of 12 /12
Prevela Olivera Marković

Prevela Olivera Marković - Laguna

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prevela Olivera Marković - Laguna

Page 1: Prevela Olivera Marković - Laguna

PrevelaOlivera Marković

Page 2: Prevela Olivera Marković - Laguna

4 5

copyright © Scott ma ri a ni 2008translation copyright © 2010 za srpsko izdanje, LaGUNa

Naslov originala

Su san vre e landthe mozart conspiracy

Za Me ri, La nu i Ri čar da

Page 3: Prevela Olivera Marković - Laguna

6 7

„Znam da mo ram umre ti.Ne ko mi je dao akvu to fa nu i iz ra ču nao ta čan tre nu tak mo je smr ti – stoga su po ru či li od me ne re kvi jem.ovaj re kvi jem pi šem za se be.“

vol fgang ama de us mo cart, 1791.

Page 4: Prevela Olivera Marković - Laguna

8 9

Austri ja9. ja nu ar

Bez da ha od za pre pa šće nja i stra ha, oli ver Le ve lin je po sr ću ći uz mi cao od pri zo ra ko me je upra vo pri su stvo vao. Za stao je da se oslo ni o ogo lje ni ka me ni zid. Spo pa lo ga je ga đe nje. Usta su mu se osu ši la.

Kad se is krao da is tra žu je ku ću, ni je imao ide ju šta bi mo gao pro na ći. No ono što je vi deo – ono što je uči nje no tom čo ve ku u toj čud noj za svo đe noj pro sto ri ji – bi lo je stra šni je od sve ga što je mo gao za mi sli ti.

on na sta vi da tr či: na vi še, uz za vo jit niz ka me nih ste pe ni ka, pa pre ko mo sta i na zad do glav nog de la ku će, po dig nu te i opre­mlje ne u kla si ci stič kom sti lu. Čuo je smeh i ća ska nje go sti ju sa za ba ve. Gu dač ki kvar tet u ple snoj dvo ra ni upra vo je za svi rao Štra u sov val cer.

Nje gov te le fon so ni erik son ostao je uklju čen, u re ži mu sni­ma nja. Is klju čio ga je i ću šnuo u džep smo kin ga, pa ba cio le ti mi­čan po gled na sta rin ski ruč ni sat na na vi ja nje. Bi lo je sko ro po la de set – tre ba lo bi da na sta vi svo ju so lo tač ku za pet na est mi nu ta. oli ver za te že smo king pa udah nu du bo ko. Spu štao se niz ši ro ko

Prvo poglavlje

Page 5: Prevela Olivera Marković - Laguna

Skot marijani10 Zavera Mocart 11

Za pu tio se pre ma iz la zu. Do nje ga je do pi rao hla dan, svež va zduh i on ga sna žno udah nu. Če lo mu oro si le pljiv znoj.

Ima nje dvor ca bi lo je du bo ko pod sne gom. mu nja za pa ra noć no ne bo i na tren je fa sa da ku će iz osam na e stog ve ka bi la osve tlje na kao usred da na. Nje gov kla sič ni tr kač ki auto, ze le ni mG mi džit, bio je par ki ran iz me đu bli sta vih ben tli ja i lam bor­gi ni ja, i on se za pu ti pra vo ka nje mu. Iza se be je čuo: „Halt!“*

oli ver se oglu ši o stra ža rev po vik i uđe u auto. mo tor sme sta upa li, on sti snu pe da lu za gas i toč ko vi mG­a za ko tr lja še se po za le đe noj kal dr mi. Kre nuo je du gač kom pri la znom sta zom ka glav noj ka pi ji. Po red vra tar ske ku ći ce sta jao je još je dan stra žar i raz go va rao ra dio­ve zom.

Kri la vi so ke po zla će ne ka pi je od ko va nog gvo žđa kli zi la su jed no dru gom u su sret.

oli ver se mG­om za pu tio pra vo pre ma sve užem pro la zu i pro bio ka pi ju. od si li ne udar ca po le teo je na pred, kri la auto mo­bi la su se ulu bi la, ali je us peo da pro đe i sad je hi tao da lje. Stra­žar vik nu za njim da se za u sta vi. on da de gas niz za le đe ni put.

Ni je pro šao ni mi nut kad je u re tro vi zo ru spa zio fa ro ve auto­mo bi la ko ji su ga za sle plji va li i sve mu se vi še pri bli ža va li. od sne ga ote ža li če ti na ri br zo su pro mi ca li pod žu tom sve tlo šću nje go vih fa ro va.

Na jed nom je pred so bom ugle dao par če za le đe nog sne ga, no bi lo je pre ka sno da išta uči ni. ose tio je ka ko auto mo bil pro kli za va na le du, ali je, čvr sto ste žu ći vo lan, ne ka ko us peo da po vra ti kon tro lu nad vo zi lom. vi deo je ka ko su ko la iza nje ga na le te la na sta kla stu po vr ši nu i, okre ću ći se, uda ri la u dr ve će po kraj pu ta.

