5
Chemické metódy v kriminalistike <Tento obrázok by mal znázorňovať predmet vášho materiálu.> Prehľad projektu Oblasti vzdelávania Chémia, biológia, informatika Veková skupina 6. - 9. roč. ZŠ, + SŠ V súlade s učebnými osnovami pre dané ročníky ako motivácia, význam a uplatnenie poznatkov prírodných vied v praxi, nadobudnutie zručností pri práci s laboratórnou technikou zostavenie prenosného minilaboratória „á la“ kriminalistický kufrík. Vzdelávacie ciele Popis projektu Zámerom projektu je rozvíjanie prirodzeného záujmu žiakov o nové poznatky vedy a hlavne ich uplatnenie v praxi a zvlášť v takej spoločensky prospešnej oblasti ako je boj proti drogám, objasňovaní trestnej činnosti a závažných zločinov, pričom sa zároveň priaznivo formujú osobnostné postoje žiakov, využitie motivačne pozitívneho vplyvu aktuálne bežiacich televíznych seriálov z prostredia kriminalistiky Microsoft OfficeWord 2003, PowerPoint 2003 Programy chémia, toxikológia, daktyloskopia, chromatografia,biologické stopy Kľúčové slová Autori Mgr. Eva Kolesárová, ZS Požiarnická 3, Košice, SR Dokumenty brázky a ïalšie zdroje

Prehľad projektu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prehľad projektu. Chémia, biológia, informatika. Oblasti vzdelávania. Veková skupina. 6. - 9. roč. ZŠ, + SŠ. Vzdelávacie ciele. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Prehľad projektu

Chemické metódy v kriminalistike

<Tento obrázok by mal znázorňovať predmet vášho materiálu.>

Prehľad projektu

Oblasti vzdelávania Chémia, biológia, informatika

Veková skupina 6. - 9. roč. ZŠ, + SŠ

V súlade s učebnými osnovami pre dané ročníky ako motivácia, význam a uplatnenie poznatkov prírodných vied v praxi, nadobudnutie zručností pri práci s laboratórnou technikou – zostavenie prenosného minilaboratória „á la“ kriminalistický kufrík.

Vzdelávacie ciele

Popis projektu Zámerom projektu je rozvíjanie prirodzeného záujmu žiakov o nové poznatky vedy a hlavne ich uplatnenie v praxi a zvlášť v takej spoločensky prospešnej oblasti ako je boj proti drogám, objasňovaní trestnej činnosti a závažných zločinov, pričom sa zároveň priaznivo formujú osobnostné postoje žiakov, využitie motivačne pozitívneho vplyvu aktuálne bežiacich televíznych seriálov z prostredia kriminalistiky

Microsoft OfficeWord 2003, PowerPoint 2003Programy

chémia, toxikológia, daktyloskopia, chromatografia,biologické stopyKľúčové slová

Autori Mgr. Eva Kolesárová, ZS Požiarnická 3, Košice, SR

Dokumenty

Obrázky a ïalšie zdroje

Page 2: Prehľad projektu

Chemické metódy v kriminalistike

<Tento obrázok by mal znázorňovať predmet vášho materiálu.>

Plánovanie projektu a jeho riadenie

Otvorte si nižšie uvedené dokumenty, ktoré vám pomôžu pochopiť kontext tohto vzorového vzdelávacieho projektu :

Príprava a plánovanie: Popis východiskovej situácie a cieľov vzdelávacieho projektu vrátane popisu podmienok, v ktorých bol projekt vytvorený a zorganizovaný.

Fotografie: Fotografie z triedy vám poskytnú lepší prehľad toho, ako bol projekt zrealizovaný.

Príprava a plánovanie Fotografie

Dokumenty

Projektová práca Súèasnos školy

Page 3: Prehľad projektu

Chemické metódy v kriminalistike

<Tento obrázok by mal znázorňovať predmet vášho materiálu.>

Vzdelávacie aktivity

Otvorením dokumentov uvedených v dolnej časti stránky si môžete prezrieť vzdelávacie aktivity použité v tomto vzdelávacom projekte:

Prehľad žiackych aktivít: Prehľad povinných aktivít.

• zbieranie, vyhľadávanie a triedenie informáciíí

• ich využitie pri vypracovaní projektovej práce vo Worde (štandardne očakávaný textový dokument písaný základným písmom v rozsahu cca 15 strán)

• zhotovenie prezentácie v PowerPointe ( cca 10 snímkov)

• nácviky prezentovania pred skupinami žiakov ( prv vrámci krúžkov, neskôr i hodín)

• fotodokumentácia

• počas vyučovania, voľných hodín po vyučovaní i doma z internetu, literatúry faktu...

• MS Word, PowerPoint

Dokumenty Chemické metódy v kriminalistike - preze

Závereèná konferencia

Page 4: Prehľad projektu

Chemické metódy v kriminalistike

<Tento obrázok by mal znázorňovať predmet vášho materiálu.>

Hodnotenie a štandardy

Hodnotenie bolo hlavne ústne, ale i známkou. Hodnotené bolo:

• správne, aktuálne vyhľadanie použiteľných informácií k našej téme s uvedením zdroja čo najviac hodnoverného a odborného s nájdením nielen textu, ale i popísaných ch metód, chemických reakcií a ich zápisov, schém, obrázkov, príp .videí

• zatriedenie informácií podľa dohodnutej štruktúry vrámci logického sledu a náväznosti

• správna analýza textu

• správna syntéza a výber do prezentácie

• grafická úprava, obsah dokumentu vo Worde i prezentácie v PowerPointe

• samotné zvládnutie spôsobu prezentácie

Kritériá hodnotenia: Príklady hodnotiacich kritérií.

Mapovanie štandardov: Mapovanie vzdelávacích cieľov vzhľadom na vzdelávacie štandardy.

Osnovy a štandardy sú na stránke www.statpedu.sk

Autentické hodnotenie

Mapovanie štandardov

Dokumenty

Certifikát Naša najväèšia odmena

Page 5: Prehľad projektu

Chemické metódy v kriminalistike

<Tento obrázok by mal znázorňovať predmet vášho materiálu.>

Informácie o učiteľovi a škole

Informácie o učiteľovi a škole

Škola: ZŠ Požiarnická 3, Košice

www.zspoziarnicka.sk

Učiteľ : Mgr. Eva Kolesárová (aprobácia biológia-chémia pre 5-12 roč.), učím od r. 1997 na ZŠ, medzitým 2 roky Anatómiu a fyziológiu na STK v Košiciach i počas MD, keďže som vydatá a mám 6

ročného syna (tiež so záujmom o prácu polície...)

[email protected]