19
GURU (SEKOLAH) 1 WAJARAN MARKAH PBPPP 90% 10% Keberhasil an 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibat an 60% 20% Profe sionalis me D4 D1 D2 D3 PENILAIAN KOMPETENSI KEBERHASILAN 100% 100% 100% Kemahira n

[PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

  • Upload
    lekhanh

  • View
    423

  • Download
    21

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

GURU (SEKOLAH) 1

WAJARAN MARKAH PBPPP

90% 10%

Keberhasilan10%

10%Tugasan Tambahan

Penglibatan60%20%Profesionalisme

D4D1

D2D3

PENILAIAN KOMPETENSI KEBERHASILAN

100% 100%

100%Kemahiran

Page 2: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

GURU (SEKOLAH) 2

Page 3: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

GURU (SEKOLAH) 3

PdpPTA

Jurulatih

FASI

KATEGORI KUMPULAN MENGIKUT JAWATAN 60%

Page 4: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

GURU (SEKOLAH) 4

Perancangan PdP (20%)

Pelaksanaan PdP (30%)

Pentaksiran PdP (10%)

A1.1 PengetahuanA1.2 PerancanganA1.3 Pengetahuan Pentaksiran

A2.1 PenyampaianA2.2 Penggunaan sumber pendidikanA2.3 Kemahiran komunikasiA2.4 Teknik penyoalanA2.5 Penglibatan dan penguasaan pembelajaran murid

A3.1 Penilaian prestasi murid

E1

E2

E3

PdP

Guru

Page 5: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

KAEDAH PENILAIAN

Semakan Bahan Temu Bual

KAEDAH

Pencerapan

Pemerhatian

Pegawai penilai boleh

menggunakan satu

ATAU lebih daripada

satu kaedah penilaian

berdasarkan kesesuaian

untuk meningkatkan

kesahan dan

kebolehpercayaan

penilaian

GURU (SEKOLAH) 5

Page 6: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

GURU (SEKOLAH) 6

CONTOH KAEDAH PENILAIANSEMAKAN

BAHAN

PP menyemak bahan yang relevan dengan bidang tugas PYD

A

•Rekod Pengajaran Harian (RPH) •sijil penyertaan/ penghargaan•fail•surat lantikan •kajian tindakan•minit mesyuarat•fail meja•sasaran kerja tahunan•kertas projek•buku log•gambar•bahan-bahan lain yang berkaitan.

Page 7: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

GURU (SEKOLAH) 7

TEMUBUAL

Temu bual secara formal ataupun tidak formal tentang bidang tugas PYD

Maklumat temu bual boleh dicatat untuk dijadikan bukti

B

PENCERAPAN

Bersifat formal yang dijalankan semasa proses PdP dalam jangka waktu yang ditetapkan

Senarai semak pencerapan hendaklah disediakan dan disimpan sebagai bukti

C

PEMERHATIAN

Dilaksanakan secara berterusan oleh PP terhadap PYD bagi mendapatkan maklumat tentang kompetensi dan potensi

D

Page 8: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

GURU (SEKOLAH) 8

Perancangan PdP (20%)

A1.1 PengetahuanA1.2 PerancanganA1.3 Pengetahuan Pentaksiran

E1PdP

Guru

Page 9: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

A1.1 Pengetahuan

• Sukatan Pelajaran Terkini• Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT)• Rancangan Pelajaran Harian (RPH)• Rancangan Pendidikan Individu- Pendidikan Khas

Masalah Pembelajaran (RPI)• Buku Panduan/Manual yang Berkaitan dengan

Kurikulum• Rekod Pencapaian Murid bagi Kelas yang diajar• Dokumen lain yang sesuai

Page 10: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

A1.2 Perancangan

• Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT)• Rancangan Pelajaran Harian (RPH)• Rancangan Pendidikan Individu-Pendidikan

Khas Masalah Pembelajaran (RPI)• Bahan Bantu Belajar (BBM/ABM)• Dokumen-dokumen lain yang berkaitan

Page 11: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

A1.3 Pengetahuan Pentaksiran

• Jadual Spesifikasi Ujian/ Item• Item Pentaksiran• Peraturan Pemarkahan• Moderasi/Penyelarasan Pemarkahan• Analisis Item dan Data• Tindakan Susulan• Bank Soalan• Contoh-contoh lain yang sesuai

Page 12: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

GURU (SEKOLAH) 12

Pelaksanaan PdP (30%)

A2.1 PenyampaianA2.2 Penggunaan sumber pendidikanA2.3 Kemahiran komunikasiA2.4 Teknik penyoalanA2.5 Penglibatan dan penguasaan pembelajaran murid

E2PdP

Guru

Page 13: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

A2.1 Penyampaian

• Buku Rekod Mengajar/Dokumen Rekod Mengajar

• Buku Latihan• Laporan semakan buku latihan• Buku/Lembaran Kerja• Bahan Bantu Belajar/ Sumber Pendidikan• Contoh-contoh lain yang sesuai

Page 14: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

A2.2 Penggunaan Sumber Pendidikan

• Penggunaan TMK• Penggunaan Internet/Multimedia• Penggunaan Buku/Majalah/Surat Khabar• Dokumen lain yang sesuai

Page 15: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

A2.3 Kemahiran Komunikasi

• Jika perlu

Page 16: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

A2.4 Teknik Penyoalan

• Kertas Ujian• Soalan Latihan• Kuiz• Contoh-contoh lain yang sesuai

Page 17: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

A2.5 Penglibatan dan Penguasaan Pembelajaran Murid

• Jika Perlu

Page 18: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

GURU (SEKOLAH) 18

Pentaksiran PdP (10%)

A3.1 Penilaian prestasi murid

E3PdP

Guru

Page 19: [PPT]PowerPoint Presentation · Web viewGURU (SEKOLAH) WAJARAN MARKAH PBPPP 90 % 10 % Keberhasilan 10% 10% Tugasan Tambahan Penglibatan 60% 20% Profesionalisme D4 D1 D2 D3 PENILAIAN

A3.1 Penilaian Prestasi Murid

• Hasil Kerja Murid• Kertas Ujian• Lembaran kerja• Data Analisis /Graf Pencapaian Akademik • Hasil Penulisan• Jurnal/Penulisan Refleksi• Rekod pencapaian murid• Contoh-contoh lain yang sesuai