Dva de set mi nu ta ka sni je bio je opet u go stin skoj ku ći ci. Ulu­blje ni mG par ki rao je po za di, van vi do kru ga, i otr čao do svo je so be. olu ja je ja ča la pa je sit no pro ve ja va nje sne ga ustu pi lo

* Nem.: Sta ni! (Prim. prev.)

dvo stru ko ste pe ni šte da se pri dru ži za ba vi, isto vre me no na sto­je ći da pri kri je pa ni ku. Kan de la bri su sve tlu ca li. Ko no ba ri su op slu ži va li go ste no se ći sre br ne po slu žav ni ke kr ca te ča ša ma sa šam panj cem. Stu piv ši u pod nož je ste pe ni šta, on zgra bi ča šu s po slu žav ni ka i iskapi je. U bli zi ni vi so kog mer mer nog ka mi na s dru ge stra ne pro sto ri je bli stao je Beh štaj nov kon cert ni kla vir na ko me je svi rao pre sa mo ne ko li ko mi nu ta. Sa da mu se či ni lo kao da su otad pro šli či ta vi sa ti.

ose tio je ne či ju ru ku na ra me nu. on se ukru ti pa se okre nu. Ugle dao je po sta ri jeg go spo di na s na o ča ri ma ži ča nog okvi ra i ured no pod ši ša ne bra de ka ko mu se osme hu je.

„Že leo bih da vam če sti tam na sjaj noj iz ved bi, her me je re“, obra ti mu se mu ška rac na ne mač kom. „va še iz vo đe nje De bi si­ja bi lo je ve li čan stve no. Je dva če kam da ču jem dru gi deo va šeg pro gra ma za ve če ras.“

„D-Dan ke schön“,* pro mu ca oli ver. Us pla hi re no se osvr tao oko se be. Je su li ga pri me ti li? mo ra po be ći odav de.

„ve o ma ste ble di, her me je re“, pro du ži sta rac, mr šte ći se ka nje mu. „Da li se ose ća te lo še? Že li te li da vam do ne sem ča šu vo de?“

oli ver je pre bi rao po mo zgu u po tra zi za re či ma. „Krank“, pro mr mlja on. „mu ka mi je.“ on se od ma če od star ca i za te tu ra se kroz sve ti nu. Utom je na le teo na le po ti cu u ha lji ni sa šljo ki­ca ma i pro lio pi će po njoj. Lju di su pi lji li u nje ga. on iz br blja iz vi nje nje pa pro du ži da lje.

Bio je sve stan da pri vla či pa žnju. Pre ko ra me na opa zi stra ža­re s ra dio­ve zom. Si la zi li su niz ste pe ni ce i me ša li se s go mi lom, upi ru ći pr stom u nje go vom prav cu. Si gur no su pri me ti li da je ne ko pro bio stra žar ski kor don. Šta li još zna ju?

te le fon mu se na la zio u dže pu. Uko li ko ga pro na đu kod nje ga, to će ga raz ot kri ti i oni će ga ubi ti.

* Nem.: Hva la le po. (Prim. prev.)

Page 6: Prevela Olivera Marković - Laguna

Skot marijani12 Zavera Mocart 13

umet kom. on klim nu gla vom sa mom se bi. to je bi lo je di no re še nje. Iz va dio je je dan di sk iz ku ti je i na nje go vo me sto sta vio cD ko ji je upra vo is ko pi rao. Do hva tio je flo ma ster i na br zi nu na žvr ljao ne ko li ko re či na sjaj noj po vr ši ni di ska pa on da vra tio mu zič ki disk pre ko nje ga i za tvo rio ku ti ju. mo lio se u se bi da ona ozbilj no shva ti nje go vo upo zo re nje ako vi di disk pre ne go što on stig ne.

Znao je da se jed no po štan sko san du če na la zi ne da le ko od go stin ske ku ći ce, po red tr ga na dnu Uli ce Fi šer, pa je str čao niz ste pe ni ce i iz le teo na uli cu. I da lje ni je bi lo stru je, te su ku će osta le za mra če ne. Ki ša ko ja je ma lo čas ši ba la pre tvo ri la se u su sne ži cu, pa mu se smo king pot pu no skva sio dok je tr čao blju­zga vim ploč ni ci ma. Go mi le pr lja vog sne ga le ža le su uz usnu le zgra de. Uli ce su bi le pu ste.

oli ver gur nu pa ket u po štan sko san du če, pr sti ju drh ta vih od hlad no će i stra ha, i okre nu se ka go stin skoj ku ći ci. a sad da se spa ku je i iz gu bi oda tle – sme sta.

Pe de se tak me ta ra na do mak go stin ske ku ći ce oba vi je ne mra­kom iz bi še iza ugla fa ro vi i pre pla vi še ga ja kom sve tlo šću. ve li ki auto mo bil mu se na glo pri mi cao. oli ver se okre nuo da po tr či u su prot nom sme ru kad se okli znuo i oče šao ko le no o ploč nik. mer ce des se za u sta vio po red nje ga. U nje mu su se de la če tvo ri ca mu ška ra ca. Zad nja vra ta su se otvo ri la, dvo ji ca su is ko ra či la i zgra bi la ga is pod pa zu ha. Li ca su im ima la zlo ko ban iz raz. Str­pa li su ga na zad nje se di šte kao da je za ve žljaj, a on da je auto­mo bil ubr zao kroz ti ho na se lje.

