14
Dobrna, november 2010

Predstavitev občine Dobrna

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavitev občine Dobrna na dogodku razglasitve najbolj zelene občine.

Citation preview

Page 1: Predstavitev občine Dobrna

Dobrna, november 2010

Page 2: Predstavitev občine Dobrna

SPLOŠNI PODATKI

Lokacija: Savinjska regija, Občina Dobrna

Število prebivalcev: 2.193

Velikost: 31,68 km2

Page 3: Predstavitev občine Dobrna

SKRB ZA OKOLJE V OBČINI DOBRNA

600 letna zdraviliška tradicija

Okolje je vrednota

Čisto okolje je zdravo, ustvarjalno ter srečno

Področja:

Področje odpadkov

Področje voda

Področje energetike

Ostala področja

Page 4: Predstavitev občine Dobrna

PODROČJE ODPADKOV

Vključenost v projekt R CERO

Zbirni center (začasni; izdelana IDZ)

Ekološki otoki, koši za pasje iztrebke

Organiziranje čistilnih akcij

Page 5: Predstavitev občine Dobrna

R CERO

• Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje

• Zbirni center

Page 6: Predstavitev občine Dobrna

Čistilne akcije

• Pet čistilnih akcij v letu 2010

Občina Dobrna

OŠ Dobrna

Vrtec Dobrna

Turistično društvo Dobrna

Lovska družina Dobrna

• zbrali smo okoli 200 m3

odpadkov

Page 7: Predstavitev občine Dobrna

PODROČJE VODA Na javno vodovodno omrežje je

priključenih 90 % prebivalcev občine

Na javno kanalizacijsko omrežje je priključenih 26 % prebivalcev občine

Investicije v vodovodna omrežja Investicije v kanalizacijska

omrežja Čistilna naprava Dobrna (4000

PE) Izdelava projektne

dokumentacije za fekalno kanalizacijo (23 km)

Spodbujanje gradnje malih in rastlinskih ČN

Page 8: Predstavitev občine Dobrna

Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora

- V letu 2009 je občina 700. (1/3) prebivalcem zagotovila količinsko ustrezno in kakovostno pitno vodo

- 6.488 m cevovodov s pripadajočimi objekti

-Vrednost investicije: 825.371 €

Page 9: Predstavitev občine Dobrna

Čistilna naprava Dobrna

• Razširitev in obnova komunalne čistilne naprave Dobrna s kapaciteto 4.000 PE

• Vrednost investicije: 1,6 mio €

Page 10: Predstavitev občine Dobrna

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

• Izgraditev ustrezne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami • Projektiranje fekalne kanalizacije (23 km)

Page 11: Predstavitev občine Dobrna

PODROČJE ENERGETIKE Javna razsvetljava (postopna

zamenjava svetilk v skladu z uredbo; uporaba regulacijskega sistema)

Energetska oskrba graščine Gutenek z okolico

Osveščanje občanov in občank za odgovorno ravnanje z okoljem

Ureditev prometnih povezav na podeželju, ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti

Regijska kolesarska pot

Page 12: Predstavitev občine Dobrna

Ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti

Page 13: Predstavitev občine Dobrna

OSTALA PODROČJA Občina Dobrna je v letu

2009 namenila 33 % občinskega proračuna za okoljske investicije

OPN - ohranitev kmetijskih površin, ureditev zelenih površin

Bioregija, Ekoregija

OŠ Dobrna – zdrava šola

Vrtec Dobrna – energetsko varčen vrtec

Page 14: Predstavitev občine Dobrna

Zaključna misel

»Narave nismo podedovali od naših očetov, sposodili smo si jo od naših vnukov.«

Hvala za pozornost!