29
NAJBOLJ ZELENA MESTNA OBČINA 2010 V SLOVENIJI Andreja KATIČ, univ. dipl. prav. direktorica Uprave MOV 17. november 2010

Predstavitev občine Velenje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavitev občine Velenje na dogodku razglasitve najbolj zelene občine.

Citation preview

Page 1: Predstavitev občine Velenje

NAJBOLJ ZELENA MESTNA OBČINA

2010 V SLOVENIJI

Andreja KATIČ, univ. dipl. prav. direktorica Uprave MOV

17. november 2010

Page 2: Predstavitev občine Velenje

Projekt “Najbolj zelena občina leta 2010” Izhodišča:

1.) Za doseganje trajnostnega razvoja je bistveno okolju prijazno delovanje na regionalni in lokalni ravni = odgovorno,

boljše organizirano in učinkovitejše izvajanje okoljske politike

na lokalni in regionalni ravni.

2.) Upoštevanje temeljnih načel trajnostnega razvoja v

socialno-gospodarskem razvoju.

3.) Kritično vrednotenje doseţenega na nekaterih ključnih

okoljskih področjih.

5.) Pokazati na primere dobre prakse v Sloveniji, predvsem na

lokalni ravni.

Page 3: Predstavitev občine Velenje

Anketni vprašalnik

Okoljska vsebinska polja : -Ravnanje z odpadki in vodnimi viri, -energetika, -trajnostno ozaveščanje občank in občanov, -deleţ okoljskih investicij v občinskem proračunu, -upoštevanje okoljskih načel pri načrtovanju prostorskega razvoja, deleţu ekošol in drugimi. Spletni vprašalnik

Page 4: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ODPADKOV

Ekološki otoki v Velenju

210 zbiralnic (ekološki otoki) na območju mestne občine Velenje za ločeno zbiranje

odpadkov

Page 5: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ODPADKOV

Zbirni center v Velenju

Občanke in občani mesta Velenje lahko odpadke (tudi kosovne) BREZPLAČNO

pripeljejo v zbirni center (na lokacijo zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov v

Velenju).

Page 6: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ODPADKOV PIKO in Center ponovne uporabe (reuse centre)

Posredovalnica rabljene Informacijsko Komunikacijske Opreme – PIKO Socialno podjetje, ki bo zaposlovalo, oz. usposabljalo brezposelne osebe, socialno šibkim prebivalcem naše občine pa bo omogočilo dostop do rabljene IKT opreme, ki bi v nasprotnem primeru končala v zasilnih skladiščih ali na odpadu.

Projekt PIKO bo predhodnik Centra ponovne uporabe ali »REUSE« centra, ki bo

v prihodnosti prevzel večino aktivnosti Posredovalnice rabljene Informacijske

Opreme

Page 7: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ODPADKOV

Projekt “ČISTO MOJE VELENJE”

Projekt “Čisto moje Velenje” Mestna občina Velenje izvaja ţe od leta 2002. V

sklopu projekta MOV nudi počitniško delo dijakom in študentom.

Temeljni cilji projekta so: -skrb za urejeno in čisto okolje, -vzpodbujanje razvijanja medgeneracijskih vezi, -sklepanje novih prijateljskih vezi, -finančna pomoč mladim oz. njihovim druţinam, -krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja, -pozitiven odnos do urbane opreme. Projekt Čisto moje Velenje, za katerega zanimanje dijakov in študentov iz leta v leto narašča, je letos potekal od 28. junija do 30. septembra 2010. Udeleţenih 660 dijakov in študentov!

Page 8: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ODPADKOV

Pasji iztrebki: področje urejeno z Odlokom o obveznostih lastnikov in vodnikov psov v MO Velenje, 2003 nadzor: redarji Medobčinskega inšpektorata Skupno 44 košev

Page 9: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

MOV in “ekošola kot način ţivljenja”

4. Eko šole: ŠC Velenje (oţji izbor nominirancev za svetovno nagrado Energy Globe Award, 2010, za primer dobre prakse “Eco Generation”) OŠ Antona Aškerca OŠ Gustava Šiliha OŠ Šalek

Page 10: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

MOV in “ekošola kot način ţivljenja”

ustvarjamo pogoje za usklajen razvoj:

Page 11: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE VODA

Javna vodooskrba v MOV: Začetek oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini sega v leto 1930 in sicer z izgradnjo vodovoda Bele Vode – Šoštanj. V preteklih 75 letih je vodovod v Šaleški dolini doţivel pravi razcvet, saj je od 7 kilometrov, kolikor je znašala njegova dolţina v začetku javne vodooskrbe v Šaleški dolini, narasel na več kot 600 kilometrov omreţja, ki danes zajema tudi mnoţico objektov in naprav. S ponosom lahko rečemo, da imamo na območju MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki sodobno urejeno oskrbo s pitno vodo.