Ni ko ni je pro go va rao. oli ver je se deo, pi lje ći u svo ja sto pa la u ta mi. mer ce des se za u sta vio i mu škar ci ga gru bo iz vu ko še iz auto mo bi la.

Na la zi li su se na ivi ci je ze ra. Su sne ži ca je pre sta la da pa da, a na za le đe noj po vr ši ni je ze ra pre si ja va la se ble da me se či na. U se lu je po no vo do šla stru ja pa su sve tla treperila u da lji ni.

me sto pro lo mu obla ka. Lam pa na sto lu za tre pe ri la je kad je uklju čio lap top.

Či ni lo se ka ko je po treb na či ta va več nost da se sistem po dig­ne. Ni je znao ko li ko vre me na ima. „Haj de, haj de“, po žu ri vao ga je.

Na kon što se pri ja vio na svoj na log za elek tron sku po štu, užur ba no je pre la zio pre ko pri mlje nih po ru ka dok ni je sti gao do one na slo vlje ne Mo car to vo pi smo. Bi lo je to pi smo od pro fe so­ra. on pri ti snu dug me za pi sa nje od go vo ra, pa po če ner vo zno lup ka ti po ta ste ri ma.

Pro fe so re – mo ra mo opet raz go va ra ti o pi smu. Hit no je. Zva-ću vas. Ot krio sam ne što. Opa snost.

Pri ti snuo je dug me za sla nje, pa iz va dio te le fon i USB ka blom ga po ve zao s ra ču na rom. Smi re no. Sa mo osta ni smi ren. Žur no je ski nuo vi deo­sni mak sa so ni erik so na na hard­disk.

Ni je že leo da po gle da sni mak, ali je znao da s njim ne sme bi ti uhva ćen. Po sto ja lo je sa mo jed no bez bed no me sto na ko je ga mo že po sla ti. Pro sle di će joj ga mej lom. ta ko će ga za si gur no pri mi ti, gde god da se na la zi.

Sti gao je do po lo vi ne pi sma kad su se sve tla uga si la. U za mra­če noj pro sto ri ji na ekra nu se po ja vi lo oba ve šte nje da je ve za sa in ter ne tom pre ki nu ta. on opso va pa po di že slu ša li cu. Li ni ja je bi la mr tva. olu ja je po ki da la te le fon ske ka blo ve.

oli ver se ugri ze za usnu, na preg nu to raz mi šlja ju ći. Lap top je još uvek ra dio na sop stve nom na pa ja nju. on gur nu ru ku u svo ju ak tov ku pa pro na đe kom pakt­disk na ko me je skla di štio fo to gra fi je sa svo jih is tra ži va nja. Uba cio ga je u či tač i na pre čac na nje ga is ko pi rao vi deo­sni mak.

Ne spret no pe tlja ju ći po mra ku, na šao je ku ti ju s kom pakt­­dis ko vi ma na ko ji ma be še mo car to va ope ra Ča rob na fru la. Iona ko je na me ra vao da joj je po ša lje: već je bio na le pio mar­ki cu i is pi sao adre su na ko ver tu ob lo že nu me ka nim za štit nim

Page 7: Prevela Olivera Marković - Laguna

Skot marijani14 Zavera Mocart 15

Una o ko lo su pr šta le kr ho ti ne le da. Svu da oko oli ve ra ši ri­la se pa u ko va mre ža pu ko ti na. Ni je imao ku da da po beg ne. Za le đe na po vr ši na is pod nje go vih no gu za ste nja la je a za tim po pu sti la.

oma mlju ju ći šok od le de ne vo de iz bio mu je va zduh iz plu­ća. Šče pao je okr za nu ivi cu ru pe, ali mu je is kli znu la iz sti ska. Gla va mu je po to nu la a vo da pro di ra la u nos i usta, pri ti sak mu je bub njao u uši ma dok se ri tao i ba tr gao. Kad se ob reo u mr kloj ta mi, znao je da ga je vo da od vu kla is pod le de ne plo če. Pr sti su mu bes po moć no kli zi li po nje noj do njoj stra ni dok se po la ko uda lja vao od ru pe. me hu ri ći su mu ku lja li iz usta. vi še ni je bi lo izlaza, ni je bi lo po vrat ka.

Za dr žao je dah, bo rio se i šu ti rao led sve dok vi še ni je mo gao da iz dr ži bez di sa nja. te lo mu se zgr či lo kad mu je le de na vo da na hru pi la u plu ća.

Dok je umi rao, či ni lo mu se da ču je smeh svo jih ubi ca.

Sva če tvo ri ca su iza šla iz auta. Iz vu kli su oli ve ra i sna žno ga gur nu li uz bok ko la. Jed nu ru ku su mu bol no za vr nu li iza le đa, a ne ko mu je šu ti ra njem ra sta vio no ge. ose tio je ka ko ga ru ke struč no pre tra žu ju.

te le fo na se se tio tren pre ne go što su ga na šli u dže pu nje go­vog sa koa. Strah ga je sve ja če ob u zi mao ka ko mu je na do la zi lo se ća nje da je u žur bi za bo ra vio da obri še vi deo­sni mak.

mu škar ci su odvo ji li oli ve ra od hlad nog me ta la auto mo bi la i on spa zi od ble sak pi što lja na me se či ni. Čo vek s oruž jem bio je vi sok pre ko sto de ve de set cen ti me ta ra i krup ne gra đe. oči su mu bi le bez iz ra žaj ne, a jed na ušna školj ka, is pod krat ko pod ši­ša ne ko se bo je pe ska, iz ob li če na i una ka že na.

oli ver ga je ne tre mi ce gle dao. „već sam te ne gde vi deo.“„Ho daj.“ mu ška rac s pi što ljem po ka zi vao je ka je ze ru.oli ver pre sko či ro go z i kro či na led. Ko ra čao je pre ko je ze ra.

