пра5ење пројекта у

сарадњи са школским тимом

<2> директор, стручни

сарадни!и, заинтересованинаставни!и, представни!и

ученика, родите&а и локалне

заједни!е

Page 11: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 11/25

Шко%ски тимШко%ски тим

$%прав&а пројектом 1 осигурава и оснаује активно

учеш5е ученика, осо"&а, родите&а, локалне заједни!е у

програму кроз проток ин'орма!ија, пруање подршке и

мотива!ије у реализа!ији свих програмских активности

$ рикуп&а документа!ију, прати реализа!ију и извештава

$ ромовише резултате о"ра5ањем медијима, препознаје

и ствара партнерства у локалној заједни!и за успешније

достизање !и&ева

$ ?о"ра организа!ија, подела задуења, пуна

парти!ипа!ија и тесна повезаност са осталим учесни!има

Page 12: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 12/25

3р&а$ки тим3р&а$ки тим G G тим у$еника едукаторатим у$еника едукатора

$ 7отива!ија и мо"илиза!ија младих у превен!ији и

одговору на наси&е

$ % партнерству са одраслима спроводе о"уке са

учени!има

$ Спроводе део парти!ипативног истраивања током

године 1 консултативне радиони!е

$  @лавни актери превентивног деловања у школи

(мо"илишу тематске групе # али и помагачи

$ Води их посе"но о"учена осо"а + сарадник Вршњачког

тима

Page 13: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 13/25

/а!е имп%ементације/а!е имп%ементације

#репо!на"ае про5%ема

Hистражи"аеI

Сен!и5и%и!ација

Hре!у%тати и о5укеI

споста"2ае

 мреже - са"е!ни&т"а

< к о л с к и  т и м 

% н у т р а ш њ а  з а ш т и т н а  м р е  , а  одите&и

9 о  р  у м  т е а т а  р 

Спо&ашња 

заш ти тна мре ,а

Вршњачки тим

Page 14: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 14/25

= корака ка Шко%и 5е!= корака ка Шко%и 5е!наси2анаси2а

A6BA C> В)<) Н)В6 :НBDB ) 6СВ8<E8Н6С2)

A6BA F> ?8)Н)СBН) 8G878Н2) :B<2)2Н8 78H8

A6BA I> 68B2)ВНB %Н%2B<DB :B<2)2НB 78HB

A6BA J> 68B2)ВНB С6KB<DB :B<2)2НB 78HB

A6BA L> B2)/)B/)=B %M8Н)AB, 6?)28KB )

НBС2BВН)AB % 8В8Н/)=) ) )Н28В8Н/)=)

НB НBС)K8

 

A6BA N> 8)ABСНB :B<2)2B, 8В8Н/)=8 ))Н28В8Н/)=8

A6BA O> <A6GB + С)@%НB ) 6?С2)/B=НB С8?)НB

Aроз про!ес од O корака школу води ментор који о"ез"е-ујесаветовање, о"уку и стручну подршку

Page 15: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 15/25

Page 16: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 16/25

Page 17: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 17/25

О5а"е!е и одго"орностиО5а"е!е и одго"орности

НИ.Е/ и партнери о"ез"е-ују>

$уково-ење програмом

$Стручни тим

$ад ментора са школом

$%питнике, промотивне и едукативнематеријале

$одршку у комуника!ији са јавнош5у

Page 18: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 18/25

О5а"е!е и одго"орностиО5а"е!е и одго"орности

Шко%а о"ез"е-ује>

$Спрово-ење основних о"авеза прописанихрелевантним законима и и подзаконским акатима

$ Bктиван однос <колског тима и других учесника упрограму

$%слове за несметану реализа!ију активностипрограма

$ростор и освеење за време изво-ења о"уке

$отокопирање радног материјала

Page 19: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 19/25

И!г%ед једног де%аИ!г%ед једног де%а

материја%а којиматерија%а који

о5е!5е6ује НИ.Е/о5е!5е6ује НИ.Е/Hпостери15укмаркери иHпостери15укмаркери и

#риру$ник !а родите2еI#риру$ник !а родите2еI

Page 20: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 20/25

Кампања “Фаци си”

Промоција позитивних вредностимеђу децом

Page 21: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 21/25

“Фер плеј”концепт

и Спорт заразвој

Page 22: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 22/25

Page 23: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 23/25

Page 24: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 24/25

$ 7отива!ија и ангаман свих у

школи, посе"но директора

$ ?о"ра подела одговорности

$ )нтегра!ија компонентипрограма у свакодневни ивот

школе

/актори успе9а програма у &ко%и/актори успе9а програма у &ко%и

Page 25: Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

7/23/2019 Prezentacija Programa Skola Bez Nasilja Novembar 2011

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-programa-skola-bez-nasilja-novembar-2011 25/25

$Након серти'ика!ије о успешно имплементираном

програму, школа се ук&учује у мреу школа + <кола "езнаси&а, како "и наставила да развија моделе

интервен!ије и превен!ије унк!ију ментора преузима

мреа школа које су серти'иковане, где се школе

ме-усо"но саветују и помау 

А &та пос%еА &та пос%е>>