Page 12: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE VODA V MOV 2 čistilni napravi (ČN): - obseg: med 50.000 in 100.000 (PE) in med 50 in 2.000 (PE)

“CENTRALNA ČN ŠALEŠKE DOLINE ” Mesti Velenje in Šoštanj sta bili v preteklosti zaradi premogovništva, energetike in industrije, ekološko zelo izpostavljene. Centralna čistilna naprava v Šoštanju zgrajena leta 1991, je le z 40% odstranitvijo onesnaţenih vod z mehanskim čiščenjem reki Paki, vrnila ţivljenje.

Page 13: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ENERGETIKE MOV na področju energetike izvaja

vrsto projektov in aktivnosti:

Energetsko knjigovodstvo v 35 javnih zgradbah-Projekt Future Public Energy (2006)

Izgradnja treh mikro fotovoltaičnih elektrarn ( 1x 17.4 kW, 2x 94.68 kW)

Rekonstrukcija ogrevalnega sistema na OŠ Škale – uvedba kogeneracijske enote na zemeljski plin

V sodelovanju z lokalno energetsko agencijo KSSENA vsako leto izvajamo delavnice in seminarje za upravljavce in uporabnike javnih zgradb in tematske konference, npr: Konferenca o fotovoltaiki (2010)

Page 14: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ENERGETIKE Javna razsvetljava

Energetsko varčna svetila

Novogradnje

Izgradnja sistema regulacije javne

razsvetljave

Zamenjava dotrajanih svetil

Načrti: uvedba

LED svetil

Page 15: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ENERGETIKE

Trajnostna mobilnost

Kolesarstvo: označevanje kolesarskih poti v okviru rednega vzdrţevanja EU projekt BICY - Cities and Regions for cycling:

• prenos dobrih praks iz kolesarsko razvitih evropskih mest • uvedba mestnega kolesarskega sistema • promocija kolesarstva kot trajnostne mobilnosti

Page 16: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ENERGETIKE

Trajnostna mobilnost

Javni potniški promet LOKALC – brezplačni mestni prevoz: 5 prog, ki povezujejo mesto in okoliške kraje od septembra 2008 prepeljanih več kot 750 000 potnikov trend: uporaba LOKALCA je v porastu!

Page 17: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ENERGETIKE

Trajnostna mobilnost

EU projekt GUTS (Green Urban Transport Systems)

izdelava naprednih institucionalnih, finančnih in tehnoloških smernic za uvedbo trajnostnega javnega potniškega prometa izdelava baze znanj o trajnostnem javnem potniškem prometu izdelava lokalnih načrtov uvedbe trajnostnega potniškega prometa

Page 18: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ENERGETIKE MO Velenje – energetsko najučinkovitejša mestna občina v Sloveniji

(natečaj portala energetika.net) – ZAKAJ?

MOV

Uspešno črpanje EU sredstev

Brezplačni mestni promet

Daljinsko hlajenje, sončne

elektrarne

Učinkovito energetsko

knjigovodstvo

Page 19: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ENERGETIKE MO Velenje – energetsko najučinkovitejša mestna občina v Sloveniji –

nekateri projekti:

USTANOVITEV LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE KSSENA

SANACIJA UPRAVNE STAVBE MOV

DALJINSKO HLAJENJE

SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE

EKOLOŠKI INFORMACIJSKI SISTEM

EKOSAN IN EURESUN

FUTURE PUBLIC ENERGY

Page 20: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

PODROČJE ENERGETIKE

MO Velenje – energetsko najučinkovitejša mestna občina v Sloveniji –

primer daljinsko hlajenje:

Prvi sistem daljinskega hlajenja v Sloveniji Izkoriščamo odpadno vročo

vodo za proizvodnjo hladu z okolju

prijaznim postopkom hlajenja, ki za

hlajenje ne izrablja električne

energije (absorpcijski hladilniki)

Energetski prihranek – 20%

Page 21: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

OSVEŠČANJE OBČANOV IN OBČANK ZA ODGOVORNO RAVNANJE Z OKOLJEM

Ločeno zbiranje odpadkov v MO Velenje: • Pravilno ravnaje z odpadki • Abecednik odpadkov • Biološki odpadki, kompostiranje, Zbirni center • Zbiralnice in zbirni center

Page 22: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

OSVEŠČANJE OBČANOV IN OBČANK ZA ODGOVORNO RAVNANJE Z OKOLJEM

Diseminacijske in promocijske aktivnosti v EU projektih Primer: osveščanje upravljavcev in uporabnikov javnih zgradb v MOV (projekt FuturePublicEnergy)

Page 23: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

OSTALA PODROČJA Monitoring stanja okolja v MO Velenje

Ekološki informacijski sistem za spremljanje kakovosti zraka (EIS) – v sodelovanju s

TEŠ, sveţi podatki vedno dostopni na www.velenje.si

Page 24: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

OSTALA PODROČJA Monitoring stanja okolja v MO Velenje

Stalni monitoring kakovosti voda – v sodelovanju z inštitutom ERICO

Izdelava ihtiološke študije reke Pake:

- študija trajnostnega razvoja reke Pake (vnos ţivalih in rastlinskih vrst) - pripomoček pri iskanju ravnovesja med stebri trajnostnega razvoja (gospodarskim, druţbenim in okoljskim)

Rezultat: Nabor ukrepov za sanacijo škodljivih učinkov in izrabo pozitivnih učinkov

Page 25: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

OSTALA PODROČJA

Sprejeti programi varstva okolja na lokalni ravni:

Lokalna agenda 21 za Mestno občino Velenje

“Program sonaravnega in trajnostnega razvoja” Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje: “Strategija razvoja do 2025” Lokalna razvojna strategija za Mestno občino Velenje, občino Šoštanj in občino Šmartno ob Paki

Page 26: Predstavitev občine Velenje

OSTALA PODROČJA ŠALEŠKA JEZERA (Škalsko, Družmirsko, Velenjsko in Turistično)

SANACIJSKI PROGRAM ŠALEŠKIH JEZER - Šaleška jezera so bila v preteklosti močno onesnažena (premogovni pepel, organsko

onesnaženje, poraba jezerske vode za potrebe Termoelektrarne Šoštanj).

- 1993 l. pripravljen sanacijski program Vode občine Velenje, ki ţe v veliki meri uresničen. Rezultati vidni v celovitem izboljšanju jezer, predvsem pa je velik napredek opazen na področju zbiranja odpadnih voda v pojezerjih. TEMATSKE POTI (biodiverzitetna /rekreativna) NA OBMOČJU ŠALEŠKIH JEZER Namen: Predstaviti biotsko pestrost izbranih ţivalskih in rastlinskih skupin na območju šaleških jezer ter ustvariti privlačnejšo in prijaznejšo šaleško dolino.

Page 27: Predstavitev občine Velenje

OSTALA PODROČJA ŠALEŠKA JEZERA (Škalsko, Druţmirsko in Velenjsko )

VELENJSKO JEZERO KOT RAZVOJNA MOŢNOST ZA ŠALEŠKO DOLINO! Zadnje desetletje se okolica jezer tako rekoč ni spremenila, z organiziranim pristopom in s kapitalskimi vloţki pa se začenja novo obdobje razvoja jezer in rekreacijsko-turistične ponudbe Šaleške doline.

Page 28: Predstavitev občine Velenje

VELENJE – NAJLEPŠE MESTO

Napori in uspehi Velenjčank in Velenjčanov so zdruţeni v najlepšem mestu V akciji Moja deţela - lepa in gostoljubna, Turistične zveze Slovenije, je letos Velenje ţe

šestič, NAJLEPŠE MESTO!

Page 29: Predstavitev občine Velenje

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

HVALA ZA POZORNOST!

Andreja KATIČ, univ. dipl. prav. direktorica Uprave MOV

Predstavitev pripravila: Špela Šeliga, Marko Govek