De set, pet na est me ta ra. Led po njim be še de beo i čvrst. Sva ki je nerv u nje go vom te lu vri štao, a sr ce mu tu klo u gr lu. mo ra po sto ja ti iz laz iz ove si tu a ci je.

ali ni je po sto jao i on je to ga bio sve stan. Na sta vio je da ko ra ča po ne po pu stlji voj glat koj po vr ši ni. Smo king mu je bio na to pljen zno jem.

Pre šao je tri de se tak me ta ra od ivi ce je ze ra kad je čuo pu canj. tr gao se – ali ni je ose tio ni udar, ni bol. od uda ra met ka po drh­ta vao je led pod nje go vim no ga ma.

ta da je shva tio ka ko ne ma ju na me ru da pu ca ju u nje ga.Ne moć no je po sma trao ka ko se pla va pu ko ti na ši ri po le du i

pro la zi po red nje go vih sto pa la uz spo ro, zvon ko ras pr ska va nje. osvr nuo se ka oba li. vi deo je ka ko dru gi mu ška rac iz vla či iz auto mo bi la auto mat ski pi štolj pa ga do da je vi so kom čo ve ku.

oli ver za tvo ri oči.vi so ki mu ška rac se ši ro ko sme šio dok je, čvr sto dr že ći oruž je

na bo ku, pu cao u krat kim ra fa li ma oli ve ru pod no ge.

Page 8: Prevela Olivera Marković - Laguna

16 Zavera Mocart 17

Čo vek u cr nom je tri da na str plji vo osma trao iz dvo je nu ku ću, do bro skri ven me đu dr ve ćem iza ogra de. Upo znao je na vi ke sta na ra. Znao je da se u ga ra ži s dru ge stra ne ku će na la­zi zar đa li for dov ka mi o net s klju če vi ma u bra vi i da se mo že pre ba ci ti pre ko zi da i sti ći do nje ga a da ga mu škar ci ne opa ze sa zad njih pro zo ra uz ko je su obič no se de li, igra ju ći kar te i is pi ja ju ći pi vo.

Znao je, ta ko đe, gde se na la zi de voj ka.Pra ši na je po če la da se sle že u raz ru še noj ku ći. Kad se uve­

rio da su dvo ji ca mu ška ra ca traj no one spo so blje na, uljez vra ti to pao bra u ning u fu tro lu i kre nu kroz ku ću. Ba cio je po gled na sat. Pro šlo je ma nje od dva mi nu ta otkad je pre sko čio zid. Stva ri se od vi ja ju pre ma pla nu.

vra ta de voj či ne so be bi le su kli ma va i na kon tre ćeg udar ca no gom, iz le te la su iz šar ki. ta da ju je već čuo ka ko vri šti u so bi. raz va lio je vra ta. De voj ka je bi la sklup ča na u naj da ljem kra ju kre ve ta, s po ste lji nom na vu če nom do bra de i pre stra vlje nih oči ju. Znao je da je upra vo na pu ni la tri na est go di na.

mu ška rac joj pri đe i za u sta vi se u dnu kre ve ta. ona za vri šta još gla sni je. raz mi šljao je da joj dâ se da tiv ko ji uvek no si sa so bom. Ski nuo je ski ja šku ma sku, ot kriv ši mr ša vo, pre pla nu lo li ce i gu stu pla vu ko su. Pru žio joj je ru ku. „Po đi sa mnom“, re če on bla go.

ona pre sta de da pla če i sa okle va njem po di že po gled ka nje mu. Dru gi mu škar ci su ima li ne mi lo srd ne oči. ovaj je bio dru ga či ji.

on za vu če ru ku u jak nu i po ka za joj fo to gra fi ju na ko joj je bio sni mljen s nje nim ro di te lji ma. odav no ih ni je vi de la. „U re du je“, ka za on. „Zo vem se Ben i do šao sam da ti po mog nem. Po sla­la me je tvo ja po ro di ca, Ke trin. oni te če ka ju. od ve šću te nji ma.“

obra zi su joj bi li vla žni od su za. „Je si li ti po li ca jac?“, pi ta la ga je ti ho.

