Predstavitveni zbornik Veterinarstvo Predstavitveni zbornik Enoviti magistrski ¥Œtudijski program 2

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Predstavitveni zbornik Veterinarstvo Predstavitveni zbornik Enoviti magistrski ¥Œtudijski...

 • Ve ter

  ina rst

  vo Predstavitveni zbornik

  Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje

 • 2

  Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

  Predstavitveni zbornik

  Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje VETERINARSTVO

  Urednica izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn, dr. vet. med.

  Besedilo red. prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, univ. dipl. kem. Tatjana Penšek Slivar, univ. dipl. psih. red. prof. dr. Vojteh Cestnik, dr. vet. med.

  Fotografije Adobe Stock, iStock

  Izdajatelj UL VF, Gerbičeva ul. 60, Ljubljana Ljubljana, januar 2017

  Tisk Kubelj d.o.o.

  Naklada 500 izvodov

 • Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje

  Predstavitveni zbornik

  Veterinarstvo

 • VETERINARSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

  Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 60 Telefon: 01/4779-100 E-pošta: dekanat@vf.uni-lj.si Spletna stran: www.vf.uni-lj.si

  Dekan izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, dr. vet. med.

  Prodekanja za pedagoško dejavnost izr. prof. dr. Breda JAKOVAC STRAJN, dr. vet. med.

  Prodekan za znanost in mednarodno sodelovanje red. prof. dr. Gregor MAJDIČ, dr. vet. med.

  Prodekan za klinično operativno dejavnost red. prof. dr. Bojan ZORKO, dr. vet. med.

  Tajnik Mojca Perušek, univ. dipl. prav.

  Tajništvo Mojca Perušek, univ. dipl. prav.

  Dekanat Romana Grom, viš. upr. del.; Leonora Nardoni, dipl. org. men.

  Glavna pisarna Lili Črnjavič, upr. teh.; Jana Merlak, Vladan Čosič

  Referat za dodiplomski študij Tatjana Penšek Slivar, univ. dipl. psih.; Staša Zupanc, ekon. teh.

  Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje mag. Mateja Stvarnik, dr. vet. med.

 • Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje mag. Petra Gruden, dipl. soc. inf.

  Kadrovska služba Marta Pirc Turšič, učit. ped. in psih.; Irma Jesenovec, upr. teh.

  Računalniški center Jernej Alif, dr. vet. med.; Aleš Budkovič, univ. dipl. org., Božo Pirc, vet. teh.

  Finančno – računovodska služba Andreja Križman, mag. poslovnih ved.

  Ekonomat Barbara Dremelj, rač.; Jelka Vukovič, upr. teh; Stanislav Lampič, ekon. teh; Niko Germek, geod. teh.; Milan Povše, ekon.teh.

  Pisarna NVI Damjana Grobelšek, dr. vet. med.