Jug Tur skeJe da na est me se ci ka sni je

Dvo ji ca mu ška ra ca ko ja su se kar ta la za ku hinj skim sto lom iz ne na da za ču še tut nja vu mo to ra. Po di gli su po gled ta man na vre me da spa ze ka mi o net ka ko se zlo kob no po ja vlju je na pro­zo ru što gle da na unu tra šnje ne po kri ve no dvo ri šte.

a on da je uda rio. Kr ho ti ne sta kla, ko ma di ći dr ve ta i smr­ska nih ci gala ras pr sli su se po so bi. Ka mi o net se uz za no še nje za u sta vio ta ko da su mu pred nji toč ko vi i ha u ba iz bra zda na rđom i za su ta mal te rom vi ri li kroz na zu blje nu ru pu u zi du.

mu škar ci po gnu še gla ve u za klon, po ru šiv ši pri tom piv­ske fla še sa sto la, ali be hu pre spo ri. vra ta ka mi o ne ta se na glo otvo ri še. mu ška rac ko ji je is tu pio iza pra šnja vog ve tro bran skog sta kla bio je sav u cr nom – cr na voj nič ka jak na, cr na ski ja ška ma ska i cr ne ru ka vi ce. Za tre nu tak je po sma trao ka ko kar ta ro ši uz mi ču pre ko so be, a za tim je iz fu tro le iz vu kao de ve to mi li me­tar ski bra u ning s pri gu ši va čem i sa po dva br zo is pa lje na met ka obo ji cu ustre lio u gru di. te la su klo nu la na pod. Pra zna ča u ra za zvec ka po plo či ca ma. Pri šao je bli žem te lu i sa suo mu me tak u gla vu. a on da i dru gom.

Drugo poglavlje

Page 9: Prevela Olivera Marković - Laguna

Skot marijani18 Zavera Mocart 19

je jed nog od ubi je nih mu ška ra ca. Na ga de voj či ca što je u si ro vo sni mlje nom fil mu pru ža la ot por ni je ima la vi še od je da na est ili dva na est go di na.

Gnev pro stru ji nje go vim te lom i on šut nu te le vi zor sa sto la. ovaj se sru čio na pod i eks plo di rao uz va tro met iskri ca.

ma ri ji na vra ta ni su bi la za klju ča na i kad je ušao u bed ni so bi čak, pr va po mi sao mu je bi la da je mr tva.

Bi la je to baš de voj či ca sa snim ka. Di sa la je, ali je bi la te ško dro gi ra na. Na omr ša ve lom te lu ima la je sa mo mu sa vu pot ko­šu lju i ga ći ce. oba zri vo ju je po di gao s kre ve ta i na ru ka ma je pre neo kroz ku ću i do len dro ve ra. Ne žno ju je spu stio na zad nje se di šte, pa ski nuo svo ju jak nu da je njo me po kri je. Ke trin se is pru ži la da je uhva ti za ru ku i upit no po gle da la Be na.

„Bi će ona do bro“, re če joj bla go.Uko čio se za čuv ši auto mo bil ka ko se pri bli ža va. vra ti li su

se. Len dro ver je bio od lič no skri ven od nji ho vog po gle da, kao i ka mi o net ko ji je ostao na po la za ri ven u ku hinj skom zi du u zad njem de lu ku će, ali to će usko ro i sa mi ot kri ti.

Ben je seo za vo lan pa za stao da oslu šku je. Za čuo je gla so ve kad je je dan od tro ji ce mu ška ra ca iza šao iz ko la. cvi lje nje gvo­zde ne ka pi je. Ko tr lja nje i škri pu su zu ki je vih gu ma po šljun ku. Po tmu lu tut nja vu mo to ra kroz auspuh dok je auto pri sta jao is pred ku će. otva ra nje i za tva ra nje vra ta. Ko ra ke i smeh.

on ti ho za tvo ri vra ta i po đe da okre ne ključ u bra vi. Ne sta će odav de pre ne go što trep nu. Ke trin će se vra ti ti svo joj po ro di­ci, a ma ri ju će pre da ti pred stav ni ci ma vla sti, oni ma u ko je još uvek ima po ve re nja.

ru ka mu se za u sta vi la na po la pu ta do klju ča. Za va lio se u se di šte i za tvo rio oči. opet ga je vi deo. taj pri zor s te le vi zo­ra. Glo ma zne ša ke što gra be mla du put. Po kva re ne zu be ko ji se va ju iza ši ro ko is ke že nih usta. Pre kli nja nje za mi lost u oči ma de voj či ce na kre ve tu.

„Ne“, od go vo ri on. „Sa mo pri ja telj.“Pri ma kao se još bli že, vr lo ne žno pru žio ru ku ka njoj i ona

mu do pu sti da je uhva ti za ru ku i po dig ne na no ge. Pod štro ka­vom blu zom nje na ru ka je de lo va la is pi je no i bez sna ge. Ni je se po bu ni la kad ju je po veo iz so be ni ti je po ka za la ika kvu re ak ci ju na pri zor dvo ji ce mr tvih mu ška ra ca na ku hinj skom po du.

Na šav ši se po no vo na po lju, za trep ta la je na sun če voj sve tlo­sti. Pro šlo je do sta vre me na otkad je po sled nji put bi la van ku će. Je dva se dr ža la na no ga ma pa ju je Ben od neo do len dro ve ra ko ji je bio skri ven me đu gu stim gr mljem, pe de se tak me ta ra od ku će. otvo rio je su vo za čka vra ta i spu stio de voj či cu na se di šte. Drh­ta la je. Na zad njem se di štu je imao će be pa ju je po krio nji me.

Po no vo je po gle dao na sat. osta lo je još pet mi nu ta do po vrat ka dru gih, uko li ko se bu du pri dr ža va li svo jih na vi ka. „Ide mo“, pro mr mlja on i pre đe na vo za čku stra nu auta.

De voj či ca je za u sti la ne što da mu od go vo ri, ali ju je glas iz dao.

„mo lim?“, re če on.„a ma ri ja?“, po no vi ona, gle da ju ći na vi še u nje ga.oči mu se su zi še. „ma ri ja?“Ke trin je po ka zi va la ka ku ći. „ona je još ta mo.“„Da li je ma ri ja de voj ka kao ti? oni je dr že za tvo re nu?“Ke trin smrk nu to klim nu gla vom.Pre lo mio je. „U re du, osta ni ov de začas, ho ćeš li?“ona opet klim nu.„Gde se na la zi?“Za tri mi nu ta je pro na šao ma ri ju. Da bi sti gao do nje, mo rao

je da pro đe kroz pr lja vu pro sto ri ju s ka me ra ma na tro no šci­ma po sta vlje nim oko zgu žva nog sa mač kog kre ve ta, s jef i nom ra svet nom opre mom na ba ca nom u uglu i te le vi zo rom i vi de om na ni skom sto či ću. vi deo je još uvek ra dio, pri gu še nog zvu ka. on za sta de da ba ci po gled i ta da shva ti šta to gle da. Pre po znao

Page 10: Prevela Olivera Marković - Laguna

Skot marijani20 21

Ne gde iz nad Fran cu skeDva da na ka sni je

Be ne dikt Ho up je ne tre mi ce gle dao kroz pro zor bo in ga 747, pa ot pio još je dan dug gu tljaj vi ski ja po sma tra ju ći ka ko pod nji ma leb di mo re be lih obla ka. Led za zvec ka u ča ši. Na je zi ku mu je osta jao go ru ći trag od vi ski ja, ne ke bez i me ne sor te ko ju je slu ži la aviokom pa ni ja – ma da je ika kav bo lji od ni ka kvog. Bio je već sti gao do če tvr te ča še. Ili mo žda pe te. vi še se ni je se ćao.

Se di šte po red nje go vog bi lo je pra zno, što se mo glo re ći i za naj ve ći deo po slov ne kla se. on od vra ti po gled s pro zo ra, pro­te gli se pa za tvo ri oči.

tri po sla ove go di ne. Na por no je ra dio i bio je is cr pljen. U tur skoj mu je bi lo po treb no dva me se ca da uđe u trag lju di ma ko ji su ote li Ke trin Pi ter sen. Dva me se ca ra da u bla tu i zno ju, pra će nje po gre šnih tra go va, jur ca nje za la žnim do ja va ma, pre­vr ta nje sva kog ka me na. Bez broj su se pu ta nje ni ro di te lji na šli na ru bu oča ja nja, ne zna ju ći da li će je ika da vi še vi de ti ži vu. Lju di ma ni ka da ni je ni šta obe ća vao. Pre do bro je znao ka ko je uvek mo gu će da se onaj za kim tra ga vra ti ku ći u vre ći.

to mu je do go di lo sa mo je dan put, u mek si ko Si ti ju, jed­nom od svet skih ža ri šta za ot mi ce ra di ot kup ni ne. ono što se

osvr nuo se ka krh kom ma ri ji nom te lu klo nu lom na zad­njem se di štu. Sa su vo za čkog me sta, Ke trin ga je po sma tra la i mr šti la se.

Jebiga. on za vu če ru ku is pod se di šta i iz vu če re zer vno oruž­je. Bi la je to dva na e sto ka li bar ska ita ka, cr na i bes po šted na, du gač ka ne pu nih še zde set cen ti me ta ra od dr ške do za se če nog otvo ra ce vi. okvir je bio na pu njen pa tro na ma sa sač mom ti pa „dvo stru ke nu le“, od one vr ste što vam omo gu ća va da u za ba­ri ka di ra nu pro sto ri ju uđe te bez otva ra nja vra ta.

on is tu ri no ge iz lendrovera. „od mah se vra ćam“, re če on Ke trin.

tri mu ška r ca su tek pri la zi la pred njem tre mu kad im se pri­ma kao ot po za di. Dvo ji ca, je dan de beo i je dan du go kos, zbi ja li su ša le na tur skom. tre ći, te to vi ran i za li zan, de lo vao je ozbilj no i zvec kao je sve žnjem klju če va. Za po ja som iza bo ka, ama ter ski obo re nog oro za, no sio je ki ne sku ko pi ju kol ta 1911­a1.

Kad je me tal ni zvuk dvo po te znog re pe ti ra nja ita ke za pa rao va zduh, sva tro ji ca su se okre nu la raz ro ga če nih oči ju. Ni ko ni je sti gao da do hva ti svo je oruž je. Sa mo je jed nom od njih ci ga re ta is pa la iz otvo re nih usta.