 • Murgle

  Vič

  Hood Burger

  Hood Burger

  Ba rja

  n atsec aks

  Barjanska ces ta

  M

  V Mur glah

  V M urglah

  Koprska ulica

  Gregorinova uli ca

  Filipičeva ulica

  Javor jev dr

  evore d

  Me nc

  ing er

  jev a u

  lic a

  Cesta v Mes

  tni log

  Me nci

  nge rjev

  a u l ica

  Riharjeva ulica

  Kolezijska uli ca

  Tesl ova

  ulic

  Bo g

  V M ur glah

  Pod jelšam i

  Zbašnikova uli ca

  Koseskega ulica

  Hajdrihova ulica

  Kopališka ulica

  Vidm arje

  va u lica

  Jadranska ulica

  Veleb itska ulica

  Spl itska ulica

  G erbi čeva ulica

  Dobrdobska ulic a

  V Mu rglah

  Kraška ulica

  Gerb i čeva

  ulica

  Ze le

  na p

  ot

  Lampetova ulica

  acilu avejrahiR

  Kolez ijska u

  lica

  Tbilisijska ulica

  Tbilisijska ulica

  Šibeniška ulica

  Zav etišk

  a ul icaZavetiška ulica

  Jam ova

  cest a

  Jam ova

  cest a

  Mencingerjeva ulica

  Vrhovnikova ulica

  Vrho vnik

  ova ulica

  Vrho vnik

  ova ulica

  Stranska pot Cesta na Loko

  Soška ulica

  Soška ulica

  Rezijanska ulica

  Valjavčeva ulica

  Mencin gerjeva

  uli ca

  Tesl ova

  ulica

  Gun duli

  čeva ulic

  a

  Riharjeva ulica

  Devin ska u

  lica

  Ze ljar

  ska u l

  ica

  Fin žg

  arj ev

  a u lica

  Ziherlova

  Langusov a ulica

  Tesl ova

  ulica

  M

  Pod topoli Lepi pot

  Koprsk a ulica

  Tbilisijs ka ulica

  M okrška ulica

  Pod akacijam i

  Pod kostanji

  Koge jeva

  ulica

  Redel onghi

  jeva u lica

  Koprska

  Koprska ulica

  Tbilisijs ka ulica

  K riš

  to fo

  va u

  lic a

  Krim ska ulica

  Jam ova

  cest a

  Ba rja

  ns ka

  c es

  ta

  Staret ova ul

  ica

  Pod brezam i

  Ba rja

  ns ka

  c es

  ta

  Finžgarjeva ul ica

  Ločnika rjeva uli ca Čam

  pova ulic a

  Jam ova cesta

  Jamova ces ta

  Jam ova

  cest a

  V M urglahPod

  Pod hrastiPod bukvam i

  Tesn a ulic

  a

  Menc in ger

  jeva u li ca

  Gerbičeva ulic a

  Gerbičeva ul ica

  Tržaš ka ce

  sta

  Koprska u lica

  Koprska ulica

  Cesta v Me

  stni lo g

  Vipavska uli ca

  Barjanska cesta

  Cesta v Me

  stni lo g

  Tržaš ka ce

  sta

  Trža ška c

  esta

  Kop

  Nah likov

  terspar jubljana - Vič

  RTP Vič

  Hofer - Ljubljana

  - Gerbičeva

  Mercator

  Mercator

  Tuš

  Termotehnika

  Poštno

  Merkur - Ljubljana

  - Vič

  Dijaški dom Vič

  Kemijski inštitut

  M ali

  G ra

  be n

  Glinščica

  Gradaščica

  Grad aščic

  a

  Glinščica Grada

  A • Dekanat • Tajništvo • Glavna pisarna • Referat za dodiplomski študij • Center za podiplomski študij in

  permanentno izobraževanje • Pisarna za raziskovanje in

  mednarodno sodelovanje • Kadrovska služba • Ekonomat • Pisarna NVI • Anatomska predavalnica • Histološka predavalnica • Mala vajalnica • Fiziološka vajalnica • Fiziološka predavalnica • Podiplomska predavalnica • Zoohigienska predavalnica • Mikrobiološka vajalnica • Kemijska vajalnica • Predavalnica diagnostika

  B • Klinike • Knjižnica • Finančno-računovodska služba • Računalniška učilnica • Velika Klinična predavalnica • Mala klinična predavalnica • Predavalnica klinike za velike živali

  in reprodukcijo

 • Murgle

  Vič

  Hood Burger

  Hood Burger

  Ba rja

  n atsec aks

  Barjanska ces ta

  M

  V Mur glah

  V M urglah

  Koprska ulica

  Gregorinova uli ca

  Filipičeva ulica

  Javor jev dr

  evore d

  Me nc

  ing er

  jev a u

  lic a

  Cesta v Mes

  tni log

  Me nci

  nge rjev

  a u l ica

  Riharjeva ulica Kolezijska uli ca

  Tesl ova

  ulic

  Bo g

  V M ur glah

  Pod jelšam i

  Zbašnikova uli ca

  Koseskega ulica

  Hajdrihova ulica

  Kopališka ulica

  Vidm arje

  va u lica

  Jadranska ulica

  Veleb itska ulica

  Spl itska ulica

  G erbi čeva ulica

  Dobrdobska ulic a

  V Mu rglah

  Kraška ulica

  Gerb i čeva

  ulica

  Ze le

  na p

  ot

  Lampetova ulica

  acilu avejrahiR

  Kolez ijska u

  lica

  Tbilisijska ulica

  Tbilisijska ulica

  Šibeniška ulica

  Zav etišk

  a ul icaZavetiška ulica

  Jam ova

  cest a

  Jam ova

  cest a

  Mencingerjeva ulica

  Vrhovnikova ulica

  Vrho vnik

  ova ulica

  Vrho vnik

  ova ulica

  Stranska pot Cesta na Loko

  Soška ulica

  Soška ulica

  Rezijanska ulica

  Valjavčeva ulica

  Mencin gerjeva

  uli ca

  Tesl ova

  ulica

  Gun duli

  čeva ulic

  a

  Riharjeva ulica

  Devin ska u

  lica

  Ze ljar

  ska u l

  ica

  Fin žg

  arj ev

  a u lica

  Ziherlova

  Langusov a ulica

  Tesl ova

  ulica

  M

  Pod topoli Lepi pot

  Koprsk a ulica

  Tbilisijs ka ulica

  M okrška ulica

  Pod akacijam i

  Pod kostanji

  Koge jeva

  ulica

  Redel onghi

  jeva u lica

  Koprska

  Koprska ulica

  Tbilisijs ka ulica

  K riš

  to fo

  va u

  lic a

  Krim ska ulica

  Jam ova

  cest a

  Ba rja

  ns ka

  c es

  ta

  Staret ova ul

  ica

  Pod brezam i

  Ba rja

  ns ka

  c es

  ta

  Finžgarjeva ul ica

  Ločnika rjeva uli ca Čam

  pova ulic a

  Jam ova cesta

  Jamova ces ta

  Jam ova

  cest a

  V M urglahPod

  Pod hrastiPod bukvam i

  Tesn a ulic

  a

  Menc in ger

  jeva u li ca

  Gerbičeva ulic a

  Gerbičeva ul ica

  Tržaš ka ce

  sta

  Koprska u lica

  Koprska ulica

  Cesta v Me

  stni lo g

  Vipavska uli ca

  Barjanska cesta

  Cesta v Me

  stni lo g

  Tržaš ka ce

  sta

  Trža ška c

  esta

  Kop

  Nah likov

  terspar jubljana - Vič

  RTP Vič

  Hofer - Ljubljana

  - Gerbičeva

  Mercator

  Mercator

  Tuš

  Termotehnika

  Poštno

  Merkur - Ljubljana

  - Vič

  Dijaški dom