Hlad no krv no ih je po sma trao na tre nu tak, a on da je iz ne po sred ne bli zi ne is pra znio či tav okvir ita ke u nji ho va te la.

treće poglavlje

Page 11: Prevela Olivera Marković - Laguna

Skot marijani22 Zavera Mocart 23

sam u Lon do nu, u ho te lu Dor če ster. Do đi kod me ne. Če ka ću te do kle god bu dem mo gla.“ Stan ka, a on da gla som pu nim na pe to­sti do da je: „Be ne, pla šim se. Mo lim te, do đi naj br že što mo žeš.“

Po ru ka je bi la sta ra pet da na, od če tvr tog de cem bra. Čim ju je čuo, ot ka zao je let za Da blin. Za ma nje od sat vre me na, sle te će na aero drom Hi trou.

Šta bi ona hte la od nje ga? Pet na est go di na ni su raz me ni li ni jed nu reč.

Li Le ve lin je po sled nji put vi deo na oli ve ro voj sa hra ni u ja nu a ru, onog gro znog da na ka da je po sma trao ka ko kov čeg s nje go vim sta rim pri ja te ljem ne sta je u ze mlji dok le de na vel­ška ki ša ši ba pu sto gro blje. Sta ja la je uz ivi cu gro ba, du ga cr na ko sa le pr ša la joj je na ve tru. Još odav no je iz gu bi la oba ro di te­lja, a sa da joj je po gi nuo i brat, tra gič no se uto piv ši. Ne ko joj je pri dr ža vao ki šo bran iz nad gla ve. Či ni lo se da to i ne pri me­ću je. Pre le po li ce bi lo joj je ble do i is kri vlje no od bo la. Kao žad ze le ne oči, či ji je sjaj Ben do bro pam tio od pre mno go go di na, tu po su zu ri le u pra zni nu. Ni je bi la sve sna fo to gra fa ko ji su se vr zma li kao le ši na ri u na sto ja nju da ugra be bar je dan brz sni­mak oper ske di ve ko ja je skra ti la svo ju evrop sku tur ne ju ka ko bi bra to vljev kov čeg pri vat nim mla znja kom do pre mi la iz Be ča u rod ni vels.

Že leo je da raz go va ra s njom tog da na, ali je bi lo već pre vi še bo la me đu nji ma. ona ga ta da ni je vi de la, a on se dr žao po da­lje od nje. Iz la ze ći s gro blja, ću šnuo je svo ju vi zit kar tu u ru ke nje noj lič noj asi stent ki nji. to je bi lo sve što je mo gao uči ni ti. a on da je, ne pri me ćen, ne stao.

Na kon sa hra ne Li se po vu kla iz ži že jav no sti u svoj dom u mon te Kar lu. Če sto je raz mi šljao o njoj, ali ni je mo gao da je po zo ve.

Ne na kon ono ga što joj je uči nio pre pet na est go di na.

do go di lo ni je bi la nje go va kri vi ca. ot mi ča ri su de te ubi li čak i pre ne go što su za tra ži li ot kup. Ben je pro na šao te lo – de ča ka od ne pu nih je da na est go di na, na gu ra nog u ba čvu. Uši i pr sti bi li su mu od se če ni. Po ne kad ot mi ča ri to ne ra de zbog nov ca. Još uvek ni je že leo da se pri se ća to ga, me đu tim, na po la po ti snu to se ća nje pro ga nja lo ga je i da lje.

U tur skoj je is tra ja vao baš kao što je uvek či nio. Ni ka da još ni je di gao ru ke od po tra ge, ma da mu se bez broj pu ta sve či ni lo bez na de žnim. Baš kao što to obič no bi va kod ova kvih po slo va, ni je bi lo po čet nih sa zna nja, ni je bi lo tra go va, sa mo go mi la lju di pre vi še za stra še nih da bi pro go vo ri li. a on da mu je slu čaj no do bi je na in for ma ci ja po mo gla da raz mr si klup ko. I lju di su po gi nu li zbog to ga. No Ke trin Pi ter sen je sa da sa svo jim ro di te lji ma, a za ma lu ma ri ju će se po sta ra ti dok ne pro na đu nje ne ro di te lje.

Je di no što je Ben sa da pri želj ki vao je ste da ode svom do mu, da se vra ti u uto či šte sta rin ske ku će na uda lje noj, za pad noj oba li Ir ske. raz mi šljao je o svom pri vat nom par če tu pla že, ka me ni toj uva li gde je vo leo da u sa mo ći pro vo di vre me s ta la­si ma, ga le bo vi ma i svo jim mi sli ma. Po sle oba vlje nog po sla u tur skoj na me ra vao je da se ta mo od ma ra što je du že mo gu će. Sve do sle de ćeg po zi va. Je di no je u to bio si gu ran. Uvek će bi ti sle de ćeg po zi va.

a taj po ziv je sti gao ra ni je ne go što je oče ki vao, ne gde oko po no ći pret hod ne no ći, dok je se deo u ho tel skom ba ru za ba vlja­ju ći se is pi ja njem pićâ i bro je ći sa te do od la ska iz Is tan bu la. Pr vi put za ne de lju da na pro ve rio je svoj mo bil ni te le fon. Če ka la ga je gla sov na po ru ka – bio je to glas ko ji je vr lo do bro po zna vao.

Glas Li Le ve lin. Po sled nja oso ba ko ju je oče ki vao da ču je. Ne ko li ko pu ta je pre slu šao po ru ku. Li je zvu ča la na pe to, uz ne­mi re no i po ma lo bez da ha.

„Be ne, ne znam gde si ni ti kad ćeš do bi ti ovu po ru ku, ali mo ram da te vi dim. Ne znam ko ga dru gog da zo vem. Od se la

Page 12: Prevela Olivera Marković - Laguna

24 Zavera Mocart 25

Pi ja ni sta po no vo za svi ra. Na iz an đa lom sta rom pi ja ni nu go to vo da ni je bi lo la ka i očaj nič ki mu je fa li lo šti mo va nje, ali je pod nje go vim pr sti ma zvu čao sa svim so lid no. od lič no je od svi rao bu gi vu gi Dže ri ja Li Lu i sa – le vom ru kom je rit mič no iz vo dio strajd,* a de snom mu nje vi to i la ko ni zao ska le blu za.**

„Ni je loš, zar ne?“, upi ta Džo. „Je dan od va ših, ta ko mi iz gle da.“Ben se okre nu na bar skoj sto li ci. „Da, baš ta ko, je ste naš.“„Šte ta. raz mi šljao sam da ga unaj mim. mo žda bi nam pri­

vu kao ma lo mu šte ri ja.“Ben je znao i nje go vo ime. re dov oli ver Le ve lin. vi sok i

vi tak, cr ne ko se pod ši ša ne sa svim krat ko. Bio je pre za u zet dir­ka ma da bi pri me tio Be na ka ko se di i po sma tra ga.

Zgod na pla vu ša od dva de setak go di na be še na slo nje na o bok pi ja ni na, s di vlje njem pi lje ći u oli ve ro ve pr ste što su le te­li go re­do le po kla vi ja tu ri. Na je da red, on br zo od svi ra kra tak gli san do na ni že ko ji se za vr šio se ri jom bli sta vih džez ako ra da ka ko je Dže ri Li Lu is ustu pio me sto oska ru Pi ter so nu.

„ti si fe no me na lan, za i sta je si“, uz di sa la je de voj ka. „Ni si stvar no voj nik, zar ne?“

„Na rav no da je sam.“ oli ver joj se osmeh nu, ne pre sta ju ći da svi ra. „SaS.“***

* engl.: stri de – dru ga či je po znat i kao nju jor ški reg tajm. Pr vo bit no ame rič­ki mu zič ki ža nr ko ji je vr hu nac po pu lar no sti do ži veo iz me đu 1897. i 1918. go di ne. Pred sta vlja mo di fi ka ci ju mar ša ko ji je Džon Fi lip Su sa uči nio slav­nim, uz do dat ne po li rit mo ve ko ji su po ti ca li iz afrič ke mu zi ke. Do ži veo je ne ko li ko ob no va, ali je naj ve ći uspeh po sti gao se dam de se tih go di na pro šlog ve ka. reg tajm je uti cao i na ne ke kom po zi to re kla sič ne mu zi ke, uklju ču ju ći Klo da De bi si ja i Igo ra Stra vin skog. (Prim. prev.)** engl.: blu es sca les – ter min ne od go va ra tra di ci o nal noj de fi ni ci ji ska le jer mo že da ima raz li či ti broj vr hu na ca. Glav na ka rak te ri sti ka ska la blu za je ste ko ri šće nje tzv. pla vih no ta (blue no tes), tj. no ta ko ja se pe va ju ili svi ra ju ne što ni že od glav ne melodijske linije. Uglav nom se ra di o po lu to nu ili još ma njoj je di ni ci, ali ta od li ka za vi si od iz vo đa ča i žan ra. (Prim. prev.)*** engl.: Spe cial Air Ser vi ce – Spe ci jal na va zdu ho plov na slu žba. (Prim. prev.)

Ba li ke li, Se ver na Ir skaPet na est go di na ra ni je

tog utor ka, po ble doj no ći, de se tar Be ne dikt Ho up skre nuo je iz glav ne uli ce i za pu tio se niz blat nja vu uli či cu, po red kon tej­ne ra i sve že is pi sa nog gra fi ta JE BEŠ PA PU. Znak za ma li vin ski bar škri pao je na ve tru.

on pro đe kroz ka me ni ulaz i stre se ki šu sa ode će, ra do stan što ni je u uni for mi. Zar đa lo gvo zde no ste pe ni šte vo di lo je do dvo kril nih vra ta ba ra. Pri bli ža va ju ći se, čuo je ka ko za mi re zvuk kla vi ra. Gur nuo je vra ta i za ko ra čio pre ko li no le u ma ko ji se lju štio. Lo kal je bio sko ro pra zan.

Ben pri vu če sto li cu uz bar. Šan ker je kr pom glan cao piv sku ča šu.„Ka ko si, Džo?“Džo se osmeh nu kroz gu stu bra du. „Do bro, hva la. Že li te li

isto što i uvek?“„Za što da ne?“, od vra ti Ben.Džo do hva ti ča šu i na su blek bu š* iz fla še što je vi si la iza

šan ka. „Usko ro će te je is pra zni ti“, re če on, za gle da ju ći ko li ko je pi ća osta lo u fla ši.

* Black Bush – vr sta ir skog vi ski ja ko ji se pra vi od 1934. go di ne. vi ski se ču va u ba čva ma od tre šnji nog dr ve ta, od če ga do bi ja zla ća nu bo ju. (Prim. prev.)

Četvrto poglavlje